Hotărârea nr. 73/2013

Hotãrârea nr. 73 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii, prin licitatie publicã, a serviciului public de administrare, exploatare, reparare si întretinere a retelei stradale, lucrarilor de artã, parcarilor (cu exceptia celor aflate în administrarea S.C. S.G.U. Ploiesti) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


H O T A R A R EA NR. 73

privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii, prin licitație publica, a serviciului public de administrare, exploatare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrare S.C. S.G.U. Ploiești) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești, dl. Iulian Bădescu și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii, prin licitație publica, a serviciului public de administrare, exploatare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrare S.C. S.G.U. Ploiești) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Guvern nr. 71/2002, privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, ale Hotărârii de Guvern nr. 955/2004, privind aprobarea reglementarilor - cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002.

/\

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002, ale Ordonanței Guvernului nr.43/1997, republicată - privind regimul drumurilor - aprobată prin Legea nr. 82/1998;

Luând în considerare Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. “c”, Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii, prin licitație publica, a serviciului public de administrare, exploatare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrare S.C. S.G.U. Ploiești) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Direcția Tehnic Investiții va duce la îndeplinire prezenta hotărâre

Art.3. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești astazi, 27 februarie 2013

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITAJE^ /

la proiectul de hotărâre privind privind aprobarearstudiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii, prin licitație publica, a serviciului public de administrare, exploatare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrare S.C. S.G.U. Ploiești) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

Consiliul Local al Municipiului Ploiești , autoritate a administrației publice locale , in calitate de proprietar si administrator al rețelei stradale din municipiu,are obligația de a asigura realizarea activitatilor legate de administrarea,exploatarea,repararea si Întreținerea străzilor, amenajarea si exploatarea parcărilor (cu excepția celor aflate in administrare S.C. S.G.U. Ploiești), lucrărilor de arta, echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban.

Aceste activitati edilitar - gospodărești, specifice serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat, sunt reglementate de Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local,aprobata cu modificări prin Legea nr.3/2003 si prin Hotararea nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.

Art. 5 pct. 2 din OG nr. 7 1/2002 prevede că principalele activități edilitar-gospodărești desfășurate la nivelul comunelor, orașelor municipiilor, județelor și municipiului București trebuie să asigure în domeniul administrării drumurilor și străzilor următoarele :

 • a) executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor,în strictă concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de trafic;

 • b) verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora;

 • c) creșterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a străzilor și a drumurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante;

 • d) organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea restricțiilor de ciiculație necesare desfășurării traficului în condiții de siguranță pe toată durata execuției lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor;

 • e) evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate;

 • f) elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a'; studiilor de trafic, în concordanță cu planurile de urbanism și cu programele de dezvoltare economicb^sociălă de perspectivă a localităților;                                                    \U              /£ 1

j) amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare și afișaj publicitar^pd-străzi ^hțh^îe locuri publice, în condițiile stabilite prin planurile de urbanism și studiile de circulație.' '

Serviciile de administrare a domeniului public si privat se înființează si se organizează in baza unor studii de oportunitate întocmite de autoritatile administrației publice locale. Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public si privat se poale organiza in următoarele modalitati:

 • a)  gestiune directa

 • b) gestiune indirecta sau gestiune delegata

Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public si privat se face prin hotarari ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București,etc,după caz, in funcție de specificul, volumul si natura bunurilor proprietate publica si privata, de interesele actuale si de perspectiva ale unitatii administrativ-teritoriale, precum si de numărul si marimea localitatiilor componente.

Municipiul Ploiești a realizat un studiu de oportunitate anexat la prezentul proiect de hotare din care rezulta ca realizarea activitatilor de administrare, exploatare, intretinere si reparare rețea stradala, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea S.C. S.G.U. Ploiești), prin gestiune indirecta sau gestiune delegata reprezintă modalitatea cea mai avantajoasa pentru autoritatea contractanta. .

Prin modul de organizare si desfășurare a activitatilor specifice serviciului de amenajare si intretinere a rețelei stradale, a lucrărilor de arta si a parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea S.C. S.G.U. Ploiești), inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, din Municipiul Ploiești se urmărește sa se asigure realizarea următoarelor obiective:

 • a) imbunatatirea condițiilor de viata ale cetățenilor prin promovarea calitatii si eficientei acestor servicii;

 • b) cresterea calitatii vieții cetățenilor, prin susținerea dezvoltării economice a municipiului, in principal prin stimularea mecanismelor economiei de piața si in scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitatea locala;

 • c) dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • d) protectia mediului înconjurător;

 • e) continuitatea serviciilor;

 • f) eficienta utilizării fondurilor publice.

 • g) obtinerea unei redevente anuale-Realizarea activitatilor specifice serviciului de administrare a domen^dîli  aceasta modalitate de gestiune delegata, Municipiul Ploiești isi fixeafa$5bieej;iy^ dezvoltare a infrastructurii rutiere pe termen scurt, mediu si lung.

-Realizarea de programe anuale de lucrări de intervenție in funcție dd viata reziduala, ultima intervenție ca lucrare intretinere .

- Adoptarea unor soluții, materiale si tehnologii performante in vederea creșterii eficientei lucrărilor de întreținere si reparații a rețelei stradale,lucrări de arta, parcari ceea ce va conduce la realizarea unor lucrări cu o durata de viata mărită, cu atingerea unor indicatori minimi de performanta;

La străzile si parcările (cu excepția celor aflate in administrarea S.C. S.G.U. Ploiești), la care se efectuează lucrări de reparații capitale sau investiții după expirarea perioadei de garanție, străzile respective raman in gestiunea operatorului economic pe toata perioada contractului de delegare de gestiune , iar autoritatea contractanta nu va suporta nici o cheltuiala legata de întreținerea sau repararea acesteia.(indiferent de situațiile care pot interveni) acestea fiind suportate de către operatorul economic desemnat câștigător. La lucrările de arta la care se efectuează lucrări de consolidare , amenajare, adica cheltuieli de capital, după expirarea perioadei de garanție, autoritatea contractanta nu va mai realiza nici o cheltuiala cu acestea(intretinere/reparatii), acestea fiind suportate in intregime de către operatorul economic desemnat câștigător.

Din acest punct de vedere se demonstrează faptul ca alternativa prin care proiectul este realizat in regim de delegare de gestiune este mai avantajoasa pentru Autoritatea contractanta decât cea de achiziție publica tradiționala si de concesiune de lucrări din următoarele considerente:

Economice:

economii substanțiale la bugetul local;

obținerea unei redevente;

o mai buna planificare a bugetului local;

eficienta in utilizarea fondurilor publice;

Juridice:

 • - orice incident/eveniment care se petrece pe arterele ce fac obiectul delegării de gestiune si care are ca efect implicații materiale, penale , este responsabilitatea operatorului economic autoritatea contractanta tamsferand total aceasta obligație;

Tehnice:

 • - toate străzile sunt cuprinse in cadrul unui contract si se afle in responsabilitatea unui operator economic;

 • - toate străzile vor avea un anumit nivel de viabilitate si vor indeplini anumiti parametrii tehnici la finalizarea contractului;

Beneficiarul se obligă să plătească operatorului contravaloarea lucrărilor. Plățile se realizează avand la baza tarifele unitare ofertate in urma derulării procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de admi nistrare,exploatare si intretinere a rețelei stradale,lucrări de arta,parcari.

Posibilitatea diminuării plăților către operator în cazul nerealizării unor lucrări la termenele stabilite în contract sau neîntreținerea corespunzătoare în perioada următoare, astfel încât aceste sume nu mai pot fi recuperate de operator în perioada următoare, fiind diminuări ale veniturilor totale încasate, ceea ce obligă operatorul la o respectare foarte riguroasă a contractului.

Autoritatea publica dorește angajarea unor executant! cu experiența si capacitate in domeniu, care pe baza unor indicatori de performanta sa-si asume obligația menținerii viabilității rețelei stradale aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești pe toata durata contractului.

Avand in vedere complexitatea si volumul activitatilor, precum si organizarea eficienta a modului de coordonare si urmărire a lucrărilor, propunem organizarea unei licitații publice pentru atribuirea delegării gestiunii serviciului de administrare si intretinere a rețelei stradale, a lucrărilor de arta si a parcărilor,inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban.

Consiliul local al Municipiul Ploiești în calitate de proprietar si administrator al străzilor,lucrărilor de arta, aflate pe raza municipiului are dreptul si obligația de a asigura conducerea activității de proiectare, execuție, modernizare, reparare, întreținere, exploatare și administrare a respectivelor străzi în calitate de autoritate a administrației publice locale si intenționează să delege gestiunea administrării si întreținerii acestora către un operator economic în vederea eficientizării activităților si reducerii costurilor.

Având în vedere cele expuse, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV MIHAELA IAMANDI

SEF

LIVIU

AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii, prin licitație publica, a serviciului public de administrare, exploatare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea S.C. S.G.U. Ploiești) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu clemente de mobilier urban

Consiliul Local al Municipiului Ploiești , autoritate a administrației publice locale , in calitate de proprietar si administrator al rețelei stradale din municipiu, are obligația de a asigura realizarea activitatilor legate de administrarea, exploatarea, repararea si intretinerea străzilor, amenajarea si exploatarea parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea S.C. S.G.U. Ploiești), lucrărilor de arta, echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban.

Aceste activitati edilitar - gospodărești, specifice serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat, sunt reglementate de Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local,aprobata cu modificări prin Legea nr.3/2003 si prin Hotararea nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.

// ■, . ..

//  <>'    /X

# .o ■

/ic o-                          'y *■*>•

Municipiul Ploiești a realizat un studiu de oportunitate anexat la prezentul

proiect de hotare din care rezulta ca realizarea activitatilor de . adminisiț^re,

exploatare, intretinere si reparare rețea stradala, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea S.C. S.G.U. Ploiești), prin delegare de gestiune reprezintă modalitatea cea mai avantajoasa pentru autoritatea contractanta.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.


STUDIU DE OPORTUNITATE


MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII pentru delegarea gestiunii, prin licitație publica, a serviciului de ă inistrare si intretinere a rețelei stradale, a lucrărilor de arta si a parcărilor (cu excepția celor aflate in administrare S.C. S.G.U. Ploiești),inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

 • 1 Prezentarea studiului de oportunitate

  • 1.1. Descrierea studiului de oportunitate

  • 1.2. Scopul studiului de oportunitate

  • 1.3. Obiectivele studiului de oportunitate

 • 2 Aspecte generale ale proiectului

  • 2.1. Descrierea proiectului

 • 2.2 Obiectivele si cerințele proiectului

 • 2.3 Temei legal

 • 3.Fezabilitate tehnica

 • 4. Fezabilitatea economico-fmanciara

  • 4.1 Investiții necesare pentru eficientizarea activitatii

  • 4.2 Redeventa

 • 4.3. Durata contractului

 • 5. Aspecte sociale si de mediu

 • 6. Modalitatea de delegare de gestiune

 • 7. Termenul procedura

Introducere

Prezentul studiu de oportunitate are ca scop analiza de eficienta economica si calitativa a serviciului de delegare de gestiune a rețelei stradale, lucrări de. arta,parțari (cu excepția celor aflate in administrarea S.C. S.G.U. Ploiești), inclusiv• echiparâkyX tramei stradale cu elemente de mobilier urban, in vederea stabilirii'opbrtunitatiy^e delegare a gestiunii serviciului.                                                          ' Al


 • 1.Prezentarea studiului de oportunitate

1.1 Descrierea studiului de oportunitate

Studiul de oportunitate cuprinde analiza care permite definirea si cuantificarea în termeni tehnici si financiari a fezabilității proiectului, luând în considerare, totodată, si avantajele pentru autoritatea contractanta ce decurg din acest proiect, pe termen scurt, mediu si lung.

1.2. Scopul studiului de oportunitate

 • (1) Studiul de oportunitate trebuie sa fie cuprinzător si sa reprezinte baza pentru luarea deciziilor ulterioare ale Autorității contractante.

 • (2) Rezultatul studiului trebuie:

 • •  sa demonstreze fezabilitatea proiectului, din punct de vedere tehnic și financiar, pentru a fi implementat în regim de delegare de gestiune ;

 • •  sa indice modul în care proiectul răspunde cerințelor și politicilor autoritatii contractante

 • •  sa demonstreze faptul ca alternativa prin care proiectul este realizat în regim de delegare de gestiune este mai avantajoasă pentru autoritatea contractanta decât cea de achiziție publica tradiționala;

 • •  sa indice in mod explicit tipul de suport financiar de care beneficiază proiectul. Prin proiect se intelege ansamblul serviciilor si lucrărilor care urmează să fie prestate pe parcursul derulării contractului de delegare de gestiune.

 • (3) Rezultatele studiului de oportunitate a deciziei de delegare de gestiune justifica necesitatea si oportunitatea delegării activitatilor si demonstrează că:

 • •  proiectul este realizabil;

 • •  proiectul răspunde cerințelor si politicilor autoritatii publice;

 • •  au fost luate in considerare diverse alternative de realizare a proiectului;

 • •  varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de delegarea serviciului este mai avantajoasa in raport cu varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de achiziție publică;

 • •  proiectul beneficiază de susținere financiara, menționând care este contribuția autoritatii contractante si care este contribuția operatorului economic.

1.3. Obiectivele studiului de oportunitate


 • (l)Prin modul de organizare si desfășurare a activitatilor specifice serviciului de amenajare si intretinere a rețelei stradale,a lucrărilor de arta si a parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea S.C. S.G.U. Ploiești), inclusiv echiparea tramei stradale cu // elemente de mobilier urban, din Municipiul Ploiești se urmărește sa se asigure,realizarea £ următoarelor obiective:

 • a) imbunatatirea condițiilor de viata ale cetățenilor prin promovarea calitativi eficientei acestor servicii;

 • b) cresterea calitatii vieții cetățenilor, prin susținerea dezvoltării economice a municipiului, in principal prin stimularea mecanismelor economiei de piața si in scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitatea locala;

  • c) dezvoltarea durabila a serviciilor;

  • d) protectia mediului inconjurator;

  • e) continuitatea serviciilor;

  • f) eficienta utilizării fondurilor publice.


 • 2. Aspectele generale ale proiectului: Scurta analiza a situației existente

Municipiul Ploiești are in administrare o rețea stradala de 888 de străzi cu o suprafața totala (parte carosabila si trotuare) de aproximativ 2.644.721,8 mp si 22 de poduri si pasaje

Strare îmbrăcăminte

Suprafața

Procent

asfalt relativ nou

902.787,5 mp

35 %

asfalt relativ vechi

1.129.205,0 mp

43 %

- balast si pamant

486.7543 mp

18%

Beton

94.993,0 mp

3%

Pavaj

30.982,0 mp

1%


 • (2)La nivelul Municipiului Ploiești lucrările de arta se prezintă astfel:

  2

  2

  • 4

  • 5


  6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  11

  12


BRETEA POD SUD

POD BARIERA BUCOV

POD DEMOCRAȚIEI

POD DOROBANTU

POD FERO

POD FERO I_______

POD GARA DE NORD

POD GARA DE SUD

POD ITAU

POD OBOR_______

POD PETROTEL

POD VĂLENI

13 PODEȚ (STR MUZELOR)

14

PODUL DE LEMN

15

.BUC

16

PASAJ B-DUL BUC II

17

PASAJ OMNIA

18

PASAJ CF SUD

19

PASAJ CF GHIGHIULUI

20

PASAJ C.F.TRIAJ

21

PASAJDN72

22

PASAJ CF BARIERA UNIRII LA INTERSECȚIA

STRĂZILOR RAFOV CU BUNA VESTIRE

Scurt istoric despre rețeaua stradala

 • (3) In urma analizaei rezultate ca urmare a realizării verificărilor efectuate in teren corelat cu datele existente la nivelul instituției Municipiului Ploiești se constata ca aproximativ 65 % din rețeaua stradala a Municipiului Ploiești nu a fost cuprinsa in nici un program de intretinere, reparații curente,reparații capitale, in ultimii 10 ani. Existenta unui program coerent al autoritatii publice contractante ar fi reușit sa schimbe fundamental starea tehnica a rețelei stradale, prin realizarea cel puțin a unor lucrări minimale (colmatari fisuri,rosturi,plombe locale) , care sa stopeze evoluția fenomenelor de degradare a pârtii carosabile. Din punct de vedere tehnic si economic, volumul si costul reparațiilor cresc apreciabil de la lucrările de intretinere (minime) la reparații curente (medii) si la cele capitale (cele mai costisitoare), iar cele trei categorii de lucrări se interconditioneaza. întârzierea executării lucrărilor de intretinere grăbește executarea reparațiilor curente si mărește volumul si costul lucrărilor de reparații capitale.

 • (4) La nivelul rețelei stradale se constata lipsa locurilor de parcare adecvate, care sa răspundă standardelor curente, regulilor de conformare arhitecturala si structurala, care sa confere siguranța in exploatare, sa răspundă cerințelor de igiena, de sanatate a utilizatorilor, de protecția mediului, de protecție impotriva zgomotului, la nivelul municipiului Ploiești, necesitatea unor spatii publice amenajate care sa răspundă cerințelor populației. Amenajarea parcărilor de reședința la nivelul Municipiului Ploiești acopera un necesar de 50% din solicitările existente in prezent.Continuarca lucrărilor dc amenajare a parcărilor concomitent cu identificare de noi suprafețe de teren care sa corespunda cerințelor si sa apartina domeniului public al Municipiului Ploiești.

  •p.


 • (5) Din analiza cheltuielilor bugetare efectuate la capitolul Transporturi si Comunicații se constata ca dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii rutiere nu a constituit o prioritate pentru.. administrațiile precedente ,deoarece aceste alocari de fonduri nu au reușit sa acopere cu lucrări \ intreaga rețea stradala aflata in administrare si proprietate, procentul alocat pentru acest capitol / J reprezentând aproximativ 2,5 -3,5 % din totalul Bugetului Municipiului Ploiești: In anul 2010 au fost alocate pentru lucrările pe rețeaua stradala cca 12 milioane lei , in anul 2011 cca 8 milioane lei, si in anul 2012,22 milioane lei.


Sumele alocate in acești 3 ani au asigurat repararea unui nr de 160 de străzi reprezentând 18 % din totalul numărului de străzi aflat in administrare care au beneficiat de lucrări.

In aceasta situație nu putem vorbi de o rețea stradala viabila care sa asigura desfasurarea traficului rutier si pietonal in condiții de siguranța si confort.

Scurt istoric despre lucrările de arta

 • (6)In ceea ce privește starea tehnica a lucrărilor de arta (pasaje rutiere si poduri) existente pe raza Municipiului Ploiești se constata o stare extrem de avansata de degradare , ce poate pune in pericol in orice moment atat traficul rutier cat si cel pietonal. Lucrările de arta nu au fost expertizate tehnic in ultimii 10 ani si nici nu au fost alocate fonduri pentru execuția de lucrări de intretinere , reparații curente, reparații capitale sau lucrări de consolidări.

Soluții identificate pentru administrarea eficienta a rețelei stradale si lucrailor de arta.

 • (1) Autoritatea administrației publice locale are obligația întreținerii în permanență a domeniului public si privat aflat in administrare.Prioritatea prezentei administrații ar trebui sa o reprezinte dezvoltarea si reabilitarea infrastucturii rutiere si a construcțiilor aferente , ca baza a dezvoltării economice a Municipiului Ploiești si alocarea la capitolul transporturi si comunicații a unui procent de 8,5% din totalul bugetului local, cel puțin 3 ani consecutiv, pentru a putea schimba radical starea tehnica a rețelei.

 • (2) O administrare eficienta a fondurilor publice pentru realizarea lucrărilor aferente rețelei stradale si a construcțiilor aferente, nu poate avea rezultate pozitive, decât prin identificarea precisa a obiectivelor ce trebuiesc atinse atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung. Administrarea, întreținerea si repararea se va face pe toata suprafața rețelei stradale, a lucrărilor de arta precum si a parcărilor din Municipiului Ploiești, pe o perioada de 8 ani.

 • (3) Ca urmare , pentru străzile care au fost modernizate in ultimii 8 ani, apare imperios necesitatea unei activitati de intretinere si reparare in vederea menținerii lor la un nivel de serviciu corespunzător si funcțional.

 • (4) Pentru străzile de pamant si de balast se impune relizarea unui program de reparații capitale in vederea schimbării fundamentale a stării tehnice a acestora. Realizarea acestui program este condiționată de introducrea rețelelor publice de alimentare cu apa si canalizare, aceste lucrări nefiind finalizate pe toate străzile din Municipiul Ploiești

 • (5) Realizarea in zona tramei stradale a unor dotări cu mobilier urban care sa corespunda funcțional, estetic si arhitectural si sa conducă la imbunatatirea aspectului vizual al orașului.

 • (6) Realizarea acestui serviciu al administrării și întreținerii străzilor, lucrărilor de arta ,parcărilor, elementelor de mobilier urban presupune alocarea anuală a unor sume însemnate de la bugetul local, eforturi susținute pentru licitarea, contractarea, urmărirea în execuție a lucrărilor, urmărirea comportării în perioada de garanție și postgaranție a acestora, urmărirea în timp a apariției degradărilor și luarea măsurilor de reparare a lor.

( 7 ) In acest context, având în vedere starea actuala si ținând cont de numărul mare de locuitori și a numărului mare de autovehicule care tranzitează Municipiul Ploiești, autoritatea publică locală consideră că realizarea reabilitării în termen scurt este o prioritate, deoarece trama stradală este degradată, atât datorită îmbătrânirii, cât și intervențiilor in carosabil ale detinatirilor de utilitati


publice( rețelelor de gaz, apă și canal), care sunt situate sub carosabil, precumsihecesitatea■. continuării execuției lucrărilor de extindere a rețelelor publice de alimentardMapa(si?‘:;7,^/ j canalizare, iar aspectul general in unele zone ale municipiului Ploiești este inacceptabil.;# /

Obiective                                                                                <

 • (l)Aferent rețelei stradale propunem realizarea de programe anuale de lucrări de interv asupra acesteia in funcție de starea tehnica, durata de viata reziduala, ultima intervenție ca lucrare întreținere după cum urmeaza:

- program de intretinere -program de reparații curente -program de reparații capitale

 • (2)în scopul menținerii stării tehnice corespunzătoare a străzilor este necesară executarea periodică a lucrărilor de întreținere și reparații de diferite categorii. Aceste lucrări trebuie realizate la termene adecvate, în condiții tehnice și economice corespunzătoare, care să asigure confortul și siguranța circulației, pentru toate categoriile de vehicule reglementate prin legc.Lucrările de întreținere și reparații trebuie să satisfacă atât cerințele traficului actual, cât și ale traficului viitor.

 • (3) Aferent lucrărilor de arta propunem realizarea de programe anuale de lucrări de intervenție asupra acestora in funcție de starea tehnica, ultima intervenție ca lucrare intretinere după cum urmeaza:

 • - expertizarea tehnica a tuturor lucrărilor de arta

 • - program de intretinere

-program de reparații capitale

 • (4) Adoptarea unor soluții, materiale si tehnologii performante in vederea creșterii eficientei lucrărilor de întreținere si reparații a rețelei stradale,lucrări de arta, parcari ceea ce va conduce la realizarea unor lucrări cu o durata de viata mărită, cu atingerea unor indicatori minimi de performanta:

 • a) Intervalul minim între două lucrări de întreținere realizate pe același tronson de drum/parcare : 2 (ani)

 • b) Intervalul minim între două lucrări de reparații curente realizate pe același tronson de drum/parcare : 3 (ani)

 • c) Intervalul minim între două lucrări de reparații capitale realizate pe același tronson de drum/parcare : 10 (ani)

 • d) Intervalul minim între două lucrări de întreținere realizate pe același pod : 2 (ani)

 • e) Intervalul minim între două lucrări de consolidare realizate pe același pod: 10 (ani)

 • f) Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere,la străzi si parcari (plombe locale,badijionari fisuri): 1 (ani)

 • g) Termenul minim de garanție pentru lucrările de reparații curente,la străzi si parcari (covor sfaltic 2 straturi+rep. locale infrastr): 2 (ani)

 • h) Termenul minim de garanție pentru lucrările de reparații capitale, la străzi si parcari(covor asfaltic+refacerea infrastructurii): 3 (ani)

 • i) Termenul minim de garanție pentru lucrările de întreținere,la poduri: ( reparații locale la parapete, guri de scurgere , hidroizolatie si rosturilor de dilatatie): 1 (ani)

J) Termenul minim de garanție pentru lucrările de consolidare , la poduri :3 (ani) k)Termenul minim de garanție pentru echipamente de mobilier urban : 3 (ani),

. .

 • (5) La străzile si parcările la care se efectuează lucrări de reparații capitale sau investiții după, expirarea perioadei de garanție, străzile respective raman in gestiunea operatorului economic pe toata perioada contractului de delegare de gestiune , iar autoritatea contractanta nu va suporta .T7 nici o cheltuiala legata de intretinerea sau repararea acesteia.(indiferent de situațiile care pot .4^ intervenii) acestea fiind suportate de către operatorul economic desemnat câștigător; '


 • (6) La lucrările de arta la care se efectuează lucrări de consolidare , amenajare, adica cheltuiale de capital, după expirarea perioadei de garanție, autoritatea contractanta nu va mai realiza nici o cheltuiala cu acestea(intretinere/reparatii) acestea fiind suportate in întregime de către operatorul economic desemnat câștigător.

Scurta exemplificare a variantelor de lucru aferente programelor mai sus menționate

(l)Program de reparații capitale aferent rețelei stradale la străzile nemodernizate cu infrastructura din balast si pamant in suprafața totala de 486.754,3 mp

Soluție de intervenție propusa este de realizarea unui sistem rutier cu o alcătuire din balast, piatra sparta si mixturi asfaltice

Costul mediu estimat pentru acest program este de 1801ei/mp x 48.6754,3 mp si anume

87.615.774 lei cost repartizat in primii doi ani ai contractului,lucrările fiind in garanție pana in anul 2017 , iar prin indicatorii de performanta propuși operatorul economic isi asuma calitatea lucrărilor executate , autoritatea contractanta neefectuind nici o cheltuiala alta cu intretinerea intr-o perioada de 8 ani.

In varianta achiziție pe baza de cotract de lucrări, responsabilitatea operatorului economic inceteaza odata cu expirarea garanției de buna execuție , autoritatea contractanta fiind nevoita sa gestioneze pe baza altor contracte, implicit cu fonduri alocate , pentru menținerea stării de viabilitate a străzilor.

Costul mediu estimat al lucrărilor de intretinere este de 151ei/mp.

Simulare pe repartiția costurilor totale in soluția de achiziție clasica pentru o peroiada de 8 ani

Anul

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Costuri execuție

43.807.887

43.807.887

garanții

-

0

0

0

-

Costuri de intretinere

0

0

1000000

2000000

3000000

1301314,5

COSTURI TOTALE

94.917.088,5

Economia rezultata este de 7301314,51ei reprezentând suma ocazionata cu efectuarea lucrărilor de intretinere după ce lucrările au ieșit din garanție.

(2)Program de reparații Curente aferent rețelei stradale la străzile modernizate cu îmbrăcăminte asfaltica degradata in suprafața totala de 1.129.205,0 mp

Soluție de intervenție propusa este de realizarea unor lucrări de reparații locale a structurii rutiere si astemerea de noi straturi de mixturi asfaltice.

Costul mediu estimat pentru acest program este de 901ei/mp x 1.129.205,0 mp si anume 101.628.450 lei cost repartizat in primii trei ani ai contractului,lucrările fiind in garanție pana in anul 2017, iar prin indicatorii de performanta propuși operatorul economic isi asuma calitatea luci arilor executate , autoritatea contractanta neefectuind nici o cheltuiala alta cu intretinerea

<* x ■!) mT


intr-o perioada de 8 ani.

In varianta achiziție pe baza de cotract de lucrări, responsabilitatea operatorului ecofiopaic^Șy' z inceteaza odata cu expirarea garanției de buna execuție , autoritatea contractanta gestioneze pe baza altor contracte, implicit cu fonduri alocate , pentru menținerea stăiifjâfcf viabilitate a străzilor. Costul mediu estimat al lucrărilor de intretinere este de 151ei/mp"----

Simulare pe repartiția costurilor totale in soluția de achiziție clasica pentru o peroiada de 8 ani

Anul

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Costuri execuție

33876150

33876150

33876150

garanții

0

0

0

A

0

V

Costuri de intretinere

5646025

5646025

5646025

COSTURI

TOTALE

118.566.525

Economia rezultata este de 16.938.0751ei reprezentând suma ocazionata cu efectuarea lucrărilor de intretinere după ce lucrările au ieșit din garanție.

 • (3) Program de reparații de intretinere aferent rețelei stradale la străzile modernizate cu îmbrăcăminte asfaltica noua si cu imbracamite din beton in suprafața totala de 997780,5 mp

Soluție de intervenție propusa este de realizarea unor lucrări de reparații locale a structurii rutiere si astemerea de noi straturi de mixturi asfaltice.

Costul mediu estimat pentru acest program este de 201ei/mp x 997.780,5 mp si anume 19.955.610 lei cost repartizat astfel incat sa se respecte intervalul minim între două lucrări de întreținere realizate pe același tronson de drum de 2 ani.,lucrările fiind in garanție pe o perioada de 12 luni.

In varianta achiziție pe baza de cotract de lucrări, responsabilitatea operatorului economic inceteaza odata cu expirarea garanției de buna execuție , autoritatea contractanta fiind nevoita sa gestioneze pe baza altor contracte, implicit cu fonduri alocate , pentru menținerea stării de viabilitate a străzilor, costul de intretinerre pe o perioada de 8ani dublandu-se.

 • (4) Program de reparații Capitale aferent lucrărilor de arta la 22 de poduri si pasaje . Soluție de intervenție propusa este de realizarea unor lucrări de consolidare a ifrastructurii si suprastructurii .

Costul mediu estimat pentru acest program este de 44501ei/mp x 4600mp si anume 20.470.000 lei cost repartizat in primii doi ani ai contractului,lucrările fiind in garanție pana in anul 2017, iar prin indicatorii de performanta propuși operatorul economic isi asuma calitatea lucrărilor executate , autoritatea contractanta neefectuind nici o cheltuiala alta cu întreținerea intr-o perioada de 8 ani.

In varianta achiziție pe baza de cotract de lucrări, responsabilitatea operatorului economic inceteaza odata cu expirarea garanției de buna execuție , autoritatea contractanta fiind nevoita sa gestioneze pe baza altor contracte, implicit cu fonduri alocate , pentru menținerea stării de viabilitate a străzilor. Costul mediu estimat al lucrărilor de intretinere este de 4501ei/mp.

Simulare pe repartiția costurilor totale in soluția de achiziție clasica pentru o peroiada de 8 ani

Anul

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

/2020

2021

Costuri execuție

10235000

10235000

garanții

-

0

0

0

0

0

Costuri de intretinere

70000

1000000

. “AX

COSTURI

TOTALE

22540000

Economia rezultata este de 2070000 lei reprezentând suma ocazionata cu efectuarea lucrărilor de intretinere după ce lucrările au ieșit din garanție

 • (5) Noua forma, de asumare prin contract de către un executant potent cu tehnicitate si experiența, ales prin licitație publica, a menținerii nivelului tehnic din momentul contractării, pe intreaga durata a contractului, vine sa răspundă dorințelor utilizatorilor.

Aceștia doresc sa aiba permanent o rețea stradala viabila care asigura fluenta traficului si condiții de siguranța si confort a riveranilor iar acestea sunt elementele ce stau la baza contractului, nu lucrări si activitati disparate care pot sa se conjuge in mod fericit vizând funcționalitatea generala a străzii.

 • (6) Administrare si intretinere rețelei stradale(lucrari de arta, parcari) prin delegare de gestiune are ca scop menținerea funcționalității rețelei stradale existente aflate în administrarea Municipiului Ploiești;

 • (7) Pentru cuprinderea întregului municipiu in programele de lucru, precum si pentru realizarea unor lucrări de calitate se elaborează un caiet de sarcini, necesar organizării unei licitații publice.

Principiile de organizare si funcționare sunt următoarele:

 • •   protecția sanatatii publice;

 • •   autonomia locala si descentralizarea;

 • •   responsabilitatea fata de cetateni;

 • •   conservarea si protecția mediului înconjurător:

 • •   calitatea si continuitatea serviciului;

 • •   transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetățenilor;

 • •   administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica si a banilor publici;

 • •   dezvoltarea durabila.

 • •   eficienta in utilizarea fondurilor publice

( 8 ) Prin acest contract de delegare de gestiune se urmărește realizarea următoarelor activitati:

 • a) administrarea, repararea, întreținerea si exploatarea rețelei stradale si lucrărilor de arta de pe raza municipiului Ploiesti( pasajelor și traversărilor subterane/supraterane,poduri;) pe baza de indicatori de performanta cu respectarea procedurilor tehnice de execuție pentru lucrări de intretinere , reparații curente, reparații capitale;

 • b) lucrări de amenajare elemente de mobilier urban in zona tramei stradale.

 • (9)Administrarea, exploatarea, repararea si intretinerea rețelei stradale este responsabilitatea exclusiva Primăriei Municipiului Ploiești conform legislației in vigoare, si propunem a se realiza pe baza de delegare de gestiune pastrand uimatoarele atribuții:

• urmărirea executării lucrărilor de administrare si întreținere a rețelei stradale,lucrări de arta,parcari (cu excepția celor aflate in administrarea S.C. S.G.U. Ploiești);

echipare cu mobilier stradal                                        /

intocmirea programelor anuale de lucrări de intretinere, reparații curentă capitale pe rețeaua stradala si lucrări de arta întocmirea programelor anuale privind echiparea rețelei stradale cu elemei


OU? ■' ejâ reparații'// \/§ \\y/A <       V /($’■

ULXLWxxxrxvu pxuxxxvxvx cxxxxxxxx^ pxxvxxxvx v^xxxpxxx^xx xvivxvx ovxxxvxcxx^    ^x^xllenwide mobiliprv,

urban in scopul imbunatatirii aspectului estetic si funcțional al orașului.

identificare in vederea amenajării, întreținerii si exploatării unor spatii de parcare hbf'ih vederea creșterii numărului locurilor de parcare, urmărind imbunatatirea accesibilității in municipiul Ploiești privind traficul rutier;

 • •  gestionarea centralizata a tuturor intervențiilor din rețeaua stradala si asigurarea unor intervenții imediat împreuna cu operatorul economic ;

 • • verificarea documentelor de plata in vederea decontării

 • •  va urmării realizarea unui program dc investiții din surse proprii ale operatorului economic care va finanța si va exploata realizarea a 10 grupuri sanitare publice. Operatorul economic va încasa de la utilizatorii investiției proprii în baza chitanțelor, facturilor sau bonurilor fiscale emise contravaloarea tarifelor și prețurilor pentru utilizare.

 • • Va urmării încasarea unei redevente anuale in suma de minim 5000 euro.

 • •  Va urmării respectarea indicatorilor de performanta

 • •  Va urmării refacerea sistemului rutier afectat de intervenția la utilitati publice.

 • •  Realizarea strategiilor in domeniul dezvoltării infrastucturii rutiere si urmărirea relizarii acesteia de către operatorul economic

(lO)Aceste activitati se vor desfasura sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administrației publice locale in scopul asigurării gestionarii si optimizării activitatilor de administrare si intretinere a rețelei stradale si a pasajelor pietonale, subterane și supraterane de utilitate publica si funcționarea in conformitate cu prevederile Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public de interes local.

(1 l)Conform normativelor in vigoare lucrările de administrare si întreținere rețelei stradale si pasajelor pietonale, subterane și supraterane necesita a fi permanente, astfel incat sa se mențină starea de viabilitate a rețelei de străzi. Aceste lucrări trebuie realizate la termene adecvate, în condiții tehnice și economice corespunzătoare, care să asigure confortul și siguranța circulației, pentru toate categoriile de vehicule reglementate prin lege. Lucrările de întreținere și reparații trebuie să asigure cerințele unei circulații in siguranța si confort si la finele duratei normale de funcționare.

De asemenea exista necesitatea întreținerii străzilor si corelarea lucrărilor de reparații cu lucrările de intervenție la utilitati precum si realizarea de investiții pentru creșterea numărului de parcari, care este deficitar.

Redeventa

Redeventa minima este de 15.0001ei /an, adica 5000 EURO la cursul de schimb valutar stabilit de BNR la data de de......2012 : 1 EURO = 4,......lei, care se va plăti anual pana la

data de 15 martie a fiecărui an pentru anul financiar respectiv.

Aspecte sociale si de mediu


 • (1) Având in vedere Legea nr. 137/29.12.1995, republicata, privind reglementarea protecției mediului, Municipiul Ploiești are responsabilitatea si obligația de a asigura un mediu sănătos pentru toti locuitorii din sector.                                              , -A-

2) In desfasurarea activitatii este obligatorie respectarea principiilor ecologice, pentru asigurarea unui mediu de viata sănătos. Aceste activități trebuie să asigure:

 • a) satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunităților locale și creșterea calității vieții;

 • b)  administrarea și gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a unităților administrativ-teritoriale în interesul comunităților locale;

 • c) funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente;

 • d) ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate;

 • e) crearea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edil itar-urbane a unităților administrativ-teritoriale, în corelare cu planurile și documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului;

 • f) descentralizarea serviciilor publice și aplicarea principiilor economiei de piață și ale liberei concurențe;

 • g) protejarea domeniului public și privat și punerea în valoare a acestuia;

 • h) protecția și conservarea mediului natural și construit, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • i) protecția igienei și sănătății publice, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

Din punct de vedere a impactului asupra mediului nu s-au identificat factori care sa ridice probleme deosebite privind aplicarea proiectului in raport cu cerințele de respectare a normelor de mediu

Temei legal; Legislație aplicabila,

1.Ordonanță nr. 71 din 29/08/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările si completările ulterioare                                        in                                        vigoare;

2.Lege nr. 3 din 09/01/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes                                                local                                                ;

3.Ordonanță nr. 21 din 30/01/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale,cu modificările                               si                               completarileulterioare;

4.Hotarâre nr. 955 din 15/06/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de admi nistrare a domeniului public si privat de interes local;

Modalitatea de delegare de gestiune .Serviciul public de administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ teritoriale este reglementat prin OG nr. 7 1/2002 privind organizarea și funcționarea serveiilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003.Prin HG nr. 955/2004 s-a adoptat regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și

privat de interes local.

Competența municipiului Ploiești

(l)Competențele autorității publice în materia serviciilor de utilități publice sunfimentate > prin legea nr. 215/2001 care stabilește doar cadrul general în materia atribuțiilor Sf^i^et.erft^J^ autorităților administrației publice locale, în materia serviciilor de utilități publiâe^eăt^o^''  dispoziții completându-se cu dispozițiile legale speciale care reglementează serviciile comunitare

de utilități publice și reglementările speciale din materia serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local.


 • (2)In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, autoritățile publice locale sunt reprezentate de consiliul local și primar.

 • (3)Potrivit disp art. 36 alin. 1 lit. c din legea nr. 215/2001 consiliul local are atribuții în ceea ce privește administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului, municipiului iar în exercitarea atribuțiilor prevăzute la această literă hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii.

 • (4) Potrivit art. 36 alin. 1 lit d din legea nr. 215/2001 consiliul local exercită atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni iar potrivit alin. 6 al aceluiași articol în exercitarea acestor atribuții asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind podurile și drumurile publice printre altele.

 • (5) Potrivit disp. art. 8 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare "Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află” și pot fi clasificate ca:

 • a)drumuri comunale, care asigură legăturile:

 • (i) între reședința de comună și satele componente sau cu alte sate;

 • (ii) Intre oraș și satele care îi aparțin, precum și cu alte sate;

 • (iii) intre sate;

 • b) drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietăți, fiind situate la limitele acestora;

 • c) străzi - drumuri publice din interiorul localităților, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, chei, splai, șosea, alee, fundătură, uliță etc.”

 • (6) Conform art. 22 din OG nr. 43/1997 administrarea drumurilor de interes local se face de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora.

 • (7) Potrivit OG nr. 7 1/2002 , indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviilor de administrare a domeniului public se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu. Caietul de sarcini și regulamentul serviciuului se elaborează și se aprobă de consiliile locale.

 • (8) Străzile ,lucrările de arta, parcările din municipiul Ploiești aparțin proprietății publice a municipiului Ploiești.

 • (9)Consiliul Local al Municipiului Ploiești este autoritatea administrației publice locale care are în responsabilitate administrarea,exploatarea,repararea si întreținerea străzilor care se efectuează prin activități specifice domeniului serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local,

(lO)Conform disp. OG nr. 71/2002 administrarea,întreținerea, repararea străzile^ lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea S.C. S.G.U. Ploiești), inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban se poate face prin gestiune delegata.

7V//' i/ \Vp •'e*  /•. Y'      ''(!/     4’^

(1 l)Consiliul local al Municipiul Ploiești în calitate de proprietar si administrator al străzilor,lucrărilor de arta, aflate pe raza municipiului are dreptul și obligația de a asigur^ conducerea activității de proiectare, execuție, modernizare, reparare, întreținere, exploatări și

administrare a respectivelor străzi în calitate de autoritate a administrației publice locale și intenționează să delege gestiunea administrării și întreținerii acestora către un operator economic în vederea eficientizării activităților și reducerii costurilor.


(1Administrarea domeniului public și privat sunt definite de disp. art. 2 alin. 1 lit. a) din OG nr. 71/2002 ca fiind „totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”

 • (13)Art. 5 pct. 2 din OG nr. 7 1/2002 prevede că principalele activități edilitar-gospodărești desfășurate la nivelul comunelor, orașelor muniepiilor, județelor și municipiului București trebuie să asigure în domeniul adminsitrării drumurilor și străzilor :

 • a) executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor,în strictă concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de trafic;

 • b) verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora;

 • c) creșterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a străzilor și a drumurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante;

 • d) organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului în condiții de siguranță pe toată durata execuției lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor;

 • e) evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate;

 • f) elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de trafic, în concordanță cu planurile de urbanism și cu programele de dezvoltare economico-socială de perspectivă a localităților;

 • j)amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare și afișaj publicitar pe străzi și în alte locuri publice, în condițiile stabilite prin planurile de urbanism și studiile de circulație.

 • (14)Potrivit HG nr. 955/2004 prin care s-a aprobat Regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat , cap. IV art. 23 realizarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat are loc prin activități edilitar -gospodărești specifice domeniilor componente ale acestor servicii, domenii din care face parte administrarea și întreținerea drumurilor și a străzilor, respectiv activitățile enumerate la acest articol.

 • (15)Alegerea formei de delegare de gestiune : OG nr. 71/2002 reglementează modul în care se efectuează gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat și care poate fi organizată sub forma gestiunii directe sau gestiunii delegate. Potrivit disp. art. 10 alin. 2 „alegerea formei de gestiune a serviciilor de_administrare a domeniului public și privat se face prin hotărâri

ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale.

 • (16) Potrivit disp. art. 12 din OG nr. 71/2002 în cazul gestiunii indirecte sau delegate,         ’2?\

autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor lafinfil sau mai mulți operatori cărora le încredințează în totalitate sau numai în parte,în baza unuîcohtract de        '


delegare de gestiune, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiuneOrppriu-zișă^a'-serviciilor precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbăâe/neceș^^, ' realizării serviciilor.

 • (17) Contractul de delegare de gestiune are ca parte intrinsecă concesionarea (transmiterea dreptului de a administra și exploata) bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ teritoriale din componența sistemelor de utilități publice pentru prestarea activităților ce fac obiectul delegării gestiunii care se transmit operatorului spre administrare și exploatare pe perioada delegării.

 • (18) în sfârșit, contractul de delegare de gestiune este un contract în formă scrisă prin care unitatea administrativ teritorială, în calitate de delegatar, atribuie pe o perioadă determinată, unui operator economic, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și pe răspunderea sa, dreptul și obligația de a fumiza/presta un serviciu de utilitate publica sau, după caz, activități din componența acestui serviciu, inclusiv dreptul și obligația de a administra și a exploata infrastructura tehnico edilitară aferentă serviciului sau activităților prestate .

 • (19) l.Iar prin art. 13 alin (7) Contractul de delegare de gestiune va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe:

 • a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

 • b) regulamentul serviciului;

 • c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ - teritoriale aferente serviciului;

 • d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).

 • (2) Contractul de delegare de gestiune cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:

 • a) denumirea părților contractante;

 • b) obiectul contractului;

 • c) durata contractului;

 • d) drepturile și obligațiile părților contractante;

 • e) programul lucrărilor de investiții pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi și al lucrărilor de întreținere, reparații curente, reparații planificate, renovări, atât fizic, cât și valoric;

 • f) sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la programele de investiții, la programele de reabilitări, reparații și renovări, precum și la condițiile de finanțare a acestora;

 • g) indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului, stabiliți prin caietul de sarcini și regulamentul serviciului, și modul de evaluare și cuantificare a acestora, condiții și garanții;

 • h) tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;

 • i) modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;

 • j) nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz;

 • k) răspunderea contractuală;

 • l) forța majoră;

 • m) condițiile de redefinire a clauzelor contractuale;

 • n) condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a

contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investițiilor realizate;

 • o) menținerea echilibrului contractual;

 • p) condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;

 • q) administrarea patrimoniului public și privat preluat;

 • r) structura forței de muncă și protecția socială a acesteia;

 • s) alte clauze convenite de părți, după caz.


Finanțarea activităților delegate

 • (1) Finantarea activitatilor delegate se va realiza din surse de la bugetul local si alte surse legal constituite.

 • (2) Plata activităților de administrare, exploatare si întreținere a străzilor,lucrărilor de arta, parcărilor, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban se va face pe baza de tarif unitar stabilit pe baza ofertei operatorului economic ce va fi desemnată câștigătoare prin procedura licitației deschise.

 • (3) Operatorul economic va finanța și realiza un program de investiții ce va fi stabilit in sarcina operatorului economic căruia i se vor delega activitățile si se va efectua din fonduri proprii ale operatorului. Investițiile respective privesc construirea si exploatarea unor grupuri sanitare publice.

 • (4) Programele de investiții aferente lucrărilor de modernizare,reabilitare,consolidare,extindere la rețeaua stradala si construcțiile aferente se finanteaza din bugetul local al municipiului Ploiești

CONCLUZIE

Din acest punct de vedere se demonstrează faptul ca alternativa prin care proiectul este realizat in regim de delegare de gestiune este mai avantajoasa pentru Autoritatea contractanta decât cea de achiziție publica tradiționala si de concesiune de lucrări din următoarele considerente:                     Economice:

economii substanțiale la bugetul local;

obținerea unei redevente;

o mai buna planificare a bugetului local;

eficienta in utilizarea fondurilor publice;

Juridice:

-orice incident/eveniment care se petrece pe arterele ce fac obiectul delegării de gestiune si care are ca efect implicații materiale, penale , este responsabilitatea operatorului economic autoritatea contractanta tarnsferand total aceasta obligație;

Tehnice:

-toate străzile sunt cuprinse in cadrul unui contract si se afle in responsabilitatea unui operator economic;

-toate străzile vor avea un anumit nivel de viabilitate si vor indeplini anumiti parametrii tehnici la finalizarea contractului;

-toate lucrările se executa pe baza de indicatori de performanta.

Delegarea gestiunii presupune realizarea de către operator, în termen scurt, stabilit în contract, reabilitarea intr-o proporție cat mai mare a suprafețelor carosabile care fac obiectul contractului și întreținerea lor permanentă, pe toată durata contractului, astfel încât calitatea acestora să fie permanent la nivelul standardelor stabilite. Beneficiarul se obligă să


stabilite în contract sau neîntreținerea corespunzătoare în perioada următoare, astfel încât aceste sume nu mai pot fi recuperate de operator în perioada următoare, fiind diminuăriale veniturilor totale încasate, ceea ce obligă operatorul la o respectare foarte riguroasă a contractului.

Termenul previzibil pentru realizarea procedurii de delegare de gestiune a serviciului public. Termenul previzibil pentru incheierea contractului este 31.04.2013.

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECTOR EXECUTIV

IAMANDI

SERVICIUL DEZVOLTARE CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE

LIVIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii, prin licitație publică, a serviciului public de administrare, exploatare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă, parcărilor (cu excepția celor aflate în administrare S.C. S.G.U. Ploiești) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

și a emis:


SECRETAR.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERV

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii, prin licitație publică, a serviciului public de administrare, exploatare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă, parcărilor (cu excepția celor aflate în administrare S.C. S.G.U. Ploiești) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

și a emis:


SECREȚAR,

Cristian Ganea

Data: