Hotărârea nr. 57/2013

Hotãrârea nr. 57 privind concesionarea directã a unui teren cãtre Azoitei Ionut Constantin si Azoitei Iuliana Alina în vederea extinderii apartamentului proprietate personalã situat în Ploiesti, Aleea Profesorilor nr.7, bl.61H2, ap.1, parter, prin edificarea unui balcon

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL* LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 57 privind concesionarea directă a unui teren către Azoitei Ionut Constantin si Azoitei Iuiiana Alina în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Profesorilor nr.7, bI.61H2, ap.l, parter, prin edificarea unui balcon

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea directă a unui teren către Azoitei Ionut Constantin si Azoitei Iuiiana Alina, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Profesorilor nr.7, bl.61H2, ap.l, parter, prin edificarea unui balcon;

Potrivit prevederilor art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art.15, lit. e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în data de 11.12.2012 si 12.02.2013;

în temeiul art.36, alin.(2), lit.c) si alin.(5), lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă trecerea' din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, Aleea Profesorilor nr.7, bl.61H2, ap.l, parter, în suprafață de 7,81 mp, identificat conform planului de situație întocmit de către P.F.A. Dragomir L.Traian ”LEOTEH” care constituie Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 - însușește evaluarea efectuată de către Antonescu I. Adrian - întreprindere Individuala pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, Aleea Profesorilor nr.7, bl.61H2, ap.l, parter, în suprafață de 7,81 mp, care constituie Anexa nr.2 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aprobă concesionarea directă către Azoitei Ionut Constantin si Azoitei Iuiiana Alina, a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, Aleea Profesorilor nr.7, bl.61H2, ap.l parter, în suprafață de 7,81 mp, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat la aceasta adresă prin edificarea unui balcon.

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

5

Art. 4 - Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenului menționat la art.l astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenului, stabilită de Antonescu I. Adrian - întreprindere Individuala, în termen de 25 ani și anume 180,00 lei/an pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, Aleea Profesorilor nr.7, bl.61H2, ap.l, parter, în suprafață de 7,81 mp atribuit către Azoitei Ionut Constantin si Azoitei Iuliana Alina.

Art. 5 - Aprobă ca redevența stabilită conform art.4 să se achite de către concesionar pe toata durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistică.

5                                                                                                     5

Art. 6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 7 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 - Direcția Administrație Public, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești astazi, 27 februarie 2013

Președinte de ședința

Gheorghe Sîrbti / /


Contrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacob

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Azoitei Ionut Constantin si Azoitei Iuliana Alina în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Profesorilor nr.7, bl.61H2, ap.l, parter, prin edificarea unui balcon

în exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alaturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibila în condițiile art.15, litera e), din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Azoitei Ionut Constantin si Azoitei Iuliana Alina, în calitate de proprietari ai apartamentului situat în Ploiești, Aleea Profesorilor nr.7, bl.61H2, ap.l, parter, în baza contractului de vanzare - cumpărare autentificat sub nr.530/21.03.2006, au solicitat prin adresele înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 15075/30.08.2012 si nr. 15075/13.09.2012 concesionarea terenului în suprafața de 7,81 mp situat la adresa sus menționata, în vederea edificării unui balcon.

Având în vedere cele prezentate precum si necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, propunem concesionarea terenului proprietatea Municipiului Ploiești în suprafața de 7,81 mp adiacent imobilului situat în Ploiești, Aleea Profesorilor nr.7, bl.61H2, ap.l, către Azoitei Ionut Constantin si Azoitei Iuliana Alina pentru edificarea unui balcon la adresa sus menționata.

Fata de cele prezentate, supunem analizei si aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alaturat.

Popa Constantin, .  /

Popa Gheorghe

Bolocan Iulian

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Azoitei Ionut Constantin si Azoitei Iuliana Alina în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Profesorilor nr.7, bl.61H2, ap.l, parter, prin edificarea unui balcon

Potrivit art.15, litera e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fara licitație publica, cu plata taxei de redeventa stabilita potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alaturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererea nr. 15075/30.08.2012, cu documentația aferenta anexata, Azoitei Ionut Constantin si Azoitei Iuliana Alina, în calitate de proprietari, în baza contractului de vanzare - cumpărare autentificat sub nr.5 3 0/21.03.2006, ai apartamentului situat în Ploiești Aleea Profesorilor nr.7, bl.61H2, ap.l, parter, solicita concesionarea terenului în suprafața de 7,81 mp în vederea edificării unui balcon.

Terenul în suprafața de 7,81 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, Aleea Profesorilor nr.7, bl.61H2, ap.l, parter face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

Conform Certificatului de urbanism nr.552/05.05.2012, terenul propus spre concesionare are folosința actuala - curți construcții si se încadrează în zona valorica C conform prevederilor Hotărârii nr.553/21.12.2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Azoitei Ionut Constantin si Azoitei Iuliana Alina au obtinut avizele si acordurile privind utilitățile urbane si infrastructura stabilite prin Certificatul de urbanism nr.552/05.05.2012.

Cererea domnului Azoitei Ionut Constantin prin care solicita concesionarea terenului în suprafața de 7,81 mp, în vederea extinderii apartamentului situat în Ploiești, Aleea Profesorilor nr.7, bl.61H2, ap.l, parter prin edificarea unui balcon a fost analizata în cadrul Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din data de 11.12.2012 si a fost avizata favorabil.

Prin adresele nr. 15075/30.08.2012 si nr. 15075/13.09.2012, domnul Azoitei Ionut Constantin si doamna Azoitei Iuliana Alina au transmis un raport de evaluare întocmit de către Antonescu I. Adrian - întreprindere Individuala, pentru terenul in suprafața de 7,81 mp situat in Aleea Profesorilor nr.7, bl.61H2, ap.l, parter.

Conform raportului de evaluare întocmit de către Antonescu I. Adrian -întreprindere Individuala, valoarea terenului adiacent apartamentului situat în Aleea Profesorilor nr.7, bl.61H2, ap.l, parter, în suprafața de 7,81 mp a fost stabilita la 129,45 euro/mp, rezultând o valoare totala de 1011 euro echivalentul a 4500 Iei la un curs de 4,45 lei/euro.

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenului în suprafața de 7,81 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, Aleea Profesorilor nr.7, bl.61H2, ap.l, parter, către domnul Azoitei Ionut Constantin si doamna Azoitei Iuliana Alina în vederea extinderii apartamentului proprietate personala prin edificarea unui balcon, pe o perioada de 49 ani. Consideram ca este necesara recuperarea valorii terenului, stabilita de Antonescu I. Adrian - întreprindere Individuala, în termen de 25 ani, rezultând o redeventa anuala de 180,00 Iei. Redeventa stabilita se va achita de către concesionar pe toata durata concesiunii. Aceasta se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistica. Plata redeventei se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTO

Florin


Fjtiv,

J


SEF SERVICIU,

Viorica Patrașcu fv

SEF SERVICIU,

Gabriela Mândrutiu

VIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE


PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS,

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Crâteiunoiu
întocmit:

Ruxandra Ionescu


SUPORT TOPOGRAFIC /. scara j : 500


domeniu public parcare, 'Amplasament-':


; f plan de încad^arWn^zonA :-' ■ scara 1: Ijd’^JOOT -T:   -


Construcție existenta— H. streasino = 2.60 m H. coamaTERITORIU ADMINISTRATIV: PLOIEȘT. .....' ' '

Adresa: ,mun. Ploiești, Aleea Profesorilor, nr. 7. Bi. 61H2;Parter; ap- 1,jud. Prahova. Proprietar: AZOIȚEIIONUȚ-CONSTANTIN din PloieștiTstri- Cumpătul, nr. 6, bloc H12, ■. -                                   et. 2, ap: 11 ;;jud Prahova- .

și AZOIȚEI IULIANA-ALINA din ploiești, str.Cosmpnauților, nr. 2, bl. 124B, sc. B. ap. 37, jud. Prahova.

Act de proprietate: Contract de vănzare-cumpărarenr. 530 din 21.03.2006.

Corpul de proprietate areNR. CĂD. 7344/61H2;-;1.

Suprafața utilă apartament: 53,25 mp. (în acte S.constr. =63,90 mp.)

Suprafața teren:              25,30 mp. (proprietate de sfat)

Cota indiviză:                 4,49 %

Suprafața bloc S=316.00 mp. (S=316.00 mp. din măsurători)

SUPRAFAȚA TEREN PROPUS PENTRU CONCESIONARE = 7,81 mp.


R.N.l

REPER NIVELMENT


Vizat O.C.P.I.-Prahova conf.L.50/1991

Republicata in 2004


INVENTAR DE COORDONATE TEREN PROPUS PENTRU CONCESIONA T

DEN ’UNCT CONT

COORDONATE

BIST W

XEnJ

Ytn3

333)22.33

579214.29

U5

' 2

383123.60

579214.57

6.25

3

383122.18

579220.66

1.25

4

383120.96

6.25


OBIECTUL:      SUPORT TOPOGRAE

pentru plan de situație in vederea obținerii autoriiatiei de "¥tftd<TRUlREMB.y^’6b


Proprietar: AZQI > ol IQNUi -L-ONSTAN < IN c.r, Ploiești. str. Cumpătul. rr. 6. btocH12. e: 2. ap. ii.jud Praticva

ș AZCiȚEi l’JLIANA ALINA din Plp'eș:.’. str. Coamona'jtiicr, r.r. 2. bl '2^3,


oL lK 4-a UL țvc,
IMDlVXDVALJl


Sediul social: PLOIES11, str. SCORUȘULUI, nr. 5A, bloc 12B, ap. 19, județul PRAHOVA O.U.1.27256199STUDII DE FEiAB EVALUĂRI BANCARE REEVALUĂRI PLANURI DE AFACERI CONSULTANTA MANA^c DOCUMENTAT» TEHNICE


titular,

2012

JW/rOWESCV L


RAPORT DE EVALUARE A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE TIP TEREN

PENTRU DETERMINAREA VALORII REDEVENTEI LUNARE'l _L*

EVALUATOR

ANTONESCUI. ADRIAN

Certificat/Legitimație

ANEVAR

Nr. 10255/2012

Asigurare profesională nivel de acQperire/nr./an

10.000 EURO /nr.1441 /2012

Reprezentant -funcția

Adrian Antonescu- titular

Expert evaluator

Adrian Antonescu

Parafa

Nr. 10255-valabilă 2012

Adresa evaluatorului

3 Orașul: PLOIEȘTI

a Strada Scorușului nr. SA. bloc 12B, scara 1, apartament 19

» Telefon: 0744.351.861, Fax: 0244.195.006

3 E-maih adr ain. anton eseu ©gmaiLcom


2.

CLIENT (cel care plătește executarea raportului)

Persoană fizica A2OITEI ION UT-CONSTANT IN

Adresa

3 Orașul: Ploiești.

a Aleea Profesorilor, nr. 1, Bl. 61 H2, parter, ap. 1

DESTINATARUL

RAPORTULUI

Persoană fizica : AZ OIȚEI ION UT-CONSTANTIN


3.

PROPRIETATEA EVALUATĂ (conform inspecției)

Proprietate imobiliara compusă din:

1 TEREN in suprafața de 7,81 mp. situat pe raza Municipiului Ploiești

Aleea Profesorilor, nr. 7, Bl. 61H2

Proprietar

Persoană Juridica :Consiliul Local Ploiești

Adresa proprietății

Municipiul Ploiești Aleea Profesorilor, nr. 7, Bl. 61 H2

Condiții limitative deosebite

Terenul ce face obiectul prezentei lucrări urmeaza a fi concesionat, pe acesta urmând a fi construit un balcan la parterul blocului BL 61H2.

Suprafața ce se va concesiona este de 7,81 mp improprie oricărei alte utilizări, fiind ocupata in prezent de trotuarul aferent blocului


4. DECLARAREA VALORII VALOAREA DE PIAȚĂ ESTIMATĂ A PROPRIETĂȚII

. TEREN- 4.500 LEI SAU

15LE19LUNA

VAL

DAREA FĂRĂ T.V A.

Z>rc

'VA ^antohescu-^ u î.ftDRM 2il

■5.

BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piața si capitalizarea veniturilor         .

SCOPUL EVALUĂRII

Stabilirea redeventei                          .

DATAT NSPECȚ IEI--------

PROPRIETĂȚII

"Inspecția a fost efectuată de către ihg.Ahtonescu Adrian^â^ta de 7.09.2012

DATA ÎNTOCMIRII

RAPORTULUI DE

EVALUARE

10.Q9.2012

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

1 EURO = 4.45 LEI6.

DATE PRIVIND

DREPTUL DE PROPRIETATE

Temei legal:

Contract de vanzare-cumparare 530/21.03.2006, Biroul Notarial Puscasu Ion

Intabulat cu nr.9452/3.Q2.2906 conf. încheierii 4508/03.03.2006

Dreptul de proprietate: Deplin

în ANEXA nr. 2 sunt prezentate copiile xerox ale actelor menționate.

7.

DATE PRIVIND

DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ'

în ANEXA or. 3 sunt prezentate copiile xerox ale planurilor de situație

8.

UTILIZAREA ACTUALĂ

A PROPRIETĂȚII

Ocupate de proprietar- domeniu public

9.

DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

URBANA: INTRAVILAN Zona Malu Roșu semicentral

ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAȚIE ÎN APROPIERE

Auto transport in comun la 200-350 m

a Feroviar: Gara Ploiești Vest la circa 2000 m

H Calitatea rețelelor de transport asfaltat in stare buna-

CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI

Tipul zonei

8 Zona aproape exclusiv rezidențiala bine organizata. în zonă se află

s Rețea de transport în comun auto si tramvai

ra Dotări civile complete, inclusiv supermaket, școala, sevicii ,etc.

UTILITĂȚI EDILITARE

a Rețea urbană de energie electrică: existentă a Rețea urbană de apă: existentă

- Rețea urbană de termoficare: existentă

a Rețea urbană de gaze: existentă

« Rețea urbană de canalizare: existentă .* Rețea urbană de telefonie: existentă

GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV.

B Poluare aeriana medie-intensa

3 Poluare fonică moderata

AMBIENT

° Trafic auto moderat- strada secundaraCONCLUZIE PRIVIND

AMPLASAMENTUL


| Zona de referința nefavorabilă comercial Dotări și rețele edilitare complete Poluare medie

Ambient urban civilizat
10.

DESCRIEREA TERNULUI

DATE GENERALE

IDENTIFICARE

Terenul ce face obiectul prezentei lucrări este teren cu destinația spațiu verde in fata blocului de locuințe, amplasat in vecinătatea imediata a blocului nr. 61 HZ, In intravilanul municipiului Ploiești Prahova

Amplasamentul este in partea de Vest a Municipiului, adiacent unei artere secundare (Aleea Profesorilor ], la circa 1,5 km de Centru si la circa 400 m de Piața 9 Mai, S= 7,81 mp, avand o forma dreptunghiulara

Zona este complet dotata cu utilitati urbanef apa potabila, energie electrica, gaze, drumuri asfaltate si canalizare)

Terenul aste plan, fara denivelări, sau eu stratul de apa freatica la adâncime.

ALTE-DOTĂRI ȘI

AMENAJĂRI

Nu11.

ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

c:

DEFINIREA PIEȚEI ȘI

SUBPIEȚEI

® Piața terenurilor cu destinația curti-constructii din zona se confrunta cu oferta medie, mai ales pentru terenuri cu suprafața mica- medie, dispersate si cu o cerere limitata pana la dispariție

B Din cercetarea ofertei in presa de mica publicitate, pe site-urile agențiilor imobiliare si publicitatea directa pe internet, rezulta o stagnare îndelungata a cererii (mai ales pentru terenuri similare celui evaluat, cu perspective de dezvoltare urbanistica redusa cel puțin pentru un viitor previzibil si in conditiiUe actualei crize economice prelungite)

NATURA ZONEI

2 Zonă rezidențiala si comerciala puternic urbanizata cu dezvoltare puternica in trecut si redusa in prezent datorita lipsei tomurilor adecvate unor dezvoltări imobiliare semnificative

3 Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare din lipsa cererii si a resurselor financiare necesare unor investiții masive.

» Din punct de vedere economic: zona relativ activa - micro firme, mica producție si sevicii (mai ales banei, zona Mihai Viteazul).

OFERTA DE ■

PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

SIMILARE

2 In stagnare

® Cerere foarte săracă

CEREREA DE

PROPRIETĂȚI

SIMILARE

în stagnare

Cerere in stagnare auro a ne inexistentaECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)

® Dezechilibru major în favoarea OFERTEI

(TA>Td'< <;v. ’ AJ..

OFERTE PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI

SIMILARE

B Minim: 75 EURO /mp

a Maxim: 350 EURO/mp cu circa 12 luni in urma, funcție de suprafața si poziția fata de zonele verzi si comerciale sau de obiective de agrement (parei, locuri de joaca etc.)

CONCLUZII Și TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII

a Puternic dezechilibru în favoarea OFERTEI

» Tendință de stagnare in echilibru prelungit

3 REZULTATUL CERCETĂRII: posibilitatea stagnării sau scăderii abrupte pentru viitor apropiat si creștere moderate a prețurilor din tr. IV 2012 ( funcție de evoluția situației economice si politice)

* GREU VANDABIL


 • 13. EVALUARE

  REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

  STANDARDE INTERNAȚIONALE DE EVALUARE - EDIȚIA 2011

  B IVS1 - Valoarea de piață - baze de evaluare

  n IVS 2 - Baze de evaluare diferite de valoarea de piață

  B FVS 3 - Raportarea evaluării

  n FVA 2 - Evaluarea pentru garantarea împrumutului GN 1 - Evaluarea proprietății imobiliare

13,1. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației directe

în ANEXELE nr.l.lsiL 2 este prezentata determinarea valorii de piață prin metoda comparației de piață prin corecții brute.

VALOAREA DE PIAȚĂ DETERMINATĂ PRIN METODA COMPARAȚIEI DIRECTE

AN 2012

TEREN 1 4.500 LEI

VALOAREA NU CONȚINE T.VA.

1.3.2 STABILIREA REDEVENTEI

Redeventa se sabileste in baza ipotezei ca valoarea terenului va fi recuperata pe durata unei generații de munca estimata la 25 ani adica 300 luni.

Teren Rezulta o valoare de 4.500 lei/3Q0 luni = 15 lei /luna in cazul in care nu se achita întreaga valoare intr-o singura rata.

JQM'OWESCV I.

 • 14. DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE ȘI ALTELE

14.1 DEFINIȚII

■ VALOREA DE PIAȚĂ


Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în. care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

■j

■ I

14.2 IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE:                                                                J

1.

■o

)

2.6.


Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană Iară obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează Ia punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și. celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport. Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare.

Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. în acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. în cazul în care exista o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile-de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

Proprietatea nu a fost expertizată detaliat Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.Ț sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.


JZNroWESCV 1.


ai H

 • 7.  Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de e\ _   .......p.'sțtră^pe

care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și

nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnicate de terțe părți.

 • 8.  Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci

  când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat.

  9. Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport.


 • 15. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE


Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. în aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, îmi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

 • 16. CERTIFICARE


Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

 • 1. Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 10.09.2012.

 • 2. Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

 • 3. Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

 • 4. Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea.

 • 5. Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.

 • 6. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.

 • 17. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE

întrucât piața ternurilor agricole cu suprafețe similare din zona este in stagnare prelungita, o abordare pe baza comparațiilor de piața nu ar conduce la rezultate fiabile. Au fost identificate oferte de vanzare pentru terenuri extravilane din zona vechi de peste 24 de luni, reduse cu circa 50%, si care nu si-au găsit inca cumpărător.

Abordarea pe baza Celei Mai Bune Utilzari (in cazul de fata dezvoltarea unor complexuri rezidențiale) nu a fost considerata realista di cauza lipsei infrastructurii urbane, atat in prezent, cat si intr-un viitor previzibil.

JWfâOMESCO 1. mjjm.


z?

■v z z

J H

ADin acest motiv s-a ales abordarea bazata pe valori de randament, in condițiile expioataru-derecț^a.-' terenurilor. S-a tinut de asemeni, seama de forma geometrica a terenurilor, de poziția lor^ăpt c^^riâuceTa •. o scădere a randamentelor lucrărilor mecanizate.

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE , A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE ESTE:VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

TEREN-4.500 LEI SAU

15 LEI/LUNA

VALOAREA ESTE FĂRĂT.VA.

EXPERT EVALUATOR ingADRIAN ANTONESCU


ANEXE

ANEXA Nr.l:

ANEXA Nr. 2

ANEXA

ANEXA A:

ANEXA B:

Determinarea valorii prin capitalizarea profitului brut Fotografii din satelit ale zonei

Fotografii ale proprietății

Contracte de vânzare/cumpărare

Planuri de situație

Ing. Adrian Antonescu H

s\ i few

1 ’ i      ii’ I. A,

\   < 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Azoiței Ionuț Constantin și Azoiței Iuliana Alina în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Profesorilor nr. 7, bl. 61H2, ap. 1, parter, prin edificarea unui balcon

și a emis:

(Lr A#c/q

Data: