Hotărârea nr. 60/2013

Hotãrârea nr. 60 privind concesionarea directã a unui teren cãtre Manea Liviu si Manea Ana Roxana în vederea extinderii apartamentului proprietate personalã situat în Ploiesti, str. Soldat Erou Nicolae Arhip nr.7C, bl.M5, sc.A, ap.3, parter,

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL’LOCAL AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 60 privind concesionarea directă a unui teren către Manea Liviu si Manea Ana Roxana în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str.Soldat Erou Nicolae Arhip nr.7C, bl.M5, sc.A, ap.3, parter, prin edificarea unui balcon

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea directă a unui teren către 5

Manea Liviu si Manea Ana Roxana, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str.Soldat Erou Nicolae Arhip nr.7C, bl.M5, sc.A, ap.3, parter, prin edificarea unui balcon;

Potrivit prevederilor art. 10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu ari. 15, lit. e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în data de 18.12.2012 si 12.02.2013;

în temeiul art.36, alin.(2), lit.c) si alin.(5), lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, str.Soldat Erou Nicolae Arhip nr.7C, bl.M5, sc.A, ap.3, parter, în suprafață de 5,10 mp, identificat conform planului de situație întocmit de către P.F.A. Marutoiu Ion care constituie Anexa nr.l ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 - însușește evaluarea efectuată de către Antonescu I. Adrian - întreprindere Individuala pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, str.Soldat Erou Arhip Nicolae nr.7C, bl.M5, sc.A, ap.3, parter, în suprafață de 5,10 mp, care constituie Anexa nr.2 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aprobă concesionarea directă către Manea Liviu si Manea Ana Roxana, a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, str.Soldat Erou Arhip Nicolae nr.7C, bl.M5, sc.A, ap.3 parter, în suprafață de 5,10 mp, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat la aceasta adresă prin edificarea unui balcon.

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

Art. 4 - Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenului menționat la art.l astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenului, stabilită de Antonescu I. Adrian - întreprindere Individuala, în termen de 25 ani și anume 88,00 lei/an pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, str.Soldat Erou Arhip Nicolae nr.7C, bl.M5, sc.A, ap.3, parter, în suprafață de 5,10 mp atribuit către Manea Liviu si Manea Ana Roxana.

Art. 5 - Aprobă ca redevența stabilită conform art.4 să se achite de către concesionar pe toata durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistică.

5                                                                                                     5

Art. 6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 7 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 - Direcția Administrație Public, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, ——-                   5                      5              7                                   "            5               7

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești astazi, 27 februarie 2013

Contrasemnează Secretar Oana Cristina Iacob /


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Manea Liviu si Manea Ana Roxana în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str.Soldat Erou Arhip Nicolae nr.7C, bl.M5, sc.A, ap.3, parter, prin edificarea unui balcon

în exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alaturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibila în condițiile art.15, litera e), din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Manea Liviu si Manea Ana Roxana, în calitate de proprietari ai apartamentului situat în Ploiești, str.Soldat Erou Arhip Nicolae nr.7C, bl.M5, sc.A, ap.3, parter, în baza contractului de vanzare - cumpărare autentificat sub nr.l 165/21.04.2008, au solicitat prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești la nr.l8593/25.10.2012 concesionarea terenului în suprafața de 5,10 mp situat la adresa sus menționata, în vederea edificării unui balcon.

Având în vedere cele prezentate precum si necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, propunem concesionarea terenului proprietatea Municipiului Ploiești în suprafața de 5,10 mp adiacent imobilului situat în Ploiești, str.Soldat Erou Arhip Nicolae nr.7C, bl.M5, sc.A, ap.3, către Manea Liviu si Manea Ana Roxana pentru edificarea unui balcon la adresa sus menționata.

Fata de cele prezentate, supunem analizei si aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alaturat.

Consilieri: i MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Bolocan IulianDIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Manea Liviu si Manea Ana Roxana în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str.Soldat Erou Nicolae Arhip nr.7C, bl.M5, sc.A, ap.3, parter, prin edificarea unui balcon

Potrivit art.15, litera e) din Legea nr.5 0/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fara licitație publica, cu plata taxei de redeventa stabilita potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alaturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererea nr. 18593/25.10.2012, cu documentația aferenta anexata, Manea Liviu si Manea Ana Roxana, în calitate de proprietari, în baza contractului de vanzare -cumpărare autentificat sub nr. 1165/21.04.2008, ai apartamentului situat în Ploiești str.Soldat Erou Nicolae Arhip nr.7C, bl.M5, sc.A, ap.3, parter, solicita concesionarea terenului în suprafața de 5,10 mp în vederea edificării unui balcon.

Terenul în suprafața de 5,10 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, str.Soldat Erou Nicolae Arhip nr.7C, bl.M5, sc.A, ap.3, parter face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

Conform Certificatului de urbanism nr. 1051/08.08.2012, terenul propus spre concesionare are folosința actuala - curți construcții si se încadrează în zona valorica C conform prevederilor Hotărârii nr.553/21.12.2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Manea Liviu si Manea Ana Roxana au obtinut avizele si acordurile privind utilitățile urbane si infrastructura stabilite prin Certificatul de urbanism nr.1051/08.08.2012.

Cererea domnului Manea Liviu prin care solicita concesionarea terenului în suprafața de 5,10 mp, în vederea extinderii apartamentului situat în Ploiești, str.Soldat Erou Nicolae Arhip nr.7C, bl.M5, sc.A, ap.3, parter prin edificarea unui balcon a fost analizata în cadrul Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din data de 18.12.2012 si a fost avizata favorabil.

Conform raportului de evaluare întocmit de către Antonescu I. Adrian -întreprindere Individuala, valoarea terenului adiacent apartamentului situat în str.Soldat


Erou Arhip Nicolae nr.7C, bl.M5, sc.A, ap.3, parter, în suprafața de <5/10 mp a £hst stabilita la 97,00 euro/mp, rezultând o valoare totala de 494 euro echivalentul a 2200/ 10i la un curs de 4,45 lei/euro.                                          u             AJ

7

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenuluian suprafâtaHde 5,10 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, str.Soldat Erou Nicolae' Arhip Lir JC, bl.M5, sc.A, ap.3, parter, către domnul Manea Liviu si doamna Manea Ana Roxana în

vederea extinderii apartamentului proprietate personala prin edificarea unui balcon, pe o perioada de 49 ani. Consideram ca este necesara recuperarea valorii terenului, stabilita de Antonescu I. Adrian - întreprindere Individuala, în termen de 25 ani, rezultând o redeventa anuala de 88,00 lei. Redeventa stabilita se va achita de către concesionar pe toata durata concesiunii. Aceasta se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat

de Institutul National de Statistica. Plata redeventei se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


SEF SERVICIU,

Viorica Patrașcu

SEF SERVICIU,

Gabriela Mândrutiu


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Iulia AlexandruDIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Cracjunoiu 2"ffs*X


întocmit:

Ruxandra IonescuPi eres t! y'iji;

Erou Arsuri. PraP;


/Mriri. Piere szcCS.tdS

/Sc. A, Pcrte^cș?;        r...

proprietar .;MljKtC.iP.llLypLd-zSii adMANEA. U •’ VANEA^.N ț-ROXAN.

qorȚ<i.cȘiei:R{bie55!,-’.Șr. old. Erou Nicoic k El5,’Se. 'A,- Ap,*3i■''// 'Suprcfc.c bioc=2'7~rn/ ^S^c' ’
INVENTAR COORDONATE CORP DE PROPRIETAT SUPRAFAȚA =274mp


PUNCT CONTUR

COORDONATE

--DIST :(m]

X[m]

Y[m]

1

331739.964

577792.949

10.000

2

331733.721

577800.762

18.722

3

381719.094

577739.075

4.250

4

381715.774

577786.423

4.394

5

381712.341

577783.680

10.000

6

381718.582

577775.867

27.367

1

381739.964

577792.949
Pier, de incadrare in zona

Sccra 1:10000


TEREN PROPUS SPRE CONCESIUNE

SUPRAFAȚA =5.1 Omp


Legenda:

(2)-statie topografica

^-stalp electr’c beton

®KS —cămin scurgere

..®KV.-camin ventile

nn-rigola scurgere

P+4-regim inaltiime parter+etaj SV—spațiu verde

G -rețea de gaze naturale /-stâlp electric metal [ —rasuflatoare gaze

Nota:

Sistende proiecție Stereo 73.PUNCT

:ontur

COORDONATE

DI5T

[m]

X[m]

Y[m]

3

381719.094

577789.075

1.200

7

381718.345

577790.013

4.250

6

301715.025

577787.360

1.200

*

351715.774

577786.423

4.250

3

381719.094

577789.075PLAN DE SITUAȚIE IN VEDEREA CONCESIONARII TEREN


Benefic/cr:

'.-ANSA JV:U

VANEA ANA ROXAN-


NR. FL.

1


Wro^ESCl) L MWK

i^diviidvala

//* •

N-


Sediu! social: PLOIEȘTI, str. SCORUȘULUI, nr. 5A, bloc 12B, ap. 19, județul PRAHOVA C.U.I. 27256199

A’PRIVIND

UN TEREN AMPLASAT IN PLOIEȘTI

STR. Sold. Erou Arhip Nicolae NR.7C, BI.M5

JUD. PRAHOVA

IN VEDERE STABILIRII REDEVENTEi

SEPTEMBRIE

2012


TITULAR,

ing. Adrian Antonescu


JWXOWESCV J.


RAPORT DE EVALUARE A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE TIP TEREN

PENTRU DETERMINAREA VALORII REDEVENTEI LUNARE

1.

EVALUATOR

ANTONESCU I. ADRIAN

Certificat/Legitimație ANEVAR

Nr. 10255/2012

Asigurare profesională nivel de acoperire/nr./an

10.000 EURO /nr.1441 /2012

Reprezentant -funcția

Adrian Antonescu- titular

Expert evaluator

Adrian Antonescu

Parafa

Nr. 10255-valabilă 2012

Adresa evaluatorului

■ Orașul: PLOIEȘTI

« Strada Scorușului nr. 5A, bloc 12B, scara 1, apartament 19

» Telefon: 0744.351.861, Fax: 0244.195.006

• E-mail: adrain.antonescu@gmail.com


2, CLIENT (cel care plătește executarea raportului)

Persoană fizica MANEA LIVIU

| Adresa

® Orașul: Ploiești,

« Str. Sold. Erou Arhip Nicolae nr. 7C,B1. M5, ap.3

DESTINATARUL

| RAPORTULUI

Persoană fizica: MANEA LIVIU


3.

PROPRIETATEA EVALUATĂ (conform inspecției)

Proprietate imobiliara compusă din:

1 TEREN in suprafața de 5,10 mp, situat pe raza Municipiului Ploiești Str. Sold. Erou Arhip Nicolae nr. 7C,B1. M5, ap.3

Proprietar

Persoană Juridica :Consiliul Local Ploiești

Adresa proprietății

Municipiul Ploiești Str. Sold. Erou Arhip Nicolae nr. 7C,B1. M5, ap.3

Condiții limitative deosebite

Terenul ce face obiectul prezentei lucrări urmeaza a fi concesionat, pe acesta urmând a fi construit un balcan la parterul blocului Bl. M5.

Suprafața ce se va concesiona este de 5,101 mp improprie oricărei alte utilizări, fiind ocupata in prezent de trotuarul aferent blocului


4. DECLARAREA VALORII VALOAREA DE PIAȚĂ ESTIMATĂ A PROPRIETĂȚII

TEREN - 2.200 LEI SAU

7.33 LEI/LUNA

VAL

.OAREAFĂRĂT.V.A.                                            "T- a .J^ONESCU I. AmiJINLL
BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piața si capitalizarea veniturilor

NxJ'l'V/OVA.

W / , v 1.

SCOPUL EVALUĂRII

Stabilirea redeventei

DATA INSPECȚIEI

Inspecția a fost efectuata de către ingAntonescu Adrian la dată de

proprietăți!

21.09.2012

DATA ÎNTOCMIRII

RAPORTULUI DE

EVALUARE

24..2012

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE

1 EURO =4.45 LEI

EVALUAREi

6.

DATE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE APARTAMENT

Teniei legal:

Contract de vanzare-cumparare

Intabulat cu nr.4959/3,02.2006 conf. încheierii 4959/CI-U3 Dreptul de proprietate: Deplin

7.

DATE PRIVIND

DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ

în ANEXA nr. 3 sunt prezentate copiile xerox ale planurilor de situație

8.

UTILIZAREA ACTUALĂ

A PROPRIETĂȚII

Ocupate de proprietar- domeniu public

9.

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

URBANA: INTRAVILAN Zona Malu Roșu semicentral

ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAȚIE ÎN

APROPIERE J

R Auto transport in comun la 200-350 m

■ Feroviar: Gara Ploiești Vest Ia circa 2000 m

a Calitatea rețelelor de transport: asfaltat in stare buna-

CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI

Tipul zonei

« Zona aproape exclusiv rezidențiala bine organizata. în zonă se află

■ Rețea de transport în comun auto si tramvai

• Dotări civile complete, inclusiv supermaket, școala, sevicii ,etc. la 300-500m

UTILITĂȚI EDILITARE

 • ■ Rețea urbană de energie electrică: existentă " Rețea urbană de apă: existentă

 • • Rețea urbană de termoficare: existentă

 • * Rețea urbană de gaze: existentă

« Rețea urbană de canalizare: existentă

 • ■ Rețea urbană de telefonie: existentă

GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV.

* Poluare aeriana medie-intensa

■ Poluare fonică moderata- mare

AMBIENT

* Trafic auto scăzut- strada secundara, poluare fonica medie-ridicata ( vecinătatea imediata a CF Ploiesi Brașov]

COP AM

CLUZIE PRIVIND

PLASAMENTUL

Zona de referința nefavorabilă comercial Dotări și rețele edilitare complete


10.

DESCRIEREA TERNULUI

DATE GENERALE

IDENTIFICARE

Terenul ce face obiectul prezentei lucrări este teren cu destinația spațiu verde in fata blocului de locuințe, amplasat in vecinătatea imediata a blocului nr. MS, In intravilanul municipiului Ploiești, Prahova

Amplasamentul este in partea de Vest a Municipiului, adiacent unei artere secundare (Str. Sold. Erou Arhip Nicolae nr. 7C,), la circa 1,5 km d^Cgptru si la circa 400 m de Piața Vest, S= 5,10 mp , avand o forma dreptunghiulara

Zona este complet dotata cu utilitati urbanef apa potabila, energie electrica, gaze, drumuri asfaltate si canalizare)

Terenul este plan, fara denivelări, sau cu stratul de apa freatica la adâncime.

ALTE DOTĂRI ȘI

AMENAJĂRI

Nu

11. ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI ȘI

SUBPIEȚEI

s Piața. terenurilor cu destinația curti-constructii din zona se confrunta cu oferta medie, mai ales pentru terenuri cu suprafața mica- medie, dispersate si cu o cerere limitata pana la dispariție

• Din cercetarea ofertei in presa de mica publicitate, pe site-urile agențiilor imobiliare si publicitatea directa pe internet, rezulta o stagnare îndelungata a cererii (mai ales pentru terenuri similare celui evaluat, cu perspective de dezvoltare urbanistica redusa cel puțin pentru un viitor previzibil si in conditiille actualei crize economice prelungite)

NATURA ZONEI

■ Zonă rezidențiala si comerciala puternic urbanizata cu dezvoltare puternica in trecut si redusa in prezent datorita lipsei termicilor adecvate unor dezvoltări imobiliare semnificative

■Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare din lipsa cererii si a resurselor financiare necesare unor investiții masive.

• Din punct de vedere economic: zona relativ activa - micro firme, mica producție si sevicii ( mai ales banei, zona Mihai Viteazul).

OFERTA DE

PROPRIETĂȚI IMOBILIARE SIMILARE

■ în stagnare

» Cerere foarte săraca

CEREREA DE

PROPRIETĂȚI

SIMILARE

în stagnare

Cerere in stagnare aproape inexistenta

jimowescv l j%D<wwrij.ECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTULCERERE/ OFERTĂ)

■ Dezechilibru major în favoarea OFERTEI                  Toj

OFERTE PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

* Minim: 75 EURO /mp

E Maxim: 350 EURO/mp cu circa 12 luni in urma, funcție de suprafața si poziția fata de zonele verzi si comerciale sau de obiective de agrement (parei, locuri de joaca etc.)

CONCLUZII ȘI TENDINȚE

PRIVIND PIAȚA

PROPRIETĂȚII

 • ■ Puternic dezechilibru în favoarea OFERTEI

« Tendință de stagnare in echilibru prelungit

 • ■ REZULTATUL CERCETĂRII: posibilitatea stagnării sau scăderii abrupte pent^y viitor apropiat si creștere moderate a prețurilor din tr. IV 2012 Q funcție de evoluția situației economice si politice)

« GREU VANDABIL


13. EVALUARE


REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE EVALUARE - EDIȚIA 2011

 • ■ IVS1 - Valoarea de piață - baze de evaluare

 • ■ IVS 2 - Baze de evaluare diferite de valoarea de piață

B IVS 3 - Raportarea evaluării

 • ■ IVA 2 - Evaluarea pentru garantarea împrumutului GN 1 - Evaluarea proprietății imobiliare

13.1. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației directeîn ANEXELE nr. 1.1 sil. 2 este prezentată determinarea valorii de piața prin metoda comparației de piață prin corecții brute.

VALOAREA DE PIAȚĂ DETERMINATĂ PRIN METODA COMPARAȚIEI DIRECTE

AN 2012

TEREN! 2.200 LEI

VALOAREA NU CONȚINE T.V.A.


1.3.2 STABILIREA REDEVENTEI

Redeventa se sabîleste in baza ipotezei ca valoarea terenului va fi recuperata pe durata unei generații de munca estimata Ia 25 ani adica 300 luni.

Teren Rezulta o valoare de 2.200 Iei/300 luni - 7,33 lei /luna in cazul in care nu se achita întreaga valoare intr-o singura rata.

J^OfMESCV I. JWRIJ&TLI.


 • 14. DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE ȘI ALTELE 14.1 DEFINIȚII

• VALOREA DE PIAȚĂ

Valoarea de piața reprezintă suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

14.2 IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE:

 • 1.  Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

 • 2.  Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare.

 • 3.  Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. în acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice Ia arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. în cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil] și responsabilă.

 • 4.  Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

 • 5.  Proprietatea nu a fost expertizată detaliat Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize] acestea vor avea prioritate.

 • 6.  Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliara în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.], care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.


jinionesco l jLtDțRZf&rij.


7.


Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare^diil_sur.ș^i care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul


nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți

 • 8.  Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat

 • 9.  Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport

 • 15. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE


Ca elaborator declar că raportul de evaluare, $€ț<caire îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. în aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

 • 16. CERTIFICARE


Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

 • 1. Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 20.09.2012.

 • 2. Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

 • 3. Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

 • 4. Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea.

 • 5. Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.

 • 6. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.

 • 17. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE

întrucât piața ternurilor agricole cu suprafețe similare din zona este in stagnare prelungita, o abordare pe baza comparațiilor de piața nu ar conduce la rezultate fiabile. Au fost identificate oferte de vanzare pentru terenuri extravilane din zona vechi de peste 24 de luni, reduse cu circa 50%, si care nu si-au găsit inca cumpărător.

Abordarea pe baza Celei Mai Bune Utilzari (in cazul de fata dezvoltarea unor complexuri rezidențiale) nu a fost considerata realista di cauza lipsei infrastructurii urbane, atat in prezent, cat si intr-un viitor previzibil.

J^ONESCU L JWXRJJW Li


Din acest motiv s-a ales abordarea bazata pe valori de randament, in condițiile^ terenurilor. S-a tinut de asemeni, seama de forma geometrica a terenurilor, de poziția lot$ o scădere a randamentelor lucrărilor mecanizate.ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE , A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE ESTE:


VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

TEREN-2.200 LEI SAU

7.33 LEULUNA

VALOAREA ESTE FĂRĂ T.V.A.


EXPERT EVALUATOR  ing.ADRIAN ANTftNESCU


ANEXE.AlOI tL


V.

i


ANEXA Nn 1:

ANEXA Nr, 2

ANEXA

ANEXA A:

ANEXA B:


Determinarea valorii prin capitalizarea profitului brut Fotografii din satelit ale zonei

Fotografii ale proprietății

Contracte de vânzare/cumpărare

Planuri de situațieANEXA nr. 1.1

ABORDARE PRIN METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA (TEREN 1) an 2012

Elemente de comparație

Subiect

Comp A

Comp B       I

Comp C

Suprafața

5.10

300

271

450

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

250

3321

144

1

Drepturi de proprietate

DOMENIU PUBLIC

integrai

integral

integral

Valoarea corecției (Euro/mp)

-15%

' -15%

-25%

Preț corectat

213

282

108

Condiții de vanzare (-20% din ofertai          .....

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Euro/mp)

42.50

56.44

43.20

Preț corectat

170.00

225.76

64.80

Localizare

MAI BUN

MAI BUN

MAI BUN

Valoarea corecției (%)

-10%

-10%

-10%

Preț corectat

153.00

203.18

58.32

Acces

MAI BUN

MAI BUN .

SIMILAR

Valoarea corecției (%)

-10%

-10%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

-15

-20

0

Preț corectat

137.70

182.87

58.32

Destinația (utilizarea terenului)

SPAȚIU VERDE

CONSTRUIBIL

CONSTRUIBIL

CONSTRUIBIL

Valoarea corecției (eur/mp)

-25

-25

- -10

Preț corectat

112.70

157.87

48.32

Utilitati

toate

toate

toate

toate

Valoarea corecției (EUR/mp)

0.00

0.00

0.00

Preț corectat

112.70

157.87

48.32

Suprafața

5.10

300

271

450

Corecție procentuala

5%

-5%

5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

5.64

-7.89

2.42

Preț corectat

118.34

149.97

50.74

Si altele (deschiderea la strada, forma, PUZ, panta etc)

plan

pian

plan

plan

Total corecție bruta

142.94

182.03

98.10

total corecție bruta cea mai mica

98

Valoarea estimata

rotund

98.10 EUR/mp

S teren =5.10 mp

500 €

2,200

LEI

lof2OFERTA B

Aceasta este o oferta speciala

Anunț postat de

: Agenție imobiliaraTerenuri de vanzare in Ploiești, Cantacuzino

Suprafața: 335 mp

Deschidere :13 ml

POT: 50%

CUT: 1,50

Utilizări: locuințe in blocuri,servicii profesionale,sociale si comerț,activitati nepoluante

Preț: 200 Euro/mp

RE/MAX STAR IMOBILIARE PLOIEȘTI

Suna acum la: +40 244 54 55 05

+40 244 59 0127


OFERTA A

Aceasta este o oferta speciala

Terenuri de vanzare in Ploiești, Marasesti (Marasesti)

Adaugat la: Luni, 06 Septembrie, 2010 06:17 Actualizat la: Duminica, 24 Aprilie, 2011 19:37 Expira Ia: Duminica, 26 August, 2012 06:17 Modalitate contact: (Not Shown)

Anunț postat de : Agenție imobiliara

Terenuri de vanzare in Ploiești, Marasesti       >

Suprafața: 230 mp

Posibilitate de extindere pana la 400 mp Toate utilitățile

„J" Deschidere : 12 ml

Preț: 50.000 Euro

RE/MAX STAR IMOBILIARE

Suna acum la: +40 244 54 55 05

+40 244 59 01 27OFERTA C


20.000 EUR (negociabil)

ID.: X2L813031 Agent: IOANA AXINTE (0731-348133)


Caracteristici

Suprafața teren: 450 mp Categorie: Intravilan Front stradal: 19.7 m Construcție pe teren: Nu Nr. fronturi: -

Suprafața construita: -

Utilitati

x/Curent, Utilitati in zona

Destinație

rezidențial

Alte informații

Suprafața de teren oferita spre vanzare variaza intre 400 - 500 mp, in funcție de dorința clientului.

Alte detalii zona:

Disponibilitate proprietate: imediat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE ~ POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Manea Liviu si Manea Ana Roxana în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str. Soldat Erou Nicolae Arhip nr. 7C, bl. M5, sc. A, ap. 3, parter, prin edificarea unui balcon

și a emis:

PREȘEDINTE,

Cristian Dumitru

SECRETAR, Cristian Ganea
Data:              IL