Hotărârea nr. 8/2013

Hotãrârea nr. 8 referitoare la modificarea Hotararii nr. 462/20.12.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind aprobarea asocierii Municipiului Ploiesti cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. in vederea finantarii in comun a obiectivului de investitii “Alimentare cu energie termica din sistemul centralizat – Bloc CFR Vest, str. Domnisori nr. 101 Ploiesti”

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTARAREA NR. 8 referitoare la modificarea Hotărârii nr. 462/20.12.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea asocierii Municipiului Ploiești cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. in vederea finanțării in comun a obiectivului de investiții “Alimentare cu energie termica din sistemul centralizat - Bloc CFR Vest, str. Domnișori nr. 101 Ploiești”

Vazand Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic - Investiții prin care se propune modificarea art. 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 462/2012 privind aprobarea asocierii Municipiului Ploiești cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. in vederea finanțării in comun a obiectivului de investiții “Alimentare cu energie termica din sistemul centralizat - Bloc CFR Vest, str. Domnișori nr. 101 Ploiești” ;

In conformitate cu prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aproba modificarea art. 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 462/2012 privind aprobarea asocierii Municipiului Ploiești cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. in vederea fmantarii in comun a obiectivului de investiții “Alimentare cu energie termica din sistemul centralizat - Bloc CFR Vest, str. Domnișori nr. 101 Ploiești” ce va avea următorul conținut:

“ Aproba participarea Municipiului Ploiești cu suma de 67.953 lei fara TVA, in cadrul asocierii;

Bugetul local al municipiului Ploiești se rectifica in mod corespunzător.”

Art. 2. Direcția Tehnic-Investitii va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


ROMANIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare referitoare la modificarea Hotărârii nr. 462/20.12.201? a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea asocierii Municipiului Ploiești cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. in vederea finanțării in comun a obiectivului de investiții “Alimentare cu energie termica din sistemul centralizat-Bloc CFR Vest, str. Domnișori nr. 101 Ploiești”

In ședința din data de 20.12.2012 a Consiliului Local a fost adoptata Hotararea nr. 462 privind aprobarea asocierii Municipiului Ploiești cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. in vederea finanțării in comun a obiectivului de investiții “Alimentare cu energie termica din sistemul centralizat - Bloc CFR Vest, str. Domnișori nr. 101 Ploiești”.

Scopul adoptării acestei hotarari a fost realizarea unui parteneriat intre Municipiul Ploiești si S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. ce a avut ca scop executarea in comun a lucrărilor necesare pentru alimentarea cu energie termica din sistemul centralizat a blocului CFR Vest.

Totodată a fost aprobata documentația tehnico-economica a obiectivului de investiții precum si participarea Municipiului Ploiești in cadrul asocierii cu suma de

  • 67.953 lei fara TVA.

Dintr-o eroare de redactare, la art.3 din hotararea mai sus menționata, a fost inscrisa suma de 67.000 lei.

Menționam ca in Expunerea de motive si in Raportul de specialitate precum și in restul documentelor ce fac parte integranta din Hotararea nr. 426/20.12.2012, la capitolul privind finanțarea investiției, suma ce revine Municipiului Ploiești este de

  • 67.953 lei.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 462/20.12.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea asocierii Municipiului Ploiești cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. in vederea finanțării in comun a obiectivului de investiții “Alimentare cu energie termica din sistemul centralizat - Bloc CFR Vest, str. Domnișori nr. 101 Ploiești”.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVF.sttttt


la proiectul de hotarare referitoare la modificarea Hotărârii nr. 462/20.12.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea asocierii Municipiului Ploiești cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. in vederea finanțării in comun a obiectivului de investiții “Alimentare cu energie termica din sistemul centralizat -Bloc CFR Vest, str. Domnișori nr. 101 Ploiești”

Având in vedere solicitarea formulata de locatarii din blocul CFR, situat in str. Domnișori nr. 101 privind gasirea unei soluții pentru alimentarea cu energie termica a locuințelor deținute, municipalitatea a analizat mai multe variante, rezultând ca cea mai avantajoasa soluție este realizarea acestor lucrări in parteneriat cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

In ședința din data de 20.12.2012 a Consiliului Local a fost adoptata Hotarareâ. nr. 462 privind aprobarea asocierii Municipiului Ploiești cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. in vederea finanțării in comun a obiectivului de investiții “Alimentare cu energie termica din sistemul centralizat - Bloc CFR Vest, str. Domnișori nr. 101 Ploiești”.

Scopul adoptării acestei hotarari a fost realizarea unui parteneriat intre Municipiul Ploiești si S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. ce a avut ca scop executarea in comun a lucrărilor necesare pentru alimentarea cu energie termica din sistemul centralizat a blocului CFR Vest.

Totodată a fost aprobata documentația tehnico-economica a obiectivului de investiții precum si participarea Municipiului Ploiești in cadrul asocierii cu suma de

  • 67.953 lei fara TVA.

Dintr-o eroare de redactare, la art.3 din hotararea mai sus menționata, a fost inscrisa suma de 67.000 lei.

Menționam ca in Expunerea de motive si in Raportul de specialitate precum si in restul documentelor ce fac parte integranta din Hotararea nr. 426/20.12.2012, la capitolul privind finanțarea investiției, suma ce revine Municipiului Ploiești este de

  • 67.953 lei.

Pentru corectarea acestei erori trebuie ca art.3 sa fie reformulat, cu inscrierea corecta a sumei ce a revenit in fapt Municipiului Ploiești in cadrul asocierii.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 462/20.12.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea asocierii Municipiului Ploiești cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. in vederea finanțării in comun a obiectivului de investiții “Alimentare^tg^ergie termica din sistemul centralizat - Bloc CFR Vest, str. Domnișori nr.


Director Executiv


MihaelaJamandi

Sef serviciu

Mariana Stochita


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios Achiziții Publice, Contracte Director,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR, 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii nr. 462/20.12.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea asocierii municipiului Ploiești cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în vederea finanțării în comun a obiectivului de investiții “Alimentare cu energie termică din sistemul centralizat - Bloc CFR Vest, str. Domnișori nr. 101 Ploiești”SECRETAR,Constantin Popa


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA MEDIULUI


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii nr. 462/20.12.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea asocierii municipiului Ploiești cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în vederea finanțării în comun a obiectivului de investiții “Alimentare cu energie termică din sistemul centralizat - Bloc CFR Vest, str. Domnișori nr. 101 Ploiești

și a emis:


PREȘEDINTE,Data:      &Ă 422&/S