Hotărârea nr. 58/2013

Hotãrârea nr. 58 privind concesionarea directã a unui teren cãtre Dobre Niculae si Dobre Emilia în vederea extinderii apartamentului proprietate personalã situat în Ploiesti, str. Malu Rosu nr.55, bl.4F, sc.A, ap.2, parter, prin edificarea unui balcon

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL’LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 58 privind concesionarea directă a unui teren către Dobre Niculae si Dobre Emilia în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str.Malu Roșu nr.55, bl.4F, sc.A, ap.2, parter, prin edificarea unui balcon

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea directă a unui teren către Dobre Niculae si Dobre Emilia, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str.Malu Roșu nr.55, bl.4F, sc.A, ap.2, parter, prin edificarea unui balcon;

Potrivit prevederilor art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art.15, lit. e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 18.12.2012 si 12.02.2013;

în temeiul art.36, alin.(2), lit.c) si alin.(5), lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, str.Malu Roșu nr.55, bl.4F, sc.Â, ap.2, parter, în suprafață de 3,27 mp, identificat conform planului de situație întocmit de către S.C. TOPDONA S.R.L. ing.Dumitru Lidia Mihaela care constituie Anexa nr.l ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 - însușește evaluarea efectuată de către Antonescu I. Adrian - întreprindere Individuala pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, str.Malu Roșu nr.55, bl.4F, sc.A, ap.2, parter, în suprafață de 3,27 mp, care constituie Anexa nr.2 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aprobă concesionarea directă către Dobre Niculae si Dobre Emilia, a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, str.Malu Roșu nr.55, bl.4F, sc.A, ap.2 parter, în suprafață de 3,27 mp, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat la aceasta adresă prin edificarea unui balcon.

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

Art. 4 - Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenului menționat la art.l astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenului, stabilită de Antonescu I. Adrian - întreprindere Individuala, în termen de 25 ani și anume 88,00 lei/an pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, str.Malu Roșu nr.55, bl.4F, sc.A, ap.2, parter, în suprafață de 3,27 mp atribuit către Dobre Niculae si Dobre Emilia.

Art. 5 - Aprobă ca redevența stabilită conform art.4 să se achite de către concesionar pe toata durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 7 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 - Direcția Administrație Public, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești astazi, 27 februarie 2013

Președinte de sedirila


Contrasemnează Secretar,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Dobre Niculae si Dobre Emilia în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str.Malu Roșu nr.55, bl.4F, sc.A, ap.2, parter, prin edificarea unui balcon

în exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alaturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibila în condițiile art.15, litera e), din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Dobre Niculae si Dobre Emilia, în calitate de proprietari ai apartamentului situat în Ploiești, str.Malu Roșu nr.55, bl.4F, sc.A, ap.l, parter, în baza contractului de vanzare -cumpărare autentificat sub nr.32758/27.05.1992, au solicitat prin adresele înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 16097/17.09.2012 si nr. 16097/30.10.2012 concesionarea terenului în suprafața de 3,27 mp situat la adresa sus menționata, în vederea edificării unui balcon.

Având în vedere cele prezentate precum si necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, propunem concesionarea terenului proprietatea Municipiului Ploiești în suprafața de 3,27 mp adiacent imobilului situat în Ploiești, str.Malu Roșu nr.55, bl.4F, sc.A, ap.2, către Dobre Niculae si Dobre Emilia pentru edificarea unui balcon la adresa sus menționata.

Fata de cele prezentate, supunem analizei si aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alaturat.

Consilieri:

Dumitru

Ganea Cristian


Popa Gheorghe

Bolocan Iulian

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Dobre Niculae si Dobre Emilia în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str.Malu Roșu nr.55, bl.4F, sc.A, ap.2, parter, prin edificarea unui balcon

Potrivit art.15, litera e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fara licitație publica, cu plata taxei de redeventa stabilita potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alaturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererea nr. 16097/17.09.2012, cu documentația aferenta anexata, Dobre Niculae si Dobre Emilia, în calitate de proprietari, în baza contractului de vanzare -cumpărare autentificat sub nr.32758/27.05.1992, ai apartamentului situat în Ploiești str.Malu Roșu nr.55, bl.4F, sc.A, ap.2, parter, solicita concesionarea terenului în suprafața de 3,27 mp în vederea edificării unui balcon.

Terenul în suprafața de 3,27 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, str.Malu Roșu nr.55, bl.4F, sc.A, ap.2, parter face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

Conform Certificatului de urbanism nr. 1049/08.08.2012, terenul propus spre concesionare are folosința actuala - curți construcții si se încadrează în zona valorica B conform prevederilor Hotărârii nr.553/21.12.2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Dobre Niculae si Dobre Emilia au obtinut avizele si acordurile privind utilitățile urbane si infrastructura stabilite prin Certificatul de urbanism nr. 1049/08.08.2012.

Cererea domnului Dobre Niculae prin care solicita concesionarea terenului în suprafața de 3,27 mp, în vederea extinderii apartamentului situat în Ploiești, str.Malu Roșu nr.55, bl.4F, sc.A, ap.2, parter prin edificarea unui balcon a fost analizata în cadrul Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din data de 18.12.2012 si a fost avizata favorabil.

Prin adresa nr. 16097/30.10.2012, domnul Dobre Niculae si doamna Dobre Emilia au transmis un raport de evaluare întocmit de către Antonescu I. Adrian - întreprindere Individuala, pentru terenul in suprafața de 3,27 mp situat in str.Malu Roșu nr.55, bl.4F, sc.A, ap.2, parter.

Conform raportului de evaluare întocmit de către Antoqesc^îî.'’'Adrian -întreprindere Individuala, valoarea terenului adiacent apartamentimi^mi^SanstrtîiJalu Roșu nr.55, bl.4F, sc.A, ap.2, parter, în suprafața de 3,27 mp afjj&t stabilita la-7148 euro/mp, rezultând o valoare totala de 484 euro echivalentul a 2w^t^ila^n/^u^ de 4,545 lei/euro.

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenuM-m_;șdprâfata de 3,27 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, str.Malu Roșu nr.55, bl.4F, sc.A, ap.2, parter, către domnul Dobre Niculae si doamna Dobre Emilia în vederea extinderii apartamentului proprietate personala prin edificarea unui balcon, pe o perioada de 49 ani. Consideram ca este necesara recuperarea valorii terenului, stabilita de Antonescu I. Adrian - întreprindere Individuala, în termen de 25 ani, rezultând o redeventa anuala de 88,00 lei. Redeventa stabilita se va achita de către concesionar pe toata durata concesiunii. Aceasta se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistica. Plata redeventei se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR\EXECUTIV, Florin Petra€he


SEF SERVICIU,

Viorica Patrașcu 4///

SEF SERVICIU,

Gabriela Mândrutiu

VIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Iulia Alexandru


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Crachinoiu

2 0 FE3 2013


întocmit:

Ruxandra Ionescu

•         SUPORT TOPOGRAFIC ■• '

-..... scara 1 : SCO* '               \ '     .    -••••■

■; Teritoriu!. Ploiești: str. ÎVlalu Roșu nr 55 bloc 4 FJscâfa A. parter, ap. 2, intravilan"' -

Proprietari: DOBRE NICULAE si DOBRE EMILIA*' ~T! "A '

- cu domiciliu! in Ploiești, str. Malu Roșu nr. 55. bloc 4F,scara’A. parter, ap. 2

Acte proprietate : contract vânz a re-cum pa rare nr 32756/2705.1992                ','■■■

■   - ■            încheiere BCF nr. 30365/02.07,20.12 i

extras informare nr. 30365/30.05.2012 !

Suprafața teren conform acte proprietate : 280 mp      !

Suprafața teren conform măsurători: 286 mp

Terenul este amplasat in intravilanul municipiului Ploiești i

Nr, cadastral provizoriu : 130463-C1-U2

Cocrj V         Latura


'382832.294"'

382631,378 ' "382832.874

579373.743

'579381.804

579381,954 L

4

ț 382832,073 579389,073

,5

, 382830,578 . 579385.923

'6

( 382829,677: 579396,939

1 7

I 302818,394 : 579395,810

8   ; 302819,295: 579387,795!

9

: 382817,815' 579387.647

10

i 382818,615 i 579380,528 i

11

i 382820,096 ț 579380,676

12

i 382821.002 | 579372.614

1    I 382832,284 : 579373,743 f

Suprafața C1 = 286 mp


8,112 I

1.504

7,164 1


1,502 i

8,066 I

11,339 j

8,066 I

1,488 }


1,488

8,112

11,339


Sistem de proiecție stereo 1970


S.G.ȚOPDONA S.R.L. CUI 25811725 .---<

Autorizație seria B<f;«f0T4-«c?; clasa III?'-'    _<

a:n;c,p.1.

-.țȚ -7

L- ■ ’ ■ ing. DUMITRU țiO!A MIH‘EL&.

Autorizație seria kO-B-F Nr CȚ&5 ■

ANC’pJ..Cocrd X

Ceerd' Y

. 1

' 382819.295

579387j795

2.200;

1.438 ■

2,200 ;

1.438 ■

I2

; 382819,050

. 579389'981 —

‘3

i 382817,569

579389.833 ■—

lL

| 382817,615

579387,647

j1 | 382819.295

579387.795 r~

| Suprafața C2 = 3.27 mp                       I

| (teren ce se va ccr.ceswa pentru construire taiccn) l


,'t Data

4   07.2012


Scara î zCCProprietari: DOBRE NICULAE DOBRE EMILIA


Adi'iBSă Pîorssti. Str. Mdlu Roșii nr 55 o «GC r 5C. A.


IMDlVl<DVA£Jî


Sediul social: PLOIEȘTI, str. SCORUȘULUI, nr. 5A, bloc 12B, ap. 19, județul PRAHOVA C.U.I. 27256199


VÂLUAR

PRIVIND

UNUI TERENU AMPLASAT

IN PLOIEȘTI

Str. Maiu Roșu, nr. 55, Bl. 4F

JUD. PRAHOVA

ÎN VEDERE STABILIRII REDEVENTEI

OCTOMBRIE

2012


TITULAR,JINlONESCO I. A&RJJWLL


RAPORT DE EVALUARE A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE TIP TEREN

PENTRU DETERMINAREA VALORII REDEVENTEI LUNARE1.

EVALUATOR

ANTONESCUI. ADRIAN

Certificat/Legitimație

ANEVAR

Nr. 10255/2012

Asigurare profesională nivel de acoperire/nr./ an

10.000 EURO/nr.l 441 /2Q12

’ ni

Reprezentant -funcția

Adrian An ton eseu- titular

Expert evaluator

Adrian Antonescu

Parafa

Nr. 10255-valabilă 2012

Adresa evaluatorului

 • - Orașul: PLOIEȘTI

s Strada Scorușului nr. 5A, bloc 12B, scara 1, apartament 19

 • - Telefon: 0744.3sl.861, Fax: 0244.195.006

’« E-mail: adrain.antonescu@gmail.corn


2.

CLIENT (cel care plătește executarea raportului]

Persoană fizica DOBRE NICOLAE

Adresa

 • • Orașul: Ploiești,

 • • Str. Malu Roșu nr.55, Bl. 4F, Sc. A, Ap. 2

DESTINATARUL RAPORTULUI

Persoana fizica : DOBRE NICOLAE


3.

PROPRIETATEA EVALUATĂ (conform inspecției)

Proprietate imobiliara compusă din:

1 TEREN in suprafața de 3,27 mp t situat pe raza Municipiului Ploiești

Str. Malu Roșu nr.55, Bl. 4F, Sc. A

Proprietar

Persoană Juridica :Consiliul Local Ploiești

Adresa proprietății

Municipiul Ploiești Str. Malu Roșu nr.55, BL 4F, Sc. A

Condiții limitative deosebite

Terenul ce face obiectul prezentei lucrări urmeaza a fi concesionat* pe acesta urmând a fi construit un balcan Ia parterul blocului 4F, ScA Suprafața ce se va concesiona este de 3,27 mp improprie oricărei alte utilizări, fiind ocupata in prezent de trotuarul aferent blocului


4. DECLARAREA VALORII VALOAREA DE PIAȚĂ ESTIMATĂ

A DDnpDT'pTAȚTT

Zi â mvT 4. *aJu 4. Za a 44

TEREN - 2200 LEI SAU

V^JLEULUNA

A

VAL

OAREA FĂRĂ TVA

/


jzgwofflEscv i. mwnll5.

BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piața si capitalizarea veniturilor

U L

SCOPUL EVALUĂRII

Stabilirea redeventei

DATA INSPECȚIEI PROPRIETĂȚII

Inspecția a fost efectuată de către ing.Antonescu Adrian la data de 23,10.2012

DATA ÎNTOCMIRII

RAPORTULUI DE

EVALUARE

25.10.2012

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

1 EURO =4.545 LEI

6.

DATE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE

Temei legal:

- Contract de vanzare-cumparare 32758/27.05.1992, Intabulat cu nr.!30463-Cl-U2 conf. încheierii 30365/02.07.2012

Dreptul de proprietate: Deplin

în ANEXA nr. 2 sunt prezentate copiile xerox ale actelor menționate.

7.

DATE PRIVIND

DOCUMENTAȚIA

CADASTRALĂ

în ANEXA nr. 3 sunt prezentate copiile xerox ale planurilor de situație

8.

UTILIZAREA ACTUALĂ

A PROPRIETĂȚII

Ocupate de proprietar- domeniu public

9.

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

URBANA: INTRAVILAN Zona Malu Roșu semicentral

ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAȚIE ÎN APROPIERE

 • * Auto transport in comun la 200-350 m

a Feroviar: Gara Ploiești Vest la circa 2000 m

 • * Calitatea rețelelor de transport: asfaltat in stare buna-

CARACTERUL

EDILITAR AL ZONEI

Tipul zonei

a Zona aproape exclusiv rezidențiala bine organizata. în zonă se află

» Rețea de transport în comun auto si tramvai

* Dotări civile complete, inclusiv supermaket, școala, sevicii ,etc.

UTILITĂȚI EDILITARE

8 Rețea urbană de energie electrică: existentă E Rețea urbană de apă: existentă

B Rețea urbană de termoficare: existentă

• Rețea urbană de gaze: existentă

■ Rețea urbană de canalizare: existentă

= Rețea urbană de telefonie: existentă

GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV.

* Poluare aeriana medie-intensa

■ Poluare fonică moderata

AMBIENT

» Trafic auto moderat- strada secundara

CONCLUZIE PRIVIND

Zona de referința nefavorabilă comercial

10.

DESCRIEREA TERNULUI

DATE.GENERALE

IDENTIFICARE

Terenul ce face obiectul prezentei lucrări este teren cu destinația spațiu verde in fata blocului de locuințe, amplasat in vecinătatea imediata a blocului nr. 4F, In intravilanul municipiului Ploiești, Prahova

Amplasamentul-e^țefrn partea de Vest a Municipiului, adiacent unei artere principale (Stf. Malu Roșu ), la circa 1,5 km de Centru si la circa 400 m de Piața 9 Mai, 8=3,27 mp, avand o forma dreptunghiulara

Zona este complet dotata cu utiiitati urbane( apa potabila, energie electrica, gaze, drumuri asfaltate si canalizare)

Terenul este plan, fara denivelări, sau cu stratul de apa freatica la adâncime.

ALTE DOTĂRI ȘI

AMENAJĂRI

Nu


11.

ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI ȘI

SUBPIEȚEI

 • ■ Piața terenurilor cu destinația curți-construcții din zona se confrunta cu oferta medie, mai ales pentru terenuri cu suprafața mica- medie, dispersate si cu o cerere limitata pana Ia dispariție

 • ■ Din cercetarea ofertei in presa de mica publicitate, pe slte-urile agențiilor imobiliare si publicitatea directa pe internet, rezulta o stagnare îndelungata a cererii (mai ales pentru terenuri similare celui evaluat, cu perspective de dezvoltare urbanistica redusa cel puțin pentru un viitor previzibil si in conditiille actualei crize economice prelungite)

NATURAZONEI

■ Zonă rezidențiala si comerciala puternic urbanizata cu dezvoltare puternica in trecut si redusa in prezent datorita lipsei ternurilor adecvate unor dezvoltări imobiliare semnificative

•Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare din lipsa cererii si a resurselor financiare necesare unor investiții masive.

• Din punct de vedere economic: zona relativ activa - micro firme, mica producție si sevicii ( mai ales banei, zona Gh. Grigore Cantacuzino).

OFERTA DE

PROPRIETĂȚI IMOBILIARE SIMILARE

■ în stagnare

• Cerere foarte săracă

CEREREA DE

PROPRIETĂȚI

SIMILARE

în stagnare

Cerere in stagnare aproape inexistenta


JlNtONESCO I. JKDțRJJ&TLL


ECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)

a Dezechilibru major în favoarea OFERTEI

OFERTE PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

B Minim: 75 EURO /mp

= Maxim: 350 EURO/mp cu circa 12 luni in urma, funcție de suprafața si poziția fata de zonele verzi si comerciale sau de obiective de agrement (parei, locuri de joaca etc.)

CONCLUZII ȘI TENDINȚE

PRIVIND PIAȚA

PROPRIETĂȚII

= Puternic dezechilibru în favoarea OFERTEI

* Tendință de stagnare in echilibru prelungit

a REZULTATUL CERCETĂRII: posibilitatea stagnării sau scăderii abrupte pențr^vntor apropiat si creștere moderate a prețurilor din tr. IV 20'12 j funcție de evoluția situației economice si politice)

■ GREU VANDABIL


 • 13. EVALUARE

  REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

  STANDARDE INTERNAȚIONALE DE EVALUARE - EDIȚIA 2011

  " 1VS1 - Valoarea de piață - baze de evaluare

  E IVS 2 - Baze de evaluare diferite de valoarea de piață " IVS 3 — Raportarea evaluării

  s IVA 2 - Evaluarea pentru garantarea împrumutului GN1 - Evaluarea proprietății imobiliare

13.1. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației directe

în ANEXELE nr. 1.1 sil. 2 este prezentata determinarea valorii de piață prin metoda comparației de piață prin corecții brute.


VALOAREA DE PIAȚĂ DETERMINATĂ PRIN METODA COMPARAȚIEI DIRECTE

AN 2012

TEREN - 2.200 LEI

VALOAREA NU CONȚINE T.VA.


1.3.2 STABILIREA REDEVENTEI

Redeventa se sabileste in baza ipotezei ca valoarea terenului va fi recuperata pe durata unei generații de munca estimata la 25 ani adica 300 luni.

singura rata.


nu se achita întreaga valoare intr-o

j^omscv L

 • 14. DEFINIȚII» IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE ȘI ALTELE

14.1 DEFINIȚII

• VALOREA DE PIAȚĂ


Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și tară constrângere.


14.2 IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE:

 • 1.  Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

 • 2.  Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare.

 • 3.  Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. în acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valahii și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. în cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil] și responsabilă.

 • 4.  Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

 • 5.  Proprietatea nu a fost expertizată detaliat Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

 • 6.  Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea» starea și structura solului, stime tura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.Ț sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.Ț care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune ca nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

JINTOMESCU L


7.


8.


Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evâluar^dini.s&E z care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte.fovafoatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane* cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat.

Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport*

9.

îri scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport.


 • 15. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare* peS'care îl semnez* a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare1 și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori* solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. în aceste condiții* subsemnatul* în calitate de elaborator* îmi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

 • 16. CERTIFICARE

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

 • 1. Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul rapert sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte* precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 15.10.2012.

 • 2. Analizele* opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele* opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

 • 3. Nu am interese anterioare* prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes persana) privind părțile implicate în prezenta misiune* excepție făcând rolul menționat aici.

 • 4. Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea.

 • 5. Analizele* opiniile și concluziile mele au fost formulate* la fel ca și întocmirea acestui raport* în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.

 • 6. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare* nici o altă persoană nu mi-a acordat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.

 • 17. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE

întrucât piața ternurilor agricole cu suprafețe similare din zona este in stagnare prelungita* o abordare pe baza comparațiilor de piața nu ar conduce la rezultate fiabile. Au fost identificate oferte de vanzare pentru terenuri extravilane din zona vechi de peste 24 de luni* reduse cu circa 5Q%, si care nu si-au găsit inca cumpărător.

Abordarea pe baza Celei Mai Bune Utilzar i (in cazul de fata dezvoltarea unor complexuri rezidențiale) nu a fost considerata realista di cauza lipsei infrastructurii urbane* atat in prezent* cat si intr-un viitor previzibil.

JtNfâNESCV L jm&lWLL


Din acest motiv s-a ales abordarea bazata pe valori de randament, in condițiile ex? terenurilor. S-a tinut de asemeni, seama de forma geometrica a terenurilor, de poziția lor, f — o scădere a randamentelor lucrărilor mecanizate.

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE , A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE ESTE:VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

TEREN- 2.200 LEI SAU

7,33 LEI/LUNA

VALOAREA ESTE FĂRĂ T.V A             , . -

ANEXE

ANEXA Nr.l:


ANEXA Nr.2


ANEXA

ANEXA A:

ANEXA B:Determinarea valorii prin capitalizarea profitului brut Fotografii din satelit ale zonei

Fotografii ale proprietății

Contracte de vânzare/cumpărare

Planuri de situație

ANEXA nr.1.1

ABORDARE PRIN METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚĂ (TEREN 1)an 2012

Elemente de comparație

Subiect

Comp A

Comp B

Comp C

Suprafața

3.27

300

271

450

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

250

332

144

Drepturi de proprietate

DOMENIU PUBLIC

integral

integral

integral

Valoarea corecției (Euro/mp)

10%

10%

25%

Preț corectat

275

365

180

Condiții de vanzare (-20% din ofertai

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Euro/mp)

55.00

73.04

72.00

Preț corectat

220.00

292.16

108.00

Localizare

MAI SLAB

MAI SLAB

MAI SLAB

Valoarea corecției (%)

10%

10%

10%

Preț corectat

242.00

321.38

118.80

Acces

MAI BUN

MAI BUN

SIMILAR

Valoarea corecției (%)

-10%

-10%

5%

Valoarea corecției (EUR/mp)

-24

-32

6

Preț corectat

217.80

289.24

124.74

Destinația (utilizarea terenului)

SPAȚIU VERDE

CONSTRUIBIL

CONSTRUIBIL

CONSTRUIBIL

Valoarea corecției (eur/mp)

25

25

25

Preț corectat

242.80

314.24

149.74

Utiiitati

toate

toate

toate

toate

Valoarea corecției (EUR/mp)

0.00

0.00

0.00

Preț corectat

242.80

314.24

149.74

Suprafața

3.27

300

271

450

Corecție procentuala

10%

10%

10%

Valoarea corecției (EUR/mp)

24.28

31.42

14.97

Preț corectat

267,08

345.66

174.71

Si altele (deschiderea la strada, forma, PUZ, panta etc)

plan

plan

plan

plan

Total corecție bruta

175.48

224.02

164.71

total corecție bruta cea mai mica

125

Valoarea estimata

rotund

164.71 EUR/mp

S teren - 3.27 mp

500 €

2,200

LEI


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

PLOIESTl.-str.-Malu-Rosunr.-SS.-blocAE.-scara A.parter,

RELEVEU APARTAMENT

scara 1:100Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

1686

280

Ploiești, str. Malu Roșu nr. 55, bloc 4 F, scara A, parter, ap. 2

Carte funciara colectiva nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuala (U)

CF individualaS utila (mp) 16,28
- xyy?^. ./Lrn .x

: H ■! Xk? '''A


2? 382875


SUPORT TOPOGRAFIC

scara 1 :500


Teritoriul: Ploiești, str. Malu Roșu nr. 55, bloc 4 F, s


Proprietari : DOBRE NICULAE si DOBRE EMILIA - cu domiciliul in Ploiești, str. Malu Roșu


Acte proprietate : contract vanzare-cumparare nr. 32758/27^01 bg92‘ încheiere BCF nr. 30365/02.07.2012 extrasinformare’rirr 30365/30.05.2012Suprafața teren conform acte proprietate: 280 mp

Suprafața teren conform măsurători : 286 mp

Terenul este amplasat In intravilanul municipiului Ploiești Nr, cadastral provizoriu : 130463-C1-U2Pct

Coord'X

Ccord, Y

Latura

1

362832,284

579373,743

8,112

2

382831,378

579381,804

3

382832,874

579381,954

1 ,504

4

382832,073

579389,073

7,164

5

382830,578

579388,923

1 >502

6

382829,677

579396,939

8,066

7

382818,394

579395,810

11,339

e

382819,295

579387,795

8,066

9

382817,815

579387,647

1,488

10

382818,615

579380,528

7,164

11

382820,096

579380,676

1 ,488

12

382821,002

579372,614

8,112

1

382832,284

579373,743

11,339

Suprafața C1 = 286 mp


Pd

Coard.X

Coord. Y

Latura

1

382819,295

579387,795

2,200

1,488

2,200

1,488

2

382819,050

579389,981

3

382817,569

579389,833

4

382817,815

579387,647

1

382819,295

579387,795

Suprafața C2 = 3,27 mp

(teren ce se va concesiona pentru construire balcon)


are


J jassoo fiRecepționat O.C.P.I. PRAHOVA

Sistem de protecție stereo 1970_______________ Conform legii 50/1991, republicata in 2004

/ S.O/TOPDONAS.R.L.-

■CUI 25811725--

Ț •:   >- Auțorizâtiâ^seria

OBIECTUL: SUPORT TOPOGRAFIC

PENTRU OBȚINERE AUTORIZAȚIE CONSTRUIRE SI ÎNCHIDERE BALCON

• v /W      i

it& DdMIȚRUgDfA^.W^\ J Autcrizâtie'seria Rb-ET-F              £

A.N.X

>1 Data:

'/ 07.2012

Scara: 1:500

Proprietari: DOBRE NICULAE DOBRE EMILIA

Adresa : Ploiești, str. Malu Roșu nr. 55, bloc 4 F, sc. A, parter, ap. 2


OFERTA A

Aceasta este o oferta speciala

Terenuri de vanzare in Ploiești, Marasesti (Marasesti)

Adaugatla: Luni, 06 Septembrie, 2010 06:17 Actualizat la: Duminica, 24 Aprilie, 2011 19:37 Expira la: Duminica, 26 August, 2012 06:17 Modalitate contact: (NotShown)

Anunț postat de : Agenție imobiliara

Terenuri de vanzare m Ploiești^ IMarasesti       ",

Suprafața: 230 mp

Posibilitate de extindere pana la 400 mp

Toate utilitățile

Deschidere: 12 ml

Preț: 50.000 Euro

RE/MAX STAR IMOBILIARE

Suna acum la: +40 244 54 55 05

OFERTA B

Aceasta este o oferta speciala

Anunț postat de

: Agenție imobiliaraTerenuri de vanzare in Ploiești, Cantacuzino

Suprafața : 335 mp

Deschidere :13 ml

POT : 50%

CUT: 1,50

Utilizări: locuințe in blocuri,servicii profesionale,sociale si comerț,activitati nepoluante


Preț: 200 Euro/mp

RE/MAX STAR IMOBILIARE PLOIEȘTI

Suna acum la: +40 244 54 55 05

+40 244 59 01 27


OFERTA C

6^5.000 EUR (negociabil)

ID : X2L81303I Agent: IOANA AXTNTE (0731-348133)
Suprafața teren: 450 mp Categorie: Intravilan Front stradal: 19.7 m Construcție pe teren: Nu Nr. fronturi: -Suprafața construita: -

Utilitari

'/Curent, Utilitari in zona

Destinație

rezidențial _. Alte informații

/ Suprafața de teren oferita spre vanzare variaza intre 400 - 500 mp, in funcție de dorința clientului.

Alte detalii zona:

Disponibilitate proprietate: imediat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Dobre Niculae și Dobre Emilia în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str. Malu Roșu nr. 55, bl. 4F, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon

și a emis:

SECRETAR,

Cristian Ganea


Data:    2~£. 2&UI