Hotărârea nr. 70/2013

Hotãrârea nr. 70 privind includerea unor locuinte din fondul locativ al municipiului Ploiesti în fondul de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeazã sã fie evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari si repartizarea unor locuinte din acest fond conform prevederilor legale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 70

privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Pană George, Cosma Marcian, Vîscan Robert Ionut, Neagu Puiu Daniel, Petrescu Râul Alexandru, Raportul comun de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu si al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare și procesul verbal din 23.01.2013 al Comisiei pentru protecție și asistentă socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații prin care se propune repartizarea unor locuințe pentru chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din casele restituite foștilor proprietari;

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuinței, republicată cu modificările și completările ulterioare si ale Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în baza Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr. 241/2001 si Hotărârii de Guvern nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spatiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobata prin Legea nr. 515/2006;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 115/2012 privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății si listei de prioritate pentru locuințe sociale.

în baza Ordonanței de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobata prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin (5) lit. ”a” și alin (6) lit. ”a”, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești a unităților locative identificate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și includerea acestora în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

Art. 2 (1) Aprobă repartizarea unor spații cu destinația de locuință din fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, persoanelor îndreptățite conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoanele îndreptățite au obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractelor de închiriere.

Art. 3. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractele de închiriere, în baza repartițiilor emise.

Art. 4. Direcția de Gestiune Patrimoniu si Administrația Serviciilor Sociale Comunitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești astazi, 27 februarie 2013

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE

PATRIMONIU


AVIZAT

VICEPRIMAR Iulian Liviu Teodorescu

RAPORT DE SPECIALITATE

privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești si din fondul de locuințe de necesitate în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale

în exercitarea atribuțiilor stabilite la art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în administrarea sa.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 115/2012 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru repartizarea locuințelor chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, întocmită potrivit criteriilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 449/2011;

în baza art.l lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 68/13.09.2006, fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari se va constitui și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților adminstrativ teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării.

Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 - legea locuinței- și a Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței, locuințele se repartizează de către Consiliul Local.


\\

1 A "‘î

Ordonanța de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fond^^de^o'cpinț^ociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din îo^ihjele^ retrocedate foștilor proprietari prevede că închirierea și administrarea locuințelor ^urmează regimul _ stabilit prin Legea nr.l 14/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap.III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 coroborat cu prevederile art.31, 32, 44 si 45 din Legea nr.l 14/1996 republicată^ la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local, urmând ca nivelul chiriei pe care o vor plăti beneficiarii repartițiilor să se stabilească odata cu încheierea contractelor de închiriere.

In evidența Serviciului Evidență și Administrare Fond Locativ se află 4 unități locative. Dintre acestea, 2 sunt incluse în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor.proprietari, iar 2 unități locative vor fi incluse în acest fond potrivit legislației în vigoare. In vederea repartizării acestora, Comisia pentru protecție și asistentă socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit în data de 23.01.2013 și a făcut următoarele propuneri de repartizare:

 • 1. Repartizarea către doamna Roman Elena care se află la poziția 17 în lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o persoană, anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 115/28.02.2012, a spațiului situat în str. Eroilor, bl. 14F, ap. 1 , format din una cameră în suprafață de 13,73 mp si dependințe în folosință comuna în suprafață de 14,01 mp.

Spațiul a devenit liber prin mutarea locatarilor, în locuințele proprietate personală situate în str. Cibinului bloc A7, în urma finalizării activității de executare a lucrărilor A                                4

de consolidare al tronsonului II al blocului A7, str. Cibinului. In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 159/2010 s-a aprobat schimbarea destinației unor imobile din patrimoniul municipiului Ploiești din locuințe de necesitate în spații cu altă destinație decât aceea de locuință printre care se numără și acest spațiu, în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 236/2011 s-a aprobat schimbarea destinației acestui imobil cu alta destinație decât aceea de locuință din patrimoniul municipiului Ploiești în imobil cu destinația de locuință. In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 454/31.10.2011, spațiul situat in str. Eroilor bl. 14F, ap. 1, compus din 2 camere și dependințe în folosință comună a fost repartizat doamnei Ticu Aurelia, care l-a refuzat in scris. Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 237/31.05.2012, a fost aprobata repartizarea spațiului menționat mai sus către doua persoane (doamna Stoican Maria si doamna Roșu Margareta) fiecăreia fiindu-i repartizata cîte o camera si dependințe in folosința comună către Facem precizarea ca doamna Stoican Maria a refuzat repartizarea unitatii locative, în ședința din data de 17.09. 2012 a Comisiei nr. 5 cealalta unitate locativă s-a propus repartizarea către doamna Ionescu Maria care se afla la poz 14 pe lista de


priorități aprobată în baza HCL nr. 115/28.02.2012. Prin adresa comunicat doamnei Ionescu Maria hotărârea adoptată și fapta trebuie să-și prezinte opțiunea în scris cu privire la repartizarea spațiului menționat mai sus, insă nu și-a exprimat această opțiune pană la acesta data.

Această unitate locativa a fost inclusă in fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari prin H.C.L nr. 454/31.10.2011.

Doamna Roman Elena are dosar depus în vederea repartizării unei locuințe înregistrat sub numărul 497/24.11.2011. Din actele aflate la dosar rezultă că acesta s-a născut la data de 17.04.1931, în localitatea Starchiojd, Raionul Teleajen.

Petenta locuiește în imobilul situat în Ploiești str. Eufrosin Potecă nr. 5, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari.

Veniturile acestuia sunt în sumă de 566 lei.

 • 2. Repartizarea către doamna Mocanu Camelia care se află la poziția 7 în lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 115/28.02.2012, a spațiului situat în str. Elena Doamna nr. 51, format din una camera în suprafață de 9,72 mp, dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 12,90 m.p. și cotă indiviză de teren curte în suprafață de 132,00 mp.

Spațiul a devenit liber prin mutarea locatarilor, în locuințele proprietate personală situate în str. Cibinului bloc A7, în urma finalizării activității de executare a lucrărilor de consolidare al tronsonului II al blocului A7, str. Cibinului. în baza Hotărârilor de Consiliu Local al municipiului Ploiești nr. 232/29.07.2009, nr. 100/31.03.2010 si nr. 158/31.05.2010 s-a aprobat repartizarea acestui spațiu către doamna Nicolescu Steliana, domnul Niculae Ștefan și Cîrlan Vasile însă aceștia au refuzat repartizarea spațiului. Imobilul nu a făcut obiectul revendicării conform Legii nr. 10/2001. în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 236/31.05.2012 s-a aprobat stabilirea destinației de locuință de necesitate și repartizarea acestuia către doamna Mihai Constantina domiciliată în Ploiești, str. Democrației nr. 33, însă aceasta a refuzat repartizarea acestei locuințe. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 437/28.11.2012 s-a aprobat modificarea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 236/2012 în sensul includerii imobilului situat în str. Elena Doamna nr. 51 în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestuia căre doamna Radu Elena. Doamna Radu Elena a refuzat repartizarea acestui spațiu.


Doamna Mocanu Camelia are dosar depus în vederea obținerî înregistrat la nr. 644/15.11.2010. Din actele aflate la dosar rezultă că doamna Mocanu Camelia s-a născut la data de 07.09.1946 în Ploiești, Județul Prahova. Petenta a locuit împreună cu soțul-decedat și doi copii majori în imobilul situat în str. Mihai Bravu nr. 89, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari.

Veniturile acestei familii se compun din venitul realizat de către d-na Mocanu Camelia în suma de 389 lei - pensie și suma de 234 lei reprezentând drepturi bănești pentru persoane cu handicap.

 • 3. Repartizarea către doamna Năstase Valeria care se află la poziția 2 în lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane persoane, anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 115/28.02.2012,

a spațiului situat, str. Sabinelor nr.18 bl. 12B, AP.11 format din doua camere în suprafață de 33,85 mp și dependințe în suprafață de 25,62 m.p.

Spațiul a devenit liber prin punerea în executare a Sentinței Civile nr.12178/2010 a Judecătoriei Ploiești privind evacuarea din locuință a fostului chiriaș Ioniță Gheorghe, ocazie cu care a fost încheiat procesul verbal din data de 07.12.2012 întocmit de executorul judecătoresc Matei Sebastian.

Doamna Năstase Valeria are dosar depus în vederea obținerii unei locuințe înregistrat la nr. 7228/27.11.2001. Din actele aflate la dosar rezultă că doamna Năstase Valeria s-a născut la data de 12.04.1950, în localitatea Hoceni, Raionul Huși. Petenta a locuit împreuna cu sotul-decedat si fiul major în imobilul situat în str. Buna Vestire nr. 43 , imobil ce a fost restituit foștilor proprietari.

Veniturile acestei familii se compun din venitul realizat de către d-na Năstase Valeria în suma de 872 lei - pensie, fiul fiind student.

 • 4. Repartizarea către domnul Grama Ionuț care se află la poziția 3 în lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 115/28.02.2012, a spațiului situat în str. Industriei nr. 47, bl. 17A, ap. 31 , format din doua camere în suprafață de 26,76 m.p. si dependințe în suprafață de 16,95 m.p.

Spațiul a devenit liber prin decesul fostului chiriaș și preluarea acestuia pe cale administrativă în baza Dispoziției nr. 51/09.01.2013 emisă de Primarul municipiului Ploiești.

Domnul Grama Ionuț are dosar depus în vederea obținerii unei locuințe înregistrat la nr. 34/29.04.2004. Din actele aflate la dosar rezultă că domnul Grama Ionuț s-a născut la data de 17.09.1968 in Ploiești.

Petentul a locuit împreună cu soția și 3 copii majori în imobilul situat în str. C.T.Grigorescu nr. 5, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari.

Veniturile familiei se compun din suma de 600 lei.DIRECȚIA DE GESTIUNE

PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV, Florin Petrathe


ADMISTRATIA SERVICIILOR

SOCIALE SI COMUNITARE
AVIZAT


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL, CONTABIL DIRECTOR, Nicoleta Craciu


ElOZ 9 Z


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale

In exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate in proprietatea unității administrativ teritoriale sau în administrarea sa.

In conformitate cu prevederile art.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului 68/2006 și Ordonanței de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari care prevăd că fondul de locuințe destinat închirierii chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari se constituie și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării, avand in vedere faptul că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constată necesitatea completării fondului de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari ca urmare a aplicării legilor proprietății cu unităților locative din fondul de locuințe destinat închirierii devenite vacante identificate în Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre alaturat.

Repartizarea unităților locative disponibile, identificate în Anexa nr. 2 la prezentul proiect de Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești, se va realiza conform procesului verbal din 23.01.2013 al Comisiei pentru protecție și asistentă socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații întocmit conform listelor de priorități aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 115/28.02.2012.

Fată de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Cosiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

CONSILIERL Pană George


Cosma Marcian Vîscan Robert Ionut Neagu Puiu Daniel-

Petrescu Râul Alexandru


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR.

NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Str. Sabinelor nr.

18, bl. 12B, ap. 11

2 camere in suprafața de

33,85m.p

dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 25,62 m.p.

Locuința edificata potrivit Legii nr. 152/1998.

2.

Str. Industriei nr.

47, bl. 17A, ap. 31

2 camere in suprafața de

26,76 m.p.

dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 16,95 m.p.

Locuința trecuta in proprietatea statului in baza Deciziei nr. 345/26.06.1988

DIRECTORI EXECUTIV,

i                                            ’Florin Petra întocmit, Elena Brânză,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIULA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR.NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Str. Eroilor, bl. 14F, ap. 1

1 camera in suprafața de

13,73 m.p.

dependințe in folosința comuna in suprafața de 14,01 m.p.

Locuința construita din fondurile statului

2.

Str. Elena Doamna nr. 51

1 camera in suprafața de 9,72 m.p.

dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 12,90 m.p.

Cota indiviza de teren curte in suprafața de 132,00 m.p.

Locuința preluata in proprietatea statului in baza Deciziei nr. 1148/15.10.1952

3.

Str. Sabinelor nr.

18, bl. 12B, ap. 11

2 camere in suprafața de

33,85m.p

dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 25,62 m.p.

Locuința edificata potrivit Legii nr. 152/1998.

4.

Str. Industriei nr.

47, bl. 17A, ap. 31

2 camere in suprafața de

26,76 m.p.

dependințe in folosința exclusiva in suprafața de 16,95 m.p.

Locuința trecuta in proprietatea statului in baza Deciziei nr. 345/26.06.1988

>


DIRECTOR E

Florin Petrachtîntocmit, \\ /

Elena Branza y


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tăbîrcă

rv


PROCES — VERBAL Ia ședința Comisiei nr. 5 protecție $Lâ|Ștenta sbcială, ordine publica, respectarea drepturilor și libertăților


reclamații din 23.01,2013

Comisia nr. 5 protecție și asistență socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit în următoarea componență:

Președinte: George Pană

Membrii: Ganea Cristian Mihai

Robert Ionuț Viscan

Daniel Puiu Neagu

Râul Alexandru Petrescu

Q'

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE SI COMUNITARE

 • 1) Prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul, situate în str. Industriei, nr. IC, pentru o perioadă de șase luni.

 • 2) întocmirea listelor cu ordinea de prioritate pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, valabilă pe anul 2013, precum, și lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale, valabilă pe anul 2013.

 • 3) Discutarea cererilor de extindere spațiu locativ formulate de un număr de trei chiriași din imobilul situat în str. Râfov, nr. 2K: Nicolescu Nicoleta, cam. 14, Constantin Clara, cam. 9, Nistor Gabriel, cam. 1+3.

 • 4) Discutarea proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate — doamna Iordache Ana.

 • 5) Discutarea proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate — doamna Dan Florina Evelina.

 • 6) Analizarea posibilității de internare la Vassarely Life Care/UAMS Boldești Scăieni a următoarelor persoane aflate în situație de dificultate: Mercan Constantin, Ștefan Ana, Ganea Nicolae, Ganea Gabriela și acordarea avizelor de internare.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


 • 1) Referitor la spațiul situat in str. Arnauti nr. 2, bl. T7, ap. 1..

 • 2) Urmare prezentării la audienta susținuta de conducerea Directivi de? Gestiune Patrimoniu a doamnei Niculescu Laura din Ploiești, str. Munteniei nr. 24^prin<c’are solicita repartizarea unei locuințe de necesitate intrucat imobilulC^^g^ocuieste cu titlu de chiriași nu mai prezintă siguranța in exploatare.

 • 3) Urmare cererii înregistrata sub nr. 19456/07.11.2012 a domnului Petre Bogdan din Ploiești, str. Carpenului nr. 7 prin care solicita repartizarea unei locuințe de necesitate intrucat imobilul in care locuiește cu titlu de chiriași nu mai prezintă siguranța in exploatare.

 • 4) Urmare prezentării la conducerea instituției a domnului Grama Ionut prin care solicita sprijin privind repartizarea unei locuințe pentru chiriași evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din case naționalizate.

 • 5) Urmare prezentării la audienta susținuta de conducerea Direcției de Gestiune Patrimoniu a doamnei Ivan Eugenia domiciliata in Ploiești str. Mihai Bravu nr.13 prin care solicita sprijin privind repartizarea unui alt spațiu.

 • 6) Reanalizarea situației locative a domnului Nicolescu Ion din Ploiești str. Serg. Gheorghe Mateescu nr. 7, bl. 42C, ap. 19 cu privire la conviețuirea cu colocatarul Mihai Aurica.

 • 7) Cu privire solicitările din partea chiriașilor privind extinderile pe spatii care au devenit libere prin decesul titularilor de contract sau ca urmare a evacuării in baza unor sentințe judecătorești.

 • 8) Cu privire la imobilul situat in str. Iuliu Maniu nr. 10

 • 9) Situația unităților locative disponibile spre a fi repartizate respectând ordinea de priorități aprobate prin Horararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l 15/28.02.2012, chiriașilor evacuați sau care urmeaza a fi evacuați din imobilele restituite foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora.

HOTĂRĂȘTE:

1) Comisia Specială s-a întrunit și a analizat situațiile sociale, economice, medicale ale familiilor care locuiesc cu chirie în unitățile locative cu destinație de locuință de necesitate, situate în str. Industriei, nr.lC, după cum urmează:

- Bărbuceanu Monica, persoană cu handicap, în vârstă de 38 de ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr.l; aceasta locuiește împreună cu fiul său Mutu Adrian, în vârstă de 8 ani; d-na Bărbuceanu este încadrată în grad de handicap accentuat. Singurele venituri al familiei le constituie indemnizația de handicap în valoare de 234 lei și alocația minorului, în valoare de 42 lei.

 • -  Comișelu Valeriu, în vârstă de 42 ani, chiriaș al locuinței de necesitate de tip modul nr. 3; acesta locuiește împreună cu soția sa, numita Comișelu Ionela, în vârstă de 32 ani și copii lor, Comișelu Beatrice, în vârstă de 5 ani și Comișelu Andreea, în vârstă de 9 ani. Veniturile familiei se compun din salariul d-lui Comișelu, în valoare de 1451 lei și alocațiile copiilor, în valoare de 84 lei.

 • -  Luncă Cristina, în vârstă de 43 ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr.4; aceasta locuiește împreună cu soțul său, numitul Luncă Ionel, în vârstă de 44 ani și copii: Luncă Bogdan, în vârstă de 5 ani și Luncă Cătălina, în vârstă de 16 ani; singurele venituri ale familiei le constituie salariul d-nei Luncă, în valoare

(* î 583 lei și alocațiile copiilor, în valoare de 84 lei.

 • -  Bivolaru Daniela, în vârstă de 41 ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr. 5; aceasta locuiește împreună cu soțul sau, numitul Bivolaru Gheorghe, în vârstă de 41 ani și copii: Bivolaru David Daniel, în vârstă de 11 ani, Bivolaru Dalila, în vârstă de 16 ani, Bivolaru Ribana, în vârstă de 19 ani și Bivolaru Alondra, în vârstă de 14 ani; singurele venituri ale familiei le constituie alocațiile copiilor, în valoare de 126 lei.

 • -  Niță Ionelia, în vârstă de 44 ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr.3; aceasta locuiește împreună cu soțul său, numitul Niță Iulian, în vârstă de 44 ani și copii: Niță Ioana, în vârstă de 10 ani, Niță Cristian, în vârstă de 20 ani și Niță Mihaela, în vârstă de 21 ani; veniturile familiei se compun din salariul d-lui Niță, în valoare de 719 lei și al d-lui Niță Cristian, în valoare de 912 lei.

In baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuiri^/, locuințele de necesitate se închiriază temporar.

Comisia a constatat că situația în care aceste familii se găsesc nu s-a ameliorat, ele constituindu-se în continuare în situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești.

In virtutea art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței coroborat cu prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008 propunem prelungirea contractelor de închiriere pentru o .perioadă de șase

2) întocmirea listelor cu ordihea .de prioritate valabile pe anul 2012 pentru repartizarea

de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății si lista

cu ordinea de prioritate valabila pe anul 2012 privind repartizarea de locuințe sociale. Comisia a luat act. de faptul ca, in momentul de fața, există în patrimoniul administrației publice locale unități locative compuse din una sau două camere propuse spre repartizare, motiv pentru care, a considerat ca se impune alcătuirea a 2 liste cu ordinea de priorități care să cuprindă, pe de o parte familiile alcătuite din

două sau mai multe persoane și, pe de altă parte, persoa^ .si^giire/^ sensul consfințit de lege ( Anexa nr.l și Anexa nr.2 ) pentru chiria|ii ^^țilelor bare au făcut obiectul legilor proprietății. Având in vedere ca struc^a/dbSu^pteldr /sociale exitente in domeniul public al municipiului Ploiești este de^^ârnWa^ce^nțiilt doua camere, se impune alcătuirea unei singure liste ( Anexa nr.3 )

3) Comisia a luat la cu^ștînjă faptul că d-na Răducanu Olga, chiriașă a imobilului de locuințe sociale situat în str. Râfov, nr. 2K, cam. 11a renunțat la beneficiul de contract. Comisia a luat in discuție cererile de extindere spațiu locativ formulate de un număr de trei chiriași din imobilul situat în str. Râfov, nr. 2K: Nicolescu Nicoleta, cam. 14, Constantin Clara, cam. 9, Nistor Gabriel, cam. 1+3 si a apreciat.............

,\j   .    . i .   1   1         A         .   .    1    ,                      .              1   1      . L


0

 • 4) Comisia a discutat proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei , persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamna Iordache Ana si 1 aaViZfe n4ov<wM

 • 5) Comisia a aiscuta? proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din

fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamna Dan Florina Evelina si l-a avizat........

ri&wora k»'*'

 • 6) Comisia a analizat posibilitatea de internare la Vassarely Life Care/UAMS Boldești Scăieni a următoarelor persoane aflate în situație de dificultate: Mercan Constantin, Ștefan Ana, Ganea ț<icolae, Ganea Gabriela și a decis

fi J1 Q«/0fCI hi'i' • 7) Comisia, a luat act de aceasta situație si propune

. Ca urmM' q            JtJC
r<po-r' x rCriQa „Kufa Sn qn? )
 • 8) Comisia, alu tacă?de acea:

Uo+ oef—ck ■ ț rwafk^Q'QQ

(WncP poncP M i'oW im- dq           V "ho ua

aU IUi ’

 • 10) Comisia, a luat act deț aceasta situație si propune fQ. p Q f d\\\

  ut                    q

  uo aU ^Pm. aceasta șituatiq si propune /)         ,      _

  oier» e>7r~ f r&iQO^Ob

  9) Comisia, aluat act de aceasta situație si propune IL^qqaqO uniu )rv. TchCh\
  14)


Comisia, a luat act de aceasta situație si propune

Qj 15)


Comisia propune repartizarea spatiilor disponibile după cum urmeaza : 'SaoKuI cfiV)      hfaciQ

v             &odof- 5/. Mi

IV-V              E[?ciQ<

Ooidt'pclof bf /<? bj-W/SopH'

luod-^ dtAQjixske-
O        (XOQurt)entnrt. aJ vaJe ăcAQwKw W
’ H-woijU ÂOeM*ii qxi a oUnex t|(W«3&. We™ i      ihW'

d-lur

(XOQkkvQonfart A'Președinte: George Pană

Membrii: Ganea Cristian Mihai

Robert Ionuț Viscary-U yĂ Daniel Puiu Neagu Râul Alexandru Petrescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CA TRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale

și a emis:


Data:           Q&fX,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești in fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmaeza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari si repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale.

și a constatat:

_________________________AVIZ FAVORABIL_____________________

E,


PREȘEDINT

Pana Gecrge

s.


Data: