Hotărârea nr. 55/2013

Hotãrârea nr. 55 privind repartizarea unei locuinte pentru tineri, destinatã închirierii

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 55


privind repartizarea unei locuințe pentru tineri destinată închirieriiConsiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de Motive a domnului Primar Iulian Badescu și a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian si Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu;

Conform art. 8 alin(2) și (3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 14 alin (1), (2),(7) si art. 15 alin. (5), (6), (7) , (8) si (9) din Hotărârea de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 114/1996 - privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuințele;

în temeiul art. 36, alin (5) lit. ”a” și alin. (6) lit ”a”, pct. 5 și 17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă repartizarea către domnul Mina Georgian a apartamentului 2 din blocul 30 E, str. Libertății nr. 1 format din 2 camere în suprafață de 32.63 mp si dependințe in suprafață de 21,63 mp.

Art.2 Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, 5                                              5                                                                                                    7                         5                                '

Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii

Locuințele pentru tineri destinate închirierii se realizează conform prevederilor Legii nr. 152/1998 și a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Conform art.8 alin.(2) și (3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, locuințele pentru tineri destinate închirierii, fac parte din proprietatea privată a statului și sunt administrate de autoritățile administrației publice locale.

Repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite și date în exploatare prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe se face după criterii stabilite și adoptate de autoritățile administrației publice locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pe baza unor criterii - cadru de acces la locuințe și, respectiv, de prioritate în repartizarea locuințelor, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Cererile privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, se înregistrează în ordinea primirii acestora și se analizează de comisii sociale.

în baza prevederilor art.15 din Hotărârea nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, în urma analizării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale, lista solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, precum și propuneri privind ordinea și modul de soluționare a cererilor. Analizarea cererilor și stabilirea listei de priorități în soluționarea acestora se fac anual, pana la sfârșitul lunii februarie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile depuse până la sfârșitul anului precedent.


Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului nr.l 14/28.02.2012 modificata prin Hotararea Consiliului Local al m Ploiești nr. 180/27.04.2012, au fost aprobate listele de priorități în sol cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

A

In baza Hotărârilor “Consiliului-tocai- al" “municipiului-Ploiești “ nr:

233/31.05.2012, 351/28.09.2012,  384/31.10.2012 si 20/30.01.2013 au fost repartizate persoanelor indreptatite cele 140 unitati locative situate in str. Libertății nr.l împreuna cu alte 6 unitati locative devenite libere prin predarea acestora de către foștii chiriași, ajungandu-se la structura 1 camera pana la poziția 23, număr curent 69, iar la structura 2-3 camere pana la poziția 26, număr curent 89 din listele de priorități sus menționate.

A

In evidențele municipiului Ploiești figurează un spațiu situat in str. Libertății nr.l, bl. 30 E, ap.2, parter, format din două camere in suprafață de 32.63 mp și dependințe în suprafață de 21.63 mp, devenit liber după predarea acestuia de către fostul chiriaș.

în baza prevederilor art.15 alin. (9) din Hotărârea nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.l52/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, locuințele râmase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere se repartizează solicitanților care îndeplinesc criteriile de acces. Repartizarea acestor locuințe se face în ordinea stabilită prin lista anuală de priorități.

Repartizarea efectivă a locuințelor se face către persoanele înscrise în lista de repartizare a locuințelor care se întocmește prin preluarea solicitanților înscriși în lista de prioritate stabilită, urmărindu-se asigurarea spațiului locativ la care au dreptul solicitanții de locuințe, în ordinea descrescătoare a numerelor de camere.

Menționam ca, persoanele situate la poziția 26 (numerele curente 86,87, 88 si 89), structura 2-3 camere, aveau același punctaj, respectiv 55 de puncte.

Conform Notei Criteriilor Cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii - Anexa nr. 11 la Hotărârea de Guvern nr.962/2001 ( care prevede ca :,, în cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă”), Comisia Sociala pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii a stabilit:

în ședința din data de 23.10.2012 - persoana care va beneficia de repartizarea unei locuințe va fi domnul Sfetcu Andrei Mugurel situat la număr curent 87, persoană care a și fost inclusă in lista de repartizare anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 384/31.10.2012; /Z|— în ședința din data de 14.01.2013 - persoana care va beneficia de repartizarea unei locuințe va fi domnul Cozma Ioan Andrei situat la, număr || & curent 89, persoană care a și fost inclusa in lista de repartizare anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 20/30.01.2013;

in ședința din data de 24.01.2013 - persoana care va beneficia de repartizarea unei locuințe va fi domnul Iacob George situat la număr curent 86, persoană care a și fost inclusă in lista de repartizare anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 20/30.01.2013.

Ca atare, în ședința din data de 13.02.2013, Comisia Socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii a stabilit repartizarea spațiului situat în str. Libertății nr.l, bl.30 F, ap.2, compus din 2 camere în suprafață de 32.63 mp și dependințe în suprafață de 21.63 mp către domnul Mina Georgian, situat la poziția 26, număr curent 88 cu 55 puncte.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


DIRECTOR E^ECJJTIV, Florin Pețrtiche


/

AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ JURIDIC ACHIZIȚII

PUBLICE, CONTRACTEDIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL, CONTRACTE

Nicoleta Craciunoiu

2 0 FEBIQ13CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii

Asigurarea fondului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, reprezintă un obiectiv de maximă importanță al administrației ploieștene.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești a adoptat Hotărârea nr.406/29.11.2010 prin care a aprobat criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

In baza acestei hotărâri, Comisia Socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, a procedat la analizarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și la întocmirea listelor de priorități în soluționarea cererilor, liste ce au fost aprobate prin Hotărârile nr.l 14/28.02.2012 si nr. 180/27.04.2012 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 233/31.05.2012, 351/28.09.2012,  384/31.10.2012 si 20/30.01.2013 au fost

repartizate persoanelor indreptatite cele 140 unitati locative situate in str. Libertății nr.l si alte 6 unitati locative devenite libere prin predarea acestora de către foștii chiriași, ajungandu-se la structura 1 camera pana la poziția 69, iar la strunctura 2-3 camere pana la poziția 89 din listele de priorități sus menționate.

In evidentele municipiului Ploiești figurează un spațiu situat in str. Libertății nr.l, bl.30 E, ap.2, devenit liber in urma predării de către fostul chiriaș.

Conform prevederilor art.15 din Hotărârea de Guvern nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.l52/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, la data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces, iar repartizarea efectivă a locuințelor se face către persoanele înscrise în lista de repartizare a locuințelor care se întocmește prin preluarea solicitanților înscriși în lista de prioritate stabilită.

In acest sens, Comisia Sociala pentru analizarea cererilor privj^O® repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii a stabilit in ședința din 13.02.2013 repartizarea acestei unitati locative către domnul Mina Georgian. |

Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului .U'-Local al municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre privind repartizarea. .;;<:• unor locuințe pentru tineri, destinată închirierii, menționată mai sus.CONSILIERI:

- Dumitru CristiuiCeTlz

-Ganea Cristian


-Bolocan Iulian

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii

și a emis:

SECRETAR, Cristian Ganea