Hotărârea nr. 68/2013

Hotãrârea nr. 68 privind delegarea gestiunii prin concesiune catre S.C. Servicii de Gospodarire Urbanã Ploiesti S.R.L. a serviciului de iluminat public al Municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSÎLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 68

privind delegarea gestiunii prin concesiune către

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

a serviciului de iluminat public al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate comun al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune delegarea gestiunii prin concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a serviciului de iluminat public al Municipiului Ploiești;

In temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 305/30.08.2010 privind aprobarea Studiului de fundamentare in vederea delegării gestiunii serviciului de iluminat public al Municipiului Ploiești si Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 408/31.10.2012 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

In baza Legii nr. 51/2006 art.31Al, privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu Legea nr. 230/2006 - a serviciului de iluminat public;

în temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba delegarea gestiunii prin concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Ploiești (servicii de intretinere-mentinere si servicii de iluminat ornamental-festiv) prin atribuire directa.

Art. 2 Aproba Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public al municipiul Ploiești, conform Anexei nr. 1 .

Art. 3 Aproba Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public al Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2.

Art. 4 Prestarea serviciilor se va face pe baza de comanda, zilnica, emisa de Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, ca reprezentant al Municipiului Ploiești, pentru serviciile de intretinere-mentinere, decontarea se va face pe baza situațiilor de lucrări acceptate de către părțile implicate in prestarea serviciului. Pentru serviciile de iluminat ornamental -festiv prestarea se va face conform caietului de sarcini si a contractului de delegare a gestiunii.

Art. 5 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Contractul de delegare a serviciului de iluminat public al Municipiul Ploiești.

Art. 6 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 490/2012.

Art. 7 Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești si S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești astazi, 27 februarie 2013

Președinte de se ” '
JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE privind delegarea gestiunii prin concesiune către

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a serviciului de iluminat public al Municipiului Ploiești

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 impune cu necesitate reorganizarea serviciilor publice în sensul organizării acestora pe baza principiilor: dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele; protecției și conservării mediului natural și construit; administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ - teritoriale, etc., astfel încât să asigure: adaptabilitate la cerințele utilizatorilor; funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și a serviciului, de rentabilitate și eficiență economică', introducerea unor metode moderne de management; introducerea unor metode modeme de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciului public; protejarea domeniului public și privat și a mediului etc.

în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale stabilesc alegerea modalității de gestiune și darea în administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor/serviciilor proprietate publică și /sau privată a localității.

Gestiunea serviciilor de utilitate publică se organizează și se realizează prin două modalități:

 • •  gestiunea directă;.

 • •  gestiunea delegată.

Până în prezent serviciul de mentenanță a sistemului de iluminat public în Municipiul Ploiești a fost asigurat de către un agent economic, în baza unui contract de concesiune încheiat cu Municipiul Ploiești.

Având în vedere criza economică actuală, se impune reducerea cheltuirii fondurilor publice, concomitent cu creșterea standardelor de calitate a vieții, dar și a securității cetățenilor urbei.

Noului operator i se va încredința gestiunea serviciului de mentenanță a sistemului de iluminat public și a bunurilor aferente desfășurării acestuia prin procedura prevăzută de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin negocierea directă, în baza delegării de gestiune prin concesiune.

în vederea realizării acestor obiective, este important de precizat faptul că S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. este societate comercială cu asociat unic Municipiul Ploiești.


locală cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.            privind

reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile


Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind a comunitare de utilități publice, precum și ale Legii nr. 31/1990 (r2) actualizată, privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare, propunem aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii prin concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești

S.R.L. a serviciului de iluminat public al Municipiului Ploiești.REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

privind delegarea gestiunii prin concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a serviciului de iluminat public al Municipiului Ploiești.

Serviciile comunitare de utilități publice sunt definite ca totalitatea acțiunilor și activităților reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de interes public general ale colectivităților locale.

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 impune ca necesitate reorganizarea serviciilor publice în sensul organizării acestora pe baza principiilor: dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele; protecției și conservării mediului natural și construit; administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ - teritoriale, etc., astfel încât să asigure: adaptabilitate la cerințele utilizatorilor; funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și a serviciului, de rentabilitate și eficiență economică; introducerea unor metode moderne de management; introducerea unor metode moderne de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciului public; protejarea domeniului public și privat și a mediului etc.

La nivelul municipiului Ploiești, serviciile de utilitate publică și de interes public local se realizează, în principal prin operatori specializați și prin structuri de subordonare locală înființate de Consiliul Local.

Structurile administrației publice locale au competență exclusivă în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică și privată a unităților administrativ - teritoriale, aferente sistemelor de utilitate publică.

In exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale stabilesc alegerea modalității de gestiune și darea în administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a localității.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, a fost înființată S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., societate devenită operator de servicii publice.

Până în prezent serviciul de intretinere-mentinere a sistemului de iluminat public în Municipiul Ploiești a fost asigurat de către un agent economic, în baza unui contract de concesiune încheiat cu Municipiul Ploiești.

Ținând cont de criza economica actuală, se impune reducerea cheltuielilor din fondurile publice, concomitent cu creșterea standardelor de calitate a vieții, dar și a securității cetățenilor localității.

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația^ publică locală, modificată și completată, ale Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, precum și ale Legii nr. 31/1990 (r2) actualizată, privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare, propunem aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii prin concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a serviciului de iluminat public al Municipiului Ploiești.

DIRECTOR TEHNIC R.A.S.P. Ploiești ing.Radu BRÂNZEI

VIZAT,

Sef Birou Juridic Contencios si Resurse Umane cons. jr. Madalina Tache

AVIZAT

Director,
Director,

Direcția Management Financiar-Contabil Contracte, NICOLETA CRACWNOIU

2 5 FEB 2013

CAIET DE SARCINI

pentru delegarea prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public in Municipiul PLOIEȘTI

CUPRINS:

 • 1. Obiectul caietului de sarcini

 • 2. Terminologie

 • 3. Obiective pe termen scurt, mediu si lung ale delegării serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești

 • 4. Cerințe organizatorice minimale pentru operatorul serviciului de iluminat public al municipiului Ploiești

 • 5. Prezentarea Sistemului de Iluminat Public existent in municipiul Ploiești

 • 6. Descrierea activitatilor, condiții generale tehnice si de calitate

 • 7. Tarife

 • 8. Condiții de siguranța in exploatare, protecția mediului, securitate si protecție in munca

 • 9. Cuantumul garanțiilor care urmeaza sa fie constituite

 • 10. Clauze financiare si de asigurări

 • 11. Regimul bunurilor utilizate si realizate de delegat in timpul derulării contractului de delegare a gestiunii, redeventa

 • 12. Indicatorii de performanta ai serviciului de iluminat public

 • 13. Dispoziții finale, sancțiuni

ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI

Anexa 1.1. - Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat public din municipiul Ploiești

Anexa 1.2. - Situația rețelelor de distribuție a energiei electrice din municipiul Ploiești

Anexa 1.3. - Clasificarea cailor de circulație si inventarul corpurilor de iluminat din municipiul Ploiești

Anexa 1.4. - Caracteristicile sistemului de iluminat public destinat punerii in evidenta a unor monumente de arta sau istorice, etc. din municipiul Ploiești

Anexa 1.5. - Caracteristicile podurilor inclusiv a pasarelelor din municipiul Ploiești

Anexa 1.6. - Parcurile, spatiile de agrement, piețele, târgurile si altele asemenea din municipiul Ploiești.

Anexa 1.7. - Indicatorii de performanta ai Serviciului de Iluminat Public din municipiul Ploiești

Anexa 1.8. - Tarife privind activitatile de iluminat public in municipiul Ploiești

CAIET DE SARCINI

pentru delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciu Public din Municipiul PLOIEȘTI

1 .OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI


ART.1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activitatilor specifice serviciului de iluminat public, stabilind nivelurile de calitate si condițiile tehnice necesare funcționarii acestui serviciu in condiții de eficienta si siguranța.

ART.2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnica si de referința in vederea delegării prin concesiune a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești in conformitate cu ordinul A.N.R.S.C. publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr.320bis/14.05.2007 , pentru aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, legea nr.230/2006 actualizata a Serviciului de Iluminat public si legea nr.51/2006 actualizata a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice.

ART.3. Caietul de sarcini face parte integranta din documentația necesara desfășurării activitatilor de realizare a serviciului de iluminat public si constituie ansamblul cerințelor Q        tehnice si de calitate de baza.

ARTA

 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranța in exploatare, precum si sistemul de asigurarea a calitatii, terminologie simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele specifice sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se refera si la prescripții de proiectare si de calcul, la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor, tehnici, procedee si metode de exploatare si intretinere, precum si la alte condiții cu caracter tehnic, prevăzut de actele normative si reglementările specifice realizării serviciului de iluminat public.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la securitatea in munca, la prevenirea si stingerea incendiilor si protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii si realizării serviciului de iluminat public.

ART.5. Terminologia utilizata este cea din Regulamentul Serviciului de Iluminat Public al municipiului Ploiești.

O 2. TERMINOLOGIE

In prezentul caiet de sarcini autoritatea deleganta reprezentata prin Municipiul Ploiești va fi numita concendent, iar operatorul serviciului de iluminat public va fi numit concesionar.

 • 2.1. Contractul de concesiune de lucrari/servicii este contractul prin intermediul căruia contractantul, în calitate de concesionar, primește dreptul de a exploata lucrarile/serviciile, preluând astfel și cea mai mare parte din riscurile aferente exploatării acestora.

 • 2.2. Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune în care autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, transferă unuia sau mai multor operatori toate sarcinile și responsabilitățile privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii.

 • 2.3. Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilq^^^unit^^^utilități

publice și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilM^ubf[^șTw*mteres economic și social general desfășurate la nivelul unităților aara^istr;ăW^e^o|rMfe sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților adnw&tr^fâMiDli^’pcale, în scopul asigurării iluminatului public.                                          J

 • 2.3.1. Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-ruti^Airuj^^^rstradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul oî’hamfemal-festiv al comunelor, orașelor și municipiilor.

 • 2.3.2. Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologicși funcționa^ alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice, denumit în continuare sistem de iluminat public.

  • 2.4. Sistem de distribuție a energiei electrice - totalitatea instalațiilor deținute de un operator de distribuție care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susținere și de protecție ale acestora, stații electrice, posturi de transformare și alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la rețelele electrice de transport sau de la producători către instalațiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;

  • 2.5. Sistem de iluminat public - ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de

/a         distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene,

fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.

 • a) rețele electrice de joasă tensiune supraterane sau subterane, destinate iluminatului public;

 • b) stâlpi de susținere a rețelei cu fundațiile aferente, respectiv a corpurilor de iluminat, destinați exclusiv iluminatului public;

 • c) posturi de transformare si cutii de distribuție aeriene, terane sau subterane, destinate exclusiv iluminatului public;

 • d) echipamente de comandă, automatizare, măsurare și control;

 • e) aparate de iluminat echipate cu sursă de lumină corespunzătoare, console și accesorii.

 • f) dispecerat de monitorizare si intervenție.

 • 2.6. Autorități de reglementare competente - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare

O      A.N.R.E.

 • 2.7. Dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care servește la distribuția, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior;

 • 2.8. Iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidență a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanță publică sau culturală pentru comunitatea locală;

 • 2.9. Iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spațiilor de agrement, piețelor, târgurilor și altora asemenea;

 • 2.10. Iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor și altor evenimente festive;

 • 2.11. Iluminat stradal-pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal;

 • 2.12. Iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulație rutieră;

 • 2.13. Licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum și capacitatea și dreptul de a presta acest serviciu;

 • 2.14. Luminanță maximă Lmax- cea mai mare valoare luminanței de pe suprafața avută în vedere și în direcția de desfășurare a traficului rutier.


 • 2.15. Luminanță media Lm - media aritmetică a luminanțelor de pe s vedere.

 • 2.16. Luminanță minimă Lmin - cea mai mică valoare a luminanței de în vedere.

 • 2.17. Nivel de iluminare/nivel de luminanță iluminării/luminanței.


 • 2.18. Uniformitate generală a luminanței - raportul dintre luminanța minim medie, ambele considerate pe toată suprafața de calcul.

 • 2.19. Uniformitatea longitudinală a luminanței - raportul între luminanța minimă și luminanța maximă, ambele considerate în axul benzii de circulație al zonei de calcul și în direcția de desfășurare a traficului rutier. .

 • 2.20. Indice de prag - creșterea pragului percepției vizuale, TI care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanța medie a căii de circulație.

 • 2.21. Dispecerat de monitorizare si control. - locație de unde se comanda si se urmărește prin intermediul sistemului de telegestiune activitatea sistemului de iluminat public.

 • 2.22. Lampa - sursa de lumina aferenta aparatului de iluminat.

 • 2.23. Tarifele se prezintă in liste sau tabele care cuprind preturile unitare sau specifice pentru activitatile stabilite.

In prezentul caiet de sarcini tarifele pentru activitatile serviciului de iluminat public din municipiul Ploiești sunt prezentate in Anexa 1.8.

3. OBIECTIVE PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG, ALE DELEGĂRII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

3.1. Obiective pe termen scurt

 • 1. Menținerea sistemului de iluminat public in stare de funcționare si ia parametri nominali si întreținerea eficienta a sistemului de iluminat public.

 • 2. înființarea unei unitati de intervenție care sa asigure permanenta tehnica in sistemul de iluminat public.

 • 3.  Relevarea situației existente (audit inițial), numerotarea stâlpilor si preluarea patrimoniului pe baza unui Protocol semnat de ambele parti in maxim 2 luni de la încheierea contractului.

  • 3.2. Obiective pe termen lung

 • 1. Realizarea unui sistem de iluminat public coerent si eficient la scara intregului municipiu.

2. Menținerea sistemului de iluminat public la nivelul indicatorilor de performanta.

 • 3. Audit final definitivat cu minim 3 luni înainte de finalizarea contractului, realizat de către concendent împreuna cu concesionarul.

4. CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE PENTRU OPERATORUL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Operatorul serviciului de iluminat public al municipiului Ploiești va asigura:

 • a)  respectarea legislației, normelor, prescripțiilor si regulamentelor privind igiena si securității muncii, protecția mediului, urmărirea comportării in timp a sistemului de iluminat public, prevenirea si combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea si reparația instalațiilor cu personal autorizat, in funcție de complexitatea instalației si specificul locului de munca;

 • c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliți

delegare a gestiunii sau prin hotararea de dare in administrafeva S^^qiUlupsl precizați in regulamentul de serviciu de iluminat public;           Kn              *jl

 • d) întreținerea si menținerea in stare de permanenta functionare^J^si^r^'âloț^de iluminat public;

 • e) furnizarea autoritatii administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C^JnKfrmaiiilor solicitate si accesul la documentațiile pe baza carora prestează serviciul de iluminat public, in condițiile legii;

 • f)  creșterea eficientei sistemului de iluminat;

 • g) prestarea serviciului de iluminat public pe teritoriul administrativ al municipiului Ploiești;

 • h) personal de intervenție operativa;

 • i)  conducerea operativa prin dispecer;

 • j)  înregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;

 • k) elaborarea programelor de masuri pentru încadrarea in normele de consum de energie electrica si pentru raționalizarea acestor consumuri;

 • l) realizarea condițiilor pentru prelucrarea automata a datelor referitoare la funcționarea economica a instalațiilor de iluminat public;

 • m) statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora;


 • n) instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluționare si raportare privind reclamatiile făcute de beneficiari in legătură cu calitatea serviciilor;

 • o) solutioarea operativa a incidentelor;

 • p) funcționarea normala a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

 • q) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparații si înaintarea acestora spre aprobare autoritatii contractante;

 • r)  executarea in bune condiții si la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizeaza funcționarea economica si siguranța in exploatare ;

 • s) o dotare proprie cu instalații si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor asumate prin contract.

Obligațiile si răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in regulamentul de serviciu propriu, conform Regulamentului serviciului de iluminat public al municipiului Ploiești.

5. PREZENTAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC EXISTENT IN J MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Serviciul de iluminat public din municipiului Ploiești s-a organizat in funcție de marimea sistemului de iluminat public si gradul de dezvoltare economico-sociala a localității. Organizarea si desfasurarea serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești s-a realizat in vederea satisfacerii unor cerințe de utilitate publica ale comunității locale.

Serviciul de iluminat public a fost prevăzut pe toate caile de circulație publica din municipiul Ploiești, cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea si funcționarea serviciilor de gospodărie locala.

Puterea medie instalata pe corp existenta este de 144W/corp, ceea ce inseamna o putere instalata de 2429241W/16823 surse de iluminat.

Prezentarea Sistemului de Iluminat Public in detaliu s

următoarele:

 • 1. Posturile de transformare care alimentează cu energie electrica public sunt prezentate in Anexai .1.


 • 2. Situația rețelelor de distribuție a energiei electrice din municipiul Ploiești sunt prezentate in Anexa 1.2.

 • 3. _ Clasificarea cailor de circulație si inventarul corpurilor de iluminat sunt prezentate in Anexa 1.3.

 • 4. Caracteristicile sistemului de iluminat destinat punerii in evidenta a unor monumente de arta sau istorice sunt prezentate in Anexa 1.4.

 • 8. Caracteristicile podurilor, inclusiv a pasarelelor sunt prezentate in Anexa 1.5.

 • 9. Parcurile, spatiile de agrement, piețele, târgurile si altele asemenea sunt prezentate in Anexa 1.6.

Date necesare determinării costurilor de exploatare si a personalului necesar Factorul de menținere va fi de minim 70%

6. DESCRIEREA ACTMTATILOR, CONDIȚII GENERALE TEHNICE SI DE CALITATE

Precizările următoare au caracter de condiții tehnice minime obligatorii de îndeplinit de oferta tehnica a fiecărui candidat.

 • 6.1. Candidatul va avea in vedere , la stabilirea soluției tehnice toate activitatiie vizate pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public.

 • 6.2. DESCRIEREA ACTIVITATILOR:

LISTA CU ACTIVITATILE SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

 • 6.2.1. Servicii de mentinere-intretinere in stare de funcționare a Sistemului de Iluminat Public

6.2.1.1. Servicii de menținere

 • - înlocuit lămpi cu vapori de mercur in corp de iluminat

 • - înlocuit lămpi cu vapori de sodiu in corp de iluminat

 • - înlocuit lămpi cu vapori halogenuri metalice

 • - înlocuit balasturi pentru lămpi cu vapori de mercur

 • - înlocuit balasturi pentru lămpi cu vapori de sodiu

 • - înlocuit dispozitiv de amorsare si siguranța

 • - înlocuit cutie de automatizare

 • - înlocuit cutie de distribuție

 • - înlocuire ferestre vizitare stâlpi din fibra de sticla

 • - realizare manșon legătură

 • - realizare manșon derivație

 • - demontat stâlp beton avariat sau fisurat

 • - demontat stâlp metalic avariat sau in stare de avansata de coroziune

 • - demontat stâlp fibra de sticla avariat sau fisurat

 • - înlocuire dispersor corp de iluminat

 • - înlocuit capac corp de iluminat

 • - înlocuit corp propriu-zis (fara dispersor si capac)

 • - înlocuit braț suport

 • - înlocuit dulie corp de iluminat

 • - înlocuit contactor cutie de automatizare

 • - înlocuit siguranțe cutie de automatizare

 • - înlocuit disjunctoare cutie de automatizare

 • - înlocuit întrerupătoare cutie de automatizare

 • - înlocuit relee in cutie de automatizare

 • - înlocuit sistem de închidere cutie automatizare

 • - înlocuit fotocelula in cutie de automatizare

 • - înlocuit automat programabil in cutie de automatizare

 • - înlocuit capac cutie de distribuție

 • - înlocuit sistem de prindere cutie de distribuție

 • - înlocuit riglete


6.2.1.2. Servicii de intretinere

-refacere legaturi electrice (CDD-uri 2buc)

-refacere legaturi electrice (coloane)

-curatare si vopsire braț suport

-curatat difuzor corp de iluminat

-revizie cutii de distribuție

-revizie cutii automatizare

Serviciile de menținere se vor realiza in urma detectării disfunctionalitatilor de către concesionar prin controale permanente ale Sistemului de Iluminat Public, precum si in urma reclamatiilor si sesizărilor primite prin dispecerat.

Serviciile de intretinere se vor face pe baza planului anual de revizii aprobat de către concendent si propus de concesionar.

Termenele pentru executarea serviciilor de mentinere-intretinere sunt cele prevăzute in Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din municipiul Ploiești.

Concendentul isi rezerva dreptul de a propune spre realizare si alte lucrări de mentinere-intretinere a iluminatului public decât cele prezentate mai sus aparute ca urmare a lucrărilor de reabilitare-extindere neprevăzute in prezentul caiet de sarcini si al căror preț va fi stabilit cu aprobarea concendentului prin act adițional la contractul de delegare aprobat prin H.C.L. al municipiului Ploiești.

6.2.3. Alte servicii

Serviciul de iluminat ornamental - festiv temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor si altor evenimente festive in Municipiul Ploiești pe toata durata contractului, după modelul stabilit de comun acord cu concendentul care va achita doar operațiile de montare/demontare si intretinere pe perioada evenimentelor, cat si consumul de energie electrica aferent acestora.

Instalațiile de iluminat ornamental vor fi puse la dispoziția concendentului de concesionar cu titlu gratuit pentru realizarea serviciului de iluminat ornamental-festiv.

Recepția calitativa si cantitativa a lucrărilor se va realiza in urma verificărilor situațiilor de lucrări din teren si a devizelor anexate acestora.

Oferta financiara aferenta serviciilor de mentinere-intretinere si^.(SCTyiC^Jor de iluminat ornamental - festiv prezentate in caietul de sarcini ^a include ^oate cheltuielile conform fisei de fundamentare ce constituie^           ordmul

A.N.R.S.C.nr.77/14.03.2007.                                K         le I

Toate produsele - si -echipamentele- care- vor- -fi -folosite la mâr^pe^ea^tn^ferea sistemului de iluminat public si iluminatul ornamental vor corespunde Mlit^^jS^nntelor din caietul de sarcini. Înainte de montarea lor in sistem, acestea vor fi prezentate si recepționate de către concendent si vor fi insotite de certificate de calitate si garanții in original pentru confirmare.

6.2.4. Alte condiții privind realizarea lucrărilor

Parametrii minim urmăriți in evaluarea lucrărilor de iluminat public sunt următorii:

 • - nivelul de iluminare;

 • - uniformitatea longitudinala;

 • - uniformitatea transversala;

 • - factorul de orbire.

Valorile acestor parametri sunt stipulate in standardul roman SR 13433, pentru fiecare tip de obiectiv (strada).

Înlocuirea echipamentelor de iluminat public (aparate de iluminat, accesorii: lămpi, balasturi, ignitere, cârje, cabluri electrice, stâlpi) cu altele noi, cu performante tehnice ridicate, in scopul obținerii parametrilor luminotehnici, funcție de clasele in care sunt încadrate arterele de circulație, conform cu SR 13433.

înlocuirea aparatelor se va face ținând cont de actuala configurație a sistemului si de necesitatea de uniformitate a componentelor sale.

Soluția trebuie sa prevada pe toata durata delegării gestiunii sistemului de iluminat public, asigurarea in timp a înlocuirii aparatelor de iluminat a căror durata de viata a expirat cu altele noi, performante.

Prioritatea înlocuirii corpurilor de iluminat public din sistemul de iluminat public va fi stabilita de comun acord cu concendent, in funcție de urgenta îmbunătățirii factorilor de putere si reducerea energiei reactive pe punctele de aprindere, care sunt precizați in facturile de consum de energie electrica .

Materialele recuperate ca urmare a demontării lor din sistemul de iluminat public se vor preda pe categorii, pe baza de proces-verbal, Primăriei municipiului Ploiești.

Montarea noilor echipamente pentru iluminatul pubic va tine cont de clasa de drum si proiectul luminotehnic pentru fiecare artera de circulație rutiera, cu respectarea standardului SR13433/1999;

Concesionarul are obligația sa asigure stocul de materiale consumabile , materiale de construcție , alte materiale sau piese de schimb aferente sistemului de iluminat public , necesar derulării lucrărilor si serviciilor de mentinere-intretinere pe toata durata derulării contractului.

y'4

6.3. CARACTERISTICI TEHNICE SI DE CALITATE (minifne sAlitțițâM)

Toate produsele si echipamentele care vor fi folosite la mentinerparintretperea sistemului de iluminat public si iluminatul ornamental vor corespunde calitâtiW'erintelor din Caietul de sarcini. Înainte de montarea lor in sistem, acestea vor fi prezentate si recepționate de către concendent si vor fi insotite de certificate de calitate si garanții in original pentru confirmare.

6.3.1. Caracteristici tehnice principale - accesorii corpuri de iluminat

 • a) Balasturi pentru lămpi cu vapori de sodiu/halogenuri metalice de 250W

 • - balast cu protecție termica

 • - tensiune de alimentare 230V/50Hz

 • - putere consumata (pierderi) pe balast max 23,1 W

 • b) Balasturi pentru lămpi cu vapori de sodiu/halogenuri metalice de 150W

 • - balast cu protecție termica

 • - tensiune de alimentare 230V/50Hz

 • - putere consumata (pierderi) pe balast max 16,3W

 • c) Balasturi pentru lămpi cu vapori de sodiu/halogenuri metalice de 100W

 • - balast cu protecție termica

 • - tensiune de alimentare 230V/50Hz

 • - putere consumata (pierderi) pe balast max 14,9W

 • d) Balasturi pentru lămpi cu vapori de sodiu/halogenuri metalice de 70W

 • - balast cu protecție termica

 • - tensiune de alimentare 230V/50Hz

 • - putere consumata (pierderi) pe balast max 13,8W

 • e) Balasturi pentru lămpi fluorescent compacte de 36W

 • - balast cu protecție termica

 • - tensiune de alimentare 230V/50Hz

 • - putere consumata (pierderi) pe balast max 8,1W

O        f) Ignitere pentru lămpi cu vapori de sodiu/halogenuri metalice de 70-250W

 • - tensiune de alimentare 230V/50Hz

 • - putere consumata (pierderi) pe igniter max 1W

6.3.2. Caracteristicile tehnice principale impuse instalațiilor (cabluri, stâlpi, console)

 • a) Cablurile aeriene care se vor folosi in extinderea rețelelor existente vor fi de tipul TYIR OL-AL iar secțiunea va depinde de lungimea extinderii.

 • b) Cablurile pentru rețeaua subterana vor fi de tipul ACYY, CYY sau ACYAbY, CYAbY cu secțiunea in funcție de lungimea rețelei. Cablurile nearmate (tip ACYY sau CYY) vor fi trase prin tub de PVC rigid sau flexibil rezistent la acțiuni mecanice .

 • c) Stâlpii vor fi din beton tip SE4 sau SE10 respectiv SC10001 sau SC10005 pe străzile pe care se va completa reteau existenta . Pe celelalte zone de extindere se vor folosi stâlpi din otel zincat avand grosimea tablei de 4mm si cu înălțimi intre 8-12 m echipați cu usa de vizitare si doze interioare de conexiune cu grad de protecție minim IP 54 si spațiu de montaj pentru cabluri si siguranțe. Brațele vor fi tot din țeava zincata cu


prindere in vârful stâlpului si iar lungimea va fi determinata de j proiectare.

In zonele in care se vor folosi corpuri de iluminat ornament&^țql^ij^^ aluminiu sau din fibra de sticla cu posibilitate de vopsire in oq avea ca si cei zincati usa de vizitare si doze interioare de conex prin îngropare (conform normativului) sau prin prindere cu baloane fi><ăt

 • d) Consolele vor fi din otel zincat , 2”, cu lungimi de 2m pentru clasele de drum M2 si M3, respectiv 1,5m pentru clasele de drum M4 si M5.

7. TARIFE

Operatorul serviciilor de iluminat public va practica tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin contractul de delegare a serviciului.

Facturarea se va face in baza tarifelor aprobate si a cantitatilor efective, determinate conform prevederilor legale.

Structura si nivelul tarifelor vor fi stabilite cu respectarea cerințelor impuse de legislația in vigoare.

Tarifele ofertate in vederea atribuirii contractului de delegare vor fi justificate prin prezentarea fiselor de fundamentare, anexa la ordinul ANRSC nr.77/14.03.2007.

Tarifele privind Activitățile Serviciului de Iluminat Public pe servicii si lucrări conform Anexei 1.8. care va face parte din documentația de atribuire, se vor completa de ofertant.

Oferta financiara aferenta serviciilor de mentinere-intretinere si a serviciilor de iluminat ornamental - festiv prezentate in caietul de sarcini va include toate cheltuielile conform fisei de fundamentare ce constituie anexa la ordinul A.N.R.S.C.nr.77/14.03.2007.

Tarifele ofertate pot fi actualizate, conform fisei de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea valorii activitatilor specifice Serviciului de Iluminat Public din ordinul ANRSC nr.77/14.03.2007, prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

8.CONDITII DE SIGURANȚA IN EXPLOATARE , PROTECȚIA MEDIULUI, SECURITATE SI PROTECȚIE IN MUNCA.

Toți operatorii serviciului de iluminat public vor asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena și protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în condițiile legii;

 • d) creșterea eficienței și a randamentului sistemului în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materiale și materii, energie electrică și prin reechiparea, reutilarea și retehnologizarea acestora;


 • e) prestarea serviciului de iluminat public la toți utilizatorii din raza teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau ccfn gestiunii;

 • f) personal de intervenție operativă;

 • g) conducerea operativă prin dispecer;


 • h) înregistrarea datelor de exploatare și evidența lor;

 • i) analiza zilnică a modului în care se respectă parametrii, realizarea normelor de consum, stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme și evitarea oricărei forme de risipă;

 • j) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică și pentru raționalizarea acestor consumuri;

 • k) realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea economică a instalațiilor de iluminat public.


 • l) statistica incidentelor, avariilor și analiza acestora;

 • m) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • n) lichidarea operativă a incidentelor;

 • o) funcționarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

 • p) evidența orelor de funcționare a componentelor sistemului de iluminat public.

r) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

s) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți și aprobarea acestora de către administrația publică locală;

 • t) executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranța în exploatare;

9. GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE

Cuantumul garanției de buna execuție:

- va fi de 5 % din valoarea estimata a contractului de delegare, fara TVA.

Cuantumul garanției de buna execuție se va constitui intr-un cont de garanții deschis in favoarea Municipiului Ploiești, înainte de data semnării contractului de delgare.

Restituirea garanției se va face conform clauzelor din contract si in condițiile legislației in vigoare.

10. CLAUZE FINANCIARE SI DE ASIGURĂRI


 • 10.1. Oferta financiara va include, tarifele serviciilor de sistemului de iluminat public si tarifele serviciilor de iluminat or durata de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public.

 • 10.2. Plata serviciilor de mentinere-intretinere se va realiza calitativa si cantitativa a lucrărilor, in urma verificărilor situațiilor de lucrări din teren si a devizelor anexate acestora aferente lunii anterioare.

-----------------------------------10-3_ plata serviciilorde iluminat-ornamental-festiv va fi efectuata de către concendent— după recepția calitativa si cantitativa a lucrărilor in urma verificărilor situațiilor de lucrări din teren si a devizelor anexate acestora.

 • 10.4. In termen de 30 de zile de la incheierea procesului verbal de predare-primire a Sistemului de Iluminat Public concesionarul va trebui sa pună la dispoziția Municipiului Ploiești un contract de asigurare, încheiat cu o societate de asigurări pentru Sistemul de Iluminat Public pe care il primește in concesiune.

O      11. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE SI REALIZATE DE CONCESIONAR IN TIMPUL

DERULĂRII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII, REDEVENTA

11.1. Stabilirea categoriilor de bunuri:

Bunuri de retur - acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit în administrarea concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata proiectului în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării gestiunii și care, la încetarea contractului, revin de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații Autorității delegante.

 • 11.2. Pe toata perioada derulării Contractului de delegare a gestiunii, concesionarul preia spre folosire si administrare sistemul de iluminat public si patrimoniul acestuia conform clauzelor din contract .

Parte din părțile componente din sistemul actual de iluminat public, respectiv din infrastructura necesară prestării serviciului de iluminat public sunt în proprietatea SC ELECTRICA SA - proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice.

Ca urmare, odată cu încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului, Q         autoritatea administrației publice locale va cesiona operatorului de iluminat public

drepturile și obligațiile ce derivă din Contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public încheiat conform prevederilor Ordinului nr. 5/93 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public.

Conform contractului menționat, consionarul are drept de folosință cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice, pe toată durata existenței acesteia. Contractul reglementează si toate aspectele cu privire la asigurarea condițiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor și obligațiilor tuturor părților implicate .

în Contractul de delegare a gestiunii se precizează procedura prin care, la momentul începerii contractului, se realizează transferul de la concendent la concesionar a infrastructurii sau al oricăror bunuri ce vor fi utilizate în derularea delegării gestiunii.

 • 11.3. La sfârșitul Contractului de delegare a gestiunii , concesionarul va fi obligat sa predea sistemul de iluminat public si patrimoniul aferent dat spre folosire si administrare, inclusiv toate componentele care au devenit parte din sistem,

R O concendentului, conform clauzelor prevăzute in contract, după efectuarea auditdlui finalizat cu cel puțin 3 luni înainte de finalizarea contractului.                          'CA

 • 11.4. Toate utilajele si dotările, proprietatea concesionarului, utilizatele? ac|ș®iiy j ’jj derularea contractului sunt si vor ramane in proprietatate acestuia si (fuț^ii^e|ere^ J delegării.

NIVELUL MINIM AL REDEVENȚEI

Luând în considerare specificul acestui tip de serviciu valoarea redeventei anuale în cazul concesionarii prin delegarea gestiunii va fi de 1-5% din valoarea anuală a serviciilor de mentinere-intretinere si a serviciilor de iluminat ornamental-festiv.

Plata redeventei se va face pana la data de 31 ianuarie a anului pentru care se face plata, luând in calcul valoarea serviciilor de mentinere-intretinere si a serviciilor de iluminat ornamental-festiv din anul anterior, prin fila cec, ordin de plata, in contul nr............................. deschis la Trezoreria Ploiești.

12. INDICATORI DE PERFORMANTA Al SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

 • 12.1. Indicatorii de performanta stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatorii serviciilor de iluminat public in asigurarea serviciilor de iluminat public.

 • 12.2. Indicatorii de performanta asigura condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească serviciul de iluminat public, avandu-se in vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

 • b) adaptările la cerințele concrete, diferențiate in timp si spațiu, ale comunității locale;

 • c) satisfacerea judicioasa, echitabila si nepreferentiala a tuturor membrilor comunității locale, in calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

 • d) administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunității locale;

 • e) respectarea reglementarilor specifice din domeniul transportului, distribuției si utilizării energiei electrice;

 • f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele naționale in acest domeniu.

 • 12.3. Indicatorii de performanta pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activitati:

 • a) calitatea si eficienta serviciului de iluminat public;

 • b) contractarea serviciului de iluminat public;

 • c) măsurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciului efectuat;

 • d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

 • e) menținerea unor relații echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea operativa si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligațiilor care revin fiecărei parti;

 • f) soluționarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de iluminat public;

 • g) creșterea gradului de siguranța rutiera;

 • h) scăderea infractionalitatii.

 • 12.4. In vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanta, operatorul trebuie sa asigure:

 • a) gestiunea serviciilor de iluminat public, conform prevederilor contractuale;

 • b) evidenta utilizatorilor, alții decât comunitatea locala;

 • c) înregistrarea activitatilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • d) înregistrarea reclamatiilor si sesizărilor utilizatorilor, organelor de politie si gardienilor publici si soluționarea acestora;

 • e) accesul neîngrădit al autoritatilor administrației publice centralele conformitate cu competentele si atribuțiile legale ce le revin, la infon^ule-n&^sa/e stabilirii:                                                                                          'CĂ

 • 1. modului de respectare si de îndeplinire a obligațiilor contractuale as0ma^e@^;' \ Z j

 • 2. calitatii si eficientei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorjlor'de-p stabiliți in contractul de delegare a gestiunii si in regulamentul serviciul^/

----------------------------3. modului de administrare, exploatare, conservare si menținere in functipneA^ș^^Jare— si/sau modernizare a sistemelor publice de iluminat din infrastructuraed-ilitarafbana incredintata prin contractul de delegare a gestiunii;

 • 4. modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;

.5. stadiului de realizare a investițiilor;                                                           .

 • 6. modului de respectare a parametrilor ceruti prin prescripțiile tehnice si a normelor metrologice.

 • 12.5. Indicatorii de performanta pentru serviciul de iluminat public din municipiul Ploiești sunt stabiliți in Regulamentul Serviciului de iluminat Public, aprobat prin H.C.L. nr.321/21.12.2007 si sunt prezentați valoric in Anexa 1.7.

13. DISPOZIȚII FINALE, SANCȚIUNI

O               Condițiile impuse prin Caietul de sarcini, precum si cerințele impuse

constituie elemente obligatorii pentru calificarea ofertantilor .

Lipsa acestora sau a unora dintre ele duce la descalificarea ofertantilor.

 • > Modalitățile de plata si sancțiunile pentru neexecutarea la timp sau in bune condiții a contractului, vor fi cuprinse in contractul de delegare a gestiunii si vor fi in conformitate cu normele ANRSC

 • > Controlul reprezentanților Municipiului Ploiești se va realiza lunar si va urmări îndeplinirea indicatorilor de performanta, achitarea facturilor pentru consumul de energie electrica si verificarea respectiv confirmarea rapoartelor operatorului si situațiilor de lucrări, asa cum este prevăzut in Contractul de delegare a gestiunii.

 • > Sancțiunile pentru executarea defectuoasa si in condiții necorespunzatoare a contractului de delegare vor fi conform regulamentului serviciului de iluminat public si vor fi cuprinse in contractul de delegare prin concesiune a gestiunii.

 • > Prezentul Caiet de sarcini este parte integranta din Contractul de delegare a gestiunii.

O

■O                   o

Anexa 1.1.


Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat din municipiul Ploiești

NR. CRT

. LOCAȚIA

DENUMIREA

PUTEREA NOMINALA

TENSIUNEA NOMINALA Up / Us

PUTEREA INSTALATA

CONSTANTA GRUP MĂSURĂ AVIZATA

1

MATASARI

PT1

630

6/0,4

100

40

2

TRAIAN

PT4

630

6/0,4

60

30

3

ALEXANDRU CEL BUN

PT7

400

6/0,4

80

40

4

EROU CALIN CĂTĂLIN

PT8

630

6/0,4

30

15

5

LUCEAFĂRULUI

PT 10

630

6/0,4

20

10

6

MIHAI BRAVU

PT 11

630

6/0,4

30

15

7

BD. INDEPENDENTEI

PT13+PABD. INDEP.

250

6/0,4

80

40

8

ULjERULUI

PT 17

630

6/0,4

20

20

9

PALATUL CULTURII

PT 18

250

6/0,4

12

1

10

CIOCANULUI

PT 20

630

6/0,4

20

1

11

VĂLENI

PT 22

630

6/0,4

15

1

12

BD. PETROLULUI

PT 23

100

6/0,4

40

40

13

DEPOULUI

PT 27

630

6/0,4

20

10

14

MARASESTI

PT 29

400

6/0,4

60

40

15

OBORULUI

PT 36+PA ABATOR

630

6/0,4

12

1

16

LICEUL MIHAI VITEAZUL

PT 38

400

6/0,4

12

40

17

GAGENI

PT 39+PA GAGENI

630

6/0,4

20

15

1B

HOTEL PRAHOVA

PT40

400

6/0,4

20

1

19

LUPENI

PT 42

400

6/0,4

40

40

20

MIHAI EMINESCU

PT44

400

6/0,4

50

1

21

PTTR CENTRU

PT 46

250

6/0,4

80

1

22

DEPOULUI

PT 49

400

6/0,4

12

1

23

DQFTANEI

PT 52

400

6/0,4

20

10

24

MILCOV

PT53

400

6/0,4

10

1

25

C-TIN BREZEANU

PT 55

400

6/0,4

20

1

26

ANDREI MURESANU A9

PT 59

400

6/0,4

20

10

27

ANDREI MURESANU A2

PT 60

400

6/0,4

12

1

28

BD. PETROLULUI NR. 14

PT 61

400

6/0,4

30

30

29

CORLATESTI NR. 15

PT 63

400

6/0,4

50

. 40

30

DEMOCRAȚIEI

PT65

400

6/0,4

80

40

31

NORD BL. 13

PT 70

400

6/0,4

20

10

32

NORD BL.46

PT71

330

6/0,4

12

20

33

NORD BL.40

PT73

250

6/0.4

20

10

34

CARTIER BEREASCA

PT74

400

6/0,4

60

40

35

Ml RCEA'CEL BATRAN

PT 76

400

6/0,4

20

------------40

36

OTIN BREZEANU(CIMITIR)

PT77

250

6/0,4

20

----------LX?* n I gg

37

NORD BL.36

PT 78

400

6/0,4

12

38

NORD BL.31

PT 79

250

6/0,4

25

39

NORD BL.25

PT 80

250

6/0,4

12

1 s-l

i

I i

NF. CRT.

LOCAȚIA

DENUMIREA

PUTEREA NOMINALA

TENSIUNEA NOMINALA Up / Us

PUTEREA INSTALATA

CONSTANTA GRUP MĂSURĂ AVIZATĂ

42

NORD BL.21

PT81

250

6/0,4

30

1 I

4"

CINA BL 1CA

PT 84

400

6/0,4

12

1        i

42

POȘTEI

PT 88

400

6/0,4

12

!                                         1 I

43

NORD BL.129

PT 90

400

6/0,4

12

1 i

44

NORD BL.109

PT 91

400

6/0,4

20

:                  10 I

45

NORD BL.125

PT 93

400

6/0,4

30

'                                   1 I

46

NORD BL. 101

PT 95

250

6/0,4

25

1 I

jiy

MUZELOR

PT 100

250

6/0,4

40

1 I

48

NUC'LOR

PT 102

400

6/0,4

60

I                30 I

40

J'JPITER

PT 103

250

6/0,4

80

I                 40 I

50

STEJARULUI

PT 104

400

6/0,4

12

I                                                1 I

51

MIRAI EMINESCU

PT 107

240

6/0,4

12

1 I

52

NICOLAE TITULESCU

PT111

400

6/0,4

30

20 !

CC

NORD BL.40

PT113

250

6/0,4

30

I                                        1            !

54

NORD BL.53

PT 114

250

6/0,4

12

I                                  1 I

55

NORD BL.65

PT115

250

6/0,4

25

1 I

56

NORD B.71

PT116

250

6/0,4

12

:                                               1 I

■57

NORD BL.132

PT117

250

6/0,4

30

15 I

53

NORD BL. 107

PT119

250

6/0,4

20

1 I

59

NORD BL.144

PT120

250

6/0,4

60

40 I

60

IZVOARE

PT 125

400

6/0,4

20

I               40 I

61

VEST BL. 12

PT 128

400

6/0,4

20

20 I

62

VEST BL. 15

PT 129

400

6/0,4

30

10 !

63

VEST BL. B

PT130

400

6/0,4

12

i                                      1             I

64

ANDREI MURESAN

PT 131

400

6/0.4

12

I                                      1 I

65

SOS. VESTULUI

PT 134

400

6/0,4

30

1 !

66

NORD 3L.37

PT 142

400

6/0,4

12

1 I

67

PR’MARIE

PT146

630

6/0,4

20

1 1 '

68

VEST BL. 28

PT 147

400

6/0,4

20

10 i

69

INOTESTI

PT 148

400

6/0,4

12

20 I

yr

VEST BL. 5

PT 155

400

6/0,4

20

1 I

7-

VEST BL 32

PT 158

400

6/0,4

12

1 I

72

VEST BL 40

PT 159

400

6/0,4

40

;                                     1 I

73

VEST BL. 43

PT 160

400

6/0,4

60

1 I

74

VEST BL 48

PT 161

250

6/0,4

30

i                            1           I                               =

75

NICOLAE IORGA

PT 162

400

6/0,4

60

20 I

76

IVARASESTI

PT 165

400

6/0,4

30

I            30

77

I.L. CARAGIALE

PT 166

630

6/0,4

60

!            40

73

SALA SPORTURILOR

PT 167

630

6/0,4

10

I                   1                               /NR. CR“

LOCAȚIA

DENUMIREA

PUTEREA NOMINALA

TENSIUNEA NOMINALA Up / Us

PUTEREA INSTALATA

CONSTANTA GRUP MĂSURĂ AVIZATA

79

M'HAI BRAVU

PT 169

400

6/0,4

10

1

80

INT. CUBULUI

PT 179

630

6/0,4

45

30

81

POLIGONULUI

PT 181

630

6/0,4

15

1

82

VEȘi BL. 81

PT 185

400

6/0,4

12

1 1

83

VEST BL. 69

PT 187

400

6/0,4

12

1

84

VEST BL. 74

PT 188

400

6/0,4

12

1

85

VEST BL. 76

PT 189

400

6/0,4

12

1

86

VEST BL. 52

PT 191

400

6/0,4

30

1

£7

PUDULUI

PT 192

400

6/0,4

20

30

E8

PUDULUI

PT193

630

6/0,4

15

1

89

CLOPOTE!

PT 197

630

6/0,4

10

40

90

MIRAI BRAVU

PT200

400

6/0,4

12

1

91

MIHAI BRAVU

PT 201

400

6/0,4

20

1

92

BD. REPUBLICII

PT 209

250

6/0,4

12

1

93

VEST BL. 53

PT214

400

6/0,4

20

1

94

GH. ASACHI

PT220

400

6/0,4

20

20

95

LUCERNEI

PT 238

400

6/0,4

12’

1

96

CONSTRUCTORILOR

PT 239

400

6/0,4

12

1

97

PERZERVOARELOR

PT 240

250

6/0,4

12

1

98

BARIERA BUCOV

PT 243

400

6/0,4

20

10

99

TOMAIONESCU

PT244

400

6/0,4

12

30

100

GARA PLOIEȘTI CRÂNG

PT252

400

6/0,4

15

1

101

VEST BL. A13

PT260

400

6/0,4

12

1

102

RADU DE LA AFUMAȚI

PT 261

400

6/0,4

35

20

103

VEST BL. 175

PT 401

400

20/0,4

12

6

104

VEST BL. 115

PT 403

400

20/0,4

12

1

1C-5

VEST BL 124

PT 405

400

20/0,4

12

1

106

VEST BL. 151

PT 407

400

20/0,4

12

6

107

VEST BL. 168

PT 410

400

20/0,4

12

1

103

VEST BL. 169

PT411

400

20/0,4

12

1

109

VEST BL. 158

PT 412

400

20/0,4

12

1

110

VEST BL 161

PT 413

400

20/0,4

12

1

111

VEST BL. 141

PT 414

400

20/0,4

12

1

112

VEST BL. 130

PT 415

400

20/0,4

12

■ 1

113

VEST BL. 155

PT 416

400

20/0,4

12

1    zTV

.r

114

MALU ROȘU BL. 42

PT 418

400

20/0,4

12

:                                       1 ■

115

MALU ROȘU BL. 29

PT419

400

20/0,4

12

1    /Z-rE//

<<

116

MALU ROȘU BL. 24

PT 420

400

20/0,4

12

1        "V ((

117

MALU ROȘU BL 3

PT 421

400

20/0,4

12

;                                      1                                       I

U -ZANR. CR“

LOCA"IA

DENUMIREA

PUTEREA NOMINALA

TENSIUNEA NOMINALA Up / Us

PUTEREA INSTALATA

CONSTANTA GRUP MĂSURĂ AVIZATA

1-8

;    MALU ROȘU BL. 62A

PT424

400

20/0,4

12

1

1'9

PO-A FARCAS

PT426

400

20/0,4

30

20

120

13 SEPTEMBRIE

PT427

400

20/0,4

30

15

'21

MALU ROȘU BL. 44

PT 428

400

20/0,4

12

1

'22

MALU ROȘU BL. 54

PT 432

400

20/0,4

40

40

'23

MALU ROȘU BL. 59

PT 433

400

20/0,4

12

1

'24

MALU ROȘU BL. 34 C

PT434

630

20/0,4

12

1

'25

MIHAISRAVU MIP

PT 437

400

20/0,4

12

1

! '26

MIHAI BRAVU BL. 53

PT 438

400

20/0,4

12

20

]       127

MIHAi BRAVU BL. 13

PT 439

400

20/0,4

12

10

I      128

MIRAI BRAVU BL. 2

PT 440

400

20/0,4

12

15

:       125

VEST BL. 101

PT441

400

20/0,4

12

1

;       130

BD. BUCUREȘTI BL 4 B

PT 445

630

20/0,4

80

1

131

BD. BUCUREȘTI BL 5E

PT 446

630

20/0,4

12

1

132

ED. BUCUREȘTI BL 9E

PT 447

400

20/0,4

12

1

133

BD. BUCUREȘTI BL, 10A

PT 448

400

20/0,4

12

1

134

BD. BUCUREȘTI BL. 12A

PT 449

630

20/0,4

12

6

135

ED. BUCUREȘTI BL. 9B

PT 453

400

20/0,4

12

1

135

BD. BUCUREȘTI BL. 10A

PT 454

630

20/0,4

12

1

137

BD. BUCUREȘTI BL. 11F

PT 455

630

20/0,4

12

1

133

BD. BUCUREȘTI BL. 16

PT459

400

20/0,4

12

1

133

BD. BUCUREȘTI BL. 14D

PT 460

400

20/0,4

12

1

140

BD. BUCUREȘTI BL. 5A

PT 461

400

20/0,4

30

1

141

BD. BUCUREȘTI BL. 7C

PT 462

630

20/0,4

12

1

142

3D. BUCUREȘTI BL. 26N

PT 470

400

20/0,4

12

1

143

MALU ROȘU BL 35

PT 472

400

20/0,4

12

1

144

-NACHITA VĂCĂRESC U BL. 11.

PT477

630

20/0,4

30

1

145

CUZA VODĂ

PT 480

630

20/0,4

10

! 1

146

TEATRULUI

PT 484

400

20/0,4

12

1

147

WINMA.RKT

PT 485

630

20/0,4

40

40

143

9 MAi BL. 21

PT 486

400

20/0,4

12

1

149

CUZA VODĂ BL. D9

PT 487

400

20/0,4

12

20-

150

9 MAI BL. 24A

PT488

400

20/0,4

12

1

151

9 MAi BL. 58

PT 489

630

20/0,4

12

1

152

9 MAI BL. 4

PT 491

630

20/0,4

20

153

9 MAI BL. 54

PT492

630

20/0,4

12

-----------1

154

9 MAI BL. 67

PT 493

630

20/0,4

12

155

9 MAI SPITAL CER

PT 497

630

20/0,4

12

156

BD. REPUBLICII BL 27E

PT 501

400

20/0,4

60

1/Ă>7        ?

I telNA. CAT

LOCAȚIA

DENUMIREA

PUTEREA NOMINALA

TENSIUNEA NOMINALA Up / Us

PUTEREA INSTALATA

CONSTANTA GRUP MĂSURĂ AVIZATA

157

BD. REPUBLICII BL. 37K

PT503

630

20/0,4

60

25

158

GH. GR. CANTACUZINO

PT 512

250

20/0,4

30

20

156

MACHI ■ A VACARESCU BL 12C

PT515

400

20/0,4

12

1

1SC

MACHITA VACARESCU BL 12(

PT 516

630

20/0,4

12

1

151

NACHITA VACARESCU BL. 141

PT 519

630

20/0,4

12

1

162

CASTOR BL. G1

PT 520

630

20/0,4

30

1

163

[NĂCHITA VACARESCU BL. 13J

PT523

630

20/0,4

20

I                    6

J64

NACHITA VACARESCU BL. 13'

PT 524

400

20/0,4

20

1

'65

MACHITA VACARESCU BL. 136

PT 529

400

20/0,4

30

20'

‘66

NACHITA VACARESCU BL. 14C

PT 531

630

20/0,4

12

1

167

DOMNIȘORI BL. 6A

PT 534

630

20/0,4

12

1

iee

DOMNIȘORI BL. 7

PT535

400

20/0,4

12

1

166

MARASESTI BL. 5N

PT 536

630

20/0,4

12

1

179

DOMNIȘORI BL 8

PT 537

■ 630

20/0,4

12

! 1

171

DOMNIȘORI BL 12

PT538

400

20/0,4

12

1

172

DOMNIȘORI BL 9

PT 539

400

20/0,4

12

1

173

DOMNIȘORI BL 10

PT 540

400

20/0,4

12

1

174

MIRAI BRAVU BL. 25

PT 543

400

20/0,4

25

1

175

RAZOARE PARC

PT549

400

20/0,4

30

! 1

176

POLUX BL. G17

PT550

400

20/0,4

30

15

177

MIHAI BRAVU BL. 26

PT 553

400

20/0,4

60

i               40

178

BD. REPUBLICII BL. 28 D

PT 558

400

20/0,4

12

1

179

BD. REPUBLICII BL 29B

PT559

400

20/0,4

30

1

180

BD. REPUBLICII BL. 31B2

PT 561

400

20/0,4

60

30

181

PENES CURCANUL BL. 152C

PT563

400

20/0,4

12

1

182

PENES CURCANUL BL. 154D

PT564

400

20/0,4

12

1

183

PENES CURCANUL BL. 150A

PT 565

400

20/0,4

60

1

184

PENES CURCANUL BL. 150F

PT 566

400

20/0,4

12

1

185

PENES CURCANUL BL. 156D

PT 567

400

20/0,4

12

1

186

BASARABI BL. K7

PT 568

400

20/0,4

12

1

187

ANUL 1907 NR. 7

PT572

630

20/0,4

80

40

183

GHE. DOJA BL. 36?

PT574

400

20/0,4

12

6

109

GHE. DOJA BL. 34H

PT 576

400

20/0,4

40

1

190

COSTACHE NEGRUZZI

PT 577

400

20/0,4

40

1

191

GR. CANTACUZINO (DISTRIG

PT 579

400

20/0,4

12

:                      1                            s

192

3H. GR. CANTACUZINO BL 2C

PT580

400

20/0,4

12

1                 ‘ "n n f

193

R. CANTACUZINO ȘTRAND V(

PT 581

250

20/0,4

12

1 <

194

VERII BL 10E

PT 582

400 ■

20/0,4

12

Î95]

LICEUL A.I.CUZA

PT 584

250

20/0,4

12

1 //^ *7NR. CRT.

LOCAȚIA

DENUMIREA

PUTEREA NOMINALA

TENSIUNEA NOMINALA Up / Us

PUTEREA INSTALATA

CONSTANTA GRUP MĂSURĂ AVIZATA

;                                                                                                             i

196

DEMOCRAȚIEI BL N5

PT587

400

20/0.4

12

30 I

197

DEMOCRAȚIEI BL. H12

PT 589

250

20/0,4

12

i                                      1 I

-Jgș

BLOCURI PISTOL

PT 590

400

20/0,4

60

i                                            1 I

199

BC. REPUBLICII BL. 6A

PT 591

630

20/0,4

30

>                 20 i

200

EROILOR BL. 141

PT 593

400

20/0,4

12

■                                            1 I

201

EROILOR BL. 15D

PT594

630

20/0,4

12

I                                           1 I

202

DOMNIȘOR) BL. 5G

PT 595

250

20/0,4

30

40 I

205

SOARELUI

PT 596

400

20/0,4

20

10 I

204

IVIHAI BRAVU BL. 34

PT 597

400

20/0,4

30

i                                           1 i

205

PETROLULUI

PT603

400

20/0,4

12

30 I

206

CENTRUL CIVIC PARK

PT 617

400

20/0,4

40

40 I

207

BUDA

PTA ALBERT 3245

200

6/0,4

20

40 I

208

PRELUNGI RE MARASESTI

PT3195

100

20/0,4

1 I

209

MITICA APOSTOL

PT 3204

. 100

20/0,4

1 I

210

MITICA APOSTOL

PT 3217

250

20/0,4

1 I

Situația rețelelor de distribuție a energiei electrice din municipiul Ploiești


i

!

I

Anexa 1.2. |

i

I


NR.

CRT.

DENUMIRE REȚEA SUPORT

ARTERA/ STRADA / TRONSON

LOCALITATE

LUNGIME (km)

NUMĂR STÂLPI

i

TIP CONDUCTOR

1

DATA PIF

1

LEA îl pbPT113Bd Republicii

Bd Republicii (Spălătorie Auto-F-ca de pâine)

Ploiesti-Ph

0,96

18'

Al 3*50+50

12.01.1953

2

LEA il pb PT 209 Bd Republicii

Bd Republicii(F-ca Paine-stalp95-Amaradiei)

Ploiesti-Ph

2,45

49 I

Al 3*50+50

12.01.1953

3

LEA il pb PT 245 Bd Republicii

Bd Republicii (Stâlp 95-Benzinarie Shell)

Ploiesti-Ph

2,3

54 :

Al 3*50+50

12.01.1953

4

LEA il pb PT 65 Nicolae Simache

Nicolae Simache

Ploiesti-Ph

0,13

5 !

Al 35

12.01.1953

5

LEA JT PT 65 Ciprian Porumbescu

Ciprian Porumbescu

Ploiesti-Ph

0,15

6 :

Al 35

12.01.1953

6

LEA il pb PT 65 Democrației

Democratiei(int Lupeni spre centru)

Ploiesti-Ph

0,15

6:

Al 35

12.01.1953

7

LEA il pb PT 65 Democrației

Democratiei(in cont după LEA clasic -centru)

Ploiesti-Ph

0,275

ii;

TYIR 50 OI-A1

12.01.1953

8

LEA il pb PT 65 Democrației

Democratiei(Lapusneanu-bif cu St cel Mare)

Ploiesti-Ph

0,075

3 i

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

9

LEA il pb PT 65 Ștefan cel Mare

Ștefan cel Mare(bif cu Dem-centru)

Ploiesti-Ph

1,05

42 i

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

10

LEA il pb PT 65 Covurului

Covurului

Ploiesti-Ph

0,15

6 i

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

11

LEA il pb PT 65 Ivan Miciurin

Ivan Miciurin

Ploiesti-Ph

0,15

6 i

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

12

LEA il pb PT 65 Casa Căsătoriilor

Casa Căsătoriilor

Ploiesti-Ph

0,025

1 :

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

13

LEA il pb PT 65 Radu Stanian

Radu Stanian

Ploiesti-Ph

0,2

8 :

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

14

LEA JT PT 65 Alex Lapusneanu

Alex Lapusneanu

Ploiesti-Ph

0,25

10 !

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

15

LEA il pb PT 17 George Cosbuc

G.Cosbuc (Romana-General V Milea) Ploiesti-Ph

Ploiesti-Ph

0,616

22 i

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

16

LEA il pb PT 17 Constantei

Constantei

Ploiesti-Ph

0,168

6 I

Al 35

12.01.1953

17

LEA il pb PT 17 Constantei

Constantei

Ploiesti-Ph

0,028

1 :

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

18

LEA il pb PT 17 luliu Maniu

luliu Maniu

Ploiesti-Ph

0,28

io:

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

19

LEA il pb PT 17 Ulîerului

Ulierului

Ploiesti-Ph

0,168

6 i

TYIR 50 Ol-Al

12.01.1953

20

LEA il pb PT 38 Maramureș

Maramureș

Ploiesti-Ph

0,435

15 1

Al 35

12.01.1953

21

LEA il pb PT 38 Aurel Vlaicu

Aurel Vlaicu

Ploiesti-Ph

0,203

7 :

Al 35

12.01.1953

22

LEA il pb PT 38 Sitarului

Sitarului

Ploiesti-Ph

0,203

7 ;

Al 35

12.01.1953

23

LEA il pb PT 38 Cerceluș

Cerceluș

Ploiesti-Ph

0,435

15 :

TYIR

12.01.1953

24

LEA il pb PT 38 Gladiolei

Gladiolei

Ploiesti-Ph

0,145

5 i

TYIR

12.01.1953

25

LEA il pb PT 38 Rahovei

Rahovei

Ploiesti-Ph

0,435

15 1

A135

12.01.1953

26

LEA il pb PT 38 Moldovei

Moldovei

Ploiesti-Ph

0,058

2 i

Al 35

12.01.1953

27

LEA il pb PT 38 Bd Independentei

Bd lndependentei(Rond l-Maramures)

Ploiesti-Ph

1

12.01.1953

28

LEA il pb PT 162 Anul 1848

Anul 1848(bif Nic lorga)

Ploiesti-Ph

0,124

4 !

TYIR 3*25+16 3*25+16

12.01.1953

29

LEA il pb PT 162 Anul 1848

Anul 1848(urmatorii 2 st după st cu LEA tors)

Ploiesti-Ph

0,062

2 :

Al 35

12.01.1953

30

LESilpbPT 162 Anul 1848

Anul 1848 (următorii 2 st după st cu LEA clas)

Ploiesti-Ph

0,062

2 ;

ACYY 3j*25^1i^rc

10^1^53

31

LEA il pb PT 162 Nicolae lorga

Nicolae lorga

Ploiesti-Ph

0,31

10 i

TYIR 3^2^14^--

12W19M

32

LEA il pb PT 162 Milcov

Milcov(pana la int cu strTeleajen)

Ploiesti-Ph

0,155

5 ;

TYIR 3^25^16,-..

12.0l.l95â

33

LEA il pb PT 162 13 Decembrie

13 Decembrie

Ploiesti-Ph

0,217

7 i

12 0171953;)34

LEA il pb PT 162 Ardealului

Ardealului

Ploiesti-Ph

0,124

4;

Al 35

12.01.1953

35

LEA il pb PT 162 Birsei

Birsei

Ploiesti-Ph

0,124

4 ■

Al 35

12.01.1953

36

LEA il pb PT 162 Calmatui

Calmatui

Ploiesti-Ph

0,124

4 i

TYIR 3*25+16

12.01.1953

37

LEA il pb PT162 Hasdeu

Hasdeu

Ploiesti-Ph

1,054

34 ■.

TYIR 3*25+16

12.01.1953

38

LEA îl pb PT 103 Călimări

Caliman(intre Venus si Zinelor)

Ploiesti-Ph

0,832

26

Al 35

12.01.1953

39

LEA il pb PT 103 Flacara

Flacara

Ploiesti-Ph

0,192

6 i

TYIR 3*25+16

12.01.1953

40

LEA il pb PT 103 Pompieri

Pompierițintre Caliman si Slt Er C-tinoiu V-le)

Ploiesti-Ph

0,16

5 i

Al 35

12.01.1953

41

LEA il pb PT 103 Slt Erou Constantinoiu V-le

Slt Erou Constantinoiu Vasile

Ploiesti-Ph

0,096

3 i

Al 35

12.01.1953

42

LEA il pb PT 103 Slt Erou Constantinoiu V-le

Slt Erou Constantinoiu Vasile

Ploiesti-Ph

0,064

2 :

TYIR 3*25+16

12.01.1953

43

LEA il pb PT 103 Muntelui

Muntelui

Ploiesti-Ph

0,096

3 !

AI 35

12.01.1953

44

LEA il pb PT 103 Calugareni

Calugareni

Ploiesti-Ph

0,256

8 i

Al 35

12.01.1953

45

LEA il pb PT 103 Venus

Venus

Ploiesti-Ph

0,256

8 i

TYIR 3*25+16

12.01.1953

46

LEA il pb PT 103 Cpt Av P Ciocănel

Cpt Av Popescu Ciocane!

Ploiesti-Ph

0,32

10 :

Al 35

12.01.1953

47

LEA il pb PT 103 Cercului

Cercului

Ploiesti-Ph

0,16

5 :

Al 35

12.01.1953

48

LEA il pb PT 103 Licurici

Licurici

Ploiesti-Ph

0,096

3 ;

Al 35

12.01.1953

49

LEA il pb PT 103 Cosmos

Cosmos

Ploiesti-Ph

0,064

2

Al 35

12.01.1953

50

LEA il pb PT 103 Grădinilor

Grădinilor

Ploiesti-Ph

0,096

3 :

Al 35

12.01.1953

51

LEA il pb PT 103 Caramidari

Caramidari

Ploiesti-Ph

0,16

5 :

Al 35

12.01.1953

52

LEA il pb PT 103 Neptun

Neptun

Ploiesti-Ph

0,224

7 :

Al 35

12.01.1953

53

LEA il pb PT 103 Uranus

Uranus

Ploiesti-Ph

0,096

3

Al 35

12.01.1953

54

LEA il pb PT 103 V Lucaciu

V Lucaciu

Ploiesti-Ph

0,224

7 :

Al 35

12.01.1953

55

LEA il pb PT 103 Rudului

Rudului(intre Cpt Ciocănel si Pompieri)

Ploiesti-Ph

0,608

19 i

Al 35

12.01.1953

56

LEA il pb PT103Cerna

Cerna

Ploiesti-Ph

0,224

7 ;

AI 35

12.01.1953

57

LEA il pb PT103 Jijiei

Jijiei

Ploiesti-Ph

0,224

7 :

Al 35

12.01.1953

58

LEAilpb PT 103 Jupiter

Jupiter

Ploiesti-Ph

0,352

11 '

Al 35

12.01.1953

59

LEA îl pb PT103Jupiter

Jupiter

Ploiesti-Ph

0,256

8 ;

TYIR 3*25+16

12.01.1953

60

LEA il pb PT 103 Fecioarei

Fecioarei

Ploiesti-Ph

0,096

3 i

Al 35

12.01.1953

61

LEAilpb PT 103 Saturn

Saturn

Ploiesti-Ph

0,384

12 ;

Al 35

12.01.1953

62

LEAilpb PT 103 Saturn

Saturn

Ploiesti-Ph

0,032

1 i

TYIR 3*25+16

12.01.1953

63

LEAilpb PT 103 Istrita

Istrita

Ploiesti-Ph

0,096

3 ;

TYIR 3*25+16

12.01.1953

64

LEAilpb PT103Finarî

Fînari

Ploiesti-Ph

0,192

6 1

Al 35

12.01.1953

65

LEA il pb PT 103 Ecoului

Ecoului

Ploiesti-Ph

0,032

1 I

Al 35

12.01.1953

66

LEA il pb PT 572 Rudului

Rudului(intre Pompieri si Plaiesilor)

Ploiesti-Ph

0,57

19 i

Al 35

12.01.1953

67

LEA il pb PT 572 Pompieri

Pompierif intre Slt Er C-tinoiu V-le si Rudului)

PIo iești-Ph

0,06

2 :

TYIR 3*25+16

12.01.1953

68

LEA il pb PT 572 Heliade Radulescu

Heliade Radulescu

Ploiesti-Ph

0,21

7 ;

Al 35

12.01.1953

69

LEA il pb PT 572 Costache Negri

Costache Negri

Ploiesti-Ph

0,06

2 ’

TYIR 3*25+16

12.01.1953

70

LEA îl pb PT 572 Vasile Boerescu

Vasile Boerescu

Ploiesti-Ph

0,15

5 I

TYIR 3*25+16

12.01.1953

71

LEA îl pb PT 572 Labirintului

Labirintului

Ploiesti-Ph

0,09

3 :

Al 35

12-00-1^53

72

LEA il pb PT 572 Ana Ipatescu

Ana Ipatescu

Ploiesti-Ph

0,63

21 :

TYIR 3*25+16^

73

LEA il pb PT 572 Izvoras

Izvoras

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

fl2.01jfe

74

LEA il pb PT572 Hanibal

Hanibal                                |

Ploiesti-Ph

0,15

5 :

Al 35        '

/12s(U..1953xx75

LEA il pb PT 572 Petru Poni

Petru Poni

Ploiesti-Ph

0,18

6i

Al 35

12,01.1953

76

LEA il pb PT 572 Petroniu

Petroniu

Ploîestî-Ph

0,12

4:

Al 3 5

12.01.1953

77

LEA il pb PT 572 Cicero

Cicero

Ploiesti-Ph

0,24

8!

Al 35

12.01,1953

78

LEA il pb PT 572 Horatiu

Horatiu

Ploiesti-Ph

0,24

Si

Al! 35

12.01.1953

79

LEA il pb PT 572 Viseului

Viseului

Ploiesti-Ph

0,27

9i

Al 35

12.01.1953

80

LEA il pb PT 572 Anul 1907

Anul 1907

Ploiesti-Ph

0,54

18|

A1I35

12.01.1953

81

LEA il pb PT 572 Zinelor

Zinelor

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al|35

12.01.1953

82

LEA il pb PT 572 Alexandru Donici

Alexandru Donici

Ploiesti-Ph

0,21

7\

Al 35

12.01.1953

83

LEA îl pb PT 572 Suceava

Suceava

Ploiesti-Ph

0,12

4:

TYIR 3*25+16

12.01.1953

84

LEA il pb PT 572 Mercurului

Mercurului

Ploiesti-Ph

0,27

9 :

Al|35

12.01.1953

85

LEA il pb PT 587 Glinka

Alexandru Glinka(pina la int cu Lapusneanu)

Ploiesti-Ph

0,36

I0i

TYIR 3*25+16

12.01.1953

86

LEA il pb PT 131Brancoveanu Vodă

Brancoveanu Vodă

Ploiesti-Ph

0,429

13|

TYIR 3*25+16

12.01.1953

87

LEA il pb PT 131 Andrei Muresanu

Andrei Muresanu(spre Pol Cina)

Ploiesti-Ph

0,099

3 !

TYIR 3*25+16

12.01.1953

88

LEA il pb PT 131 Alee Piața Cina

Alee Piața Cina(intre piața si blocuri pe dr)

Ploiesti-Ph

0,066

2 !

TYIR 3*25+16

12.01.1953

89

LEA il pb PT 131 Națiunii

Națiunii

Ploiesti-Ph

0,429

13!

TYIR3,*25+16

12.01.1953

90

LEA il pb PT 131 Banatului

Banatului

Ploiesti-Ph

0,264

8 !

TYIR 3*25+16

12.01.1953

91

LEA il pb PT 39 Gageni

Gageni (intre Castor si Deparateanu)

Ploiesti-Ph

0,72

24!

TYIR 3*35+25

12.01.1953

92

LEA il pb PT 39 Abrud

Abrud

Ploiesti-Ph

0,3

10i

Al 135

12.01.1953

93

LEA il pb PT 39 Mușețel

Mușețel

Ploiesti-Ph

0,51

17

Al'35

12.01.1953

94

LEA il pb PT 39 Toma Socolescu

Toma Socolescu

Ploiesti-Ph

0,3

10!

AT35

12.01.1953

95

LEA ii pb PT 39 Nicolae Filimon

Nicolae Filimon

Ploiesti-Ph

0,24

8 1

Al '35

12.01.1953

96

LEA il pb PT 39 Clopotari

Clopotari

Ploiesti-Ph

0,27

9 i

Al 35

12.01.1953

97

LEA il pb PT 39 Podețului

Podețului

Ploiesti-Ph

0,12

4 :

Al 35

12.01.1953

98

LEA il pb PT 39 Redutei

Redutei

Ploiesti-Ph

0,15

5 i

AI 35

12.01.1953

99

LEA il pb PT 39 W Maracineanu

W Maracineanu

Ploiesti-Ph

0,15

5 i

Al 35

12.01.1953

100

LEA îl pb PT 39 Crinului

Crinului

Ploiesti-Ph

0,21

7 i

Al 35

12.01.1953

101

LEA il pb PT 39 Maior Sontu

Maior Sontu

Ploiesti-Ph

0,15

5 !

Al 35

12.01.1953

102

LEA il pb PT 39 Vornicul Beldiman

Vornicul Beldiman

Ploiesti-Ph

0,21

7;

Al 35

12.01.1953

103

LEA il pb PT 39 Vidinului

Vidinului

Ploiesti-Ph

0,15

5 !

Al 35

12.01.1953

104

LEA il pb PT 39 Recoltei

Recoltei

Ploiesti-Ph

0,33

H !

Al 35

12.01.1953

105

LEA il pb PT 39 Nucet

Nucet

Ploiesti-Ph

0,27

9 i

AI 35

12.01.1953

106

LEA il pb PT 39 Nucet

Nucet

Ploiesti-Ph

0,15

5 ■

TYIR 31=35+25

12.01.1953

107

LEA il pb PT 39 Viisoarei

Viisoarei

Ploiesti-Ph

0,27

9 I

TYIR 3Î35+25

12.01.1953

108

LEA il pb PT 39 Lirei

Lirei

Ploiesti-Ph

0,03

1 i

TYIR 3*35+25

12.01.1953

109

LEA il pb PT 39 Spiru Haret

Spiru Haret

Ploiesti-Ph

0,09

3 :

Al 35

12.01.1953

110

LEA il pb PT 39 Cioplea

Cioplea

Ploiesti-Ph

0,09

3 :

AI 35

12.01.1953

111

LEA il pb PT 39 Stăruinței

Stăruinței

Ploiesti-Ph

0,24

8 ■

Al 35

43104^953

112

LEA il pb PT 39 Gazetei

Gazetei

Ploiesti-Ph

0,06

2 '

Al 35

WA

113

LEA il pb PT 42 Buna Vestire

Buna Vestire(intre Munteniei si calea ferata)

Ploiesti-Ph

0,63

21 ;

Al 35

12.01.1333^

114

LEA il pb PT 42 Bicaz

Bicaz

Ploiesti-Ph

0,24

8 i

Al 35//^' /

l:2,01.19b\

115

LEA il pb PT 42 Soveja

Soveja

Ploiesti-Ph

0,21

7 i |

AI3tfr< fO

12W9Ș3

116

LEA il pb PT 42 Pescarus

Pescarus

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

117

LEA il pb PT 42 Amota

Arnota

Ploiesti-Ph

0,09

3

TYIR 3*35+25

12.01.1953

118

LEA il pb PT 42 Arnota

Arnota

Ploiesti-Ph

0,06

2

Al 35

12.01.1953

119

LEA il pb PT 42 Poet Anghel

Poet Anghel

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

12.01.1953

120

LEA II pb PT 42 Cerasului

Cerasului

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

121

LEA il pb PT 42 Trompetei

Trompetei

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

122

LEA il pb PT 42 Tinerimii

Tinerimii

Ploiesti-Ph

0,21

7

Ai 3 5

12.01.1953

123

LEA il pb PT 42 Lupeni

Lupeni(intre nr 65 si Spatari)

Ploiesti-Ph

0,3

10

TYIR 3*35+25

12.01.1953

124

LEA il pb PT 42 Lupeni

Lupenițintre nr 65 si Buna Vestire)

Ploiesti-Ph

0,84

28

TYIR 3*35+25

12.01.1953

125

LEA il pb PT 42 Concordiei

Concordiei

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al! 35

12.01.1953

126

LEA il pb PT 42 Prut

Prut

Ploiesti-Ph

0,06

2

TYIR 3*35+25

12.01.1953

127

LEA il pb PT 42 lalomitei

lalomitei

Ploiesti-Ph

0,27

9

A1I35

12.01.1953

128

LEA il pb PT 42 Sudorului

Sudorului

Ploiesti-Ph

0,15

5:

TYIR 3*35+25

12.01.1953

129

LEA îl pb PT 42 Fundătură

Fundatura( intre Sudorului si Fd Lupeni)

Ploiesti-Ph

0,12

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

130

LEA il pb PT 42 Fundătură Lupeni

Fundătură Lupeni

Ploiesti-Ph

0,15

5

TYIR 3*35+25

12.01.1953

131

LEA il pb PT 42 Andrei loachimescu

Andrei loachimescu

Ploiesti-Ph

0,15

5

Al|35

12.01.1953

132

LEA il pb PT 42 Predelus

Predelus

Ploiesti-Ph

0,15

5

Al 35

12.01.1953

133

LEAilpbPT42 Șiret

Șiret

Ploiesti-Ph

0,63

21

AI 35

12.01.1953

134

LEA il pb PT 42 Bistriței

Bistriței

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

135

LEA il pb PT 42 Alexandru Lapusneanu

Alexandru Lapusneanu

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 13 5

12.01.1953

136

LEA il pb PT 42 Alexandru Lapusneanu

Alexandru Lapusneanu

Ploiesti-Ph

0,12

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

137

LEA il pb PT 42 Ciprian Porumbescu

Ciprian Porumbescu

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 135

12.01.1953

138

LEA il pb PT 42 Simion Barnutiu

Simion Barnutiu

Ploiesti-Ph

0,33

11

AI |35

12.01.1953

139

LEA il pb PT 42 Timpului

Timpului

Ploiesti-Ph

0,27

9

Al 135

12.01.1953

140

LEA il pb PT 42 Șoimului

Șoimului

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 135

12.01.1953

141

LEA il pb PT 42 Brates

Brates

Ploiesti-Ph

0,15

5

Al 135

12.01.1953

142

LEA il pb PT 42 Ploilor

Ploilor

Ploiesti-Ph

0,12

4

AI 35

12.01.1953

143

LEA il pb PT 42 Arcușului

Arcușului

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

144

LEA il pb PT 42 Gheorghe Asache

Gheorghe Asache

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

145

LEA il pb PT 42 Spatari

Spatari

Ploiesti-Ph

0,3

10

TYIR 31*35+25

12.01.1953

146

LEA il pb PT 42 Profesor Reiner

Profesor Reiner

Ploiesti-Ph

0,39

13

Al 35

12.01.1953

147

LEA il pb PT 42 Cavalului

Cavalului

Ploiesti-Ph

0,21

7

TYIR 31*35+25

12.01.1953

148

LEA il pb PT 42 Naiului

Naiului

Ploiesti-Ph

0,06

. 2

TYIR 31*35+25

12.01.1953

149

LEA il pb PT 42 Vioarei

Vioarei

Ploiesti-Ph

0,24

8

TYIR 31*35+25

12.01.1953

150

LEA il pb PT 42 Rarau

Rarau

Ploiesti-Ph

0,09

3 ,

TYIR 3^35+25

12.01.1953

151

LEA il pb PT 42 Novac

Novac

Ploiesti-Ph

0,12

4 ■

TYIR 31*35+25

12.01.1953

152

LEA il pb 549 Razoare

Razoare

Ploiesti-Ph

0,093

3 :

TYIR 3*25+16

J2.01.1953

153

LEA il pb 549 Granitului

Granitului

Ploiesti-Ph

0,155

5

AI^ÎÂ~

154

LEA il pb 549 Motrului

Motrului

Ploiesti-Ph

0,155

5:

155

LEA il pb 549 Ineu

Ineu

Ploiesti-Ph

0,155

5

12.01.4#^

156

LEA il pb 549 Baiului

Baiului

Ploiesti-Ph

0,186

6

WJ-1W

157

LEA îl pb 549 Arhimede

Arhimede

Ploiesti-Ph

0,186

6

Al 35

12.01.1953

158

LEA il pb 549 Ciresoaia

Ciresoaia

Ploiesti-Ph

0,217

7

TYIR 3*25+16

12.01.1953

159

LEA il pb 549 Arhimede

Arhimede

Ploiesti-Ph

0,062

2

TYIR 3*25+16

12.01.1953

160

LEA il pb 549 Nicolae Filipescu

Nicolae Filipescu

Ploiesti-Ph

0,093

3

TYIR 3*25+16

12.01.1953

161

LEA il pb 549 Tribunei

Tribunei

Ploiesti-Ph

0,341

11

TYIR 3*25+16

12.01.1953

162

LEA il pb 549 Victoriei

Victoriei

PIo iești-Ph

0,186

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

163

LEA il pb 549 Cosna

Cosna

Ploiesti-Ph

0,093

3

TYIR 3*25+16

12.01.1953

164

LEA il pb PT 13 B-dul Independentei

Bd lndep(vezi Ax N-S-Rond Gara-S-Rond II)

Ploiesti-Ph

12.01.1953

165

LEA il pb PT 13 Eminescu

Eminescu

Ploiesti-Ph

0,675

27

TYIR

12.01.1953

166

LEA il pb PT 13 spate Gioconda

spate Gioconda

Ploiesti-Ph

0,05

2

Al 35

12.01.1953

167

LEA il pb PT 13 Cosanzeana

Cosanzeana

Ploiesti-Ph

0,1

4

Al 35

12.01.1953

168

LES il pb PT 13 Rodica

Rodica

Ploiesti-Ph

0,05

2

ACYY

12.01.1953

169

LEA il pb PT 13 Miorița

Miorița

Ploiesti-Ph

0,075

3

Al 35

12.01.1953

170

LEA il pb PT 13 Luceafărului

Luceafărului

Ploiesti-Ph

0,075

3

Al 35

12.01.1953

171

LEA il pb PT 13 Ana Ipatescu

Ana lpatescu(intreEminescu si Bobalna)

Ploiesti-Ph

0,025

1

TYIR

12.01.1953

172

LEA il pb PT13Bobalna

Bobalna(intre Ana Ipatescu si Bd Indep)

Ploiesti-Ph

0,125

5

LEA

12.01.1953

173

LEA il pb PT 13 llie Pintilie

Traia n Vuia

Ploiesti-Ph

0,2

8

Al 35

12.01.1953

174

LEA il pb PT 238 Caltunasi

Caltunasi

Ploiesti-Ph

0,186

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

175

LEA il pb PT 238 Rozmarin

Rozmarin

Ploiesti-Ph

0,403

13

Al 35

12.01.1953

176

LEA il pb PT 238 Zambilelor

Zambilelor

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

177

LEA il pb PT 238 Crângului

Crâng ului (intre Caltunasi si Crăițelor)

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

178

LEA il pb PT 238 Bujorului

Bujorului

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

179

LEA il pb PT 238 Lucernei

Lucernei

Ploiesti-Ph

0,434

14

TYIR 3*25+16

12.01.1953

180

LEA il pb PT 238 Trifoiului

Trifoiului

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al 35

12.01.1953

181

LEA il pb PT 238 Zorelelor

Zorelelor

Ploiesti-Ph

0,093

3

Al 35

12.01.1953

182

LEA il pb PT238 Crângului

Cranguluifintre Zorelelor si Caltunasi)

Ploiesti-Ph

0,155

5

TYIR 3*25+16

12.01.1953

183

LEA il pb PT 238 Crismaritelor

Crismaritelor

Ploiesti-Ph

0,31

10

Al 35

12.01.1953

184

LEA il pb PT 238 Crismaritelor

Crismaritelor

Ploiesti-Ph

0,434

14

TYIR 3*25+16

12.01.1953

185

LEA il pb PT 104 Lalelelor

Lalelelor

Ploiesti-Ph

0,203

7

TYIR 3*35+25

12.01.1953

186

LEA il pb PT104 Stejarului

Stejarului

Ploiesti-Ph

0,406

14

TYIR 3*35+25

12.01.1953

187

LEA il pb PT 104 Mesteacănului

Mesteacănului

Ploiesti-Ph

0,232

8

Al 35

12.01.1953

188

LEA il pb PT 104 Alunilor

Alunilor

Ploiesti-Ph

0,435

15

Al 35

12.01.1953

189

LEA il pb PT 104 Arborilor

Arborilor

Ploiesti-Ph

0,551

19

AI 35

12.01.1953

190

LEA il pb PT 104 Plopilor

Plopilor

Ploiesti-Ph

0,493

17

Al 35

12.01.1953

191

LEA il pb PT 104 Fagului

Fagului

Ploiesti-Ph

0,29

10

Al 35

12.01.1953

192

LEA il pb PT 104 Sălciei

Sălciei

Ploiesti-Ph

0,116

4

Al 35

12.01.1953

193

LEA il pb PT 104 Arțarului

Arțarului

Ploiesti-Ph

0,29

10

Al 35

12.01.1953

194

LEA il pb PT 104 Crăițelor

Crăițelor

Ploiesti-Ph

0,29

10

Al 35

jT^4953

195

LEA il pb PT 104 Iasomiei

Iasomiei

Ploiesti-Ph

0,203

7

Al 35/^s

124)0^

196

LEA il pb PT 104 Leandrului

Leandrului

Ploiesti-Ph

0,232

8

A13^>v ..

12.01. $53^

197

LEA il pb PT 104 Cringului

Cringului(intre Crăițelor si Drumul Serii)

Ploiesti-Ph |

0,986

34

Al 3'5'^ Ad

^2;0-I,.19^3^

i |

198

LEA il pb PT 104 Dumbravei

Dumbravei

Ploiesti-Ph

0,232

8

TYIR 3*35+25

12.01.1953

199

LEA il pb PT 104 Pomilor

Pomilor

Ploiesti-Ph

0,232

8

Al 35

12.01.1953

200

LEA il pb PT 104 Stinjertei

Stinjenei

Ploiesti-Ph

0,174

6

Al 35

12.01.1953

201

LEA il pb PT 104 Micsunele

Micsunele

Ploiesti-Ph

0,203

7

Al 35

12.01.1953

202

LEA il pb PT 104 Albastrele

Albastrele

Ploiesti-Ph

0,174

6

Al 35

12.01.1953

203

LEA il pb PT 104 Piersicilor

Piersicilor

Ploiesti-Ph

0,174

6

Al 35

12.01.1953

204

LEA il pb PT 104 Prunilor

Prunilor

Ploiesti-Ph

0,203

7

Al 35

12.01.1953

205

LEA il pb PT 104 Merilor

Merilor

Ploiesti-Ph

0,145

5

Al 35

12.01.1953

206

LEA il pb PT 104 Perilor

Perilor

Ploiesti-Ph

0,145

5'

Al 35

12.01.1953

207

LEA ii pb PT 240 Rezervoarelor

Rezervoarelor(stanga partea spre Industriei)

Ploiesti-Ph

0,336

12

Al 35

12.01.1953

208

LEA il pb PT 240 Rezervoarelor

Rezervoarelor(dreapta partea spre Mărfurilor)

Ploiesti-Ph

0,252

9

TYIR 3*25+16

12.01.1953

209

LEA il pb PT 240 Mărfurilor

Marfurilor(capatul spre Industriei)

Ploiesti-Ph

0,14

5'

AI 35

12.01.1953

210

LEA il pb PT 240 Mărfurilor

Marfurilorfcăpătui spre Rezervoarelor)

Ploiesti-Ph

0

0

I

12.01.1953

211

LEA il pb PT 240 Industriei

lndustriei(intre Rezervoarelor si PT 446)

Ploiesti-Ph

0,168

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

212

LEA il pb PT 240 Industriei

lndustriei(intre PT 544 si PT 446)

Ploiesti-Ph

0,28

10

Al 35

12.01.1953

213

LEA il pb PT 240 Industriei

lndustriei(intre PT 544 si en-gross chinezesc)

Ploiesti-Ph

0,224

8

TYIR 3*25+16

12.01.1953

214

LEA il pb PT 240 Industriei

lndustriei(intre en-gross chinezesc si Mărfurilor)

Ploiesti-Ph

0,14

5

Al 35

12.01.1953

215

LEA il pb PT 512 Grigore Cantacuzino

Grigore Cantacuzino(intre PT 512 si Sos Vestului)

Ploiesti-Ph

0,496

16

TYIR 3*25+16

12.01.1953

216

LEA il pb PT 512 Grigore Cantacuzino

Grigore Cantacuzino(intre PT 512 si Podul înalt)

Ploiesti-Ph

0,682

22

TYIR 3*25+16

12.01.1953

217

LEA il pb PT 512 Grigore Cantacuzino

Grigore Cantacuzino(intre PT 512 si Podul lnalt)stanga

Ploiesti-Ph

0,744

24

TYIR 3*25+16

12.01.1953

218

LEA il pb PT 512 Reconstrucției

Reconstrucției

Ploiesti-Ph

0,248

8

Al 35

12.01.1953

219

LEA il pb PT 512 Reconstrucției

Reconstructiei(scuar)

Ploiesti-Ph

0,062

2

Al 35

12.01.1953

220

LEA il pb PT 512 Veterani

Veterani

Ploiesti-Ph

0,124

4

TYIR 3*25+16

12.01.1953

221

LEA il pb PT 512 Cimpoiului

Cimpoiului

Ploiesti-Ph

0,062

2

Al 35

12.01.1953

222

LEA il pb PT 512 Constantin Mile

Constantin Mile

Ploiesti-Ph

0,093

3.

Al'35

12.01.1953

223

LEA il pb PT 239 Bobalna

Bobalna(intre Depoului si P Negulescu)

Ploiesti-Ph

0,775

25

Al 35

12.01.1953

224

LEA il pb PT 239 Cheia

Cheia

Ploiesti-Ph

0,217

7

TYIR 3*25+16

12.01.1953

225

LEA il pb PT 239 Veronica Micle

Veronica Micle

Ploiesti-Ph

0,186

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

226

LEA il pb PT 239 Cernica

Cernica

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

227

LEA il pb PT 239 Lacauti

Lacauti

Ploiesti-Ph

0,093

3

AII 35

12.01.1953

228

LEA il pb PT 239 Constructori

Constructori

Ploiesti-Ph

0,155

5

TYIR 3*25+16

12.01.1953

229

LEA il pb PT 239 Snagov

Snagov

Ploiesti-Ph

0,341

11

Al 35

12.01.1953

230

LEA il pb PT 239 Frăției

Frăției

Ploiesti-Ph

0,248

8 .

Al 35

12.01.1953

231

LEA il pb PT 239 Mecet

Mecet

Ploiesti-Ph

0,279

9

AI 35

12.01.1953

232

LEA il pb PT 239 Petrarca

Petrarca

Ploiesti-Ph

0,31

10

A1I35

12.01.1953

233

LEA il pb PT 239 Petru Poni

Petru Poni

Ploiesti-Ph

0,093

3 :

Al 35

12.01.1953

234

LEA il pb PT 239 Principatele Unite

Principatele Unite

Ploiesti-Ph

0,31

10

Al 35

12.01.1953

235

LEA il pb PT 239 Principatele Unite

Principatele Unite

Ploiesti-Ph

0,031

1

TYIR 3*25+16

236

LEA il pb PT 239 Petre Negulescu

Petre Negulescu

Ploiesti-Ph

0,248

8

Alias rfVt

237

LEA il pb PT 239 Leonard Doroftei

Leonard Doroftei

Ploiesti-Ph

0,124

4

TYIR3*25$6^

12.01.1953 -

238

LEA il pb PT 239 Progresul

Progresul

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al|35//?oV/

239

LEA il pb PT 192 Rudului

Rudului(intre Sondelor si Eroilor)

Ploiesti-Ph

0,464

16

Al 35

12.01.1953

240

LEA il pb PT 192 Rudului

Rudului(intrei Eroilor si Av Popescu Ciocănel)

Ploiesti-Ph

0,435

15

Al 35

12.01.1953

241

LEA il pb PT 192 Stindardului

Stindardului

Ploiesti-Ph

0,174

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

242

LEA il pb PT 192 Nufărului

Nufărului

Ploiesti-Ph

0,203

7

TYIR 3*25+16

12.01.1953

243

LEA il pb PT 192 Cosari

Cosari

Ploiesti-Ph

0,203

7

TYIR 3*25+16

12.01.1953

244

LEA il pb PT 192 Faurari

Faurari

Ploiesti-Ph

0,203

7

TYIR 3*25+16

12.01.1953

245

LEA il pb PT 192 Prundului

Prundului

Ploiesti-Ph

0,058

2

TYIR 3*25+16

12.01.1953

246

LEA il pb PT 192 Turda

Turda

Ploiesti-Ph

0,058

2

TYIR 3*25+16

12.01.1953

247

LEA il pb PT 192 Mieilor

Mieilor

Ploiesti-Ph

0,029

1

TYIR 3*25+16

12.01.1953

248

LEA il pb PT 192 Caiusari

Caiusari

Ploiesti-Ph

0,029

1

TYIR 3*25+16

12.01.1953

249

LEA il pb PT192 Crasna

Crasna

Ploiesti-Ph

0,087

3

Al 35

12.01.1953

250

LEA il pb PT192 Eroilor

Eroilor(intre Rudului si Tribunei)

Ploiesti-Ph

0,464

16

Al 35

12.01.1953

251

LEA il pb PT 192 Brazdei

Brazdei

Ploiesti-Ph

0,435

15

AI 35

12.01.1953

252

LEA il pb PT 192 Lemnari

Lemnari

Ploiesti-Ph

0,435

15

A15

12.01.1953

253

LEA il pb PT 192 Dezrobirii

Dezrobirii

Ploiesti-Ph

0,261

9

Al 35

12.01.1953

254

LEA il pb PT 192 Creuzot

Creuzot

Ploiesti-Ph

0,348

12

Al 35

12.01.1953

255

LEA il pb PT 192 Luminiței

Luminiței

Ploiesti-Ph

0,174

6

AI 35

12.01.1953

256

LEA il pb PT 192 Stindardului

Stindardului

Ploiesti-Ph

0,29

10

Al 35

12.01.1953

257

LEA il pb PT 192 Stindardului

Stindardului

Ploiesti-Ph

0,174

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

258

LEA il pb PT 27 Frăției

Frăției

Ploiesti-Ph

0,279

9

Al 35

12.01.1953

259

LEA il pb PT 27 Frăției

Frăției

Ploiesti-Ph

0,031

1

TYIR 3*25+16

12.01.1953

260

LEA il pb PT 27 Cozîa

Cozia

Ploiesti-Ph

0,403

13

Al 35

12.01.1953

261

LEA il pb PT 27 Cozîa

Cozia

Ploiesti-Ph

0,062

2

TYIR 3*25+16

12.01.1953

262

LEA il pb PT 27 Dorului

Dorului

Ploiesti-Ph

0,465

15

AI 35

12.01.1953

263

LEA il pb PT 27 Acarului

Acarului

Ploiesti-Ph

0,186

6

Al 35

12.01.1953

264

LEA il pb PT 27 Dambovitei

Dambovitei

Ploiesti-Ph

0,465

15

Al 35

12.01.1953

265

LEA il pb PT 27 Feroviari

Feroviari

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

266

LEA il pb PT 27 Orzari

Orzari

Ploiesti-Ph

0,155

5

AI 35

12.01.1953

267

LEA il pb PT 27 Snagov

Snagov

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

268

LEA il pb PT 27 Mecet

Mecet

Ploiesti-Ph

0,248

8

Al 35

12.01.1953

269

LEA il pb PT 27 Toamnei

Toamnei

Ploiesti-Ph

0,31

10

TYIR 3*25+16

12.01.1953

270

LEA il pb PT 166 Caragîale

Caragîale

Ploiesti-Ph

0,372

12

Al 35

12.01.1953

271

LEA il pb PT 166 Caragîale

Caragîale

Ploiesti-Ph

0,341

11

TYIR 3*25+16

12.01.1953

272

LEA il pb PT 166 Rudului

Rudului (curbura spate Omnia)

Ploiesti-Ph

0,248

8

TYIR 3*25+16

12.01.1953

273

LEA il pb PT 166 Grigore Cantacuzino

Grigore Cantacuzino(intre Omnia si Vlad Tepes)

Ploiesti-Ph

0,279

9

Al 35

12.01.1953

274

LEA il pb PT 166 Grigore Cantacuzino

Grigore Cantacuzino(intre Vlad Tepes si Podul înalt)

Ploiesti-Ph

0

0

TYIR 3*25+16

12.01.1953

275

LEA il pb PT 166 Vlad Tepes

Vlad Tepes

Ploiesti-Ph

0,186

6

AI 35

42^1953

276

LEA il pb PT 166 Vlad Tepes

Vlad Tepes

Ploiesti-Ph

0,155

5

TYIR 3*25;I4^.?;

277

LEA il pb PT 166 Lobacevski

Lobacevski

Ploiesti-Ph

0,434

14

TYIR 3 *2,^+1^

12.01.195^^

278

LEAil pb PT 166 13 Septembrie

13 Septembrie

Ploiesti-Ph

0,279

9

TYIR3/A5£16/ %.

J2.Q1J95^

279

LEAil pb PT 166 Popa Șapca

Popa Șapca

Ploiesti-Ph

0,155

5

TYIR 3ftî$-16+ '

i2:oi\f953;„

280

LEA il pb PT 165 Rudului

RuduluifintreMarasesti si Plaiesilor)

Ploiesti-Ph

0,232

8

Al 35

12.01.1953

281

LEA il pb PT165Rudului

Rudului(intre Marasesti si Plaiesilor)

Ploiesti-Ph

0,058

2

TYIR 3*25+16

12.01.1953

282

LEA il pb PT 165 Marasesti

Marasesti(intre Ceahlau si Kutuzov)

Ploiesti-Ph

0,348

12

TYIR 3*25+16

12.01.1953

283

LEA il pb PT 165 Marasesti

Marasestifintre Ceahlau si Kutuzov)

Ploiesti-Ph

0,261

9 .

Al 35

12.01.1953

284

LEA il pb PT 165 Sapunari

Sapunari

Ploiesti-Ph

0,203

7

TYIR 3*25+16

12.01.1953

285

LEA il pb PT 165 Anton Pann

Anton Pann

Ploiesti-Ph

0,232

8

AI 35

12.01.1953

286

LEA il pb PT 165 Kutuzov

Kutuzov

Ploiesti-Ph

0,145

5

TYIR 3*25+16

12.01.1953

287

LEA il pb PT 165 C T Grigorescu

C T Grigorescu

Ploiesti-Ph

0,058

2

Al 35

12.01.1953

288

LEA il pb PT 165 C T Grigorescu

C T Grigorescu

Ploiesti-Ph

0,174

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

289

LEA il pb PT 165 Cooperației

Cooperației

Ploiesti-Ph

0,029

1

TYIR 3*25+16

12.01.1953

290

LEA il pb PT 165 Barbu Delavrancea

Barbu Delavrancea

Ploiesti-Ph

0,174

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

291

LEA il pb PT 165 Barbu Delavrancea

Barbu Delavrancea

Ploiesti-Ph

0,058

2

Al 35

12.01.1953

292

LEA il pb PT 29 Marasesti

Marasesti(intre Lobacevski si Alecu Russo)

Ploiesti-Ph

0,72

24

TYIR 3*35+25

12.01.1953

293

LEA il pb PT 29 Tatra

Tatra

Ploiesti-Ph

0,15

5

Al 35

12.01.1953

294

LEA il pb PT 29 Turlei

Turlei

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

295

LEA il pb PT 29 Zagan

Zagan

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

296

LEA ii pb PT 29 Varatec

Varatec

Ploiesti-Ph

0,24

8

TYIR 3*35+25

12.01.1953

297

LEA îl pb PT 29 Vasile Parvan

Vasile Parvan

Ploiesti-Ph

0,18

6

TYIR 3*35+25

12.01.1953

298

LEA il pb PT 29 Borsec

Borsec

Ploiesti-Ph

0,12

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

299

LEA îl pb PT 29 Alecu Russo

Alecu Russo

Ploiesti-Ph

0,12

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

300

LEA il pb PT 29 Plaiesilor

Plaiesilor

Ploiesti-Ph

0,66

22

Al 35

12.01.1953

301

LEA il pb PT 29 Mareșal Averescu

Mareșal Averescu

Ploiesti-Ph

0,12

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

302

LEA il pb PT 29 Mareșal Averescu

Mareșal Averescu

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

303

LEA il pb PT 29 Fuiorului

Fuiorului

Ploiesti-Ph

0,09

3

AI 35

12.01.1953

304

LEA il pb PT 29 Titu Maiorescu

Titu Maiorescu

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

305

LEA il pb PT 29 Horezului

Horezului

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

306

LEA il pb PT 29 Albinei

Albinei

Ploiesti-Ph

0,42

14

Al 35

12.01.1953

307

LEA il pb PT 29 Negoiu

Negoiu

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

308

LEA il pb PT 29 Panciu

Panciu

Ploiesti-Ph

0,24

8

AI 35

12.01.1953

309

L'EA il pb PT 29 Călim an

Caliman(intre Albinei si Plaiesilor)

Ploiesti-Ph

0,27

9

Al 35

12.01.1953

310

LEA il pb PT 29 Zugravului

Zugravului

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

311

LEA il pb PT 29 Zânelor

Zânelor

Ploiesti-Ph

0,06

2

Al 35

12.01.1953

312

LEA il pb PT 29 Magnoliei

Magnoliei

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

313

LEA il pb PT 29 Rucar

Rucar

Ploiesti-Ph

0,09

3 '

Al 35

12.01.1953

314

LEA il pb PT 29 Ceahlau

Ceahlau

Ploiesti-Ph

0,12

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

315

LEA il pb PT 29 Randunelelor

Randunelelor

Ploiesti-Ph

0,12

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

316

LEA il pb PT 4 Traian

Traian( intre Daciei si Cantacuzino)

Ploiesti-Ph

0,868

28

TYIR 3*25-16^=

4^0^953

317

LEA il pb PT 4 Daciei

Daciei

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

318

LEA il pb PT 4 Sevastopol

Sevastopol

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35/x^""

12.01.19533

319

LEA il pb PT 4 Veniamin Costache

Veniamin Costache

PIo iești-Ph

0,651

21

TYIR 3 ^<6/^

320

LEA il pb PT 4 Ghiocei

Ghiocei                               |

Ploiesti-Ph

0,279

9 1

TYIR 3f|^J6O

wfe£53:

321

LEA il pb PT 4 Arcului

Arcului

Ploiesti-Ph

0,186

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

322

LEA il pb PT 4 Ion Neculce

Ion Neculce

Ploiesti-Ph

0,248

8

Al 35

12.01.1953

323

LEA il pb PT 4 Ion Neculce

Ion Neculce

Ploiesti-Ph

0,031

1

TYIR 3*25+16

12.01.1953

324

LEA il pb PT 4 Posada

Posada

Ploiesti-Ph

0,062

2

Al 35

12.01.1953

325

LEA il pb PT 4 Dumbrăveni

Dumbrăveni

Ploiesti-Ph

0,062

2

Al 35

12.01.1953

326

LEA il pb PT 4 Codrii Cosminului

Codrii Cosminului

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

327

LEA il pb PT 4 Malu Roșu

Malu Roșu

Ploiesti-Ph

0,403

13

Al 35

12.01.1953

328

LEA il pb PT 4 Vaslui

Vaslui

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

329

LEA îl pb PT 4 Panduri

Panduri

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al 35

12.01.1953

330

LEA il pb PT 4 Blanari

Blanari

Ploiesti-Ph

0,093

3

Al 35

12.01.1953

331

LEA il pb PT 4 Nicolae Titulescu

Nicolae Titulescuf intre Malu Roșu si Oltului)

Ploiesti-Ph

0,279

9

TYIR 3*25+16

12.01.1953

332

LEA il pb PT 4 Agricultori

Agricultori

Ploiesti-Ph

0,062

2

TYIR 3*25+16

12.01.1953

333

LEA II pb PT 4 Dobrogei

Dobrogei

Ploiesti-Ph

0,31

10

Al 35

12.01.1953

334

LEA il pb PT 4 Dogari

Dogari

Ploiesti-Ph

0,155

5

AI 35

12.01.1953

335

LEA il pb PT 4 Moților

Moților

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

336

LEA il pb PT 4 Panduri

Panduri

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al 35

12.01.1953

337

LEA il pb PT 4 Curcubeului

Curcubeului

Ploiesti-Ph

0,465

15

TYIR 3*25+16

12.01.1953

338

LEA II pb PT 4 lazului

lazului

Ploiesti-Ph

0,124

4

TYIR 3*25+16

12.01.1953

339

LEA il pb PT 4 Elena Doamna

Elena Doamna

Ploiesti-Ph

0,806

26

TYIR 3*25+16

12.01.1953

340

LEA il pb PT 4 Logofăt Tautu

Logofăt Tautu

Ploiesti-Ph

0,31

10

TYIR 3*25+16

12.01.1953

341

LEA il pb PT 4 Verii

Verii

Ploiesti-Ph

0,155

5

TYIR 3*25+16

12.01.1953

342

LEA il pb PT 4 Vasile Lupu

Vasile Lupufintre Log Tautu si Liceu)

Ploiesti-Ph

0,434

14

TYIR 3*25+16

12.01.1953

343

LEA il pb PT 4 Rotari

Rotari

Ploiesti-Ph

0,155

5

TYIR 3*25+16

12.01.1953

344

LEA il pb PT 4 Trei Ierarhi

Trei Ierarhi

Ploiesti-Ph

0,186

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

345

LEA il pb PT 4 Pinului

Pinului

Ploiesti-Ph

0,124

4

TYIR 3*25+16

12.01.1953

346

LEA il pb PT 4 Horei

Horei

Ploiesti-Ph

0,093

3

TYIR 3*25+16

12.01.1953

347

LEA II pb PT 4 Victoriei

Victorieifintre V Lupu si Elena Doamna)

Ploiesti-Ph

0,186

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

348

LEA il pb PT 4 Victoriei

Victorieifintre Elena Doamna si Luminii)

Ploiesti-Ph

0

0

TYIR 3*25+16

12.01.1953

349

LEA il pb PT 4 Alexandru Odobescu

Alexandru Odobescu(intre Traian si Nicopole)

Ploiesti-Ph

0,403

13

TYIR 3*25+16

12.01.1953

350

LEA il pb PT 4 Afinelor

Afinelor

Ploiesti-Ph

0,279

9

TYIR 3*25+16

12.01.1953

351

LEA il pb PT 4 Colinei

Colinei

Ploiesti-Ph

0,651

21

TYIR 3*25+16

12.01.1953

352

LEA il pb PT 4 Luminii

Luminii

Ploiesti-Ph

0

0

TYIR 3*25+16

12.01.1953

353

LEA il pb PT 4 Nicopole

Nicopole

Ploiesti-Ph

0,713

23;

TYIR 3*25+16

12.01.1953

354

LEA il pb PT 111 Traian

Traianfintre Daciei si N Titulescu)

Ploiesti-Ph

0,31

10

TYIR 3*25+16

12.01.1953

355

LEA il pb PT 111 Nicolae Titulescu

Nicolae Titulescu(Tismana-P-ta-M Viteazul)

Ploiesti-Ph

0,217

7 .

TYIR 3*25+16

12.01.1953

356

LEA il pb PT 111 Clementei

Clementei

Ploiesti-Ph

0,248

8

TYIR 3*25+16

12.01.1953

357

LEA il pbPT111 Plugarilor

Plugarilor

Ploiesti-Ph

0,155

5 ■

I YIR 3*25 16, ^-

n^O'M4)53

358

LEA il pb PT 111 Barbu Catargiu

Barbu Catargiu

Ploiesti-Ph

0,124

4:

TYIR 3:*25+T&

359

LEA il pb PT 111 Tismana

Tismana

Ploiesti-Ph

0,341

ÎL

Al 35.   .

12.01.1^53^

360

LEA il pb PT 111 Sinaii

Sinaii

Ploiesti-Ph

0,341

11

TYIR 3*25-$ 6 '

,T2-W9&\

361

LEA il pbPT111 Bănești

Bănești

Ploiesti-Ph

0,217 |

z 1

AI!3|V' O


OV'“ / ^>i

1 'V A'                K fi


362

LEAil pbPT 111 8 Martie

8 Martie

Ploiesti-Ph

0,62

20

TYIR 3^25+16

12.01.1953

363

LEA ii pb PT 111 Unghiului

Unghiului

Ploiesti-Ph

0,341

11

Al 35

12.01.1953

364

LEA ii pb PT111 Barbu Știrbei

Barbu Știrbei

Ploiesti-Ph

0,341

11

Al 35

12.01.1953

365

LEA il pb PT 111 Oltului

Oltului

Ploiesti-Ph

0,341

11

TYIR 3*25+16

12.01.1953

366

LEA il pb PT 102 Spitalului

Spitaluluifintre Candiamo Popescu si Romana)

Ploiesti-Ph

0,39

13

TYIR 3*35+25

12.01.1953

367

LEA il pb PT 102 Candiamo Popescu

Candiamo Popescu

Ploiesti-Ph

0,3

10

Al 35

12.01.1953

368

LEA il pb PT 102 Vasile Alecsandri

Vasile Alecsandri

Ploiesti-Ph

0,36

12

Al 35

12.01.1953

369

LEA il pb PT 102 Decebal

Decebal

Ploiesti-Ph

0,39

13

TYIR 3*35+25

12.01.1953

370

LEA il pb PT 102 Doamna Stanca

Doamna Stanca

Ploiesti-Ph

0,06

2

Al 35

12.01.1953

371

LEA il pb PT 102 Fortunei

Fortunei

Ploiesti-Ph

0,3

10

TYIR 3*35+25

12.01.1953

372

LEA il pb PT 102 Primăverii

Primăverii

Ploiesti-Ph

0,33

11

TYIR 3*35+25

12.01.1953

373

LEA il pb PT 102 Caraiman

Caraiman

Ploiesti-Ph

0,15

5 '

TYIR 3*35+25

12.01.1953

374

LEA il pb PT 102 Postavaru

Postavaru

Ploiesti-Ph

0,09

3

TYIR 3*35+25

12.01.1953

375

LEA il pb PT 102 Prahovei

Prahovei

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

376

LEA il pb PT 102 Nucilor

Nucilor

Ploiesti-Ph

0,36

12

Al 35

12.01.1953

377

LEA il pb PT102 Nucilor

Nucilor

Ploiesti-Ph

0,06

2

TYIR 3*35+25

12.01.1953

378

LEA il pb PT 102 Romana

Romanaț intre Văleni si st benz PETROM)

Ploiesti-Ph

0,63

21

TYIR 3*35+25

12.01.1953

379

LEA il pb PT102 Caisului

Caisului

Ploiesti-Ph

0,06

2 '

Al 35

12.01.1953

380

LEAil pb PT 100 Dimbului

Dimbuluifintre Namoloasa si rond bariera Bucov)

Ploiesti-Ph

0,12

4

AI 35

12.01.1953

381

LEA il pb PT 100 Namoloasa

Namoloasa

Ploiesti-Ph

0,2

7 ■

Al 35

12.01.1953

382

LEAil pb PT 100 Doaga

Doaga

Ploiesti-Ph

0,2

6

Al 35

12.01.1953

383

LEAil pb PT 100 Robanesti

Robanesti

Ploiesti-Ph

0,2

6

Al 35

12.01.1953

384

LEA il pb PT 74 Luminișului

Luminișului

Ploiesti-Ph

0,18

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

385

LEA il pb PT 74 Busuiocului

Busuiocului

Ploiesti-Ph

0,18

6

TYIR 3*125+16

12.01.1953

386

LEA il pb PT 74 Salcâmilor

Salcâmilor

Ploiesti-Ph

0,24

8

TYIR 3*125+16

12.01.1953

387

LEA il pb PT 74 Bradului

Bradului

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

12.01.1953

388

LEA il pb PT 74 Molidului

Molidului

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

389

LEA il pb PT 74 Gorunului

Gorunului

PIo iești-Ph

0,33

11 .

Al 35

12.01.1953

390

LEA il pb PT 74 Castanilor

Castanilor

Ploiesti-Ph

0,27

9

Al 35

12.01.1953

391

LEA il pb PT 74 Teiului

Teiului

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

392

LEA il pb PT 74 Fragilor

Fragilor

Ploiesti-Ph

0,3

10

Al 35

12.01.1953

393

LEA il pb PT 74 Căpșunilor

Căpșunilor

Ploiesti-Ph

0,3

10 ,

Al 35

12.01.1953

394

LEA il pb PT 74 Trandafirilor

Trandafirilor

Ploiesti-Ph

1,26

42 .

TYIR 3*^25+16

12.01.1953

395

LEA il pb PT 74 Muscatelor

Muscatelor

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

396

LEA il pb PT 74 Pelinului

Pelinului(intre Lamaitei si Drumul Serii)

Ploiesti-Ph

0,33

11 .

AI 35

12.01.1953

397

LEA il pb PT 74 Clopoței

Clopoței

Ploiesti-Ph

0,36

12

TYIR3S^fe^

J2.01.1953

398

LEA il pb PT 74 Lamaitei

Lamaitei

Ploiesti-Ph

0,36

12

4^1.1953

399

LEA il pb PT 74 Mărgăritarului

Mărgăritarului

Ploiesti-Ph

0,36

12

'42.(^1953

400

LEA il pb PT 74 Rozetei

Rozetei

Ploiesti-Ph

0,33

11

12.011^53

401

LEA il pb PT 74 Narciselor

Narciselor

Ploiesti-Ph

0,24

8

'T2.0®f'53

402

LEA il pb PT 74 Garoafelor

Garoafelor

Ploiesti-Ph

0,18

6

42.0171^'53

403

LEA il pb PT 74 Girlei

Girlei(intre Pelinului si Badesti)

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

404

LEA il pb PT 74 Ștrandului

Stranduluifiesire pod-politie)

Ploiesti-Ph

1,02

34

TYIR 5*25+16

12.01.1953

405

LEA il pb PT 74 Pelinului

Pelinuluifintre Lamaitei si Girlei)

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

406

LEA il pb PT 197 Liliacului

Liliacului

Ploiesti-Ph

0,2

6

Al 35

12.01.1953

407

LEA il pb PT 197 Margaretelor

Margaretelor

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

408

LEA il pb PT 76 Roșiori

Rosiori( Munteniei Grădinari)

Ploiesti-Ph

0,248

8

TYIR 50 Ol Al 3*25+16

12.01.1953

409

LEA il pb PT 76 Munteniei

Munteniei

Ploiesti-Ph

0,31

10

TYIR 50 Ol Al 3*25+16

12.01.1953

410

LEA il pb PT 76 Birzava

Birzava

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

411

LEA il pb PT 7 Alexandru cel Bun

Alexandru cel Bun

Ploiesti-Ph

0,27

9

Al 35

12.01.1953

412

LEA il pb PT 7 Mircea cel Batran

Mircea cel Batranfintre Munteniei si Alex cel Bun)

Ploiesti-Ph

0,39

13

TYIR 3*35+25

12.01.1953

413

LEA il pb PT 7 Grigore Tocilescu

Grigore Tocilescu

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

414

LEA il pb PT 7 Ud riște Năsturel

Udriste Nasturel(intre Alex cel Bun si Arcași)

Ploiesti-Ph

0,3

10

Al 35

12.01.1953

415

LEA il pb PT 7 Rares Vodă

Rares Vodă

Ploiesti-Ph

0,45

15

Al 35

12.01.1953

416

LEA il pb PT 7 Bran

Bran

Ploiesti-Ph

0,06

2

Al 35

12.01.1953

417

LEA il pb PT 7 Petru Musat

Petru Musat

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

418

LEA il pb PT 7 Arcușului

Arcușului

Ploiesti-Ph

0,39

13

Al 35

12.01.1953

419

LEA il pb PT 7 Roșiori

Roșiori

Ploiesti-Ph

0,84

28

TYIR 3*35+25

12.01.1953

420

LEA il pb PT 7 Tunari

Tunari

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

421

LEA il pb PT 7 Dorobanți

Dorobanți

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

422

LEA il pb PT 7 Zanoaga

Zanoaga

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

423

LEA il pb PT 7 Costila

Costila

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

424

LEA il pb PT 7 Buna Vestire

Buna Vestirefdin Alex cel Bun spre Brates

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

425

LEA il pb PT 7 Buna Vestire

Buna Vestirefintre Alex cel Bun si I R Sirianu)

Ploiesti-Ph

0,42

14

Al 35

12.01.1953

426

LEA il pb PT 7 Ion Rusu Sirianu

Ion Rusu Sirianu

Ploiesti-Ph

0,27

9

TYIR 3*35+25

12.01.1953

427

LEA il pb PT 7 Arcași

Arcași

Ploiesti-Ph

0,45

15

AI 35

12.01.1953

428

LEA il pb PT 7 Sever Axente

Sever Axente

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

429

LEA il pb PT 7 Covurului

Fructelor

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

430

LEA il pb PT 7 Fructelor

Fructelor

Ploiesti-Ph

0,06

2

Al 35

12.01.1953

431

LEA il pb PT 7 Armași

Armași

Ploiesti-Ph

0,51

17

Al 35

12.01.1953

432

LEA il pb PT 7 Vornicul Boldur

Vornicul Boldur

Ploiesti-Ph

0,54

18

TYIR 3*35+25

12.01.1953

433

LEA il pb PT 125 Voila

Voila

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

434

LEA il pb PT 125 Mircea cel Batran

Mircea cel Batran(Munteniei si Pictor Rosenthal)

Ploiesti-Ph

0,69

23

TYIR 3*35+25

12.01.1953

435

LEA il pb PT 125 Mircea cel Batran

Mircea cel Batran( Pictor Rosenthaf-Mugurilor)

Ploiesti-Ph

0,27

9

Al 35

12.01.1953

436

LEA il pb PT 125 Mugurilor

Mugurilor

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

437

LEA il pb PT 125 Spicului

Spicului

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

438

LEA il pb PT 125 Țesători

Țesători

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35 .

12.01.1953

439

LEA il pb PT 125 Inului

Inului

Ploiesti-Ph

0,12

4

AlAps m o~5

^01.1953

440

LEA il pb PT 125 Toporasi

Toporasi

Ploiesti-Ph

0,18

6

/An>d

7J2A1953

441

LEA il pb PT 125 Chilia

Chilia

Ploiesti-Ph

0,09

3

// 'AT35/ K

U.0ft?ț£>53

442

LEA îl pb PT 125 Izvoare

lzvoare(intre A ron V-da si P Iscovescu)

Ploiesti-Ph

0,78

26

// /A13OS&

42'0’131'^53

443

LEA il pb PT 125 AronVoda

Aron Vodă

Ploiesti-Ph

0,18

6

L 35'^      P2.0 O 9531

444

LEA il pb PT 125 Boian

Boian

Ploiesti-Ph

0,24

8

TYIR 3*35+25

12.01.1953

445

LEA il pb PT 125 Otelului

Otelului

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

446

LEA il pb PT 125 Olimp

Olimp

Ploiesti-Ph

0,12

4

Aii 35

12.01.1953

447

LEA il pb PT 125 Stupilor

Stupilor

Ploiesti-Ph

0,06

2.

Al 35

12.01.1953

448

LEA il pb PT 125 Calabreaza

Calabreaza

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al! 35

12.01.1953

449

LEA il pb PT 125 Albisori

Albisori

Ploiesti-Ph

0,48

16

Al|35

12.01.1953

450

LEA il pb PT 125 Clabucet

Clabucet

Ploiesti-Ph

0,12

4

A1I35

12.01.1953

451

LEA il pb PT 125 Zorilor

Zorilor

Ploiesti-Ph

0,06

2

Al|35

12.01.1953

452

LEA il pb PT 125 Grăniceri

Grăniceri

Ploiesti-Ph

0,42

14

A1I35

12.01.1953

453

LEA il pb PT 125 Albești

Albești

Ploiesti-Ph

0,15

5

Al 35

12.01.1953

454

LEA il pb PT 125 Salvador

Salvador

Ploiesti-Ph

0,27

9

Al 35

12.01.1953

455

LEA il pb PT 125 Chindiei

Chindiei

Ploiesti-Ph

0,24

8 .

A1I35

12.01.1953

456

LEA il pb PT 125 Griusor

Griusor

Ploiesti-Ph

0,21

7 .

Al !35

12.01.1953

457

LEA îl pb PT 125 Pictor Iscovescu

Pictor Iscovescu

Ploiesti-Ph

0,57

19

A1I35

12.01.1953

458

LEA il pb PT 125 Ulmului

Ulmului

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 13 5

12.01.1953

459

LEA il pb PT 125 Steluțelor

Steluțelor

Ploiesti-Ph

0,12

4 ■

Al 13 5

12.01.1953

460

LEA il pb PT 125 Freamat

Freamat

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

461

LEA il pb PT 125 Corăbiei

Corăbiei

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al i35

12.01.1953

462

LEA îl pb PT 125 Tomis

Tomis

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al ;35

12.01.1953

463

LEA il pb PT 125 Turnătorilor

Turnătorilor

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

464

LEA il pb PT 125 Graurului

Graurului

Ploiesti-Ph

0,39

13

Al 35

12.01.1953

465

LEA il pb PT 125 Gheorghe Sion

Gheorghe Sion

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

466

LEA il pb PT 125 Tinerimii

Tinerimii

Ploiesti-Ph

0,27

9

Al 35

12.01.1953

467

LEA il pb PT125 Mălinului

Mălinului

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

468

LEA il pb PT 125 Ruginoasa

Ruginoasa

Ploiesti-Ph

0,06

2

TYIR 3^35+25

12.01.1953

469

LEA il pb PT 125 Ruginoasa

Ruginoasa

Ploiesti-Ph

0,3

10

Al 35

12.01.1953

470

LEA il pb PT 244 Alexandru Vlahuta

Alexandru Vlahuta(intre Carpenului si Poștei)

Ploiesti-Ph

0,465

15

Al

12.01.1953

471

LEA îl pb PT 244 Ion Creanga

Ion Creanga

Ploiesti-Ph

0,279

9 .

TYIR 3*35+25

12.01.1953

472

LEA il pb PT 244 Ghe Baritiu

Ghe Baritiu

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

473

LEA il pb PT 244 Ramuri

Ramuri

Ploiesti-Ph

0,124

4 :

Al 35

12.01.1953

474

LEA il pb PT 244 Dr Toma lonescu

DrToma lonescu

Ploiesti-Ph

0,496

16

Ai 35

12.01.1953

475

LEA il pb PT 244 Privighetori

Privighetori

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al 35

12.01.1953

476

LEA il pb PT 244 Lebedei

Lebedei

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

477

LEA il pb PT 244 Căprioarelor

Căprioarelor

Ploiesti-Ph

0,093

3

TYIR 3^35+25

12.01.1953

478

LEA il pb PT 244 Păltiniș

Păltiniș

Ploiesti-Ph

0,372

12

Al 35

12.01.1953

479

LEA il pb PT 244 Tanin

Tanin

Ploiesti-Ph

0,279

9

Al 35

12.01.1953

480

LEA il pb PT 244 Pielari

Pielari

Ploiesti-Ph

0,744

24

AkS^Ts Ki

>12,Q 1.1953

481

LEA il pb PT 244 Stadionului

Stadionului

Ploiesti-Ph

0,62

20

^.0^1953

482

LEA ii pb PT 244 Latina

Latina

Ploiesti-Ph

0,124

4

1'^01^53

483

LEA il pb PT 244 Schiori

Schiori

Ploiesti-Ph

0,093

3

>l2-0W|53

484

LEA il pb PT 244 Artei

Artei

Ploiesti-Ph

0,124

4 '

U0&$53

o             o

485

LEA îl pb PT 244 1 Mai

1 Mai

Ploiesti-Ph

0,093

3

TYIR 3*35+25

12.01.1953

486

LEA îl pb PT 244 Juniorilor

Juniorilor

Ploiesti-Ph

0,093

3

Ai 35

12.01.1953

487

LEA il pb PT 244 lat N Parc Bucov

lat N Parc Bucov

Ploiesti-Ph

0,155

5

TYIR 3*35+25

12.01.1953

488

LEAJTPT11 Mihai Bravu

Mihai Bravu(intre Tabaci si N Balcescu)

Ploiesti-Ph

1,62

54

TYIR 3*35+25

12.01.1953

489

LEA JT PT 11 Alexandru Viahuta

Alexandru Vlahuta(intre Carpenului si M Bravu)

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

490

LEA JT PT Sg Maj Victor C-tinescu

Sg Maj Victor C-tinescu

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

491

LEA JT PT11 Avram lancu

Avram lancu

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

492

LEA JTPT11 Bunavestire

Buna Vestire(intre Av lancu si Dr Bagdazar)

Ploiesti-Ph

0,3

10

Al 35

12.01.1953

493

LEA JTPT11 Globului

Globului

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

494

LEA JTPT11 Diligentei

Diligentei

Ploiesti-Ph

0,3

10

Al 35

12.01.1953

495

LEA JT PT 11 Armoniei

Armoniei

Ploiesti-Ph

0,12

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

496

LEA JT PT 11 Nicolae Balcescu

N Balcescu(intre D Gherea si Dem)

Ploiesti-Ph

1

33

TYIR 3*35+25

12.01.1953

497

LEA JT PT 63 Rifov

Rifovfintre Petrolului si calea ferata)

Ploiesti-Ph

0,57

19

TYIR 3*25+16

12.01.1953

498

LEA JT PT 63 Oituz

Oituz

Ploiesti-Ph

0,39

13

Al 35

12.01.1953

499

LEA JT PT 63 Bodocului

Bodocului

Ploiesti-Ph

0,33

11

Al 35

12.01.1953

500

LEA JT PT 63 Amzei

Amzei

Ploiesti-Ph

0,48

16

Al 35

12.01.1953

501

LEA JT PT 63 Fagaras

Fagaras

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

12.01.1953

502

LEA JT PT 63 Diaconul Coresi

Diaconul Coresi

Ploiesti-Ph

0,15

5

Al 35

12.01.1953

503

LEA JT PT 63 Caporal Dumitrescu

Caporal Dumitrescu

Ploiesti-Ph

0,57

19

Al 35

12.01.1953

504

LEA JT PT 63 Corlatesti

Corlatesti

Ploiesti-Ph

0,66

22

Al 35

12.01.1953

505

LEA JT PT 63 Pictor Rosenthal

Pictor Rosenthal

Ploiesti-Ph

0,48

16

AI 35

12.01.1953

506

LEA JT PT 63 Catunu

Catunu

Ploiesti-Ph

0,09

3'

Al 35

12.01.1953

507

LEA JT PT 63 Romanești

Romanești

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

508

LEA JT PT 63 Moara Noua

Moara Noua

Ploiesti-Ph

0,09

3

AI 35

12.01.1953

509

LEA JT PT 63 Berceni

Berceni

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

510

LEA JT PT 63 Piriului

Piriului

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al 35

12.01.1953

511

LEA JT PT 603 Rifov

Rifov (intre Petrolului si ieșire Ploiești)

Ploiesti-Ph

0,84

28

Al 35

12.01.1953

512

LEA JT PT 603 Petrolului

Petroluluițîntre Moreni si Rifov)

Ploiesti-Ph

0,66

22

Al 35

12.01.1953

513

LEA JT PT 603 Pietii

Pietii

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

514

LEA JT PT 603 Islazului

Islazului

Ploiesti-Ph

0,48

16

Al 35

12.01.1953

515

LEA JT PT 603 Traian Savulescu

Traian Savulescu

Ploiesti-Ph

0,51

17

Al: 3 5

12.01.1953

516

LEA JT PT 603 Atelierului

Atelierului

Ploiesti-Ph

0,45

15

AI 35

12.01.1953

517

LEA JT PT 603 Uzinei

Uzinei

Ploiesti-Ph

0,15

5

Aii 35

12.01.1953

518

LEA JT PT 603 Trenului

Trenului

Ploiesti-Ph

0,21

7

Aii 35

12.01.1953

519

LEA JT PT 603 Tirgului

Tirgului

Ploiesti-Ph

0,27

9:

Al! 35

J2.01.1953

520

LEA JT PT 603 Țițeiului

Titei

Ploiesti-Ph

0,18

6

AlX

<Î^HJ953

521

LEA JT PT 603 Transformatorului

Transformatorului

Ploiesti-Ph

0,12

4

522

LEA JT PT 148 inotesti

Inotesti

Ploiesti-Ph

0,527

17

i2.oVisi^

523

LEA JT PT 148 Țintea

Țintea

Ploiesti-Ph

0,217

7

^11-3-5 A

12^1.^19^

524

LEA JT PT 148 Baicoi

Baicoi

Ploiesti-Ph

0,31

10

525

LEA JT PT 148 Azuga

Azuga

Ploiesti-Ph |

0,403

13     |

l^Ol/RȘ#

o

o


526

LEA JT PT 148 Pacureti

Pacureti

Ploiesti-Ph

0,527

17

Ai 35

12.01.1953

527

LEA JT PT 148 Bustenari

Bustenari

Pioiesti-Ph

0,558

18

AI 35

12.01.1953

528

LEA JT PT 148 Moreni

Moreni

Ploiesti-Ph

0,279

9

Al 35

12.01.1953

529

LEA JT PT 148 Scaieni

Scaieni

Ploiesti-Ph

0,341

11

Al 35

12.01.1953

530

LEA JT PT 148 Gindului

Gindului

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

531

LEA JT PT 148 Văii

Văii

Ploiesti-Ph

0,093

3

Al 35

12.01.1953

532

LEA JTPT148 Vintileanca

Vintileanca

Ploiesti-Ph

0,496

16

Al 35

12.01.1953

533

LEA JT PT 148 Tinarul muncitor

Tinarul muncitor

Ploiesti-Ph

0,837

27

AI 35

12.01.1953

534

LEA JT PT 148 Ghighiului

Ghighiului

Ploiesti-Ph

1,209

39

Al 35

12.01.1953

535

LEA JTPT148 Ghimpați

Ghimpați

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

536

LEA JT PT 148 Furnalului

Furnalului

Ploiesti-Ph

0,31

10

Al 35

12.01.1953

537

LEA JT PT 20 Petrolului

Petrol ului (intre Barcanesti si Moreni)

Ploiesti-Ph

0,224

7

Al 35

12.01.1953

538

LEA JT PT 20 Petrolului

Petrolului(intre Barcanesti si Moreni)

Ploiesti-Ph

0,16

5

TYIR 3*35+16

12.01.1953

539

LEA JT PT 20 Barcanesti

Barcanesti(exclusiv P-ta Timken)

Ploiesti-Ph

0,288

9

TYIR 3*35+16

12.01.1953

540

LEA JT PT 20 Barcanesti

Barcanestifexclusiv P-ta Timken)

Ploiesti-Ph

0,128

4

Al 35

12.01.1953

541

LEA JT PT 20 Crisului

Crisului

Ploiesti-Ph

0,192

6

Al 35

12.01.1953

542

LEA JT PT 20 Petru Cercel

Petru Cercel

Ploiesti-Ph

0,224

7

Al 35

12.01.1953

543

LEA JT PT 20 Cosmesti

Cosmesti

Ploiesti-Ph

0,32

10

Al 35

12.01.1953

544

LEA JT PT 20 Bihorului

Bihorului

Ploiesti-Ph

0,192

6

Al 35

12.01.1953

545

LEA JT PT 20 Dr Ghe Petrescu

Dr Ghe Petrescu

Ploiesti-Ph

0,64

20

AI 35

12.01.1953

546

LEA JT PT 20 Jiului

Jiului

Ploiesti-Ph

0,224

7

TYIR 3*35+16

12.01.1953

547

LEA JT PT 20 Argeș

Argeș

Ploiesti-Ph

0,096

3

TYIR 3*35+16

12.01.1953

548

LEA JT PT 1 Transilvaniei

Transilvaniei(intre Ghe Doja si Calomfirescu)

Ploiesti-Ph

0,31

10

Al 35

12.01.1953

549

LEA JT PT 1 Transilvaniei

Transilvaniei(intre Calomfirescu si Romana)

Ploiesti-Ph

0,744

24

Al 35

12.01.1953

550

LEA JT PT 1 Arh loan Mincu

Arh loan Mincu

Ploiesti-Ph

0,217

7

TYIR 3*35+25

12.01.1953

551

LEA JT PT 1 Patriei

Patriei

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

552

LEA JT PT 1 Matasari

Matasari

Ploiesti-Ph

0,031

1

Al 35

12.01.1953

553

LEA JT PT 1 Buzesti

Buzesti

Ploiesti-Ph

0,217

7

TYIR 3*35+25

12.01.1953

554

LEA JT PT 1 Fundeni

Fundeni

Ploiesti-Ph

0,155

5

TYIR 3*35+25

12.01.1953

555

LEA JT PT 1 Crivatului

Crivatului

Ploiesti-Ph

0,31

10

TYIR 3*35+25

12.01.1953

556

LEA JT PT 1 Romana

Romana (intre Crivatului si St Greceanu)

Ploiesti-Ph

1,178

38

TYIR 3*35+25

12.01.1953

557

LEA JT PT 1 Nichita Stanescu

Nichita Stanescu

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

558

LEAJTPT1 Gheorghe Doja

Gheorghe Doja(intre Decebal si Rond Bariera Bucov)

Ploiesti-Ph

0,775

25

TYIR 3*35+25

12.01.1953

559

LEAJT PT1 StO losif

St O losif

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al 35

12.01.1953

560

LEAJT PT1 StO losif

St O losif

Ploiesti-Ph

0,031

1

TYIR 3*35+25

12.01.1953

561

LEAJT PT 1 Calomflrescu

Calomfirescu

Ploiesti-Ph

0,403

13

TYIR 3*35+25

12.01.1953

562

LEAJT PT 1 Calomfirescu

Calomfirescu

Ploiesti-Ph

0,062

2

AL3/5,^rnn;

J^pl.1953

563

LEAJT PT 1 Calomfirescu

Calomfirescu

Ploiesti-Ph

0,031

1

^2.^1953

564

LEA JT PT 1 Victor Babes

Victor Babes

Ploiesti-Ph

0,155

5

12Ș&J .1&53

565

LEA JT PT 1 Muzelor

Muzelor

Ploiesti-Ph

0,217

7

J2.0T.A3

566

LEA JT PT 1 Aurora

Aurora

Ploiesti-Ph

0,186

6

My9p

567

LEA JT PT 1 Cornetului

Cornetului

Ploiesti-Ph

0,31

10

Al 35

12.01.1953

568

LEA JT PT 1 Berzei

Berzei

Ploiesti-Ph

0,31

10.

Al 55

12.01.1953

569

LEA JT PT 1 Beresti

Beresti

Ploiesti-Ph

0,248

8

Al 35

12.01.1953

570

LEA JT PT 1 Florarilor

Florarilor

Ploiesti-Ph

0,31

10

Al 35

12.01.1953

571

LEAJTPT1 Dimbului

Dimbului

Ploiesti-Ph

0,31

10

Al 35

12.01.1953

572

LEA JT PT 1 Bratocea

Bratocea

Ploiesti-Ph

0,248

8

Al 35

12.01.1953

573

LEA JT PT 1 Harpei

Harpei

Ploiesti-Ph

0,248

8

Al 35

12.01.1953

574

LEAJT PT1 Stegarului

Stegarului

Ploiesti-Ph

0,279

9

TYIR 3*35+25

12.01.1953

575

LEA JT PT 1 Boldescu

Boldescu

Ploiesti-Ph

0,217

7

Al 35

12.01.1953

576

LEA JT PT 1 Radu cel Mare

Radu cel Mare

Ploiesti-Ph

0,248

8

Al 35

12.01.1953

577

LEAJTPT1 Negurei

Negurei

Ploiesti-Ph

0,186

6

Al 35

12.01.1953

578

LEA JT PT 1 Lautari

Lautari

Ploiesti-Ph

0,186

6

Al 35

12.01.1953

579

LEAJT PT1 Mica

Mica

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

580

LEA JT PT 1 August Laurian

August Laurian

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

581

LEA JT PT 1 General Dragalina

General Dragalina

Ploiesti-Ph

0,403

13

Al 35

12.01.1953

582

LEA JT PT 1 Florilor

Florilor

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al 35

12.01.1953

583

LEA JT PT 1 Poieniței

Poieniței

Ploiesti-Ph

0,31

10

TYIR 3*35+25

12.01.1953

584

LEA JT PT 1 Petriceicu Vodă

Petriceicu Vodă

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al 35

12.01.1953

585

LEA JT PT 1 Bogdan Vodă

Bogdan Vodă

Ploiesti-Ph

0,124

4 ■

Al 35

12.01.1953

586

LEA JT PT 1 Prof Ion Th Grigore

Prof Ion Th Grigore

Ploiesti-Ph

0,186

6

TYIR 3*35+25

12.01.1953

587

LEA JT PT 201 Titan

Titan

Ploiesti-Ph

0,55

22

Al 35

12.01.1953

588

LEA JT PT 497 Alee Spit CFR

Alee Spit CFRflat de Vest)

Ploiesti-Ph

0,06

3

TYIR

12.01.1953

589

LEA JT PT 416Caineni

Caineni

Ploiesti-Ph

0,14

5

TYIR 3*125+16

12.01.1953

590

LEA JT PT 470 Biserica Sf Vasîle

Biserica Sf Vasile(curtea interioara)

Ploiesti-Ph

0,04

4

TYIR 3*125+16

12.01.1953

591

LEA JT PT 36 Apelor

Apelor(intre rond Bar Bucov si Oborului)

Ploiesti-Ph

0,155

5

TYIR 3*135+25

12.01.1953

592

LEA JT PT 36 Apelor

Apelorfintre Oborului si Mihai Bravu)

Ploiesti-Ph

1,209

39

Al 35

12.01.1953

593

LEA JT PT 36 Oborului

Oborului

Ploiesti-Ph

0,341

11

TYIR 3^35+25

12.01.1953

594

LEA JT PT 36 Ostașilor

Ostașilor

Ploiesti-Ph

0,217

7 ■

Al 35

12.01.1953

595

LEA JT PT 36 Girlei

Girlei

Ploiesti-Ph

0,372

12:

Al 35

12.01.1953

596

LEA JT PT 36 Lacului

Lacului

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

597

LEA JT PT 36 Riului

Riului

Ploiesti-Ph

0,124

4

Al 35

12.01.1953

598

LEA JT PT 36 Badesti

Badesti

Ploiesti-Ph

0,31

10 .

Al 35

12.01.1953

599

LEA JT PT 84 Aprodul Purice

Aprodul Purice

Ploiesti-Ph

0,352

11

TYIR 3*135+25

12.01.1953

600

LEA JT PT 84 Linariei

Linariei

Ploiesti-Ph

0,128

4 '

TYIR 3*35+25

12.01.1953

601

LEA JT PT 84 Luca Arbore

Luca Arbore

Ploiesti-Ph

0,224

7

TYIR 3*35+25

12.01.1953

602

LEA JT PT 84 Eroul Necunoscut

Eroul Necunoscut

Ploiesti-Ph

0,32

10

TYIR 3*35+25

12.01.1953

603

LEA JT PT 84 Luptătorilor

Luptătorilor

Ploiesti-Ph

0,288

9

TYIR 3*35+25

J2.01.1953

604

LEA JT PT 84 Predeal

Predeal

Ploiesti-Ph

0,32

10 .

TYIR 3*35+25 \

12JHJ953

605

LEA JT PT 200 Mihai Bravu

M.Bravu(intre PT 200 si Pod Berceni capat M.Bravu)

Ploiesti-Ph

1,3

45

TYIR 3*35+25

12^X1^53

606

LEA JT PT 200 Mihai Bravu

M.Bravuțintre PT 200 si Pod Berceni capat M. Bravu)

Ploiesti-Ph

0,5

18 ■

4‘I’3'5

12.0t$:195^

607

LEA JT PT 437 Mihai Bravu

Mihai Bravu(intre Comatei si Tabaci)

Ploiesti-Ph

1

32 . |

TYIR%*35+25  •.

12.01.195^

608

LEA JT PT 553 Avintului

Avintului

Ploiesti-Ph

0,21

7

A1I35

12.01.1953

609

LEA JT PT 553 Nicovalei

Nicovalei

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 135

12.01.1953

610

LEA JT PT 553 Barbu Constantinescu

Barbu Constantinescu

Ploiesti-Ph

0,12

4

Al 35

12.01.1953

611

LEA JT PT 553 Ghilcos

Ghilcos

Ploiesti-Ph

0,03

1 .

TYIR 3*35+25

12.01.1953

612

LEA JT PT 553 Ghilcos

Ghilcos

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

613

LEA JT PT 553 Fintinele

Fintinele

Ploiesti-Ph

0,3

10.

Al 35

12.01.1953

614

LEA JT PT 553 Theodor Aman

Theodor Aman

Ploiesti-Ph

0,45

15.

TYIR 3^35+25

12.01.1953

615

LEA JT PT 543 Mihai Bravu

Mihai Bravufintre Tabaci si Pompelor)

Ploiesti-Ph

2

73

TYIR 3*35+25

12.01.1953

616

LEA JTPT 201 Mihai Bravu

Mihai Bravu(intre Pompelor si PT 200)

Ploiesti-Ph

1

32

TYIR 3^35+25

12.01.1953

617

LEA JTPT 169 Mihai Bravu

Mihai Bravufintre PT 200 si Comatei)

Ploiesti-Ph

2,8

92

TYIR 3^35+25

12.01.1953

618

LEA JT PT169 Titan

Titan

Ploiesti-Ph

0,7

22

Al 35

12.01.1953

619

LEA JT PT 440 Comatei

Comatei (intre Sabinelor si Pielari)

Ploiesti-Ph

0,5

16:

TYIR 31*35+25

12.01.1953

620

LEA JT PT 88 Poștei

Poștei

Ploiesti-Ph

0,667

23

TYIR 31*35+25

12.01.1953

621

LEA JT PT 88 lașului

lașului

Ploiesti-Ph

0,232

8

TYIR 3*35+25

12.01.1953

622

LEAJT PT 88 N Basarab

N Basarab

Ploiesti-Ph

0,406

14

TYIR 3*35+25

12.01.1953

623

LEA JT PT 88 Rozelor

Rozelor

Ploiesti-Ph

0,116

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

624

LEA JT PT 88 Italiana

Italiana

Ploiesti-Ph

0,261

9

TYIR 3*35+25

12.01.1953

625

LEA JT PT 88 Triumfului

Triumfului

Ploiesti-Ph

0,203

7

TYIR 3*35+25

12.01.1953

626

LEA JT PT 88 Paul Constantin

Paul Constantinescu

Ploiesti-Ph

0,116

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

627

LEA JT PT 88 Sighet

Sighet

Ploiesti-Ph

0,087

3

TYIR 3*35+25

12.01.1953

628

LEA JT PT 88 Praga

Praga

Ploiesti-Ph

0,406

14;

TYIR 3*35+25

12.01.1953

629

LEA JT PT 88 Meridiane

Meridiane

Ploiesti-Ph

0,058

2

TYIR 3*35+25

12.01.1953

630

LEA JT PT 88 Caterina Varga

Caterina Varga

Ploiesti-Ph

0,058

2

Al 35

12.01.1953

631

LEA JT PT 88 Sportului

Sportului

Ploiesti-Ph

0,116

4

Al 35

12.01.1953

632

LEA JTPT 88 Muncii

Muncii

Ploiesti-Ph

0,116

4

AI 35

12.01.1953

633

LEA JT PT 88 Via icu Vodă

Via icu Vodă

Ploiesti-Ph

0,087

3

Al 35

12.01.1953

634

LEA JT PT 549 Razoare

Razoare

Ploiesti-Ph

0,093

3

TYIR 3*25=16

12.01.1953

635

LEA JT PT 549 Motruiui

Motruiui

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

636

LEA JT PT549 Ineu

Ineu

Ploiesti-Ph

0,155

5

Al 35

12.01.1953

637

LEA JT PT 549 Baiului

Baiului

Ploiesti-Ph

0,186

6

Al 35

12.01.1953

638

LEA JT PT 549 Arhimede

Arhimede

Ploiesti-Ph

0,186

6

Al 35

12.01.1953

639

LEA JT PT 549 Arhimede

Arhimede

Ploiesti-Ph

0,062

2

TYIR 3*25=16

12.01.1953

640

LEA JT PT 549 Tribunei

Tribunei

Ploiesti-Ph

0,341

11

TYIR 3*25=16

12.01.1953

641

LEA JT PT 549 Nicolae FiiSpescu

Nicolae Filipescu

Ploiesti-Ph

0,093

3

TYIR 3*25=16

12.01.1953

642

LEA JT PT 549 Victoriei

Victoriei

Ploiesti-Ph

0,186

6

TYIR 3*25=16

12.01.1953

643

LEA JT PT 549 Cosna

Cosna

Ploiesti-Ph

0,093

3

TYIR 3*25=^=^

■d^l.1953

644

LEA JT PT 549 Granitului

Granituluifintre Arhimede si Motruiui)

Ploiesti-Ph

0,155

5 '

d^/)^53

645

LEA JT PT 49 Depoului

Depoului

Ploiesti-Ph

0,36

12

tyirX^X'"

1'2:01.

646

LEA JT PT 261 Radu de la Afumați

Radu de la Afumatițintre Gageni si Națiunii)

Ploiesti-Ph

0,54

18

TYi<T*X-2l'fc

647

LEA JT PT 261 Gageni

Gagenîfintre Mr Sontu si Bolintineanu)

Ploiesti-Ph

0,42

14 ,

TY1I^3^5415^Y;

648

LEA JTPT 261 MrSontu

Mr Sontu(intre Negru Vodă si Gageni)

Ploiesti-Ph

0,21

7

-------\v ax

OM

£11 /  7

649

LEA JT PT 261 Negru Vodă

N Voda(intre Bolintineanu si Radu)

Ploîesti-Ph

0,15

5

TYIR 3*35+25

12.01.1953

650

LEA JT PT261 Zmeului

Zmeului

Ploiesti-Ph

0,18

6

A1I35

12.01.1953

651

LEA JT PT261 Zefirului

Zefirului

Ploiesti-Ph

0,24

8 .

A1I35

12.01.1953

652

LEA JT PT 261 Bolintineanu

Bolintineanu

Ploiesti-Ph

0,48

16

TYIR 3*35+25

12.01.1953

653

LEA JTPT261 Frunzelor

Frunzelor

Ploiesti-Ph

0,06

2

A1I35

12.01.1953

654

LEA JT PT261 Austrului

Austrului

Ploiesti-Ph

0,06

2

AH35

12.01.1953

655

LEA JT PT 261 Azurului

Azurului

Ploiesti-Ph

0,06

2

A1I35

12.01.1953

656

LEA JT PT 261 Amurgului

Amurgului

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al|35

12.01.1953

657

LEA JT PT 261 Deparateanu

Deparateanu(intre Gageni si Văleni)

Ploiesti-Ph

0,3

10.

TYIR 3*35+25

12.01.1953

658

LEA JT PT261 Văleni

Văleni (intre BCR si Prahovei)

Ploiesti-Ph

0,6

20

TYIR 3*35+25

12.01.1953

659

LEA JT PT 261 Vasile Conta

Ploiesti-Ph

0,24

.8

TYIR 3*35+25

12.01.1953

660

LEAJT PT 590 24 Ianuarie

24 Ianuarie

Ploiesti-Ph

0,12

4

TYIR 3*35+25

12.01.1953

661

LEA JT PT 590 ion Maiorescu

Ion Maiorescu

Ploiesti-Ph

0,2

6

TYIR 3*35+25

12.01.1953

662

LEA JT PT 590 Ion Maiorescu

Ion Maiorescu

Ploiesti-Ph

0,06

2

Al 35

12.01.1953

663

LEAJT PT 591 Zidari

Zidari(intre Vlasiei si 8 Martie)

Ploiesti-Ph

0,372

12

Al 35

12.01.1953

664

LEA JT PT 591 Temisana

Temisana

Ploiesti-Ph

0,465

15:

TYIR 3*25+16

12.01.1953

665

LEA JT PT 591 Vrancei

Vrancei

Ploiesti-Ph

0,496

16

TYIR 3*25+16

12.01.1953

666

LEAJTPT591 Putna

Putna

Ploiesti-Ph

0,465

15

TYIR 3*25+16

12.01.1953

667

LEA JT PT591 Tarcaului

Tarcaului

Ploiesti-Ph

0,496

16

TYIR 3*25+16

12.01.1953

668

LEAJTPT591 Miron Costin

Miron Costin

Ploiesti-Ph

0,558

18

TYIR 3*25+16

12.01.1953

669

LEAJT PT591 8 Martie

8 Martie

Ploiesti-Ph

0,62

20

TYIR 3*25+16

12.01.1953

670

LEA JT PT 591 Comana

Comana

Ploiesti-Ph

0,093

3

TYIR 3*25+16

12.01.1953

671

LEA JTPT591 Deltei

Deltei(intre Putna si 8 Martie

Ploiesti-Ph

0,248

8

TYIR 3*25+16

12.01.1953

672

LEA JT PT 595 Marasesti

Marasesti(intre U M si Torcători)

Ploiesti-Ph

0,48

15

TYIR 3*35+25

12.01.1953

673

LEA JT PT 595 Domnișori

Domnisori(intre Murelor si Casin)

Ploiesti-Ph

0,224

7

TYIR 3*35+25

12.01.1953

674

LEA JT PT 595 Murelor

Murelor

Ploiesti-Ph

0,288

9

TYIR 3*35+25

12.01.1953

675

LEA JT PT 595 Jepilor

Jepilor

Ploiesti-Ph

0,16

5

TYIR 3*35+25

12.01.1953

676

LEA JT PT 595 Casin

Casin

Ploiesti-Ph

0,48

15

TYIR 3*35+25

12.01.1953

677

LEA JT PT 595 Lunca Prutului

Lunca Prutului

Ploiesti-Ph

0,256

8

TYIR 3*35+25

12.01.1953

678

LEA JT PT 595 Sondelor

Sondelor

Ploiesti-Ph

0,096

3

TYIR 3*35+25

12.01.1953

679

LEA JT PT 220 Bunavestire

Bunavestire(intre PT 220 si Munteniei)

Ploiesti-Ph

0,2

7

Al 35

12.01.1953

680

LEA JT PT 426 Gr Cantacuzîno

Gr Cant(Lobacevski Torcători)

Ploiesti-Ph

0,57

19

TYIR 3*35+25

12.01.1953

681

LEA JT PT 426 Popa Farcas

Popa Farcas(intreG Cantacuzino si PT 427)

Ploiesti-Ph

0,57

19

TYIR 3*35+25

12.01.1953

682

LEA JT PT 426 Goraslau

Goraslau

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

683

LEA JT PT 426 Lugojana

Lugojana

Ploiesti-Ph

0,24

8

Al 35

12.01.1953

684

LEA JT PT 426 Șantierului

Șantierului

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

4^51.1953

685

LEA JT PT 426 Dorna

Dorna

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35^+j*

686

LEA JT PT 426 Horia

Horia

Ploiesti-Ph

0,27

9

TYIR

■i2;rfi.i'W

687

LEA JT PT 426 E Poteca

E Poteca

Ploiesti-Ph

0,15

5 :

TYIR X/f3^y^

42,01.1.9^^

688

LEA JT PT 426 Dunării

Dunării

Ploiesti-Ph

0,15

5

ĂOOxB

4W/19,& ’

689

LEA JT PT 426 E Racovita

E Racovita

Ploiesti-Ph

0,09

3 .

Ăl¥W

4W19Î5Ș'690

LEA JT PT 426 Minelor

Minelor

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

691

LEA JT PT 427 Torcători

Torcători

Ploiesti-Ph

0,63

21

TYIR 3*35+25

12.01.1953

692

LEA JT PT 427 Tudor Vladimirescu

Tudor Vladimirescu

Ploiesti-Ph

1,2

40

TYIR 3*35+25

12.01.1953

693

LEA JT PT 427 Borsec

Borsec

Ploiesti-Ph

0,09

3

TYIR 3*35+25

12.01.1953

694

LEA JT PT 427 Popa Farcas

Popa Farcas

Ploiesti-Ph

0,15

5

TYIR 3*35+25

12.01.1953

695

LEA JT PT 427 13 Septembrie

13 Septembrie

Ploiesti-Ph

0,24

8

TYIR 3*35+25

12.01.1953

696

LEA JT PT 427 Popa Șapca

Popa Șapca

Ploiesti-Ph

0,15

5

TYIR 3*35+25

12.01.1953

697

LEA JT PT 427 Lobacevski

Lobacevski

Ploiesti-Ph

0,33

11.

TYIR 3*35+25

12.01.1953

698

LEA JT PT 427 Penes Curcanul

Penes Curcanul

Ploiesti-Ph

0,39

13

TYIR 3*35+25

12.01.1953

699

LEA JT PT 427 Burebista

Burebista

Ploiesti-Ph

0,12

4

A1I35

12.01.1953

700

LEA JT PT 427 Păcii

Păcii

Ploiesti-Ph

0,09

3

Al|35

12.01.1953

701

LEA JT PT427 Cristianul

Cristianul

Ploiesti-Ph

0,12

4

A1I35

12.01.1953

702

LEA JT PT 596 St Greceanu

Greceanu

Ploiesti-Ph

0,15

6

TYIR 3*25+16

12.01.1953

703

LEA JT PT 529 Crisan

Crisan

Ploiesti-Ph

0,682

22

TYIR 3*25+16

12.01.1953

704

LEA JT PT 529 Zimbrului

Zimbrului

Ploiesti-Ph

0,434

14:

TYIR 3*25+16

12.01.1953

705

LEA JT PT 529 Gomistilor

Gornistilor

Ploiesti-Ph

0,093

3 ■

TYIR 3*25+16

12.01.1953

706

LEA JT PT 529 Spătarul Milescu

Spătarul Milescu

Ploiesti-Ph

0,372

12

TYIR 3*25+16

12.01.1953

707

LEA JT PT 529 Porumbeilor

Porumbeilor

Ploiesti-Ph

0,093

3

TYIR 3*25+16

12.01.1953

708

LEA JT PT 529 Furnica

Furnica

Ploiesti-Ph

0,093

3

Al |35

12.01.1953

709

LEA JT PT 529 E Vacarescu

E Vacarescu

Ploiesti-Ph

0,186

6

Al !35

12.01.1953

710

LEA JT PT 529 Crisan

Crisan

Ploiesti-Ph

0,341

11

Al !35

12.01.1953

711

LEA JT PT 529 Spătarul Milescu

Spătarul Milescu

Ploiesti-Ph

0,186

6

Al 13 5

12.01.1953

712

LEA JT PT 432 Alee Biserica Lemn

Alee Biserica Lemn

Ploiesti-Ph

0,15

5

TYIR 3^25+16

12.01.1953

713

LEA JT PT 209 Republicii

Republicii (vezi Ax N S)

Ploiesti-Ph

|

12.01.1953

714

LEA JT PT 209 Hortensiei

Hortensiei

Ploiesti-Ph

0,1

3 :

TYIR

12.01.1953

715

LEA JT PT 245 Republicii

Republicii(vezi Ax N S)

Ploiesti-Ph

1

12.01.1953

716

LEA JT PT 245 Tufanelelor

Tufanelelor

Ploiesti-Ph

0,12

4

TYIR

12.01.1953

717

LEA JT PT 245 Amaradiei

Amaradiei

Ploiesti-Ph

0,21

7

Al 35

12.01.1953

718

LEA JT PT 245 Lotrului

Lotrului

Ploiesti-Ph

0,15

5 :

Al 35

12.01.1953

719

LEA JT PT 245 Gilotruiui

Gilotruiui

Ploiesti-Ph

0,18

6

Al 35

12.01.1953

720

LEA JT PT 245 Buda

Buda

Ploiesti-Ph

0,5

16

Al 35

12.01.1953

721

LEA JT PT 531 Malu Roșu

Malu Roșu (intre Tractoarelor si N Titulescu)

Ploiesti-Ph

0,15

5

TYIR 3*25+16

12.01.1953

722

LEA JT PT 531 Tractoarelor

Tractoarelor

Ploiesti-Ph

0,09

3 :

TYIR 3^25+16

12.01.1953

723

LEA JT PT 531 Tractoarelor

Tractoarelor

PI o iești-Ph

0,03

1

Al 35

12.01.1953

724

LEA JT PT 531 Rubinelor

Rubinelor

Ploiesti-Ph

0,27

9 >

Al 35

12.01.1953

725

LEA JT PT 531 Mitropolitul Dosoftei

Mitropolitul Dosoftei

Ploiesti-Ph

0,09

3 i

Al

T5?Qi.I953

726

LEA JT PT 531 Mitropolitul Varlaam

Mitropolitul Varlaam

Ploiesti-Ph

0,12

4

fî2i0^g53

727

LES il pb PT 61 Bd București

Bd București (Pod Tatarani - IPG)

2,2

591

ACY/S^>^5.

08X1

728

LEA il pb PT 61 Bd București

Bd București (IPG - Bd Petrolului)

0,8

22:

729

LES il pb PT 445 Bd București stg

Bd București ( Bd Petrolului - Pod Gara Sud -baza)

0,75

21

ACYYâl3 5^5O+

M/)l .jlS8$

730

LES il pb PT 447 Bd București dr

Bd București ( Bd Petrolului - Barcanesti)

0,78

14'

Mo i,A w

731

LES il pb PT 462 Bd București dr

Bd București ( Barcanesti - Pod Gara Sud baza)

0,1143

5

ACYY 35*35+25

08.01.1984

732

LES ii p PT 179 Bd București

Bd București ( Pod Gara Sud -Hasdeu)

1,449

65

ACYY 35*35+25

08.01.1984

733

LEA il pb PT 179 P-ta 1 Decembrie

P-ta 1 Decembrîe(club CFR)

0,207

9

tTR 50 OL AL+3*70+l*

08.01.1984

734

LES il pb PT 179 P-ta 1 Decembrie

P-ta 1 Decembrie (pod - varianta)

0,115

5

ACYY 3^50+25

08.01.1984

735

LES il pb PT 179 P-ta 1 Decembrie

P-ta 1 Decembrie ( Parc Gara Sud )

0,276

12

ACYY 3*35+25

08.01.1984

736

LEA il pb PT 65 P-ta 1 Decembrie

P-ta 1 Decembrie(linie tramvai)

0,325

11

TYIR 50 OL AL

08.01.1984

737

LEA ii pb PT 65 P-ta 1 Decembrie

P-ta 1 Decern brie(scuar)

0,075

7

(TR 50 OL AL+3*70+l*

08.01.1984

738

LEA il pb PT 65 P-ta 1 Decembrie

P-ta 1 Decern brieftrotuar capat tramvai)

0,075

2

flR50OL AL+3*70+l*

08.01.1984

739

LEA il pb PT 49 P-ta 1 Decembrie

P-ta 1 Decembrie (fata Gara Sud )

0,15

13

(TR 50 OLAL+3*70+1*

08.01.1984

740

LEA il pb PT 13 P-ta 1 Decembrie

P-ta 1 Decembrie ( Rond Gara Sud )

0,384

36

TYIR 50 OLjAL+3*35

08.01.1984

741

LEA il pb PT 13 Bd Independentei

Bd Independentei ( Rond Gara Sud - Rond II-)

0,96

56

TYIR 50 OL AL+3*35

08.01.1984

742

LEA il pb PT 10 Bd Independentei

Bd independentei ( Rond li inclusiv- Rond I exclusiv)

0,85

54

TYIR 50 OL AL+3*35

08.01.1984

743

LEA il pb PT 38 Bd Independentei

Bd Independentei ( Rond I - str Maramureș)

1,27

72

TYIR 50 OL AL

08.01.1984

744

LES il pb PT 38 Bd Independentei

Bd lndependenteî(Parc Caragiale)

0,1

11

ACYY 3*35+25

08.01.1984

745

LES il pb PT 38 Bd Independentei

Bd IndependenteifParc Lic. Mihai Viteazul)

0,045

5

ACYY 3*35+25

08.01.1984

746

LES il pb PT 46 P-ta Victorei

P-ta Victoriei ( Posta stg - dr)

0,1365

16

ACYY 3*35+25

08.01.1984

747

LES il pb PT 46 P-ta Victoriei

P-ta Victoriei (Cinemascop)

0,117

12

ACYY 3*35+25

08.01.1984

748

LES il pb PT 617 P-ta Victoriei

P-ta Victoriei (Parcul Nichita Stanescu - Fintina arteziana)

0,124

28

ACYY 3*35+16

08.01.1984

749

LES il pb PT 52 P-ta Victoriei

P-ta Victoriei ( str Take lonescu - Mag Omnia)

0,1

12

ACYY 3*35+25

08.01.1984

750

LES il pb PT 8 P-ta Victoriei

P-ta Victoriei ( Fintina arteziana - Palat Adm.)

0,9

12 .

ACYY3 *50+25

08.01.1984

751

LES il pb PT 485 Bd Republicii

Bd Republicii ( Galeriile Comerciale )

0,87

12

ACYY3*70+35

08.01.1984

752

LES il pb PT 17 Bd Republicii

Bd Republicii ( Palatul Culturii - Catedrala)

0,296

20 :

ACYY 3*50+25

08.01.1984

753

LES il pb PT 480 Bd Republicii

Bd Republicii (Casa Sindicatelor)

0,058

8

ACYY 3*50+25

08.01.1984

754

LES ii pb PT 559 P-ta Eroilor

P-ta Eroilor ( Rond Catedrala )

0,0135

18

ACYY 3*50+25

08.01.1984

755

LES il pb PT 559 Bd Republicii

Bd Republicii ( P-ta Eroilor - str Colinii)

0,52

40

ACYY 3*50+25

08.01.1984

756

LES il pb PT 501 Bd Republicii

Bd Republicii (str Colinii - P-ta Mihai Viteazul)

0,442

34

ACYY 3*50+25

08.01.1984

757

LES il pb PT 558 Bd Republicii

Bd Republicii (Sc. 14)

0,026

1 .

ACYY 3*50+25

08.01.1984

758

LES il pb PT 454 P-ta Mihai Viteazul

P-ta Mihai Viteazul ( colt cu str Nicolae Titulescu )

0,105

12

ACYY 3*50+25

08.01.1984

759

LES il pb PT 455 P-ta Mihai Viteazul

P-ta Mihai Viteazul ( colt cu str Andrei Muresanu)

0,125

10 :

ACYY 3*50+25

08.01.1984

760

LES il pb PT 455 Bd Republicii

B-dul Republicii(P-ta Mihai Viteazul -8 Martie)

0,216

16

ACYY 3*50+25

08.01.1984

761

LES il pb PT 461 Bd Republicii

B-dul Republicii(8 Martie- Sos Nordului)

0,315

26

ACYY 3*50+25

08.01.1984

762

LEA il pb PT 461 Bd Republicii

B-dul Republicii(int cu Sos Vest-spre Sos Vest)

0,1

10

TYIR50 OL4AL+3*50

08.01.1984

763

LEA il pb PT 461 Bd Republicii

Bd Republicii(int Sos N-Spalatorie auto)

0,4

27

TYIR50 OL-AL+3*50

08.01.1984

764

LEA il pb PT 461 Sos Vestului

Sos Vestuluifintre Rep si si Deltei)

0,7

38

TYIR50 C)L-AL+3*50

08.01.1984

765

LES+LEA il pb PT 61 B-dul București

Bd Buc(intre pod Tata răni si Bd Petr)-vezi Ax NS

1

1

08.01.1984

766

LEA il pb PT 61 Bd Petrolului

Bd Petrolului(int cu Bd Buc)-zona ad Ax NS

0,058

2

TY1R50 OL-AL+3^50

08.01.1984

767

LES il pb PT 446 spate Bl 4

spate Bl 4

0,2

6

TYIR 3*25;>16'^T7

>.<.1984

768

LES il pb PT 445 Spate Bl 5

spate Bl 5

0,1

7

TYjC^ijn

769

LES il pb PT 445 Bd Petrolului

Bd Petroluluițint cu Bd Buc spre raf-stg)-zona ad Ax NS

0,05

2

ACYY/#*3§W-

08.01.1^

770

LES il pb PT 445 Bd Buc

Bd Buc(intre Petrolului si pod Gara de Sud- stg-raf)

<0.8-01-198’4

771

LES il pb PT 455 P-ta M Viteazul

P-ta M Viteazul(rond dr spre A Muresanu)-vezi Ax N-S

pi 1 W;

772

LES il pb PT 455 Bd Republicii

Bd Rep.(intre P-ta M Viteazul si 8 Martie)-vezi Ax N-S

08.01.1984

773

LEA il pb PT 65 Democrației

Democratiei(Piata 1 Decern brie-Alex Lapusneanu)

0,875

35

YIR 50-OL-AL 3*25+1

08.01.1984

774

LEA II pb PT 65 Democrației

Democratiei(A!ex Lapusn-bif cu St Cel Mare- spre Lap)

0,1

4

'YIR 50-OL-AL 3*25+1

08.01.1984

775

LEA il pb PT 65 Democrației

Democratieifbif cu St cei Mare-Lupeni)

0,175

7

YIR 50 -OL-AL 3*25+1

08.01.1984

776

LEA il pb PT 65 Lăcrămioarei

Lăcrămioarei

0,175

7

YIR 50-OL-AL 3*25+1

08.01.1984

777

LEA il pb PT 65 Leventica

Leventica

0,15

6

YIR 50-OL-AL 3*25+1

08.01.1984

778

LES il pb PT 65 Alee intre bl 10 si 13

Alee intre bl 10 si 13

0,125

5

ACYY 3*50+25

08.01.1984

779

LES il pub PT 65 Democrației

Democratiei(Pod Gara de Sud)

0,15

6

ACYY 3*50+25

08.01.1984

780

LES il pb PT 17 G-ral V Milea

G-ral V Mileaffata bloc" 7 Etaje")

0,075

5

ACYY 3*50+25

08.01.1984

781

LES il pb PT 17 Emil Zola

Emil Zola (Ulierului-Palatul Culturii)

0,338

13

ACYY 3*50+25

08.01.1984

782

LES il pb PT 17 G-ral V Milea

G-ral V Milea(Hale lat N si 3 stilpi după int cu E Zola)

0,338

13

ACYY 3*50+25

08.01.1984

783

LES il pb PT 17 Grivitei

Grivitei(intre p-ta agroalimentara si Emil Zola)

0,286

11

ACYY 3*50+25

08.01.1984

784

LES il pb PT 17 P-ta zarzavat

Piața zarzavat (împrejur)

0,468

18

ACYY 3*50+25

08.01.1984

785

LES il pb PT 17 Zona brânzeturi

Zona branzeturițsector exterior)

0,052

2

ACYY 3*50+25

08.01.1984

786

LES il pb PT 17 spate Bl H

Spate bloc H

0,078

3

ACYY 3*50+25

08.01.1984

787

LES il pb PT 52 Piața Victoriei

Piața Victoriei(Fata Omnia si Hotel Central-vezi Ax NS)

0

ACYY 3*35+25

08.01.1984

788

LES il pb PT 52 Alee lat Sud Omnia

Alee lat Sud Omnia(intre Omnia si Hotel Central)

0,168

7

ACYY 3*35+25

08.01.1984

789

LES il pb PT 52 spate Omnia

spate Omnia

0,24

10

ACYY 3*35+25

08.01.1984

790

LES il pb PT 52 Tache lonescu

Tache lonescu

0,168

7

ACYY 3*35+25

08.01.1984

791

LES il pb PT 52 Parc sp Cinemasc c

Parc spate Cinemascop

0,192

8

ACYY 3*35+25

08.01.1984

792

LEA li pb PT 40 M Kogalniceanu

M Kogalniceanu(intre T Caragiu si N Balcescu)

0,125

5

TYIR 3*35+25

08.01.1984

793

LEA il pb PT 40 D Gherea

D Gherea(capatul spre St Greceanu)

0,075

3

TYIR 3*35+25

08.01.1984

794

LEA il pb PT 40 Paris

Paris( căpătui spre St Greceanu)

0,025

1

TYIR 3*35+25

08.01.1984

795

LEA il pb PT 40 St Greceanu

St Greceanu

0,45

18

TYIR 3*35+25

08.01.1984

796

LEA il pb PT 40 fata Bar Picadili

fata Bar Picadili

0,225

9

ACYY 3*35+25

08.01.1984

797

LES il pb PT 40 parcare H Prahova

parcare fata Hotel Prahova

0,975

39

ACYY 3*35+25

08.01.1984

798

LES il pb PT74 Ștrandului

Strandului(iesire pod-politie)

1

32

ACYY3*35+25

08.01.1984

799

LEA il pb PT 561 parcare lingă PT 561

parcare intre bl 31C1si 31G lingă PT 561

0

0

TYIR 3*25+16

08.01.1984

800

LES il pb PT 561 Lapusna

Lapusnațalee intre str Lapusna si bl 31 G si 31 H)

0,045

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

801

LES il pb PT561 spate bl 31P

alee spate bl 31 P

0,03

2 .

ACYY 3*35+25

08.01.1984

802

LES il pb PT 561 Lapusna

str Lapusna fata bloc 31 I

0,015

1

ACYY 3*35+25

08.01.1984

803

LES il pb PT 561 Luminii

Luminii(zona bl 31 A2 si 31 I)

0,045

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

804

LES il pb PT 561 Elena Doamna

Elena Doamnafintre Lapusna si Republicii)

0,03

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

805

LES il pb PT 453 Zidari

Zidari(intre Bănești si Sinaii)

0,126

7

ACYY 3*35+25

08.01.1984

806

LES il pb PT 453 Bănești

Banesti(intre Zidari si căpătui parcării)

0,054

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

807

LES il pb PT 453 Parcare

Parcare (pe colt intre Zidari si Bănești)

0,072

4

ACYY 3*35>-25-^f==

^Q.1.1984

808

LES il pb PT 453 fata PT 453

fata PT 453

0,036

2

ACYY 3^+^5?d :

^^^84

809

LES il pb PT 453 lateral PT 453

lateral stingă fata de PT 453

0,036

2 ■

ACYY^*3£fâ£-s

08^U^4

810

LES il pb PT 454 P-ta M Viteazul

P-ta M Viteazul(partea cu Nicolae Titulescu)

0

7»/Aste

:Q8.0i\19$k

811

LES il pb PT 454 Parcare lingă PT 454

Parcare lingă PT 454

0,032

2

812

LES il pb PT454 Zidari

Zidari (intre Sinaii si PT 454)

0,032

1 |

ACYra^^

W/i JgtH

813

LES il pb PT 454 Sinaii

Sinaii(incepind de la int cu Zidari primii 3 st către Tismana)

0,048

3

TYIR

08.01.1984

814

LES il pb PT 501 Republicii

Republicii(Colinii -P-ta M Viteazul) vezi Ax N-S

0

08.01.1984

815

LES il pb PT 501 Căminelor

Caminelor(primii trei stilpi incepind de la PT 501)

0,048

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

816

LES il pb PT 501 Parcare

Parcare(linga PT 501)

0,08

0

ACYY 3*35+25

08.01.1984

817

LES il pb PT 501 Veniamin Costache

Veniamin Costache(intre PT 501 si Republicii)

0,032

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

818

LES il pb PT 501 Parc M Viteazul

Parc M Viteazul(intre statuia M V si I Maiorescu)

0,6

120

ACYY 3*35+25

08.01.1984

819

LES il pb PT 480 Republicii

Republicii(fata Casa Sindicatelor)-vezi Ax N-S

0

08.01.1984

820

LES il pb PT 480 parc Casa Sindicatelor

parc fata Casa Sindicatelor

0,114

48

ACYY 3*35+25

08.01.1984

821

LES il pb PT 480 lateral dr Casa Sind

circ il lateral dr Casa Sindicatelor

0,19

18

ACYY 3*35+25

08.01.1984

822

LES il pb PT 485 Republicii

Republicii fata Galeriile Comerciale-vezi Ax N-S

0

08.01.1984

823

LES il pb PT 485 parc fata Ciocirlia

parc fata Ciocirlia

1,2

60

ACYY 3*35+25

08.01.1984

824

LES il pb PT 485 fata Galeriile Comerciale

fata Galeriile Comerciale(linga scări)

0,32

16

ACYY 3*35+25

08.01.1984

825

LES il pb PT 485 Galeriile Comerciale

Galeriile comerciale(latura de Sud)

0,8

40

ACYY 3*35+25

08.01.1984

826

LES il pb PT 485 spate Galeriile Comerciale

spate Galeriile comerciale

0

ACYY 3*35+25

08.01.1984

827

LES il pb PT 485 alee spate Ciocirlia

alee spate Ciocirlia

0,2

10

ACYY 3*35+25

08.01.1984

828

LES il pb PT 485 Cuza Vodă

Cuza Voda(intre G Cantacuzono si V Lupu)

0,145

10

ACYY 3*35+25

08.01.1984

829

LEA il pb PT 485 Vasile Lupu

Vasile Lupu (intre P-ta Eroilor si Cuza Vodă)

0,18

12

TYIR

08.01.1984

830

LEA il pb PT 8 Slt Er Calin Cătălin

Slt Er Calin Cătălin

0,18

6

TYIR

08.01.1984

831

LEA il pb PT 8 Emil Zola

Emil Zola

0,24

8

TYIR

08.01.1984

832

LES il pb PT 8 Grivitei

Grivitei

0,42

14

ACYY 3*35+25

08.01.1984

833

LEA il pb PT 8 Unirii

Unîriițintre Slt Er Calin Cătălin si Bibescu Vodă)

0,06

2

Al 35

08.01.1984

834

LEA il pb PT 8 Unirii

Unirii(intre Romana si Slt Er Calin Cătălin)

0,09

3

TYIR

08.01.1984

835

LEA il pb PT 8 Bibescu Vodă

Bibescu Vodă

0,12

4

Al 35

08.01.1984

836

LEA il pb PT 8 Romana

Romana(intre Unirii si Basarabi)

0,06

2

TYIR

08.01.1984

837

LES il pb PT 8 G-ral Traian Mosoiu

G-ral Traian Mosoiu

0

ACYY 3*35+25

08.01.1984

838

LES il pb PT 8 Basarabi

Basarabi

0,24

8

ACYY 3*35+25

08.01.1984

839

LES il pb PT 559 alee blocuri 30 E 30F 30C

alee bl 30E 30 F 30(intre Alex Odobescu si bl menționate)

0,064

7

ACYY 3*35+25

08.01.1984

840

LES il pb PT 559 alee blocuri 29 E 29C 29B

alee bl.29 E 29C 29B(spatiul liber intre PT 559 si bl 29)

0,048

5

ACYY 3*35+25

08.01.1984

841

LEA il pb PT 462 Barcanesti

Barca nesti(portiu nea intre bl 7A-7D si lat Vest Timken)

0,1

7

TYIR 3*25+16

08.01.1984

842

LES il pb PT 462 Barcanesti

Barcanestifintrarea dinspre B-dul Buc)

0,059

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

843

LES il pb PT 462 Bd București

Bd Bucuresti(intre Barcanesti si intr pe pod)-vezi Ax N-S

0

ACYY 3*35+25

08.01.1984

844

LEA il pb PT 447 spatele bl 9A-9D

spatele bl 9A-9D

o,l

6

TYIR 3*16+25

08.01.1984

845

LES il pb PT 447 Bd București

Bd Bucuresti(intre Bd Petrolului si Barcanesti) vezi Ax N-S

0

08.01.1984

846

LEA il pb PT 448 B-dul București

spate Bl 9

0,075

TYIR 50 Ol Al 3*35+25

08.01.1984

847

LES il pb PT 449 Petrolului

Petrolului(intreBd Bucși Barcanesti)

0,13

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

848

LEA il pb PT 449 spatele bl 12A-12E

spatele bl 11A-11D

0,27

8

nYIR 50 OL AL 3*35+2:

08.01.1984

849

LES il pb PT 617 Piața Victoriei

Piața Victoriei(intreGhe Lazar si C D Gherea)-vezi Ax N-S

0

——T

MOL 1984

850

LES il pb PT617Ghe Lazar

Ghe Lazar (intre Tribunal si Bulevard-partea spre parc)

1,8

10

ACYY 3*3j5£25  ''

’gȘ§W984

851

LES il pb PT 617 Pasaj pietonal(spate Unirea)

Pasaj pietonalf spate Unirea)

2,16

12

ACYY 3X35^5'“

852

LES il pb PT 617 Pasaj pieton alțspate Mercur))

Pasaj pietonalț spate Mercur)

4,32

24

ACYY^*S-Ș+25\J,

os.oX^A

853

LES il pb PT 617 Kogalniceanu

Kogalniceanuf fata Restaurant Dealul Mare )

0,72

4:

ACYty3^>2-5>X

854

LES îl pb PT 617 C D Gherea

C D Gherea (intre Basarabi si P-ta Victoriei)

8,64

48

ACYY 3*35+25

08.01.1984

855

LES il pb PT 617 Mag Mercur

Mag Mercurffata si lateral dr)

5,04

28

ACYY 3*35+25

08.01.1984

856

LES il pb PT 617 Parc central

Parc central(Nichita Stanescu si fata Prefectura)

0,29

143

ACYY 3*35+25

08.01.1984

857

LES il pb PT 484 Kogalniceanu

Kogalniceanu(intreToma Caragiu si N Balcescu)

0,096

4 .

ACYY 3*35+25

08.01.1984

858

LES il pb PT 484 Alee PT484

Alee PT 484(intre PT 484 si Ghe Lazar)

0,096

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

859

LES il pb PT 484 Ghe Lazar

Ghe Lazar(intre Dr Bagdazar si Balcescu)

0,144

6

ACYY 3*35+25

08.01.1984

860

LES il pb PT 484 Toma Caragiu

Toma Caragiu

2,112

88

ACYY 3*35+25

08.01.1984

861

LES il pb PT 484 Curte Muzeul de Istorie

Curte Muzeul de Istorie

0,768

32

ACYY 3*35+25

08.01.1984

862

LES il pb PT 107 fata si spate PT 107

Fata si spate PT 107

0,058

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

863

LES il pb PT 107 Alee intre Bl Rodica si Bl A1

Alee intre Bl Rodica si Bl A1

0,029

1

ACYY 3*35+25

08.01.1984

864

LES il pb PT 107 Alee intre Bl Rodica si Bl B1

Alee intre Bl Rodica si Bl B1

0,087

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

865

LES il pb PT 107 Pajurei

Pajurei

0,116

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

866

LES il pb PT 107 Alee intre Bl B3 si Complex Bobalna

Alee intre Bl B3 si Complex Bobalna

0,116

4

TYIR 3*25+16

08.01.1984

867

LES il pb PT 44 Garaje lingă PT 44

Garaje lingă PT 44

0

0

cablu Luxten

08.01.1984

868

LES il pb PT 44 lingă PT 44

lingă PT 44

0,02

1

TYIR

08.01.1984

869

LES II pb PT 44 zona celor 2 puncte termice

intre cele 2 puncte termice si bl 6

0,1

5

TYIR

08.01.1984

870

LEA II pb PT 44 Parc Eminescu

Parc Eminescu(cuprins intre Bl 5 Bl 6 Bl 2 Bl 10)

0,14

7 ;

TYIR

08.01.1984

871

LEA il pb PT 44 Alee intre Parc Eminescu si str Eminescu

Alee intre Bl 1 Bl 2 si Bl 10 Bl 11

0,06

3 '

TYIR

08.01.1984

872

LEA il pb PT 461 Republicii

RepublîciifRond int Rep cu Sos V si Cablul Rom)-vezi Ax N-S

0

08.01.1984

873

LEA il pb PT 461 Sos Vestului

Sos Vestului (intre int cu Rep si Deltei)

0,75

38

TYIR

08.01.1984

874

LES il pb PT 146 Alee intre Palatul Adm si Mercur

Alee intre Palatul Adm si Mercur

0,546

39

ACYY 3*35+35

08.01.1984

875

LES il pb PT 146 fata Mercur

fata Mercur

0,224

16

ACYY 3*35+35

08.01.1984

876

LES il pb PT 146 Mercur latura de Sud

Mercur latura de Sud

0,126

9

ACYY 3*35+35

08.01.1984

877

LES il pb PT 146 spate Mercur

spate Mercur

0,21

15

ACYY 3*35+35

08.01.1984

878

LES il pb PT 146 intrarea B Palat Adm

intrarea B Palat Admflateral dr fata de intr B)

0,126

9

ACYY 3*35+35

08.01.1984

879

LES il pb PT 146 parcare subterana

parcare subterana(in stingă intr B)

0,084

6

ACYY 3*35+35

08.01.1984

880

LEA il pb PT 55 C-tin Brezeanu

C-tin Brezeanu(intre PT 55 si Mos Ion Roata)

0,1

5

TYIR 3*25+16

08.01.1984

881

LEA il pb PT 55 Alee intre Bl D3 D12 11F

Alee intre Bl D3 D12 11 F+lat Vest 12 D

0

TYIR 3*25+16

08.01.1984

882

LEA il pb PT 55 Alee intre Bl 12 D si D3

Alee intre Bl 12 D si D3

0,02

1

TYIR 3*25+16

08.01.1984

883

LEA il pb PT 55 lat Sud Punct Termic

lat Sud Punct Termic nr 7 Republicii

0,04

2

TYIR 3*25+16

08.01.1984

884

LEA il pb PT 59 Cibinului

Cibinului

0,28

10

TYIR 3*25+16

08.01.1984

885

LEA il pb PT 59 Andrei Muresanu

Andrei Muresanu (intre Sos Nordului si Pol Cina)

0,7

23

TYIR 3*25+16

08.01.1984

886

LES il pb PT439 Alee bl 18 si 19

Sabinelor( bl 18 si 19 lat de Sud)

0,1

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

887

LES il pb PT 439 SabinelorAlee bl 16 si 17

Sabinelor( bl 16 si 17 lat de Nord)

0,1

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

888

LEA II pb PT 60 Tirnavei

Tirnavei

0,27

13 ;

TYIR 3*25+16

08.01.1984

889

LEA il pb PT 459 Aleea Pichetului

Aleea Pichetului

0,036

2

TYIR^VVTÎ

=0^01.1984

890

LEA il pb PT 459 Cimitirul Sovietic

Cimitirul Sovietic(Alee spate cimitir)

0,054

3 '

feX1984

891

LEA II pb PT 459 Cimitirul Sovietic

Cimitirul Sovieticflatura de Nord)

0,036

2

0&j»l.j&84

892

LEA il pb PT 459 Alee spate Punct Termic nr 6

Alee spate Punct Termic nr 6

0,072

4 !

,08.01.1^4

893

LEA il pb PT 459 Alee fata Punct Termic nr 6

Alee fata Punct Termic nr 6

0,054

3

894

LEA il pb PT 459 Alee latura de Sud Punct Termic

Alee latura de Sud Punct Termic

0,018

1

’j0fc.01W$4

895

LEA îl pb PT 459 Alee intre Bl 205 Bl 209 si Bl 210

Alee intre Bl 205 Bl 209 si Bl 210

0,162

9

TYIR

08.01.1984

896

LES il pb PT 243 Alee Punct Termic

Alee Punct Termicflinga PT 243)

0,06

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

897

LES il pb PT 243 Mijloc giratoriu Bariera Bucov

Mijloc giratoriu Bariera Bucov

0,2

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

898

LES il pb PT 495 Vornicei

Vornicei(zona Bl 77 81 82 83)

0,1

5

ACYY 3*35+25

08.01.1984

899

LES il pb PT 493 Vornicei

Vornicei(fata Bl 67A 67B 68)

0,175

5

ACYY 3*35+25

08.01.1984

900

LES il pb PT 493 Padina

Padinafintre Vornicei si Domnișori fata Bl 64 65 66)

0,105

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

901

LEA il pb PT 428 Alee intre Bl 43 si Bl 44

Alee intre Bl 43 si Bl 44

0,06

3 1

TYIR 3*25+16

08.01.1984

902

LES ii pb PT 420 Serg Ghe Mateescu

Serg Ghe Mateescuffata Bl 16)

0,12

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

903

LEA il pb PT 420 Serg Ghe Mateescu

Serg Ghe Mateescuffata Bl 24A)

0,06

1

TYIR 3*25+16

08.01.1984

904

LES il pb PT 491 Padina

Padina(BI 3 Bl 4)

0,08

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

905

LES il pb PT 492 Padina

Padina(BI 51 52 53)

0,14

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

906

LES il pb PT 492 Domnișori

Domnisori(BI 63 62 75 74)

0,035

1

ACYY 3*35+25

08.01.1984

907

LES il pb PT 492 Bl 60 56

Bl 60 50(latura de Vest)

0,14

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

908

LES il pb PT 492 Frasinet

Aleea Prislop(Bl 49 50)

0,14

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

909

LES îl pb PT 492 Aleea Prislop

Aleea PrislopfBI 46 47 48)

0,14

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

910

LES il pb PT 489 Domnișori

Domnisori(BI 57 58 59)

0,15

6

ACYY 3*35+25

08.01.1984

911

LES il pb PT 488 Piața 9 Mai

Piața 9 Maiflatura de Sud)

0,022

1

ACYY 3*35+25

08.01.1984

912

LES il pb PT 488 Piața 9 Mai

Piața 9 Mai(latura de Nord)

0,044

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

913

LES il pb PT 488 Prislop

PrislopțBI 23 24)

0,088

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

914

LES il pb PT 488 Prislop (Bl 45)

Prislop (Bl 45)

0,022

1

ACYY 3*35+25

08.01.1984

915

LES il pb PT 488 Aleea Vitioarei

Aleea Vitioarei(Bl 45 44)

0,066

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

916

LES il pb PT 486 Bl 40 41 42

Bl 40 41 42(lat de Nord)

0,018

1

ACYY 3*35+25

08.01.1984

917

LES il pb PT 486 Bl 40 41 42

Bl 40 41 42(lat de Nord)

0,036

2

TYIR 3*35+25

08.01.1984

918

LES il pb PT 486 Aleea Bucsoiul

Aleea Bucsoiulfintre Bl 40 si Bl 22)

0,09

5

ACYY 3*35+25

08.01.1984

919

LES II pb PT 486 Parc 9 Mai

Parc 9 Mai

0,594

33 ■

ACYY 3*25+16

08.01.1984

920

LES il pb PT 497 Alee Bl 89 90 91

Alee Bl 89 90 91

0,11

5

ACYY 3*35+25

08.01.1984

921

LES il pb PT 497 Vornicei

Vornicei

0,066

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

922

LES il pb PT 497 Alee Spit CFR

Alee Spit CFR(lat de Est)

0,022

1

ACYY 3*35+25

08.01.1984

923

LES il pb PT 497 Domnișori

Domnisori(BI 70 71 72)

0

0

ACYY 3*35+25

08.01.1984

924

LES il pb PT416 Bahluiului

Bahluiuluî(intre Bl 156 si Bl 142)

0,04

1

TYIR 3*25+16

08.01.1984

925

LEA il pb PT 407 Iezerului

lezerului(intre Bl 134 si Grădiniță)

0,12

4

TYIR 3*35+25

08.01.1984

926

LEA il pb PT 407 Iezerului

lezerului(Curte Grădiniță)

0,32

1

TYIR 3*35+25

08.01.1984

927

LEA il pb PT 411 Aleea Ciucului

Aleea CiuculuifB1182 Bl 189)

0,06

2 .

TYIR 3*35+25

08.01.1984

928

LES il pb PT 410 Cosminele

Cosminele(B1132 168)

0,032

1

ACYY 3*35+25

08.01.1984

929

LES il pb PT 410 Iezerului

lezerului(intre Punctul termic nr 10 si PT 468)

0,032

1

ACYY 3*35+25

08.01.1984

930

LES il pb PT 405 Alee intre Sc Gen si PT 405

Alee intre Sc Gen si PT 405

0,12

5

ACYY 3*35+25

08.01.1984

931

LES il pb PT 405 Alee intre Bl 126 si Bl 124

Alee intre Bl 126 si Bl 124(Stinisoarei)

0,045

2 .

ACYY 3*35+25

.08.01.1984

932

LES il pb PT 405 fata PT 405

fata PT405

0,045

2

ACYY 3*35^25.3,

S8HJ984

933

LES il pb PT 403 Alee intre Bl 115 si Bl 117

Alee intre Bl 115 si Bl 117

0,09

2

TYIR^Șd?^—

68îțy .^34

934

LEA il pb PT401 Alee Bl 108

Al.bl.108(alee cuprinsa intre bl. 108 Comisariat si Al.Zamora)

0,04

2

tyib^Hzs'.X

08.^1 W

935

LEA il pb PT 401 Aleea Zamora

Aleea Zamorațintre Bl 111 si 109)

1

0,08

4

TYI^3>25::

<08v01\1^8^

936

LES il pb PT 155 Baraolt

Baraolt(portiunea delimitată de lat de Vest a Pietii)

0,22

7

ACYY 3*35+25

08.01.1984

937

LES il pb PT 155 Înfrățirii

Înfrățirii

0,28

9

ACYY 3*35+25

08.01.1984

938

LES il pb PT 161 Baraolt

Baraolt(intre PT 161 si Piața)

0,2

8

ACYY 3*35+25

08.01.1984

939

LES il pb PT 161 G-ral E Grigorescu

G-ral E Grigorescu(intre Sos Vestului si Baraolt)

0,1

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

940

LES il pb PT 159 Anotimpului

Anotimpuluifintre PT 159 si PT 160)

0,08

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

941

Ies il pb PT 159 Parc Cin Modern

Cin Modem

0,2

14'

ACYY 3*35+25

08.01.1984

942

LES il pb PT 160 Anotimpului

Anotimpului(intre G-ral E Grigorescu si PT 160)

0,08

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

943

LEA il pb PT 214 Alee Bl 1

Alee Bl l(alee circulara în jurul Bl l)

0,27

9

TYIR 3*35+25

08.01.1984

944

LEA il pb PT 214 Arhip Nicolae

Arhip Nicolaefintre Baraolt si PT 214)

0,75

25

TYIR 3*35+25

08.01.1984

945

LES il pb PT 188 Minerva

Minerva

0,1

4

TYIR 3*25+16

08.01.1984

946

LEA îl pb PT 189 Arhip Nicolae

Arhip Nicolae(între Baraolt si Bl M1)

0,73

25

TYIR 3*25+16

08.01.1984

947

LEA il pb PT 189 Baraolt

Baraolt(5 stilpi incepind de la int cu Arhip Nicolae)

0,14

5

TYIR 3*25+16

08.01.1984

948

LES ii pb PT 185 G-ral Eremia Grigorescu

G-ral Eremia Grigorescu(intre Baraolt si înfrățirii)

0,7

22

TYIR 3*25+16

08.01.1984

949

LEA il pb PT 158 Lacul Bilea

Lacul Bilea

0,17

8

TYIR 3*25+16

08.01.1984

950

LES il pb PT 158 Aleea Persani

Aleea Persani

0,18

10

ACYY3*35+25

08.01.1984

951

LES il pb PT 516 Str Vitejilor

Str Vitejilor(fata Bl 120E si 120F)

0,08

4

ACYY3 *35+25

08.01.1984

952

LES il pb PT 516 Alee Bl 120E

Alee Bl 120E(parcare spate Bl 120E)

0,04

2

ACYY3*35+25

08.01.1984

953

LES il pbPT130 Sos Vestului

Vestuluifintre PT130 si Cinema Modern partea cu Cinema Modern)

0,16

5 ■

ACYY3*35+25

08.01.1984

954

LES il pb PT 130 Erou Marin Moldoveanu

Erou Marin Moldoveanu(intre PT 128 PT 130 PT 156)

0,4

13.

ACYY3*35+25

08.01.1984

955

LES ilpbPT 129 Moldoveanu(3 stilpi incepind de la PT 129 spre Vest)

0,1

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

956

LEA il pb PT 58 Aleea Trotus

Aleea Trotusfintre A Muresanu si Sc Generala)

0,21

7

TYIR

08.01.1984

957

LES il pb PT 589 Alee Bl H12

Alee Bl H12

0,02

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

958

LES il pb PT 589 Alee Bl H 14

Alee BIH14(spate Bl H14)

0,09

4

ACYY3 *35+25

08.01.1984

959

LES il pbPT 415 Alee Bl 130

LES il pb PT 415 Alee Bl 130

0,13

4

ACYY3*35+25

08.01.1984

960

LES il pb PT 415 Sos Vestului

Sos.Vestului(intre Bl 130 si capat35 barat partea cu Bl 130)

0,12

6

ACYY3 *35+25

08.01.1984

961

LES il pbPT414Sos Vestului

Sos.Vestului(intre benzinăria OMV si Bl 130 partea cu Bl 130)

0,315

9

ACYY3*35+25

08.01.1984

962

LES il pb PT 414 Sos Vestului

Vestului(20 stilpi tramvai incepind de la OMV către Gara Vest)

0,7

20

TYIR 3*25+16

08.01.1984

963

LEA il pb PT 414 Alee Bl 143

Alee Bl 143

0,175

5

TYIR 3*25+16

08.01.1984

964

LEA il pb PT 414 Bahluiului

Bahluiului(intre PT 414 si Aleea Silistei)

0,315

9

TYIR 3*25+16

08.01.1984

965

LEA il pb PT 470 Parcare spate PT 502

Parcare spate PT 502

0,027

3 ■

TYIR 3*25+16

08.01.1984

966

LES il pb PT 563 Parcare spate Bl 152 151

Parcare spate Bl 152 A D J K

0,252

12

ACYY3*35+25

08.01.1984

967

LES il pb PT 563 Cristianul

Cristianul(fata Bl 152 A)

0,063

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

968

LES il pb PT 563 Calarasi

Calarasi(intre Penes Curcanul si Cristianul)

0,168

8

ACYY3*35+25

08.01.1984

969

LES il pb PT 563 Sipote

Sipote(fata Bl 152 J)

0,063

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

970

LES il pb PT 563 Sipote

Sipote(spate Bl 151D 151B)

0,084

4

ACYY3 *35+25

08.01.1984

971

LES il pb PT 564 Cazărmii

Cazarmii(fata Bl 154 F)

0,11

5

ACYY3 *35+25

08.01.1984

972

LES il pb PT 564 Cazărmii

Cazarmii(spate Bl 155 C)

0,066

3

ACYY3*3^b25f=

^&£11.1984

973

LES il pb PT 564 Intrarea Regimentului

Intrarea Regimentuluițfata Bl 154 G)

0,088

4

ACYY^^a5Î^ 7

U^3Î$1^84

974

LES il pb PT 564 Cristianul

Cristianul (intre Calarasi si intr Cazărmii)

0,11

5

ACYY^'^25

08^4^4

975

LES îl pb PT 564 Parcare PT 564

Parcare PT 564(parcare delimitată de Bl 154 F 154 A 154B 154G)

0,132

6

ACYfrlt35A2$3fe

£8.01\1^

976

LES II pb PT 567 Parcare

Parcare(parcare delimitată de Bl 156 A l G)

0,12

6

977

LES il pb PT 566 Parcare

Parcare (delimitată de Bl 150 L 150 J 150 G)

0,1

5

ACYY3 *35+25

08.01.1984

978

LES il pb PT 565 Grigore Cantacuzino

Gr.Cantacuzino(partea cu PT 565 intre Torcători si Sos Vestului)

1,08

40

TYIR 3*35+25

08.01.1984

979

LES il pb PT 565 Grigore Cantacuzino

Cantacuzino(partea opusa PT 565 dr. intre Podul înalt si Vacarescu'

0,459

17

TYIR 3*35+25

08.01.1984

980

LES il pb PT 565 spate Bl 150 B

spate Bl 150 B

0,081

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

981

LES il pb PT 534 Aiee Școala

Alee Scoala(parcare pe latura de Vest a Scolii si Bl 4D 4F 4E)

0,1

4

ACYY3 *35+25

08.01.1984

982

LES il pb PT 534 Frasinet

Frasinetțfata Bl 6A B C)

0,075

3

ACYY3 *35+25

08.01.1984

983

LES il pb PT 534 Mureș

Mures(fata Bl 6D E)

0,075

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

984

LES il pb PT 534 Domnișori

Domnisoriffata Bl 6F)

0,05

2

ACYY3*35+25

08.01.1984

985

LES il pb PT 534 Parcare PT 534

Parcare PT 534(zona delimitată de Bl 6 A B C D E F)

0,1

4

ACYY3*35+25

08.01.1984

986

LES il pb PT 535 Frasinet

Frasinetțfata Bl 7 B C)

0,088

4

ACYY3*35+25

08.01.1984

987

LES il pb PT 535 Domnișori

Domnjsori(fata Bl 7 G F)

0,088

4 ■

ACYY3 *35+25

08.01.1984

988

LES il pb PT 535 Parcare PT 535

Parcare PT 535(delimitata de Bl 7A1 A2 G F E D)

0,066

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

989

LES il pb PT 553 Fintinele

Fintinele

0,02

1

ACYY3 *35+25

08.01.1984

990

LES il pb PT 553 Alee Bl 28 A si 30 B

Alee semicerc in jurul PT 553(in zona Bl 30 B si 28 A)

0,2

10

ACYY3 *35+25

08.01.1984

991

LES il pb PT 191 Sos Vestului

Vestuluițintre Marasesti si capat35 barat trotuar cu Cinema Modern)

0,4

16

ACYY3 *35+25

08.01.1984

992

LES il pb PT 558 fata Bl 28 C

fata Bl 28 C

0,075

1

ACYY3 *35+25

08.01.1984

993

LES il pb PT 558 spate Bl 28 C

spate Bl 28 C

0,075

1

ACYY3*35+25

08.01.1984

994

LES il pb PT 576 Alee Bl 34 G H

Alee Bl 34 G H

0,045

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

995

LES il pb PT 576 Negru Vodă

Negru Voda(2 stilpi de il incepind de la colt cu Republicii)

0,03

2

ACYY3*35+25

08.01.1984

996

LES il pb PT 577 Alee Bl 34

Alee Bl 34

0,06

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

997

LES il pb PT 574 Alee Bl 36

Alee Bl 36(alee spate Bl 36)

0,1

5 :

TYIR 3*25+16

08.01.1984

998

LES il pb PT 503 Alee Bl 37

Alee Bl 37(alee spate Bl 37)

0,8

4

ACYY3*35+25

08.01.1984

999

LES il pb PT 524 Alee Bl 132 A B

Alee Bl 132 A B(alee spate Bl 132 A B)

0,063

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

1000

LES II pb PT 524 Crisan

Crisanffata Bl 132 A B)

0,063

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

1001

LES il pb PT 524 Alee Bl 131 132

Alee Bl 131 132(careu interior cuprins intre Bl 131 132)

0,084

4

ACYY3*35+25

08.01.1984

1002

LES II pb PT523 Alee Bl 135

Alee Bl 135(careu interior cuprins intre Bl 135 A B C D E)

0,042

2

ACYY3*35+25

08.01.1984

1003

LES il pb PT 523 Alee Bl 133

Alee Bl 133(alee spate Bl 133 C D)

0,063

3 :

ACYY3*35+25

08.01.1984

1004

LES il pb pt 523 Făcliei

Facliei(fata BI133H)

0,042

2 ■

ACYY3*35+25

08.01.1984

1005

LES il pb PT 472 Alee Bl 35

Alee Bl 35(careu int format de Bl 35 A B C D E F G H I)

0,085

4

ACYY3*35+25

08.01.1984

1006

LES il pb PT 472 Alee Bl 35 E F G

Alee Bl 35 E F G( latura de Est)

0,035

2

ACYY3 *35+25

08.01.1984

1007

LES il pb PT 584 Vlad Tepes

Vlad Tepesțcolt cu Cuza Vodă)

0,08

2

ACYY3 *35+25

08.01.1984

1008

LES il pb PT 582 Alee BI10ED

Alee Bl 10 E D(alee intre Bl 10 E si 10 D)

0,06

2

ACYY3*35+25

08.01.1984

1009

LEA il pb PT 413 Bahluiului

Bahluiului(intre Bl 161 si 162)

0,12

4 .

TYIR 3*35+25

08.01.1984

1010

LEA II pb PT 413 Bahluiului colt cu Silistei

Bahluiului colt cu Silisteiflinga punctul termic)

0,025

1

TYIR 3*35+25

08.01.1984

1011

LES il pb PT 412 Alee Bl 161

Alee Bl 161 (spate Bl 161)

0,05

1

ACYY3*35+2;5.--c

3J£O$J984

1012

LES il pb PT 581 lat Vest Bl 3K

lat Vest Bl 3K

0,042

2

ACYY3*3^25>.Sd

1013

LES il pb PT 579 Curcubeului

Curcubeului(fata Bl IJ)

0,063

3

ACYY3/f35+25

08.01^8&

1014

LES il pb PT 579 lat de Est Bl 1 G

lat de Est Bl 1 G

0,04

2

AC YY.3 *35+25"+^

-'0.8,01.198^

1015

LES il pb PT 593 Alee Bl D E F G

Alee Bl D E F G(careu int cuprins intre Bl D E F G)

0,14

7

ACY^3^'+2Ș?M

1016

LES il pb PT 597 Ariesului

Ariesului

0,045

3 '

ACYY^|M^25W

$8&1C 198r4-

1017

LES il pb PT 597 Alee Bl 35 si 35 B

Alee Bl 35 si 35 B

0,03

2

ACYYjfeS&5

Wt)l,198k/

1018

LES il pb PT 597 Alee Bl 36 si 37

Alee Bl 36 si 37

0,09

6

ACYY3*35+25

08.01.1984

1019

LEA il pb PT 49 Depoului

Depoului(2 st met incepind de la Gara de Sud)

0,06

2

TYIR

08.01.1984

1020

LEA il pb PT 487 Vasile Lupu

Vasile Lupu(intre Rond Catedrala si Cuza Vodă)

0,325

13 :

TYIR3*35+25

08.01.1984

1021

LEA il pb PT 487 Cuza Vodă

Cuza Vodafintre Vlad Tepes si Vasile Lupu)

0,2

8

TYIR3*35+25

08.01.1984

1022

LEA il pb PT 487 Vlad Tepes

Vlad Tepes(intre G Cantacuzino si Cuza Vodă)

0,15

6

TYIR3 *35+25

08.01.1984

1023

LES il pb PT 590 Carpati

Carpati(intre Rond Catedrala si BCR)

0,24

12

ACYY3 *35+25

08.01.1984

1024

LES il pb PT 590 24 Ianuarie

24 Ianuarie

0,02

1

ACYY3*35+25

08.01.1984

1025

LES il pb PT 590 Alee spate Bl 33 D si 33 I

Alee spate Bl 33 D si 33 I (parcare spate Bl 33 D si 33 I)

0,2

11 :

ACYY3*35+25

08.01.1984

1026

LES il pb PT 590 Alee Bl 33 I

Alee Bl 33 I

0,05

3

ACYY3*35+25

08.01.1984

1027

LES il pb PT 590 Alee spate Bl 33 D si 33 I

Alee spate Bl 33 D si 33 [(parcare spate Bl 33 D si 33 I)

0,2

11

ACYY3 *35+25

08.01.1984

1028

LES îl pb PT 440 Petrochimistilor

Petrochimistilor(intre Piața M Bravu si Sabinelor)

0,14

7 :

ACYY3 *35+25

08.01.1984

1029

LES il pb PT 597 Ariesului

Ariesului

0,045

3 !

ACYY3*35+25

08.01.1984

1030

LES il pb PT 597 Alee Bl 35 si 35 B

Alee Bl 35 si 35 B

0,03

2 ■

ACYY3*35+25

08.01.1984

1031

LES il pb PT 597 Alee Bl 36 si 37

Alee Bl 36 si 37

0,09

6

ACYY3*35+25

08.01.1984

1032

LES il pb PT 477 Vitejilor

Vitejilor

0,2

8

ACYY3 *35+25

08.01.1984

1033

LES il pb PT 477 Aviatorilor

Aviatorilor

0,12

5 ■

ACYY3 *35+25

08.01.1984

1034

LES il pb PT 424 Aleea Secelenilor

Aleea Secelenilor(intre Bl 18 si Bl 16)

0,12

5

ACYY3*35+25

08.01.1984

1035

LES il pb PT515Crisan

Crisan

0,21

10

ACYY3*35+25

08.01.1984

1036

LES il pb PT 515 Carol Davila

Carol Davila

0,36

18

ACYY3*35+25

08.01.1984

1037

LES il pb PT 515 Aeroportului

Aeroportului

0,14

7 ;

ACYY3*35+25

08.01.1984

1038

LES il pb PT 591 Aleea Codrului

Aleea Codrului

0,15

6

Al 35

08.01.1984

1039

LES il pb PT591 Vlasiei

Vlasiei

0,12

5

Al 35

08.01.1984

1040

LES il pb PT 53 Libelulei

Libelulei

0,4

16

TYIR 3*25+16

08.01.1984

1041

LEA il pb PT531 Podul înalt

Podul înalt

0,4

11 ;

TYIR 3*25+16

08.01.1984

1042

LEA il pb PT 134 Tirgovistei

Tirgovistei

0,4

11

TYIR

08.01.1984

1043

LEA il pb PT 77 C-tin Brezeanu

C-tin Brezeanuțintre PT 55 si PT 77)

0,32

16

TYIR 3*35+25

08.01.1984

1044

LEA il pb PT 77 Alee Bl E 5 16B si D3

Alee Bl E 5 16B si D3(careu int)

0,22

11

TYIR 3*35+25

08.01.1984

1045

LEA il pb PT 596 Alee Bl J3 J4 J5

Alee Bl J3 J4 J5

0,1

4 ;

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1046

LEA il pb PT 568 Alee Bl K8

Alee Bl K8

0,05

2

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1047

LES il pb PT 432 Tazlau

Tazlau(fata Bl 55)

0,06

3 ■

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1048

LEA îl pb PT 432 Alee sp Bl 55D

Alee Sp Bl 55D

0,018

1 1

TYIR 3*25+16

08.01.1984

1049

LEA II pb PT 432 Alee Profesorilor

Alee Profesorilor(fata Bl 55 D)

0,08

4

TYIR 3*25+16

08.01.1984

1050

LEA il pb PT 432 Alee Școala

Alee Școala

0,02

1 :

TYIR 3*25+16

08.01.1984

1051

LEA il pb PT 432 Alee Cresa

Alee Cresa(lat N Cresa)

0,02

1 ;

TYIR 3*25+16

08.01.1984

1052

LES il pb PT 434 Aleea Profesorilor

Aleea Profesorilor(fata Bl 37)

0,06

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1053

LES il pb PT 434 alee Școala 28

alee Școala 28 (latura de Est)

0,015

1 :

TYIR 3*25+16^

zg&j) 1.1984

1054

LES il pb PT 433 Aleea Stinelor

Aleea Stinelor(spate Bl 56 D E F)

0,072

4 !

ACYY 3*3J^57:

f(&:|T>l&84

1055

LES il pb PT 433 Aleea Stinelor

Aleea Stinelor(fata PT 469)

0,036

2 '

ACYY

1056

LES il pb PT 433 Aleea Profesorilor

Aleea Profesorllorțfata Bl 56 D E F)

0,09

5 :

ACYY/^3$+25S^

t08.0149^\

1057

LES il pb PT540 Muscel

Muscel (fata Bl 10 D)

0,044

2 :

^^lvl9S^

1058

LES il pb PT 540 Sondelor

Sondelor (fata Bl 10 B C)

0,11

5

ACYYW-â’Ș-K^^

t®/1983>1059

LES îl pb PT 540 Someș

Somes(fata Bl 10 A 10 C)

0,066

3 :

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1060

LES il pb PT 540 Alee spate Bl 10 D 10 F

Alee spate Bl 10 D 10 F

0,044

2 :

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1061

LES il pb PT 539 Alee Bl 9 A

Alee Bl 9 A

0,066

3 :

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1062

LES il pb PT 539 Alee Bl 9 E .

Alee Bl 9 E(spate Bl 9 E)

0,044

2 ■

ACYY 3^=35+25

08.01.1984

1063

LESilpb PT 539 Sondelor

Sondelor (fata Bl 9 E)

0,022

1 ■

ACYY 3^35+25

08.01.1984

1064

LES il pb PT 538 Alee Bl 12 D E I

Alee Bl 12 D E [(careu int intre Bl 12 A B C E I)

0,132

6

ACYY 3^=35+25

08.01.1984

1065

LES il pb PT 538 Făget

Faget(fata Bl 12 IJ H)

0,088

4 :

ACYY 3^35+25

08.01.1984

1066

LES il pb PT 537 inel exterior Bi 8

inel exterior Bl 8(BI 8ABCDEFG)

0,286

13

ACYY 3f35+25

08.01.1984

1067

LES il pb PT 537 careu interior Bl 8

careu interior Bl 8(BI 8ABCDEFG)

0,066

3

ACYY 3 f3 5+25

08.01.1984

1068

LES il pb PT 536 Alee intre PT 536 si PT 595

Alee intre PT 536 si PT 595

0,12

5 !

ACYY 3H5+25

08.01.1984

1069

LES il pb PT 46 P-ta Victoriei

P-ta Victorieițzona Posta CEC)

0

i

08.01.1984

1070

LES il pb PT 46 P-ta Victoriei

P-ta Victorieițfata Cinemascop)

0

i

08.01.1984

1071

LES il pb PT 46 Ghe Lazar

Ghe Lazarțintre Bulevard si St Cel Mare)

0,975

10 :

ACYY 3 H 5+25

08.01.1984

1072

LES il pb PT 46 St cel Mare

St cel Mare(intre Ghe Lazar si I A Basarabescu)

0,0585

3

ACYY 3f35+25

08.01.1984

1073

LES il pb PT 147 G-ral E Grigorescu

G-ral E Grigorescu(intre înfrățirii si Gr Cantacuzino)

0,2

8 :

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1074

LES il pb PT 147 înfrățirii

lnfratirii(intre G-ral E Grigorescu si parc)

0,2

8

ACYY 3^35+25

08.01.1984

1075

LES il pb PT 147 parc

parc(latura de Est a parcului)

0,075

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1076

LES il pb PT 550 Intrarea Polux

Intrarea Polux

0,045

3

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1077

LES il pb PT 550 Alee Bl G17 G18

Alee Bl G17 G18(alee intre G17 si G 18)

0,06

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1078

LESilpb PT 550 Alee PT 550

Alee PT 550(aleea unde se afla PT 550)

0,105

7

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1079

LES il pb PT 520 Gageni

Gagenifcolt cu Intrarea Castorului)

0,02

1 ■■

TYIR 3*25+16

08.01.1984

1080

LES il pb PT 520 spate PT 520

spate PT 520

0,02

1

TYIR 3*25+16

08.01.1984

1081

LES il pb PT 260 Aleea Strejnic

Aleea Strejnic

0,176

8

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1082

LES ilpb PT260 Alee PT101

Alee PT 101 (fata PT 101)

0,044

2 :

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1083

LES il pb PT 260 Alee Bl A3 A9

Alee Bl A3 A9(intre Bl A1 A5 si A9 A10)

0,088

4

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1084

LES il pb PT 260 careu Bl A11 A12

careu Bl A11 A12(careu int intre Bl A11 Bl 32 Bl 13)

0,154

7 ■

ACYY 3t35+25

08.01.1984

1085

LES ii pb PT 260 Alee Bl 33 Bl A8

Alee Bl 33 Bl A8(intre Bl A8 si Bl 33)

0,066

3 ■

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1086

LES il pb PT 187 Parc Baraolt

Parc Baraolt

1,058

46

ACYY 3*35+25

08.01.1984

1087

LEA il pb PT 187 Parc Baraolt

Parc Baraolt

0,046

2

TYIR 16+25

08.01.1984Anexa 1.3


Clasificarea cailor de circulație si inventarul corpurilor de iluminat din municipiul Ploiești


Nr. crt.

Denumirea tronsonului

Categorie drum

Nr. stâlpi de susținere

Nr. corpuri

Tipul sursei de lumina

Puterea instalata

1

1 Mai

M4

4

4

vapori sodiu

550

2

13 Decembrie

M3

8

8

vapori sodiu

1200

3

13 Septembrie

M3

9

9

vapori sodiu

1350

4

24 Ianuarie

M3

10

13

vapori sodiu

1300

5

8 Martie

M4

23

23

vapori sodiu

2340

6

Abrud

M4

11

11

vapori sodiu

1200

7

Acarului

M5

6

6

vapori sodiu

480

8

Acvilei

M4

24

24

vapori sodiu

1680

9

Adunați

M4

2

3

vapori sodiu

300

10

Aeroportului

M4

12

13

vapori sodiu

1150

11

Afinelor

M4

9

9

vapori sodiu

1000

12

Agricultori

M4

2

2

vapori sodiu

200

13

Alba lulia

M3

76

143

vapori sodiu

10010

14

. Albăstrelelor

M5

6

6

vapori sodiu

480

15

Albești

M4

5

5

vapori sodiu

350

16

Albinei

M4

14

14

vapori sodiu

1500

17

Albisor

M4

12

14

vapori sodiu

1040

18

Alecsandri Vasile

M4

12

12

vapori sodiu

900

19

Alexandrescu Grigore

M3

4

4

vapori sodiu

400

20

Alexandru cel Bun

M4

9

10

vapori sodiu

1150

21

Alunilor

M5

16

16

vapori sodiu

1180

22

Aman Theodor

M4

14

14

vapori sodiu

1850

23

Amaradiei

M4

6

6

vapori sodiu

600

24

Amurgului

M4

3

3

vapori sodiu

300

25

Amzei

M5

15

15

vapori sodiu

1110

26

Andrei Muresanu

M3

55

82

vapori sodiu

9400

27

Anghel Poet

M4

7

7

vapori sodiu

550

28

Anotimpului

M4

20

20

vapori sodiu

1490

29

Anul 1848

M3

9

9

vapori sodiu

1350

30

Anul 1907

M3

18

18

vapori sodiu

2800

31

Apelor

M4

67

67

vapori sodiu

4810

32

Aprodul Purice

M4

14

16

vapori sodiu

1330

33

Arbore Luca

M5

7

7

vapori sodiu

520

34

Arborilor

M5

20

20

vapori sodiu

2000

35

Arcașilor

M4

11

13

vapori sodiu

1400

36

Arcului

M4

22

22

vapori sodiu

2200

37

Arcușului

M4

7

7

vapori sodiu

700

38

Ardealului

M3

4

4

vapori sodiu

600

39

Argeș

M4

3

3

vapori sodiu

210

40

Arhimede

M4

8

9

vapori sodiu

900

41

Arhip Nicolae

M4

48

48

vapori sodiu

5050

42

Ariesului

M4

8

8

vapori sodiu

740

43

Arinului

M4

13

13

vapori sodiu

1300

44

Armași

M2

22

20

vapori sodiu

2000

45

Armoniei

M4

11

15

vapori sodiu

2». \ '

46

Arnauti

M4

4

4

vapori sodiu

4(9,0'^

47

Arnota

M4

5

5

vapori sodiu

380M"" *

48

Aron Vodă

M4

6

6

vapori sodiu

600

49

Arțarului

M5

3

3

vapori sodiu

270

50

Artei

M3

4

4

vapori sodiu

600

51

Asachi Gheorghe

M4

6

6

vapori sodiu

340

52

Astrei

M4

10

10

vapori sodiu

1000

-53-

...........Atelierului ....... ...

- - M5......-

15 --

--------15 -......

-vapori sodiu

-   1140

54

Aurora

M4

6

6

vapori sodiu

480

55

Austrului

M4

2

2

vapori sodiu

200

56

Avântului

M4

9

9

vapori sodiu

810

57

Averescu Mareșal

M3

7

7

vapori sodiu

1050

58

Aviatorilor

M3

6

9

vapori sodiu

850

59

Avram lan cu

M3

8

8

vapori sodiu

1200

60

Azuga

M4

14

14

vapori sodiu

1400

61

Azurului

M4

2

2

vapori sodiu

200

62

Babes Victor

M4

5

5

vapori sodiu

380

63

Baciului

M4

4

5

vapori sodiu

350

64

Badesti

M5

9

9

vapori sodiu

690

65

Bagdasar Doctor

M4

7

8

vapori sodiu

900

66

Bahluiului

M3

37

42

vapori sodiu

4680

67

Baicoi

M4

10

10

vapori sodiu

1000

68

Baiului

M4

6

6

vapori sodiu

600

69

Balcescu Nicolae

M3

11

17

vapori sodiu

2550

70

Banatului

M3

14

15

vapori sodiu

1500

71

Bănești

M4

15

15

vapori sodiu

1750

72

Banul Mărăcine

M4

1

1

vapori sodiu

100

73

Baraolt

M4

21

31

vapori sodiu

4350

74

Barbu Știrbei

M4

12

12

vapori sodiu

1200

75

Barcanesti

M4

40

35

vapori sodiu

5600

76

Baritiu Gheorghe

M4

5

5

vapori sodiu

750

77

Barnutiu Simion

M3

11

11

vapori sodiu

1650

78

Barsei

M4

4

4

vapori sodiu

400

79

Barzava

M4

5

5

vapori sodiu

440

80

Basarab Neagoe

M4

13

13

vapori sodiu

3250

81

Basarabescu A.lon

M3

3

3

vapori sodiu

450

82

Basarabilor

M4

12

12

vapori sodiu

1700

83

Bascovici Dumitru

M3

6

6

vapori sodiu

600

84

Beius

M4

2

2

vapori sodiu

200

85

Beldiman Vornicul

M5

7

7

vapori sodiu

550

86

Berceni

M5

8

8

vapori sodiu

620

87

Beresti

M4

9

9

vapori sodiu

690

88

Berzei

M4

9

9

vapori sodiu

690

89

Bibescu Vodă

M4

9

10

vapori sodiu

1000

90

Bicaz

M4

11

11

vapori sodiu

800

91

Bihorului

M4

6

6

vapori sodiu

420

92

Biruinței

M4

2

2

vapori sodiu

200

93

Bistriței

M4

4

4

vapori sodiu

400

94

Blanari

M4

4

4

vapori sodiu

400

95

Bobalna

M3

37

39

vapori sodiu

8710

96

Bodocului

M5

11

11

vapori sodiu

830

97

Boierescu Vasile

M4

6

6

vapori sodiu

750

98

Bogdan Vodă

M5

4

4

vapori sodiu

310

99

Boian

M4

8

8

vapori sodiu

800

100

Boldescu

M4

7

7

vapori sodiu

550101

Boliac Cezar

M4

11

11

vapori sodiu

11 te

102

Bolintineanu Dimitrie

M4

16

16

vapori sodiu

Qb’3' \'

103

Borsec

M4

4

4

vapori sodiu

104

Borzesti

M4

3

3

vapori sodiu

300\£,

105

Bradetului

M4

8

8

vapori sodiu

800

106

Bradului

M5

6

7

vapori sodiu

550

107

Branciog

M4

12

13

vapori sodiu

. 1970

108

Brancoveanu Vodă

M4

14

14

vapori sodiu

1400

109

Brândușelor

M4

22

20

vapori sodiu

1400,

110

Branului

M4

2

2

vapori sodiu

200

111

Brates

M4

7

7

vapori sodiu

550

112

Bratocea

M5

11

11

vapori sodiu

830

113

Brazdei

M5

15

15

vapori sodiu

1080

114

Brebenei

M4

5

5

vapori sodiu

350

115

Brezeanu Constantin

M3

27

27

vapori sodiu

3950

116

Brumarelelor

M4

16

16

vapori sodiu

1600

117

Bucegi

M5

3

3

vapori sodiu

300

118

București Bd.

M1

285

376

vapori sodiu

73700

119

Buda

M4

18

18

vapori sodiu

2650

120

Buftea Șoseaua

M3

32

31

vapori sodiu

4650

121

Bujorului

M5

7

7

vapori sodiu

550

122

Buna Vestire

M3

34

37

vapori sodiu

5650

123

Burebista

M4

5

5

vapori sodiu

500

124

Bustenari

M4

15

15

vapori sodiu

1500

125

Busuiocului

M5

7

7

vapori sodiu

550

126

Buzăului

M4

4

4

vapori sodiu

700

127

Buzesti

M4

6

6

vapori sodiu

480

128

Caineni

M4

9

10

vapori sodiu

1000

129

Caisului

M5

2

2

vapori sodiu

140

130

Calabreaza

M4

3

3

vapori sodiu

240

131

Calarasi

M4

9

9

vapori sodiu

1500

132

Caliman

M3

35

35

vapori sodiu

5250

133

Calmatui

M4

4

4

vapori sodiu

400

134

Calomfirescu Radu

M3

18

18

vapori sodiu

1900

135

Caltunasi

M5

7

7

vapori sodiu

550

136

Calugareni

M3

8

8

vapori sodiu

1200

137

Calusari

M4

1

1

vapori sodiu

70

138

Cameliei

M3

104

106

vapori sodiu

11820

139

Căminelor

M4

4

4

vapori sodiu

400

140

Campinita

M4

1

1

vapori sodiu

70

141

Cantacuzino Gh. Gr.

M1

242

289

vapori sodiu

50280

142

Cantemir Dimitrie

M4

10

10

vapori sodiu

1000

143

Căprioarelor

M4

3

3

vapori sodiu

300

144

Căpșunilor

M5

11

11

vapori sodiu

830

145

Caragiale I.L.

M1

26

30

vapori sodiu

7500

146

Caragiu Toma

M3

11

88

bec economic

1760

147

Caraiman

M4

5

5

vapori sodiu

410

148

Caramidari

M4

4

4

vapori sodiu

500

149

Carpati

M1

14

31

vapori sodiu

5550

150

Carpenului

M4

22

25

vapori sodiu

3950

151

Cărvunarilor

M4

8

8

vapori sodiu

620

152

Casin

M3

24

24

vapori sodiu

2400

153

Castanilor

M5

7

7

vapori sodiu

550

154

Castor

M5

24

18

vapori sodiu

1290

155

Cătălin Calin

M3

10

11

vapori sodiu

2750

156

Catargiu Barbu

M4

4

4

vapori sodiu

500157

Calinei

M4

28

29

vapori sodiu

2<W

158

Catunu

M5

6

6

vapori sodiu

159

Cavalului

M4

8

8

vapori sodiu

80^^,

160

Cazărmii

M4

6

6

vapori sodiu

570

161

Ceahlau

M4

4

4

vapori sodiu

500

162

Cerasului

M4

4

4

vapori sodiu

310

163

Cerbului

M4

6

6

vapori sodiu

540

164

Cercel Petru

M4

6

6

vapori sodiu

420

165

Cerceluș

M4

16

16

vapori sodiu

1700

166

Cercului

M4

8

8

vapori sodiu

700

167

Cerna

M4

7

7

vapori sodiu

800

168

Cernica

M3

7

7

vapori sodiu

550

169

Cetinei

M4

8

8

vapori sodiu

560

170

Cheia

M5

7

7

vapori sodiu

550

171

Chilia

M4

3

3

vapori sodiu

300

172

Chimiei

M4

6

6

vapori sodiu

700

173

Chindiei

M4

8

8

vapori sodiu

800

174

Cibinului

M4

17

22

sodiu/mercur

2600

175

Cicero

M4

8

8

vapori sodiu

900

176

Cimbrului

M4

3

3

vapori sodiu

210

177

Cimpoiului

M4

4

4

vapori sodiu

370

178

Ciocănel Popescu

M4

10

10

vapori sodiu

1100

179

Ciocârliei

M4

27

27

vapori sodiu

1890

180

Cioplea

M5

2

2

vapori sodiu

140

181

Cipariu Timotei

M4

20

23

vapori sodiu

2840

182

Cirezarilor

M5

5

5

vapori sodiu

350

183

Ciresoaia

M4

7

7

vapori sodiu

700

184

Ciucului

M4

48

50

vapori sodiu

4740

185

Clabucet

M4

5

5

vapori sodiu

500

186

Claudiu

M4

6

9

vapori sodiu

900

187

Clementei

M4

17

17

vapori sodiu

2550

188

Clopotari

M4

8

8

vapori sodiu

900

189

Clopoței

M5

13

13

vapori sodiu

970

190

Clubului

M4

10

10

vapori sodiu

1000

191

Clujului

M4

5

5

vapori sodiu

500

192

Codrul Cosminului

M4

7

7

vapori sodiu

700

193

Codrului

M4

26

26

vapori sodiu

2070

194

Colinei

M4

18

18

vapori sodiu

1850

195

Coroana

M4

3

3

vapori sodiu

400

196

Cornetului

M4

11

11

vapori sodiu

830

197

Concordiei

M4

7

7

vapori sodiu

550

198

Constantei

M4

5

5

vapori sodiu

500

199

Constantinescu Barbu

M4

4

4

vapori sodiu

400

200

Constantînescu Paul

M4

4

4

vapori sodiu

400

201

Constructorilor

M4

7

7

vapori sodiu

640

202

Conta Vasile

M4

8

14

vapori sodiu

1220

203

Cooperației

M4

3

4

vapori sodiu

800

204

Corăbiei

M4

3

3

vapori sodiu

300

205

Coresi Diaconu

M5

6

6

vapori sodiu

450

206

Corlatesti

M4

22

22

vapori sodiu

1600

207

Comatei

M5

41

42

vapori sodiu

4300

208

Cornului

M4

4

4

vapori sodiu

450

209

Cosanzeana

M5

4

4

vapori sodiu

340

210

Cosarilor

M4

7

7

vapori sodiu

900

211

Cosbuc George

M3

21 .

31

vapori sodiu

3950

212

Cosmesti

M4

10

10

vapori sodiu

1000213

Cosminele

M4

43

71

vapori sodiu

82QO^^

214

Cosmonautilor

M4

7

7

vapori sodiu

215

Cosmos

M4

2

2

vapori sodiu

W.

216

Cosna

M4

6

6

vapori sodiu

217

Costache Veniamin

M3-M4

25

25

vapori sodiu

218

Costilei

M5

4

4

vapori sodiu

310xV:

219

Covurlui

M4

16

18

vapori sodiu

2100

220

Cozia

M4

16

16

vapori sodiu

1700

221

Crăițelor

M4

12

12

vapori sodiu

900

222

Crangasi

M4

6

7

vapori sodiu

750

223

Crângului

M5

32

32

vapori sodiu

2270

224

Crasmaritelor

M4

25

25

vapori sodiu

1870

225

C razna

M5

3

3

vapori sodiu

210

226

Creanga Ion

M3

9

9

vapori sodiu

1150

227

Creuzot

M5

12

12

vapori sodiu

870

228

Cricov (Doroftei L.)

M5

4

5

vapori sodiu

490

229

Crinului

M5

8

8

vapori sodiu

620

230

Crisan

M4

20

20

vapori sodiu

2100

231

Cristianul

M4

36

36

vapori sodiu

3340

232

Crisului

M4

5

5

vapori sodiu

350

233

Crivatului

M4

10

10

vapori sodiu

760

234

Crizantemelor

M4

17

17

vapori sodiu

1190

235

Cumpătului

M4

25

25

vapori sodiu

4150

236

Cuptoarelor

M5

23

23

vapori sodiu

1610

237

Curcubeului

M4

17

17

vapori sodiu

1950

238

Cuza Vodă

M1

14

28

vapori sodiu

4300

239

Daciei

M4

7

7

vapori sodiu

700

240

Daliei

M4

13

13

vapori sodiu

1300

241

Dambovita

M4

15

15

vapori sodiu

1600

242

Dâmbului

M5

10

10

vapori sodiu

760

243

Darwin Charles

M4

7

7

vapori sodiu

850

244

Davilla Carol

M4

18

18

vapori sodiu

1900

245

Dealul cu Piatra

M5

7

8

vapori sodiu

660

246

Decebal

M4

15

15

vapori sodiu

1110

247

Delavrancea Barbu

M3

8

8

vapori sodiu

1200

248

Delfinului

M4

23

23

vapori sodiu

1610

249

Deltei

M3

23

23

vapori sodiu

3200

250

Democrației

M2

66

71

vapori sodiu

15650

251

Deparateanu Alexandru

M3

11

11

vapori sodiu

1200

252

Depoului

M4

15

15

vapori sodiu

1500

253

Depozitelor

M3

19

21

vapori sodiu

3350

254

Dezrobirii

M5

9

9

vapori sodiu

660

255

Diligentei

M4

11

11

vapori sodiu

1150

256

Doaga

M5

6

6

vapori sodiu

480

257

Dobrogeanu Gherea

M3

3

3

vapori sodiu

750

258

Dobrogei Munții

M4

10

10

vapori sodiu

1100

259

Dogarilor

M4

5

5

vapori sodiu

650

260

Doja Gheorghe

M1

131

174

vapori sodiu

36480

261

Domnișori

M2

76

101

vapori sodiu

13410

262

Donici Alexandru

M3

7

7

vapori sodiu

1050

263

Dorna

M4

7

7

vapori sodiu

800

264

Dorobanți

M4-M5

12

13

vapori sodiu

2050

265

Dorului

M4

15

15

vapori sodiu

1600

266

Dosoftei Mitropol

M5

2

2

vapori sodiu

140

267

Dragalina Ion

M3

14

17

vapori sodiu

1850

268

Dragos Vodă

M3

15

13

vapori sodiu

| 1210% K


o


269

Dreptății

M4

9

9

vapori sodiu

1W.Q /;

270

Drezinei

M4

7

7

vapori sodiu

271

Drumul Serii

M5

35

35

vapori sodiu

-

272

Duca Vodă

M4

9

11

vapori.sodiu

-------

273

Du m bravei

M4

9

9

vapori sodiu

690^1

274

Dumbrăveni

M4

2

2

vapori sodiu

200

275

Dumitrescu Traian

M5

18

18

vapori sodiu

1320

276

Dunării

M4

5

5

vapori sodiu

500

277

—Ecoului

M4

.....1.......

......1

vapori sodiu

70

278

Elena Doamna

M2

29

29

vapori sodiu

4350

279

Eminescu Mihai

M3

27

27

vapori sodiu

4050

280

Energiei

M4

9

9

vapori sodiu

630

281

Eroilor

M3

40

40

vapori sodiu

6100

282

Eroul Necunoscut

M4

10

11

vapori sodiu

860

283

Fabricilor

M3

53

53

vapori sodiu

7100

284

Făcliei

M3

8

8

vapori sodiu

1200

285

Fagaras

M5

12

12

vapori sodiu

1050

286

Făget

M3

4

4

vapori sodiu

400

287

Fagului

M5

13

13

vapori sodiu

970

288

Fainari

M5

6

6

vapori sodiu

480

289

Fantaneie

M4

10

10

vapori sodiu

1050

290

Fat-Frumos

M5

10

10

vapori sodiu

760

291

Faurari

M4

6

6

vapori sodiu

700

292

Fecioarei

M4

3

3

vapori sodiu

300

293

Ferigii

M4

23

23

vapori sodiu

1670

294

Feroviarilor

M5

5

5

vapori sodiu

410

295

Fierarilor

M4

13

13

vapori sodiu

1300

296

Filimon Nicolae

M5

8

8

vapori sodiu

620

297

Fiiipescu Nicolae

M4

3

3

vapori sodiu

300

298

Finta

M4

9

9

vapori sodiu

900

299

Flacara

M4

6

6

vapori sodiu

700

300

Florarilor

M5

11

11

vapori sodiu

830

301

Florilor

M4

4

4

vapori sodiu

340

302

Fluturilor

M4

17

17

vapori sodiu

1190

303

Foișor

M5

3

3

vapori sodiu

300

304

Fortunei

M3

11

11

vapori sodiu

1100

305

Fragilor

M5

10

10

vapori sodiu

760

306

Frasinet

M3

22

22

vapori sodiu

2200

307

Frasinului

M5

2

2

vapori sodiu

140

308

Frăției

M4

10

10

vapori sodiu

1100

309

Freamătului

M4

3

3

vapori sodiu

240

310

Fructelor

M4

2

2

vapori sodiu

200

311

Frunzelor

M4

2

2

vapori sodiu

200

312

Fuiorului

M4

3

3

vapori sodiu

350

313

Fundeni

M4

5

5

vapori sodiu

600

314

Furnalului

M4

10

10

vapori sodiu

700

315

Furnica

M4

3

3

vapori sodiu

300

316

Gageni

M2

98

119

vapori sodiu

29090

317

Gândului

M4

10

10

vapori sodiu

850

318

Gaterului

-

0

0

0

319

Gârlei

M5

32

32

vapori sodiu

2360

320

Garoafelor

M5

6

6

vapori sodiu

480

321

Gazetei

M5

2

2

vapori sodiu

170

322

Ghica Ion

M4

5

5

vapori sodiu

550

323

Ghighiului

M4

59

59

vapori sodiu

5900

324

Ghilcos

M4

15

15

vapori sodiu

1050325

Ghimpați

M4

7

7

vapori sodiu

7(30  4

326

Ghioceilor

M4

10

10

vapori sodiu

'fteo'

327

Gilortuluî

M4

5

5

vapori sodiu

328

Gladiolelor

M4

5

5

vapori sodiu

.329.

Glinka.Alexandru-

M4

14

- 16

—vapori-sodiu-

1-750^=

330

Globului

M4

2

2

vapori sodiu

200

331

Godeanu

M3

49

55

vapori sodiu

4980

332

Goldis Vasile

M4

7

7

vapori sodiu

700

333

Golești

M4

12

14

vapori sodiu

1470

334

Goraslau

-M4

6

6

vapori sodiu -

600-

335

Gornistilor

M4

13

13

vapori sodiu

1400

336

Gorunului

M5

12

12

vapori sodiu

960

337

Grădinari

M3

16

17

vapori sodiu

2950

338

Grădinilor

M4

3

3

vapori sodiu

240

339

Grăniceri

M4

14

14

vapori sodiu

1400

340

Granitului

M3

7

7

vapori sodiu

700

341

Graurului

M4

13

13

vapori sodiu

1300

342

Grausorului

M4

7

7

vapori sodiu

550

343

Greceanu Ștefan

M3

29

35

vapori sodiu

4930

344

Grigore Ion T.

M4

9

9

vapori sodiu

1300

345

Grigorescu C.T.

M4

7

7

vapori sodiu

750

346

Grigorescu Eremia

M4

38

46

vapori sodiu

4950

347

Grindului

M4

14

14

vapori sodiu

1320

348

Gr ivitei

M3

30

37

vapori sodiu

8500

349

Gutuilor

-

0

0

0

350

Hanibal

M5

5

5

vapori sodiu

410

351

Haret Spiru

M5

3

3

vapori sodiu

270

352

Harpei

M5

8

8

vapori sodiu

620

353

Hasdeu P.B.

M3

24

24

vapori sodiu

5850

354

Horatiu

M5

4

4

vapori sodiu

340

355

Horei

M4

3

3

vapori sodiu

300

356

Horezului

M3

8

8

vapori sodiu

1200

357

Horia

M4

10

10

vapori sodiu

1000

358

Hortensiei

M4

6

6

vapori sodiu

900

359

lalomitei

M4

9

9

vapori sodiu

690

360

Iasomiei

M5

7

7

vapori sodiu

550

361

lașului

M4

6

12

vapori sodiu

2300

362

lazului

M4

3

4

vapori sodiu

400

363

Iezerului

M4

20

21

vapori sodiu

2520

364

Independentei Bd.

M1

147

303

vapori sodiu

57570

365

Industriei

M3-M4

49

52

vapori sodiu

6400

366

Ineu

M4

5

5

vapori sodiu

500

367

înfrățirii

M4

10

10

vapori sodiu

820

368

Inotesti

M4

15

15

vapori sodiu

2250

369

Inului

M4

4

4

vapori sodiu

280

370

loachimescu Andrei

M4

6

6

vapori sodiu

600

371

lonescu Tache

M2

7

7

vapori sodiu

1750

372

lonescu Toma

M3

16

16

vapori sodiu

2500

373

lorga Nicolae

M3

13

13

vapori sodiu

1950

374

losif Ștefan Octavian

M4

5

5

vapori sodiu

410

375

Ipatescu Ana

M3

29

29

vapori sodiu

4550

376

Iscovescu Barbu pictor

M3

19

19

vapori sodiu

2850

377

Istrita

M4

3

3

vapori sodiu

300

378

Italiana

M4

9

9

vapori sodiu

900

379

Izlazului

M5

15

15

vapori sodiu

1140

380

Izvoare

M3

37

37

vapori sodiu

5390381

Izvoras

M5

4

4

vapori sodiu

340

382

Jepilor

M4

5

5

vapori sodiu

500

383

Jianu

M4

10

11

vapori sodiu

1650

384

Jijiei

M4

5

5

vapori sodiu

380

385

Jiului

M4

12

12

vapori sodiu

1200

386

Juniorilor

M5

3

3

vapori sodiu

300

387

Jupiter

M4

19

20

vapori sodiu

2150

388

Kogalniceanu Mihail

M3

38

79

vapori sodiu

8570

389

Kutuzov

M3

4

4-------

vapori sodiu

600 -

390

Labirint

M4

3

3

vapori sodiu

300

391

Laboratorului

M3

25

38

vapori sodiu

5800

392

Lacauti

M5

3

3

vapori sodiu

240

393

Lăcrămioarelor

M4

9

9

vapori sodiu

900

394

Lacul Balea

M4

5

5

vapori sodiu

410

395

Lacului

M5

5

6

vapori sodiu

410

396

Lalelelor

M4

7

7

vapori sodiu

550

397

Lamaitei

M5

11

11

vapori sodiu

830

398

Lanariei

M5

4

4

vapori sodiu

340

399

Lanului

M5

3

3

vapori sodiu

210

400

Laptari

M4

1

1

vapori sodiu

100

401

Lapusna

M4

11

11

vapori sodiu

1200

402

Lapusneanu Alexandru

M3

19

20

vapori sodiu

3100

403

Lăstunului

M4

19

17

vapori sodiu

1190

404

Latina

M3

4

4

vapori sodiu

600

405

Laurian Treboniu August

M5

5

5

vapori sodiu

410

406

Laurilor

M4

11

11

vapori sodiu

1650

407

Lautari

M5

6

6

vapori sodiu

480

408

Lazar Gheorghe

M2

14

27

vapori sodiu

5990

409

Leandrului

M5

8

8

vapori sodiu

620

410

Lebedei

M4

18

19

vapori sodiu

1730

411

Lemnari

M5

15

15

vapori sodiu

1080

412

Leului

M4

8

8

vapori sodiu

900

413

Levantica

M4

20

20

vapori sodiu

2900

414

Libelulei

M4

17

17

vapori sodiu

2550

415

Libertății

M4-M3

14

14

vapori sodiu

1900

416

Licurici

M4

3

3

vapori sodiu

350

417

Liliacului

M5

6

6

vapori sodiu

480

418

Lirei

M5

1

1

vapori sodiu

70

419

Livezilor

M4

5

5

vapori sodiu

350

420

Lobacevschi Nicolae

M3

13

13

vapori sodiu

2350

421

Locomotivei

M4

6

6

vapori sodiu

600

422

Logofăt Tautu

M4

10

10

vapori sodiu

1500

423

Lopatari

M4

2

2

vapori sodiu

170

424

Lotrului

M4

4

4

vapori sodiu

400

425

Lucaciu Vasile

M4

7

7

vapori sodiu

520

426

Luceafărului

M5

3

3

vapori sodiu

270

427

Lucernei

M5

14

14

vapori sodiu

1040

428

Lugojana

M4

8

8

vapori sodiu

950

429

Luminei

M3

10

10

vapori sodiu

1050

430

Luminișului

M4

12

12

vapori sodiu

900

431

Luminiței

M5

6

6

vapori sodiu

450

432

Lunca Prutului

M4

8

8

vapori sodiu

800

433

Lupeni

M3

55

57

vapori sodiu

8550

434

Luptătorilor

M5

8

8

vapori sodiu

620

435

Macazului

M4

4

4

vapori sodiu

850

436

Măceșului

M4

4

4

vapori sodiu

400437

Machedon Alexandru

M4

4

4

vapori sodiu

40(

438

Magheru General

M2

10

11

vapori sodiu

290<

439

Maghiranului

M5

7

7

vapori sodiu

550V?-

440

Magnoliei

M4

3

3

vapori sodiu

240 V

441

Măgurii

M4

15

17

vapori sodiu

2390

442

Maiorescu Ion

M3

8

8

vapori sodiu

800

443

Maiorescu Titu

M4

4

4

vapori sodiu

450

444

Mălinului

M4

5

5

vapori sodiu

500

445

.........Malu Roșu

M1

72

127

-vapori sodiu

22090

446

Mandra

M4

3

3

vapori sodiu

300

447

Maniu luliu

M3

11

11

vapori sodiu

1200

448

Manole Meșter

M4

5

5

vapori sodiu

500

449

Maracineanu Walter

M5

5

5

vapori sodiu

410

450

Maramureș

M1

18

24

vapori sodiu

6000

451

Marasesti

M1

169

242

vapori sodiu

45680

452

Margaretelor

M5

4

4

vapori sodiu

340

453

Mărgăritarului

M5

11

11

vapori sodiu

830

454

Mărfurilor

M2

26

26

vapori sodiu

4000

455

Marin Brutaru

M4

9

9

vapori sodiu

1000

456

Marinescu Gheorghe Dr.

M4

5

5

vapori sodiu

500

457

M atașa ri

M5

1

1

vapori sodiu

70

458

Mateescu Gheorghe

M4

33

35

vapori sodiu

4290

459

Matei Basarab

M3

18

19

vapori sodiu

3050

460

Mecet

M5

9

9

vapori sodiu

660

461

Mecanicului

M5

9

9

vapori sodiu

720

462

Mercurului

M3

9

9

vapori sodiu

1350

463

Meridiane

M4

2

2

vapori sodiu

200

464

Merilor

M5

5

5

vapori sodiu

410

465

Mesteacănului

M5

9

9

vapori sodiu

690

466

Metalurgistilor

M4

9

9

vapori sodiu

1200

467

Mica

M5

5

5

vapori sodiu

500

468

Miciurin Ivan

M4

6

6

vapori sodiu

600

469

Micle Veronica

M4

10

10

vapori sodiu

1100

470

Micsunelelor

M5

8

8

vapori sodiu

590

471

Micu Samuel

M5

3

3

vapori sodiu

300

472

Mieilor

M4

1

1

vapori sodiu

70

473

Mierlei

M4

21

21

vapori sodiu

1470

474

Mihai Bravu

M3

357

429

vapori sodiu

88390

475

Mihai Viteazul Parc

M4

9

9

vapori sodiu

900

476

Milcov

M4

12

12

vapori sodiu

1200

477

Milea Vasile

M3

29

37

vapori sodiu

7810

478

Mîlescu Spatar

M3-M5

30

32

vapori sodiu

4400

479

Militari

M4

20

24

vapori sodiu

2450

480

Miile Constantin

M4

3

3

vapori sodiu

300

481

Mimiului

M3

35

37

vapori sodiu

5500

482

Mincu Ion Arhitect

M5

6

6

vapori sodiu

480

483

Minelor

M4

8

8

vapori sodiu

800

484

Minerva

M4

15

15

vapori sodiu

1600

485

Miorița

M4

4

4

vapori sodiu

500

486

Mircea cel Batran

M3

67

68

vapori sodiu

10000

487

Miron Costin

M4

18

18

vapori sodiu

1900

488

Moara Noua

M5

4

4

vapori sodiu

310

489

Mocanilor

M5

1

1

vapori sodiu

150

490

Moldoveanu Marian

M4

28

43

vapori sodiu

5110

491

Moldovei

M4

2

2

vapori sodiu

250

492

Moliftului

M5

6

6

vapori sodiu

510493

Moreni

M4

18

18

vapori sodiu

180Ă°^l

494

Morilor

M5

7

7

vapori sodiu

495

Mos Ion Roata

M4

9

10

vapori sodiu

iiooV;<

496

Moșneni

M5

2

2

—vapori-sodiu-

______140—^

497

Mosoiu Traian

M4

8

8

vapori sodiu

650

498

Moților

M4

9

9

vapori sodiu

1000

499

Motrului

M3

5

5

vapori sodiu

500

500

Mugurilor

M4

9

9

vapori sodiu

630

501

Muncii

M3

4 ....

4

vapori sodiu

600-

502

Muntelui

M4

3

3

vapori sodiu

240

503

Munteniei

M3

10

10

vapori sodiu

1500

504

Murelor

M4

19

20

vapori sodiu

2000

505

Mureș

M4

12

12

vapori sodiu

1200

506

Musat Petre

M4

3

3

vapori sodiu

300

507

Muscatelor

M5

8

8

vapori sodiu

620

508

Muscel

M4

6

6

vapori sodiu

600

509

Mușețelului

M4

17

17

vapori sodiu

1900

510

Muzelor

M4

7

7

vapori sodiu

550

511

Muzicanți

M3

19

19

vapori sodiu

2950

512

Naiului

M4

2

2

vapori sodiu

200

513

Nalbei

M4

4

7

vapori sodiu

730

514

Namoloasa

M5

6

6

vapori sodiu

480

515

Narciselor

M5

8

8

vapori sodiu

620

516

Națiunii

M3

13

13

vapori sodiu

1300

517

Neajlov

M4

5

5

vapori sodiu

500

518

Neculce Ion

M4

13

13

vapori sodiu

1300

519

Negoiu

M4

4

4

vapori sodiu

310

520

Negru Vodă

M3

16

16

vapori sodiu

1600

521

Negri Costache

M4

14

15

vapori sodiu

1500

522

Negruzzi Costache

M4

10

10

vapori sodiu

1000

523

Negulescu Petre

M4

8

8

vapori sodiu

900

524

Negulici Pictor

M4

3

3

vapori sodiu

550

525

Negurii

M5

6

6

vapori sodiu

480

526

Neptun

M4

7

7

vapori sodiu

800

527

Nicopole

M2

23

23

vapori sodiu

3450

528

Nicovalei

M4

7

7

vapori sodiu

490

529

Nordului Sos.

M2

149

232

vapori sodiu

25420

530

Novac

M5

4

4

vapori sodiu

400

531

Nucet

M4

14

15

vapori sodiu

1650

532

Nucilor

M3

15

15

vapori sodiu

1600

533

Nufărului

M4

7

7

vapori sodiu

950

534

Oborului

M5

10

10

vapori sodiu

760

535

Odobescu Alexandru

M3

22

22

vapori sodiu

3300

536

Ogorului

M5

2

2

vapori sodiu

140

537

Oituz

M5

19

19

vapori sodiu

1390

538

Olimp

M4

4

4

vapori sodiu

310

539

Olteni

M4

6

6

vapori sodiu

650

540

Oltului

M2

14

14

vapori sodiu

1860

541

Orzari

M5

5

5

vapori sodiu

410

542

Ostașilor

M5

7

7

vapori sodiu

550

543

Otelului

M4

3

3

vapori sodiu

240

544

Ovidiu

M4

16

16

vapori sodiu

1510

545

Păcii

M4

7

7

vapori sodiu

1240

546

Pa cureți

M4

18

18

vapori sodiu

1800

547

Padina

M2

15

15

vapori sodiu

2250

548

Pădurii

M5

13

12

| vapori sodiu

900549

Pajurei

M5

13

13

vapori sodiu

550

Palanca

M4

6

6

vapori sodiu

WT.:

551

Păltiniș

M3

12

12

vapori sodiu

552

Paltinului

M4

10

10

vapori sodiu

70^77;

553

Panciu

M4

8

8

vapori sodiu

900^4.

554

Panduri

M5

6

6

vapori sodiu

650

555

Pann Anton

M4

9

11

vapori sodiu

1550

556

Parasutistilor

M3

28

30

vapori sodiu

2860

557

Paraului

M5

3

3

vapori sodiu

240

558

Paris

M4

9

4

vapori sodiu

600

559

Parvan Vasile

M4

6

6

vapori sodiu

600

560

Patriei

M4

10

10

vapori sodiu

760

561

Pelinului

M5

12

12

vapori sodiu

960

562

Penes Curcanul

M3

16

16

vapori sodiu

2600

563

Perilor

M5

5

5

vapori sodiu

410

564

Peris

M4

3

3

vapori sodiu

300

565

Persani

M4

11

11

vapori sodiu

1200

566

Pescarus

M4

4

4

vapori sodiu

310

567

Petrarca

M4

12

12

vapori sodiu

1300

568

Petrescu Gheorghe

M4

11

11

vapori sodiu

1100

569

Petriceicu Vodă

M5

4

4

vapori sodiu

310

570

Petrochimistilor

M3

63

68

vapori sodiu

7020

571

Petrolului Bd.

M4-M2

92

98

vapori sodiu

12250

572

Petroniu

M5

4

4

vapori sodiu

340

573

Petru Maior

M4

5

5

vapori sodiu

500

574

Petuniei

M4

15

15

vapori sodiu

1500

575

Piatra Craiului

M4

3

3

vapori sodiu

300

576

Pichetului

M4

14

13

vapori sodiu

1060

577

Pielari

M2

33

35

vapori sodiu

8990

578

Piersicilor

M5

6

6

vapori sodiu

480

579

Pietii

M5

4

4

vapori sodiu

310

580

Pietrarilor

M4

6

6

vapori sodiu

600

581

Pinului

M4

4

4

vapori sodiu

400

582

Plaiesilor

M3

21

21

vapori sodiu

3150

583

Plaiului

M5

3

3

vapori sodiu

240

584

Platoșei

M4

17

21

vapori sodiu

2000

585

Plevnei

M3

3

3

vapori sodiu

450

586

Ploilor

M4

3

3

vapori sodiu

240

587

Plopilor

M5

18

18

vapori sodiu

1320

588

Plugarilor

M4

4

4

vapori sodiu

400

589

Plutelor

M4

25

24

vapori sodiu

1710

590

Podețului

M5

4

4

vapori sodiu

340

591

Podul înalt

M2

11

22

vapori sodiu

3700

592

Poieniței

M3

10

10

vapori sodiu

1100

593

Poligonului

M3

25

25

vapori sodiu

3750

594

Polux

M5

13

13

vapori sodiu

3250

595

Pomilor

M5

8

8

vapori sodiu

620

596

Pompierilor

M3

7

7

vapori sodiu

1050

597

Pompelor

M2

24

24

vapori sodiu

3600

598

Petru Poni

M5

9

9

vapori sodiu

690

599

Popa Farcas

M2

22

22

vapori sodiu

5500

600

Popa Șapca

M4

5

5

vapori sodiu

500

601

Popescu Candiano

M4

10

10

vapori sodiu

760

602

Porumbacu

M4

3

3

vapori sodiu

300

603

Porumbescu Ciprian

M5

13

13

vapori sodiu

2500

604

Posada

M4

2

3

vapori sodiu

300/&■ \

605

Postăvarul

M4

3

3

vapori sodiu

IM :

\ Vi

■ w ) J A /

606

Poștei

M2

21

21

vapori sodiu

|3250 ./.■

607

Poteca Eufrosin

M4

5

5

vapori sodiu

\500

608

Prag a

M3

17

18

vapori sodiu

3300:..

609

Prahovei

M4

6

6

vapori sodiu

480.. ■

610

Predeal

M4

10

11

vapori sodiu

860

611

Predelus

M4

5

5

vapori sodiu

500

612

Prigoriei

M4

17

17

vapori sodiu

1190

613

Primăverii

M4

12

12

vapori sodiu

640

614

Principatele Unite

M4

6

6

vapori sodiu

700

615

Prislop

M4

25

25

vapori sodiu

2600

616

Privighetorii

M3

5

5

vapori sodiu

750

617

Profesorilor

M4

21

21

vapori sodiu

2190

618

Progresului

M5

4

4

vapori sodiu

340

619

Prundului

M4

2

2

vapori sodiu

170

620

Prunilor

M5

7

7

vapori sodiu

550

621

Prut

M4

2

2

vapori sodiu

170

622

Putna

M4

15

15

vapori sodiu

1800

623

Putui cu Apa Rece

M4

13

13

vapori sodiu

1350

624

Răchitei

M4

2

2

vapori sodiu

140

625

Racovita Emil

M4

3

3

vapori sodiu

300

626

Radu cel Mare

M5

8

8

vapori sodiu

620

627

Radu de la Afumați

M3

22

22

vapori sodiu

3300

628

Radulescu Eliade

M3

7

7

vapori sodiu

1050

629

Rafinorilor

M4

24

25

vapori sodiu

3850

630

Rafov

M4

55

55

vapori sodiu

5310

631

Rahovei

M3

19

19

vapori sodiu

3250

632

Rainer Doctor

M4

3

3

vapori sodiu

300

633

Ra murei

M4

7

10

vapori sodiu

1000

634

Randunelelor

M4

4

5

vapori sodiu

550

635

Râpelor

M5

4

5

vapori sodiu

510

636

Rapsodiei

M3

18

20

vapori sodiu

3000

637

Rarau

M4

4

4

vapori sodiu

400

638

Rares Vodă

M3

15

16

vapori sodiu

2700

639

Raristei

M4

14

16

vapori sodiu

1840

640

Rasnovenilor

M4

25

26

vapori sodiu

2710

641

Râului

M5

4

4

vapori sodiu

340

642

Razboieni

M4

8

10

vapori sodiu

1000

643

Razoare

M4

7

7

vapori sodiu

700

644

Recoltei

M5

10

10

vapori sodiu

760

645

Reconstrucției

M4

8

8

vapori sodiu

900

646

Redutei

M5

5

5

vapori sodiu

410

647

Regimentului

M4

10

10

vapori sodiu

1340

648

Republicii Bd.

M1

259

353

vapori sodiu

86380

649

Rezervoarelor

M3

24

24

vapori sodiu

3700

650

Robanesti

M5

5

5

vapori sodiu

410

651

Rodica

M5

11

11

vapori sodiu

830

652

Romana

M3

42

42

vapori sodiu

5550

653

Romanești

M5

5

5

vapori sodiu

380

654

Romanitei

M4

6

6

vapori sodiu

420

655

Romulus

M4-M5

9

9

vapori sodiu

750

656

Rosenthal Pictor

M4

27

27

vapori sodiu

2220

657

Roșiori

M3

28

28

vapori sodiu

4600

658

Rotari

M4

5

5

vapori sodiu

500

659

Rovine

M4

4

3

vapori sodiu

450

660

Rozelor

M4

4

4

vapori sodiu

400

661

Rozetei

M5

11

11

vapori sodiu

83fc-\:

662

Rozmarin

M5

14

14

vapori sodiu

104V3«;

663

Rubinelor

M5

7

7

vapori sodiu

800 'V/

664

Rucar

M4

5

5

vapori sodiu

380

665

Rudului

M3

81

81

vapori sodiu

12350

666

Ruginoasa

M4

2

2

vapori sodiu

200

667

Russo Alecu

M4

7

7

vapori sodiu

750

668

Sabinelor

M4

46

56

vapori sodiu

5170

669

Salcâmilor

M5

7

7

vapori sodiu..

......5.5.0 .

670

Sălciei

M5

5

5

vapori sodiu

410

671

Salva Viseu

M4

3

3

vapori sodiu

300

672

Salvador

M4

9

9

vapori sodiu

630

673

Șantierului

M4

7

7

vapori sodiu

800

674

Sapunari

M4

7

7

vapori sodiu

800

675

Saturn

M4

13

13

vapori sodiu

1400

676

Savulescu Traian

M5

8

8

vapori sodiu

620

677

Scaieni

M4

11

11

vapori sodiu

1100

678

Schiorilor

M4

3

3

vapori sodiu

300

679

Scolii

M3

6

8

vapori sodiu

1200

680

Scorușului

M4

13

13

vapori sodiu

910

681

Sculptori

M4

7

7

vapori sodiu

700

682

Secelenilor

M4

10

12

vapori sodiu

1160

683

Seciului

M4

13

13

vapori sodiu

1300

684

Semenicului

M4

6

6

vapori sodiu

600

685

Sevastopol

M4

5

5

vapori sodiu

500

686

Sever Axente

M4

3

3

vapori sodiu

300

687

Sighet

M4

6

6

vapori sodiu

750

688

Si listei

M4

23

24

vapori sodiu

2180

689

Simache Nicolae

M3

5

6

vapori sodiu

1000

690

Sinaii

M4

10

10

vapori sodiu

1250

691

Sincai Gheorghe

M4

9

9

vapori sodiu

900

692

Sion Gheorghe

M4

4

4

vapori sodiu

340

693

Sipote

M4

16

16

vapori sodiu

2020

694

Șiret

M3

12

13

vapori sodiu