Hotărârea nr. 74/2013

Hotãrârea nr. 74 privind aprobarea Etapei I a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Reabilitarea/modernizarea hipodromului din Ploiesti – Centrul hipic si de agrement Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

ROMÂNIA


■ vTzat pentru/

j O A- L § F A i

3 E C R E TA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 74 privind aprobarea Etapei I a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA/MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI -CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA”

și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic Investiții privind aprobarea Etapei I a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA/MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI - CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului;

Având în vedere oportunitatea accesării fondurilor structurale și prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creștere;

în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 115/29.04.2010 prin care s-a aprobat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova și Lista de proiecte prevăzute în partea a 4 a PID si a Hotărârii Consiliului Local nr. 356/30.09.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului «REABILTAREA / MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI - CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA»;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/9.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, precum și cu prevederile Notei nr.57816/03.08.2012 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;

în temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. b și art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Etapa I a Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul «REABILTAREA/MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI - CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA» în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creștere, precum și cheltuielile legate de implementarea acestui proiect, cu o valoare totală de 88.959.389 lei, inclusiv TVA ;

Art.2 Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 38.345.202 lei , inclusiv TVA, reprezentând contribuția proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului;

Art.3 Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 10.106.356 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului;

Art.4 Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 2.162.629 lei reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor neeligibile ale proiectului;

Art.5 Se aprobă finanțarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor suplimentare care vor apărea în perioada de implementare a proiectului, conform cerințelor din Ghidul Solicitantului.

Art.6 Direcția Tehnic Investiții și Unitatea de Implementare a Proiectului, stabilită prin Dispoziția primarului Municipiului Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești astazi, 27 februarie 2013

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


la proiectul de hotarare privind Etapa I a Studiului de fezabilitate

de investiții „REABILITAREA/MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI - CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, ______________ JUDEȚUL PRAHOVA”

și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Hipodromul din Ploiești este actualmente singurul care mai organizează curse de cai in Romania.

In vederea reabilitarii/modernizarii hipodromului din Ploiești centru hipic si de agrement s-au făcut investigații asupra clădirilor existente pentru stabilirea necesității de reabilitare sau modernizare a cestora.

Soluția adoptata se fundamentează pe necesitatea indeplinirii funcțiilor de baza ale unui hipodrom iar modernizarea va consta in realizarea următoarelor construcții:

 • 1. Staluri inseuare - o clădire Parter, cu structura din lemn 2.Salivarium si grajd - o clădire Parter, cu structura din lemn

 • 3. Grajduri boxe cai si anexe - 7 clădiri identice Parter, cu structura din lemn

 • 4. Hangar furaje si depozitare temporara deșeuri - o clădire Parter, cu structura din lemn

 • 5. Hangar intretinere si depozitare materiale - o clădire Parter, cu structura din lemn

 • 6. Hangar instalații preepurare si depozitare sulky - o clădire Parter, cu structura din lemn

 • 7. Ronduri de mers si ring de prezentare

 • 8. Cabina poarta - o clădire Parter, cu structura din lemn

 • 9. Parcari

 • 10. Clădire tribune

*?

Pe terenul in suprafața de 208.376 mp conform actelor exista următoarele construcții: clădire tribune, grajduri, cabina cantar, cabina veterinar, cabina poarta, birouri, atelier, construcții anexe.

Aceste vor fi demolate urmând ca in locul lor sa fie realizate noi structuri cu aceeași destinație.

Hipodromul este destinat curselor fara obstacole si celor de trap si este astfel dotat cu 2 piste distincte, cate una pentru fiecare gen de activitate. Cele 2 piste sunt concentrice, pista pentru trap aflandu-se in interiorul celei de galop.

Pentru alimentarea rețelei de alimentare cu apa potabila se propune un punct de injecție in rețeaua existenta pe strada B-dul București si un punct de injecție in rețeaua existenta pe strada Ghighiului. Lungimea totala a rețelei de apa potabila este de 1515 m.

Alimentarea cu apa de incendiu pentru hidrantii se face printr-o rețea de distribuție apa pentru incendiu exterior si pentru incendiu interior la clădirea cu tribune, este compusa

din conducte din PEID PE 100 PN10, cu diametrul de 160 mm. Lungimea totala a rețelei de incendiu exterior si interior este de 1183 m.                                      -•

Sistem de canalizare menajera: Rețeaua de canalizare menajera este, de tip gravitațional, totalizează 902m.

Sistem de canalizare pluviala: Rețeaua de canalizare pluviala estey/de tip gravitațional, totalizează 2.170ml.

Apele pluviale colectate de pe intreaga suprafața a hipodromului sunt stocate in bazinul de retentie.

Sistem de drenuri: Drenurile sunt in număr de doua si se dispun in lungul pistei astfel incat suprafața de preluare a apelor meteorice receptate la nivelul pistei sa fie egal repartizata. Lungimea totala a drenurilor este de 2760 m.

Instalația electrica de iluminat exterior se compune din:

 • - Iluminatul cailor de circulație auto si parcărilor;

 • - Iluminatul cailor de circulație pietonala;

Pentru supravegherea video a intregului complex s-au folosit camere exterioare de luat vederi TCP/IP cu IR montate pe stâlpii de iluminat sau pe elementele de construcție.

Pentru difuzarea si inregistrarea evenimentelor sportive in timp real, precum si pentru partea de Finish a cursei se prevăd o serie de camere de luat vederi cu rezoluție"HD (1920 x 1080 pixeli).

Toate intrările in complex vor fi securizate, iar accesul se va face porti de acces cu control supravegheat.

In urma dezafectărilor clădirilor cu funcțiuni anexe si clădiri cu funcțiuni administrative si construirii clădirilor proiectate si a cailor de acces pe amplasamente noi se impune dezafectarea totala a instalației de utilizare gaze naturale, redusa presiune existenta in incita si se vor proiecta următoarele: instalația de utilizare redusa presiune amplasata ingropat, in Clădirea Tribune si instalația de utilizare joasa presiune, amplasata in Clădirea Hangar intretinere si depozitare materiale.

In vederea acoperirii necesarului termic pentru incalzire si preparare apa calda de consum se va realiza un racord termic ce va transporta agent primar de termoficare (120 °C/ 75 °C).

Clădirea tribunelor grupează toate funcțiile si serviciile pentru public, profesioniști si organizatori.

Accesul principal in Clădirea Tribunelor se realizează pe fațada sudica, dintr-o zona publica exterioara amenajata pentru primirea publicului.

Cabina portar este amplasata in partea de est a terenului spre strada Ghighiului, asigurând astfel un control/paza al autovehiculelor destinate transportului de cai si personalului aferent.

Grajdurile sunt amplasate in partea de est a terenului spre strada Ghighiului, asigurând astfel un acces rapid al autovehiculelor destinate transportului de cai si personalului aferent.

Clădirea salivarium este amplasata in partea de est a terenului spre strada Ghighiului, asigurând astfel un acces rapid al cailor in zona de prelevare probe fiind amplasata in imediata vecinătate a grajdurilor.

Hangar intretinere si depozitare materiale este o clădirea destinata iritr.etinerii hipodromului si conține: atelier reparații, birou, spațiu tehnic, depozit unelte, garaj utilaje, grup sanitar si depozit materiale, toate necesare funcționarii si intretinerii unui hipodrom.

Hangar furaje si depozitare temporara deșeuri: clădirea ce adăpostește furajele si deseurile este amplasata in partea de est a terenului spre strada Ghighiului.

Hangar instalații preepurare si depozitare sulky - adăpostește instalațiile de preepurare este amplasata in partea de est a terenului spre strada Ghighiului, asigurând astfel un acces rapid al personalului de intervenție specializat si al autovehiclulelor aferente.

Pavilionul inseuare este amplasat in partea de est a terenului spre strada Ghighiului, asigurând astfel un acces rapid din zona grajdurilor, aflate in imediata vecinătate, a cailor ce intra in competiție.

Amenajarea peisagistica in cadrul proiectului de reabilitare si modernizare a hipodromului Ploiești presupune realizarea unor spatii verzi, plantarea de vegetație si finisarea unor zone de teren cu pavaje de piatra naturala, dotarea acestor zone cu mobilier urban-banci si coșuri de gunoi pentru colectarea selectiva a deșeurilor.

 • II. Durata de realizare a proiectului de investiții “Reabilitarea/modemizarea hipodromului din Ploiești - centru hipic si de agrement municipiul Ploiești, județul Prahova” este de 25 luni de la semnarea contractului de finanțare.

 • III. Costul estimativ al investiției, conform devizului general al proiectului - anexa la prezenta hotarare, este de 88.959.389 lei cu TVA.

 • IV. Sursele de finanțare

Finanțarea proiectului se va face conform Programului Operațional Regional 20p7 -2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creștere.

Valoarea maxima a asistentei nerambursabile care poate fi acordata pentru proiect, ca procent din cheltuielile eligibile, este de 50% din valoarea totala a costurilor eligibile.

Beneficiarul va suporta, pe langa contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului si costurile neeligibile.

Față de cele de mai sus, supunem analizei și aprobării proiectul de hotărâre privind Etapa I a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA/MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI - CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Tehnic Investiții Serviciul Investiții


PRIMAR, lian Badescula proiectul de hotarare privind Etapa I a StudiulyLdefezabil^tate pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA/MODERNIZAREA HIPROMULUI DIN PLOIEȘTI - CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

Hipodromul din Ploiești este actualmente singurul care mai organizează curse de cai in Romania.

In vederea reabilitării/ modernizării hipodromului din Ploiești centru hipic si de agrement s-au făcut investigații asupra clădirilor existente pentru stabilirea necesității de reabilitare sau modernizare a cestora.

L Descrierea proiectului

Soluția adoptata se fundamentează pe necesitatea indeplinirii funcțiilor de baza ale unui hipodrom iar modernizarea va consta in realizarea următoarelor construcții:

 • 1.  Staluri inseuare - o clădire Parter, cu structura din lemn

 • 2.  Salivarium si grajd - o clădire Parter, cu structura din lemn

 • 3.  Grajduri boxe cai si anexe - 7 clădiri identice Parter, cu structura din lemn

 • 4.  Hangar furaje si depozitare temporara deșeuri - o clădire Parter, cu structura din lemn

 • 5.  Hangar intretinere si depozitare materiale - o clădire Parter, cu structura din lemn

 • 6.  Hangar instalații preepurare si depozitare sulky - o clădire Parter, cu structura din lemn

 • 7. Ronduri de mers si ring de prezentare

 • 8.  Cabina poarta - o clădire Parter, cu structura din lemn

 • 9.  Parcari

 • 10. Clădire tribune

  Principalele etape si obiecte realizate pentru o buna funcționare a hipodromului sunt: i. demolări clădiri


Pe terenul in suprafața de 208.376 mp conform actelor (208.322 mp conform măsurătorilor) exista următoarele construcții: clădire tribune, grajduri, cabina cantar, cabina veterinar, cabina poarta, birouri, atelier, construcții anexe.

Aceste vor fi demolate urmând ca in locul lor sa fie realizate noi structuri cu aceeași destinație.

2. SISTEMATIZARE VERTICALA


Pentru realizarea scurgerii apei meteorice de pe amplasament s-a realizat’ o sistematizare verticala generala, ce a prevăzut pentru inlaturarea si colectarea apelor pante transversale si longitudinale. In prima faza, se va proceda la realizarea ^lucrărilor pregatitoate:

 • -  curățirea terenului de resturi vegetale si buruieni;

 • -  decaparea si depozitarea pământului vegetal;

 • -  asanarea zonei prin indepartarea apelor de suprafața si adâncime;

 • -  demolarea construcțiilor existente.

3. DRUMURI SI PLATFORME

Locația va fi deservita de 3 tipuri de acces:

 • -  accesul principal in hipodrom se face pe drumul Al care se desprinde din B-dul București si se continua către parcarea la nivel si parcarea VIP.

 • -  drumul de acces A2 va lega strada Ghighiului de B-dul București, deservind mașinile de intervenție, circulația pe acesta realizandu-se intr-un singur sens.

 • -  drumul de acces A3 va avea o lățime de 8m si trotuare de 2m lățime, circulația se va desfasura in ambele sensuri acest drum deservind accesul către


Hipodromul este destinat curselor fara obstacole si celor de trap si este astfel dotat cu 2 piste distincte, cate una pentru fiecare gen de activitate. Cele 2 piste sunt concentrice, pista pentru trap aflandu-se in interiorul celei de galop.

Pista de trap proiectata are o suprafața de 36.594 mp, o lungime de 1200 m. Latimea pistei variaza intre 16 metri (la curbe) si 22 metri pe liniile drepte.

Pista de galop este acoperita cu iarba rezistenta la uzura. Lungimea pistei este optimizata la 1310 metri, cu o lățime ce variaza intre 16 m la curbe, unde grupul este strâns către coarda, si 20 m pe liniile drepte.

Pista este inconjurata de bariere din PVC special care asigura siguranța jocheilor si cailor in caz de lovitura.

Mașina arbitrilor ce evalueaza conduita candidatilor pe parcursul curselor de trap folosește o cale de rulare din interiorul pistelor. Aceasta servește totodată ca si cafe de serviciu pentru ambulanta sau personalul care pregătește si da plecarea. L = 931 m, 1 = 3 m

Pentru alimentarea rețelei de alimentare cu apa potabila se propune un punct de injecție in rețeaua existenta pe strada B-dul București si un punct de injecție in rețeaua existenta pe strada Ghighiului.

Lungimea totala a rețelei de apa potabila este de 1515 m.

Alimentarea cu apa de incendiu pentru hidrantii se face printr-o rețea de distribuție apa pentru incendiu exterior si pentru incendiu interior la clădirea cu tribune, este compusa din conducte din PEID PE 100 PN10, cu diametrul de 160 mm. Lungimea totala a rețelei de incendiu exterior si interior este de 1183 m.                                          ..

Sistem de canalizare menajera: Rețeaua de canalizare menajera este de tip gravitațional, totalizează 902m si este realizata din tuburi de PVC, SN4, avand diametre cuprinse intre 200-315mm.

Sistem de canalizare pluviala: Rețeaua de canalizare pluviala este ..de tip gravitațional, totalizează 2.170ml si este realizata din tuburi de Py^, SN4i<cu^didmetre cuprinse intre 250-500mm.

Apele pluviale colectate de pe Întreaga suprafața a hipodromufur-sunt stocate in bazinul de retentie.

Sistem de drenuri: Drenurile sunt in număr de doua si se dispun in lungul pistei astfel incat suprafața de preluare a apelor meteorice receptate la nivelul pistei sa fie egal repartizata. Lungimea totala a drenurilor este de 2760 m.

Instalația electrica de iluminat exterior se compune din:

 • - Iluminatul cailor de circulație auto si parcărilor;

 • - Iluminatul cailor de circulație pietonala;

Se propune realizarea unui post trafo avand o putere de 1600KVA.

Pentru supravegherea video a intregului complex s-au folosit camere exterioare de luat vederi TCP/IP cu IR montate pe stâlpii de iluminat sau pe elementele de construcție.

Pentru difuzarea si înregistrarea evenimentelor sportive in timp real, precum si pentru partea de Finish a cursei se prevăd o serie de camere de luat vederi cu rezoluție HD (1920 x 1080 pixeli).

Toate intrările in complex vor fi securizate, iar accesul se va face porti de acces cu control supravegheat.

In urma dezafectărilor clădirilor cu funcțiuni anexe si clădiri cu funcțiuni administrative si construirii clădirilor proiectate si a cailor de acces pe amplasamente noi se impune dezafectarea totala a instalației de utilizare gaze naturale, redusa presiune existenta in incita. Se vor proiecta următoarele:

 • -  instalația de utilizare redusa presiune amplasata îngropat, in Clădirea Tribune;

 • -  instalația de utilizare joasa presiune, amplasata in Clădirea Hangar întreținere si depozitare materiale.

In vederea acoperirii necesarului termic pentru încălzire si preparare apa calda de consum se va realiza un racord termic ce va transporta agent primar de termoficare f 120 °C/ 75 °C) si se va monta un modul termic.

6. CLĂDIRI

Clădirea tribunelor grupează toate funcțiile si serviciile pentru public, profesioniști si organizatori.

Accesul principal in Clădirea Tribunelor se realizează pe fațada sudica, dintr-o zona publica exterioara amenajata pentru primirea publicului.

Regim de înălțime*. P+5

Suprafețe: Adc=5 8 95,5 Omp

Cabina portar este amplasata in partea de est a terenului spre strada Ghighiului, asigurând astfel un control/paza al autovehiculelor destinate transportului de cai si

personalului aferent.

Grajdurile sunt amplasate in partea de est a terenului spre strada Ghighiului,

asigurând astfel un acces rapid al autovehiculelor destinate transportului de cai si

personalului aferent. Suprafața desfasurata totala 7 unitati=444.10x7=3108.7mp

Salivarium si boxe caz-Cladirea salivarium este amplasata in partea de est a terenului spre strada Ghighiului, asigurând astfel un acces rapid aF cailor in zonă/, de prelevare probe fiind amplasata in imediata vecinătate a grajdurilor.

- //

intretinerii


Hangar intretinere si depozitare materiale- Clădirea destinata hipodromului conține: atelier reparații, birou, spațiu tehnic, depozit unelte, garaj utilaje, grup sanitar si depozit materiale, toate necesare funcționarii si intretinerii unui hipodrom. Clădirea este amplasata in partea de est a terenului spre strada Ghighiului.

Hangar furaje si depozitare temporara deșeuri -clădirea ce adăpostește furajele si deseurile este amplasata in partea de est a terenului spre strada Ghighiului, asigurând astfel un acces rapid al utilajelor speciale, pentru aprovizionare si incarcare deșeuri, fiind amplasata in imediata vecinătate a grajdurilor.

Hangar instalațiipreepurare si depozitare sulky- Clădirea ce adăpostește instalațiile de preepurare este amplasata in partea de est a terenului spre strada Ghighiului, asigurând astfel un acces rapid al personalului de intervenție specializat si al autovehiclulelor aferente.

Inseuare - pavilionul inseuare este amplasat in partea de est a terenului spre strada Ghighiului, asigurând astfel un acces rapid din zona grajdurilor, aflate in imediata vecinătate, a cailor ce intra in competiție.

Documentația tehnica prezintă construcțiile anexe aferente sistemului centralizat de alimentare cu apa potabila, ale rețelelor de canalizare pluviala, ale instalațiilor electrice si

ale instalațiilor sanitare din incinta Hipodromului.

8. MOBILIER URBAN, AMENAJARE PEISAGISTICA, IMREJMUIRE


Amenajarea peisagistica in cadrul proiectului de reabilitare si modernizare a hipodromului Ploiești presupune realizarea unor spatii verzi, plantarea de vegetație si finisarea unor zone de teren cu pavaje de piatra naturala, dotarea acestor zone cu mobilier

urban-banci si coșuri de


colectarea selectiva a deșeurilor.

9. GESTIUNEA DEȘEURILORIn cadrul hipodromului vor exista următoarele tipuri de deșeuri: deșeuri menajere si asimilabile cu cele menajere, deșeuri colectate selectiv, deșeuri organice (reprezentate de gunoiul de grajd), deșeuri din parcuri si grădini.

Deseurile menajere si asimilabile celor menajere, produse in special in zona tribunelor, vor fi colectate in coșuri de gunoi si pubele. Pentru sticla, plastic si hârtie vor fi amplasate pubele pentru colectarea selectiva a acestora.

 • II. Durata de realizare a proiectului de investiții “Reabilitarea/modemizarea hipodromului din Ploiești - centru hipic si de agrement municipiul Ploiești, județul Prahova” este de 25 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Durata activitatii majore a proiectului este activitatea de construcție si amenajare a hipodromului care se va realiza pe parcursul a 21 luni calendaristice.

 • III. Costul estimativ al investiției, conform devizului general al proiectului - anexa la prezenta hotarare, este de 88.959.389 lei cu TVA.

 • IV. Sursele de finanțare

Finanțarea proiectului se va face conform Programului Operațional Regional 2007 -2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, de creștere.

Valoarea maxima a asistentei nerambursabile care poate fi acordata pentrț^rbiect, ca procent din cheltuielile eligibile, este de 50% din valoarea totala a costurilbr^Tîgibile.

Beneficiarul va suporta, pe langa contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului si costurile neeligibile.

Nr.crt.

SURSE DE FINANȚARE

UM

VALOARE

I

Valoarea totala a proiectului, din care:

LEI

88.959.389

a.

Valoarea neeligibila a proiectului

LEI

10.106.356

b.

Valoarea eligibila a proiectului

LEI

76.690.404

c.

TVA neeligibila

LEI

2.162.629

II

Contribuția proprie in proiect, din care:

LEI

50.614.187

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

LEI

38.345.202

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

LEI

10.106.356

d.

TVA neeligibila

LEI

2.162.629

III

ASISTENTA FINANCIARA

NERAMBURSABILA SOLICITATA

LEI

38.345.202

Față de cele de mai sus, supunem analizei și aprobării proiectul de hotărâre privind Etapa I a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA/MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI - CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia.

Director Executiv Mihael


Sef s Mariana
Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios Achiziții Publice, Contracte

ANEXA

DEVIZ GENERAL

r* ••»»»•»•»            f •  •••    •••              E

Privind cheltuielile necesare realizării investiției:

"RE ABILITAREA/MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI - CENTRU HIPIC SI DE

AGREMENT" MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

In mii lei/mii euro la cursul 4,5059 lei/euro din data de 29.11.2012

curs BNR

29.11.2012

4,5059

Lei/Euro

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

4.072,456

903,805

977,390

5.049,846

1.120,718

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

441,556

97,995

105,973

547,529

121,514

TOTAL CAPITOL 1

4.514,012

1.001,800

1.083,363

5.597,375

1.242,211

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică

3.1

Studii de teren

1.074,138

238,385

257,793

1.331,931

295,597

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

494,130

109,663

494,130

109,663

3.3

Proiectare și inginerie

6.076,991

1.348,674

1.458,478

7.535,469

1.672,357

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

2,704

0,600

0,649

3,353

0,744

3.5

Consultanță

639,686

141,966

153,525

793,211

176,038

3.6

Asistența tehnică

1.174,606

260,682

281,905

1.456,511

323,245

TOTAL CAPITOL 3

9.462,255

2.099,970

2.152,350

11.614,605

2.577,644

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

43.537,060

9.662,234

10.448,894

53.985,954

11.981,170

4.2

Montaj utilaje tehnologice

287,540

63,814

69,010

356,550

79,130

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

7.814,387

1.734,257

1.875,453

9.689,840

2.150,478

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

1.713,216

380,216

411,172

2.124,388

471,468

4.6

Active necorporale

1

V ]

“ S ;i

TOTAL CAPITOL 4

53.352,203

11.840,521

12.804,529

66.156.732

:d.682t<6

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1.446,655

321,058

347,197

1.793,852

398,112

5.1.1 Lucrări de construcții

867,993

192,635

208,318

1.076,311

238,867

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

578,662

128,423

138,879

717,541

159,245

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

601,273

133,441

601,273

133,441

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2.534,230

562,425

608,215

3.142,445

697,407

TOTAL CAPITOL 5

4.582,158

1.016,924

955,412

5.537,570

1.228,960

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

71.910,628

15.959,215

16.995,654

88.906,282

19.731,082

Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1 +4.2+5.1.1)

49.206,605

10.920,483

11.809,585

61.016,190

13.541,399

Nr. crt.

Specificație

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii Iei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Publicitate proiect

20,298

4,505

4,872

25,170

5,586

2

Realizare audit

22.530

5,000

5.407

27,937

6,200

TOTAL

42,828

9,505

10,279

53,107

11,786

TOTAL GENERAL inclusiv cheltuieli pentru publicitate si audit

71.953,456

15.968,720

17.005,933

88.959,389

19.742,868

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Etapei I a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA/MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI - CENTRUL HIPIC ȘI DE AGREMENT MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

și a emis:

d* 1 ■)--