Hotărârea nr. 79/2013

Hotãrârea nr. 79 referitoare la modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 100/13.02.2012, modificatã si completatã, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Accesibilitate si fluidizare trafic cãtre zona industrialã Ploiesti - Vest si platforma industrialã Brazi si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 79


referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/13.02.2012, modificată și completată, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “ACCESIBILITATE ȘI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALĂ PLOIEȘTI - VEST ȘI PLATFORMA INDUSTRIALĂ BRAZI” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic Investiții privind actualizarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “ACCESIBILITATE ȘI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALĂ PLOIEȘTI - VEST ȘI PLATFORMA INDUSTRIALĂ BRAZI” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului;

Având în vedere oportunitatea accesării fondurilor structurale și prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creștere;

A.

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 115/29.04.2010 prin care s-a aprobat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova și Lista de proiecte prevăzute în partea a 4 a PID;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/9.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, precum și cu prevederile Notei nr.57816/03.08.2012 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;

în temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. b și art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă actualizarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea proiectului “ACCESIBILITATE ȘI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALĂ PLOIEȘTI - VEST ȘI PLATFORMA INDUSTRIALĂ BRAZI” în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creștere, precum și cheltuielile legate de implementarea acestui proiect, cu o valoare totală de 90.833.498,09 lei, inclusiv TVA ;

Art.2 Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 1.797.695,32 lei reprezentând contribuția proprie de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului;

Art.3 Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 765.106,50 lei reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului;

Art.4 Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 183.625,56 lei reprezentând TVA aferentă cheltuielilor neeligibile ale proiectului;

Art.5 Se aprobă finanțarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor suplimentare care vor apărea în perioada de implementare a proiectului, conform cerințelor din Ghidul Solicitantului.

Art.6 Direcția Tehnic Investiții și Unitatea de Implementare a Proiectului, stabilită prin Dispoziția primarului Municipiului Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.la proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 100/13.02.2012, modificată și completată, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “ACCESIBILITATE ȘI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALĂ PLOIEȘTI - VEST ȘI PLATFORMA INDUSTRIALĂ BRAZI” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Având în vedere faptul că prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană - Poli de creștere, pot fî accesate fonduri pentru îmbunătățirea accesibilității și fluidizarea traficului către zona industrială Ploiești Vest și Platforma Industrială Brazi.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității vieții prin îmbunătățirea infrastructurii în Polul de Creștere Ploiești - Prahova.

Lucrarea de față propune realizarea următoarelor obiective:

  • 1. Pasaj superior și rampele de acces

Aceasta cale de comunicație este reprezentată de un pasaj superior pe 8 deschideri cu tablier din rețea de grinzi, rezemat continuu și infrastructuri intermediare lamelare și de capăt masive, fundate indirect. Acest lucru impune realizarea unor lucrări de drum la nivelul terenului actual și de utilitati, în anumite cazuri cu relocare sau devieri.

Acest obiectiv este caracterizat de următorii parametrii:

o Lungime totală lucrare 471,60 m;

o Lungime totală tablier pod 296,30 m;

o 15 grinzi prefabricate precomprimate monolitizate la partea superioară prin placa de suprabetonare și la capătul deschiderilor prin antretoaze din beton armat precomprimate transversal.

o Rampe de acces pod cu lungime de 87,90 m + 86,21 m = 174,11 m, încadrate de ziduri de sprijin de inaltime variabila (intre 0,50 m și 5,50 m).

  • 2.Drumuri (drumuri de acces, extindere str. Mărășești, realizare sens giratoriu) La nivelul solului, accesul către proprietățile private și către societatea INSPET S.A se va desfășura pe doua drumuri de acces (drum acces 1 și drum acces 2) situate de o parte și de alta a pasajului, în apropierea zidurilor de sprijin. Accesul către parcările riverane și clădirea de birouri situate pe coltul intersecției străzii Mărășești cu Șoseaua Vestului se va realiza prin accesul în supermarketul LIDL, continuându-se pe sub pasaj (drum de acces 3).

Pasajul superior va continua către girația Mărășești cu DN1 printr-o structura rutiera cu patru benzi (două pe sens) până la intersecția cu viitorul drum de acces către

Parcul Municipal Vest, intersecție ce va fi amenajată, penti sens giratoriu.


  • 3. Instalații electrice pentru iluminat exterior

Construirea noului pasaj suprateran implică realizarea exterior, atât pentru iluminarea pasajului propriu zis, cat și de acces situate la baza pasajului.

Rețele existente, de alimentare cu energie electrica di devia corespunzător, păstrând funcționalitățile existente și extinzându-le asupra noilor amenajări din zonă.

  • 4. Colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe pasajul superior

Pentru realizarea colectării și evacuării apelor pluviale de pe suprafața pasajului superior cu descărcare în rețeaua publică orășenească, se va realiza o rețea de canalizare pluvială. Rețeaua de canalizare se compune din conducte din PVC, cu diametre cuprinse între 160 - 500 mm, amplasată în axului drumului.

Colectarea apelor pluviale de pe suprafața carosabilului pasajului se va face prin intermediul unor baterii de guri de scurgere STAS 6701/82 cuplate între ele, având trei grătare. Racordarea gurilor de scurgere la colectoarele de canalizare se va face prin intermediul căminelor de vizitare pentru colectoarele de 160-500 mm. Pe traseul rețelei de canalizare proiectată au fost prevăzute cămine de vizitare conform STAS 3051/91. Căminele permit accesul în canale în scopul supravegherii și întreținerii acestora, pentru curățirea și evacuarea depunerilor, având dimensiuni care să permită introducerea uneltelor și utilajelor specifice.

Conform Ghidului Solicitantului în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere - Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub - domeniul: Poli de creștere, în cazul solicitanților care nu intră sub incidența ajutorului de stat, valoarea maximă a asistenței nerambursabile care poate fi acordată pentru un proiect, este de 98% din valoarea totală a costurilor eligibile. Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului și costurile neeligibile.

Pentru realizarea pasajului suprateran s-a elaborat Studiul de fezabilitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 100/13.02.2012 , modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.421/22.11.2012.

Pentru depunerea Cererii de finanțare în vederea accesării fondurilor europene, s-a efectuat actualizarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici, în conformitate cu Nota nr.57816/03.08.2012 a Ministerului Dezvoltării și Turismului, pentru aplicarea Hotărârii de Guvern nr.1135 pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr.795/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programe operaționale pentru axa prioritară Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor ~ poli urbani de creștere, domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, subdomeniul Poli de creștere.

La întocmirea bugetului proiectului s-a luat în calcul valoarea pentru exproprieri pe coridorul afectat de lucrări, valoare aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 169/31.10.2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.3 5/25.02.2013.

Valoarea totală a proiectului este de 90.833.498,09 lei cu TVA, din care:

Valoarea eligibilă 89.884.766,03 lei din care 88.087.070,71 lei asistența financiară nerambursabilă solicitată, iar 1.797.695,32 lei contribuția din bugetul local la cheltuielile eligibile.                                                            A- J

Valoarea neeligibilă: 765.106,50 lei

Valoarea TVA neeligibilă: 183.625,56 lei

Față de cele de mai sus, supunem analizei și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

Direcția Tehnic Investiții

Director executiv, Mihaela Iamandi

întocmit, Cons. Preda Alexandru

Data: 05.03.2013 h

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 100/13.02.2012, modificată și completată, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “ACCESIBILITATE ȘI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALĂ PLOIEȘTI - VEST ȘI PLATFORMA INDUSTRIALĂ BRAZI” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

In lista de proiecte inclusă în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 115/29.04.2010, figurează proiectul integrat “ACCESIBILITATE ȘI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALA PLOIEȘTI - VEST ȘI PLATFORMA INDUSTRIALA BRAZI”.

Pentru realizarea acestui obiectiv s-a elaborat Studiul de fezabilitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 100/13.02.2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.421/22.11.2012.

Pentru depunerea Cererii de finanțare în vederea accesării fondurilor europene, s-a efectuat actualizarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici, în conformitate cu Nota nr.57816/03.08.2012 a Ministerului Dezvoltării și Turismului, pentru aplicarea Hotărârii de Guvern nr.1135 pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr.795/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programe operaționale pentru axa prioritară Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor — poli urbani de creștere, domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, subdomeniul Poli de creștere.

La întocmirea bugetului proiectului s-a luat în calcul valoarea pentru exproprieri pe coridorul afectat de lucrări, valoare aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 169/31.10.2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.35/25.02.2013.

Valoarea totală a proiectului este de 90.833.498,09 lei cu TVA, din care:

Valoarea eligibilă 89.884.766,03 lei din care 88.087.070,71 lei asistența financiară nerambursabilă solicitată, iar 1.797.695,32 lei contribuția din bugetul local la cheltuielile eligibile.

Valoarea neeligibilă: 765.106,50 lei

Valoarea TVA neeligibilă: 183.625,56 lei

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


1» VIZA V CENTRAL conta» -m HO nt .28/2008 piK iad cheltuielile n

IXni STRLU^ PT.OTF.5vTT VF8T SI P1.ATFOKM.\ INDt STRIAJ. A BRAZI" In mii T.ei/mU Kww. U «
mu i u


___TjSZOVjT.ei/li

Vplmt rn (inclus K- TA'A) MU RON ~| Mii Tar,


6

CAPITOLUL li Cheltuieli priilru «Mlnarra al ama«a]arra tereni

alui

1.1

(Hrtlnerrc terenului

1.628-30419 1    359.50899

3 5«>.5OKO9

î.x.i

Evjxopnni

l.625r3(M19

359.50499

1.623.30419

l?9.5O8$Ha

1.2

Amenajarea terenului

II-097.09300

1.791213563

1-943-30232

10.0 -404953 2

«>^8351

____ia

\M<-najari pentru prairrilc mrdiMlui si «tucerra la ttarra inițiala

38X12200

8238723

9-31738

48.13928

10.6 48 16

1.3.1

'Vnenajarr protcctu mrdxtihn

38.82200

8.3 5723

9.31728

48.13928

IMM ic»

roiALCAPnoi. i

9.761.21919

___3.159.13185

___1.952,61960

il.713J83S79

2.591,04066

CAPII OLL'L 2: Cheltuirii jMr«ir« aalguraraa utilităților ntceia

re obiectivului

XJL

Cheltuieli pentru atițurarta utilităților necetar» ebiectivului

22.60 ISO

5.00000

5.12508

28.02958

6.2OUOO

11.1

Racvtdme «hmurtat pasa]

22.60450

5,00000

3.42508

7B O>OAS

6,20000

TOTAl. CAPITOL 2

2 2.60450

5.00000

5.42508

28.02998

6.2UOOO

______

CAPI * OLUL 3: Cheltuieli ponta u preiectare vi asistenta tehnica

........3.1

Studii teren

644.98190

142.66670

15-1.79566

—99.77756

176-906 i

3.3

Tata pentru abținerea de avize- acerduri vi autorizații

5-30132

1.17262

0.72599

6.02731

1-3332 1

3-3

Proiectare vi inginerie

2.031.69299

449.40011

487.60632

2.51949931

557.2561 t

3.3.1

Snidiu de FezaLaltratr

t 193.21652

263,93340

286.37106

1 479.58848

327,27742

3.3.2

Pluiact tel un.

771.97*2»

171,20004

183. >5479

959.73107

212-28805

________334

F.laborarr DATC aâ documentalir obținere avixc

64.49519

14-26667

15.47937

79^97776

1 .6906 *

3.4

Orțșanazarea procedurilor de achiziție publica

96.74729

21,40001

23 J2 1935

1 19.9666 4

• «601

3.5

C «ntallanta

800.19943

177.00002

192.0 4-786

992.24729

219.48003

3.5. I

Flal/Otaae Cerere de finanțase

4 64.1869 7

103.72002

1 1 1.43287

973,83984

12

3.5-2

Aaistaota tchmca na evaluarea pioirctuliu

19.34946

«,21000

4.61387

23.993 33

' *Q 2.)

3.3.3

NSanar.etnmrtil prcnertiihu

116.46300

70.00000

392.4 14 12

86.80000

3.4

AaiatntUi tehnica

524-1595-1

1 15.94141

135.79829

6 19.95783

1 43.76736

JA1

\st«tenta tthnwa dhr» partea ptoteetnnttdu» pe p auri ursul execuției

162.43234

33.94141

38.99701

201.4845 3

44.56736

3.6.2

Duif.eritir <le santvet

361,67200

80,00000

86.80128

448.4732»

99.20000

1OIAL CAPtIOL 3

4.103.05247

907.58087

W« 4.193 47

9.087^2759 4

1. 1 25.2-9 16

CAPII OLLL. 4; Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

(.«aitrvctii vi instalații

56.468.91990

12.490.63680

13.552^54078

70.021.16068

15.488-3 8963

4 1 1

DOI Pasat »vpt«toean

32.264.49790

11 561.5.1*90

12 544.43930

64 812.9 5740

14 116 '008 •

4.12

IX»2 - Drumuri

4.200.42200

929.1 1190

1 008.10128

5-208.32328

'1.192.098 8

4.2

Hanța] utilaj trhnolegic

i.

4-3

_Vt*l»j|e. *<hip. tehnologice si funcționale cu «Montaj

4.4

1 fllaje far»        ni echipamente de transport

-

-

4-5

Dotări

4.4

Active necwrperate

w

TOTAl. C APTTO1. 4

56.468.91990

12.490.63680

1.3 «53.5 40-8

70 021.46068

1 5. «8N.3MQ6A

CAPITOLUL St Alto cheltuieli

5-1

Organizare de aantier

56 1.68800

124.90610

135413812

700.21313

15 1.883 56

3.1.1

Lucian de conttxuctu

367.04700

81.18892

88.09128

435.13828

too n ; 6

5.1.2

Cheltuieli conexe o«g*nuaw «ir santioc

197.64100

41,71718

17.43384

245.07481

94.20930

5.2

Corni «ioane. cate, tace. ceaiul creditului

«44.92700

1 «6,89374

8 44.92700

186.89 V ’ 4

3.2.1

Conu&ioaru*. cote, taxe legale

341.92700

186.893 ?4

844,92 ’OO

180.89) :

512

Costul ctedatuhu (0,IHx(12‘ 1 3-2*3-4’ 3 I -3.2.1»

5-3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (msi.lOC» a <1.2*1-3 *2*3 ♦ 4»

l.a3S4>««7U

359X46265

390.13123

2.015.67801

• 45X45768

TOTAl. CAPITOL 5

3.035.16175

671.36349

925.65635

3.560.81813

787.63 498

< AP1IOI.VT. 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si tevte vl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

6.2

Hrube tehnologice si ieste

263.69200

58JB2732

63-28608

326.97808

72.32588

6 2.1

Instalarea st testate» echipamentelor

.164.69200

38,32732

67.78608

326.07808

72.32588

TOTAL CAPII OL 4

263.69200

58-32732

03-28608

326.97808

72-32588

TOTAL GI.NERAL

73.654.67954

16.292.03933

17.083.-2136

90.738.40120

20.070.87061

IMn caro O*3t <1-2*1-3*2*4.1* t.2*S.l. 1 >

64.99 1.48640

1 1.376. 4 1858

19.998.6767 4

80.593.163 1 4

17.826.79556

Cheltuieli cw audilul si publicitatea

Valea re (ho TV A)

TVA

Vnlaare <in

clusU TVA»

Mtr. trt.

Denumire» capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Viii lei

Mii eurw

MU lei

Mii lei

MU.-..

1

Audir financiar

66.909 3 2

1 4.80000

16.05824

82.96756

1H.3S2OO

2

Informare si publicitate

9.78 1 73

2.16358

2-3476 1

1 2.12033

2.68205

/

Nlatetiale petrttu      mrdii

3.00000

0.66338

0.7 2000

3.721XX)

0.82285

7 2

Panou temporar

3.16500

0,70000

0.75960

3,92460

0.86810

3.9

Placa permanenta

3.61672

0,80000

0.86801

4.48473

0.99200

TOTAl.

76.69104

I6.96A5M

18. 40585

O5.O96MQ

21.03 495

Nr «M.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor do cheltuieli

Vslsnrw (farm TVA)

TVA

\*al«are (incluitt IA’A)

Mii lei

Mii cure

MU lei

Mii Ici

Mii .

i

2

:.......i-           ■

4

5

6

7

1

Onst total Investiție

73.731-37088

16-309.00391

17.103.12721

90 K V1. I9HII9

20.09 1 .90556

Vvlaare (f

irs TVA>

TA* A

Valeare <ln

elusH TVA»

MU lei

Mii eure

MU lei

VIII l«l

Mii cure

LOIAL GLNLRAI.

73.731-37088

16.309.00391

17.1O-.12721

90.833.49809

10.091.90556

Din care C*M

«I.904.IM40

14-376.44858

15.598X17674

17.816.79556


Beneficiar.


S.C. INTERGROl

U rfti


NEERING S.R.L


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Bugetul proiectului

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE

_

TOTAL ELIGIBIL

TVA

NEELIGIBILA

Baza

1

2

3

4

5

6 -4 *5

7

1

Cap. 1- Cheltuieli pentru achiziția si amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

1.625.304,19

-

1.625.304,19

1.2

Amenajarea terenului

8.097.093,00

1.943.302,32

10.040.395,32

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului

-

38.822,00

9.317,28

48.139,28

TOTAL CAPITOL 1

-

9.761.219,19

1.952.619,60

11.713.838,79

-

2

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

7. !

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

22.604,50

5.425,08

28.029,58

TOTAL CAPITOL 2

-

22.604,50

5.425,08

28.029,58

-

3

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

-

644.981,90

154.795,66

799.777,56

-

3.2

Obținerea de avize, acorduri, autorizații

5.301,32

725,99

6.027,31

-

3.3

Proiectare si inginerie

17.678,07

2.014.014,92

483.363,58

2.497.378,50

4.242,74

3.4

Consultanta

483.736,43

413.210,29

99.170,47

512.380,76

116.096,74

3.5

Asistenta tehnica

■r

524.159,54

125.798,29

649.957,83

-

501.414,50

3.601.667,97

863.853,99

4.465.521,96

120.339,48

4

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

56.468.919,90

13.552.540,78

70.021.460,68

4.2

Dotări de specialitate

-

v

-

-

TOTAL CAPITOL 4

56.468.919,90

13.552.540,78

70.021.460,68

S

Cap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Organizarea de șantier

564.688,00

135.525,12

700.213,12

5.1.1

Construcții si instalații aferente organizării de șantier

367.047,00

88.091,28

455.138,28

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

-

197.641,00

47.433,84

245.074,84

-

5.2

Cote legale

844.927,00

-

844.927,00

-

1.409.615,00

135.525,12

1.545.140,12

-

6

Cap. 6 - Cheltuieli diverse si neprevăzute

6.1

Diverse si neprevăzute

-

1.625.546,78

390.131,23

2.015.678,01

TOTAL CAPITOL 6

-

1.625.546,78

390.131,23

2.015.678,01

- ;

7

Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare

si publicitate

7.1

Audit

66.909,32

16.058,24

82.967,56

7.2

Informare si publicitate

-

9.781,72

2.347,61

12.129,33

-

TOTAL CAPITOL 7

76.691,04

18.405,85

95.096,89

-

a

Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligiblle

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

263.692,00

-

63.286,08

TOTAL CAPITOL 8

263.692,00

• I

63.286,08

TOTAL GENERAL

765.106,50

72.966.264,38

16.918.501,65

89.884.766,03

183.625,56 i

Nota: Virgula este separator zecimale, punctul separator mii unitari

întocmit:

S.C. INTERGROufe^&ERING S.R.l.

SURSE DE FINANȚARE

Nr. crt.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE (lei)

I

Valoarea totala a proiectului, din care:

90.833.498,09

a.

Valoarea neeligibila a proiectului

765.106,50

b

Valoarea eligibila a proiectului

89.884.766,03

c.

TVA neeligibila

183.625,56

n

Contribuția proprie in proiect, din care:

2.746.427,38

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

1.797.695,32

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

765.106,50

c.

TVA neeEgibila

183.625,56

III

ASISTENTA FIN ANULARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

88.087.070,71

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGN

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/13.02.2012, modificată și completată, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “ACCESIBILITATE ȘI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALĂ PLOIEȘTI - VEST ȘI PLATFORMA INDUSTRIALĂ BRAZI” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectuluiData: