Hotărârea nr. 75/2013

Hotãrârea nr. 75 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 132/12.07.2005

PUBLICE, CONTRACTE


SERIVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE (2Z 1 6

Către,

-3 -02-2016


Serviciul Relația cu Consiliul Local

Prin prezenta vă facem cunoscut că prin Decizia nr. 3155/15.12.2015, definitivă, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești - Secția a Il-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 4591/105/2013 (reclamant Prefectul Județului Prahova), au fost anulate Hotărârile nr. 75/2013 și 175/2013 ale Consiliului Local Ploiești.

Anexăm hotărârea judecătorească mai sus menționată.

Cu considerație,


ROMÂNIA CURTEA DE APEL PLOIEȘTI

SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Dosar nr. 4591/105/2013

DECIZIA NR. 3155

Ședința publică din data de 15 decembrie 2015

Președinte - Stoicescu Maria Judecători - Duboșaru Rodica

- Secrețeanu Adriana Florina Grefier - Petre Georgiana Roxana

Pe rol fiind soluționarea recursurilor declarate de reclamantul Prefectul Județului Prah o cu sediul în Ploiești, Bd. Republicii, nr. 2, jud. Prahova și intervenientul Consiliul Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, Bd. Republicii, nr. 2, jud. Prahova, împotriva sentinței nr. 1200 din data de 25 mai 2015 pronunțate de Tribunalul Prahova în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bd. Republicii nr. 2, jud. Prahova și intervenienta SC Marin Stelian Transport International Marfa și Persoane SRL, cu sediul în Ploiești, str. Zăvoiului, nr. 15, jud. Prahova.

Recursurile sunt timbrate cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 100 lei fiecare, potrivit chitanței nr. 514311/28.09.2015 și O.P. nr. 3846/23.09.2015, acestea fiind anulate de către instanță și atașate la dosarul cauzei.

La apelul nominal făcut în ședință publică, au răspuns recurentul-reclamant Prefectul Județului Prahova, prin consilier juridic Ariciu Ana, recurentul-intervenient Consiliul Județean Prahova, prin consilier juridic Tudorache Gabriela, intimatul-pârât Consiliul Local Ploiești, prin consilier juridic Dobrescu Cătălin și intimata-intervenientă SC Marin Stelian Transport International Marfa și Persoane SRL, reprezentată de avocat Dumitru Dan din cadrul Baroului Prahova.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, învederându-se instanței că recursurile se află la primul termen de judecată, sunt motivate și legal timbrate, iar prin serviciul registratură intimații au depus întâmpinare, după care,

Intimatul-pârât Consiliul Local Ploiești, prin consilier juridic Dobrescu Cătălin solicită admiterea excepției nulității recursului promovat - de Instituția Prefectului județului Prahova, întrucât prin cererea de recurs nu a fost criticată sentința instanței de fond sub aspectul temeiurilor juridice aplicabile speței, reluarea prin cererea de recurs a considerentelor formulate în cererea de chemare în judecată nu se poate constitui într-o critică de nelegalitate a sentinței, sancțiunea aplicabilă este cea prevăzută de art. 486 alin.l lit. d și alin.3 Cod pr.civilă, respectiv nulitatea recursului.

Recurenta nu a indicat nici unul dintre cazurile de casare reglementate de art. 488 pct. 1-8 Cod pr.civilă, în soluționarea excepției invocate urmând a fi avut în vedere și caracterul net devolutiv al recursului, caracter ce decurge din chiar motivele de casare prevăzute la textul de lege anterior menționat.

-2-

Intimata-intervenientă SC Marin Stelian Transport International Marfa și Persoane SRL, reprezentată de avocat Dumitru Dan, solicită admiterea aceleiași excepții a nulității recursului pentru motivele detaliate în cuprinsul întâmpinării.

Recurentul-reclamant Prefectul Județului Prahova, prin consilier juridic Ariciu Ana, solicită respingerea excepției invocate, întrucât neindicarea unuia dintre cazurile de casare s-a datorat unei regretabile erori de dactilografiere, însă prin răspunsul la întâmpinare s-au indicat temeiul legal al recursului, dispozițiile art. 488 Cod pr.civilă.

Curtea, deliberând, respinge excepția nulității recursului promovat de instituția reclamantă invocată de intimatul-pârât și intimata-intervenientă, întrucât criticile dezvoltate în calea de atac promovată pot fi încadrate în unul din cazurile de casare prevăzute de art. 488 Cod pr.civilă, astfel cum permit dispozițiile art. 489 alin.2 din același cod, de altfel prin răspunsul la întâmpinare instituția reclamantă indicând în concret unul din cazurile de casare.

Curtea, luând act că nu se formulează alte cereri, în conformitate cu dispozițiile art. 392 Cod pr.civilă declară deschise dezbaterile și acordă cuvântul asupra recursurilor promovate.

RecurentuLreclamant Prefectul Județului Prahova, prin consilier juridic Ariciu Ana, solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, casarea sentinței recurate și anularea hotărârilor de consiliu local nr. 75/27.02.2013 și nr. 175/29.04.2013 ca fiind nelegale, pentru motivele expuse pe larg în cuprinsul cererii de recurs.

Recurentul-intervenient Consiliul Județean Prahova, prin consilier juridic Tudorache Gabriela, solicită admiterea recursului promovat, având în vedere faptul sentința instanței de fond a fost dată cu încălcarea și cu aplicarea greșită a normelor de drept material, hotărârile de consiliu local nr. 75/27.02.2013 și nr. 175/29.04.2013 sunt vădit nelegale, se impune casarea sentinței și admiterea acțiunii și a cererii de intervenție, în sensul anulării celor două hotărâri.

Solicită acordarea cheltuielilor de judecată reprezentate de taxa judiciară de timbru achitată în recurs.

Intimatul-pârât Consiliul Local Ploiești, prin consilier juridic Dobrescu Cătălin, solicită respingerea ambelor recursuri, pentru motivele expuse pe larg în cuprinsul întâmpinării, instanța de fond a reținut corect situația de fapt și a soluționat în mod legal cauza dedusă judecății, constatându-se că pârâtul Consiliul Local Ploiești are posibilitatea de a stabili amplasamentul stațiilor pe teritoriul municipiului Ploiești. Ori instanța de fond a reținut că o astfel de chestiune litigioasă a fost deja stabilită anterior, referitor la H.C.L. Ploiești nr. 132/2005, hotărârea nr. 75 contestată fiind doar de modificare a acesteia, în sensul înlăturării unui terminal de pe str. Apelor.

Câtă vreme s-a stabilit în mod irevocabil că H.C.L. Ploiești nr. 132/2005 de stabilire a amplasamentului stațiilor pe teritoriul municipiului Ploiești este legală și temeinică, iar la acel moment instituția reclamantă nu a promovat acțiune în anulare, nu se poate pretinde că hotărârea de modificare este nelegală.

Municipiul Ploiești nu a procedat prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local la o modificare a traseului Mizil-Ploiești, ci doar a stabilit

-3 -

amplasamentul stațiilor de pe raza sa, potrivit art. 38 lit. f din legea nr. 215/2001 consiliul local fiind singurul care administrează domeniul public și privat al orașului.

Intimata-intervenientă SC Marin Stelian Transport International Marfa și Persoane SRL, reprezentată de avocat Dumitru Dan, solicită respingerea ambelor recursuri ca nefondate, menținerea sentinței recurate ca fiind legală și temeinică, judecătorul fondului analizând și reținând în mod corect situația de fapt, în sensul că pârâtul este singurul care are atribuții de stabilire a stațiilor de plecări/sosiri pe teritoriul municipiului Ploiești.

In fapt nu există o altă soluție viabilă pentru înlocuirea punctului de plecare stabilit prin hotărârea contestată, astfel ca nu se poate anula această hotărâre de consiliu local, cu atât mai mult cu cât reclamantul nu vine cu o soluție la problema existentă, iar în recurs, încearcă după depășirea termenului procedural, modificarea cererii de recurs prin indicarea art. 488 Cod pr.civilă.

Precizează, totodată, că nu solicită acordarea cheltuielilor de judecată.

Recurentul-intervenient Consiliul Județean Prahova, prin consilier juridic Tudorache Gabriela, solicită admiterea recursului formulat de instituția reclamantă.

Recurentul-reclamant Prefectul Județului Prahova, prin consilier juridic Ariciu Ana,solicită admiterea recursului formulat de intervenientul Consiliul Județean Prahova.

Curtea, luând act de susținerile părților, în conformitate cu dispozițiile art. 394 Cod pr.civilă declară închise dezbaterile și rămâne în pronunțare asupra recursurilor.

CURTEA

Deliberând asupra recursurilor de față, reține următoarele :

Prin sentința nr. 1200 din data de 25 mai 2015 Tribunalul Prahova a respins acțiunea formulată de reclamantul Prefectul Județului Prahova in contradictoriu cu paratul Consiliul Local Ploiești si intervenientă SC -Marin Stelian Transport International Marfa și Persoane SRL ca neîntemeiată, a respins cererea de intervenție voluntară principală formulată de intervenientul Consiliul Județean Prahova ca neîntemeiată și a admis cererea de intervenție accesorie formulată de intervenientă SC Marin Stelian Transport International Marfă și Persoane SRL.

împotriva acestei sentințe au declarat recurs reclamantul Prefectul Județului Prahova și intervenientul Consiliul Județean Prahova.

In motivarea recursului reclamantul Prefectul Județului Prahova a arătat că Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.75/27.02.2013 este vădit nelegala intrucat a fost adoptata cu incalcarea prevederilor art.3 din Legea nr.215/200 l(r) privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare, ale art.7 si 16 din Legea nr.92/2007, ale art.3 pct.ll din Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul nr.972/2007, ale art. 16 si 17 din Ordinul nr.353/2007.

In mod netemeinic, instanța de fond a retinut faptul ca imobilul in cauza (sediul autogara) s-ar afla pe teritoriul administrativ al municipiului Ploiești, motivat de faptul ca Licența CA nr.0004169 menționează ca sediu municipiul Ploiești, str. Zăvoiului nr. 15, atâta vreme cat din documentele depuse la dosarul cauzei, rezulta

- 4 -

fara echivoc, ca imobilul (autogara) se afla pe teritoriul administrativ al comunei Blejoi, motivează acesta.

In susținerea acestei afirmații stau adresa nr.3314/2013 si extras din

1 *

PUG Blejoi (tarla 28, parcele 215/85 si 215/113) emise de Primăria comunei Blejoi, adresa nr.3638/2013 (din care rezulta ca in evidentele fiscale ale comunei Blejoi dl.Marin Stelian figurează cu imobile-constructie/teren-destinatie autogara, pe raza teritoriala a comunei Blejoi), iar din Contractele de vanzare-cumparare încheiate de Marin Stelian-intervenient in prezenta cauza, proprietar al Autogarii Bereasca, rezulta cu claritate faptul ca terenul din str.Zavoiului este situat in raza teritoriala a comunei Blejoi si nu a municipiului Ploiești, asa cum retine instanța de fond, arată acesta.

Așadar, este de domeniul evidentei, ca imobilul-Autogara Bereasca, proprietatea d-lui Marin Stelian se afla pe teritoriul comunei Blejoi si, pe cale de consecința, in mod nelegal, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat „plecări si sosiri din Autogara Nord-Bereasca'’cata vreme respectivul imobil nu se afla in raza administrativ-teritoriala a municipiului Ploiești și în consecința, H.C.L. Ploiești nr.75/2013 a fost adoptata cu incalcarea competentei conferita de lege, Consiliul Local Ploiești a dispus cu privire la un imobil situat in alta unitate administrativ-teritoriala, incalcand astfel prevederile art.36 din Legea nr.215/2001.

Prin H.C.L. Ploiești nr.75/2013 au fost incalcate si prevederile art.16 coroborate cu prevederile art. 17 lit.e. din Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr.353/2007 prevederi conform cărora programul de transport județean se întocmește si se aproba de către autoritatea publica județeană, in perioada de valabilitate, programele de transport județene pot fi actualizate prin introducerea de stații de către autoritățile județene de transport, dar numai la solicitarea consiliului județean si după aprobarea prin hotărâre a acestuia. Ori, in cazul de speța, Consiliul Local al municipiului Ploiești a adoptat hotărârea nr.75/2013, a aprobat introducerea unei statii-Autogara Bereasca-fara aprobarea autorității județene de transport, fara sa existe solicitarea, respectiv hotărârea Consiliului Județean Prahova, motivează recurentul.

H.C.L.nr.75/2013 a fost adoptata si cu incalcarea prevederilor art.3 pct. 11 din Regulamentul aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.972/2007, prevederi conform cărora programul de transport public județean este propus si aprobat de consiliul județean, program ce cuprinde si stațiile de imbarcare-debarcare, si nu numai traseul propriu zis, asa cum retine instanța de fond in Sentința nr. 1200/2015. Așadar si din acest punct de vedere Consiliul Local al municipiului Ploiești a hotărât cu depășirea competentei legale, subrogandu-se in drepturile si - obligațiile Consiliului Județean.

In cosecinta, apreciază recurentul ca prin H.C.L.nr.75/2013 Consiliul Local Ploiești a incalcat prevederile legale sus menționate inregistrandu-se astfel o imixtiune in aria decizionala a Consiliului Județean Prahova, autoritatea care asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean printre care si serviciile de transport public.

Fata de cele expuse se solicita admiterea recursului asa cum a fost formulat, modificarea in tot a sentinței si anularea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.75/2013 si nr. 175/2013 ca fiind nelegale, recursul fiind întemeiat pe dispozițiile Legii nr. 554/2004, Legii nr. 215/2001 și Legii nr. 340/2004.

In motivarea recursului promovat de intervenientul Consiliul Județean Prahova, s-a arătat că în mod nelegal Tribunalul Prahova a respins ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Prefectul Județului Prahova și cererea de intervenție voluntară principală formulată de Consiliul Județean Prahova...

Astfel, hotărârea a fost dată cu încălcarea și aplicarea greșită a noianelor de drept material. Contrar susținerilor instanței de fond, cererea de intervenție formulată de intervenientul Consiliul Județean Prahova este motivată de faptul că hotărârile Consiliului local al municipiului Ploiești nr.75/2013 si nr. 175/2013, au fost adoptate cu încălcarea dispozițiilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 11/10.01.2013, iar Prefectul județului Prahova a formulat acțiunea dedusă judecății în baza art. 19 alin.l lit.e) din Legea nr. 340 /2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată.

Potrivit textului de lege enunțat anterior, în calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local sau ale primarului. Aceasta înseamnă că avizul de legalitate al hotărârilor consiliului local Ploiești intră conform legii în atribuțiile prefectului, și nu ale consiliului județean, cum eronat a reținut instanța.

De asemenea, instanța de fond a realizat o analiză superficială a prevederilor legale în materie, aspecte prezentate după cum urmează :

Hotărârile Consiliului local al municipiului Ploiești nr.75/2013 si nr. 175/2013, au fost date cu încălcarea dispozițiilor Hotărârii nr.l 1/10.01.2013 a Consiliului Județean Prahova.

r           Prin dispozițiile Hotărârii nr.l 1/10.01.2013, Consiliul Județean Prahova

a aprobat Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, precum și modalitatea de atribuire în gestiune a acestui serviciu pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019.

Astfel, în Capitolul „Lista stațiilor publice de pe raza administrativ-teritorială a localităților din județul Prahova" al Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, prevăzut în anexa nr.2 a hotărârii susmenționate se reglementează pentru Municipiul Ploiești în zona est: "Terminal Apelor - Str.Apelor pentru staționare și Str.Ștrandului- DN 1B cu stația Benzinărie Mol-Bariera Bucov , ca stație de îmbarcare-debarcare. Autogara Ploiești Nord - Bereasca va fî utilizată pentru plecările și sosirile operatorilor de transport care au încheiat un contract de autogara."

Prin Hotărârile nr.75/27.02.2013 și 175/29.04.2013, Consiliul local Ploiești a dispus modificarea parțială a Hotărârii nr. 132/2005 emisă de același consiliu local în sensul că a aprobat modificarea traseului pentru plecările și sosirile din Autogara Nord-Bereasca pentru autobuze și microbuze: pe direcțiile Buzău, Urlați, Mizil, Ciorani (Str.Ștrandului, Str.Dumbravei)-stație de îmbarcare-debarcare Autogara Nord-Bereasca (staționare).

Aceasta înseamnă că prin aceste hotărâri Consiliul local Ploiești a încălcat dispozițiile hotărârii noastre prin care a fost stabilită inițial ca stație de îmbarcare-debarcare Benzinăria Mol-Bariera Bucov și punct de staționare Terminal Apelor - Str.Apelor.

In acest mod Consiliul local Ploiești a realizat imixtiune nejustifîcată și nelegală în sfera de competență a consiliului județean în sensul că a încălcat prevederile art.36 din Legea nr.215/2001-legea administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, mai exact Consiliul local al municipiului Ploiești a dispus cu privire Ia un imobil care nu se afla pe raza administrativ teritoriala a municipiului Ploiești , ci pe raza teritoriala a comunei Blejoi, asa cum rezulta din P.U.G.-ul aprobat prin H.C.L.Blejoi nr.37/1999, actualizat prin H.C.L. 16/2004, motivează recurentul.

De asemenea, prin Hotărârea nr. 75/27.02.2013, Consiliul local al municipiului Ploiești a încălcat și prevederile art.91 alin.5 din Legea nr.215/2001, prevederi conform cărora consiliul județean este cel care asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean printre care și serviciile de transport.

în ceea ce privește încălcarea prevederilor legale în materia serviciilor de transport public județean de persoane prin curse regulate se arată că Hotărârea Consiliului local al municipiului Ploiești nr.75/2013 a fost adoptată, nu numai cu încălcarea prevederilor Legii nr.215/2001, însă au fost încălcate și prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, prevederile Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr.3 53/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, ale Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, după cum urmează:

în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile județene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de transport public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora.

Potrivit art. 16 din Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare ," Programul de transport județean prevăzut în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, anexă la regulamentul pentru efectuarea transportului public local, se întocmește și se aprobă de către autoritatea publică județeană(...) și se corelează cu programele de transport interjudețean, internațional, feroviar sau naval, după caz."

Totodată, conform prevederilor art. 17 lit. e) din același ordin, în perioada de Valabilitate, programele de transport județene pot fi actualizate prin introducerea de stații de către autoritățile județene de transport dar numai la solicitarea consiliului județean si după aprobarea prin hotărâre a acestuia.

Potrivit art.37 alin. 10 din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, "în cazul transportului public județean de persoane realizat prin curse regulate licența de traseu se atribuie prin hotărâre a consiliului județean pe baza hotărârii comisiei paritare formate din reprezentanții consiliului județean și reprezentanții agenției A.R.R. din județul respectiv și se emite de către agenția A.R.R."

-7 -

Hotărârea în cauză încalcă și prevederile art. 17 alin.l lit.l din Legea nr.92/2007, în sensul că un consiliu local are printre atribuții si elaborarea si aprobarea normelor locale si a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale si patronale ale operatorilor de transport rutier si ale transportatorilor autorizați si a organizațiilor sindieale teritoriale din domeniu, ceea ce nu s-a realizat de către Consiliul local Ploiești în speța dedusă soluționării, motivează recurentul.

Astfel, conform prevederilor art.3, pct.l 1 din Regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public local de persoane, aprobat prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.972/2007, Regulament cadru si Caiet de sarcini-cadru ce definesc programul de transport public județean, programul respectiv este propus si aprobat de către consiliul județean si cuprinde: traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate între localitățile județului, programele de circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul si capacitatea autobuzelor necesare.

Așadar, având în vedere faptul că un program de circulație conține capetele de traseu, dar si stațiile de imbarcare/debarcare a călătorilor și fac parte din conținutul unui program de transport public județean care este propus si aprobat de Consiliul Județean, rezultă fără putință de tăgadă că , în cazul de speță, Consiliul local al municipiului Ploiești nu avea prerogativa legală să aprobe modificarea capetelor de traseu si, implicit, a programului de circulație inclus in programul de transport județean.

Aprobarea capetelor de traseu stabilite pentru rutele de transport public județean este atributul exclusiv al consiliului județean și în niciun caz al consiliului local iar această măsură a fost adusă la cunoștință publică,deci și la cunoștința Consiliului local Ploiești, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, încă din stadiul de propunere, prin publicarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, prevăzut în Caietul de sarcini al serviciului -anexă la Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate - la adresa www.cjph.ro, începând cu data de 25.10.2012.

Din cele arătate mai sus, rezultă cu certitudine interesul propriu al Consiliului Județean Prahova în formularea cererii de intervenție ce constă în încălcarea dispozițiilor cuprinse în hotărârea sa, nr. 11/2013, care în fapt are semnificația imixtiunii consiliului local în sfera de competență a consiliului județean în materia reglementării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, arată acesta.

De asemenea, rezultă și interesul comun cu instituția prefectului de a promova în domeniul susmenționat aplicarea și respectarea, la nivelai județului, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative.

Pentru motivele arătate, consideră recurentul că atât H.C.L. Ploiești nr.75/2013, cât și hotărârea de modificare nr. 175/2013, sunt vădit nelegale și solicită admiterea recursului, casarea sentinței atacate și pe fond admiterea cererii de intervenție și a acțiunii asa cum au fost formulate.

In drept cererea de recurs a fost întemeiată pe prevederile art. 488 pct.8 Cod pr.civilă, ale Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.92/2007, ale Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, ale Ordinului Ministerului Transporturilor■-nr.972/2007, ale Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, și ale Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Intimatul-pârât Consiliul Local al Municipiului Ploiești a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursurilor ca nefondate și menținerea sentinței nr. 1200/2015 a Tribunalului Prahova ca legală și temeinică.

în motivarea întâmpinării s-a arătat că judecătorul fondului a reținut în mod corect chestiunea litigioasă, respectiv posibilitatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în considerarea principiului autonomiei locale și a calității sale de unică autoritate deliberativă la nivelul Municipiului Ploiești, de a hotărî cu privire la amplasamentul stațiilor pe teritoriul Municipiului Ploiești.

Astfel, din probatoriul administrat la fond, instanța a reținut în mod corect că prin sentința nr. 302/21.11.2005 pronunțată de Tribunalul Prahova - Secția Comercială și de Contencios Administrativ II în dosarul nr. 878/CA/2005 (rămasă irevocabilă prin respingerea recursului), instanța de judecată a constatat legalitatea și temeinicia Hotărârii nr. 132/2005 a Consiliului Local Ploiești prin care s-a aprobat traseul pentru plecările și sosirile din Autogara Nord - Bereasca și terminal Apelor, Prin Hotărârea nr. 75/27.02.2013 a Consiliului Local Ploiești - contestată în prezenta cauză - se modifică HCL nr. 132/2005 în sensul excluderii terminalului Apelor, fiind menținută Autogara Nord Bereasca ca stație de îmbarcare-debarcare atât pentru autobuze, cât si pentru microbuze, motivează intimatul.

Mai mult, Hotărârea nr. 132/2005 a Consiliului Local Ploiești nu a fost contestată de către recurenta-reclamantă Ia momentul adoptării acesteia (deși prin această Hotărâre a fost stabilita ca stație de îmbarcare - debarcare Autogara Nord Ploiești), iar Hotărârea nr. 75/2013 a Consiliului Local Ploiești a primit avizul de legalitate al reclamantei, ulterior fîind contestată în prezenta cauză.

Așadar, judecătorul fondului a reținut în mod legal și temeinic că legalitatea și temeinicia Hotărârii nr. 132/2005 a Consiliului Local Ploiești (prin care a fost stabilita ca stație de îmbarcare - debarcare Autogara Nord Ploiești) a făcut deja obiectul corectărilor instanței de contencios administrativ, arată acesta.

De asemenea, a formulat întâmpinare și intimata-intervenientă SC Marin Stelian Transport International Marfa și Persoane SRL, solicitând respingerea recursurilor ca nefondate, arătând că sentința nr. 302/21.11.2005 pronunțata de Tribunalul Prahova - Secția Contencios Administrativ in dosarul 878/CA/2005 rămasa definitiva si irevocabila stabilește ca HCL Ploiești nr. 132 / 12.07.2005 este legala si temeinica si ca Autogara Ploiești - Bereasca aparține de Ploiești si instanța a avut pe rol de judecat atunci, aceleași motive invocate acum in acest dosar, dar atunci acțiunea in instanța s-a făcut la solicitarea transportatorilor care acum au intervenit la Prefectura, sa anuleze vizade legalitate acordata in data de 20.03.2013 pentru HCL Ploiești nr. 75 / 27.02.2013 si sa acționeze in instanța, tot cu scopul de a se tergiversa si a se intarzia cat mai mult posibil, punerea in aplicare a HCL Ploiești nr. 75 / ' 27.02.2013.

La dosar au fost depuse mai multe documente care dovedesc ca Autogara Ploiești - Bereasca aparține de Municipiul Ploiești, iar Consiliul Județean nu poate stabili stații pe teritoriul administrativ al localităților din județ si nici in Municipiului Ploiești, întrucât Consiliul Local Ploiești administrează domeniul public al orașului si in funcție de zona orașului, de traficul rutier din zona, etc... stabilește stațiile si autogarile unde transportatorii pot opri sau staționa, motivează acesta.

Lista autogarilor si a stațiilor publice de pe raza administrativ - teritoriala a fiecărei localități,. asa cum au fost stabilite de către Consiliul Local al localității respective,, se transmite de către fiecare localitate in parte, către Consiliului Județean Prahova - serviciului de transport persoane. Serviciul de transport persoane al Consiliului Județean Prahova este obligat sa respecte , in totalitate listele primite cu Autogarile si. stațiile publice comunicate de fiecare localitate in parte si sale consemneze in caietele de sarcini la fiecare transportator in parte.

Consiliul Local al fiecărei. localități, este administratorul domeniului public si poate modifica locul stației publice, din diferite motive locale, le comunica in scris si Consiliului Județean - serviciul transport persoane si transportatorului si devin obligatorii si vor fi respectate, iar prin respectarea H.C.L. Ploiești nr. 75 / 27.02.2013 calatorii vor beneficia de condiții europene, sala de așteptare cu încălzire iarna sau aer condiționat vara , birou de informații, camera pentru bagaje , punct comercial, peroane pentru sosire / plecare microbuze sau autobuze, toalete , impegat de mișcare care supraveghează si tine evidenta sosirilor si plecărilor in cursa, 4 trasee RATP care asigura curse la interval de 5 -10 minute, in tot orașul Ploiești, arată intimatul.

Prin răspunsul la întâmpinare, recurentul Prefectul Județului Prahova a arătat că H.C.L. Ploiești NR. 75/2013 încalcă și prevederile art. 16 coroborate cu art. 17 lit. e din Ordinul Ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007, prevederi conform cărora programul de transport județean se întocmește și se aprobă de către autoritatea publică județeană, în perioada de valabilitate, programele de transport județene pot fi actualizate prin introducerea de stații de către autoritățile județene de transport, dar numai la solicitarea consiliului județean și după aprobarea prin hotărâre a acestuia. Ori, în cazul de speță, Consiliul local Ploiești a adoptat H.C.L. nr. 75/2013, a aprobat introducerea unei stații - Autogara Bereasca, fără aprobarea autorității județene de transport, fără să existe solicitarea, respectiv hotărârea Consiliului Județean Prahova.

Așadar, instanța de fond a reținut faptul că prin H.C.L. nr. 75/2013, „practic a fost schimbat traseul”, însă prin acțiune s-a susținut că introducerea stației de îmbarcare, prin stabilirea acesteia pe teritoriul administrativ al altei U.A.T., respectiv comuna Blejoi, s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale invocate și nu schimbarea traseului cum a susținut instanța de fond, arată acesta.

Cât privire competența, în baza căreia o autoritate deliberativă poate dispune, este de domeniul evidenței că în nici un caz nu putea dispune Consiliul Local Ploiești cu privire la teritoriul administrativ al altei U.A.T. și așa cum rezultă din documentele depuse la dosarul cauzei, imobilul-tem pentru care a dispus Consiliul Local Ploiești se afla pe teritoriul administrativ al comunei Blejoi, precizează intimatul.

Curtea, examinând sentința recurată prin prisma criticilor formulate, a actelor și lucrărilor dosarului, a normelor legale incidente în cauză, a art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod pr. civilă, precum și a motivelor de recurs formulate, urmează să analizeze concomitent cele două recursuri, având în vedere similitudinea motivelor formulate și strânsa legătură dintre cele două recursuri, urmând să le admită pentru următoarele considerente:

Prin H.C.L. al Municipiului Ploiești nr. 75/27.02.2013 s-a aprobat modificarea art. 2 lit. a și b din H.C.L. Ploiești nr. 132/2005, care are următorul cuprins : „21) Aprobă traseul pentru plecările și sosirile din Autogara Nord-Bereasca, după cum urmează : - pentru autobuze și microbuze pe direcțiile Buzău, Urlați, Mizil, Ciorani (str. Ștrandului,str. Dumbravei)-stație îmbarcare-debarcare Autogara Nord Bereasca (staționare). Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. Ploiești nr. 132/2005 rămân neschimbate.”

Pentru a hotărî astfel, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a avut în vedere expunerea de motive a consilierilor George Stanciu, Adiran Gelu Lupu, Paulica Dragusin si George Sorin Nicolae Botez, precum și raportul de specialitate la R.A.T.P. Ploiești, prin care se propune modificarea H.C.L. Ploiești nr. 132/12.07.2005.

Astfel, în expunerea de motive a consilierilor la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Ploiești nr. 132/12.07.2005 se precizează că, pentru reglementarea circulației autobuzelor ce efectuează curse regulate sau regulate speciale în trafic județean sau național, a fost emisă H.C.L. nr. 274/30.11.2002, ce a fost ulterior modificată și completată.

De asemenea, se arată că art. 2 din H.C.L. Ploiești nr. 132/2005 s-a completat cu un nou articol al cărui cuprins se referă la aprobarea traseului pentru plecările și sosirile din Autogara Nord Bereasca și terminal Apelor și având în vedere raportul de specialitate al R.A.T.P. Ploiești și ținând cont de realitățile prezente, pentru o mai' bună organizare a transportului regulat județean, în sensul evitării aglomerării străzilor care converg către centru sau zona de sud a municipiului, se consideră oportun pentru traseele regulate care intră/ies din municipiul Ploiești prin ' zona de est să fie folosită drept capăt de linie autogara din Cartierul Bereasca, aflată la intersecția străzilor Stejarului cu Pomilor.

în final, se învederează că se impune modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 132/2005 în concordanță cu datele prezentate.

De asemenea, din raportul de specialitate al R.A.T.P. Ploiești privind modificarea aceleiași hotărâri se învederează că, având în vedere H.C.L. Ploiești nr. 122/1999 privind efectuarea exclusiv pe teritoriul administrativ al municipiului, a serviciului de transport urban de călători în comun cu autobuze, tramvaie și troleibuze, văzând proiectul Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a caietului de sarcini aferent perioadei 01.05.2013-30.06.2019, se propune ca pentru traseele regulate care intră/ies din municipiul Ploiești prin zona de este să fie folosită drept capăt de linie autogara din Cartierul Bereasca, aflată la intersecția străzilor Stejarului cu Pomilor.

S-a mai arătat că terminalul Apelor, precizat în H.C.L. nr. 132/2005, art.

2 pct. b în fapt nici nu a fost folosit, deoarece nu prezintă condiții corespunzătoare de stocare autovehicule. Microbuzele au staționat, la cursele județene, în spațiul stației Parc Obor, benzinăria Mol, fapt care nu conferă un grad de siguranță a circulației corespunzător. Știind că zona podului Dâmbu va fi reamanajată și circulația redefinită prin deschiderea noului Mall din capătul străzii GH.Doja, se apreciază ca necesară revizuirea capătului de linie stabilit pentru microbuzele din traficul regulat județean.

în acest mod, s-a considerat că se realizează o mai bună organizare a transportului regulat județean, în sensul evitării aglomerării străzilor care converg către centru sau zona de sud a municipiului Ploiești, iar pentru aceasta este necesară modificarea H.C.L. Ploiești nr. 132/12.07.2005.

în data de 29.04.2013, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a emis H.C.L. nr. 175 privind completarea H.C.L. Ploiești nr. 75/2013, prin care s-a aprobat completarea H.C.L. Ploiești nr. 75/2013, cu un nou articol, care va avea următorul cuprins : „Prevederile H.C.L. Ploiești nr. 75/2013 intră în vigoare la 1.08.2013.”

Curtea constată că prin adoptarea H.C.L. Ploiești nr. 75/2013 au fost încălcate prevederile art. 16 alin.l din legea nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, privind serviciile de transport public local precum și Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, ale Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local.

Astfel, potrivit art. 16 alin.l din legea nr. 92/2007 consiliile județene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de transport public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora.

De asemenea, conform art. 37 alin. 10 din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, "în cazul transportului public județean de persoane realizat prin curse regulate licența de traseu se atribuie prin hotărâre a consiliului județean pe baza hotărârii comisiei paritare formate din reprezentanții consiliului județean și reprezentanții agenției A.R.R. din județul respectiv și se emite de către agenția A.R.R."

Mai mult, conform art. 17 din Legea nr.92/2007, un consiliu local are printre atribuții si elaborarea si aprobarea normelor locale si a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale si patronale ale operatorilor de transport rutier si ale transportatorilor autorizați si a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu, ceea ce nu s-a realizat de către Consiliul local Ploiești în speța dedusă soluționării.

în același sens sunt și dispozițiile art. 16 din Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare ," Programul de transport județean prevăzut în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, anexă la regulamentul pentru efectuarea transportului public local, se întocmește și se aprobă de către autoritatea publică județeană(...) și se corelează cu programele de transport inteijudețean, internațional, feroviar sau naval, după caz."

Totodată, conform prevederilor art. 17 lit. e) din același ordin, în perioada de valabilitate, programele de transport județene pot tl actualizate prin introducerea de stații de către autoritățile județene de transport dar numai la solicitarea consiliului județean si după aprobarea prin hotărâre a acestuia.

De asemenea, conform prevederilor art.3, pct.ll din Regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public local de persoane, aprobat prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.972/2007, Regulament cadru si Caiet de sarcini-cadru ce definesc programul de transport public județean, programul respectiv este propus si aprobat de către consiliul județean si cuprinde: traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate între localitățile județului, programele de circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul si capacitatea autobuzelor necesare.

Așadar, având în vedere faptul că un program de transport conține capetele de traseu, precum si stațiile de imbarcare/debarcare a călătorilor ce fac parte din conținutul unui program de transport public județean care este propus si aprobat de Consiliul Județean, rezultă că, în cazul de față, Consiliul local al municipiului Ploiești nu avea competența legală să aprobe modificarea capetelor de traseu si, implicit, a programului de circulație inclus in programul de transport județean.

Față de cele expuse mai sus, Curtea constată că prin emiterea H.C.L. Ploiești nr. 75/27.02.2013 și H.C.L. Ploiești nr. 175/29.04.2013 s-au încălcat ■ dispozițiile imperative ale actelor normative sus-menționate, procedându-se la aprobarea unor trasee pentru autobuze și microbuze între localitățile județului, încălcându-se competențele Consiliului Județean Prahova.

Ca atare, atât din conținutul documentelor care au stat la baza emiterii hotărârilor în discuție, cât și din motivarea acestora, rezultă că s-au încălcat prevederile legale în materia serviciilor de transport public județean de persoane prin curse regulate, lipsind hotărârea consiliului județean privind actualizarea traseelor, inclusiv a stațiilor.

Susținerea intimatului Consiliul Local al Municipiului Ploiești referitoare la cenzurarea de către instanță a HCL nr. 132/2005, la acest moment nu mai prezintă relevanță, cât timp ulterior, prin Hot. 75/2005 acesta a procedat la modificarea sa.

De asemenea,lipsită de relevanță este și susținerea potrivit căreia în considerarea principiului autonomiei locale este singurul care poate hotărî cu privire la amplasamentul stațiilor de pe teritoriul Municipiului Ploiești, cât timp traseele aprobate și modificate prin Hot. nr. 75/2013 primesc și localități din județ.

Nici susținerile din întâmpinare ale intimatului intervenient SC Marin - Stelian Transport Internațional Marfa, nu sunt fondate.

Astfel, așa cum s-a arătat mai sus, în cauză s-au încălcat dispozițiile imperative ale reglementărilor speciale privind competența Consiliului județean în materia serviciilor de transport public județean și de persoane prin curse regulate, iar viza Instituției Prefectului județului Prahova, nu are nici aceasta relevanță juridică, cât timp s-au încălcat competențele legale mai sus menționate.

Așa cum s-a arătat mai sus, dispozițiile privind competența Consiliului Județean Prahova în materia serviciilor de transport public județean de persoane prin curse regulate sunt imperative, iar încălcarea acestora se sancționează cu anularea actelor administrative.

în atare situație, având în vedere nelegalitatea hotărârilor Consiliului Local Ploiești nr. 75/27.02.2013 și nr. 175/29.04.2013 și sancțiunea aplicabilă în cauză, Curtea constată că acestea sunt anulabile.

Așa fiind, Curtea, constatând nelegalitatea sentinței nr. 1200/25.05.2015 pronunțată de Tribunalul Prahova, prin încălcarea normelor de drept material și văzând și dispozițiile art. 488 alin.l pct. 8 Cod pr.civilă, va admite recursurile, va casa sentința, va admite acțiunea și va anula Hotărârile nr. 75/27.02.2013 și nr. 175/29.04.2013 ale Consiliului Local Ploiești. Pentru același motiv va admite cererea de intervenție voluntară principală formulată de Consiliul Județean Prahova, respingând cererea de intervenție accesorie formulată de SC Marin Stelian Transport International Marfa și Persoane SRL.

A

In baza art. 453 Cod pr.civilă, va obliga pârâtul Consiliul Local Ploiești să plătească 100 Iei cheltuieli de judecată - taxă judiciară de timbru, către recurentul-intervenient Consiliul Județean Prahova.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursurile declarate de reclamantul Prefectul Județului Prahova, cu sediul în Ploiești, Bd. Republicii, nr. 2, jud. Prahova și intervenientul Consiliul Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, Bd. Republicii, nr. 2, jud. Prahova, împotriva sentinței nr. 1200 din data de 25 mai 2015 pronunțate de Tribunalul Prahova în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bd. Republicii nr. 2, jud. Prahova și intervenienta SC Marin Stelian Transport International Marfa și Persoane SRL, cu sediul în Ploiești, str. Zăvoiului, nr. 15, jud. Prahova.

Casează sentința. Admite acțiunea și anulează Hotărârile nr. 75/27.02.2013 și nr. 175/29.04.2013 ale Consiliului Local Ploiești.

Admite cererea de intervenție voluntară principală formulată de Consiliul Județean Prahova.

Respinge cererea de intervenție accesorie formulată de SC Marin Stelian Transport International Marfa și Persoane SRL.

Obligă pârâtul Consiliul Local Ploiești la 100 lei cheltuieli de judecată către recurentul-intervenient Consiliul Județean Prahova.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 15 decembrie 2015.

Președinte                            Judecători

Stoicescu Maria         Duboșaru Rodica Secrețeanu Adriana Florina

Fiind în concediu de odihnă semnează

Președintele instanței

Grefier

Petre Georgiana Roxana

fiind plecată din instanță prezenta se semnează de Grefierul șef de secție

Operator date cu caracter personal

Număr notificare 3120

Red. D.R."

Tehnored.EG

7ex./ 14.01.2016

Dosar fond 4591/105/2013-Tribunalul Prahova

Jud. fond Pricope Carmen Mihaela

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,


HOTĂRÂREA NR. 75 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

132/12.07.2005

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: George Stanciu, Adrian Gelu Lupu, Paulica Drăgușin și George Sorin Niculae Botez precum și Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 132/12.07.2005 ;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 27/2011 privind transporturile rutiere ;

în baza Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată;

luând în considerare prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local;

ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.239 /2009 privind aprobarea Regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru curse regulate și a licențelor de traseu pentru curse regulate și regulate speciale ;

potrivit Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215 / 2001 , republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă modificarea art. 2, lit. a și b din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 132/2005 care va avea următorul cuprins:

21) Aprobă traseul pentru plecările și sosirile din Autogara Nord - Bereasca, după cum urmează:

- pentru autobuze și microbuze: pe direcțiile Buzău, Urlați, Mizil, Ciorani (str. Ștrandului, str. Dumbravei) - stație îmbarcare - debarcare Autogara Nord Bereasca (staționare).

Art.2 Celelate prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 132/2005, rămân neschimbate.

Art.3 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.4 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice

5                                                5                                      7                                                                  7                           »

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești astazi, 27 februarie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al

Municipiului Ploiești nr. 132/12.07.2005

Pentru reglementarea circulației autobuzelor ce efectuează curse regulate sau regulate speciale în trafic județean sau național, a fost emisă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 274/30.11.2002, ce a fost ulterior modificată și completată.

Astfel la art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 132/12.07.2005 s-a completat cu un nou articol al cărui cuprins se referă la aprobarea traseului pentru plecările și sosirile din Autogara Nord-Bereasca și terminal Apelor.

Având în vedere Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești și ținând cont de realitățile prezente, pentru o mai bună organizare a transportului regulat județean, în sensul evitării aglomerării străzilor care converg către centru sau zona de sud a municipiului, se consideră oportun ca pentru traseele regulate care intră/ies din municipiul Ploiești prin zona de est să fie folosită drept capat de linie autogara din Cartierul Bereasca, aflată la intersecția străzilor Stejarului cu Pomilor.

Ca urmare se impune modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 132/12.07.2005, în concordanță cu datele prezentate.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.Consilieri,

George Stanciu Adrian Gelu<Eyp«PvSj Paulică Drăgușin

George Sorin Niculae BotREGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBL1


la proiectul de hotărâre privind modificarea HotărârirConsiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 132/12767.20051

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.122 /1999 privind efectuarea exclusiv pe teritoriul administrativ al municipiului, a serviciului de transport urban de călători în comun cu autobuze, tramvaie și troleibuze, văzând proiectul Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a Caietului de sarcini aferent pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, propunem ca pentru traseele regulate care intră/ies din municipiul Ploiești prin zona de est să fie folosită drept capat de linie autogara din Cartierul Bereasca, aflată la intersecția străzilor Stejarului cu Pomilor.


Terminalul Apelor, precizat in HCL nr. 132/2005, Art.2, pct.b, in fapt nici nu a fost folosit, deoarece nu prezintă condiții corerspunzatoare de stocare autovehicule. Microbuzele au stationat, la cursele județene, in spațiul statiei Parc Obor, benzinăria MOL, fapt care nu conferă un grad de siguranța a circulației corespunzător. Știind ca zona podului Dambu va fi reamenajata si circulația redefinita prin deschiderea noul Mall din căpătui str.Gh.Doja apreciem ca necesara revizuirea capătului de linie stabilit pentru microbuzele din traficul regulat județean.

în acest mod, considerăm că se realizează o mai bună organizare a transportului regulat județean, în sensul evitării aglomerării străzilor care converg către centru sau zona de sud a municipiului Ploiești, iar pentru aceasta este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 132/12.07.2005.

Potrivit studiului anexat (vezi Anexa nr.l) la prezentul raport, Regia Autonomă de Transport Public Ploiești este în măsură să înființeze pe lângă traseul 40 care circulă în prezent, încă trei trasee care să facă legătura directă între Cartierul Bereasca și Gara de Sud, Kaufland Nord și Podul înalt.

Conform datelor prezentate în studiu se estimează un număr total de cca. 6.900 persoane care ar putea să utilizeze aceste trasee regulate locale, urmând ca programele de circulație să fie adaptate în funcție de fluxurile efective de călători determinate și a cererii existente din partea publicului călător.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre alăturat.

DIRECTOR/GENERAL.

DIRECTOR EXPLOATARE

ec. Cristian Virgiliu Iancovici

ec. Ionelia Enescu


VIZAT

PRIMĂRIA MUNICIPII


PLOIEȘTIANALIZA C4 îmbunătățirii preluării calatorilor dinspre zona nord-estița'z a municipiului Ploiești (adiacenta cu zone periurbane cu grad

concentrare demografica)


Conform datelor prezentate in Anexa, unde operatorii de transport private apreciaza un număr de cea. 6.938 persoane/zi, care călătoresc cate 2 deplasări zilnic, s-au estimat următoarele ponderi de interes pentru cetățenii respectivi:

50% vor folosi traseul 40 BEREASCA-HALE CATEDRALA pentru legătură cu principalele trasee regulate din Ploiești, prin intermediul statiei Hale Catedrala/Hale CORECO;

-  25% vor folosi traseul 90 BEREASCA-GARA SUD pentru legătură directa cu zona de

sud a municipiului Ploiești;

15% vor folosi traseul 92 BEREASCA - POD ÎNALT, pentru legătură directa cu punctul de transit către Parcul Industrial Ploiesti/Ploiesti West Park;

10% vor folosi traseul 91 BEREASCA-KAUFLAND care vor dori sa acceseze zona comerciala de Nord.

Prezentam mai jos, detaliat, variantele propuse :

  • 1. Traseul 40 : HALE - BEREASCA si retur

In prezent prin cartierul Bereasca circula traseul 40 Bereasca - Hale Catedrala, avand ruta prezentata mai jos. Se preiau calatorii locali si cei provenind din zona limitrofa, respectiv localitățile Ploiestiori, Blejoi si vecinitatile acestora. Din statia Parc Obor se îmbarca calatori veniti dinspre localitățile Bucov, Pleasa, Chitorani si celelalte unitati teritorial administrative aflate in zona. Structura calatorilor utilizatori este formata din persoane active (angajați), pensionari, elevi si studenti.


Prin legătură cu statia Hale Catedrala se asigura posibilitatea conexiunii cu majoritatea traseelor regulate urbane (30, 44, 202, 1/21, 35, 35b, 5, 7, 22b, 32/32b, 4b) si posibilitatea acoperirii pentru o gama larga de utilizatori a necesităților de transport curente.

Ruta : ruta traseului 40 actual, respectiv :

Hale Catedrala - Bereasca:

Emile Zola - Erou Calin Cătălin - St. Greceanu - Neagoe Basarab - Buzăului -Poștei - Ștrandului - Clopoței - Lamaitei - Trandafirilor - Pădurii - Luminișului -Ștrandului

Bereasca - Hale Catedrala:

Ștrandului - Dumbravei - Pomilor - Stejarului - Crăițelor - Ștrandului - Gh. Doja - Neagoe Basarab - lașului - St. Greceanu - Romana - Gh. Doja - Văleni -Carpati - Emile Zola

Stațiile : stațiile traseului 40 actual, respectiv :

Hale Catedrala; Sf.Vineri (Buzăului); Parc Obor; Atlas; Petros; Pelinului; Luminișului; Complex Bereasca;

Complex Bereasca; SC Control; Cimitir; Arborilor; Leandrului; Cămine Obor; Sf.Vineri(Iasului); Hale Catedrala.

Lungimea cursei: 7,9 km(dus - intors) Hale - Bereasca

14.5 km(dus - intors) Hale Cat - Parc Bucov


Traseul va fi executat cu autobuze tip ISUZU,

7,49 lei/km aug 2012 •

Fata de cele 97/2 curse/zi de luni-vineri efectuate in prezent pe acest Wgajș'eui autobuze tip ISUZU, cat si tip BMC, se propun 149/2 curse/zi efectuate numaî^M^t tip ISUZU. Diferența rezultata este de 2945.81 lei (fara TVA) cheltuiala zilnic zi de luni-vineri. La un program de 149/2 curse/zi, cheltuiala lunara de realizare aFTTde 61.862 lei/luna(fara TVA), in condițiile a 21 zile lucratoare.

Fata de cele 44 curse/zi de sambata-duminica efectuate in prezent pe acest traseu atat cu autobuze tip SCURT Ia sch.I, cat si tip ISUZU la sch.II si 24, se propun 96 curse/zi efectuate numai cu autobuze tip ISUZU. Diferența rezultata este de 2849.46 lei (fara TVA) cheltuiala zilnica, pentru o zi de sambata-duminica. Pentru un program de 96 curse/zi, cheltuiala lunara de realizare ar fi de 25.645,14 lei/luna (fara TVA) , in condițiile a 9 zile de sambata-duminica .

PE TOTAL LUNA, cheltuiala specifica este de 87.507 lei (fara TVA).


La un venit mediu/calatorie de 0,740 lei/calator (medie la 10 luni 2012), rezulta un număr necesar de calatori de cca 77 persoane /cursa dus intors pentru zi lucratoare, respectiv 39 calatori pe sens, si de cca 74 persoane /cursa dus intors pentru zi de sambata -duminica, respectiv 32 calatori pe sens, ceea ce corespunde capacitatii de transport oferite.

PE TOTAL LUNA, venitul specific este de 87.849 lei (fara TVA).

  • 2. Traseul 91 : BEREASCA - KAUFLAND/BD. REPUBLICII

Ruta propusa:

Bereasca - Kaufland'. Stejarului, Crăițelor, Standului, Ghe. Doja, Piața Mihai Viteazul, Bd. Republicii.

Kaufland- Bereasca: Bd. Republicii, Piața Mihai Viteazul, Ghe. Doja, Ștrandului, Dumbravei, Pomilor


Lungimea cursei: 11,5 km(dus - intors)

Traseul va fi executat cu autobuze tip BMC, la care costul/km este de 7,891ei/km aug 2012 , cheltuiala specifica de realizare a unei curse este de cca. 90,74 lei ( fara TVA)

Stațiile întâlnite in parcursul propus ar fi următoarele:

Bereasca - Kaufland: Bereasca cap linie, Arborilor, Leandrului, Cămine Obor, Colinii, Piața Mihai Viteazul, Magazin Dacia, Restaurant Nord/Bd. Republicii, Kaufland.

Kaufland - Bereasca: Kaufland, 8 Martie, Piața Mihai Viteazul/ Ghe. Doja, Colinii, Parc Obor, Atlas(str. Ștrandului), Complex Bereasca, SC Control, Cimitir, cap linie Bereasca.

La un program de 20 curse/zi,conform graficului de circulație anexat, cheltuiala lunara de realizare ar fi de 40.693,46 lei/luna(fara TVA), in condițiile a 21 zile lucratoare.

Pentru un program de 11 curse/zi, cheltuiala lunara de realizare ar fi de 9.536,64 lei/luna(fara TVA), in condițiile a 9 zile de sambata-duminica .

La un venit mediu/calatorie de 0,740 lei/calator (medie la 10 luni 2012), rezulta un număr necesar de calatori de cca 131 persoane /cursa dus intors, aproximativ 66 calatori/sens, pentru zi lucratoare si de cca 130 persoane /cursa dus intors respective 65 calatori/sens, pentru zi de sambata - duminica, ceea ce corespunde capacitatii de transport oferite.

PE TOTAL LUNA, cheltuiala specifica este de 50.230 lei (fara TVA).

PE TOTAL LUNA, venitul specific este de 50.239 lei (fara TVA).

  • 3. Traseul 90: BEREASCA - GARA SUD

Ruta propusa

Bereasca - Gara Sud'. Stejarului, Crăițelor, Standului, Apelor, Mihai Bravu, Grădinari, Armasilor, Lupeni, Democrației, Piața 1 dec. 1918.

Gara Sud - Bereasca'. Piața 1 Dec. 1918, Democrației, Lupeni, Armasilor, Grădinari, Mihai Bravu, Apelor, Ștrandului, Dumbravei, Pomilor.

Pentru zilele de sambata — duminica, atunci când pe strada Apelor este restricționată circulația autovehiculelor, pe sensul Mihai Bravu - Ștrandului, ruta traseului 90 va fi următoarea:

Gara Sud - Bereasca'. Piața 1 Dec. 1918, Democrației, Lupeni, Armasilor, Grădinari, Mihai Bravu, Alexandru Vlahuta, Poștei, Ștrandului, Dumbravei, Pomilor

Lungimea cursei: 12,8 km//2,£ km (dus - intors)

Stațiile întâlnite in parcursul propus ar fi următoarele:

Bereasca - Gara Sud'. Bereasca cap linie, Arborilor, Leandrului, Comatei, Grădinari, Spatari, 13 Decembrie, Gara Sud ( BIG );

Gara Sud - Bereasca: Gara Sud Tramvai, 13 Decembrie, Grădinari, Fero/Apelor, Atlas(str. Ștrandului), Complex Bereasca, SC Control, Cimitir, cap linie Bereasca.

Pentru zilele de sambata - duminica, potrivit rutei menționate mai sus, stațiile întâlnite in parcurs sunt următoarele:

Gara Sud - Bereasca: Gara Sud Tramvai, 13 Decembrie, Grădinari, Parc Obor, Atlas(str. Ștrandului), Complex Bereasca, SC Control, Cimitir, cap linie Bereasca.

Traseul va fi executat cu autobuze scurte, la care costul/km este de 8,621ei/km aug 2012, cheltuiala specifica de realizare a unei curse este de cca. 110.3 lei (fara TVA)

La un program de 27 curse pe traseul 90, conform graficului de circulație anexat, cheltuiala lunara de realizare ar fi de 62.560.5 lei/luna(fara TVA), in condițiile a 21 zile lucratoare. Pentru un program de 12 curse/zi, cheltuiala lunara de realizare ar fi de 11.916 lei/luna (fara TVA), in condițiile a 9 zile de sambata-duminica .

PE TOTAL LUNA, cheltuiala specifica este de 74.476.7 lei (fara TVA).

La un venit mediu/calatorie de 0,740 lei/calator (medie la 10 luni 2012), rezulta un număr necesar de calatori de cca 149 persoane /cursa dus intors, aproximativ 75 calatori/sens pentru zi lucratoare si de cca 149 persoane /cursa dus intors, respective 75 calatori/sens pentru zi de sambata - duminica .

PE TOTAL LUNA, venitul specific este de 77.844.4 lei (fara TVA).

  • 4. Traseul 92 : BEREASCA - POD ÎNALT

Ruta propusa

Bereasca - Pod înalt'. Stejarului, Crăițelor, Standului, Ghe. Doja, Neagoe Basarab, lașului, Ștefan Greceanu, Erou Calin Cătălin, Emil Zolla, Carpati, P-ta Eroilor, Vasile Lupu, Trei Ierarhi, Gh. Gr. Cantacuzino.

Pod înalt - Bereasca: Gh. Gr. Cantacuzino, ILC, Tache Ionescu, Bd. Republicii P-ta Eroilor, Carpati, Emil Zolla, Sold. Erou Calin, Ștefan Greceanu, Neagoe Basarab, Buzăului, Poștei, Ștrandului, Dumbravei, Pomilor

Lungimea cursei: 14,5km(dus - intors)

Traseul va fi executat cu autobuze scurte, la care costul/km este de 8;6 2012, cheltuiala specifica de realizare a unei curse este de cca. 125 lei (farii^FV

Stațiile întâlnite in parcursul propus ar fi următoarele:

Bereasca - Pod înalt: Bereasca, Arborilor, Leandrului, Cămine Obor, Sf. Vineri, Hale Coreco, Logofăt Tautu, Popa Farcas, Zimbrului, Enachita Vacarescu, Lic. Construcții, Bis. înalt. D-lui, Pod înalt

Pod înalt - Bereasca: Pod înalt, Eremia Grigorescu, Bis înalt D-lui, Enachita Vacarescu, Zimbrului, Popa Farcas, Logofăt Tautu, Hale Catedrala, Sf. Vineri, Parc Obor, Atlas(str. Ștrandului), Compl. Bereasca, SC Control, Cimitir, Bereasca.


In zilele de luni - vineri, la un program de 23 curse/zi, cheltuiala lunara de realizare ar fi de 64.606 lei/Iuna(fara TVA), pentru 21 zile lucratoare. Având in vedere ca venitul mediu/calatorie este de 0,740 lei/calator (medie la 10 luni 2012), rezulta un număr necesar de calatori de cca 181 persoane/cursa dus intors, respectiv 90 persoane/ sens. Pentru zilele de sambata - duminica, cu un program de 9 curse/zi, cheltuiala lunara este de 10.729,31 lei/luna(fara TVA), fiind luate in calcul 9 zile. Numărul necesar de calatori este de 179 persoane/cursa dus intors, respectiv 90 calatori / sens.

PE TOTAL LUNA, cheltuiala specifica este de 75.335 lei (fara TVA).

PE TOTAL LUNA, venitul specific este de 75.422 lei (fara TVA).

Fata de capacitatea de transport oferita, atat in zilele de luni - vineri, cat si in zilele de sambata - duminica, se impune un grad mare de interschimbabilitate in stațiile de interes major, astfel incat sa cumuleze un număr mare de utilizatori.

Pe total, situația se prezintă astfel:

TRASEUL

Cheltuiala (fara TVA)

Tr. 40 : HALE - BEREASCA si retur

(majorare număr curse)

87.507 lei/luna

Tr. 91 : BEREASCA - KAUFLAND/BD. REPUBLICII

50.230 lei/luna

Tr. 90 : BEREASCA - GARA SUD

74.477 lei/luna

Tr. 92 : BEREASCA - POD ÎNALT

75.335 lei/luna

TOTAL fara TVA:

287.549 LEI/LUNA

T O T A L cu TVA :

356.560 LEI/LUNA


Necesar de autobuze suplimentar:

LUNI-VINER1:

TRASEUL

AUTO

5.00-8.00

SCH.I

SCH.II

SCH.II/24

Tr.40 propus

ISUZU

7

6

7

2

Tr.40 actual

ISUZU/BMC

-2 ISUZU

-2 ISUZU

-6 ISUZU

-1 ISUZU

- 3 BMC

- 2 BMC

Tr.90

SCURT

2

1

2

1

Tr.91

2

1

1

1

BMC

Tr.92

SCURT

2

1

2

1

TOTAL necesar in plus

X

8

5

6

4


SAMBATA/DUMINICA:

TRASEUL

AUTO

5.00-8.00

SCH.I

SCH.II

SCH.II/24

Tr.40 propus

ISUZU

5

6

3

1

Tr.40 actual

SCURT/ISUZU

-2 SCURT

- 3 SCURT

-2 ISUZU

-1 ISUZU

Tr.90

SCURT

1

1

1

1

Tr.91

BMC

1

1

1

1

Tr.92

SCURT

1

1

1

1

TOTAL necesar in plus

X

6

6

4

3Director exploatare,SEF SERVICIU EXPLOATARE,


Ing. C. Iolanda Stanciu


28.01.2013Nr.-

TRASEE

w

1

PLOIEȘTI - CHIOJDEANCA - SAT TRENU

3

2

PLOIEȘTI - APOSTOLACHE

1

9=4

3

PLOIEȘTI -SALCIA

1

22=2

  • 4

  • 5

PLOIEȘTI -LAPOS

PLOIEȘTI - SANGERU - SAT MIRESU MTC

2

2

22=5

9“6

6

PLOIEȘTI - TATARU

2

9=5,22=4

7

PLOIEȘTI - GORNET CRICOV - SAT DOBROTA

1

9=2

8

PLOIEȘTI - CEPTURA -SAT ROTARI

1

9=5,22=5

9

PLOIEȘTI - IORDACHEANU -SAT IORDACHEANU

1

9=5

10

PLOIEȘTI - IORDACHEANU SAT VALEA CUCULUI

1

22=6

11

PLOIEȘTI - FANTANELE

1

9=7

12

PLOIEȘTI-FULGÂ

1

/

22=5

13

PLOIEȘTI - SĂLCIILE

2

9=4,22=4

14

PLOIEȘTI - DUMBRAVA

2

9=16

15

PLOIEȘTI - DUMBRAVA - DRAGANESTI -SAT BÂRÂITARU

5

9=19

16

PLOIEȘTI - PLOPU - IORDACHEANU - SAT VARBILA

2

9=15

17

PLOIEȘTI - PLOPU - SAT HARSA

2

9=14

18

PLOIEȘTI - ALBEȘTI - SAT VADU PARULUI

2

9=20

19 >

PLOIEȘTI - ALBEȘTI - SAT CIOCENI

1

22=9

20

PLOIEȘTI-BLE JOI

2

9=10,22=22

21

PLOIEȘTI - BUCOV - SAT PLEASEA

1

22=16

22

PLOIEȘTI - VALEA CALUGAREASCA

1

22=15

23

PLOIEȘTI - VALEA CALUGAREASCA - SAT RADILA

1

9=6

24

PLOIEȘTI - BUCOV - COLONIE PLEASEA

1

9=12

25

PLOIEȘTI-URLAȚI

5

9=34

26

PLOIEȘTI-MIZIL

5

9=24

27

PLOIEȘTI - TOMSANI - SAT MAGULA

2

9=9.22=4

28

PLOIEȘTI - COLCEAG - SAT PAREPA

2

9=7,22=2PLOIEȘTI - CIORANI


TOTAL MAȘINI


TOTAL CURSE


56


347


TOTAL NR. CALATORI = MICROBUZ =

248 curse = 16 locuri = 3.968 calatori


TOTAL NR. CALATORI = AUTOBUZ =

99 curse = 30 locuri = 2.970 calatori


TOTAL NR. CALATORI DUS SI ÎNTORS =

6.938 = 2= 13.876 = 1,6 = 22.201,6 RON /ZI

22.201.6 RON/ZI = 20 ZILE = 444.032 RON


FARA SAMBATA SI DUMINICA,

REZULTA APROAPE 450.000 RON / luna 4.500.000.000 LEI / vechi pe luna
6.938 calatori
SE MAI ADAUGA LA ACEST CALCUL CALATORII CARE VOR VENI

IN AUTOGARA , PENTRU CURSELE INTERJUDETENE CARE VOR TRANZITA ORAȘUL PLOIEȘTI
R.AT.P.

Ploiești

GRAFIC DE CIRCULAȚIE

TRASEUL 40 : HALE CATEDRALA - CART.BEREASCA/PARC BUCOV si retur

Cod doc.:

-019

/ dec 07

Pag.: 1 / 1

Data:

29.11.2012

DIRECTOR EXPLOATARE Ec. Ionelia Enescu

Prezentul grafic de circulație înlocuiește graficul din data de: 17.10.2012

ing

ÎNTOCMIT

Elena Teodorescu

Lungimea 7.9Km/ traseu: 14,5 Km

Durata unei curse: 34/40min.

Numărul de curse/zi: 97/2

Luni - Vineri

Sâmbătă

Duminică |__| An școlar 's*

/ Vacanț

ă

><

z1

Gr.

ORELE DE PLECARE IN CURSA DE LA HALE CATEDRALA

1.

530

6.10

654

730

X

X

12.01

12.49

13.29

14.09

1450

1536

1630

X

2

X

6.20

7.00

738

8.13

■ 857

939

10.19

1059

1137

12.17

1257

1337

PSF

15.00

Rez.

•16.40

1720

18.00

18.42

19.18

20.00

20.4f

2130

2230

23.00

3.

X

630

7.06

7.46

♦8.35

9.08

9.49

1029

11.09

11.451

1225

13.05

13.45

14.25

15.10

1548

•17.00

1750

X

4.

6.00

6.40

7.14

753

8.24

®9.19

959

1039

11.19

1153

1233

| 13.13

1353

1433

1520

16.10

Rez.

•17.40

1820

1854

1930

20.15

X

&

Tr. 304 14,20 Gara Vest + 15,10 Yazaki-Gara Vest 15,30 +

16.00

16.50

Cu auto din gr. 4b grafic 2

1730

18.10

6.

550

6.47

7.22

8.02

< 8.46

9.29

10.09

10.49

1130

12.09

12.41

1321

| 14.01

14.41

1525

1620

17.10

Rez.

•1830

19.06

19.45

2030

21.01

)

Rez.

NI

Gr.

ORELE DE PLECARE ÎN CURSĂ DE LA CART. BEREASCA / PARC C. STERE

1.

5.45

6.25

7.09

7.45

X

X

1216

13.04

13.42

14.22

1503

1549

16.43

X

2.

X

635

7.20

7.53

8.28

9.12

954

1034

11.14

1152

1232

13.12

1350

11430

1513

X

1653

1733

18.13

1855

1931

20.13

2058

21.43

22.43

23.13

3.

X

6.45

721

8.01

8.50

9.23

10.04

10.44

1124

12.001

12.40

1320

1358

1438

1523

16.01

17.13

18.03

X

4.

6.15

6.55

729

8.08

839

934

10.14

1054

1134

12.08

1248

1326

14.06

14.46

1533

16.23

X

1753

1833

19.07

19.43

20.28

X

5

X

16.13

17.03

X

17.43

1823

6.

6.05

7.02

737

8.17

9.01

9.44

1024

11.04

11.45

12.24

1256

1334

| 14.14

1454

15.43

1633

1723

X

18.43

19.19

1958

20.43

21.13

X

OBS:

• -pauza de masa

NI : 22,30 tr.4b Hale Catedrala - VEGA 22:35


TIP AUTOBUZ : In graficele 1, 2 si 3 la sch.I si in graficul 5 se vor planifica autobuze tip BMC; in celelalte grafice pot fi asigurate autobuze tj

GRAFICUL ACTUAL AL TRASAU

o             o


R.AT.P. Ploiești

GRAFIC DE CIRCULAȚIE

TRASEUL 40: HALE CATEDRALA - BEREASCA/P.BUCOV și retur

Cod doc.:

F 019/dec 07

Pag.: 1

z2 ]

Data:.....2012

APROBAT

Director Exploatare

Prezentul grafic de circulație înlocuiește graficul din data de: 29.11.2012                                    ec. Ionelia Enescu

ÎNTOCMIT, ing. Elena Teodorescu

Lungimea traseului:

7,9 km ; 14,5 km

Durata unei curse:

34min.

Numărul de curse/zi: 149/2

Luni - Vineri

Sâmbătă £

Duminică   p—

An școlar

X

Vacanță

Gr.

ORELE DE PLECARE ÎN CURSĂ DE LA

1

5.30

6.30

7.04

7.38

8.16

*9.11

9.51

10.27

11.01

11.35

12.09

iwl

13.17

13.51

14.25

14.58

15.42

*16.32

17.13

17.47

18.21

19.15

20.

001 x

2

5.40

6.35

7.09

7.43

8.23

*9.18

9.57

10.33

11.07

11.41

12.49

13.23

13.57

14.31

15.03

15.50

*16.40

17.17

17.51

18.25

X

1

3

5.50

6.40

7.14

7.48

8.31

*9.25

10.03

10.38

11.12

11.46

12.20

12.54

13.28

14.021

14.36

15.08

15.58

*16.48

17.22

17.56

18.35

19.25

20.

15 | 21.00 _______________i__

21.45

22.30

23.00

4

6.00

6.45

7.19

7.53

8.39

*9.32

10.09

10.43

11.17

11.51

12.251

12.59

13.33

14.07

14.41

15.15

16.06

*16.53

17.27

18.01

18.45

X

5

6.08

6.50

7.24

7.58

8.47

X

X

15.21

16.12

16.58

17.32

18.06

X

1

6

6.15

6.55

7.29

8.04

*8.55

9.39

10.15

10.49

11.23

11.57

12.31

13.05

13.39]

14.13

14.47

15.28

*16.18

17.03

17.37

18.11

18.55

19.35

20.30 21.15

22.00

X

7

6.23

7.00

7.34

8.10

*9.03

9.45

10.21

10.55

11.29

12.03

12.37

13.111

13.45

14.19

14.53

15.35

*16.24

17.08

17.42

18.16

19.05

19.47

20,45 121.30

X

Gr.

ORELE DE PLECARE ÎN CURSĂ DE LA BEREASCA

1

5.41

6.45

7.19

7.53

8.31

9.26

10.06

10.42

11.16

11.50

12.24

13.32

14.06

14.40

15.13

15.57

16.47

17.28

18.02

18.36

19.30

20.

15

X

2

5.51

6.50

7.24

7.58

8.38

9.33

10.12

10.48

11.22

11.56

12.30|

13.04

13.38

14.12

14.46

15.18

16.05

16.55

17.33

18.14

18.40

X

3

6.03

6.55

7.29

8.03

8.46

9.40

10.18

10.53

11.27

12.01

12.35

13.09

13.43

14.17]

14.51

15.23

16.13

17.03

17.37

18.21

18.50

19.40

20.

30

21.13

21.58

22.41

23.11

4

6.13

7.00

7.34

8.08

8.54

9.47

10.24

10.58

11.32

12.06

12.401

13.14

13.48

14.22

14.56

15.30

16.21

17.08

17.42

18.16

19.00

X

5

6.21

7.05

7.39

8.13

9.02

X

X

15.36

16.27

17.13

17.47

18.21

X

6

6.28

7.10

7.44

8.19

9.10

9.54

10.30

11.04

11.38

12.12

12.46

13.20

14.28

15.02

15.48

16.33

17.18

17.52

18.26

19.10

19.50

20.

45

21.28

22.11

X

7

6.38

7.20

7.49

8.25

9.18

10.00

10.36

11.10

11.44

12.18

12.52

13.26|

14.00

14.34

15.08

15.50

16.39

17.23

17.57

18.31

19.20

20.02

21.

00

21.43

X

R.AT.P. Ploiești

GRAFIC DE CIRCULAȚIE

TRASEUL 40: HALE CATEDRALĂ-CARTIER BEREASCA

Cod doc.: F019

/ dec 07

Pag. : 1 / 1

Data :

06.10.2012

Prezentul grafic de circulație înlocuiește graficul din data c

APROBAT Director Exploatare        in;

e: 08.09.2012

ÎNTOCMIT

*. Elena Teodorescu

Lungimea traseului: 7,9 km

Durata unei curse: Numărul de

34 min.           curse/zi: 44

Luni - Vineri |  | Sâmbătă

X

Duminică K7

An școlar

X.

Vacanță

Gr.

ORELE DE PLECARE ÎN CURSĂ DE LA HALE CATEDRA/

L4

1.

5,30

6,30

7,30

8,25

9,10

9,55

10,40

11,25

12,10

2.

6,00

7,00

7,50

=8,40

9,25

10,10

10,55

11,40

12,25

13,15

14,15

| 15,15

16,15

17,15

•18,15

19,15

20,15

21,30

22,30

23,00

3.

Tr. 44b 6,15 MR-7,20

UZTEL - M.R 7,50

8,10

8,55

•9,40

10,25

11,10

11,55

12,45

| 13,45

14,45

15,45

16,45

•17,45

18,45

19,45

20,55

X

Gr.

ORELE DE PLECARE ÎN CURSĂ DE LA CARTIER BEREASCA

1.

5,45

6,45

7,45

8,40

9,25

10,10

10,55

11,40

12,25

2.

6,15

7,15

8,05

8,55

9,40

10,25

11,10

11,55

12,40

13,30

14,28

15,28

16,28

17,28

18,28

19,28

20,28

21,43

22,43

23,13

3.

X

8,25

9,10

9,55

10,40

11,25

12,10

13,00

13,58

14,58

15,58

16,58

17,58

18,58

19,58

21,08

+tr.l 22,45 METRO-ASTRA

OBS.:

• -pauza de masa

TIP AUTOBUZ : se vor planifica autobuze tip SCURT la sch. I, iar la sch.II/24 auto tip ISUZU

GRAFICUL ACTUAL AL TRASEULUIR.AT.P.

Ploiești

GRAFIC DE CIRCULAȚIE

TRASEUL 40 : HALE CATEDRALA - BEREASCA și retur

Cod doc

: F 019/

dec 07

Pag.: 1

72      |

Data:....2012

APROBAT: Director Exploatare Prezentul grafic de circulație înlocuiește graficul din data de: 06.10.2012                                    ec. Ionelia Enescu

INI

ing. Elei

OCMIT, ta Teodorescu

Lungimea traseului:

7,9 km

Durata unei curse: 34min.

Numărul de curse/zi: 96

Luni - Vineri

Sâmbătă

Duminică

An școlar

X

Vacanță

Gr.

ORELE DE PLECARE ÎN CURSĂ DE LA Hale Catedrala

1

5.30

6.00

6.40

7.20

7.53

*8.38

9.20

9.54

10.28

11.02

11.36

12.10

12.45

13.30

14.15

15.00

15.45

16.30

17.15

*18.00

19.00

20.00

21

.00

22.00

22.30

23.00

X

2

5.45

6.15

6.50

7.27

8.00

*8.46

9.26

10.00

10.34

11.08

11.42

12.16

12.51

13.45

14.30

15.15

16.00

16.45

17.30

X

3

X

7.00

7.34

8.07

*8.54

9.32

10.06

10.40

11.14

11.48

12.22

13.00

X

4

X

6.30

7.06

7.40

8.15

*9.02

9.38

10.12

10.46

11.20

11.54

12.28

13.15

14.00

14.45

15.30

16.15

*17.00

17.45

18.30

19.30

20.30

21

.30

X

5

X

7.13

7.47

8.23

*9.10

9.44

10.18

10.52

11.26

12.00

12.34

X

6

Tr. 40

*8.30

9.15

9.49

10.23

10.57

11.31

12.05

12.39

X
Gr.

ORELE DE PLECARE ÎN CURSĂ DE LA

1

5.41

6.13

6.55

7.35

8.08

8.53

9.35

10.09

10.43

11.17

11.51

12.25

13.00

13.45|

14.30

15.15

16.00

16.45

17.30

18.15

19.15

20.15

21.

15

22.11

22.41

23.11

X

2

5.56

6.28

7.05

7.42

8.15

9.01

9.41

10.15

10.49

11.231

11.57

12.31

13.06

14.00

14.45

15.30

16.15

17.00

17.45

X

3

X

7.15

7.49

8.22

9.09

9.47

10.21

10.55

11.29

12.03

12.37

13.15

X

4

X

6.35

7.21

7.55

8.30

9.17

9.53

10.27

11.01

11.35

12.09

12.451

13.30

14.15

15.00

15.45

16.30

17.15

18.00

18.45

19.45

20.45

21.

45

X

5

X

7.28

8.02

8.38

9.25

9.59

10.33

11.07

11.41

12.15

12.51

X

6

X

8.45

9.30

10.04

10.38

11.12

11.46

12.20 12.56

X


Tip autobuz : 1SUZU


R.AT.P. Ploiești

GRAFIC DE CIRCULAȚIE

TRASEUL 90: BEREASCA - GARA SUD și retur

Cod doc.: F 019/

dec 07

Pag.: 1 / 2

Data......

APROBAT

Director Exploatare

Prezentul grafic de circulație înlocuiește graficul din data de:.............. Ec. Ionelia Enescu

întocmit,

Th. Mihaela Alexuță

Lungimea traseului: 12,8km

Durata             Numărul de

unei curse: 60min    curse/zi: 27

Luni - Vineri |^] Sâmbătă |

Duminică |  | An școlar Q

Vacanță

Gr.

Ol

RELE DE PLECARE ÎN CURSĂ DE LA BEREASCA

1

X

6,50

8,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

•17,00

18,00

19,00

2

6,30

7,20

•8,30

9,30

10,30

11,30

12,30

13,30 |

14,30

15,30

16,30

•17,30

18,30

19,30

20,30

21,30

22,30

Gr.

ORELE DE PLECAR

JE ÎN CURSĂ DE LA GARA SUD

1

X

7,05

8,15

12,15

13,15

14,15

15,15

16,15

17,15

18,15

19,15

i

2

6,45

7,35

8,55

9,45

10,45

11,45

12,45

13,45 |

14,45

15,45

16,.45

17,45

18,45

19,45

20,45

21,45

23,30

•- pauza de masa

Tip de autovehicul folosit: SCURT sau asimilat cca 100 locuri total

R.AT.P. Ploiești

GRAFIC DE CIRCULAȚIE

TRASEUL 90: BEREASCA - GARA SUD și retur

Cod doc.: F 019 / dec 07

Pag.: 1 / 2

Data......

APROBAT

Director Exploatare

Prezentul grafic de circulație înlocuiește graficul din data de:.............. Ec. Ionelia Enescu

1

A

întocmit,

Ah. Mihaela Alexuță

Lungimea traseului: 12,8 km

Durata             Numărul de

unei curse: 60min    curse/zi: 12

Luni - Vineri |   [ Sâmbătă [^]     Duminică        An școlar | [

Vacanță

IZI

Gr.

ORELE DE PLECARE ÎN CURSĂ DE LA BEREASCA

1

6,30    7,20    8,30   *10,30  12,00   13,30 | 14,30

16,30   17,00  *18,30  19,30      + Rezerva Bereasca +      22,30     x

Gr.

ORELE DE PLECARE ÎN CURSĂ DE LA GARA SUD

1

6,45

7,35

8,45

10,45

12,15

13,45 |

14,45

16,45

17,15

18,45

19,45

X

23,30

X

•- pauza de masa

Tip de autovehicul folosit: SCURT sau asimilat cca 100 locuri total

O                   CD

R.AT.P. Ploiești

GRAFIC DE CIRCULAȚIE

TRASEUL 91: BEREASCA - KAUFLAND și retur

Cod doc.: F 019

dec 07

Pag.: 1 / 2

Data......

........

APROBAT

Director Exploatare

Prezentul grafic de circulație înlocuiește graficul din data de:.............. Ec. Ionelia Enescu

A

întocmit,

Th. Mihaela Alexuță

Lungimea traseului: 11,5 km

Durata unei curse: 60min

Numărul de curse / zi: 20

Luni - Vineri |^|

Sâmbătă |

Duminică [

An școlar [

Vacanță

El

Gr.                            ORELE DE PLECARE ÎN CURSĂ DE LA BEREASCA

1

X

7,15

8,15

•9,15

10,15

11,15

12,15

13,15

14,15 |

15,15

16,15

17,15

• 18,15

19,15

20,15

21,15

22,15

23,05

X

2

6,35

7,45

8,45

X

Gr.

Ol

RELE DE PLECARE ÎN CURSĂ DE LA KAUFLAN

[D

1

X

7,35

8,35

9,35

10,35

11,35

12,35

13,35

14,35 |

15,3.5

16,35

17,35

18,35

19,35

20,35

21,35

22,35

23,30

X

2

6,55

8,05

9,05

X

•- pauza de masa

Tip de autovehicul folosit: BMC

R.AT.P. Ploiești

GRAFIC DE CIRCULAȚIE

TRASEUL 91: BEREASCA - KAUFLAND și retur

Cod doc.: F 019/

dec 07

Pag.: 1 / 2

Data.......

APROBAT

Director Exploatare

Prezentul grafic de circulație înlocuiește graficul din data de:.............. Ec. Ionelia Enescu

A

întocmit,

Th. Mihaela Alexuță

Lungimea traseului: 11,5 km

Durata             Numărul de

unei curse: 40min curse/zi: 11

Luni - Vineri |  | Sâmbătă          Duminică j^| An școlar q

Vacanță

Gr.

ORELE DE PLECARE ÎN CURSĂ DE LA BEREASCA

1

6,40    8,00   «9,00   11,00   13,30 | 15,30   16,30

17,30   18,30       + Rezerva Bereasca +       21,15 + Rez Bereasca+ 23,05

X

Gr.

Ol

RELE DE PLECARE ÎN CURSĂ DE LA KAUFLAN

[D

1

7,00

8,20

9,20

11,20

13,50 |

15,50

16,50

17,50

18,50

X

21,35

X

23,30

X

•- pauza de masa

Tip de autovehicul folosit: BMC

R..AT.P. Ploiești

GRAFIC DE CIRCULAȚIE

TRASEUL 92 : BEREASCA - POD ÎNALT și retur

Cod doc.: F 019 / dec 07

Pag.: 1 / 1      |Data:

Prezentul grafic de circulație înlocuiește graficul

APROBAT Director Exploatare Ec. Ionelia Enescu din data de :

/A

întocmit, ing. Matei Claudia

Lungimea traseului 14,5km

Durata unei      Numărul de

curse:60 min. curse/zi: 23

Luni - Vineri       Sâmbătă      |___| Duminică     |___| An școlar |___|    Vacanță

GrTI                           ORELE DE PLECARE ÎN CURSĂ DE LA BEREASCA

1

6,30

7,30

8,30®

10,00

11,00

12,00

13,00 |

14,00

15,00

16,00

17,00®

18,30

19,30

20,30

21,30

X

2.

7,00

8,00

X

X

12,30

13,30

14,30

15,30

16,30

17,30

X

Gr.

ORELE DE PLECARE IN CURSĂ DE LA POD ÎNALT

1.

7,00

8,00

9,00

10,30

11,30

12,30

13,30

14,30

15,30

16,30

17,30

19,00

20,00

21,00

22,00H

X

2.

7,30

8,30

X

X

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

X

Tip auto : SCURT

R.AT.P. Ploiești

GRAFIC DE CIRCULAȚIE

TRASEUL 92 : BEREASCA - POD ÎNALT și retur

Cod doc.: F019 /

dec 07

Pag.: 1 / 1      |Data:

APROBAT

Director Exploatare Ec. Ionelia Enescu

Prezentul grafic de circulație înlocuiește graficul din data de :

întocmit,

ing. Matei Claudia

Lungimea traseului 14,5km

Durata unei

curse:60 min.

Numărul de curse/zi: 9

Luni - Vineri |  | |Sâmbătă           Duminică

An școlar |   |    V

acanță

Gr.

ORELE DE PLECARE ÎN CURSĂ DE LA

1

6,45 7,45

8,45

11,00

13,00 Rez B 15,00 Rez B 17,00 Rez B 19,00

Rcz B 21,30     x

Gr.

ORELE DE PLECARE IN CURSĂ DE LA

1.

7,15

8,15

9,15

X

11,30

13,30

X

15,30

X

17,30

X

20,00

X

22,00H

X

Tip auto: SCURT