Hotărârea nr. 54/2013

Hotãrârea nr. 54 privind modificarea pozitiei 19 din Hotãrârea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 392/2012, referitor la suprafata tarlalei T34 A483

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Bolocan Iulian, Popa Constantin, Ganea Cristian și Popa Gheorghe, precum și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind modificarea poziției 19 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.392/2012, referitor la suprafața tarlalei T34 A483;

Luând în considerare faptul că terenul care face obiectul prezentei hotărâri aparține municipiului Ploiești conform Hotărârii Guvernului României nr.237/2002, Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 196/2006 cu modificările si completările ulterioare;

în baza art.4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietatea publică, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.553 și art.859 din Legea nr.287/2009, privind Codul civil, republicată; în temeiul art.36 alin.2, lit a), c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea poziției 19 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.392/2012, în sensul că suprafața tarlalei T34 A483 retransmisă în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. este de 51,33 ha în loc de 55 ha.

Art.2. Aprobă modificarea Anexei la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în sensul că tarlaua T34 A483, este de 51,33 ha, restul prevederilor contractului rămânând neschimbate.

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr.13 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. -Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești astazi, 27 februarie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea poziției 19 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.392/2012, referitor la suprafața tarlalei T34 A483

Potrivit prevederilor art. 36, alin. 1, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotărârea nr. 175/31.05.2011, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat completarea anexei la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, ce cuprinde lista cu bunurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., cu terenurile arabile printre care se afla si T34 A483 cu o suprafața totala de 106,33 ha.

Prin Hotărârea nr. 471/31.10.2011 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 175/2011, in sensul eliminării din anexa a unor terenuri arabile pentru care erau înregistrate litigii printre care se afla si o suprafața de 51,34 ha din T34 A483.

Prin Hotărârea nr. 392/31.10.2012, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat modificarea anexei la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, in sensul retransmiterii in concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a terenurilor arabile. Printre acestea se numără si tarlaua T34 parcela A483 cu o suprafața de 55 ha. Cu ocazia predării primirii terenurilor arabile către S.C.Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. s-a constatat faptul ca suprafața acestei tarlale ce trebuia retransmisa in concesiune este de 51,33 ha si nu de 55 ha, avand in vedere faptul ca aceasta suprafața nu a fost predata municipiului Ploiești.

Ca atare, se impune modificarea corespunzătoare a Anexei la Hotararea Consiliului Local nr.392/2010 a municipiului Ploiești.

Față de cele arătate mai sus propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri:

Cristian Dumi

Cristian Ganea

Constantin Popa \

Gheorghe Popa

Iulian Bolocan


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea poziției 19 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.392/2012, referitor la suprafața tarlalei T34 A483

Potrivit prevederilor art. 36, alin. 1, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/28.07.2010 și nr. 306/30.08.2010 s-a aprobat înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L, prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat și parțială a Oficiului Public Proiect, ocazie cu care s-a aprobat și actul constitutiv, având ca acționar unic municipiul Ploiești.

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/28.07.2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare, între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 385/23.11.2010 s-au stabilit bunurile necesare desfășurării în bune condiții a activității de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. Cu ocazia inventarierii în vederea predării-primirii bunurilor ce urmau sa nu mai faca obiectul Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești, s-a constatat faptul că valorificarea terenurilor arabile și a altor terenuri ce fac parte din domeniul privat și pentru care se încheiau convenții de folosință și contracte de arendare de către S.C. S.G.U. S.R.L., necesita personal de specialitate care să procedeze la încheierea si urmărirea acestor forme contractuale, personal de care Primăria municipiului Ploiești nu dispunea la acel moment.

Astfel, prin Hotărârea nr. 175/31.05.2011, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat completarea anexei la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, ce cuprinde lista cu bunurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., cu terenurile arabile cuprinse în Anexa 2 la hotărârea menționată, printre care se afla si T34 A483 cu suprafața totala de 106,33 ha (55+51,33).

Ulterior, prin adresele nr.13331/02.08.2011 și nr.17858/28.09.2011, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a solicitat promovarea unei hotărâri de consiliu prin care să se modifice anexa 2 a Hotărârii nr. 175/2011, în sensul eliminării unor terenuri arabile pentru care sunt formulate fie acțiuni în instanță, fie au fost emise titluri de proprietate de către comisia de fond funciar a comunei Blejoi, urmând ca după clarificarea

regimului juridic al terenurilor respective, acestea să fie transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.                       O/         \

Prin Hotărârea nr. 471/31.10.2011 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 175/2011, in sensul eliminării din anexa a unor terenuri arabile prevăzute in anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 471/31.10.2011, pentru care erau inregistrate diverse litigii, din anexa fiind eliminat T34 A483 cu o suprafața de 51,33 ha.

Ulterior, prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l 11/2012, S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a predat municipiului Ploiești toate terenurile arabile, excepție facand din eroare suprafața de 55 ha din tarlaua T34 A483.

Prin Hotărârea nr. 392/31.10.2012, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat modificarea anexei la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, in sensul trasnsmiterii in concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a terenurilor arabile. Printre acestea se numără si tarlaua T34 parcela A483 cu o suprafața de 55 ha. Cu ocazia predării primirii terenurilor arabile către S.C.Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. s-a constatat faptul ca suprafața acestei tarlale ce trebuia retransmisa in concesiune este de 51,33 ha si nu de 55 ha, avand in vedere faptul ca suprafața de 55 ha din tarlaua T34 A483 nu a fost predata municipiului Ploiești, ramanand in concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Acest aspect a fost sesizat de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. prin adresa nr.2319/2013, adresa prin care s-a solicitat si modificarea corespunzătoare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.392/2012.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV, Florin PetraCheDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo FlonnTabirca

SEF SERVICIU, Viorica Patrascu

SEF SERVICIU,

Gabriela Mândrutiu

VIZAT,       X

DIRECȚIA MANAGEMENT

PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTEîntocmit:Loredana Șerban

Georgiana Ilie

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


NR.____________/______________

ACT ADIȚIONAL NR. 13 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Primar Iulian Badescu, denumit in continuare concedent, pe de o parte

si

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Văleni nr. 32, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de înregistrare 27449967, reprezentata prin domnul Donald Nicolae Constantin avand funcția de Director General, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica Anexa la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările si completările ulterioare, in sensul ca suprafața tarlalei T34 A483 transmisa in concesiune in temeiul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.392/31.10.2012 este de 51,33 ha in loc de 55 ha.

Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de delegate a^^&nibp concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului?Jp^^&riyâi .....-----------------------' WWW


municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 si s-a incheiat in 2 (doua) pentru fiecare parte.


•in al ui


Concedent,

Municipiul Ploiești

Primar,

Iulian Badescu


Concesionar,

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Director General,

Donald Nicolae Constantin


Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv,

Florin Petrache


Director Economic, Elena Trican


Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte Sef Serviciu,

Viorica Patrascu


Serviciul Juridic Contencios Sef Serviciu,


Vizat pentru control financiar preventiv Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu,


Vizat Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Iulia AlexandruServicii de (qpspodârire J®I8|| Urbana Ploiești ^.i.C,U.L 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Ploiești, Str.Văleni nr. 32. te!:0244-544212, 525252, tax:0244-510353 c&d postai 100046


MUTTOTFTOITPrOtEȘTI ÎNREGISTRARE 002120

■WMB-'........


-j                      Către:

Primăria Municipiului Ploiești direcția Evidenta si Valorificare Patrimoniu Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății B-dul Republicii nr.2
Prin prezenta va aducem la cunoștința ca:                                  2 9.1A N /n 13

  • -  tarlaua T34 A483 are o suprafața totala de 106,34 ha, din care, prin HCL nr.

471/31.11.2011, au fost predate către Municipiu 51,34 ha.

  • -  la inceputul anului 2012, la predarea terenurilor de la S.C. S.G.U. Ploiești S.R.L. către Municipiu, prin HCL 111/28.02.2012, diferența de 55ha din T34 A483 a fost omisa din anexa, societatea noastra fiind in continuare in posesia acesteia

  • -  la sfârșitul anului 2012, prin HCL nr.392/31.10.2012, Primăria municipiului Ploiești a predat terenurile agricole in concesiune către S.C.SGU Ploiești, printre care si T34 A483 in suprafața de 55ha, care deja era in concesiunea noastra

Conform discuțiilor purtate in decembrie 2012 , la sediul Direcției Evidenta si Valorificare Patrimoniu, discuții in care v-am adus la cunoștința situația creata, revenim cu rugămintea de a proceda la promovarea unei Hotarari de Consiliu prin care sa se modifice Anexa I la H.C.L. 392/2012, in sensul modificării suprafeței de 55 ha cu II suprafața de 51,34 ha, in T34 A483.

Va transmitem in copie anexele la Hotărârile de Consiliu la care am făcut referire.irectfer Gen


Director Pro&uctie.

Panainte h lariusiA

Sef Serviciu, Selaru Dana

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 19 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 392/2012, referitor la suprafața tarlalei T34 A483

și a emis:


Data:         oZ.