Hotărârea nr. 66/2013

Hotãrârea nr. 66 privind organizarea de licitatii publice în vederea închirierii unor spatii/terenuri excedentare apartinând unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 66 privind organizarea de licitații publice în vederea închirierii unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a doamnelor si domnilor consilieri Iolanda Băzăvan, Cristian Dumitru, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic - Investiții, prin care se propune organizarea de licitații publice în vederea închirierii unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești;

în conformitate cu art.108, alin.(l) și art.112, alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2008, pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, coroborate cu reglementările Ordinului nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a princiipiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți;

având în vedere prevederile art.21 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

în conformitate cu art.14, art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(l) si alin.(2) lit.c , art.45 alin.(3), precum si ale art.123 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.221/28.09.2007 privind transformarea în lei și modificarea tarifelor pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești;

în baza adresei nr.51462/04.09.2011 a Ministerului Educației, Cercetării Tineretului și Sportului

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă organizarea de licitații publice în vederea închirierii spațiilor/terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești cuprinse în anexa nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul de pornire al licitațiilor publice va fi cel stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 221/28.09.2007 și nr. 267/31.10.2007.

Art.3. Direcția Tehnic-Investiții și unitățile de învățământ cu personalitate juridica deținătoare de spatii/terenuri vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind organizarea de licitații publice în vederea închirierii unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

începând cu anul 2001, unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public, conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Principiul autonomiei locale, stipulat expres în art.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, precizează că „autoritatea administrației publice locale are dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condițiile legii”.

Potrivit art.108 alin.(l) din Legea nr.l - Legea educației naționale „unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot obține venituri proprii din activități specifice, conform legii, din donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite”, veniturile proprii nu diminuează finanțarea de bază, complementară sau suplimentară și sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administrație.

Ținând cont de următoarele:

 • - numeroasele solicitări ale părinților de a amenaja un spațiu (chioșc) în vederea comercializării de produse alimentare;

 • - necesitatea obținerii de venituri extrabugetare folosite pentru procurarea de obiecte de inventar și de materiale didactice necesare desfășurării activității instructiv-educative, procesului educațional al elevilor precum și al profesorilor în activitatea de cercetare-fundamentare programe de învățământ;

 • - creșterea siguranței elevilor (evitarea unor eventuale accidente de circulație), deoarece elevii în timpul pauzelor se deplasează în afara unităților de învățământ pentru a-și procura diverse produse alimentare.

Prin urmare, supunem spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Comisia nr. 6 - Invatamant, sanatate, stiinta, cultura, culte, tineret si sport


DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind organizarea de licitații publice în vederea închirierii unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

Potrivit art.112 alin.(2) din Legea nr.l - Legea educației naționale: „Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale”.

Potrivit legii educației naționale unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pot obține venituri proprii prin activități legal constituite, astfel unitățile de învățământ deținătoare de spații/terenuri excedentare, au depus la Registratura Primăriei Municipiului Ploiești solicitări privind demararea procedurii de închiriere a spațiilor excedentare.

Ținând cont de următoarele:

 • - numeroasele solicitări ale părinților de a amenaja un spațiu (chioșc) în vederea comercializării de produse alimentare;

 • - necesitatea obținerii de venituri extrabugetare folosite pentru procurarea de obiecte de inventar și de materiale didactice necesare desfășurării activității instructiv-educative, procesului educațional al elevilor precum și al profesorilor în activitatea de cercetare-fundamentare programe de învățământ;

 • - creșterea siguranței elevilor (evitarea unor eventuale accidente de circulație), deoarece elevii în timpul pauzelor se deplasează în afara unităților de învățământ pentru a-și procura diverse produse alimentare.

Conform adresei Ministerului Educației, Cercetării Tineretului și Sportului nr. 51462/04.09.2011, închirierea spațiilor/terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ se face numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

După aprobarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, se aduce la cunoștință unităților de învățământ cu personalitate juridică deținătoare de spații/terenuri excedentare și se procedează la asigurarea publicității in presa locală și pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Ploiești.

Licitația publică cu strigare se organizează la sediul unităților de învățământ cu personalitate juridică.


După adjudecarea licitațiilor se vor încheia contracte d( sumele încasate de unitățile de învățământ vor fi exclusiv folosite pentru procurarea de obiecte de inventar, materiale didactice, etc.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.221/28.09.2007 privind transformarea în lei și modificarea tarifelor pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești, propunem spre aprobare organizarea de licitații publice cu strigare cu anunțarea ofertei prin strigare în vederea închirierii unor spatii excedentare cuprinse în anexa nr. 1.

Față de cele menționate avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI ¥Anexa nr. 1


Situația spatiilor/terenurilor excedentare de la unitari de invatamant preuniversitar din Municipiul Ploiești, ce urmeaza a fi închiriate prin licitație publica cu strigare


Nr. crt.

Unitate de invatamant cu personalitate juridica

Adresa poștala

Spatiu/teren propus a fi închiriat

Suprafața

Activitate

1.

Colegiul National „Mihai Viteazul”

B-dul Independentei nr.8

spațiu

28,9 mp

comerț

spațiu

18 mp

comerț

2.

Liceul Tehnologic de Servicii „Sf. Apostol Andrei"

str. Deditel nr.4

spațiu

12 mp

comerț

3.

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny"

str. Mihai Bravu nr.249

spațiu - anexa gospodăreasca

13,28 mp

comerț

spațiu (cantina școlara dezafectata)

540 mp

(360 mp suprafața utila si

180 mp dependințe)

producție

4.

Liceul Tehnologic 1 Mai

B-dul Petrolului nr.16

spațiu - hol

6 mp

comerț

spațiu - cămin

338 mp

invatamant

spațiu - cantina

218 mp

invatamant

spațiu - cantina

1.050 mp

comerț

5.

Lieul Tehnologic de Transporturi

str. Văleni nr.144 G

spațiu

10,27 mp

comerț

6.

Colegiul Tehnologic „Elie Radu"

Șoseaua Vestului nr. 22

teren

6,25 mp

comerț

spațiu - cămin etaj I

64,68 mp

(10,99 mp dependințe)

activitati cultural educative

7.

Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”

str. Gh. Gr. Cantacuzino

nr.328

teren

9 mp

amplasare panou telecomunicații

teren

40 mp

comerț

8.

Școala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache"

str. Malu Roșu nr.102

teren

9 mp

amplasare^ anoA2: telecQinunîcatii> xI

9.

Școala Profesionala ,,Toma Caragiu"

str. Eremiă Grigorescu

nr.ll

spațiu - sala de curs -Grădiniță cu program normal nr.39

134,40 mp (74,40 mp sala de clasa si 60 mp dependințe)

activitate instructiv-educativa in intervalul orar 13.6o-18.OOCOLEGIUL NATIONAL “MUIA! VITEAZUL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BD-UL INDEPENDENTEI NR.8

NR.W /CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLIESTI

Serviciul Tehnic-Investitii

Prin prezenta va rugam sa ne sprijiniți in organizarea unei noi licitații pentru spatiile in suprafața de 28,90 mp respectiv 18 mp ale Colegiului National «Mihai Viteazul» situate in str. Maramureș nr.2.


ADMINISTRATOR FINANCIAR, Ec, Malacescu Miha^la c?

3365691? t?30


93:iX  ET03/30/IT


/&<?       &.-W.IL                                    fcf ;


LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII “SFANȚUL APOSTOL ANDREI” '

Strada Deditel nr.4 pl o/eș ti Jud. Praho va Tel: 0244/531041 ; Fax 0244/531041 e-mail: sfantulapostolandrei sc@yahoo.com

Nr. înreg3^ 24.09.2012

MUNICIPIUL PLOIEȘTI “ ______ÎNREGISTRARE ...............Q.16^Zj

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ZS SEP 28,7 SERVICIUL DEZVOLTARE,ÎNTREȚINERE UNITATI CULTURA, INVATAMANTjSANATATE

Prin prezenta va rugam a ne aproba scoaterea la licitație a spațiului de 12mp(4.4m x 2.7m), pentru Închiriere in vederea amenajării de «chioșc vanzare produse alimentare elevi »in conformitate cu legislația in vigoare .

Va mulțumim pentru sprijinul acordat.

CONTABIL SEF.GHITA CARMEN-GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE UȘOARA PLOIEȘTI

i / I i f •STR. MIHAIBRAVU NR. 249

Tel. , Fax . 0244/523541

Nr. 126/07.02.2012

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Prin prezenta vă rugăm să avizați favorabil propunerea Consiliului de Administrație din data de 30.01.2012, al Grupului Școlar de Industrie Ușoară Ploiești , de închiriere a unui spațiu disponibil, reprezentând cantina școlara :

- spațiul în suprafață de 540 mp pentru activitate de producție,din care:

360 mp suprafața utila

180 mp dependințe

Precizam ca pretenția unitatii pentru închirierea acestui spațiu este de 3000 lei ,iar valoarea conform H.C.L.nr 7/2007 este de 2765 lei.

Anexăm următoarele documente :

 • -  propunerea spațiului ce urmează a fi închiriat

 • -  nota de fundamentare

 • -  schița de spațiu

DirectoL^


Z’*'                             >5 2 v-

Prof. Nicula'eAnca, A

y ■tenta

v--.,          c. T.'.1*#

v. <->-'j-          --          .'x. ?-vv


ȘCOLAR

Du HiOUSTR

Pl.OIE

LEQtfj lj>l Ei


■rțtC'rtRi,T£. ■ C-tS- rlE

■ rsMt)

i_____________________________-

I

I

7

;C: W.


u_

GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE UȘOARĂ PLOIEȘTI

STR. MIHAI BRAVU NR. 249

Tel. , Fax . 523541

Nr. 1297/ 16.11.2011


NOTA DE FUNDAMENTARE privind închirierea de bunuri materiale aparținând unității de învățământ

O

Spațiul propus pentru închiriere situat în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 249 , sunt proprietatea municipiului Ploiești în administrarea Consiliului Local și în folosința Grupului Școlar de Industrie Ușoară , cu destinația și anexă școala .

Propunerea Consiliului de Administrație al Grupului Școlar de Industrie Ușoară Ploiești este utilă și oportună având în vedere următoarele :

 • -   spațiul este disponibil ;

 • -  se pot obține venituri proprii de care unitatea are nevoie având în vedere alocațiile bugetare insuficiente ;

 • -  se impune necesitatea unui chioșc alimentar pentru elevi deoarece avem un număr mare de navetiști .

 • -  în apropierea imediată a unității școlare nu sunt societăți de acest gen care să faciliteze procurarea hranei zilnice ;

 • -   evitarea deplasării elevilor la o distanță relativ mare , de la școală la primul punct de alimentație publica , ceea ce asigură siguranța totală a acestora.


Va înaintam documentația in vederea organizării unei licitații privind închirierea unui spațiu in suprafața de 6 m.p.,situat in incinta unitarii de invatamant - parter. Pe aceasta suprafața se va amplasa un chioșc alimentar mobil pentru desfacerea de produse alimentare,de cofetărie,patiserie,răcoritoare.


CONTABIL SER/.

Stoica Ioația/

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA COMP JURIDIC


AX

[NISTRUL

ÎU^ȚIEl Q^-RQETĂRII țlfJ^TULUI ȘiS^ktului-CATRE,

GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL “ 1 MAI ”

LOC.PLOIESTI

JUDEȚUL PRAHOVA

Va restituim alaturat documentația inaintata Inspectoratului Școlar Județean Prahova cu adresa nr.l 161/2011 , prin care solicitați aprobarea inchirierii unui spațiu -situat in incinta unitatii de invatamant,parter-in suprafața de 6 mp,pentru activitati de comerț- avand in vedere precizările MECTS transmise cu adresa nr.51462/04.09.2011 potrivit carora prevederile Legii Educației Naționale mr. 1/2011 nu mai reglementează inchirierea spatiilor unităților de invatamant preuniversitar de stat.

In consecința,asa cum arata MECTS in adresa inaintata ISJ Ph ,nr.51462/04.09.2011, toate elementele legate de organizarea si desfasurarea licitațiilor in vederea inchirierilor se stabilesc si se aproba in conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Anexa : 1 exemplar documentație ;


CONSILIER JURIDIC

MANAILi


.ULA


A PAUL/, ■li

PM/PM 2ex

Ploiești

Str. Democrației nr. 35

Cod 100559

Tel: +40 (0)244 577 699

Fax: +40 (0)244 577 400

www.isj.ph.edu.ro

Va aducem la cunoștința ca in data de 15.06.2011 in Consiliul de administrație s-a discutat si aprobat propunerea de inchiriere a unui spațiu de 6 mp ( 2x3) aflata la parterul scolii.

Va solicitam acordul in vederea scoaterii la licitație a spațiului de 6 m.p. pentru amplasarea unui chioșc alimentar mobil.

Menționam ca aceasta suprafața se afla la parter langa scara de acces a elevilor la etajul I, nu a avut si nu are nici o destinație fiind spațiu nefolosit.

In situația inchirierii, precizam ca nu afecteaza activitatea scolii si procesul de invatamant din cadrul liceului, dar consideram ca ar contribui la buna desfășurare a vieții cotidiene a elevilor din școala .

Tu^țtM         "


Atelier

SERALA

T£RLN

l^port...GRUP ȘCOLAR 1 MAI PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind inchirierea unei spațiu de 6 m.p.

Suprafața ce urmeaza a fi inchiriata 6 m.p. conform desen

Tariful de pornire al licitației este stabilit de Primăria Ploiești

Genul de activitate ce urmeaza a se desfasura in spațiul solicitat este - desfacerea de produse alimentare,patiserie,cofetărie,băuturi răcoritoare, fructe .

LISTA PARTICIPANTILOR LA LICITAȚIE

 • -  SC ...............

 • -  SC ...............

MEMORIU

Privind utilitatea activitatii desfășurate de eventualul câștigător al licitației

Diversificarea produselor de consum

Elevii nu mai ies din incinta scolii

Intrarea elevilor la timp in clase.

Realizarea de venituri proprii ale unitatii.Serviciul dezvoltare, Întreținere' unitati cultura, invatamant, sanatate

Prin prezenta va solicitam sprijinul privind inchirierea unui spațiu in suprafața de 1.050 m p , situat in incinta unitatii de invatamant - etaj I, cantina elevi.

Menționam ca spațiul reprezintă suprafața neutilizata aflata in continuarea locului unde se afla sala de mese si bucataria, avand aceeași dispunere a camerelor ca si acestea.

Prezentam alaturat schița spațiului neutilizat.
Serviciul dezvoltare, intretinere unitati cultura, invatamant, sanatate

LA

Prin prezenta va solicitam sprijinul privind inchirierea unui spațiu in suprafața de 1.050 m p , situat in incinta unitatii de invatamant - etaj I, cantina elevi.

Menționam ca spațiul reprezintă suprafața neutilizata aflata in continuarea locului unde se afla sala de mese si bucataria, avand aceeași dispunere a camerelor ca si acestea.

Prezentam alaturat schița spațiului neutilizat.

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI Șl SPO

LICEUL TEHNOLOGIC “1 MAI”

STR. PETROLULUI, NR. 16, 100531, PLOIEȘTI, JUD, PRAHOVA ~1 \ ,.r.

TEL.: 0344.801711, 0344.801712; FAX: 0344.801711, E-mail: liclmaip@h&trfiail:cor


3/M 2of3


CĂTRE,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Înregistrare

002275

^ÎMN.20J3PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Direcția Tehnic - Investita Serviciul dezvoltare, întreținere unitati cultura, invatamant, sanatate


Prin prezenta adresa va aducem la cunoștința ca in ședința Consiliului de Administrație din data de 2^ »P/. a fost a aprobata scoaterea la licitație a doua
spatii excedentare in suprafața de 338 mp - cămin si 218 mp -cantina, pentru obținerea de venituri extrabugetare.

Facem mențiunea ca aceste spatii au fost adjudecate in anul 2009, incheindu-se contracte de inchiriere intre unitatea noastra de invatamant si Fundația de Dezvoltare Umana Ploiești.

închirierea este fezabila deoarece prin chiria stabilita, unitatea de invatamant obține venituri proprii care pot fi folosite pentru procurarea de obiecte de inventar și de materiale didactice necesare desfășurării activității instructiv-educative, procesului educațional al elevilor precum și al profesorilor în activitatea de cercetare-fundamentare programe de învățământ.

Având in vedere cele menționate, va rugam sa ne sprijiniți in organizarea uneiMINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI Șl SPORTULUI LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI

Str. Văleni, Nr.144G, Ploiești 100132

Telefon/Fax: 0244-543641

E-mail: gstploiesti@gmail.com

Web: www.gstploiesti.ro

Nr, 2519/14.11.2012


'■i ti

MUNICIPIUL PLOIEȘTI T~PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC - IN VESTITU In atenția doamnei director executiv adj.

Mădălina Crăciun


Prin prezenta, având în vedere situația elevilor unității noastre de învățământ care părăsesc zilnic perimetrul școlii în timpul pauzelor pentru a-și cumpăra mâncare precum și necesitatea de a asigura securitatea și siguranța elevilor conform Adresei M.E.C.T.S. nr. 67843/2012, vă rugăm să inițiați demersurile necesare închirierii unui spațiu din școală în suprafață de ltț27mp unei societăți care să comercializeze alimentele necesare elevilor, astfel încât aceștia să nu mai părăsească perimetrul unității școlare în timpul programului.

-MINISTERUb-EDUeATIEIreEReETARUrTINERETUbUI-Sl-SPORTUtUI-

COLEGIUL TEHNIC “ELIE RADU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. SOS. VESTULUI NR.22; TEL/FAX: 0244528269

e-mai 1: .energetic pl@hotmail.com

nr.         / 03, M ,.2012CĂTRE PRIMĂRIA PLOIEȘTI SERVICIUL DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITATI, CULTURA, INVATAMANT, SANATATE

Prin prezenta va solicitam sprijinul in vederea organizării unei licitații pentru închirierea unui spațiu in suprafața de 12 mp in scopul desfășurării activitatii de comerț ( servicii de xerox si multiplicare).

Spațiul reprezintă un chioșc (4/3 m) in curtea Colegiului Tehnic „E^e Radu” cu intrare din strada soseaua Vestului.

Menționam ca in conformitate cu adresa M.E.C.T.S. nr 51462 din 04.09.2011, nu mai este necesara obținerea avizului I.S.J. Prahova.


Va mulțumim.
/țdlcgțul Tehnic ^Toma N. Socoleșcu*'


C?Z: 2cV£' '■

^&egistrare '' "'     ';,//;


Ploiești


Cn


Către:

PRIMĂRIA MUN. PLOIEȘTI Direcția Tehnic Investiții

Serv.Dezvoltare, întreținere unitati de invatamant


Prin prezenta va solicitam sa aprobați scoaterea la licitație pentru inchirierea suprefetei de 9 m.p. aflati in incinta scolii (teren viran) pentru amplasare panou
telecomunicații.

Contabil sef,

CUTIERU SENICA

^iTNR.     DATA^ yC<r> f

■? x 1


Către:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

)

Prin prezenta va solicitam aprobarea pentru închirierea unui spațiu de 40 m.p.

aflat in incinta scolii (teren viran) .

Alăturat va transmitem următoarele:

situație de amplasament si schița

nota de fundamentare si studiu de fezabilitate

tabel cu propuneri pentru inchiriere


Contabil sef,

/ CUTIERU SENICA

A? /'rUP ț/}


INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA COMP JURIDIC

Nr.2780 /Rl/23,09.2011

CATRE,

GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL “ TOMA N.SOCOLESCU w LOC.PLO1ESTI

JUDEȚUL PRAHOVA

Va restituim alaturat documentația înaintata Inspectoratului Școlar Județean Prahova cu adresa nr.2403/21.07.2011, prin care solicitați aprobarea inchirierii unui spațiu -situat in incinta unitarii de invatamant,teren viran-in suprafața de 40 mp.pentru activitati de comerț- avand in vedere precizările MECTS transmise cu adresa nr.51462/04.09.2011 potrivit carora prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 nu mai reglementează inchirierea spatiilor unităților de invatamant preuniversitar de stat.

In consccinta,asa cum arata MECTS in adresa înaintata 1SJ Ph ,nr.51462/04.09.2011, toate elementele legate de organizarea si desfasurarea licitațiilor in vederea închirierilor se stabilesc si se aproba in conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Anexa : 1 exemplar documentație;


CONSILIER JURIDIC,

manailVpiaula

.ULA


PM/PM 2qx

Ploiești

Str. Democrației nr. 35

Cod 100559

Tel: +40(0)244 577 699

Fax: +40(0)244 577 400

www.isj.ph.edu.ro

GRUP ȘCOLAR IND. TOMA N. SOCOLESCU PLOIEȘTI

STR. GH.GR. CANTACUZINO NR, 328


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND UTILITATEA SI OPORTUNITATEA ÎNCHIRIERII BUNURILOR MATERIALE DIN UNITATEA DE INVATAMANT

Consiliul de administrație al Grupului Școlar Ind. TOMA N. SOCOLESCU Ploiești, in ședința din              , propune scoaterea

la licitație a suprafeței de 40 m.p. teren, pentru amenajarea unei construcții provizorii in vederea desfășurării unor activitati de comerț.

(produse de patiserie)

Propunerile de scoatere la licitație a spațiului ce urmeaza sa fie inchiriat se fac conform Legii Invatamantului 1/2011 art. 108 al. 1.

Spațiul se afla in incinta scolii si nu afecteaza spațiul de joaca si recreere a elevilor, avand in vedere ca suprafața totala ce o deține școala este de 17.732 m.p.

Amenajarea spațiului cu aceasta destinație , in incinta curții scolii duce la evitarea plecării elevilor in oraș pentru a-si cumpără diferite produse alimentare , evitandu-se astfel intarzierea de la ore si accidentele de circulație.

Menționam ca aceasta suprafața de teren nu poate fi folosita ca sursa de venituri decât prin inchirierea de către unii agenti economici pentru diverse prestări servicii.

Sumele incasate din chirie se vor folosi pentru acoperirea cheltuielilor curente si pentru achiziționarea de obiecte de inventar si material didactic pentru buna desfășurare a procesului de invatamant.


GRUP ȘCOLAR IND. TOMA N. SOCOLESCU PLOIEȘTI

STR. GH.GR. CANTACUZINO NR, 328

NR. U/oi DATA Q VZc//


SITUAȚIE DE AMPLASAMENT

Acest teren este situat in partea stanga a Căminului I, la aproximație 10 m departe de clădirea - teren viran in suprafața de 40 m.p. conform schiței anexa.Contabil sef, CUTIERU SENICAȘCOALA GIMNAXIALA „PROFESOR NICOLAE SIMACBE” PLOIEȘTICĂTRE,

PRIMĂRIA PLOIEȘTI, DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


y        Prin prezenta, vă rugăm să ne aprobați închirierea a 9 mp. teren în

curtea Școlii Gimnaziale „Profesor Nicolae Sîmache’Tloiesti, în vederea amplasării unui panou de telecomunicații.


CONTABIL ȘEF, STOICESCU ELENA

A^unwwT<?_awnnqTM-ns


miesmo se:oi slos so/si.

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

COLEGIUL TEHNIC “ELEE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI STR. SOS. VESTULUI NR.22; TEL/FAX: 0244528269 e-mail: energetic pl@hotmail.com

NR       7/3.03, ~2013ÎNREGISTRs '''


CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITATI

CULTURA, INVATAMANT, SANATATE


14 FEB. 2013


Prin prezenta va solicitam sprijinul in vederea organizării unei licitații pentru închirierea următoarelor spatii excedentare:

 • 1.  in incinta căminului de băieți la etajul 14(patru) camere in suprafața de 135,36 mp si 38 mp dependințe conform planului anexat in scopul desfășurării activităților de producție (croitorie), prestări servicii, activitate centru de zi pentru copii cu dizabilitati;

 • 2.  in curtea scolii: - teren in suprafața de 31,25 mp unde sunt amplasate chioșcuri in scopul desfășurării activitatii de comerț (unul pentru xerox si unul pentru chioșc alimentar);

-120 mp baraca metalica in scopul desfășurării activitatii de producție (confecții mobilier).

Menționam ca spatiile ce urmeaza a fi inchiriate nu afecteaza buna desfășurare a activitatii de invatamant si nici nu pune in pericol securitatea elevilor.

Pentru spatiile menționate mai sus nu este necesara obținerea avizului I.S.J. Prahova conform adresei M.E.C.T.S. nr.29487 din 25.10,2011, pe care o anexam in copie.

Anexam planul căminului de băieți etajul I cu marcarea spatiilor disponibile.. Va mulțumim.COLEGIUL <rHNlC .tEUERADU”

.^LQlESTl, „ .

•'..            f'.j.V : , .. ■'• v. V

,...l MlNIM'liRUL^ //

O ' I ’ iî p U'CA ȚIp. JJ' CERCETĂRIH’./

§g- J’TlțiERifftJj:ui A— -


NR,

DIRECȚIA MODERNIZAREA PATRIMONIULUI,'INFORMATIZARE Șl INVESTIȚII '


Nr. 29.487/25.10.2011


Inspectq/atul ȘcolarJudețean’Prahoyă

Urmare adreselor dvs nr..                                             înr^gjșțratâ.Ja

MECTS cu nr. 29.487/2011, prirgbâre;ș$șȘhpiîa&cdr^f;ț^

unui spațiu, vă facem cunoscut faptul că prevederile •^ii®ub^ieiWăți(feală nfc 172011/cu modificările și completările ulterioare, nu mai reglementează închiriere^ învățământ preuniversitar de stat,:în cdnșecință^inisteruirțducațieL CercetăriinWrefuiui-și■ Sportului, respectiv Direcția Modernizarea Patrimoniului,'Informatizare și Investiții nu mai este în măsură de a aviza aceste solicitări. /; / if/;                                       . ...........

în această situație; așa cum • a precizat Direcții JuridicșiContencios a MECTS în adresa nr, 1168/20.05.2011 a cărei copie o atașăm rn tntegrum. toate ^lementele legate de organizarea și desfășurarea licitațiilor în vederea închirierilor seștabjieso/șl^gap^bă.Jn conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regiriiuljuridicăl-acesteia cu modificările și completărle ulterioare. ' S'V.                  i;':: '2Ș-30, Seci dr“l,

//'.A/'. /      ■; 0WÎ68r BLiaiTHSli

■ ■ ■ ’ \ fw(0)2r310:2106 . ■... ~ '.-//./ ■ “            www.edu.ro

Td WdTZ:T0 £T0Z TT '<Pd

' lUW±3dO2S-Hd ‘OS ’dSNI: NOdd


/

ȘCOALA PROFESIONALA „TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI

STR. MINERVA, NR.4


TELZFAX 0244/555

NR. 7<9      /


CĂTRE,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

Prin prezenta, solicitam scoaterea la licitație a spațiului (sala de curs in suprafața de 74,4 mp si dependințe) situat la parterul imobilului in care funcționează Grădiniță cu program normal nr.39.

Facem mențiunea ca, in ședința Consiliului de Administrație al Scolii Profesionale „Toma Caragiu” din data de ../.?/•.         a fost aprobata

desfășurarea unei activitati cultural-educative in cadrul Grădiniței cu P.N. nr.39, de îngrijire zilnica pentru copii, ce se va desfasura după încheierea programului de invatamant preșcolar din cadrul grădiniței si anume in intervalul orar 13.00 - 18.00 .,

Având in vedere ca desfasurarea acestei activitati in cadrul acestei unitati de invatamant constituie o sursa de venit importanta, aceasta sursa fiind folosita in vederea dotării Grădiniței cu mobilier, procurării de materiale de întreținere si gospodărire in condițiile in care fondurile bugetare alocate sunt insuficiente.

Prin desfasurarea acestei activitati in incinta unitarii de invatamant se are in vedere supravegherea copiilor de către cadre didactice specializate, posibilitatea desfășurării de activitati cu caracter recreativ, dezvoltarea creativitatii, îndemânării si capacitatea de a se descurca in diverse situării, posibilitatea formarii unui comportament civilizat, activitati in cadrul micilor cluburi ce se vor organiza, cursuri de limba engleza.

Menționam ca in incinta grădiniței nu mai sunt spatii închiriate.

Va mulțumim.


\

\ $/ ' -A

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind organizarea de licitații publice în vederea închirierii unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

și a emis:
COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind organizarea de licitații publice în vederea închirierii unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

și a emis:

A?; 2- /Wo/wi


SECRETAR, Cristiari Ganea

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULT

TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind organizarea de licitații publice în vederea închirierii unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

și a emis:

_____

PREȘEDINTE, Ioland^Băzăvan


Ci'

Data: