Hotărârea nr. 72/2013

Hotãrârea nr. 72 privind modificarea Hotãrârilor Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 219/2010, cu modificãrile si completãrile ulterioare si nr. 85/2008, cu modificãrile si completãrile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 72


privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului

Ploiești nr. 219/2010, cu modificările si completările ulterioare și nr. 85/2008, cu modificările si completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe și Bolocan Iulian, precum și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010 cu modificările și completările ulterioare și nr. 85/2008 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 3 alin. 1 lit. e), art. 5 pct. 3 lit. d), art. 12 alin. 2 lit. a), art. 13 alin. 2 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002, aprobată prin Legea nr. 3/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, ale Hotărârii Guvernului nr. 955/2002, ale art. 24, art. 25 alin. 2, art. 30 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, ale Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, actualizată, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică și ale Hotărârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilități publice și a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice;

în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1334/2004 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii și disciplinei comerciale în piețele agroalimentare și a Hotărârii de Guvern nr. 164/2005 pentru abrogarea si modificarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător și ale Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;

Văzând cererile nr. 19894/13.11.2012 și nr. 21604/10.12.2012 transmise de către S.C. Hale și Piețe S.A. și Procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în data de 04.12.2012 și în data de 08.01.2013;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit a), c) și d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., in sensul excluderii suprafeței de teren de 1789 m.p. situată in Ploiești, str. Griviței (Parcare bariere), restul prevederilor contractului rămânând neschimbate.

Art. 2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 14 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., care constituie anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prevederile Hotărârii Consiliului Local a municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Aprobă transmiterea în concesiune către S.C. Hale și Piețe S.A. a terenului situat în Ploiești, str. Griviței (Parcare bariere) în suprafață de 1789 m.p. identificat conform planului anexa nr. 2, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 5. Aprobă modificarea prin act adițional a anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 85/2008, cu modificările și completările ulterioare, în sensul modificării și completării clauzelor Contractului de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor si oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Hale și Piețe S.A., conform Actului adițional nr. 6, ce constituie anexa nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 6 la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Hale și Piețe S.A., în condițiile prezentei hotărâri.

Art. 7. Direcția de Gestiune Patrimoniu, S.C. Hale și Piețe S.A. și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârilor Consiliului municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările si completările ulterioare și nr. 85/2008, cu modificările si completările ulterioare

Potrivit prevederilor art. 36, alin. 1, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 116/2002 a fost înființată societatea comerciala Hale și Piețe S.A., ocazie cu care s-a aprobat și actul constitutiv, având ca acționar unic municipiul Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 85/2008 a fost stabilită calitatea de operator al acestor servicii de utilitate publică, precum și raportul juridic dintre autoritatea publică locală și societatea comercială constând în delegarea gestiunii serviciilor și concesionarea directă a bunurilor proprietatea publică sau privată a municipiului Ploiești, în conformitate cu art. 12 alin. 2 lit. a), art. 13 alin. 2, lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și art. 30 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice.

în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 191/2009 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și Halelor Centrale, către S.C. Hale și Piețe S.A. în calitate de operator, a fost incheiat contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009.

Prin scrisoarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 19894/13.11.2012 S.C. Hale si Piețe S.A. a solicitat inițierea unui proiect de hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești prin care parcarea situata pe str. Grivitei sa fie scoasa din administrarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. si sa fie data in administrarea S.C. Hale si Piețe S.A.

Solicitarea S.C. Hale si Piețe S.A. a fost analizata de către Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale in ședința din data de 04.12.2012, fiind emis aviz favorabil de principiu - cu prezentarea unui proiect de dezvoltare a zonei de către S.C. Hale si Piețe S.A.

Prin scrisoarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 21604/10.12.2012, S.C. Hale si Piețe S.A. a comunicat următoarele:

Potrivit contractului de delegare de gestiune prin concesiune;^^râibâti prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 191/20£^?/S^^lal^^ Piețe S.A. administrează punctul de lucru imobilul Halele C.erțtff^          ••


Centrala.                                                           'i %

In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 34f exercitarea comerțului cu produse si servicii de piața in unele zone ph^ffd^ agroalimentare trebuie sa dispună de parcari pentru autovehicule, care sa deservească atat comerciantii, cat si clientii.

Momentan, punctele de lucru sus menționate, sunt deservite de o parcare care se afla pe str. Grivitei si care este in administrarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

S.C. Hale si Piețe S.A. apreciaza ca ar fi mult mai util ca aceasta parcare sa se afle in administrarea societății datorita faptului ca aceasta deservește exclusiv imobilul Halele Centrale si Piața Centrala.

Totodată, prin administrarea parcării de către S.C. Hale si Piețe S.A., apreciaza ca vor avea un mai bun control asupra mașinilor ce aprovizionează cu marfa piața, deoarece exista temerea ca o parte din marfa este comercializata, in mod legal, in punctele de desfacere, iar o alta parte se comercializează direct din mașina. Mai mult decât atat, exista posibilitatea ca, marfa ce se comercializează direct din mașina sa nu fie insotita de documentele de proveniența. Prin aceasta măsură, apreciaza ca vor putea contribui la stoparea unei eventuale evaziuni fiscale.

Prin preluarea parcării, S.C. Hale si Piețe S.A. mai are in vedere si stabilirea unui program de staționare strict al mașinilor de marfa ce aprovizionează piața si imobilul Halele Centrale. Stabilirea unui astfel de program strict, se impune in vederea descongestionării parcării si in acest fel sa se evite situațiile des intalnite, când cetățenii care vin sa se aprovizioneze cu produse agroalimentare, nu găsesc locuri de parcare libere.

Nu in ultimul rând, S.C. Hale si Piețe S.A. considera ca va putea fi mult mai operativa in igienizarea acestei parcari.

S.C. Hale si Piețe S.A. a solicitat inițierea unui proiect de hotarare al Consiliului Local al municipiului Ploiești prin care parcarea situata pe str. Grivitei din municipiul Ploiești sa fie scoasa din administrarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. si sa fie data in administrarea S.C. Hale si Piețe S.A.

Față de cele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre anexat.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

9Iulian Liviu Teo


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările si completările ulterioare și nr. 85/2008, cu modificările si completările ulterioare

Potrivit prevederilor art. 36, alin. 1, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 116/2002 a fost înființată societatea comerciala Hale și Piețe S.A., ocazie cu care s-a aprobat și actul constitutiv, având ca acționar unic municipiul Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 85/2008 a fost stabilită calitatea de operator al acestor servicii de utilitate publică, precum și raportul juridic dintre autoritatea publică locală și societatea comercială constând în delegarea gestiunii serviciilor și concesionarea directă a bunurilor proprietatea publică sau privată a municipiului Ploiești, în conformitate cu art. 12 alin. 2 lit. a), art. 13 alin. 2, lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și art. 30 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice.

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 191/2009, referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2008 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și Halelor Centrale, către S.C. Hale și Piețe S.A. în calitate de operator a fost încheiat contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009.

Prin scrisoarea înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 19894/13.11.2012 S.C. Hale si Piețe S.A. a solicitat inițierea unui proiect de hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești prin care parcarea situata pe str. Grivitei sa fie scoasa din administrarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. si sa fie data in administrarea S.C. Hale si Piețe S.A.

//

Solicitarea S.C. Hale si Piețe S.A. a fost analizata de către Copiisia'W/2( a

I •   1   • T          1     1              •   •   *   1   • Tjl •                t ț 1     • P*                     j •                                          *


Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimonii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni C ședința din data de 04.12.2012, fiind emis aviz favorabil de princip prezentarea unui proiect de dezvoltare a zonei de către S.C. Hale si Piețe S.A.

Prin scrisoarea înregistrată-la Municipiul Ploiești la nr. 21604/10.12.2012, S.C. Hale si Piețe S.A. a comunicat următoarele:u.

C

HA o#


:U


Potrivit contractului de delegare de gestiune prin concesiune, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 191/2009, S.C. Hale si Piețe S.A. administrează punctul de lucru imobilul Halele Centrale si Piața Centrala.

In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse si servicii de piața in unele zone publice, piețele agroalimentare trebuie sa dispună de parcari pentru autovehicule, care sa deservească atat comerciantii, cat si clientii.

Momentan, punctele de lucru sus menționate, sunt deservite de o parcare care se afla pe str. Grivitei si care este in administrarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

S.C. Hale si Piețe S.A. apreciaza ca ar fi mult mai util ca aceasta parcare sa se afle in administrarea societății datorita faptului ca aceasta deservește exclusiv imobilul Halele Centrale si Piața Centrala.

Totodată, prin administrarea parcării de către S.C. Hale si Piețe S.A., apreciaza ca vor avea un mai bun control asupra mașinilor ce aprovizionează cu marfa piața, deoarece exista temerea ca o parte din marfa este comercializata, in mod legal, in punctele de desfacere, iar o alta parte se comercializează direct din mașina. Mai mult decât atat, exista posibilitatea ca, marfa ce se comercializează direct din mașina sa nu fie insotita de documentele de proveniența. Prin aceasta măsură, apreciaza ca vor putea contribui la stoparea unei eventuale evaziuni fiscale.

Prin preluarea parcării, S.C. Hale si Piețe S.A. mai are in vedere si stabilirea unui program de staționare strict al mașinilor de marfa ce aprovizionează piața si imobilul Halele Centrale. Stabilirea unui astfel de program strict, se impune in vederea descongestionării parcării si in acest fel sa se evite situațiile des intalnite, când cetățenii care vin sa se aprovizioneze cu produse agroalimentare, nu găsesc locuri de parcare libere.

Nu in ultimul rând, S.C. Hale si Piețe S.A. considera ca va putea fi mult mai operativa in igienizarea acestei parcari.

Solicitarea S.C. Hale si Piețe S.A. a fost analizată în ședința Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești din data de 08.01.2013 și a primit aviz favorabil.

Ca atare, având în vedere cele mai sus menționate, se constată necesitatea modificării și completării contractului de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/04.07.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Hale și Piețe S.A., precum si a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin modificarea și completarea unor clauze în sensul celor menționate mai sus.


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


SEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE


PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS,

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV, /

Nicoleta Craciunoiu J v /S.C. HALE SI PIEȚE S.AS.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

DIRECTOR GENERAL,

Donald Nicolae Constantinîntocmit:

Georgiana Ilie

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR._________/______________


ACT ADIȚIONAL NR. 14 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.______/______,

între:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Primar Iulian Badescu, denumit in continuare concedent, pe de o parte,

si

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Văleni nr. 32, Înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de înregistrare 27449967, reprezentata prin domnul Donald Nicolae Constantin avand funcția de Director General, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica Anexa la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările si completările ulterioare, in sensul excluderii terenului situat in Ploiești, str. Grivitei (Parcare bariere), in suprafața de 1789 m.p.

Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de delegare prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a dmnenhjlui , public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 raman ne^lâmbatlv'®’

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de’ gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de admfei^țrare^a^ domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.20^^^^^ încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


Concedent,

Municipiul Ploiești

Primar, Iulian Badescu


Concesionar,

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Director General, Donald Nicolae Constantin


Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv,

Florin Petrache


Director Economic, Elena Trican


Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte Sef Serviciu,

Viorica Patrascu


Serviciul Juridic Contencios Sef Serviciu,


Vizat pentru control financiar preventiv Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Iulia Alexandru


întocmit,

Georgiana Ilie


Anexa nr. 3 la HCL nr.Ă?./.^'9^


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR.            /


ACT ADIȚIONAL NR. 6

la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.______!______, între:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Primar Iulian Badescu, denumit in continuare concedent, pe de o parte,

si

S.C. Hale si Piețe S.A. cu sediul in Ploiești, str. Grivitei nr. 15, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/496/1991, cod unic de înregistrare 1356295, reprezentata prin domnul Ilie Emanuel Adrian avand funcția de Director General in calitate de concesionar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica prevederile contractului de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009, după cum urmeaza:

• Capitolul II - „Obiectul contractului de delegare de gestiune prin concesiune”, art. 2.1, litera b) din contractul de concesiune se completează cu un nou alineat care va avea următorul conținut:

terenul situat în str. Grivitei (Parcare bariere), în suprafață de 1789 mp. identificat conform planului - anexa nr. 2 ce face parte integranta din Hotararea Consiliului Local al muncipiului Ploiești nr._________!____________”

ț»


Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de delegarea^g^stîunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și e^pjoatarev a^\ piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Muni/,fr 'și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009 raman neschimbate. J............Prezentul- act.. adițional - face parte - integranta din- contractul gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, ac exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009 si s-a Încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


Concedent,

Municipiul Ploiești

Primar,

Iulian Badescu


Concesionar,

S.C. Hale si Piețe S.A.

Director General, Jr. Emanuel Adrian Ilie


Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv,

Florin Petrache


Vizat,

Serviciul Juridic Sef Serviciu, Andrei Honciuc


Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte Sef Serviciu,

Viorica Patrascu

Vizat pentru control financiar preventiv Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Iulia Alexandru


întocmit,

Georgiana Ilie


Ulii Lfe WlL


MUNICIPIUL PLOIEȘTI STRADA GRIVnEIslNTRAVIUN


STRADA GRMTEIilNTRAVlLAN

SUPRAFAȚA TOTALĂ PARCAJE, ALEE SJ STRADA GRIVJTEI = 4191 mp DIN CARE;


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1 : 500


 • - SUPRAFAȚA 1 PARCAJE = 571 mp;.

 • - SUPRAFAȚA 2 PARCAJE=342 mp;

 • - SUPRAFAȚA 3 PARCAJE=497 mp?

 • - SUPRAFAȚA 4 PARCAJE = 379 mp;CALCULUL SUPRAFEȚEI TOTALE PARCAJE, ALEE SI STRADA GRIVITEI


Coordonata pct.de contur

X [n]

Y [ta] '

Lungimi: laturi' D(i,i»l)


383258*460 383255.300 383252*330 383251*560 383215*420 383214*330 383213,900

 • 383215.610 38324.0*160 383248*860 383253,210

 • 383255.150 383257*810 383243,769

 • 383244.150

 • 383243.610 383242*510 383239*167 383223*985 383224*454 383215,267 383214,634 383203,275 383199,390 303186.189 383172.109 363156,214 383133,788


 • 580741.520 580741,430 560743,320 560744*541 580801*851

 • 560603.560

 • 560806.520 580809,730 560624*830 580828*740 580828,080 580826,750

 • 580823.560 580849*546 580847*151 580645,356

 • 580844.475 580842.384 580832,408 580831,637 580825.930 580826*883 580019,36? 580816,675 580808.407

 • 580799.476 580789,328 580775.058 Acmx1? a-ja


3.161

3*520

1.444

67,753 2,044

2.971

3.637

28,839 9*520 4*400 2,352

4,154 29,537

2.425

1.874 1*409 3,943 18,166

0,902 10,815

1*144

13.620

4,616 15,684 16,674 18.858 26-581 23*169 90 45$


CALCUL SUPRAFAȚA 1 - PARCAJE

Nr, (Coordonate pet.de contur

Lungimii Laturi D(idl4-1)

pct- i X tm)

Y (n>)

 • 4 (383251*560

 • 5 383215*420

96 383208.534

9? (383243.879

580744,541

580801,851

580797,893

580740.026

67.753

7*942

67,808

8*910

S-571mp F“152,413m

CALCUL SUPRAFAȚA 2 - PARCAJE


Nr.

Pct,

Coordonate pct,de contur

Lungimi laturi 0(1,14-1).

X [Bl]

Y [m] .

7

383213*900

580806,520

3,637

8

383215*610

580809.730

28,039

9

383240.180

530824.830

5,115

98

383239*034

580829,815

5,542

99

383238,201

500835*294

35,512

100

383208*125

580816,412

5,545

101

383209*190

580810,970

6.460

S-342mp  P-90*6?0m

CALCUL SUPRAFAȚA 3 - PARCAJE


Nr, Pct,

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(l,i+1)

X Cm)

¥ (ml

102

383201*413

500813*591

3,857

24

383199*390

500816,875

15,664

25

383186*189

580808-40?

16.674

26

383172.109

5B0799.476

18,850

27

383156*214

580769,328

26,581

28

383133,786

500775.058

23.169

29

383114,209

560762*670

29,452

30

383089*381

500746,627

1.466

31

383088.085

500746.137

4,565

103

383092.207

560744,130

129*425

5-497mp  P-269*752m


CALCUL SUPRAFAȚA 4 - PARCAJE

Nr.

Pct*

Coordonate pct.de contur

Lungimi ■ laturi 9(1,1+1}

X [ml

Y [ti]

63

383197.707

500797.466

4*926

104

383193*272

580799.456

113*475

105

383097*800

580738.124

3*44?

46

383100.892

580736,601

1.362

47

383101,994

580735*800

5*678

48

383106.786

580738*845

2.366

49

383106.524

580740.186

18*425

50

383122.066

580750*081

18*989

51

383138*139

580760*192

4,854

52

383142.197

580762*855

26.274

53

303164.398

580716.901

18,601

54

383180.250

580787.016

10.251

55

383188*883

580792*543

1,899

56

383189,890

580790.933

1,496

5?

383191.159

580791.726

1.916

50

383190.143

580793*350

5,487

59

383194.764

580796,309

1,571

60

383196,124

580797*096

0,525

61

383196,625

580797*253

0,560

62

383197.171

580797*378

0,625 |

S-379mp 2-241*92Im                   |


CALCULUL SUPRAFEȚEI STRADA GRIVITEI INTRE STR* EMILE SOLA SI STR, GEORGE COSBUC


Nr*

Coordonate pct.de contur

Pct.

X [m]

Y [ia]

Lungimi

Laturi 0(1,14-1)


 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

19 . 20

21

22

 • 23

 • 24

102

103

 • 31

 • 32

 • 33

 • 34

 • 35

 • 36

 • 37

36

 • 39

 • 40

 • 41


363257,810 383243,769 383244*150 363243*610

 • 383242.510 383239*167' 383223*965 383224,454 383215*267 383214*634 383203,275 363199,390 383201,413 383092.20? 363088*085 383086,541

 • 383084.510 303082*417 383061*277 363079*274 383077.458 363075,664 383090*602 383090*37? 383090*655


560823,560 580649.546 580647,151 500845-356 580844.475 580842*384 560832*408 580831*637 580825*930 580826*883 580819,367 580816,875 580813.591 580744*130 580746,137 580745*315 580744,818 580744,678 580745*008 580745*721 580746,738 560747,955 580726*991 580720,263 580729.167


29,537 2*425 1*874 1*409 3.943 18*166 0. 902 10-815.

1.144

13,620 4*616 3*85?

129.425

4.S85 1*749 2*091 2*094 1*147 j 2.126 2*081

2,005

25.626

1.292 0.946 0*616


N 32 383086*541500745*315    2,0911                              T6-4^2'N l

_ J 33 bașoa 45 io..hH.0,7.44.. AxnJ.l.1:500

1 cm pe plan = 5 m pe teren


 • 35

 • 36

 • 37

363081„27T

3S3079.274

383077*458

590745.008

580745.721

560746.73S

21126*

2,061

2,005

r “*1'06

104

 • 63

 • 64

30309*7 *eco 383193*272 383197.787 383198*327

59OT39 .1,2.4 680799*456 580797*48$ 530797*438

113*475.

4 *926

0.542

0.533

38

383075*864

580747,955

25*626

1     65

383198*855

580797*366

1*034

39

383090*602

580726*991

1*292

1 66

383199-838

580797,044

0-746

40

383090*377

580728*263

0*946

67

383200.513

580796*726

0*475

41

383090>655

580729*167

0*616

68

383200*905

580796,457

1*527

42

383090*907

580729-729

0*965

69

383202*009

580795.402

14*738'

43

383091*480

580730.506

0,548

6

383214*330

580003*560

2* 971

44

383091*853

580730*908

6.462

7

383213.900

580006.520

6.480

45

383097*332

580734.334

4,221

101

383209*190

580010-970

5.545

46

383100*892

580736*601

1.362

100

383208.125

580616.412

35.512

47

363101*994

500735.800

5*670

99

383238.201

580835.294

5.542

40

303106.706

580738.845

1,366

98

383239.034

580829*815

5.115

49

383106*524

580740*186

18*425

9

383240.180

580824*830

9*520

50

383122.066

580750.081-

18*989

10

383248*860

580828*740

4,400

51

383138*139

5807v0.192

4*854

11

383253.210

580828*080

2*352

 • 52

 • 53

383142.197

383164.398

580762.855

580776*907

26*274

18.801

12

3B3255.150

580826,750

4*154

54

383180.250

580787*016

10.251

 • 55

 • 56

383188.883

383189.890

580792*543

580790*933

1*899

1*496

CALCULUL SUPRAFEȚEI ALEE

 • 57

 • 58

383191.159

383190.143

530791.726

530793.350

1*916

5-487

Nr.

Coordonate pct*de contur

Lungimi laturi D{i/i+l)

59

383194.764

580796*309

1.571

Pct,

X (m)

Y [ni]

60

393196.124

383196*625

580797.096

500797*253

n* 5?5

61

0*560

1

363250*460

580741.520

3*161

62

383197*171

580797*378

0*625

2

383255*300

580741.430

3*520

63

383197*787

580797*406'

0*542

3

383252*330

500743-320

1*444

64

383198.327

580797.438

0,533

4

383251*560

500744*541

8.910

65

383198*855

580797,366

1*034

97

303243*079

580740.026

67.&O0

66

383199*838

580797*044

0*746

96

383208,534

530797*893

7*942

67

383200,513

580796,726

0*475

5

383215.420

560801,851

2*044

65

383200*905

580796*4S7

1.527

6

383214*330

500803*500

14.786

69

383202*009

580795.402

3,613

69

383202*009

580795.402

3*613

70

383203.885

500792-314

6,389

70

383203*805

580792.314

8,369

71

383208,351

580785,212

4*052

71

383208.351

580785.212

4*052

72

383210.547

580781.807

4*316

72

383210*547

580701.007

4,316

73

383212*840

580778.150-

7*875

73

383212*840

580778*150

7.875

74

383217*024

580771,479

7*714

74

383217.024

580771.479

7*714

75

383221*094

580764*926

6*815

75

383221-094

580764*926

6.815

76

383224.726

580759*159

2.963

76

383224.726

580759*159

2,963

77

383226,305

580755.652

4,403

77

383226.305

580756.652

4*403

70

383228*635

580752*916

4*423

78

383228.635

580752*916

4*423

79

383231*007

580749*183

1*969

79

383231.007

580749.183

1*969

80

383232.038

580747*506

1.950

80

383232*036

580747*506

1,950

Bl

383233,126

580745,888

0*702

61

383233*126

580745.888

0*702

82

383233*396

580745.240

1.063

82

363233*396

580745.240

1*063

83

383233*604

580744*193

6.278

83

303233,604

580744*196

6,270

B4

383236*850

580738,824

2*213

84

303236*050

580738,824

2*213

85

383236*564

580736.630

1,500

85

383236*564

560736*630

1,500

66

383237,331

580735,341

2*063

86

303237*331

500735,341

2*063

87

383239.391

560735.458

1*515

87

363239*391

560735-458

1,515

88

383239,533

500733*950

J.17S

88

303239,533

500733*950

2*175

89

383239*181

580731-804

r, 102

89

363239*101

580731.804

1.102

90

383238,778

580730*778

1,034

90

383238.778

580730,778

1*034

91

383238*283

580729.870

1*034

91

383238*283

580729*870

1*034

92

383237.655

580729.049

1,089

92

383237*655

580729*049

1*089

93

383236*885

580728*279

1.060

93

383236,885

580728,279

1,066

94

383236.053

580727*609

1*077

94

383236.053

580727*609

1,077

95

383235.156

580727*013

27*450

95

383235.156

580727*013

27,450 |

3-4191mp  P-642,087m

S-585mp  P-219*461m                  |


întocmit:

Ing. Tene Dantle NicușorCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare și nr. 85/2008, cu modificările si completările ulterioare

și a emis:

Ai//'?-


SECRETAR, Cristian Ganea

Data:    2.C.<9 2 2&1 y