Hotărârea nr. 56/2013

Hotãrârea nr. 56 cu privire la modificarea pozitiei 1044 din Anexa 1 la Hotãrârea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat al municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 56 cu privire la modificarea poziției 1044 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat

al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri : Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan, precum și Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune, modificarea poziției 1044 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești}

în baza prevederilor art.4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

In temeiul ari. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea poziției 1044 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești astazi, 27 februarie 2013
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


APROBAT, VICEPRIMAR IULIAN LIVIU T


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea poziției 1044 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești


Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate in proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 au fost incluse în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului mai multe categorii de bunuri, în Anexa nr.l fiind incluse locuințele supuse închirierii și terenurile aferente, înscrierea în anexele la hotărâre facându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidentele municipalității, fără a se efectua măsurători de specialitate .

Astfel, la poziția 1044 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești se află înregistrat imobilul - teren situat in Ploiești, str.Nicolae Simache nr. 4.

Precizăm că imobilul situat în Ploiești, str. Nicolae Simache nr. 4 este imobil mixt. Construcția și terenul aferent acesteia în suprafață de 235 m.p.se află în proprietatea numiților :

- Avram Comescu Diana și Bălan Nicolae Decebal potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. 1213/05.10.2012 și actului de apartamentare nr.1211/05.10.2012,


ambele autentificate de Biroul Notarului Public Tomescu Alice Crisl^^^con^ cu suprafața utilă de 68,24 m.p.și teren cu suprafața de 108,43 m.p. ‘ 235 m.p.) ;

Sima Marian și Sima Florin potrivit contractului de v nr.1455 /27.11.2012 autentificat de Biroul Notarului Public TomesciMAlice ( construcție cu suprafața utilă de 56,62 m.p.și teren cu suprafața de 48^ indiviză din 235 m.p.) ;

Harcan Ioana potrivit certificatelor de moștenitor de legatar particular nr.223-suplimentar/22.07.2004 și nr.285/03.10.2007, ambele autentificate de Biroul Notarilor Publici Asociați Lupu Marian și Lupu Maria Luiza, a contractului de vânzare-cumpărare nr,1129-N/05.05.1997 și a planului anexă la acesta, încheiate de către S.C.Conti.S.A.Prahova ( construcție cu suprafața utilă de 59,36 m.p.și teren cu suprafața de 77,69 m.p. cotă indiviză din 235 m.p. ).


Terenul curte de la adresa poștală Nicolae Simache nr. 4 se află în proprietatea municipiului Ploiești, și este închiriat în cote indivize proprietarilor mai sus menționați, în funcție de suprafața utilă a locuinței deținută în proprietate de fiecare dintre aceștia. Astfel, doamna Avram Comescu Diana și domnul Bălan Nicolae Decebal dețin o cotă indiviză în suprafață de 101,70 m.p. potrivit contractului de închiriere nr. 17558/11.12.2012 ; domnii Sima Marian și Sima Florin dețin o cotă indiviză în suprafață de 84,38 m.p. potrivit contractului de închiriere nr.21050/30.01.2013 și doamna Harcan Ioana deține o cotă indiviză de /0,10 m.p potrivit contractului de închiriere nr.957/31.03.2009 modificat prin actul adițional nr.22139/17.12.2012.

în urma demersurilor făcute de către doamna Avram Comescu Diana și domnul Bălan Nicolae Decebal în vederea intabularii în numele municipiului Ploiești a întregii suprafețe de teren curte, s-au constatat neconcordanțe cu privire la adresa poștala a terenului curte (liber de construcții) și la suprafața de teren ( suprafața terenului din măsurători este 225 m.p. conform planului intocmit de geodez autorizat ANCPI Nicolescu Ovidiu față de 256,18 m.p.cât figurează în prezent în evidențele Primăriei Municipiului Ploiești).

Prin cererea nr. 1879/25.01.2013 d-na Avram Comescu Diana â solicitat clarificarea acestor aspecte.

Prin adresa nr.34/05.02.2013 am solicitat Direcției Generale de Dezvoltare Urbană Ploiești să ne comunice care este adresa poștală corectă a terenului curte, liber de construcții sus menționat.

Potrivit adresei nr.300658/15.02.2013   a Direcției Generale de Dezvoltare

Urbană Ploiești adresa poștala a terenului curte este Nicolae Simache nr.4B.

Având in vedere faptul că adresa poștala a terenului curte este Nicolae Simache nr.4B, iar în urma măsurătorilor efectuate de către firma autorizată ANCPI s-a constatat că suprafața totală a terenului curte este de 225m.p.,se impune modificarea poziției 1044 din Anexa 1 la HCL nr.267/2006 în sensul precizării adresei poștale actuale a terenului curte : Nicolae Simache nr.4B, cât și a suprafeței corecte a terenului curte (liber de construcții). Această suprafață trebuie reîmpărțită celor trei proprietari ai imobilului construcție, funcție de suprafețele utile ale locuințelor deținute în proprietate, astfel:

- doamnei Avram Comescu Diana și domnului Bălan Nicolae Decebal care dețin o suprafață utilă 68,24 m.p.le revine o cotă indiviză de 83,35 m.p.teren curte;

domnilor Sima Marian și Sima Florin care dețin o suprafață utilă 56,62 m.p.le revine o cotă indiviză de 69,15 m.p.teren curte

doamnei Harcan Ioana care deține o suprafață utilă 59,36 m.p. îi revine o cotă indiviză de 72,50.m.p.teren curte .


//* A


----------------- ......r--------------

Aceste modificări vor face obiectul unor acte adtiționale la contractele de închiriere.

/X

In ședința din data de 19.02.2013, Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație,


Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale, a aprobat modificarea corespunzătoare a poziției 1044 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului dispunând promovarea proiectului de hotarare corespunzător.


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIUDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin TabircaAVIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC-ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL, CONTRACTEDIRECTOR,

Nicoleta CraciunoiuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea poziției 1044 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, din bunuri aflate in proprietatea sa, bunuri ce nu fac parte din domeniul public al localității.

In Anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr.4 si nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești sunt cuprinse imobilele aflate în domeniul privat al municipiului Ploiești, înscrierea în anexele la hotărâre făcându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidentele municipalității. Printre acestea se numără și terenul curte situat în str.Nicolae Simache nr.4, pentru care, cu ocazia măsurătorilor efectuate în vederea intabularii în numele municipiului Ploiești a întregii suprafețe de teren curte, s-au constatat neconcordanțe referitoare la adresa poștala a terenului curte (liber de construcții) și la suprafața reală de teren.

Astfel, având in vedere faptul că în urma măsurătorilor efectuate de către firma autorizată ANCPI, s-a constatat că suprafața de teren curte diferă fața de cea înregistrată în evidențele municipalității, cât și adresa nr.300658/15.02.2013 emisă de către Direcția Generală de Dezvoltare Urbană Ploiești, care atestă adresa poștală actuală a imobilului teren liber de construcții, se impune ca poziția 1044 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Nicolae Simache nr.4, să fie modificată în sensul menționării datelor de identificare actualizate.

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre analiză si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 1044 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al


Consilieri


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


ANEXA NR.1

LA HCL


TABEL

cu privire la modificarea poziției 1044 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

DIRECTOR EXECUTIV, Florin Petrache


NR. POZ.

ADRESA

IMOBIL

NUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAF.

(mp)

OBS.

1044

Nicolae Simache

nr.4B

Harcan Ioana

Teren curte

72,50

Sima Marian și

Sima Florin

Teren curte

69,15

Avram Comescu Diana și Bal an Nicolae Decebal

Teren curte

83,35

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tăbîrcă


SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI

ADMINISTRARE FOND LOCATIV

Elena Dinu

Primăria municipiului Ploiești

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Serviciul Evidență și Administrare Fond Locativ


ANEXA

PRIVIND REÎMPĂRȚIREA TERENULUI - CURTE SITUAT ÎN STR. NICOLAE SIMACHE , NR.4B

SUPRAFAȚA TOTALĂ TEREN CURTE STR. NICOLAE SIMACHE NR.4B CONFORM MĂSURĂTORILOR = 225 mp


SUPRAFAȚA UTILĂ DEȚINUTA DE PROPRIETARI:

D-nii Sima Marian și Sima Florin = 56,62 mp potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. 1455 /27.11.2012 autentificat de Biroul NotaruluiTomescu Alice Cristina;

D-na Avram Comescu Diana și D-nul Bălan Nicolae Decebal = 68,24 mp potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr. 1213/05.10.2012 și actului de apartamentare nr. 1211/05.10.2012,. ambele autentificate de Biroul Notarului Public Tomescu Alice Cristina;

D-na Ha rea n Ioana — 59,36 m.p. potrivit certificatelor de moștenitor de legatar particular nr.223-suplimentar/22.07.2004 și nr.285/03.10.2007, ambele autentificate de Biroul Notarilor Publici Asociați Lupu Marian și Lupu Maria Luiza, a contractului de

U vânzare-cumpărare nr.l 129-N/05.05.1997 și a planului anexă la acesta încheiate de către S.C.Conti.S.A.Prahova, a adresei nr.21/11.02.2013 eliberată de către S.C. ACONSA CONSTRUCT TRANZIMOB S.A;


SUPRAFAȚA UTILĂ TOTALĂ = 184,22 mp

Domnilor Sima Marian și Sima Florin le revine - 69,15 mp teren curte

184,22 mp -

225 mp

xmp


56,62m.p.

X = 56,62 mp x 225 mp = 69,15 mp

184,22mp

D-nei Avram Comescu Diana și d-lui Bălan Nicolae Decebal le revine - 83,35 mp

teren curte

184,22 mp -

68,24 m.p.


225 mp

- x


X = 68,24mp x 225 mp = 83,35 mp


184,22mpD-nei Harcan Ioana îi revine -72,50 mp teren curte

184,22mp------------------------------------- 225mp

59,36 m.p. --------------------------------- x

X= 59,36 m.p.x225 m.p = 72,50 mp

184,22 mp

)


Director ExefcuțK, Florin Petr


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabirca

Serviciul Evidenta si Administrare

Fond Locativ

Elena Dinu


frdm-:directia urbanism prahdua


FAX NO. :024459612BFeb. 15 2013


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

Str. șt, Greceanu nr. 11, bloc K 8 100166 ------<<-----—-— tel/fax: 0244 596128 www.ploiesti.ro1'5. FEB. 2013


CĂTRE

DIRECȚIA DE GESTIUNE ’ PATRIMONIU .

. SERVICIUL EVIDENȚĂ Șl ADMINISTRARE FOND LOCATIV .


Referitor la adresa dumneavoastră înregistrată cu fir. 300658/06.02,2013 (nr. 34/05.02.2013) prin care solicitați stabilirea adresei poștale pentrui'imofiilul (teren cu. S = 225,00 mp) situat Tn Ploiești, str. Nicoiae Simache rir, 4 și care aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, vă comunicăm următoarele:

Potrivit evidențelor existente în arhiva Primăriei privind stabilirea adreselor poștale a imobilelor din municipiul Ploiești, precum și a verificărilor efectuate p,e teren, s-a constatat că Imobilul (teren cu S - 225,00 mp) este situat înprezent pe str. Nicoiae Simache, care are. această denumire începând cu data de 16,02.1890 și va avea atribuită adresa poștală: str. Nicoiae Simache nr. 4 B.
îng. Constanța lancu


cure

ConsHiul Local al Municipiului Blp&ștL

văzând- Expunerea de motive-a Prîmațului              Plaiestl

C$dța:si Bappitul dd'^pemafâ'ate

TWdW

fațemdul' prevedemlor. Legii nt 18/iWl* Lege£ fppd3^i-’--&n0iar>

mddMcăriie' si- completările ulterioare, si a) Legii"-rar. 5471^8^pnvind-CH^aBajiHtâi^Ua terenurilor;

gyând în vedere. Legea nr. 213/1998, privind propjaețațea<pîuțild^4 re£*WdJJM^G a! acesteia;                            '"-...             '

îipjba%ă:^. 38 alin, <2 iiț.<--d^;Ee^iea nr. llS/lMl prmnd ^ locală, ouinddTfîdările;si completăriIe ulterîoare,: \

■*' :

HOTĂRĂȘTE:

o.
B&ffî      >

WnW .■

C2KER1AS.......

taW

Suprafața

(mp)

OBS.

CEM3M1

iv

>Șk Odbbescti±r,22

®oW^;Silicâ

?Ter^ic?y^:

472.12

i<to

DobEeseu&Meii

WHT

* "......

,:M O(idfees.cuil^Si ■

< •

Âl;O(3obcSeunr^7

128.06

. z.

Tja*ejtt-.^iîrB

109.96   .   1

.....

..wo^^ww ■

W$0Si®&

84,29 •'        :

M^k

62.86

■' s~

&•

2004)0

....

®țsOw ■■ ■

i’erenciii^e

61.63;

SW*'

-W

Locuința

,>w.

.........®ws

■ •&•:

SasiflaL-

.ÎÎSiS?

.... . -  .w«

ț:

IBS

Muncii-nr.5. '

Locuința

38,85.

MilitamFlorica

Locuința

55.19

VisinescuSanda-

Locuința

62,16

Florea Cecilia .

Locuința

7W

1040,

7MtmienieI'ăr;24'

Niculescu Laura

s Locuință

32,62

1041.

Murelor, nr>30

S.CSȚIROMS.R.L

terenchiosc

35.20

.1042

> Muscel nr;2 Bli lMap4

Diwcu Marian

Locuință

54.70

-

1043.

Gineau Luminița /

Teren curte

52,06

Mihalcescu Ion

Teren curte

144,00

loneșcă Vn4!e

Teren curte

86,08

Nicolae lorga nr.il

•............................ •........./

Sporis Ion

T.C+TsG

116,42415,00

Mocirla Daniel

Teren curte

98,77

Grigore Tudora

Lpcujțnia.

38,12

MBăiîesc.u-,ibn

' tferbn garai

15.00

lonescu Vașile

''tercn-igaraj

24.75

1044

?

Harcan Ioana

Teren curte .

50,25

Nicolae Simache nr.4

■ •                 ■ z

Nicola'e-;-;Ttaă' "

Teren curte

50,25

Zidaru Dumitru

Teren curte

218,00

1045

s

Nicolae Io r ga nr. 17

Diaconeasa

Dragos

Teren-curte.   .

243,50

Popescu Valeria

Teren curte

297,49

1046

Nicolae Simachă nL2

Teren curte

.OltăOWt- ' l' '

Locuința

60,35

1047

Olteni, nr.l

TudorStefan

teren Curte

~382.58

Xr-'W"

1048

Padina, nr. 16, bL65; ap.36

TuddrWebrăăe

■'Locuînfe

44,42

1049

iPaltinis nr.43

Rucareanu Daniel

Teren viran

mm

RucarmnuD.niei

terengaraj

2&00

......Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

225.00mp

str.NicoIae Simache, nr.4A

Cartea Funciara ttr.

U.A.T. |          Ploiești -intravilan-


! sanso

i

[

i

l

i

i

(

î


Nr.

parcela


Caloria de tuiosintnA.Date referitoare la teren


Suprafața din măsurători (mp)

_


Valoarea de impozitare (tei)


Mențiuni


teren p.ireoretmuit cu gard leriirT


221


B.Date referitoare la construcții


Total

Cod constr.

Suprafața masurata Ia sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

Total

’ky.. ■

proiecție Stereo


i

t

Nr. Pct.

Coordonate pet.de contur

Lungim! laturi 0(1,1+1)

X [m]

T [m]

1

332237.037

581190.159

14.021

1

382277.705

581200.623

17.668

5

382270.370

581184.550

2.394

4

382269,580

581182.290

6.274

5

382266.790

581176.670

3.529

6

382264.862

581173.714

3,674

7

382268.274

581172.352

0.783

5

382268 U9

581173.115

2.736

9

382271.>16

5c >172.503

0.899

10

382270,915

581171.627

. 2.740

11

382273.586

581171.018

5.398

12

382275 501

581176.065

0.915

13

382276.354

581175.734

8.616

14

382279.452

581183.774

2.327

15

382277.281

581184.611

3.933

16

382278.695

581188.281

1.779

17

382280.359

581187.653

4.737

18

382282.180

581192.026

5.203


Supr. totala masurata=225mp


Executant,


BIROU INDIVIDUAL GEODEZIE AUTO.RiZ^T^NCPL PLOESTtîtr X Tiwtecu nr>1 telefț npZ-UțîJroj/ GEODEZ ing. N1COLESCU QVIDiU - AUSL-nr. 102L20Î


Data: ianuarie 2013
RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre cu privire la modificarea poziției 1044 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

și a emis: