Hotărârea nr. 64/2013

Hotãrârea nr. 64 privind schimbarea denumirii unitãtii de învãtãmânt din Municipiul Ploiesti, str. Minerva nr.4 din Scoala Profesionalã Toma Caragiu în Scoala Gimnazialã Toma Caragiu

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 64 privind schimbarea denumirii unitatii de invatamant din Municipiul Ploiești, str. Minerva nr.4 din Școala Profesionala „Toma Caragiu” in Școala Gimnaziala „Toma Caragiu”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Vazand Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești Iulian Badescu si de consilierii Sanda Dragulea, Cristian Dumitru, Iolanda Bazavan, Marilena Stanciu, Larisa Bazavan si George Botez si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investiții prin care se propune aprobarea schimbării denumirii unitatii de invatamant Școala Profesionale „Toma Caragiu” in Școala Gimnaziala „Toma Caragiu”.

in baza art.61 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare;

in conformitate cu Ordinul nr. 3283/17.02.2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de invatamant din sistemul național de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului s sportului nr. 6564/11.12.2011;

luând in considerare Hotararea Consiliului Local nr. 177/27.04.2012 privind aprobare; atribuirii de noi denumiri unităților de invatamant preuniversitar de stat si particular propuse sa funcționeze in anul școlar 2012-2013 in Municipiul Ploiești;

luând in considerare avizul favorabil din data de 24.01.2013 al Consiliului d< Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova;

in temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 1 din Lege; nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ș completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aproba schimbarea denumirii unitatii de invatamant din Municipiul Ploiest strada Minerva nr.4 din Școala Profesionala „Toma Caragiu” in Școala Gimnaziala “Tom Caragiu”.

Art.2. Direcția Tehnic-Investitii, Inspectoratul Școlar Județean Prahova si unitatea d invatamant vor duce la Îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contract va duce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind schimbarea denumirii unitatii de

Municipiul Ploiești, str. Minerva nr.4 din Școala Profesionala „Toma Caragiu” in Școala Gimnaziala „Toma Caragiu”

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public a județului Prahova precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova unitățile de invatamant preuniversitar de stat au trecut in patrimoniul municipiului Ploiești fiind incluse în domeniul public.

In conformitate cu prevederile Ordinului nr.3283/17.02.2012, pentru modificarea s completarea Procedurii de atribuire a denumirii unităților de invatamant din sistemu național de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educației, cercetării tineretului si sportului nr.6564/2011, modificările denumirilor unităților de invatamant dc stat si particular se realizează de către autoritatile administrației publice locale.

Prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești la nr.636/09.01.2013, conducerea Scoli Profesionale „Toma Caragiu” solicita schimbarea denumirii acesteia, in Școala Gimnaziale „Toma Caragiu”.

Din anul 2004 pana in prezent, unitatea de invatamant a școlarizat elevi pentru nivelu de invatamant primar, gimnazial, profesional (școala de arte si meserii) avand ca an d< completare si clasa a Xl-a.

începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2012-2013, unitatea de invatamant m va mai funcționa ca școala profesionala (școala de arte si meserii), cursurile clasei a Xl-a ai de completare seral fmalizandu-se in luna decembrie 2012.

In data de 08.01.2013 unitatea de invatamant a adus la cunoștința Inspectoratulu Școlar Județean Prahova intenția de a schimba denumirea unitatii de invatamant, iar ii ședința Consiliului de administrație din 24.01.2013 Inspectoratul Școlar Județean Prahova ; avizat favorabil schimbarea denumirii, incepand cu anul școlar 2013-2014.

Unitatea de invatamant pentru anul școlar următor, va școlariza elevi pentru nivelul d invatamant primar si gimnazial.

Avand in vedere cele expuse mai sus, supun spre analiza si aprobare proiectul d hotarare alaturat.
Geprge Botez


Direcția Tehnic-Investitii Serviciul dezvoltare, întreținere, unitati cultura, invatamant, sanatate


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind schimbarea denumirii unitatii de invatamant din Municipiul Ploiești, str. Minerva nr.4 din Școala Profesionala „Toma Caragiu” in Școala Gimnaziala „Toma Caragiu”

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, clădirile și terenurile în care își desfășoară activitatea Consiliul Local, primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, unitățile de invatamant preuniversitar de stat au trecut in patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public.

In conformitate cu prevederile Ordinului nr.3283/17.02.2012, pentru modificarea si completarea Procedurii de atribuire a denumirii unităților de invatamant din sistemul național de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului nr.6564/2011, modificările denumirilor unităților de invatamant de stat si particular se realizează de către autoritatile administrației publice locale.

Prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești la nr.636/09.01.2013, conducerea Scolii Profesionale „Toma Caragiu” solicita schimbarea denumirii acesteia, in Școala Gimnaziala „Toma Caragiu”.

Din anul 2004 pana in prezent, unitatea de invatamant a școlarizat elevi pentru nivelul de invatamant primar, gimnazial, profesional (școala de arte si meserii) avand ca an de completare si clasa a XI-a.

începând cu semestrul al Il-lea al anului școlar 2012-2013, unitatea de invatamant nu va mai funcționa ca școala profesionala (școala de arte si meserii), cursurile clasei a XI-a an de completare seral fînalizandu-se in luna decembrie 2012.

i-MJ

In data de 08.01.2013 unitatea de invatamant a adus la cunoștința Inspectorului Școlar Județean Prahova intenția de a schimba denumirea unitatii de mvâtămantÎQÎâr in ședința Consiliului de administrație din 24.01.2013 Inspectoratul Școlar 'Județean Prahova a avizat favorabil schimbarea denumirii, incepand cu anul școlar 2013-2014.

Unitatea de invatamant pentru anul școlar următor, va școlariza elevi pentru nivelul de invatamant primar si gimnazial.

Fata de cele menționate avizam favorabil proiectul de hotarare alaturat.

Director executiv,


Mihaela IAMANDI

Avizat,

Direcția Administrație Publică,

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv,

Iulia ALEXANDRU

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA

/             Z0/3

Nr. 176/11.02.2013

I ^MlNIS-itRUL jJ;naționale

\v?> ak'•-$>CĂTRE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI --

PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

12 FEB. 2013

Urmare adresei dvs. nr.001116/16.01.2013 , Consiliul de Administrație al inspectoratului Școlar Județean Prahova , întrunit în ședința din data de 24.01.2013 , în conformitate cu prevederile ari 19 , alin.(l), (2), (4), și art.61 ,alin.(1), (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare și art. 17, 26 din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2013-2014 , aprobată prin Ordinul MECTS nr.6212/2012, emite AVIZUL CONFORM pentru rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și preuniversitar particular , pentru anul școlar 2013-2014, la nivelul unității administrativ teritoriale.

Față de propunerile din adresa dvs. nr.001116/16.01.2013 , s-a aprobat și solicitarea Școlii Profesionale ,, Toma Caragiu” Ploiești , transmisă instituției noastre prin adresa nr.9/08.01.2013 , de schimbare a denumirii în Școala Gimnazială ,, Toma Caragiu” Ploiești.

Anexa nr.1 cuprinde lista unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești, pentru anul școlar 2013-2014.

La adoptarea hotărârii de consiliu local având ca obiect organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2013-2014 , ce trebuie comunicată Inspectoratului Școlar Județean Prahova , veți avea în vedere respectarea Ordinului ministrului educației .cercetării, tineretului și sportului nr. 6564/13.12.2011, privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial nr.922/27.12.2011, precum și a OMECTS nr.3283/17.02.2012 pentru modificarea și completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial nr133/24.02.2012.

Potrivit prevederilor OMECTS nr.6564/13.12.2011 consiliul local va emite hotărâre și pentru unitățile de învățământ particular organizate la nivelul unității administrativ teritoriale . Anexa nr. 2 la această adresă cuprinde rețeaua unităților de învățământ particular organizate la nivelul municipiului Ploiești pentru anul școlar 2013-2014.


Str. Democrației nr .35,Ploiești

Tel: +40(0)244577699

Fax; +40 (0)244577400 www.edu.ro

Școala Profesionala Toma CaragiuCătre
Consiliul local Primăria Ploiești

Având in vedere ca in urma aplicării Ordinului privind aprobarea

Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de invatamant din sistemul național de invatamant preuniversitar nr.6564/2011 unitarii noastre i s-a atribuit denumirea de Școala Profesionala Toma Caragiu Ploiești va rugam sa avizați schimbarea denumirii unitarii noastre in Școala Gimnaziala Toma Caragiu Ploiești ținând cont de faptul ca începând cu semestrul II an școlar 2012-2013 nu mai avem invatamant de arte si meserii,clasa a XI a an de completare seral finalizând cursurile in decembrie 2012 . Nivelurile de invatamant școlarizate in unitatea noastră in anul școlar viitor vor fi :

  • -  invatamant preșcolar ( prin funcționarea ca structura a unitatii noastre a Grădiniței 39 );

  • -  invatamant primar;

  • -  invatamant secundar inferior / gimnazial ( in care sunt incluse si clasele din programul A doua sansa - secundar inferior);

Aceasta solicitare este susținuta atat de cadrele didactice din unitatea noastra cat si de părinții elevilor.

DIRECTOR,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ,CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unitatii de invatamant din Municipiul Ploiești, str. Minerva nr.4 din Școala Profesionala “Toma Caragiu” in Școala Gimnaziala “Toma Caragiu”

și a emis:

e O&T          > LData: