Hotărârea nr. 80/2013

Hotãrârea nr. 80 referitoare la modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 537/21.12.2011, modificatã si completatã, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Cresterea mobilitãtii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrãri vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitãti, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare – Etapa II si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 80

Referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 537/21.12.2011, modificată si completată, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI 101 CU LUCRĂRI VIZÂND CALEA DE RULARE, STATII CU PEROANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE - ETAPA II” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Iulian Bădescu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI 101 CU LUCRĂRI VIZÂND CALEA DE RULARE, STATII CU PEROANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE - ETAPA II” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului;

Având in vedere oportunitatea accesării fondurilor structurale si prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana;

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 115/29.04.2010 prir care s-a aprobat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova si Lista de proiecte prevăzute in partea a 4 a PID;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/9.01.2008 privinc aprobarea continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investitiiloi publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentn obiective de investiții si lucrări de intervenții;

In temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. b si art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba actualizarea Indicatorilor tehnico-economici pentru proiectulu “CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITARE? TRASEULUI TRAMVAIULUI 101 CU LUCRĂRI VIZÂND CALEA DE RULARE STATII CU PEROANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE ETAPA II”, si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului cu o valoare totala de 73.695.135,10 lei inclusiv TVA.

Art.2. Se aproba finanțarea din bugetul local a sumei de 1.135.611,25 lei reprezentând contribuția proprie din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art.3. Se aproba finanțarea din bugetul local a sumei de 2.786.876,75 lei reprezentând contribuția proprie la cheltuielile neeligibile.

Art.4. Se aproba finanțarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului.

Art.5. Se aproba finanțarea TVA aferenta cheltuielilor proiectului in cuantum de 14.127.696,02 lei, urmând a se recupera TVA aferent cheltuielilor eligibile, conform OUG 64/2009.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi 7 martie 2013

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 537/21.12.2011, modificată si completată, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI

101 CU LUCRĂRI VIZÂND CALEA DE RULARE, STATII CU PEROANE

ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE - ETAPA II” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Ținând seama de faptul ca Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbana permite accesarea de fonduri pentru reabilitarea caii de rulare a tramvaiului, s-a elaborat documentația tehnico-economica necesara.

In Lista de proiecte inclusă în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 115/29.04.2010, figurează proiectul integrat „CREȘTEREA MOBILITATE TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI 101 CU LUCRĂRI VIZÂND CALEA DE RULARE, STATII CU PEROANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE - ETAPA II”.

Prin acest proiect se dorește reabilitarea liniei de tramvai 101 pe o lungime de 5,85 km cale simpla de rulare si a sistemului rutier adiacent.

Costul total actual al proiectului este de 73.695.135,10 lei, din care:

Costuri eligibile 56.780.562,33 lei din care 55.644.951,08 lei asistenta financiara nerambursabila solicitata, iar 1.135.611,25 lei contribuția din bugetul local la cheltuielile eligibile.

Costuri neeligibile: 2.786.876,75 lei

Costuri neeligibile aferente TVA: 14.127.696,02 lei

Fata de cele de mai sus, supunem analizei si aprobării proiectul de hotarare alaturat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 537/21.12.2011, modificată si completată, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI

101 CU LUCRĂRI VIZÂND CALEA DE RULARE, STATII CU PEROANE

ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE - ETAPA II” si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Având in vedere faptul ca prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbana, pot fi accesate fonduri pentru reabilitarea caii de rulare a tramvaiului, s-a elaborat documentația tehnico-economica necesara acestui proiect.

Obiectivul general al acestui proiect se poate indeplini prin realizarea următorului obiectiv specific:

O.S.l. Reabilitarea infrastructurii de transport public aferenta liniei de tramvai 101 etapa II, pe o lungime de 5,85 km cale simpla de rulare si a sistemului rutier adiacent intr-o perioada de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Pentru atingerea acestui obiectiv specific, se vor realiza următoarele masuri:

  • -  refacerea infrastructurii si suprastructurii caii de rulare a tramvaiului;

  • -  refacerea peroanelor;

  • -  refacerea substatiilor ce alimentează cu energie electrica rețeaua de contact a tramvaiului;

  • -  refacerea cablurilor de curent continuu;

  • -  refacerea telecomenzilor cofretilor cu separatori cu motor aferenti centrelor de alimentare si secțiunilor din rețeaua de contact;

  • -  refacerea liniei aeriene de contact, cu asigurarea compensării rețelei prin compensatori cu greutate si suspensie izolanta “delta”;

  • -  refacerea stâlpilor de susținere a rețelei de contact;

  • -  refacerea sistemului rutier adiacent caii de rulare a tramvaiului.

Fata de varianta realizata inițial, proiectul a suferit actualizări si adăugiri, după cum urmeaza:

  • -  Conform cerințelor evaluatorilor ADR Sud Muntenia pentru acest proiect, transmise prin adresa nr.3232/28.02.2013, s-a inclus in categoria cheltuielilor neeligibile valoarea carosabilului ce va fi reabilitat, respectiv 374 m de pe strada Ștefan cel Mare, care nu sunt incluși în Hotararea Guvernului nr. 1359/2001.

Costul total actual al proiectului astfel modificat este de 73.695.135,10 lei, din care:

Costuri eligibile 56.780.562,33 lei din care 55.644.951,08 lei asistenta financiara nerambursabila solicitata, iar 1.135.611,25 lei contribuția din bugetul local la,cheltuielile eligibile.

Costuri neeligibile: 2.786.876,75 lei

Costuri neeligibile aferente TVA: 14.127.696,02 lei

Fata de cele de mai sus, supunem analizei si aprobării proiectul de hotarare alaturat.

Direcția Tehnic Investiții

Director executiv, Mihaela Iamandi

întocmit, Cons. Preda Alexandru

Data: 05.03.2013


\\

Proiect “Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarăți tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, stafii cu peroane persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - Etapa II”

Bugetul proiectului

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL (RONJ

TVA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3)+(4)

(61

1

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru achiziția si amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

-

1.2

Amenajarea terenului

1.441.282,00

1.441.282,00

345.907.68

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

-

-

'r

-

TOTAL CAPITOL 1

-

1.441.282,00

1.441.282,00

345.907,68

2

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

-

-

3

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

270.372,37

414.114,64

684.487,01

164.276.88

3.2

Obținerea de avize, acorduri, autorizații

1.185,00

1.815,00

3.000,00

3.3

Proiectare si inginerie

1.243.137,21

1.471.993,19

2.715.130.40

651.631,30

3.4

Consultanta

593.221,59

532.525,88

1.125.747,47

270.179,39

3.5

Asistenta tehnica

265.216,43

406.217,57

671.434,00

161.144,16

TOTAL CAPITOL 3

2.373.132,60

2.826.666,28

5.199.798,88

1.247.231,73

4

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

413.744,15

50.007.275,85

50.421.020.00

12.101.044,80

4.2

Dotări de specialitate

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

413.744,15

50.007.275,85

50.421.020,00

12.101.044,80

5

CAPITOLUL 5: Cheltuieli privind organizarea de șantier

5./

Organizarea de șantier

-

258.500,00

258.500,00

62.040,00

5.1.1

Construcții si instalații aferente organizării de șantier

180.950,00

180.950,00

43.428,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

77.550,00

77.550,00

18.612,00

5.2

Cote legale

-

699.039,00

699.039,00

TOTAL CAPITOL 5

-

957.539,00

957.539,00

62.040,00

6

CAPITOLUL 6: Cheltuieli diverse si neprevăzute

6.1

Diverse si neprevăzute

-

1.469.776.00

1.469.776,00

352.746,24

TOTAL CAPITOL 6

1.469.776,00

1.469.776,00

352.746,24

7

CAPITOl UL 7: Cheltuieli pentru audit, informare si publicitare

7.1

Audit

-

54.485.00

54.485,00

13.076,40

7.2

Informare si publicitate

-

23.538,20

23.538,20

5.649,17

TOTAL CAPITOL 7

-

78.023,20

78.023,20

18.725,57

8

CAPITOL 8: Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

■ T

TOTAL CAPITOL 8

_______ L . .

lJ s

[TOTAL CENTRAL                      ! 2.786.876,75 J 56.780.562,33

59.567.439,08 j 14.127.696,02

Nota: Virgula este ■sepjrțtm^ zecimile. punctul separator mii unitati

//& întocmit, VA

SC INTERiytț'iufetjSMCÎlfjEERINC SRL


Proiect “Creșterea mobilității transportului public prin reabilitai traseului:^/ tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane^adapțgte persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - Etapa II”

Surse de finanțare

Nr. crt.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE (lei)

I

Valoarea totala a proiectului, d.c.:

73.695.135,10

a.

Valoarea neeligibila a proiectului

2.786.876,75

b.

Valoarea eligibila a proiectului

56.780.562,33

c.

TVA

14.127 696,02

n

Contribuția proprie in proiect, d.c.:

3.922.488,00

a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

1.135.611,25

b.

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

2.786.876,75

III

TVA

14.127.696,02

IV

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

55.644.951,08


SC INTERGROUP ENGINfsERlNG SRL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 537/21.12.2011, modificată și completată, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI 101 CU LUCRĂRI VIZÂND CALEA DE RULARE, STATII CU PERSOANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE - ETAPA II” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

și a emis:

J