Hotărârea nr. 81/2013

Hotãrârea nr. 81 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 375/28.10.2010, modificatã prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 477/31.10.2011, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Realizarea Parcului Municipal Ploiesti-Vest, inclusiv a cãilor de acces si a retelei edilitare specifice – Centru de Excelentã în afaceri pentru tinerii întreprinzãtorisi a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR.81

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 375/28.10.2010, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 477/31.10.2011, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI-VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE -CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII

ÎNTREPRINZĂTORI ”si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Iulian Badescu și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale privind privind actualizarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI-VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE -CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” si a cheltuielilor legate implementarea proiectului din cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 -Planuri integrate de dezvoltare urbana;

Având in vedere oportunitatea accesării fondurilor structurale si prevederile Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 -Planuri integrate de dezvoltare urbana - Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;

In temeiul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești 115/29.04.2010 prin care s-a aprobat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova si Lista de proiecte prevăzute in partea a 4 a PID;

In temeiul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 375/28.10.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIESTI-VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE ■ CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” si a cheltuielilor legate implementarea proiectului;

In temeiul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 477/31.10.2011 referitor la modificarea Hotărârii Cosiliului Local nr. 375/28.10.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIESTI-VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE -CENTRU DE EXCELENTA EV AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului;

In temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

In baza criteriilor privind eligibilitatea solicitantului din Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 -Planuri integrate de dezvoltare urbana - Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;

In temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. b si art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul Hotărârii de Guvern nr.28/09.01.2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba modicarea articolului 1 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 375/28.10.2010, modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 477/31.10.2011, in sensul actualizării Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea proiectului „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI-VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”, valoarea totala a cheltuielilor legate de implementarea proiectului fiind de 12.057.946,20 lei inclusiv TVA.

Valoarea totala a proiectului (12.057.946,20 lei) este formata din valoarea neeligibila a proiectului (1.589.884,81 lei), valoarea eligibila a proiectului (8.151.110,21 lei) si valoarea TVA (2.316.951,18 lei).

Art.2. Se aproba actualizarea cererii de finanțare pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIESTI-VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”, dir cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 -Planuri integrate de dezvoltare urbana - Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;

Art.3. Se aproba modificarea articolului 3 din Hotararea Consiliului Loca al municipiului Ploiești nr. 375/28.10.2010, modificata prin Hotararea Consiliului Loca al municipiului Ploiești nr. 477/31.10.2011, in sensul ca se aproba finanțarea dir bugetul local a sumei de 4.075.555,11 lei, reprezentând contribuția proprie din totalu cheltuielilor eligibile ale proiectului, a sumei de 1.589.884,81 lei reprezentam contribuția proprie la cheltuielile neeligibile si a sumei de 2.316.951,18 lei reprezentând valoarea TVA.

Art.4. Se aproba modicarea articolului 4 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 375/28.10.2010, modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 477/31.10.2011, in sensul ca se aproba finanțarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe la momentul semnării contractului de finanțare si in perioada de implementare a proiectului.

Art.5. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 375/28.10.2010, modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 477/31.10.201 lraman neschimbate.

Art. 6. Direcția Relații Internationale si Direcția Tehnic-Investitii din cadrul Municipiului Ploiești vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.7. Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achizii Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată in Ploiești, astăzi 7 martie 2013


Contrasemnează Secretar,


ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 375/28.10.2010, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 477/31.10.2011, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIESTI-VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE -CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Ținând seama de faptul ca Programul Operațional Regional 2007 -2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana - Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri, permite accesarea de fonduri pentru realizarea unui centru de excelenta in afaceri, s-a elaborat documentația tehnico-economica necesara.

In Lista de proiecte inclusa în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiesti-Prahova, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești 115/29 aprilie 2010, la poziția 9 din cadrul secțiunii Obiectiv sectorial B3, figurează proiectul integrat „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI-VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE -CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”.

Terenul pe care se va amplasa construcția se afla in intravilanul localității Ploiești, are o forma neregulata, avand categoria de curți construcții. Obiectivul Centru de Excelenta in Afaceri va avea o suprafața utila nou creata de 1397,24 mp.

Construcția are funcțiunea de sediu pentru activitati economice si se desfasoara pe doua nivele (P+l).


Costul total actual al proiectului este de 12.057.946,20 lei, din care:7.

 • - Costuri eligibile - 8.151,110,21 lei, din care 4.075.555,1 țlei contribuția financiara nerambursabila solicitata, iar 4.075.555,111^ contribuția din bugetul local la cheltuielile eligibile;

 • - Costuri neeligibile - 1.589.884,81 lei;

 • - Costuri aferente TVA - 2.316.951,18 lei.

Fata de cele de mai sus, supunem analizei si aprobării proiectul de hotarare alaturat.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr, 375/28,10.2010, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 477/31,10,2011, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIESTI-VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE -CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Având in vedere faptul ca prin Programul Operațional Regional 2007

 • - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 — Planuri integrate de dezvoltare urbana - Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri, pot fi accesate fonduri pentru construirea unui centru de excelenta in afaceri, s-a elaborat documentația tehnico-economica necesara actualizării proiectului.

Construcția are funcțiunea de sediu pentru activitati de training si se desfasoara pe doua nivele (P+l).

Terenul pe care se va amplasa construcția se afla in intravilanul localității Ploiești, are o forma neregulata, avand categoria de curți construcții. Obiectivul Centru de Excelenta in Afaceri va avea o suprafața utila nou creata de 1397,24 mp.

Elemente sustenabile:

 • - instalație de pompe de căldură ce asigura energia termica si incalzirea apei menajere pe timp de iama;

 • - panouri solare ce asigura incalzirea apei calde menajere pe timp de vara;

 • - terase verzi integrate in mediul inconjurator;

 • - tamplarie de aluminiu performanta;

 • - instalații electrice eficiente si economice;

 • - instalații de ventilație eficiente;

 • - iluminare naturala in spatiile de lucru;

 • - acces si interrelationare cu spațiul exterior;

 • - materiale ecologice eficiente energetic: terasa verde;

 • - izolație eficienta: zidărie de cărămidă tip GVP izolata exterior si vata minerala la interior;

 • - termo sL hidro-izolarea plăcii peste sol si a terasei pierderilor de energie;


 • - materiale ce nu necesita Întreținere excesiva: granit, piatra, placari lemn.

Pentru realizarea fluxurilor necesare funcționarii acestui centru de excelenta, accesele se vor separa astfel:

 • - in zona de intruniri-training accesul se realizează pe latura de vest;

 • - in zona de birouri accesul se realizează pe latura de nord.

Zona de intruniri este compusa din:

 • - hol de primire;

 • - săli de training - pot fi compartimentate cu ajutorul pereților mobili in săli mai mici sau mai mari ca suprafața, in funcție de necesitați si exista posibilitatea realizării unei săli multifuncționale pentru 100 de persoane;

 • - depozit de mobilier;

 • - sala de intruniri.

Zona de birouri este compusa din spatii modulare de birouri -ce pot adăposti 3-4 angajați, separate intre ele prin pereți mobili de compartimentare, pentru a permite o flexibilitate in ceea ce privește suprafața utila efectiva a incaperilor in funcție de necesitățile fiecărei firme.

Ambele zone principale ale clădirii sunt deservite de:

 • - grupuri sanitare separate pe sexe, cu dotări pentru persoane cu dizabilitati;

 • - spațiu curățenie;

 • - centru copiere;

 • - sala de mese si chicineta;

 • - curte interioara;

 • - birouri administrație;

 • - camera servere;

 • - camera de pompare.

Sistemul constructiv al imobilului va fi pe cadre de beton armat cu fundații izolate din beton. Adâncimea de fundare se va stabili in funcție de natura geomorfologica a terenului si a limitei la inghet.

Ih urma vizitei la fata locului înaintea semnării Contractului de finanțare, efectuata de reprezentanții ADR Sud Muntenia si AMPOR, a rezultat ca este necesara actualizarea proiectului si a Studiului de Fezabilitate aferent.

Astfel diferența care apare intre bugetul anterior si cel actual este data de linia 5.1.2 “Cheltuieli conexe organizării de șantier” din cadrul capitolului 5.

In formatul vechi de buget al proiectului o parte din aceste cheltuieli au fost considerate eligibile, dar in formatul nou de buget nu mai este permis ca aceste cheltuieli conexe organizării de șantier sa fie eligibile, conform Ordinului 1360/2011 al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului si Ordinului 1938/2011 al Ministerului Finanțelor Publice.

Ca urmare, valoarea contribuției proprii a beneficiarului din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului menționata in cadrul art.3 din HCL 477/31 octombrie 2011, respectiv de 4.078.495,11 lei nu mai este aceeași cu cea trecuta in declarația de angajament, respectiv 4.075.555, Ulei.

In consecința costul total actual al proiectului este de 12.057.946,20 lei, din care:

 • - Costuri eligibile - 8.151,110,21 lei, din care 4.075.555,1 llei (50%) contribuția financiara nerambursabila solicitata, iar 4.075.555,1 llei (50%) contribuția din bugetul local la cheltuielile eligibile;

 • - Costuri neeligibile - 1.589.884,81 lei;

 • - Costuri aferente TVA - 2.316.951,18 lei.

Fata de cele de mai sus, supunem analizei si aprobării proiectul de hotarare alaturat.

Direcția Relații Internaționale

Director executiv /

Milena Perpei

Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte Director executiv

Nicoleta CraciunoiuIntocmit:Mihaela Oprea

Consilier Serviciul Proiecte cu Finanțare Internaționala, ONG Manager proiect

ANEXA V


BUGETUL PROIECTULUI

■ Proiecte care cad sub incidența schemei de ajutor de stat

Nr.crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL (RON)

TVA

(D

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1,1

Achiziția terenului

0

0

0

0

1,2

Amenajarea terenului

0

42.651,96

42.651,96

10.236,47

1,3

Amenajări pentru protecția mediului

0

160.663,12

160.663,12

38.559,15

TOTAL CAPITOL 1

0

203.315,08

203.315,08

48.795,62

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

17.251,00

17.251,00

4.140,24

TOTAL CAPITOL 2

0

17.251,00

17.251,00

4.140,24

3

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3,1

Studii de teren

63.569,00

63.569,00

15.256,56

3,2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

7.750,00

7.750,00

0

3,3

Proiectare și inginerie

454.518,35

454.518,35

109.084,40

3,4

Consultanță

299.284,70

299.284,70

71.828,33

3,5

Asistență tehnică

417.747,89

417.747,89

100.259,49

TOTAL CAPITOL 3

1.242.869,94

1.242.869,94

296.428,78

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

0

7.528.682,17

7.528.682,17

1.806.883,72

4,2

Dotări de specialitate

75.250,00

34.500,00

109.750,00

26.340,00

TOTAL CAPITOL 4

75.250,00

7.563.182,17

7.638.432,17

1.833.223,72

5

Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5,1

Organizarea de șantier

16.962,00

45.401,00

62.363,00

14.967,12

5,1,1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0

45.401,00

45.401,00

10.896,24

5,1,2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

16.962,00

16.962,00

4.070,88

5,2

Cote legale

79.281,74

79.281,74

0

TOTAL CAPITOL 5

96.243,74

45.401,00

141,644,74

14.967,12

6

Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6,1

Diverse și neprevăzute

0

321.960,96

321.960,96

77.270,63

TOTAL CAPITOL 6

0

321.960,96

321.960,96

77.270,63

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

In cazul proiectelor care nu sunt generatoare de venituri:

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

I

Valoarea totala a proiectului, din care :

12.057.946,20

a.

Valoarea neeligibila a proiectului

1.589.884,81

b.

Valoarea eligibila a proiectului

8.151.110,21

c.

TVA

2.316.951,18

II

Contribuția proprie in proiect, din care :

7.982.391,10

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

4.075.555,11

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

1.589.884,81

III

TVA*

2.316.951,18

IV

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

4.075.555,10

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

Consiliul Local al Municipiului Ploiești


HOTĂRÂREA NR. 375


privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorii pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIP INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDIL CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU

ÎNTREPRINZĂTORI”

si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE -CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” si a cheltuielilor legate implementarea proiectului din cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1-Planuri integrate de dezvoltare urbana;

Având in vedere oportunitatea accesării fondurilor structurale si prevederile Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1-Planuri integrate de dezvoltare urbana - Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;

In temeiul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești 115/29 aprilie 2010 prin care s-a aprobat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova si Lista de proiecte prevăzute in partea a 4 a PID;

In temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

In baza criteriilor privind eligibilitatea solicitantului din Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1-Planuri integrate de dezvoltare urbana - Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;

In temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. b si art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru realizarea proiectului „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE

SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERU ÎNTREPRINZĂTORI”

si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului cu o valoare totala de 11.964.428,703 lei inclusiv TVA.

Art.2. Se aproba depunerea unei cereri de finanțare pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI”, din cadrul Programului Operațional Regional 2007 -2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 -Planuri integrate de dezvoltare urbana - Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;

Art.3. Se aproba finanțarea din bugetul local a sumei de 7.896.715,648 lei reprezentând contribuția proprie din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art.4. Se aproba finanțarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului.

Art.5. Se aproba finanțarea TVA aferenta cheltuielilor proiectului „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CĂILOR DE ACCES ȘI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERU ÎNTREPRINZĂTORI” din bugetul local, urmând a se recupera TVA aferent cheltuielilor eligibile , conform OG 29/2007.

Art. 6. Direcția Tehnic Investiții si Direcția Relații Internationale din cadrul Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.7. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi 28 octombrie 2010.

Președinte de Ședință AdinJ Gheprafr^


Contrasemnează Secretar. Oana Cristina/Iacob

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

Consiliul Local al Municipiului Ploiești


HOTARAREA NR. 477referitor Ia modificarea Hotărârii Cosiliului Local nr. 375/28.

aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIESTI-VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERH ÎNTREPRINZĂTORI” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Andrei Liviu Volosevici si Raportul de specialitate al Direcției Relații Internationale privind privind actualizarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERH ÎNTREPRINZĂTORI” si a cheltuielilor legate implementarea proiectului din cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana;

Având in vedere oportunitatea accesării fondurilor structurale si prevederile Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana - Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri;

In temeiul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 115/29.04.2010 prin care s-a aprobat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova si Lista de proiecte prevăzute in partea a 4 a PID;

In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 375/28.10.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERH ÎNTREPRINZĂTORI” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

In temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

In baza criteriilor privind eligibilitatea solicitantului din Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor — pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana - Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;

In temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. b si art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul Hotărârii de Guvern nr. 28/9.01.2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentației tchnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba modificarea articolului 1 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 375/28.10.2010, in sensul actualizării Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea proiectului “REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI", valoarea totala a cheltuielilor legate de implementarea proiectului fiind de 12.057.946,21 lei inclusiv TVA.

Art.2. Se aproba redepunerea cererii de finanțare pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI", in cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbana -Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri

Art.3. Se aproba modificarea articolului 3 din HCL nr. 375/28.10.2010, in sensul ca se aproba finanțarea din bugetul local a sumei de 4.078.496,11 lei reprezentând contribuția proprie din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 375/28.10.2010 raman neschimbate.

Art. 6. Direcția Tehnic Investiții si Direcția de Relații Internationale din cadrul Municipiului Ploiești vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.7. Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi, 31 octombrie 2011

//<*■ ■-//* /


Președinte de ședința,


Valenti


\\

■^1


Contrasemnează Secretar,


Oana Cristina Iac


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 375/28.10.2010, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 477/31.10.2011, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIESTI-VEST, INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE -CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI ”si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului