Hotărârea nr. 67/2013

Hotãrârea nr. 67 privind simplificarea procedurii de autorizare de construire pentru obiectivul Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stãnescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 67 privind simplificarea procedurii de autorizare de construire pentru obiectivul “Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stănescu”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Bădescu și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană și a S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune simplificarea procedurii de emitere a autorizației de construire pentru obiectivul “Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stănescu” în Municipiul Ploiești.

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

în temeiul art.36, alin.(2), pct. (5) lit. c) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă utilizarea de planuri extrase din lucrarea “Reambulare topografică” - suport topografic scara 1:5000 pentru utilizare PUG în Municipiul Ploiești, vizat de Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, cu numărul 31.863/13.08.2010, recepționat în baza procesului verbal de recepție numărul 590, pentru obținerea autorizației de construire pentru obiectivul “Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stănescu”, aparținând domeniului public și/sau privat, al Municipiului Ploiești, cu respectarea legislației în vigoare.

ART.2 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice

5                                              5                                                                                                   7                          ’

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEIa proiectul de hotărâre privind simplificarea procedurii de autorizare de construire pentru obiectivul “Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stănescu”

A.

In exercitarea atribuțiilor conferite prin art.36 alin.(2) lit.c) din Legea administrației publice, nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are atribuții privind administrarea domeniului public și privat al Municpiului.

Parcul Nichita Stănescu se află în zona centrală a Municipiului Ploiești și este una dintre cele mai circulate zone pietonale ale municipiului și are amplasate pe 3 dintre laturi 8 amenajări pentru practicarea șahului.

Un inconvenient major al acestor amenajări este legat de faptul ca mesele nu sunt acoperite, fiind supuse în permanență intemperiilor.

Deși aceste amenajari au fost bine proiectate și bine realizate, timpul și-a lăsat amprenta asupra lor, fiind necesare pe alocuri lucrări de reparație. Pentru protejarea meselor se propune realizarea unor copertine ce vor asigura adăpost împotriva precipitațiilor și a razelor de soare prea puternice.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești este în posesia lucrării “Reambulare topografică”- suport topografic scara 1:5000 pentru actualizarea PUG în Municipiul Ploiești vizat de Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, cu numărul 31.863 / 13.08.2010, recepționat în baza procesului verbal de recepție numărul 590, acest plan putând fi folosit în locul planurilor pe suport topografic vizate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, necesare conform Legii nr. 50/1991.

Față de cele prezentate, supun spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat privind simplificarea procedurii de autorizare de construire pentru obiectivul “Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stănescu”.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind simplificarea procedurii de autorizare de construire pentru obiectivul “Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stănescu”

Conform Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, pentru întocmirea proiectului necesar eliberării autorizației de construcție sunt necesare planurile topografice vizate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Realizarea planurilor topografice și vizarea acestora este un proces ce durează destul de mult, având în vedere procedura de avizare din cadrul Oficiului de Cadastru.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești este în posesia lucrării “Reambulare topografica”- suport topografic scara 1:5000 pentru actualizare PUG în Municipiul Ploiești vizat de Oficiul Județean de cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, cu numărul 31.863 / 13.08.2010, recepționat în baza procesului verbal de recepție numărul 590.

Parcul Nichita Stănescu se află în zona centrală a municpiului Ploiești și este una dintre cele mai circulate zone pietonale ale municipiului. Pe trei dintre laturile piațetei centrale a parcului sunt amplasate 8 amenajări pentru practicarea șahului.

Un inconvenient major al acestor amenajări, semnalat de cei care petrec mai mult timp practicând șahul în această zonă, este legat de faptul că mesele nu sunt acoperite, fiind supuse în permanență intemperiilor. Pentru protejarea meselor se propune realizarea unor copertine care au în plan o formă aproape pătrată având dimensiunile de 2,18m x 2,59m. Copertina propusă va asigura adăpost împotriva precipitațiilor și a razelor de soare prea puternice. Structura acestora va fi de lemn, acoperită cu șindrilă bituminoasă de culoare maro.

De asemenea, se va dota unul din modulele destinate vânzării și se va transforma în spațiu destinat practicării șahului, prin montarea unor mese suplimentare de șah.


Pentru întocmirea proiectului de realizare “Amenajare, dotare pavilioai Stănescu”, suportul topografic oferit de planul amintit mai sus “Reambulare top mai mult decât suficient.

întrucât amenajarea și dotarea acestor pavilioane nu pune probleme speciale din punct de vedere tehnic, considerăm oportună posibilitatea realizării proiectului de autorizare folosind planul topografic avizat de Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară-“Reambulare topografică” suport topografic scara 1:5000 și pentru actualizare PUG în Municipiul Ploiești vizat de Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, aflat în posesia Consiliului Local Ploiești.

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECȚIA GENERALĂ

DE DEZVOLTARE URBANĂ


SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI SRL
Director General,AN

Doiiafd NicolaeR^l^djunct,VIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind simplificarea procedurii de autorizare pentru “Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stănescu”

și a emis:

6^0 iV-