Hotărârea nr. 69/2013

Hotãrârea nr. 69 privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clãdiri pentru anul fiscal 2013, pentru Asociatia Conservatorilor si Restauratorilor din România

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂRE Nr. 69 privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri pentru anul fiscal 2013, pentru Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune pentru anul fiscal 2013, scutire de la plata obligațiilor bugetare reprezentând taxă clădire pentru Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România, cod fiscal 25116745.

In conformitate cu:

prevederile art. 250 alin. (1) punctul 19 coroborat cu prevederile art.285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 125 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificata prin Legea nr. 199/1997 ;

prevederile art. 5 alin 1 lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

prevederile art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin. 2 lit. “ c ” din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă scutire de la plata taxei pe clădire, pentru spațiul situat în Ploiești, str.Mihai Bravu nr.214, deținut în folosință de către Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România.

Facilitatea acordată consta în scutire de la plata sumei de 1.720 lei reprezentând taxă clădire.

Scutirea de la plata taxei pe clădire se acordă pentru anul fiscal 2013.

Art.2. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința publica prezenta hotărâre.

Data in Ploiești astazi, 27 februarie 2013EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata clădiri, conform cererii depuse de către Asociația Conservatorilor^! Restauratorilor din România

Prin cererea înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, sub nr. 18797/21.02.2013, Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România, solicita scutire de la plata taxei pe clădire pentru clădirea situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr.214, care face obiectul Contractului de Comodat nr.5059/02.07.2012, încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România.

In temeiul dispozițiilor art.250, punctul 19 coroborat cu prevederile art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul/taxa pe clădire nu se aplică pentru “organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate”;

Potrivit adresei nr. 18797/21.02.2013 și a declarației pe proprie răspundere a organizației, în imobilul în cauză organizația nu desfășoară activități economice și nu realizează profit.

Conform statutului organizației, obiectul de activitate îl constituie promovarea și dezvoltarea activităților de conservare și restaurare a bunurilor culturale, protecția intereselor morale, culturale, științifice și materiale ale membrilor și acordarea gratuită de consiliere juridică.

Precizăm faptul că din analiza balanței de verificare întocmită la data de 31.12.2012, reiese că veniturile acestei asociații provin în exclusivitate din cotizații și contribuții ale membrilor și simpatizanților.

In aceste condiții, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea de facilitați fiscale pentru anul 2013, pentru Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România

PRIMAR, iUDIAN BĂDESCU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

9

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata t/xei pe clădiri pentru anul fiscal 2013, pentru Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România

Prin cererea înregistrată la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, sub nr.18797/21.02.2013, Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România, solicita scutire de la plata taxei pe clădire pentru clădirea situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr.214, care face obiectul Contractului de Comodat nr.5059/02.07.2012, încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România.

In temeiul dispozițiilor art.250, punctul 19 coroborat cu prevederile art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul/taxa pe clădire nu se aplică pentru “organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate”;

Potrivit adresei nr.18797/21.02.2013 și a declarației pe proprie răspundere a organizației, în imobilul în cauză organizația nu desfășoară activități economice și nu realizează profit.

Conform statutului organizației, obiectul de activitate îl constituie promovarea și dezvoltarea activităților de conservare și restaurare a bunurilor culturale, protecția intereselor morale, culturale, științifice și materiale ale membrilor și acordarea gratuită de consiliere juridică.

Precizăm faptul că din analiza balanței de verificare întocmită la data de 31.12.2012, reiese că veniturile acestei asociații provin în exclusivitate din cotizații și contribuții ale membrilor și simpatizanților.

In aceste condiții, Serviciul Public Finanțe Locale vine în întâmpinarea acestei organizații și propune Consiului Local al municipiului Ploiești, prin reprezentanții acestuia, aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale în sensul scutirii de la plata taxei pe clădire pentru spațiul deținut în folosință, situat în Ploiești, str.Mihai Bravu nr.214.Balanța de verificare


01.12.2012--31.12.2012


|   Cont

f

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Î1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0.00

1 350.00

0.00

1 350.00

0.00

0.00

0.00

1 350.00

i 0.00

1 350.00

1117

REZULTATUL REPORTAT

0.00

26118.55

0.00

26 239.06

0.00

0.00

0.00

26 239.06

0.00

26 239.06

’121 '

PROFIT SI PIERDERE

0.00

120.51

4 738.86

1 913.05

432.57

368.47

5171.43

2 281.52

2 889.91

0.00

2 889.91

432.57

4 738.86

29 502.11

368.47

29 870.58

5171.43

27 589.06


Total sume clasa 127 589.06

r

£

INSTALAȚII TEHNICE,MJJ. TRANSP., ANIMALE SI PLAN

23 863.16

o.oo]      23 863.16

0.00

0.00

0.00

23 863.16

0.00

23 863.16

0.00

^281

AMORT. PRIVIND IMOB. CORPORALE

0.00

5 965.681           0.00

8 699.95

0.00

248.57

0.00

8 948.52

0.00

8 948.52

Total sume clasa 2

23 863.16

5 965.68       23 863.16

8 699.95            0.00         248.57      23 863.16

8 948.52       23 863.16

i

8 948.52

|3>)3

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR

4 988.75

0.00

4 988.75

0.001 0.00

0.001       4 988.75

0.00

988.75

o.oo|

Total sume clasa 3                       4 988.75           0.00       4 988.75           0.00           0.00           0.00       4 988.75           0.00       <4 988.75           0.00

1

r-;

FURNIZORI

0.00

7 800.00

12 993.79

12 993.79

0.00

0.00

12 993.79

12 993.79

0.00

0.00

U -

CLIENT! -

4 550.00

0.00

7 250.00

7 250.00

0.00

0.00

7 250.00

7 250.00

0.00

0.00

_

IMPOZITUL PE SALARII

0.00

0.00

90.00

90.00

0.00

0.00

90.00

90.00

0.00

0.00

Ul

s-

DEBITOR! DIVERȘI

0.00

0.00

4 504.43

2 700.00

0.00

0.00

4 504.43

2 700.00

1 804.43

0.00

Teta! sume clasa 4

4 550.00

7 800.00      24 838.22      23 033.79            0.00           0.00      24 838.22

23 033.79        1 804.43

I

0.00

^.21

CONTURI LA BANCA ÎN LEI

7 102.63

0.00

16145.17

13 364.34 |         368.47

184.00

16 513.64

13 548.34

2 965.30

0.00

CASA IN LEI

850.20

0.00

1 890.20

1 864.17 |         169.00

169.00

2 059.20

2 033.17

| 26.03

0.00

?581

VIRAMENTE INTERNE

0.00

0.00

1 040.00

1 040.00 |         169.00

169.00

1 209.00

1 209.00

0.00

0.00

Total sume clasa 5                   7 952.83

0.00       19 075.37

16 268.51          706.47         522.00       19 781.84

16 790.51        2 991.33

0.00

|625

CHELT. CU DEPLASĂRI, DETASARI

0.00

0.00

845.07

845.07

0.00

0.00

845.07

845.07

I 0.00

0.00

|626

CHELT. POȘTALE SI TAXE TELECOM.

0.00

0.00

10.10

10.10

0.00

0.00

10.10

10.10

0.00

0.00

Î627

CHELT. CU SERV.BANCARE

0.00

0.00

130.55

130.55

15.00

15.00

145.55

145.55

0.00

0.00

628

ALTE CHELT.CU SERV.LATERTI

0.00

0.00

879.36

879.36

150.00

150.00

1 029.36

1 029.36

0.00

H;------

CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE

0.00

0.00

19.00

19.00

19.00

19.00

38.00

38.00

! °z$

|s811

CHELT.DE EXPL.CU AMORT. IMOB.

0.00

0.00

2 734.27

2 734.27

248.57

248.57

2 982.84

2 982.84

i /fi®

Total sume clasa 6

0.00..;      0.00        4 618.35        4 618.35          432.57         432.57        5 050.92

5 050.92

I

V. DIN COTIZAȚIILE SI TAXELE DE

INSCr.lERE ALE ME

“6.00

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

200.00

200.00

I VM !

' ■ 1 î

\ DiN CONTRIBUȚIILE MEMBRILOR SI SIMPATtZANTILO

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

200.00

200.00

1 200.00

1 200.00

1

1

1

*- -----------Balanța de verificare

01.12.2012 - 31.12.2012

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Sume precedente

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

|?331

V. DIN DONAȚII

0.00

0.00

591.94

591.94

168.47

168.47

760.41

760.41

0.00

0.00

734

V. DIN DOB.LE SI DIVIDENDELE DIN PLASAREA DfSP.

0.00

0.00

0.60

0.60

0.00

0.00

0.60

0.60

0.00

0.00

Total sume clasa 7                           o.oo           o.oo 1792.54       1792.54         368.47         368.47       2161.01       2161.01           0.00           0.00

Totaluri:             41 354.74      41 354.74       83 915.25      83 915.25        1 940.08       1 940.08      85 855.33      85 855.33       36 537.58      36 537.58

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri pentru anul fiscal 2013, pentru Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România

și a emis:

_