Hotărârea nr. 7/2013

Hotãrârea nr. 7 privind avizarea ajustãrii tarifelor de apã si de canalizare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 7

privind avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnului consilier Pana George, precum si raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea avizării ajustării tarifelor de apă și de canalizare;

A

In conformitate cu prevederile art.l alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum si prevederile art.l si art.3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Contractului de Concesiune încheiat în anul 2000 cu operatorul S.C. APA NOVA PLOIEȘTI SRL si prevederile art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 149/2002 privind stabilirea si ajustarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Ploiești, modificata si completata de Hotărârea Guvernului nr. 1643/22.11.2006;

Ținând cont de prevederile art.9, alin.(2), lit.d din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, modificata si completata;

In conformitate cu prevederile art.12, lit.i si art.l3, alin.l din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare modificata si completata;

în temeiul art. 36, alin.2, lit d, alin.6 lit.a, pct 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Avizează ajustarea tarifelor de apă și de canalizare conform formulei din contract, care vor fi practicate de operatorul serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare din Municipiul Ploiești, incepand cu luna ianuarie 2013.

Noile tarife ajustate vor fi de 2,61 lei/m3 la apă potabilă si 1,11 lei/m3 la canalizare, fara TVA.

ART.2. Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești si S.C. APA NOVA PLOIEȘTI SRL vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART.3. Direcția Administrație Publica Juridic Contencios Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare

In conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune încheiat in anul 2000 cu operatorul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, prevederi statuate si prin Hotararea Guvernului nr. 149/2002, modificata si completata de Hotararea Guvernului nr. 1643/22.11.2006, propunem avizarea ajustării tarifelor incepand cu luna ianuarie 2013 după cum urmeaza :

Tarife

UM

Tarif in vigoare fara TVA

Tarif propus ajustat la 01.2013

creștere lei

APĂ

din care : Fond lucrări

lei/m3

2,53

0,48

2,61

0,49

0,08

CANALIZARE din care : Fond lucrări

lei/m3

1,07

0,21

1,11

0,22

0,04

Calculele prezentate au avut la baza realizările pe 12 luni inainte de data de 01.09.1999 si 12 luni inaintea ajustării (apa cumpărată, energie electrica, ape preluate la canalizare, volume de apa vândute), iar indicii de inflație si cursurile valutare au fost preluate din buletinele statistice.

Tarifele nu conțin TVA.

Tarifele vor fi prezentate de operator pentru avizare Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1643 / 22.11.2006

Consilieri,

Pana George


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE


Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@ratsp.ro

Web:   www.ratsp.ro

AVIZAT

VICEPRIMAR

Iulian Liviu TEODO^SSCU

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare

Contractul de Concesiune încheiat intre SC Apa Nova Ploiești SRL si Municipiul Ploiești in 14 iunie 2000 privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Ploiești, reglementează la art.33 tarifele de apa potabila si canalizare si regulile de ajustare.

Aceste prevederi cuprinse in Contractul de Concesiune au fost reglementate in mod expres prin Hotararea de Guvern nr. 149/20.02.2002, modificata prin HG. 1643/22.11.2006, atat in ceea ce privește formula de ajustare cat si frecventa si conduc la ajustarea tarifelor pe baza creșterii indicelui de inflație, prețului la apa si energie electrica si a cursului Euro. Astfel, in HG. 149/2002, art.2 „Concesionarul poate solicita ajustarea tarifelor pentru alimentare cu apa potabila si canalizare, de regula la un interval de 3 luni, dar nu mai târziu de datele de 1 ianuarie si 1 iulie ale fiecărui an”.

Urmare a acestor prevederi, S.C. APA NOVA PLOIEȘTI SRL a inaintat Primăriei adresa DFC/CG/03.2013, solicitând ajustarea tarifelor conform Hotărârii Guvernului nr. 1643/22.11.2006, cu 3,16 % la apa si cu 3,74 % a tarifului la canalizare.

Având in vedere reglementările Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice care prevăd că datele prezentate de operator pentru ajustare începând cu luna ianuarie 2013â trebuie să conțină elementele de calcul cu date la finele lunii anterioare solicitării ajustării respectiv decembrie 2012, se impune avizarea ajustării în cursul lunii ianuarie 2013.

La 01.2013 operatorul serviciului public de alimentare cu apa si canalizare solicita ajustarea tarifelor după cum urmeaza:

Tarife

UM

Tarif actual fara TVA

Tarif propus fara TVA

creștere %

APĂ din care : Fond lucrări

lei/m3

2,53

0,48

2,61

0,49

3,16

CANALIZARE din care : Fond lucrări

lei/m3

1,07

0,21

1,11

0,22

3,74

 • 1. Formula de calcul stabilita in contractul de concesiune si in Hotararea Guvernului nr. 149/2002, modificata si completata de Hotararea Guvernului nr. 1643/22.11.2006 pentru tariful la apa se prezintă :

(a - b)Kn +

a

a = tariful de baza al apei potabile la data ajustării

b = costul mediu al apei pe 12 luni inaintea datei de 01.09.1999

c = costul apei cumpărate de concesionar + taxa pentru apa extrasa din puțuri pe 12 luni anterioare ajustării

d — volumul de apa facturat de concesionar pe 12 luni anterioare ajustării

Coeficientul Kn se stabilește pe baza următorilor indicatori a căror pondere se prezintă:

 • -  influenta creșterii preturilor de consum este de 65%

 • -  influenta creșterii prețului la energie electrică este de 15%

 • -  influenta creșterii cursului leu/Euro si a creșterii indicelui oficial al prețului de consum in Europa este de 20%

TOTAL -100%

în perioada septembrie 1999 - decembrie 2012, indicele de creștere al prețurilor de consum a fost de 489,61 %, prețul la energie electrică a crescut de la 0,0626 la 0,3887 lei/kwh, cursul lei/Euro a înregistrat o creștere de 2,59 ori, iar indicele prețului de consum in Europa a crescut cu 34,48 %.

Kn=65% 489,61 + 15% 0,3887+ 20% 4,4287 x 140,4

100          0,0626        1,7089    104,40

Kn= 4,8109

Aplicând formula prevăzută de Hotararea Guvernului nr. 149/2002, modificata si completata de Hotararea Guvernului nr. 1643/22.11.2006 pentru ajustarea tarifului de bază, se obține :

Tarif ajustat la 01.2013: (0,51 OOlei - 0,0387) x 4,8109 + 0,3470 = 2,6144 lei/m3 (2,61 lei/m3)

Fata de ajustarea efectuata la 20.08.2012, coeficientul de indexare Kn a crescut de la 4,6593 la 4,8109 datorita creșterii preturilor de consum (2,63 %), a energiei electrice consumate (10,30 %). De asemenea costul apei cumpărate de Concesionar de la CNAR a crescut cu 3,05%.

 • 2. Pentru tariful de canalizare formula de calcul se prezintă : Tariful de bază an 2006 = 0,23001ei/m3

Coeficient Kn= 4,8109

Tarif ajustat la 01.2013: 0,2300 x 4,8109 = 1,1065 lei/m3 (1,11 lei/m3)

2/3

Calculele prezentate au avut la baza realizările pe 12 luni inainte de data de 01.09.1999 si realizările pe 12 luni inaintea ajustării (apa cumparata, energie electrica, ape preluate la canalizare, volume de apa vândute), iar indicii de inflație si cursurile valutare au fost preluate din buletinele statistice.

Având în vedere că determinarea procentului de creștere al tarifului de apa și de canalizare respecta prevederile Contractului de Concesiune și Hotararea Guvernului nr.149/2002, modificata si completata de Hotararea Guvernului nr. 1643/22.11.2006, propunem avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare.

Se anexează documentația prezentată de operator pentru ajustare.

Tarifele ajustate vor fi prezentate de operator pentru avizare la Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, conform prevederilor legale.

DIRECTOR TEHNIC


ing. Radu BRANZrEI zf


SEF SERVICIU APA CANAL ing. Gabriela POPESCUIntocmit/Redactat, Gabriela popescu

Nr. crt

LOCALITATE

AVIZ DE PREȚ

apă potabilă

canalizare epurare

Total

total cu tva

SOCIETATEA FURNIZOARE

1

Râmnicu Vâlcea

ANRSC 4573235/27.11.2012

3.55

2.72

6.27

7.77

SC APAVIL SA VALCEA

2

Constanța

ANRSC 2380969/ 30.07.2012

3.27

2.91

6.18

7.66

R.A.J.A Constanta

3

Buzău

ANRSC 2380198/ 20.0612012

3.61

2.24

5.85

7.25

S.C. Compania de Apa S.A Buzău

4

Neamț

ANRSC 2380553/02.07.2012)

3.14

2.69

5.83

7.23

COMPANIA JUDEJEANA APA SERV S.A. Neamț

5

Tulcea

ANRSC 2380705/13.07.2012

3.56

2.25

5.81

7.20

S.C. AQUASERV S.A. Tulcea

6

TÂRGOVIȘTE

Aviz ANRSC nr. 4033936/08.12.2011

3.19

2.51

5.70

7.07

S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

7

Târgu Mureș

2.78

2.90

5.68

7.04

S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureș

8

Pitești

Aviz ANRSC nr. 4033244/09.11.2011

3.00

2.64

5.64

6.99

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Pitești

9

Mediaș

ANRSC 2380482/2012

2.98

2.53

5.51

6.83

S.C. Apa Târnaveî Mari S.A

10

Arad

ANRSC 4033910/30.11.11

2.70

2.65

5.35

6.63

SC COMPANIA DE APA ARAD SA

11

Giurgiu

2.70

2.54

5.24

6.50

S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu

12

lași

ANRSC 2379391/27.04.2012

3.02

2.2

5.22

6.47

S.C. APAVITAL S.A. lași

13

Sf.Gheorghe

2.93

2.26

5.19

6.44

S.C. GOSPODĂRIE COMUNALA S.A. Sf.Gheorghe

14

Brașov

AVIZ nr.2380736/11.07.2012

3.01

2.07

5.08

6:30

Compania de Apă Brașov S.A

15

Focșani

Aviz ANRSC nr. 1026338/27.06.2011

2.78

2.12

4.90

6.08

SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA Focșani

16

Brăila

Aviz ANRSC nr.2378992-24 / 05.04.2012

3.07

1.81

4.88

6.05

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

17

Alba

2.71

2.09

4.80

5.95

SC APA CTTA SA Alba

18

BUCUREȘTI

Aviz ANRSC nr. 4034592/1.01.2012

3.86

0.86

4.72

5.85

Apa Nova București

19

Turda

AvizANRSC nr. 1025945/24.06.2011

2.55

2.12

4.67

5.79

Compania de Apă Arieș S.A

20

GALAȚI

Aviz ANRSC nr. 2380102 /12.06.2012

3.17

1.49

4.66

5.78

S.C. Apa Canal S.A. Galați

21

Oradea

AvizANRSC nr.2380187/11.06.2012

2.99

1.67

4.66

5.78

S.C. COMPANIA DE APĂ Oradea S.A.

22

Prahova-Hidro Prahova

AvizANRSC nr.2379871/23.05.2012

3.17

1.47

4.64

5.75

Hidro Prahova

23

Miercurea Ciuc

01.07.2012

2.67

1.96

4.63

5.74

S.C. HARVIZ S.A. Miercurea Ciuc

24

SUCEAVA

iunie 2012

2.98

1.64

4.62

5.73

S.C. ACET SUCEAVA S.A.

25

Călărași

AvizANRSC nr. 1022628/02.03.2011

2.78

1.68

4.46

5.53

SC ECOAQUA SA Calarasi

26

Alexandria

AvizANRSC nr. 1023697/01.04.2011

2.62

1.82

4.44

5.51

S.C. APA SERV S.A. Alexandria

27

Cluj Napoca

AvizANRSC nr. 1024735/20.05.2011

2.39

2.05

4.44

5.51

COMPANIA DE APĂ SOMEȘ

28

Vaslui

Aviz ANRSC nr. 4573176/27.11.2012

2.98

1.44

4.42

5.48

S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui

29

Bistrița Năsăud

Aviz ANRSC nr. 2380217/19.06.2012

2,75

1.65

4.40

5.46

SC "AQUABIS" SA Bistrița-Năsăud

30

Petroșani

AvizANRSC nr. 3442328/11.01.2011

2.98

1.38

4.36

5.41

S.C. APASERV Valea Jiului Petroșani S.A.

31

Timișoara

AvizANRSCconf.OUG nr. 58/26.06.2010

2.28

2.08

4.36

5.41

S.C. .ĂQUATIM" S.A. Timișoara

32

Reșița

Aviz ANRSC nr.1025302-6/30.05.2011

3.20

1.14

4.34

5.38

S.C. AQUACARAȘ S.A. Reșița

33

Slatina

2.35

1.97

4.32

5.36

S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A.

34

Satu Mare

2,74

1.51

4.25

5.27

S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

35

Deva

01.09.2012

2.93

1.27

4.20

5.21

S.C. APA PROD S.A. Deva

36

Baia Mare

2380028/31.05.2012

2.66

1.47

4.13

5.12

S.C. "VITAL" - S.A. Baia Mare

37

Botoșani

2.70

1.25

3.95

4.90

SC Nova Apaserv SA Botoșani

38

Sibiu

01.08.2012

2.59

1.35

3.94

4.89

S.C. APA CANAL S.A. Sibiu

39

Bacău

AvizANRSC nr. 1025716/22.06.2011

2.62

1.30

3.92

4.86

S.C.COMPANIA DE APĂ Bacău S.A.

40

Târgu Jiu

AvizANRSC nr. 1026000/22.06.2011

1,72

1.90

3.62

4.49

S.C. APAREGIO GORJ S.A. Târgu Jiu

41

PLOIEȘTI

AvizANRSC nr. 2381339/20.08.2012

2.53

1.07

3.60

4.47

Apa Nova Ploiești

42

Craiova

AvizANRSC nr. 1029593/17.10.2011

2.63

0.87

3.50

4.34

S.C. COMPANIA APA OLTENIA S.A. Craiova

43

Drobeta Turnu Severin

Aviz ANRSC nr. 4907739/19.11.2009

2.74

0.29

3.03

3.76

S.C. SECOM S.A. Drobeta Turnu Severin

APA NOVA

PloieștiREGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Ploiești, str. Piața Victoriei nr. 17

Ploiești, 11 ianuarie 2013

în atenția:

Dlui Radu BRÂNZEI Director Tehnic

Referitor:

Ajustare tarif ANP

Referința ns:

DFC/CG/03.2013

Domnule Director,

Va înaintam, alaturat, spre analiza si avizare, reactualizarea cererii noastre cu privire la ajustarea tarifelor de distribuție apa si preluare a apelor uzate, in conformitate cu Contractul de concesiune si HGR 149/2002, modificata prin HG 1643/22.11.2006.

Precizam ca, in conformitate cu prevederile HG 149/2002, Art.2 “Concesionarul poate solicita ajustarea tarifelor pentru alimentare cu apa potabila si canalizare, de regula la un interval de 3 luni, dar nu mai târziu de datele de 1 ianuarie si 1 iulie al fiecărui an”.

Anexam alaturat fisele de calcul al tarifelor reactualizate, precum si sinteza componentelor ce stau la baza acestor ajustări.

Menționam ca ajustarea tarifelor are ca baza datele statistice aferente lunii decembrie 2012, in conformitate cu prevederile HG 149/2002.

Cu stima,QveOLIA

APA

- CALCUL DE TARIF la data 01/2013 -Aplicarea formulei contractuale

LEU (RON)

Calcul A0

Calcul An

EpO

1,250,307

Epn

4,098,644

VO

32,307,395

Vn

11,812,492

AO

0.0387

An

0.3470 1

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      I

1 Apa potabila I

Apa uzata (canalizare)

1 TBa 2006 RP

0.4080

TBa 2006 RP

0.1840

1 TBa_2006_fdt

0.1020

TBa 2006 fdt

0.0460

TBa 2006 (tariful de baza*)

0.5100

TBc 2006 (tariful de baza*)

0.2300

Pass Through A0

0.0387

(Tao-Ao)

0.4713

(Tarifele de baza sint cele din contracul de concesiune transformate in leu greu)

j Determinarea coeficientului de indexare Kn :                                                                                                  j

I ________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________ I

IPC0

100.00

Elo

0.0626

ROL0

1.7089

IPCE0

104.40


IPCn

489.61

Eln

0.3887

ROLn

4.4287

IPCEn

140.4


Enunțarea Formulei

a1

0.65

Kn = a1 * (IPCRn/IPCRo) + a2 * (Eln/Elo) + a3 * (ROLn/ROLo) * (IPCEn/IPCEo)

a2

0.15

a3

0.20j

I _______________________________________________________________ dO                             U.ZUj

|Kn                                               4?8Î09ț                                                                                       j

I------------------------------------------------------------1

1

1

1

Enunțarea formulei pentru apa potabila si apa uzata (canalizare):

1

1

Apa potabila (Tan)

Apa uzata (canalizare) (Tun)

1

1

1

Tan = (Tba_2006 - Aao)*Kn + An

Ten = TBc_2006 * Kn

1

1

Tan :       2.61

Ten :

1.11

1

Din care Fond de lucrări               0.49

Din care Fond de lucrări

0.22

1

1

Tarif actual:

Tan :

2-63 |

Ten :

1.07   |

1

1

-

% Creșterea totala

3.16%

3.74%

1


Valorile facturilor au fost impartite la 10.000

LUNA

Energie electrica facturate de la

Energie electrica facturata de la DALKIA aferenta stațiilor hydrofor

KWh TOTAL

Valoare TOTALE

CONEL

KWh

Valoare

KWh

Valoare

sep-98

1,217,447

60,674

66,926

4,080

1,284,373

64,754

oct-98

1,191,347

57,422

66,926

4,080

1,258,273

61,502

nov-98

1,297,959

64,228

54,846

3,290

1,352,805

67,518

dec-98

1,300,531

68,060

54,846

3,290

1,355,377

71,349

ian-99

1,334,739

76,329

54,846

3,290

1,389,585

79,618

feb-99

1,289,381

81,004

54,846

3,290

1,344,227

84,294

mar-99

1,414,510

96,335

54,846

3,290

1,469,356

99,625

apr-99

1,302,457

87,005

65,891

5,067

1,368,348

92,072

mai-99

1,350,567

86,679

65,891

5,067

1,416,458

91,746

iun-99

1,245,986

89,578

65,891

5,067

1,311,877

94,645

iul-99

1,303,642

96,909

60,663

5,517

1,364,305

102,426

aug-99

1,278,278

101,889

60,663

5,517

1,338,941

107,407

TOTAL (12 Mois) 15,526,844

966,112

727,081

50,844

16,253,925

1,016,956

ian-12

357,437

129,968

3,160

1,414

360,597

131,382

feb-12

371,714

133,873

2,960

1,325

374,674

135,198

mar-12

387,754

135,494

3,200

1,432

390,954

136,927

apr-12

365,853

125,267

2,720

1,217

368,573

126,484

mai-12

362,853

125,831

2,960

1,325

365,813

127,156

iun-12

353,445

123,299

3,080

1,378

356,525

124,678

iul-12

375,902

136,840

2,520

1,252

378,422

138,092

aug-12

359,659

143,471

2,400

1,267

362,059

144,738

sep-12

348,749

155,660

2,560

1,351

351,309

157,011

oct-12

314,953

145,619

1,600

844

316,553

146,462

nov-12

295,116

133,677

3,160

1,674

298,276

135,351

dec-12

311,629

142,379

2,600

1,376

314,229

_______143,755

TOTAL (12 Mois)

4,205,064

1,631,378

32,920

15,855

#

4,237,984

1,647,23311/01/2013=


11:10


Valorile facturilor au fost impartite la 10.000

LUNA


Cost apa tratata de suprafața CNAR


cantitate mc apa cumparata CNAR


Taxa apa de subteran


cantitate mc apa subterana


sep-98

82,807

2,161,338

5,055

1,996,528

oct-98

81,896

2,138,343

4,976

1,965,010

nov-98

86,487

2,138,670

5,539

2,082,090

dec-98

82,935

2,050,248

5,468

2,076,603

ian-99

85,970

2,125,693

6,087

2,235,854

feb-99

72,736

1,692,631

5,847

2,039,132

mar-99

98,185

2,189,985

6,862

2,182,431

apr-99

101,476

2,191,535

7,521

2,126,601

mai-99

109,858

2,329,732

8,252

2,156,517

iun-99

115,177

2,271,645

9,733

2,083,024

iul-99

125,471

2,474,674

9,425

2,021,559

aug-99

122,968

2,425,308

9,576

2,056,269

Total 1,165,968      26,189,802 84,339 25,021,618

LUNA

Cost apa tratata de suprafața CNAR

cantitate mc apa cumparata CNAR

_                           cantitate mc apa

Taxa apa de subteran

subterana

ian-12

261,745

292,548

64,691

1,124,677

feb-12

258,767

289,238

67,302

1,170,059

mar-12

308,261

308,306

72,112

1,253,693

apr-12

299,835

299,792

67,567 .

1,174,676

mai-12

308,268

308,259

66,808

1,161,471

iun-12

300,619

300,633

64,216

1,116,411

iul-12

313,963

313,904

69,215

1,203,314

aug-12

294,691

294,640

65,481

1,138,402

sep-12

295,356

295,287

60,555

1,052,763

oct-12

225,742

241,865

66,189

1,150,709

• nov-12 dec-12

215,361

225,524

230,815

241,720

.  1,073,666

1,123,437

Total (12 mois)

3,308,130

3,417,007

/<)y?90,5’l3

13,743,278

ian-Calcul_Tarîf_01_2013.xls====apaCost total CNAR (Epo)

m3APA facturata

STORNARE m3 APA

Cantitate m3 apa facturata (Voi

87,863

2,405,036

16,024.00

2,389,012.00

86,871

2,451,327

943.40

2,450,383.60

92,026

2,718,012

1,163.80

2,716,848.20

88,403

2,812,002

16,088.00

2,795,914.00

92,058

2,615,825

3,019.40

2,612,805.60

78,583

2,620,566

317.80

2,620,248.20

105,046

2,692,643

1,256.30

2,691,386.70

108,996

3,091,428

354.00

3,091,074.05

118,110

2,652,914

10,521.28

2,642,393.12

124,910

2,791,359

682.28

2,790,676.62

134,896

2,656,347

3,907.39

2,652,440.01

132,544

2,854,700

487.27

2,854,212.63

1,250,307

32,362,160

54,765 32,307,395

Cost total CNAR (Epn)

Cantitate m3 apa facturata (Vn)

326,436

966,942

326,068

942,651

380,373

975,848

367,402

945,378

375,075

972,485

364,835

1,001,601

383,178

1,064,526

360,172

1,071,289

355,911

1,030,590

291,931

1,041,841

277,118

972,218

290,144

827,122

4,098,644

11,812,492

13

Aan = Epn / Vn =

0.3470!

11/01/2013====11:10

Aao = Epo / Vo =


0.0387


IPC                     [PC

Luna anterioara = 100        AUG 99 =100

sep-99

103.20

103.20

oct-99

104.20

107.53

nov-99

104.00

111.83

dec-99

102.90

115.07

ran-00

104.30

120.02

feb-00

102.20

122.66

mar-00

101.80

124.87

apr-00

104.80

130.86

mai-00

101.80

133.22

îun-00

102.80

136.95

iul-00

104.30

142.84

aug-00

101.80

145.41

sep-00

102.80

149.48

oct-00

102.80

153.67

nov-00

102.80

157.97

dec-00

102.50

• 161.92

ian-01

103.70

167.91

feb-01

102.30

171.77

mar-01

102.00

175.21

apr-01

102.70

179.94

mai-01

101.70

183.00

iun-01

101.60

185.93

iul-01

101.30

188.35

aug-01

102.20

192.49

sep-01

101.90

196.15

oct-01

102.40

200.86

nov-01

102.70

206.28

dec-01

102.20

210.82

ian-02

102.30

215.67

feb-02

101.20

218.26

mar-02

100.40

219.13

apr-02

102.00

223.51

mai-02

101.90

227.76

iun-02

101.20

230.49

iul-02

100.50

231.64

aug-02

100.80

233.49

sep-02

100.60

234.89

oct-02

101.60

238,65

nov-02

102.60

244.85

dec-02

101.50

248.52

ian-03

101.30

251.75

feb-03

100.80

253.76

mar-03

101.10

256.55

apr-03

101.10

259.37

mai-03

100.50

260.67

iun-03

100.90

263.02

iul-03

101.20

266.18

aug-03

100.30

266.98

sep-03

102.10

272.59

oct-03

101.50

276.68

nov-03

101.40

280.55

dec-03

101.20

283.92

ian-04

101.10

287.04

feb-04

100.60

288.76

mar-04

100.50

290.20

apr-04

100.60

291.94

mai-04

100.30

292.82

iun-04

100.60

294.58

iul-04 -

101.30

298.41

aug-04

100.50

299.90

sep-04

100.90

302.60

oct-04

101.20

306.23

nov-04

100.60

308.07

dec-04

100.60

309.92

ian-05

100.80

312.40

feb-05

100.60 J.-

314.27

mar-05

100.30 x

315.21

apr-05

101.80

320.88

mai-05

100.30

321.84

iun-05

100.30

322.81

îui-05

101.00

326.04

IPCH-baza 1996 IPCH-baza 2005 AUG 99=104.4

sep-99 . oct-9 9    ■ ? ■

nov-99 dec-99 ian-00 ?. feb-00 mar-00 apr-00 mai-00 iun-00r < iui-oo; :: aug-00 .. . sep-00 oct-OO.. nov-00 ’’ dec-00 ian-01 feb-01: mar-01 apr-01 mai-01 iun-01 iul-01. aug-01 sep-01-oct-01 nov-01 dec-01' ian-02: feb-02 mar-02;, apr-02; mai-02 ? itin-02- , iul-02 .. . aug-02 " ■ sep-02 oct-02 nov-02 dec-02 ian-03;. feb-03 .. mar-03 apr-03 mai-03: iun-03.

iul-03 : aug-03: . sep-03 . OCt-03 ; . nov-03 dec-03.

ian-04 feb-04 ■. mar-04 apr-04 mai-04 ; ■■? iun-04 '.     .

iul-04 aug-04 sep-04. oct-04; , nov-04 dec-04 ian-05-feb-05 . mar-05 apr-05;   ,

mai-05; iun-05

iul-05 aug-05: sep-05 oct-05 nov-05-dec-05 ■

 • 104.6

.< 105.1 j

:

 • 105.3

 • 105.7

 • 105.8

L 106

 • 106.3

' ■- . 106.2.

:■

. 106.9

106;9

.

 • 106.9

 • ■   107.2-107.8;

' . 108.5

; 109 ..    109.1

: 108.8;

108.8 . . i09.r

 • 109.2

109; ,   109.5;

109.5:

.    109.7;

 • 110.3

.■■■?"' 110.8;

111

 • ■ . 111

:      110.8

. : 110.9

 • 111.2

 • 111.5

 • 111.4

 • 111.9

 • 111.7

 • 112.2

: . 112.8:

113

' 112.9:

 • 112.9

 • 112.8

. 113.1?

 • 113.5

 • 113.6

 • 113.6

■ ... 113.9

 • 113.7

113.9:

114.6:

'■..115':

115:5;

115:5;

115.3; 115.5?

 • 115.7

116.1

.116:

116.5:

115.9: 116.3;

117?

 • 117.5

 • 117.8

117,9: 117,8?

118;1:

 • 118.6

118.9:

 • 118.7

119:


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@ratsp.ro

Web:   www.ratsp.ro


Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

- DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC CONTENCIOS ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACTE

- SERVICIU RELAȚII PUBLICE

In atentia: D-nei Director lulia ALEXANDRU D-nei Alina ISTRATESCU

Ref: proiect de hotarare privind avizarea ajustării tarifelor de apa si de canalizare

Referința noastră: BAC 34- /201§

Va transmitem alaturat reactualizarea proiectului de hotarare privind avizarea ajustării tarifelor de apa si de canalizare in municipiul Ploiești.

Cu stimă,

DIRECTOR

Ing. Radu BRANZSEF SERVICIU APA CANAL ing. Gabriela POPESCU

Redactat,

Siivia Vinii la

Cod F-l3-05/2/0

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 14 ----------

/*/ KFjv

11 ' ■’! )

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apa si de canalizare
Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚL MEDIULUI

RAPORT


PREȘEDINTE,


SECRETAR,

Teodorescu Iulian Liviu

Data: