Hotărârea nr. 71/2013

Hotãrârea nr. 71 privind aprobarea Protocolului de cooperare încheiat între Municipiul Ploiesti si S.C. Veroskip Trading S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 71

privind aprobarea Protocolului de cooperare încheiat între Municipiul Ploiești și

S.C. Veroskip Trading S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești - domnul Iulian Bădescu și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune aprobarea Protocolului de cooperare încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Veroskip Trading S.R.L.;

Luând în considerare:

-Hotărârea de de Consiliu Local nr.541/21.12.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare funcțiune zonă din industrie în instituții și servicii, modificarea indicatorilor urbanistici, ridicarea restricțiilor aferente soluționării intersecțiilor între străzile Gheorghe Doja-Calomfirescu și străzile Gheorghe Doja-Poștei-Apelor” și a planului de reglementări urbanistice aferent;

-Certificatul de Urbanism nr.35/23.01.2012 pentru executare clădire „Mall AFI Ploiești”;

 • - Certificatul de Urbanism nr.219/23.02.2012 pentru execuție drumuri de acces în incinta 2 din str. Calomfirescu, 2 din str. Apelor; lucrări de reamenajare str. Calomfirescu / str. Ion Creangă / str. Gheorghe Doja; lucrări de reamenajare a intersecției str. Gheroghe Doja / str. Apelor / str. Poștei; amenajare maluri pârâu Dâmbu și amenajarea unei parcări publice în spațiul astfel obținut;

-Acordul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova-Serviciul Rutier nr.716130/18.11.2011 pentru aprobarea „întocmire PUZ - Schimbare funcțiune zonă din industrie în instituții și servicii”}

 • - Acordul nr.613093/21.02.2012 emis de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, Serviciul Rutier, pentru amplasarea în zona drumurilor publice a „Mall AFI Ploiești” și a planului aferent.

în temeiul art.36 alin. 7 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă încheierea Protocolului de cooperare între Municipiul Ploiești și S.C. Veroskip Trading S.R.L, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Protocolul de cooperare.

Art. 3     Direcția Tehnic Investiții și Direcția de Gestiune Patrimoniu vor duce la

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4     Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești astazi, 27 februarie 2013

Președinte de sedjnta Gheorghe SîrpiW


Contrasemnează Secretar.


Oana Cristina Iacob


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Veroskip Trading S.R.L.

Având în vedere necesitatea încheierii unui Protocol prin care se stabilesc obligațiile Municipiul Ploiești, respectiv ale S.C. Veroskip Trading S.R.L. privind executarea lucrărilor de modificare si reamenajare a domeniul public în zona noului centru comercial Afi Ploiești;

Ținând cont de faptul că în baza Protocolului, S.C. Veroskip Trading S.R.L. se obligă să execute, pe cheltuială proprie, exclusiv prin contractanții/subcontractanții săi desemnați, în baza specificațiilor si a proiectului întocmit de către S.C. Veroskip Trading S.R.L., lucrări de modificare si reamenajare pe domeniul public.

Executarea lucrărilor de modificare si reamenajare a domeniul public, sunt descrise în Protocolul ce se va încheia între Municipiul Ploiești si S.C. Veroskip Trading S.R.L., în baza căruia societatea menționată mai sus se obligă să le execute, pe cheltuială proprie, exclusiv prin contractanții/subcontractanții săi desemnați, în baza specificațiilor si a proiectului întocmit de către S.C. Veroskip Trading S.R.L

La terminarea lucrărilor si înainte de punerea în funcțiune a complexului comercial, părțile vor încheia un Proces Verbal de Predare - Primire prin care toate amenajările aferente domeniului public vor intra în patrimoniul Municipiul Ploiești.

Față de cele menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Compartimentul Autorizare Transport Public Local


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Veroskip Trading S.R.L.

Având. în vedere construirea în zona de est a Municipiului Ploiești a Centrului Comercial AFI Ploiești, se impun o serie de măsuri ce au ca scop organizarea circulației, astfel încât să se asigure o bună funcționare a tramei stradale din această zonă chiar si în condițiile de trafic foarte intens, la momentele de vârf din punct de vedere al activității comerciale.

Terenul afectat de construirea obiectivului comercial se află atât în proprietatea domeniului public al Municipiului, cât si în proprietatea beneficiarului si se situează în următorul perimetru:

-Str. Calomfirescu, între intersecția cu str. Ghe. Doja si intersecția cu str. Muzelor

-Str. Ghe.Doja, între intersecția cu str. Apelor si intersecția cu str.Calomfirescu

-Str. Apelor, între intersecția cu str. Ghe. Doja si intersecția cu str. Muzelor

-Str. Muzelor, între intersecția cu str. Apelor si intersecția cu str. Calomfirescu

In baza datelor oferite de studiul de circulație, se intenționează execuția următoarelor:

 • 1. Două accese pentru clienti, unul pe str. Calomfirescu si celălalt pe str. Apelor

 • 2. Accesul pentru vehiculele de marfa se va efectua în circuit, intrarea fiind pe str.Calomfirescu si ieșirea pe str.Apelor

 • 3. La intersecția str. Ghe. Doja cu str. Calomfirescu se va realiza o bandă suplimentară, pentru relația dreapta către centrul comercial

 • 4. Str.Apelor va fi extinsă la un profil cu două benzi de circulație, între str. Ghe. Doja si intrarea in centrul comercial

 • 5. Intrarea în complexul comercial din str. Apelor va fi dispusă în aceeași secțiune cu intrarea în Centrul Comercial ARTSANI, construindu-se o giratie care va permite realizarea tuturor legăturilor necesare în această zonă

 • 6. Consolidarea malurilor pârâului Dâmbu în conformitate cu Avizul Apelor Române nr. 259/1859/14.22.2012, si realizarea de noi spatii de parcare pe str. Apelor, ce vor suplimenta numărul de locuri asigurate conform Avizului nr.613093/21.02.2012 al Inspectoratului Județean de Politie Prahova

 • 7. Realizarea în interiorul complexului comercial a unei stafii pentru transportul public de persoane, ce urmează a fi dată în administrarea RATP Ploiești cu titlu gratuit, conform Avizului nr. 14/06.03.2012

 • 8. Cea mai importantă modificare se referă la intersecțiile străzilor Ghe. Doja, cu str. Poștei si cu str. Apelor. Aceste intersecții vor fi legate, formând o intersecție alungită cu pastilă centrală. Forma si dimensiunile acestei noi intersecții sunt rezultate din următoarele considerente :

 • a. Reorganizarea lor se va realiza numai pe domeniul public

 • b. Asigurarea unor raze suficient de mari, pentru a permite efectuarera virajului tuturor categoriilor de vehiculemenționate, sunt descrise în Protocolul ce se va încheia între Municipiul Ploiești și S.C. Veroskip Trading S.R.L., în baza căruia societatea menționată mai sus se obligă să le execute, pe cheltuială proprie, exclusiv prin contractanții/subcontractanții săi desemnați, în baza specificațiilor și a proiectului întocmit de către S.C. Veroskip Trading S.R.L.

La terminarea lucrărilor și înainte de punerea în funcțiune a complexului comercial, părțile vor încheia un Proces Verbal de Predare - Primire prin care toate amenajările aferente domeniului public vor intra în patrimoniul Municipiul Ploiești.

Față de cele menționate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Veroskip Trading S.R.L.

Director Executiv Direcția Tehnic - Investiții, MihaelA /am an diVIZAT:


Direcția Administrație Publică, Juridic-

Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director,

Iulia Alexandru

Compartimentul Autorizare Transport Public Local, Alexandru Preda

PROTOCOL DE COOPERARE

A.

încheiat azi,____________între:

 • 1) MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul în Bulevardul Republicii nr,2, Ploiești, Prahova, reprezentată prin primar Iulian Bădescu conform Hotărârii Consiliului Local nr. [...] din [...] („Municipiul”)

Și

 • 2) S.C. VEROSKIP TRADING S.R.L., cu sediul în București, Bulevardul General Vasile Milea nr.4 E, etaj 2, Camera 7, Sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/l 702/2007, CUI RO 20844047, reprezentată legal prin David Hay și Gabriela Alexe („Veroskip”), împreună „Părțile”.

Având în vedere:

 • (1) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.541/21.12.2011 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „Schimbare funcțiune zonă din industrie în instituții și servicii, modificarea indicatorilor urbanistici, ridicarea restricțiilor aferente soluționării intersecțiilor între străzile Gheorghe Doja-Calomfirescu și străzile Gheorghe Doja-Poștei-Apelor” și a planului de reglementări urbanistice aferent, atașat prezentului (Anexa /);

 • (2) Certificatul de Urbanism nr.35/23.01.2012 pentru executare clădire „Mall AFI Ploiești”;

 • (3) Certificatul de Urbanism nr.219/23.02.2012 pentru execuție drumuri de acces în incinta 2 din str. Calomfirescu, 2 din str. Apelor; lucrări de reamenajare str. Calomfirescu / str. Ion Creangă / str. Gheorghe Doja; lucrări de reamenajare a intersecției str. Gheroghe Doja / str. Apelor / str. Poștei; amenajare maluri pârâu Dâmbu și amenajarea unei parcări publice în spațiul astfel obținut;

 • (4) Acordul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova-Serviciul  Rutier

nr.716130/18.11.2011 pentru aprobarea „întocmire PUZ-Schimbare funcțiune zonă din industrie în instituții și servicii”;

 • (5) Acordul nr.613093/21.02.2012 emis de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, Serviciul Rutier, pentru amplasarea în zona drumurilor publice a „Mall AFI Ploiești” și a planului aferent, atașat prezentului (Anexa 2);

în scopul aducerii la îndeplinire a prevederilor din documentele mai sus menționate (Documente), Părțile, de comun acord hotărăsc încheierea prezentului Protocol prin care stabilesc obligațiile fiecăruia, astfel:     — ---------- ------

 • 1. „Veroskip” va executa, pe cheltuială proprie, exclusiv prin contractanții/subcontractanții săi desemnați, în baza specificațiilor și a proiectului furnizat de către Veroskip, următoarele lucrări (Lucrări):

 • a) Execuție două drumuri de acces în incinta „Mall AFI Ploiești” din str. Calomfirescu, în coformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. 1536 din data de 09.08.2012;

 • b) Execuție două drumuri de acces în incinta „Mall AFI Ploiești” din str. Apelor care respectă reglementările de trafic;

 • c) Lucrări de modificare a intersecției str. Calomfirescu / str. Ion Creangă / str. Gheorghe Doja în conformitate cu Documentele și cu Planul de Detalii Veroskip (Anexa 3) avizat de „Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism” nr.094/25.11.2011 din cadrul Primăriei; Modificarea ce va fi efectuată pe str. Ghe. Doja, în vederea realizării accesului din strada Calomfirescu, se va efectua prin desființarea a doi stâlpi de iluminat public și efectuarea rețelei de semaforizare în conformitate cu Anexa 5 și conform avizului nr.613590/19.07.2012 emis de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova;

 • d) Lucrări de realizare a iluminatului pentru zona unde se desființează cei doi stâlpi ai iluminatului public. Iluminarea acestei zone unde se desființează cei doi stâlpi (iluminat tip LED), se va face din rețeaua electrică publică;

 • e) Lucrări de modificare a intersecției str. Gheorghe Doja / str. Apelor / str. Poștei în conformitate cu Documentele și cu Planurile Veroskip (Anexa 2 si Anexa 3); Iluminatul public în această zonă se va face cu stâlpi (iluminat tip LED);

 • f) Veroskip va executa lucrări de amenajare maluri pârâu Dâmbu între str. Ghe. Doja și str. Berzei conform Avizului Apelor Române nr.259/1859/14.11.2012;

 • g) Se vor executa parcări publice pe str. Apelor, conform plan de situație Anexa nr.4, parcări ce vor suplimenta numărul solicitat prin Acordul nr.613093/21.02.2012, emis de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, Serviciul Rutier, iar aceste parcări vor fi luate în considerație de către Primărie în calculul parcărilor aferente proiectului Veroskip;

 • h) Străzile Apelor și Calomfîrescu (între str. Ghe. Doja și str. Muzelor) se vor reamenaja în scopul îmbunătățirii aspectului urbanistic și asigurării fluenței și siguranței în -circulație, conform proiectului de drumuri verificat și autorizat;

 • i) Executarea lucrărilor de amenajare a spațiilor verzi din intersecția str. Ghe. Doja / str. Apelor / str. Poștei, precum și a spațiului verde din sensul giratoriu de acces în „Mall AFI Ploiești” din dreptul S.C. Artsani S.R.L., pe cheltuiala Veroskip și în conformitate cu proiectul Veroskip avizat de „Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism” nr.094/25.11.2011 din cadrul Primăriei;

 • j) Lucrări de amplasare pe terenul proprietate „Veroskip” a unei stații de transport public RATP, ce urmează a fi dată în folosința și administrarea RATP cu titlu gratuit, conform Aviz nr.14/06.03.2012.

 • 2. „Municipiul” va îndeplini următoarele obligații:

 • a) Va soluționa cu maximă celeritate toate solicitările venite din partea Veroskip pe întreaga perioadă a derulării Lucrărilor mai sus menționate și va elibera Veroskip toate autorizațiile necesare pentru executarea acestor Lucrări în urma obținerii tuturor avizelor necesare conform legii si regulamentelor aplicabile;

 • b) Va pune la dispoziția Veroskip, la solicitarea acestuia, pe durata de execuție a Lucrărilor, spațiile afectate de Lucrări;

 • c) Având în vedere faptul că Veroskip va efectua aceste lucrări pe cheltuiala sa și va asigura întreținerea anuală a locurilor de parcare din zona pârâului Dâmbu între străzile Ghe. Doja și Berzei, Municipalitatea se obligă prin prezentul să mențină pentru o perioadă de 30 de ani destinația acestor spații de parcare ca parcare publică, care poate fi folosită atât de public cât și de clienții și contractorii Veroskip în mod gratuit și liber de orice taxă locală;

 • d) Va permite Veroskip și/sau contractorilor acestuia să execute aceste Lucrări atât în timpul nopții cât și în zilele de sâmbătă și duminică.

 • 3. La terminarea lucrărilor de către Veroskip, înainte de darea în funcQiune a Complexului Comercial, dar nu mai târziu de data de 01.11.2013, părțile vor încheia un Proces Verbal de Predare Primire prin care toate amenajările executate pe domeniul public vor fi transferate cu titlu gratuit în patrimoniul Municipiului.

 • 4. Lista Anexelor:

Annex 1 / Anexa 1:

P.U.Z. plan aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 541 din 21.12.2011

Annex 2/ Anexa 2:

Aviz de Circulație - Plan

Annex 3 / Anexa 3:

Plan de Situație cu propunerea de amenajare a străzilor Apelor si Calomfîrescu

Annex 4 / Anexa 4:

Zona Detaliată 01, propunerea de amenajare a străzii Apelor

Annex 5 / Anexa 5:

Zona Detaliată 02, propunerea de amenajare a străzii Calomfîrescu

Annex 6 / Anexa 6:

Propunere traseu autobuz Di amenajare a sta□ iei aferente

Prezentul Protocol s-a încheiat astăzi _____________, în Municipiul Ploiești, la

sediul Municipiului, în două exemplare originale.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


S.C. VEROSKIP


TRADING S.R.L.

PRIMAR,

Iulian Bădescu

SECRETAR

Oana Cristina lacob

David Hay


Gabriela Alexe


DIRECȚIA GENERALĂ DE

DEZVOLTARE URBANĂ Rita Neagu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI P MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Veroskip Trading S.R.L.


PREȘEDINTE

Gheorghe Sîr
Data: