Hotărârea nr. 62/2013

Hotãrârea nr. 62 privind concesionarea directã a unui teren cãtre Alpha Bank Romania S.A. în vederea extinderii imobilului – spatii comerciale situate în Ploiesti, str. C.D. Gherea nr. 2B, bl.B, parter si nr. 2C, bl.A, parter, prin edificarea unei cai de acces (rampa persoane cu handicap, trepte acces, podest pentru acces ATM)

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 62 privind concesionarea directă a unui teren către Alpha Bank Romania S.A. în vederea extinderii imobilului - spatii comerciale situate în Ploiești, str. C.D.Gherea nr. 2B, bl.B, parter si nr. 2C, bl.A, parter, prin edificarea unei cai de acces (rampa persoane cu handicap, trepte acces, podest pentru acces ATM)

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea directă a unui teren către Alpha Bank Romania S.A. în vederea extinderii imobilului -spatii comerciale situate în Ploiești, str. C.D.Gherea nr. 2B, bl.B, parter si nr. 2C, bl.A, parter, prin edificarea unei cai de acces (rampa persoane cu handicap, trepte acces, podest pentru acces ATM);

Potrivit prevederilor art.10, alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în data de 05.02.2013 si 12.02.2013;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) si alin. (5), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului a terenului adiacent imobilului - spatii comerciale situate în Ploiești str. C.D.Gherea nr. 2B, bl.B, parter si nr. 2C, bl.A, parter, în suprafață de 16 mp, identificat conform planului de situație întocmit de către Biroul Individual Geodezie Mihai I. Mihaela Mariana care constituie Anexa nr.l ce face parte integranta la prezenta hotarare.

Art 2 - însușește evaluarea efectuată de către S.C. YLOEXPERT SRL -pentru terenul adiacent imobilului - spatii comerciale situate în Ploiești, str.

C.D.Gherea nr.2B, bl.B, parter si nr. 2C, bl.A, parter, în suprafață de 16 mp, care constituie Anexa nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aprobă concesionarea directă către Alpha Bank Romania S.A. a terenului adiacent imobilului - spatii comerciale situate în Ploiești, str. C.D.Gherea nr. 2B, bl.B, parter si nr.2C, bl.A, parter, în suprafață de 16 mp, în vederea extinderii construcției prin edificarea, unei cai de acces (rampa pentru persoane cu handicap: 11,35 mp., trepte acces: 2,75 mp., podest pentru acces ATM: 1,90 mp.).

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

Art 4 - Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenului menționat la art.l astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenului, stabilită de S.C. YLOEXPERT SRL, în termen de 10 ani și anume 1540 lei/an pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, str. C.D. Gherea nr. 2B, bl.B, parter si nr. 2C, bl.A, parter, în suprafață de 16 mp, atribuit către Alpha Bank Romania S.A.

Art. 5 - Aprobă ca redevența stabilită conform art. 4 să se achite de către concesionar pe toata durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistică.

9                                                                                                     9

Art. 6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 7 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 - Direcția Administrație Public, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești astazi, 27 februarie 2013


4/Xontrasemneaza Secreta

Oana Cristina Iacob/

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


privind concesionarea directă a unui teren către Alpha Bank Romania S.A. în vederea extinderii imobilului spatii comerciale situate în Ploiești, str.C.D.Gherea nr. 2B, bl.B ,parter si nr. 2C, bl.A, parter prin edificarea unei cai de acces ( rampa persoane cu handicap, trepte acces, podest pentru acces ATM).

In exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alaturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibila în condițiile art.15, litera e), din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Alpha Bank Romania S.A., în calitate de chiriaș situat în Ploiești, str.C.D.Gherea nr. 2B,bl.B,parter si nr.2C,bl.A, parter în baza contractului de locatiune nr.71/08.07.2011, a solicitat prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 14401/17.08.2012 concesionarea terenului în suprafața de 16 mp situat la adresa sus menționata, în vederea edificării unei cai de acces ( rampa persoane cu handicap, trepte acces, podest pentru acces ATM).

Având în vedere cele prezentate precum si necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, propunem concesionarea terenului proprietatea Municipiului Ploiești în suprafața de 16 mp adiacent imobilului situat în Ploiești, str.C.D.Gherea nr.2B,bl.B,parter si nr.2C,bl.A, parter către Alpha Bank Romania S.A. pentru edificarea unei cai de acces.

Fata de cele prezentate, supunem analizei si aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alaturat.

Consilieri:

Dumitru Criș.t

Ganea Cristian

Popa Constantin


Popa GheorgheBolocan Iulian

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind concesionarea directă a unui teren către Alpha Bank Romania S.A. în vederea extinderii imobilului spatii comerciale situate în Ploiești, str. C.D. Gherea nr. 2B, bl.B, parter si nr. 2C, bl.A, parter, prin edificarea unei cai de acces (rampa persoane cu handicap, trepte acces, podest acces ATM)

Potrivit art.15, litera e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fara licitație publica, cu plata taxei de redeventa stabilita potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alaturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererea nr.14401/17.08.2012, cu documentația aferenta anexata, Alpha Bank Romania S.A., în calitate de chiriaș, în baza contractului de locatiune nr.71/08.07.2011, al spatiilor comerciale situate în Ploiești str. C.D.Gherea nr.2B, bl.B, parter si nr. 2C, bl.A parter, solicita concesionarea terenului în suprafața de 16 mp în vederea edificării unei cai de acces (rampa persoane cu handicap, trepte acces, podest pentru acces ATM).

Terenul în suprafața de 16 mp adiacent imobilului situat în Ploiești, str. C.D. Gherea nr. 2B, bl.B, parter si nr.2C, bl.A, parter face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

Conform Certificatului de urbanism nr. 1542/24.11.2011, terenul propus spre concesionare are folosința actuala - curți construcții si se încadrează în zona valorica A.

Alpha Bank Romania S.A., a obtinut avizele si acordurile privind utilitățile urbane si infrastructura stabilite prin Certificatul de urbanism nr. 1542/24.11.2011.

Cererea prin care Alpha Bank Romania S.A. solicita concesionarea terenului în suprafața de 16 mp, în vederea edificării unei cai de acces (rampa persoane cu handicap, trepte acces, podest pentru acces ATM), la imobilul situat în Ploiești, str. C.D. Gherea nr.2B, bl.B, parter si nr. 2C, bl.A, parter a fost analizata în cadrul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale în ședințele din data de 05.02.2013 si 12.02.2013 si a fost avizata favorabil.

Conform raportului de evaluare întocmit de către SC YLOEXPERT SRL valoarea terenului situat în str. C.D. Gherea nr. 2B, bl.B, parter si nr. 2C, bl.A, parter, în suprafața de 16 mp a fost stabilita la 220 euro/mp, rezultând o valoare totala de 3.520 euro echivalentul a 15.421 lei la un curs de 4,38 lei/euro.

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea?terenului îri\ suprafața de 16 mp adiacent imobilului situat în Ploiești, str. C.D. Gherea nr. 2B;, bl.B, parter si nr. 2C, bl.A, parter către Alpha Bank Romania S.A. în vedereg^ edificării unei cai de acces (rampa persoane cu handicap, trepte, ăpces,poddsjț^ pentru acces ATM), pe o perioada de 49 ani.                              n

Pentru recuperarea valorii terenului, stabilita de SC YLOEXPERT SRL, în termen de 10 ani, rezulta o redeventa anuala de 1540 lei. Redeventa stabilita se va achita de către concesionar pe toata durata concesiunii. Aceasta se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistica. Plata redeventei se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV, Florii] Petfache


SEF SERVICIU,

Viorica Patrașcu

Bl

SEF SERVICIU,

Gabriela Mândrutiii

VIZAT,DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Craciunoiu
întocmit: Elena Licu
Sc. 1:200

Adresa imobil: Mun. Ploiești, Str. C.D. Gherea . Nr ?C Proprietar:MUNICIPIUL PLOIEȘTISpre B-dul Republicii


Strada C. D. GHEREA


(3-4-5-6)propunere rampa acces persoane cu dizabî 1 itati S=11.3 5mp

r


PLAN


AMPLASAMENT

ÎNCADRARE IN ZONA 1 : 10 000apa gaze

Rețea electrica


st;reo 1970


Executant:

BIROU INDIVIDUAL GEODEZIEI' MIHAII. MIHAELA MARIANA

CIF25554451

mun. Ploiești, str. Bobilna nr.62C

Tel.: 0'22686570 072642230$


Nr. Pet.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,î+1)

X[m]

Y[m]

1

382887.475

581098.344

1.35

2

382887.494

581099.693

2.25

3

382887.525

581101.938

1.55

4

382887.547

581103.488

7.85

5

382837.656

581111.340

1.21

6

■382886.446

581111.357

4.26

7

382886.373

581107.100

5.15

8

332386.264

581101.956

2.25

9

'382886.272

581099.711

0.73

10

382886.274

581098.985

0.62

11

332886.265

581098.361

1.21

S=l6.00mp

I

(U2-7-8) propunere podest S=1.90mp

(2-3-6-7J propunere remddetare trept

(3-1-5-6)propun ere rampa acc

Suprafața totala propusa pj^fecgn^JJionnFsAiQgni


SOCIETATEA COMERCIALA

< YLOEXPERT > s.r.l.fi §

Membru corporativ UNEAR - Aut.0102 / 2012

Str. Arcului nr.24-26, Ploiești,Jud.Prahova, Cod postai: 100351 ,Tel/Fax:0244-511415 Mot>jly07J

E-mail: yloexpertsrl@yahoo.com., O.R.C.nr. J29/1055/2001, C.I.F: RO 14326]

.... ,


RAPORT DE EVALUARE

IMOBIL-TERENstrada C.D.Gherea nr.2C - Ploiești

DESTINATAR: MUNICIPIUL PLOIEȘTI CLIENT


ALPHA BANK - ROMANIA


Ianuarie 2013


Datele, informațiile și conținutul acestei lucrări fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte s transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al S.C. YLOEXPERT S.R.L. și ALPHA BANK ROMAMUNICIPIUL PLOIEȘTI PH ABAN K-ROM AN IA


Vucrări fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte afabil al S.C. YLOEXPERT S.R.L. și ALPHA BANK ROMA


vor putea fi1.1. Date generale Obiectul evaluării: nr.2C , Ploiești.

Client,solicitant: ProprietarDestinatar:


Proprietatea imobiliara - teren intravilan S = 16,00mp - str. CLD.Gherea

ALPHA BANK ROMANIA - Suc.PLOIESTI MUNICIPIUL PLOIEȘTI

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Scopul evaluării:       Scopul evaluării este estimarea „valorii de piață” a proprietății (teren intravilan S =

16,00mp), in vederea negocierii concesionarii.

Condiții limitative:      Din datele si informațiile puse la dispoziția evaluatorului la data evaluării, rezulta că

proprietatea este in domeniul public al mun.Ploiești, pentru evaluare se considera liberă de orice sarcini și marketabilă.

Descrierea proprietății: Proprietatea imobiliara este constituita din teren intravilan cu S = 16,00mp, teren situat in zona de trotuar, vecinătatea imediata a spațiului de clădire, str.C.D.Gherea nr.2C - Ploiești -X       (amplasament ALPHA BANK ROMANIA - Suc.PLOIESTI).

7         Baza de evaluare: este valoarea specială, așa cum este ea definită în Cadrul General al IVS 2011.

Valoarea specială - este o sumă care reflectă caracteristicile particulare ale unui activ, care are valoare numai pentru un cumpărător special.

Un cumpărător special este un anumit cumpărător pentru care un anumit activ are valoare specială, datorită avantajelor rezultate din proprietatea asupra acestuia, care nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piață.

 • 1.2.Rezultatele evaluării: Abordând evaluarea prin comparații, am estimat pentru proprietatea imobiliara teren, următoarele valori:

  Abordarea prin comparații

  LEI

  15.400

  EUR

  3.520


 • 1.3.Reconciliere, opinie evaluator:

Având in vedere pe de o parte rezultatele estimate prin aplicareametodei comparației, relevanta acestora si informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor, si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, in opinia evaluatorului valoarea estimata pentru proprietatea in discuție este:

15,400 LEI, (echivalent ~ 3.520 EUR)

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum si considerente privind valoarea sunt:

 • •  Valoarea nu conține TVA, este valabila la data evaluării; curs BNR 1 Euro = 4,3814LEI

 • •   Valoarea a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative si aprecierile exprimate in prezentul raport si este valabila in condițiile generale si specifice aferente perioadei decembrie/2012 - ianuarie 2013.

 • •   Valoarea este o predictie, Valoarea este subiectivă; Evaluarea este o opinie asupra unei valori.


S.C. YLOEXPERT S.R.L. - PLOIEȘTI_______________________________________

Declarație de conformitate

Prin prezenta, in limita cunoștințelor si informațiilor deținute, certificăm cș-§ susținute in acest raport sunt adevărate si corecte.

De asemenea, certificăm că analizele, opiniile si concluziile prezentate sunt considerate si condtiile limitative specifice, menționate pe parcurs;

Ele sunt analizele, opiniile si concluziile noastre personale, fiind nepărtinitoare din punct de vedere profesional.

 • >  in plus, certificăm că nu avem niciun interes prezent sau de perspectivă in proprietatea care face obiectul prezentului raport de evaluare si niciun interes sau influentă legată de părțile implicate.

 • >  Suma ce ne revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nicio legătură cu declararea in raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care să favorizeze clientul si nu este influențată de apariția unui eveniment ulterior.

 • >  Analizele si opiniile noastre au fost bazate si dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările si metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din Romania) si standardele IVS 2011.

 • >  Evaluatorul a respectat codul deontologic al ANEVAR.

 • >  Proprietatea a fost inspectată de către evaluator ing. Nita Comeliu la data de 03.01.2013 in prezenta reprezentant ALPHA BANK ROMANIA - Suc.Ploiesti.

 • >  Prezentul raport se supune normelor ANEVAR si poate fi expertizat (la cerere, cu acordul scris si prealabil ai evaluatorului) si verificat, in conformitate cu IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare.

 • >  La data elaborării acestui raport, evaluatorii care se semnează mai jos sunt membri UNEAR, au îndeplinit cerințele programului de pregătire profesională continuă al UNEAR si au competenta necesară întocmirii acestui raport.

 • >  Firma YLOEXPERT si membri săi au încheiată asigurarea de răspundere profesională pe anul 2013 la ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI S.A.

Expert evaluator- mem Ing. Corneliu Nita


S.C. YLOEXPERT S.R.L. - PLOIEȘTI________________________________________;_____________________________                3

 • 1.1.' Obiectul evaluării                                      jf'x             J)

Obiectul evaluat îl constituie TEREN S = 16,00mp- situata in str.C.D.Gherea nr.2C.PIoi'estiXiud.PrahovaX

. ■........ x • . -

 • 1,2,     Scopul și utilizarea evaluării

Scopul evaluării este estimarea „valorii de piață” a proprietății in vederea negocierii concesionarii unei suprafețe de teren S = 16,00mp.

 • 1.3. Data evaluării

Evaluarea s-a făcut în baza informațiilor corespunzătoare datei de 11.01.2013 (data evaluării), dată (a care se consideră valabile ipotezele utilizate și valorile estimate de evaluator.

Data inspecției:        03.01.2013


Data elaborării lucrării: 11.01.2013

 • 1.4. Moneda raportului

Valoarea estimată prin prezentul raport de evaluare este prezentata in lei și în euro la cursul de schimb al Băncii Naționale a României din data la care se estimează valoarea. Cursul de schimb valutar la data evaluării 11.01.2013: 1 EUR = 4.3814LEI

1 <5. Beneficiarul si clientul raportului_______________________________________

Beneficiarul prezentului Raport de Evaluare este MUNICIPIUL PLOIEȘTI, in calitate de destinatar si ALPHA BANK ROMANIA-Suc.Ploiesti, client.

 • 1.6. Prezentarea evaluatorului


  1.6.1. Date generale

  S.C. YLOEXPERTS.R.L. - Membru corporativ UNEAR-Aut.0102/2012

  Forma juridica

  Societate cu răspundere limitata

  Sediul

  Ploiești, Str, Arcului, nr. 24-26, Jud. Prahova

  Telefon/fax

  0244/511415; 0722.396.616

  E-mail

  yloexpertsrl@yahoo.com

  Nr. registrul comerțului

  J 29/1055/2001

  C.I.F.

  RO 14326580

  Experti evaluatori

  Ing. Nita Ileana; Ing. Nita Corneliu

  Ing. Kasza Daniel Ec.Dumitrescu Alexandra


__________1.6.2. Obiectul principal de activitate___________________________________________________________

| Obiectul principal de activitate        |         7430 - Expertiza tehnica, evaluare          ~|

 • 1.6.3. Atestarea capacității

S.C. YLOEXPERT S.R.L. asigură profesionalism și operativitate în executarea lucrărilor din obiectul de activitate prin:

 • ■  Evaluatori atestați de Asociația Națională a Evaluatorilor din România, experți tehnici -membrii ai Corpului Experților Contabili din România.

 • ■   Confidențialitatea lucrărilor efectuate și asigurarea respectării codului deontologic al profesiunii de evaluator;

 • ■  Baza de date permanent actualizată;

 • ■  Spații corespunzătoare, echipament informatic și birotica necesară elaborării lucrărilor;

 • ■  Asigurare profesională: Certificat nr. 2609/03.01.2013-ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI S.A..

în acest moment suntem acreditați ca evaluatori pentru:

 • •  ALPHA BANK, BCR, BRD, EXIM BANK, VOLKSBANK, ÎNȚESA SANPAOLO '

 • •  GARANTI BANK, OTP BANK, PIRAEUS BANK,NEXTE BANK, CEC BANK

S.C. YLOEXPERT S.R.L. - PLOIEȘTI_________________________________________

1.7. Definiția valorii


Valoarea estimata este valoarea de piața asa cum aceasta este definita iri^Slâpdard^

Evaluare IVS 2011 - standarde ce au caracter obligatoriu pentru membrii ANh y“xinc^'^nd.^o/01.2012. Valoarea de piața este definita in Standardul International de Evaluare IVS 201                   ata - baza

de evaluare:

Valoarea de piață este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

In prezentul raport se estimează o valoare speciala - este o sumă care reflectă caracteristicile particulare ale unui/activ, care are valoare numai pentru un cumpărător special.

Un cumpărător special este un anumit cumpărător pentru care un anumit activ are valoare specială, datorită avantajelor rezultate din proprietatea asupra acestuia, care nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piață. .

1.8.     Baza de evaluare

La baza lucrării de evaluare au stat in principal următoarele documente și elemente :

 • a) Materiale metodologice ale Asociației Naționale a Evaluatorilor din România (ANEVAR)

 • b) Schița de plan zona str.C.D.Gherea, cu delimitarea terenului ce urmeaza a fi concesionat

 • c) Materiale privind piața imobiliară din România si locala

Principiile de evaluare pe care se bazează metodele alese în urma analizei proprietății de evaluat și a pieței sale specifice sunt:

 • •  principiul cererii și ofertei care susține că prețul proprietății variază direct, dar nu nea parat proporțional atât cu cererea cât și cu oferta;

 • •  principiu! substituției care aplicat metodei comparațiilor directe arată că valoarea unei proprietăți tinde să fie dată de prețul ce ar fî plătit pentru a achiziționa o proprietate cu utilitate și atractivitate similare, într-un interval de timp rezonabil;

 • •  principiul echilibrului conform căruia relația între teren și construcții și relația dintre o proprietate și mediu trebuie să fie în echilibru pentru ca o proprietate să reflecte valoarea de piață reală;

 • •  conceptul de cea mai bună utilizare, care se bazează pe modul în care cumpărătorii și vânzătorii își fixează prețurile pentru proprietăți, bazate pe concluziile lor legate de cea mai profitabilă folosire a zonei sau a proprietății dintre utilizările lega! permisive și fizic posibile;

 • •  principiul anticipației care incubă perceperea valorii ca fiind creată de perspectiva unor beneficii viitoare.


Standardele,de evaluare ANEVAR, care au stat la baza elaborării lucrării, sunt:

 • •  IVS 2011 - Valoarea de piață,

 • •  IVS 310  - Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor;

 • •  IVS 230   - Drepturi asupra proprietății imobiliare.

1.9. Ipoteze și condiții limitative

Analizele efectuate, opiniile si concluziile sunt limitate numai de ipotezele prevăzute si de condițiile limitative, fiind analize, opinii si concluzii profesionale obiective si personale ale evaluatorului.

 • 1.9.1. Ipoteze

 • •   Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informațiile si documentele furnizate de către proprietar si au fost prezentate fara a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat valabil si marketabîl;

 • •   Se presupune ca proprietatea se conformează tuturor reglementarilor si restricțiilor de zonare si utilizare, in afara cazului in care a fost identificata o non-conformitate, descrisa si luata in considerare in prezentul raport;

 • •   Presupunem ca nu exista nici un fel de contaminant'! si costul activitatilor de decontaminare nu afecteaza valoarea; nu am fost informați de nici o inspecție sau raport care sa indice prezenta contaminantilorsau a materialelor periculoase;

 • •   Situația actuala a proprietății imobiliare si scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodelor de evaluare utilizate si a modalităților de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate sa conducă la estimarea cea mai probabila a valorii proprietății in condițiile tipului valorii selectate;

 • •   Evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluării;

S.C. YLOEXPERT S.R.L. - PLOIEȘTI_________________________________________:____________________________                5

TEREN - str.C.D.Gherea nr^C.Pioîest^Jd^^r^Qv^^

Za


 • •   Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informațiile pe care le-a av^P^/disppzițfeJexisjt’and posibilitatea existentei si a altor informații de care evaluatorul nu are cunostintsg£[

*/

 • 1.9.2. Condiții limitative

 • •   Suprafețele considerate se bazeaza pe valorile înscrise in documentele^pus^;.'la-®^pozitia evaluatorului de către client (extras CF, documentație cadastrala) si informații furnizate^'e%cesta;

 • •   Valorile estimate in EUR sunt valabile atat timp cat condițiile in care s-a realizat evaluarea (starea pieței, nivelul cererii si ofertei, inflație, evoluția cursului de schimb, etc.) nu se modifica semnificativ. Pe piețele imobiliare valorile pot evolua ascendent sau descendent odata cu trecerea timpului si variația lor in raport cu cursul valutar nu este liniara;

 • •   Orice alocare de valori pe componente este valabila numai in cazul utilizării prezentate in raport. Valori separate alocate nu trebuie folosite in legătură cu o alta evaluare si sunt invalide daca sunt astfel utilizate;

 • •   Intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare a acestuia;

 • •   Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat sa ofere in continuare consultanta sau sa depună mărturie in instanța relativ la proprietatea in chestiune;

 • •   Nici prezentul raport, nici parti ale sale (in special concluzii referitor la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fara acordul prealabil al evaluatorului;

 • •   Orice valori estimate in raport se aplica întregii proprietăți si orice divizare sau distribuire de valori pe interese fractionate va invalida valoarea estimata, in afara cazului in care o astfel de distribuire a fost prevăzută in raport.

1.10. Responsabilitatea față de terți

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către client, fara inspecție, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia.

Valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data evaluării și pentru un interval de timp limitat după această dată, în situația în care condițiile specifice ale pieței imobiliare nu suferă modificări semnificative care să afecteze opiniile estimate.

1,11. Clauza de nepublicare

Raportul de evaluare nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității, fără acordul scris și prealabil al evaluatorului.

Publicarea parțială sau integrală a acestuia, precum și utilizarea lui de către alte persoane decât destinatarul, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale și a responsabilității evaluatorului.

2. Capitolul II - Descrierea proprietății imobiliare de evaluat
2,1, Situația juridică

La data inspecției proprietatea imobiliară aparținea domeniului public ai Municipiului Ploiești.

Elemente juridice de tip excepțional

Evaluatorul nu a avut la dispoziție Extras Informativ de Carte Funciară recent, evaluarea făcându-se considerând proprietatea liberă de sarcini. Suprafețele avute in vedere au fost preluate din datele puse la dispoziție de client.

Toate aceste informații au fost considerate credibile și corecte, evaluatorul neverificând autenticitatea actelor juridice deținute. Pentru evaluare proprietatea se consideră liberă de sarcini și marketabilă.

2.2, Descrierea amplasamentului (zona și localizarea)

Zona și Localizarea:                                                      '                 \

Proprietatea imobiliara - teren cu Stotaia = 16,00mp, este situat in zona de trotuar, vecinătatea imediata a, spațiului de clădire, str.C.D.Gherea nr.2C - Ploiești (amplasament ALPHA BANK ROMAN IA -Suc.PLOIESTI).

S.C. YLOEXPERT S.R.L. - PLOIEȘTI_________________________________________

Imobilul - TEREN - cu S = 16,00mp, are accesul asigurat la str. C.D.Gherea in zona de trotoar, limitrof clădirii in care se desfasoara activitate de ALPHA BANK-Suc.Ploiești; utilitatii completa(en.electrica, apa,gaze,canal) Terenul este intravilan,face parte din domeniulpublic al mun.Ploiesti.

3. Capitolul III - Analiza preliminară a pieței imobiliare
3.1. Piața imobilelor

ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI Șl SUBPIEȚE1

* Piața terenurilor ultracentrale

NATURA ZONEI

■ Zonă cu caracter mixt (residential-comercial)

• Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare ■ Din punct de vedere economic: in stagnare

OFERTA DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE SIMILARE

“ Stagnare

CEREREA DE PROPRIETĂȚI SIMILARE

■ Stagnare

ECHILIBRUL PIEȚEI (RAP. CERERE / OFERTĂ)

• Echilibru

■: 7 7 Y y ,v. ?

7 Analiza de piața

Analiza specifica a pieței imobiliare

Proprietate imobiliara - teren intravilan

Situația economica

in scădere

Oferta competitiva

proprietăți similare in număr f.redus

Cererea probabila

redusa

Echilibrul pieței

piața in scădere

PREȚURI ÎN ZONA PENTRU PROPRIETÂ] SIMILARE

n

 • ■ Minim: 300,00 EURO /mp

 • ■ Maxim: 350,00 EURO /mp

4. Capitolul IV - Evaluarea proprietății imobiliare
4.1. Procedura de evaluare

Pentru evaluarea proprietății, respectând Standardele Internaționale de Evaluare au fost utilizate următoarele abordări: Abordarea pe bază de comparații si Abordarea pe bază de venit.

Etapele parcurse:

S.C. YLOEXPERT S.R.L, - PLOIEȘTI________________________________________

----------------------------ii - c-7—

 • •   Documentarea, studierea planurilor, a documentației tehnice și a actelor juridice puse^țșpozițîe

de client; Analiza informațiilor culese și interpretarea lor;                    >'                 z" /

 • •   Aplicarea metodelor de evaluare; Interpretarea și reconcilierea valorilor.                       /'

formații;____._________________________________________________________________----

Q

Surse de informații:_______________________________________________________

Sursele de informații care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare au fost:

 • •   Documentele și planurile tehnice privind proprietatea imobiliară;

 • •   Informații privind istoricul proprietății;

 • •   Publicații de specialitate; Agenții imobiliare; Baza proprie de date.


 • 4.2. Cea mai bună utilizare


Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectata din diferitele variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare.Cea mai buna utilizare este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unei proprietăți care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar, permisibila legal si are ca rezultat cea mai mare valoare.

Concluzii:

Fizic posibila - Suprafața, forma si alte caracteristici fizice ale terenului sunt adecvate pentru utilizarea sa actuala - trotuar.

Aceasta utilizare este compatibila cu configurația si cu caracteristicile proprietăților adiacente si cu cele ale locației

Permisa legal - Toate autorizările si certificatele se pot obține conform legii.

Fezabila economic - Exista acordul pentru concesionare

Cel mai profitabil nivel - cel mai mare nivel de profitabilitate poate fi atins prin concesionare

Luând in considerare calitatile intrinseci ale proprietății, cum ar fi suprafața, infrastructura, construcțiile din vecinătate si localizarea, consideram ca modul optim de a utiliza proprietatea teren este concesionarea.

 • 4,3, Abordarea prin comparație

în abordarea bazată pe comparații am folosit metoda comparației directe. în metoda comparației, proprietatea imobiliară evaluată este comparată cu proprietăți similare ce sunt ofertate recent, sau a căror cifre de ofertă sunt cunoscute pe piață. Comparabilele alese pentru imobilul de evaluat sunt prezentate in anexe. Calculul de evaluare prin metoda comparației directe relative este prezentat în anexe.

 • 4.4. Abordarea pe baza de venit - metoda reziduala

Estimarea valorii terenului se face prin deducerea costurilor de investiție ipotetice din valoarea de piața a proprietății imobiliare potențiale si adecvate conform conceptului de cea mai buna utilizare a terenului liber.

 • 4.5. Alegerea valorii finale

Reconcilierea este analiza unor rezultate alternative pentru a ajunge la estimarea finala a valorii. Criteriile cu care un evaluator ajunge la o estimare finala a valorii, fundamentala si semnificativa sunt: adecvarea -evaluatorul judeca cat de pertinenta este fiecare metoda scopului si utilizării evaluării; precizia - este masurata de încrederea evaluatorului in corectitudinea datelor, de calculele efectuate si de corecțiile aduse preturilor de vanzare a proprietăților comparabile. Ambele criterii trebuie studiate in raport cu cantitatea informațiilor evidențiate de o anumita tranzacție comparabila sau de o anumita metoda.Pentru proprietatea suspusă evaluării, s-au estimat următoarele valori:________________

Abordarea prin comparații

LEI

15.400

EUR

3.520

Ca rezultat al analizelor vom lua in considerare estimarea valoarii de piața a proprietății prin metoda bazată pe comparație.

3.520 EUR, respectiv ~ 15.400


Anexa la raportul de evaluare

Prezentare teren: Terenul supus evaluării, in suprafața de 16,00 mp conf^astfratȘffre^a^Zde specialist topo, se afla situat in str.C.D.Gherea nr.2C, zona ultracentrala a mun.Plofe^ ‘           '-----

ga (zona din


trotuar alipita de clădire, spațiu parter de bloc - sediu ALPHA BANK ROMANIA^M


2.EVALUARE:

A. ABORDAREA PRIN COMPARAȚII

In abordarea prin comparații directe, valoarea de piața este estimata prin compararea’proprie^ii<^HiIlare analizate cu proprietăți imobiliare similare vandute/ofertate recent, propuse pentru yanzarexSciuiporîtractaje. --------------> Metoda comparației directe utilizează procesul de lucru in care estimarea;valorii- de pi^t^e face— prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste pro^qgfât’KGuxQea'd.e^valuat; aplicarea acestei metode pornește de la premiza ca valoarea de piața a unei proprietat^este^in^reiatie directa cu preturile de tranzacție ale unor proprietăți comparabile si competitive.

—► Aceasta metoda este aplicabila la toate tipurile de proprietăți imobiliare atunci când exista suficiente, oferte recente, cu date sigure, ca re saindice caracteristicile valorii sau tendințele de piața.

—> Analiza comparativa a proprietăților se axeaza pe asemănările si deosebirile intre proprietăți si tranzacții,care influențează valoarea.; elementele de comparație sunt caracteristici ale proprietăților si tranzacțiilor imobiliare care au drept consecința variații ale preturilor plătite pe piața imobiliara.

—> Etapele parcurse in aplicarea metodei sunt:

 • •    cercetarea pieței pentru obținerea de informații asupra unor tranzactii/oferte de proprietăți similare cu cea evaluata,din punct de vedere al tipului de proprietate, data vanzarii/ofertarii, dimensiunii,localizare si zona.

 • •    compararea proprietăților similare comparabile cu proprietatea evaluata, utilizând elemente de comparație si ajustarea adecvata a prețului de vanzare a fiecărei proprietății comparabile.

 • •    analiza rezultatelor si selectarea unei valori sau a unei marje de valori

Din datele culese, am selectat trei proprietăți comparabile ofertate/tranzactionate, prezentate mai jos si pe baza carora am întocmit grila datelor de piața pentru analiza pe perechi de date pentru proprietățile imobiliare comparabile si cea de evaluat.

COMPARABILA A -

Teren intravilan do vanzare în zona Ultracentral, Pioiosti, judotuL..


IMAGINI

CARACTERISTICI

TIP TEREN:

SUPRAFAȚA:


Teren intravilan de vansare in zona Ultracentral, Ploiești, județul Prahova


ID: XCOO13Q6Q

Vreau detalii despre aceasta oferta

<3*. Tipărește oferta


FRONT STRA.DAL:

LA SOSEA:

CONSTRUCȚIE PE TEREN:

PREȚ MP:

PREȚ TEREN:


intravilan

480 mp

18.50 m


312 EUR

150.000 EUR


1*^ Trimite unui prieten

El îmi place O :

Tweet > O ;

ALTE AMENAJARl

ALTE INFORMAȚII

Nr. fronturi stradale - 1 Destinație - rezidențial

Alte caracteristici - La sosea, Acces auto. Teren împrejmuit

Clasificare teren - intravilan

Alte detalii - Exista Certificat de urbanism si proiect pentru construirea unul bloc Sz-P-i-3E. Construcția se poate realiza după elaborarea PUD/PUZ.

UTIL1TATI

Utilltati: Apa, Canalizare, Gaz, Curent


RAPORT DE EVALUARE


COMPARABILA B -


Teren intravilan de vanzare în zona Ultracentral, Ploiești județul.CARACTERISTICI ’Teren intravilan de vanzare in zona Ultracentral, Ploiești, județul Prahova


ID:XW013G9A

0 Vreau detalii despre aceasta oferta


Tinareste oferta


intravilan


SUPRAFAȚA:


FRONT STRADAL:


LA SOSEA:


CONSTRUCȚIE PE TEREN:


PREȚ MP:

PREȚTEREN:


335 mp

17.00 m


303 EUR


100.000 EURTrimite unui prieten

E îmi place 0 i

Tweet <' & |

ALTE AMENAJAR1

ALTE INFORMAȚII

Nr. fronturi stradale -1 Destinație - rezidențial

Alte caracteristici-Acces auto, Teren împrejmuit Clasificare teren - intravilan


Alte detalii - * POT = 60%, CUT = 1.8

* retragere minima de la alimiamentul străzii = 3 m. UTILITAT!

Utilitati: Apa, Canalizare, Gaz, Curent

LOCALIZARE PE HARTA


S.C. YLOEXPERT S.RX; - PLOIEȘTI________________________________________________________________ H

COMPARABILA C-


■ Teren intravilan de van zare in zona Ultracentral,, Ploiești, județul.,.
!iTeren intravilan de vanzare in zona Ultracentral, Ploiești, județul Prahova


FRONT STRADAL:


LA SOSEA:


intravilan


432 mp

12.70 m


ID: X500130AP

0 Vreau detalii despre aceasta oferta


CONSTRUCȚIE PE TEREN:


PREȚ MP:


PREȚ TEREN:


400 EUR negociabil


Tipărește oferta,

^Trimite unui prieten

85 îmi place : 0 .

yTweet AO j

ALTE AMENAJARf

ALTE INFORMATE

Nr. fronturi stradale-1

Destinație - rezidențial

Clasificare teren - intravilan


Alte detalii - Suprafața poate fi majorata pana la S30 mp cu un front stradal de 23,5 m.

Localizare pe harta Google: htfo-JZgoo.qb'SRWo b

UTILITATE

Utilitati: Apa, Canalizare, Gaz, Curent

LOCALIZARE PE HARTA


FISA EVALUARE TEREN (S= 16,00 mp)

str. C.D.Gherea nr.2C - Ploiești

BS^ȚiparaBilaW ■HMi

0

Preț ofertă

EURO/mp

312,00

303,00

400,00

Corecție

%

-15%

-15%

-15%

Corecție

EURO/mp

-46,80

-45,45

-60,00

Preț tranzacție

EURO/mp

265,20

257,55

340,00

S.C. YLOEXPERT S.R.L. - PLOIEȘTI_________________________________________:_________________________

121

Dreptul de proprietate transmis

Integrai

Integral

zz < /

Corecție

%

0% t

Corecție

EURO/mp

o o o

&&

\ 0,00

Preț corectat

EURO/mp

265,20 II

257i^-W

7

ioo

2

Condițiile de finanțare

cash/ credit-----

.....-Cash-------

- ■ ' Cash     V

* C&JrW/

feh------

Corecție

EURO/mp

0,00 \

0,00

Preț corectat

EURO/mp

265,20

'O^vJftO.OO

3

Condițiile de vanzare

negociere libera/ vanzator constrâns/ cumpărător interesat

Negociere libera

Negociere libera

Negobi^ceJjfegiâff

Ț&F---

S^egociere libera

Corecție

%

0%

0%

0%

Corecție

EURO/mp

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

EURO/mp

265,20

257,55

340,00

4

Condițiile pieței (Data tranzacției)

Lz.an

11,01,2013

relativ recent

relativ recent

relativ recent

Corecție

%

-3,0%

-3,0%

-3,0%

Corecție

EURO/mp

-7,96

-7,73

-10,20

Preț corectat

EURO/mp

257,24

249,82

329,80

5

5.a

Localizare: Zona amplasamentului

Ultracentral

Ultracentral

Ultracentral

Ultracentral

Corecție

%

0%

0%

-10%

Corecție

EURO/mp

0,00

0,00

-32,98

Preț corectat

EURO/mp

257,24

249,82

296,82

5.b

Vecinătăți

Mixte(com+rez )

Mixte(com+rez )

Mixte(com+rez )

Mixte(com+rez )

Corecție

%

0%

0%

0%

Corecție

EURO/mp

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

EURO/mp

257,24

249,82

296,82

6

6.a

Caracteristicile fizice si tehnice:

Suprafața

mp

16,00

480

335

432

Corecție

%

-15,00%

-10,00%

15,00%

Corecție

EURO/mp

-38,59

-24,98

-49,47

Preț corectat

EURO/mp

218,66

224,84

247,35

6.b

Deschiderea

m

redusa

18,50

17,00

12,70

Corecție (Comparație cu terenul de evaluat)

%

-5,00%

-4,00%

-2,00%

Corecție

EURO/mp

-12,86

-9,99

-6,60

Preț corectat

EURO/mp

205,80

214,85

240,75

6.C

Rețeaua edilitară (gaze, apă, curent electric)

apa, electricitate,gaze pe amplasament

apa-canal, electricîtate.gaze la hotar

apa-canal, electricitate,gaze la hotar

apa-canal, electricîtate.gaze pe amplasament

Corecție

%

2,00%

2,00%

0,00%

Corecție

EURO/mp

5,14

5,00

0,00

Preț corectat

EURO/mp

210,94

219,84

240,75

6.d

Tipul drumului de acces

amenajat

amenajat

amenajat

amenajat

Corecție

%

0,00%

0,00%

0,00%

Corecție

EURO/mp

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

210,94

219,84

240,75

7

Caracteristici economice (Eficiență)

buna

buna

buna

mai buna

Corecție

%

0%

0%

-7%

Corecție

EURO/mp

0,00

0,00

-23,09

Preț corectat

EURO/mp

210,94

219,84

217,67

8

Restricții legale

nu

nu

nu

nu

Corecție

%

0%

0%

0%

Corecție

EURO/mp

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

EURO/mp

210,94

219,84

217,67

Suma corecțiilor %

%

35,69%

30,74%

45,58%

Suma corecțiilor (în valoare absolută)

EURO/mp

111,35

93,15

182,33

Corecția cea mai mica (in valoare absoluta)

EURO/mp

93,15%

Preț final

EURO/mp

219,84

Preț final rotunjit

EURO/mp

220,00

LEI/mp

964

Valoarea terenului prin me

toda comparației directe (EURO):

3.520

Suprafața

16,00

I      mP

I         x

I 220,00

I EURO/mp

Valoarea terenului prin metoda comparației directe (LEI):

15.423

i 11,01,2013

F

|1EURO=

4,3814

]lei          ’

l


Vesti mata, rotunjit - 15.400 LEI, respectiv


3.520 EURS.C. YLOEXPERT S.R.L. - PLOIEȘTI_______________________________________


S.C. YLOEXPERT S.R.L. - PLOIEȘTIAdresa imobil; Mun. Ploiești, Str. C.D. Gherea, Nr. 2C Proprietar ^MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Spre B-dul Republicii


-■ jniJai


(3-4-5'6)propuncrc rampa acces persoane cu dizabîlitati S=I 1.35mpJ


PLAN


trotuarExecutant;

BIROU INDIVIDUAL GEODEZIE MIHA11. NUHAELA MARIANA CEP 25554451 mun. Ploiești, str. BobiInanr.62C Tel.: 0722686570 / 0726422308 ing. MIHAIMIHAELA MARIANA . Autorizație A.N.C.P.I. - Nr.0736Z20$0. Categoria A                       $,Nr. PcL

Coordonate pct.de contur

Lungind 1 laturi D(i,i+1)

X(m]

Ytm]

l

382887.475

581098344

135

2

382887.494

581099.693

235

3

38288732S

581101.938

135

4

382887.547

581103.488

7.85

5

382887.656

581111340

1.21

6

382886.446

581111337

426

7

382886.373

581107.100

5.15

8

382886364

581101.956

235

9

382886372

581099311

0.73

10

382886374

581098.985

0.62

11

382886365

581098361

131

S=16.00mț>(1-2-7-!) propunere podcrtS^LOCmp...           |

(2-345>7} propunere remodrisne trqxc S“2-75mp    j

(3-4-5»6)propuncrc rampa acces persoane cu dizabîlitati S'I!35mp

.Supra&tatotalsprepusapeniruconwsloearelo.OOrnji '


SCARA ■

l : 200 1:10 000

nov, 3012


SUPORT TO^O^’/ / U. conform. Legii 50/19sHjrepUbJițMiP |                       ti ' i

1            \ uTi "6 \

Mun. Ploiești, Str. C.D.'pncrga, Nr.

’XT BENEFfCD*a>jJSi


S.C. ALPHA

I ■                  .
COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Alpha Bank Romania S.A. în vederea extinderii imobilului - spații comerciale situate în Ploiești, str. C. D. Gherea nr. 2B, bl. B, parter și nr. 2C, bl. A, parter, prin edificarea unei căi de acces (rampa persoane cu handicap, trepte acces, podest pentru acces ATM)

și a emis:

Data: