Hotărârea nr. 59/2013

Hotãrârea nr. 59 privind concesionarea directã a unui teren cãtre Florescu Laurentiu Alexandru si Florescu Mihaela Adriana în vederea extinderii apartamentului proprietate personalã situat în Ploiesti, str. Gageni nr.113, bl.110, sc.A, ap.1, parter, prin edificarea unui balcon


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 59 privind concesionarea directă a unui teren către Florescu Laurentiu Alexandru si Florescu Mihaela Adriana în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str.Gageni nr.113, bl.110, sc.A, ap.l, parter, prin edificarea unui balcon

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea directă a unui teren către Florescu Laurentiu Alexandru si Florescu Mihaela Adriana, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str.Gageni nr.113, bl.110, sc.A, ap. 1, parter, prin edificarea unui balcon;

Potrivit prevederilor art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art.15, lit. e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în data de 11.12.2012, 18.12.2012 si 12.02.2013;

în temeiul art.36, alin.(2), lit.c) si alin.(5), lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, str.Gageni nr.l 13, bl.110, sc.A, ap.l, parter, în suprafață de 4,5 mp, identificat conform planului de situație întocmit de către P.F.A. Dragomir L.Traian ”LEOTEH” care constituie Anexa nr.l ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 - însușește evaluarea efectuată de către P.F.A.Bucur N.Alexandru Evaluator pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, str.Gageni nr.l 13, bl. 110, sc.A, ap.l, parter, în suprafață de 4,5 mp, care constituie Anexa nr.2 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aprobă concesionarea directă către Florescu Laurentiu Alexandru si Florescu Mihaela Adriana, a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, str.Gageni nr. 113, bl.110, sc.A, ap.l parter, în suprafață de 4,5 mp, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat la aceasta adresă prin edificarea unui balcon.

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

9

Art. 4 - Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenului menționat la art.l astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenului, stabilită de P.F.A. Bucur N.Alexandru Evaluator, în termen de 25 ani și anume 117,08 lei/an pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, str.Gageni nr.113, bl.110, sc.A, ap.l, parter, în suprafață de 4,5 mp atribuit către Florescu Laurentiu Alexandru si Florescu Mihaela Adriana.

Art. 5 - Aprobă ca redevența stabilită conform art.4 să se achite de către concesionar pe toata durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistică.

9                                                                                           9

Art. 6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 7 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 - Direcția Administrație Public, Juridic - Contencios, Achiziții Publice,

ii                                                             9                                                         9                                     7                                                                                        7                               9                                        7

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești astazi, 27 februarie 2013

Președinte dContrasemnează Secreta


O           Oana Cristina Iacob


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Florescu Laurentiu Alexandru si Florescu Mihaela Adriana în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str.Gageni nr.l 13, bl.l 10, sc.A, ap.l, parter, prin edificarea unui balcon

/X

In exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alaturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibila în condițiile art.15, litera e), din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Florescu Laurentiu Alexandru si Florescu Mihaela Adriana, în calitate de proprietari ai apartamentului situat în Ploiești, str.Gageni nr.l 13, bl.l 10, sc.A, ap.l, parter, în baza contractului de vanzare - cumpărare autentificat sub nr.4442/14.12.2007, au solicitat prin adresele înregistrate la Municipiul Ploiești la nr.l6323/20.09.2012 si nr. 16323/07.12.2012 concesionarea terenului în suprafața de 4,5 mp situat la adresa sus menționata, în vederea edificării unui balcon.

Având în vedere cele prezentate precum si necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, propunem concesionarea terenului proprietatea Municipiului Ploiești în suprafața de 4,5 mp adiacent imobilului situat în Ploiești, str.Gageni nr.l 13, bl.l 10, sc.A, ap.l, către Florescu Laurentiu Alexandru si Florescu Mihaela Adriana pentru edificarea unui balcon la adresa sus menționata.

Fata de cele prezentate, supunem analizei si aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alaturat.

Consilieri:

Dumitru

Ganea Cristian


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Florescu Laurentiu Alexandru si Florescu Mihaela Adriana în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str.Gageni nr.l 13, bl.l 10, sc.A, ap.l, parter, prin edificarea unui balcon

Potrivit art.15, litera e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fara licitație publica, cu plata taxei de redeventa stabilita potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alaturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererea nr.l6323/20.09.2012, cu documentația aferenta anexata, Florescu Laurentiu Alexandru si Florescu Mihaela Adriana, în calitate de proprietari, în baza contractului de vanzare - cumpărare autentificat sub nr.4442/14.12.2007, ai apartamentului situat în Ploiești str.Gageni nr.l 13, bl.l 10, sc.A, ap.l, parter, solicita concesionarea terenului în suprafața de 4,5 mp în vederea edificării unui balcon.

Terenul în suprafața de 4,5 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, str.Gageni nr.l 13, bl. 110, sc.A, ap.l, parter face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

Conform Certificatului de urbanism nr.745/18.06.2012, terenul propus spre concesionare are folosința actuala - curți construcții si se încadrează în zona valorica B conform prevederilor Hotărârii nr.553/21.12.2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Florescu Laurentiu Alexandru si Florescu Mihaela Adriana au obtinut avizele si acordurile privind utilitățile urbane si infrastructura stabilite prin Certificatul de urbanism nr.745/18.06.2012.

Cererea domnului Florescu Laurentiu Alexandru prin care solicita concesionarea terenului în suprafața de 4,5 mp, în vederea extinderii apartamentului situat în Ploiești, str.Gageni nr.l 13, bl.l 10, sc.A, ap.l, parter prin edificarea unui balcon a fost analizata în cadrul Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale în ședințele din data de 11.12.2012 si 18.12.2012 si a fost avizata favorabil.

Prin adresa nr. 16323/07.12.2012, domnul Florescu Laurentiu Alexahdru a transmis )ort de evaluare întocmit de către P.F.A. Bucur N.Alexandrujjfvaluatof,/pentru parter,


un raport terenul in suprafața de 4,5 mp situat in str.Gageni nr.l 13, bl.l 10, sc.A,V

Conform raportului de evaluare întocmit de către P.F.A.

Evaluator, valoarea terenului adiacent apartamentului situat în str.GagenM^fJ/^^l 10, sc.A, ap.l, parter, în suprafața de 4,5 mp a fost stabilita la 143,11 euro/mp, rezultând o valoare totala de 644 euro echivalentul a 2927 lei la un curs de 4,545 lei/euro.

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenului în suprafața de 4,5 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, str.Gageni nr.l 13, bl.l 10, sc.A, ap.l, parter, către domnul Florescu Laurentiu Alexandru si doamna Florescu Mihaela Adriana în vederea extinderii apartamentului proprietate personala prin edificarea unui balcon, pe o perioada de 49 ani. Consideram ca este necesara recuperarea valorii terenului, stabilita de P.F.A. Bucur N.Alexandru Evaluator, în termen de 25 ani, rezultând o redeventa anuala de 117,08 lei. Redeventa stabilita se va achita de către concesionar pe toata durata concesiunii. Aceasta se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul

National de Statistica. Plata redeventei se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


SEF SERVICIU,

Viorica Patrașcu

SEF SERVICIU,

Gabriela Mândrutiu


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Iulia Alexandru


DIRECȚIA MANAGEMENT


FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


Nicoleta Craciunoiuîntocmit:

Ruxandra Ionescu


SUPORT TOPOGRAFIC scara 1:500


TERITORIU ADMINISTRATIV: PLOIEȘTI

Adresa: mun. Ploiești, str. Gageni, nr.113, bl. 110, sc. A, Parter, ap. 1, jud, Praî^va.'țC\^ Proprietar: FLORESCU LAURENTIU-ALEXANDRU si FLORESCU MIHAELA-ADh&ifâpj din mun. Ploiești, str. Gageni, nr.113, bt. 110, sc. A, Parter, ap. 1,jud. Prahova^i^U

Act de proprietate: Contract de vănzare-cumpărare nr. 4442/14.12.2007.

Corpul de proprietate are NR. CAD. 1942/110;A;1. încheiere nr. 73636/17.12.2007.

Suprafața utilă apartament:

Suprafața teren In folosința:

Cota indiviză:

Suprafața bloc S - 1828.00mp. (S = 1828.00 mp. din măsurători)

SUPRAFAȚA TEREN PROPUSA PENTRU CONCESIONAT = 4:50 mp.REPER NIVELMENT


Amplasament.


384000 |


PLAN DE ÎNCAbRARE ÎN ZONĂ

scara 1: 10 000


vizat O.C.P.L-Prahova contLSO/ 1991_republîcata si Ord. 108/29.03,2010


ofeetie.&TEREOGRAFICA 70. Ptan da referința Marea Neagra ,


fcOMlil L. TRA1AN „LEOTEH" PERSOANĂ FIZICA AUTORIZATA49.35 mp. 13.19 mp.

0.70%


REPER NIVELMENT


CĂMIN


165.


DEN 3UNCT CONT

COORDONATE

X[rd

YCn]

J

“384025.79

579883.48

2

384868.48

579652701

3

"384871.37

570855.93

4

384935.33

579808.77

5

384932.47

579804.88

6

384975.03

579773.50

7

384980.89

579781.45

A

384938.33

579812.83

9

384941.17

579816.68

10

384877.20

579863,84

11

384874.35

570659.97

12

384831,66

579691*45

Suprafața mos. bloc =• 1823.00 mp


DIST tnl

53.04

4.87

79.47

4,fl3

52.88

9.88

52.88

4.78

79,47

4.81

53.04

9,89


DEN ’UNCT CONT

COORDONATE

Xtnl

YCnT

13

384835.68

579888.48

14

384838.58

579886.34

15

384839.32

579887.35

16

384836.42

579889.48

DIST tnl

3.60, -L25.

3,60

1.25


165.04 's.

amplasament propjra.

“concesionare Teren


parcare AUTO


&AA9 PLASA

Gapd trm

c«Aj?n KTCM

GAkB KtH ■ â plfct rc suire s.

LtA. btlDNfeKiekA- Mr, X tA XCL fir.


/=LoI3>BUCUR N. ALEXANDRU EVALUATORRAPORT DE EVALUARE


P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR str. înfrățirii, nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești tel: 0720 546 418, e-mail: sandelbucur@yahoo.com


“TEREN”

SITUATA IN MUN. PLOIEȘTI,

STR. GAGENI, NR.113, BL.110,

SC.A, PARTER AP.l, JUDEȚ PRAHOVA

PENTRU ^iSÎJZARE/CONCESIONARE

PROPRIETAR:

CLIENTI:


PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Persoana fizica:

FLORESCU MIHAELA ADRIANA si

FLORESCU LAURENTIU ALEXANDRU

DESTINATARI


Persoana juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIESTI-DIRECTIA

DE GESTIUNE PATRIMONIU, SERVICIU VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

Persoana fizica:

FLORESCU MIHAELA ADRIANA si

FLORESCU LAURENTIU ALEXANDRU

VALOARE DE

PIAȚA:

RAPORT NR.:


2.927 LEI ECHIVALENT 644 EURO

613/ 05 DECEMBRIE 2012

Datele, informațiile si conținutul prezentului raport sunt confidențiale si nu vor putea fi reproduse fiara consimțământul prealabil al evaluatorului, al clientului si al destinatarului.

P.F.A. Bucur N. Alexandru Evaluator

Str. Înfrățirii nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116,

Ploiești, Prahova

Tel.: 0720546418

E-mail: sandelbucur@yahoo.com


ÎNREGISTRARE LA EVALUATOR

Nr.613 / 05.12.2012

ut:


1.

EVALUATOR

BUCUR ALEXANDRU

Legitimație UNEAR

Nr. 11001/2012

Asigurare profesională nivel de acoperire/nrJan

10.000 EURO

Firma

PFA BUCUR N. ALEXANDRU-EVALUATOR

Adresa

Str. Înfrățirii nr. 5A, bL $Tbis, sc. C, ap. 116, Ploiești, Prahova          ">

Tel.: 0720546418

E-mail: sandelbucunalvahoo.com


2.

CLEENTI

Persoană fizica:

FLORESCU MIHAELA ADRIANA

CNP:

FLORESCU LAURENTIU ALEXANDRU

CNP:

Adresa

 • ■  Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Gageni, nr. 113, bl. 110, sc. A, parter, ap.l

DESTINATARUL RAPORTULUI

Persoană fizica:

FLORESCU MIHAELA ADRIANA si

FLORESCU LAURENTIU ALEXANDRU

Persoană Juridica:

PRIMĂRIA MIJNICH’ILUI PLOIESTI-DIRECTIA

DE GESTIUNE PATRIMONIU, SERVICIU VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

3.

PROPRIETATEA EVALUATĂ (conform inspecției)

Proprietate rezidențială compusă din:

TEREN - suprafața 4,5 mp

Proprietar

Persoană juridica: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Adresa proprietății

 • ■  Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Gageni, nr. 113, bl. 110, sc. A, parter, ap.l

Condiții limitative deosebite

— Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca terenul este liber de orice fel de sarcini si pot fî tranzactionat liber pe piața

4.-----DECLARAREAVALORII

VALOAREA DE PIAȚĂ ESTIMATĂ

BUCUR ALEXANDRU

Expert Evaluator Proprietăți Imobiliare Membru Titular UNEAR          4
5.

BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piață

SCOPUL EVALUĂRII

Vanzare/Concesionare

DATA INSPECȚIEI PROPRIETĂȚII

Inspecția a fost efectuată la data de 04.12.2012, de către ing. Bucur Alexandru in prezenta proprietarului

DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

05.12.2012

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

1 EURO = 4,5454 LEI

6.

DATE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE

 • ■ Descrierea proprietății,

 • ■  Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Gageni, nr. 113, bl. 110, sc. A, parter, ap.l

Descrierea: Teren intravilan în suprafața de 4,4 mp poziționat in partea din fata(spre est ) a blocului 110 in dreptul apartamentului nr. 1, la parter.

 • ■ Proprietar si dobândire,

- Proprietar: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Dobândirea apartamentului nr. 1 - situat la adresa Str. Gageni, nr. 113, bl. 110, sc. A, parter, Ploiești, jud. Prahova

Prorietari:    FLORESCU MIHAELA ADRIANA

CNP:            J

FLORESCU LAURENTIU ALEXANDRU

Temei legal:

Temei contractual: Contract de vanzare cumpărare nr. 4442/14.12.2007 emis de BNP Asociații David Ella si David Cristian Emanuel din Ploiești în ANEXA este prezentată copia documentului de atestare a dreptului de proprietate / a provenienței proprietății : Contract de vanzare cumpărare nr. 4442/14.12.2007 emis de BNP Asociații David Ella si David Cristian Emanuel din Ploiești, Ci proprietar, Certificat de căsătorie seria CE nr.

9.

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

Urban: zona centrala (Nord-Gageni-) , zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri in principal cu regim de inaltime P+4

ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAȚIE ÎN APROPIERE

* Auto:

 • -  Str. Cameliei

 • -  Str. Gageni

 • -  Șoseaua Nordului

 • ■ Feroviar:

 • ■ Calitatea rețelelor de transport: asfaltate

CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI

Tipul zonei

zona centrala în zona rezidențiala ocupata in principal de blocuri -cartier

Nord (zona Gageni)

Tipul zonei -

■ Cartier blocuri de locuințe018412, Suport topografic, Plan balcon


- din informațiile existente la momentul întocmirii rapo^UlmJl& w ^5^


Sarcini, -evaluare -Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tranzactionata libeF piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața


Pentru apartament nr. 1 situat la adresa Str. Gageni, nr. 113, bl. 110, sc. A, parter, Ploiești, jud. Prahova

Dreptul de proprietate: Deplin

Cartea Funciară: -

Număr cadastral: 1942/110;A; 1

Mențiuni speciale în Cartea Funciară: 1582/1 ploiești

în ANEXA este prezentată copia xerox : Contract de vanzare cumpărare nr. 4442/14.12.2007 emis de BNP Asociații David Ella si David Cristian Emanuel din Ploiești, Ci proprietar, Certificat de căsătorie seria CE nr. 018412, Suport topografic, Plan balcon


din informațiile existente la momentul întocmirii raportului de evaluare -Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tranzactionata liber pe piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața

nu a fost prezentata alta documentație privind dreptul de proprietate decât cea anexata la prezentul raport

Nu a fost prezentat extras de carte funciara pentru informare recent.
DATE PRIVIND DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ


Suprafața de teren supusa evaluării: TEREN: S: = 4,5 mpUTILIZAREA

ACTUALĂ A

PROPRIETĂȚII


rezidențial

UTILITĂȚI EDILITARE


GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV (rezultat din observații sau informații ale evaluatorului, fără expertîzare sau determinări de laborator ale noxelor).


AMBIENT


CONCLUZIE PRIVIND AMPLASAMENTUL


In zonă se afla:

 • ■   Rețea de transport în comun în apropiere , cu mij

suficiente, tranvai(101,102)                                   *

 • ■   Unități comerciale în apropiere : (magazine aprovizionate cu mărfuri de bună calitate, piață agroalimen Nord) , supermarket Inter Ex

 • ■   Unități de învățământ , Sc. 25,

 • ■   Unități medicale -cabinete particulare

 • ■   Instituții de cult- Biserica

 • ■   Sedii de bănci; BCR, BRD, ING

 • ■   Unitati sanitare: Spitalul Municipal Ploiești

 • ■   Instituții guvernamentale -


Rețea urbană de energie electrică: existentă

Rețea urbană de'ăpă: existentă

Rețea urbană de temioficare: existentă

Rețea urbană de gaze: existentă

Rețea urbană de canalizare: existentă

Rețea urbană de telefonie: existentă_________

Poluare in limitele orașului Ploiești


■ Trafic auto intenszona centrala (Nord-Gageni-), zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri in principal cu regim de înălțime P+4. Poluare in limitele orașului Ploiești. Ambient civilizat.


10.

DESCRIEREA TERENULUI

DATE GENERALE

 • ■ Amplasare: mun Ploiești, in zona centrala Nord- Gageni

■’ Suprafața S = 4,5mp

 • ■ Deschiderea la drum:-

Nota: la momentul inspecției pe teren se afla edificata o construcție cu funcțiunea de balcon

DESCRIERE

 • ■ Dimensiuni:

 • ■ Forma: regulată

 • ■ înclinare: plat

 • ■ Inundabil: nu

 • ■ împrejmuit -neimprejmuit

VECINĂTĂȚI IMEDIATE

 • ■ N- bloc 110

 • ■ S- domeniu public

 • ■ E- domeniu public

 • ■ V - domeniu public

VECINĂTĂȚI

■ Cartier de blocuri

UTILITATI

 • ■ Gaze-da

* Electricitate - da

 • ■ Canalizare-da

 • ■ Apa - da

ÎMPREJMUIRE

■ neimprejmut

CERTIFICAT DE URBANISM NR.


11.DEFINIREA PIEȚEI ȘI SUBPIEȚEI

« Piața terenurilor

NATURA ZONEI

■ Zonă ocupata in special de cartier de blocuri cu regim de înălțime P+4

 • ■ Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare

 • ■ Din punct de vedere economic: zonă cu economie in stagnare, șomaj ridicat

OFERTA DE

PROPRIETĂȚI

IMOBILIARE SIMILARE

■ medie

CEREREA DE PROPRIETĂȚI SIMILARE

■ medie             . , .

ECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)

■ tendința spre echilibru

PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

■ Minim:90 EURO/mp

* Maxim:120 EURO/mp


CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII


 • ■ echilibru ; Tendință: piața imobiliara este in stagnare, numărul de tranzacții fiind forte redus datorita crizei financiare si situației de nesiguranța generata de aceasta

 • ■ REZULTATUL CERCETĂRII; pe termen mediu si lung -posibilitate de stabilizare a preturilor sub nivelul actual. LICHIDITATE MEDIE,

Se vor anexa oferte care susțin elementele de piață cuprinse în prezentul raport.


12. EVALUARE

REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE EVALUARE - EDIȚIA 2011

 • ■  IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare

 • ■  IVS 103 - Raportarea evaluării

* IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare


 • 12.1. Cea mai buna utilizare

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din următoarele situații:

 • ■  cea mai buna utilizare a terenului liber

 • ■   cea mai buna utilizare a terenului construit.

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie sa îndeplinească patru trebuie sa fie:

 • ■  permisibîla legal

 • ■   posibila fizic

• fezabila financiar * maxim productiva

Analiza efectuată a presupus culegerea unor informații de pe piața terenurilor intravilane, precum și studierea alternativelor posibile de folosire a acestora.

Concluzia este că, cea mai bună utilizare a proprietății în cauza este utilizarea ca proprietate agricola

Practic, ținând cont de tipul terenului si de amplasarea acestuia, cea mai buna alternativa posibila pentru activul analizat este cea de teren liber---turs construcții. Prin prisma criteriilor care definesc noțiunea de C.M.B.U. aceasta abordare:'T

 • ■   este permisibila legal;


 • ■   îndeplinește condiția de fizic posibila.

 • ■   este fezabila financiar.

 • ■  este maxim productiva se refera la valoarea proprietății imobiliare in condițiile celei mai bune utilizări (destinații).

 • 12.2. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației directe

în ANEXA este prezentată determinarea valorii de piață prin metoda comparației de piață prin corecții brute.

A fost determinata valoare terenului in zona (143EURO/mp) folosind ca etalon suprafața construita a blocului 110, respectiv 1828 mp.

Ținând cont de acesta valoare a fost deteminata valoarea de piața a suprafeței de teren supusa evaluării in prezentul raport adica 4,5 mp

Nota: A fost utilizata numai aceasta metoda de determinare a valorii de piața deorece pentru utilizarea celorlalte metode nu au fost identificate informații suficente si sustenabile pentru utilizarea acestora in prezentul raport

VALOAREA DE PIAȚĂ DETERMINATĂ PRIN METODA COMPARAȚIEI DIRECTE

2.927 LEI echivalent 644 EUR

 • 13. DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE ȘI ALTELE

13.1. DEFINIȚII

• VALOREA DE PIAȚĂ

suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, între un cumpărător hotarat șl un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat si în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere. • 1.  Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

 • 2.  Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea; numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali ^politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluară. Toate afirmațiile din prezentul raport sunt valabile la data raportului.

 • 3.  Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. în acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune ca titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. în cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

 • 4.  Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

 • 5.  Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

 • 6.  Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

 • 7.  Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

 • 8.  Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat.

 • 9.  Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport.


13.3 ALTE PRECIZĂRI

Raportul de evaluare este completat in ANEXA cu fotografii din care rezulta încadrarea proprietății imobiliare în zona și aspectul interior si exterior al acesteia.


în procesul de evaluare se vor utiliza date și informații în EURO și RON.

13.4. SURSE DE INFORMARE

Valorile comparabilelor au fost preluate din următoarele surse:

 • ■   Publicații de specialitate

 • ■   Internet

 • ■  Informații de spre tranzacții incheiate

(Anexe)

 • 14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE


Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulara cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. In aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

 • 15. CERTIFICARE

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

 • 1. Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 04.12.2012.

 • 2. Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

 • 3. Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 4.5mp situat in mun. Ploiești, str. Gagent, nr.l 13. bl* 110- sc. A. parter, ap.l. Jud Prahova.                                    ®

-----------------------A/S5:

Ițo C! j          - W/

 • 4. Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea uittik X-A rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul cvaluarii și legat ri < de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia

 • 5. Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui rapgrt,2J^ 6.^>-

în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.                                   ~

 • 6. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.

 • 16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE (NOI), A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA (NOASTRĂ) ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE (SAU DREPTULUI EVALUAT) ESTE:


ri.rVALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

2.927 LEI echivalent 644 EUR

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECTE

întocmit

țț Legiținiiiia Nr. i ÎG01 Soedsii-srea:

ANEXE

ANEXA:

ANEXA:

Determinarea valorii de piață prin metoda comparației directe Fotografii

ANEXA:

Harta                          "   ■'

x-x ANEXA:-

W  ANEXA:

Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății Ci proprietari

ANEXA:

Contract de vanzare cumpărare nr. 4442 /14.12.2007

ANEXA:

Ci proprietari

ANEXA:

Certificat de casatori seria CE nr.018412

ANEXA:

Suport topografic

Proprietatea evaluata: Teren intravilan în suprafața de 4.5mp situat în mun. Ploiești, str. Gageni. nr.l 13. bl. 110. sc. A. parter, ap.l, Jud Prahova,


METODA COMPARAȚIEI VÂNZĂRILOR
Elemente de comparație

Subiect

Comp. 1

Comp. 2

Comp. 3

Comp.

Suprafața bloc

1,828,00

1,700

1,387

3,000

^^7430

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

95

120

90

110

Drepturi de proprietate

concesionare

integra!

integrai

integrai

integrai

Valoarea corecției (%)

-30%

-30%

-30%

-30%

Valoarea corecției (Eur/mp)

-29

-36

-27

-33

Preț corectat

66.50

84.00

63.00

77.00

Condiții vanzare (°/o din oferta)

-5%?

(Ț/pferta

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Eur/mp)

;   /    -3.3

-4.2

-3.2

-3.9

Preț corectat

63.18

79.80

59.85

73.15

Localizare

centrai (Nord-Gageni)

Nord-Albert

Nord-Albert

Nord-Albert

Nord-Albert

Valoarea corecției (%)

50%

50%

50%

50%

Valoarea corecției (Eur/mp.)

32

40

30

37

Preț corectat

94.76

119.70

89.78

109.73

Acces

asfaltat

inferior

inferior

inferior

inferior

Valoarea corecției (%)

20%

20%

20%

20%

Valoarea corecției (Eur/mp)

19

24

18

0

Preț corectat

113.72

143.64

107.73

109.73

Destinația (utilizarea terenului)

rezidențial

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

113.72

143.64

107.73

109.73

Utilitari

pe teren

inferior

inferior

inferior

inferior

Valoarea corecției (%)

30%

30%

30%

30%

Valoarea corecției (Eur/mp)

34

43

32

33

Preț corectat

147.83

186.73

140.05

142.64

construcție demolabila pe teren

nu

nu

nu

nu

nu

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

147.83

186.73

140.05

142.64

înclinație

plat

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

147.83

186.73

140.05

142.64

Deschidere(m)

9,89

27

20.0

14

28,69

Valoarea corecției (%)

-5%

-5%

-3%

-5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

-7.4

-9

-4.2

-7.1

Preț corectat

140.44

177.40

135.85

135.51

Suprafața blocului (mp.)

1,828.00

1,700

1,387

3,000

2,430

Valoarea corecției (%)

0%

-5%

10%

5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0.0

-9

14.0

7.1
Ținând cont de faptul ca prin calculul de mai sus am determinat valoarea de plata a terenului in zona folosind ca etalon suprafața blocului 110 ( 1828mp) valoare suprafeței de 4,5 mp propusa pentru concesionare

este : 4,5 mp x 143 EUR/mp = 644 EUR

COMPARABILE TERENURI COMPARABILA 1
0733 490 077

office<șitruism.ro


Oferta tndiiriere (466 J


Oferta Vanzare (3516)        Contact.cautaimobii , ș Prahova Ploiești Cartier Albert


Vanzare Teren intravilan


Toate

(Toate

Csifcrt


rr=ttnia


Scprsrîtî ras


Gr. Săreter rasPreț: 161500 EUR


ID Oferta: 33885

Suprafața: 1700 MP


Etsjrax '     ' " .3

!            ; 'A

Casare rax

Fifrsfsts ksx. ' ■' ?

Gr. ietictăT iuSX'


Cauta


Detalii

teren intravilan 1700 mp, deschidere 27 ml, cu drum lateral pe lungimea terenului pentru acces, oferit cu 95 euro / mp, neg aparține de Primăria Blejoi, toate utilitățile in fata terenului, zona de vile noi, pretabii construcție bloc, se poate construi; D+ P + 2 Et * M, POT 35văzut MTI MO BILIARA--------

’.RUlSMDetalii

■ / f

teren intravilan 1 700 mp, deschidere 27 ml, cu drum laterat-pe lungimea terenului pentru acces , oferit cu 95 euro / mp, neg aparține de Primăria Blejoi, toate utilitățile in fata terenului, zona de vile noi, pretabil construcție bloc, se poate construi: D+ P * 2 Et * M, POT 35 văzut MT


Harta.


Agentî Telefon: 0722 620 604

Email: office@ti-uism.ro

i Alte imobile ale agentului


Mume (obligatoriu)


Email/Telefon (obligatoriu)Cauta imobil


Prahova Ploiești Cartier AlbertCîtețirB

| închinare

Mec .


TfpfcztS

i Toate

LxsiUts ! Toate


insa


î Toate


fcrt


Vanzare Teren intravilan


Preț 166.440 EUR


10 Oferta: 33777 Suprafața: 1387MP


1____________________________

Scprafâts

)


Ecprafstsffîsx ■■


Detalii


Castateren 1387 mp, deschidere 20 ml, cale de acces 6 ml, iar de jur împrejurul lui, cale acces de 3,7 ml, parcelabil in

2 loturi, plus cote indiviza din drum toate utilitățile si canalizare, proprietate pe firma, zona de vile noi, oferit cu

120 eurof mp, neg, văzut MT


{•


Detalii
teren 1 387 mp, deschidere 20 ml, cale de acces 6 ml, iaf dețjur împrejurul lui, cale acces de 3, 7 ml, parcelabil in

2 loturi, plus cota indiviza din drum toate utilitățile si canalizare, proprietate pe firma, zona de vile noi, oferit cu 120 euroX mp, neg, văzut MT

Harta


Agent
Di135 ’


î Telefon: 0722 620 604

î Email: office@truism.ro j Alte imobile ale agentului


Nume (obligatoriu)


Email/Telefon (obligatoriu)


Subiect

■Detalii: 33797 Vanzare Teren intravilan Prahova Plo»;


COMPARABILA 3


0733 490 077 office@truism.roDetalii

teren intravilan 3 000 mp. deschidere u ml, oferit eu 90 euro/ mp, vinde si vecinul aceeași suprafața si aceeași deschidere, văzut MT - teren pretabii inevestitie, apoi dezmembrare pe loturi mici - toate utilitățile inclusiv canalizare, zona de vile noiDetalii

'V ’            '

teren intravilan 3 000 mp, deschidere 14 ml, oferit cu 90 eufo/ mp, vinde si vecinul aceeași suprafața si aceeași deschidere, văzut MT- teren pretabil inevestitie, apoi dezmembrare pe ioturi mici - toate utilitățile inclusiv canalizare, zona de vile noi


Agent


Telefon: 0722 620 604 Email: officeWuism.ro Alte imobile ale agentului

i                                                                                                                                                                                                               i

Email/Telefon (obligatoriu)

i                                                                                                                           .                                                                                                                                       ;

Subiect

'ijr.ir i _____T-----~i—-i— o—>----m-:.COMPARABILA 4

2 to translate it? | iranslatej [Nope]Teren mtravilan de vanzare in zona. Exterior Nord. Plotestir jmteUjL..cîSiîV ' £S
IMAGINIintrarâian


2.430 mp


FRONT STRADAL:


LA SOSEA'
’i        Equ'mox Imobiliare

;         PlOiESti onFăcebook


Eti Lte 1.117


ID1X0001306K

Vreau detalii desnre aceasta oferta

Tioareste oferta


CONSTRUCȚIE FE TEREN:

PREȚ MP:

PREȚ TEREN:


110 EUR

267.300 EUR


^‘Trimite unu! crieten


Stlkfi 0 ,

bFTweet ' 0


ALTE AMEtlAJARl

ALTE INFORMAȚII

Destinație - rezidențial


’                                               Alte caracteristici - Parcelași!

;                                                Clasificare teren - intravilan

AJte detalii - Terenul poate fi parcelat Suprafața minima a parcelei. 400 mp.

1                                            UTILITĂȚI

1                                                   Utiiitati; Gaz.'Curent

; Adresa: Str. ten Materescu nr.12, fctec 82S1, ap.JD. 1CCC67 Ptofesii jud. Prahova.

; Telefcrvrax: 22-4-51 =572, LfCtit &721--28818

! ---- • —


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Florescu Laurențiu Alexandru și Florescu Mihaela Adriana în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str. Gageni nr. 113, bl. 110, sc. A, ap. 1, parter, prin edificarea unui balcon

și a emis:


Data:    26^2