Hotărârea nr. 53/2013

Hotãrârea nr. 53 privind darea în platã cãtre S.C. Manox Therm S.R.L. a unui teren în vederea stingerii obligatiei prevãzute în contractul de închiriere nr. 268/04.11.1999

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 53 privind darea în plată către S.C. Manox Therm S.R.L. a unui teren în vederea stingerii obligației prevăzute în contractul de închiriere nr. 268/04.11.1999

Consiliul Local al municipiului Ploiești:     =

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Bădescu, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte, Direcției Management Finaciar, Contabil, Contracte și Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la darea în plată către S.C. Manox Therm S.R.L. a unui teren în vederea stingerii obligației prevăzute în contractul de închiriere nr. 268/04.11.1999;

Luând în considerare faptul ca T36 A495 aparține Municipiului Ploiești conform Hotărârii Guvernului României nr. 237/2002 și Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 196/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere că potrivit încheierii nr. 10621/22.02.2013 si Extrasului de Carte Funciara nr. 10621/22.02.2013 emise de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, pentru Tarlaua 36, Parcela A495 (teren domeniul privat) cu nr. cadastral 135380 a fost intabulat dreptul de proprietate al Municipiului Ploiești pentru suprafața de 783000 m.p. (din acte) si 781668 m.p. (din măsurători);

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 482/20.12.2012 prin care s-a aprobat trecerea imobilului Hipodrom Ploiești în domeniul public al Municipiului Ploiești în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea/Modemizarea Hipodromului din Ploiești - Centrul Hipic și de agrement”;

în temeiul art. 1492 Cod Civil;

Văzând art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2, lit c), alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.1. Aprobă modificarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., in sensul excluderii suprafeței de teren de 29189 m.p. situată in Ploiești, Tarlaua 36, Parcela A495, nr. cadastral 135427, restul prevederilor contractului rămânând neschimbate.

 • 2. Imobilul teren menționat la alin. 1 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului, anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre

 • 3. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 12 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., care constituie anexa nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

 • 4. Prevederile Hotărârii Consiliului Local a municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 2. Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilului menționat la art. 1.

/X

Art. 3. însușește evaluarea efectuată de către ec. Constantin Valerică Evaluator autorizat membru titular U.N.E.A.R. pentru imobilul teren - Tarlaua 36, Parcela A495, în suprafață de 783000 m.p. (din acte) si 781668 m.p. (din măsurători), care constituie anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4.1. Aprobă darea în plată pentru suma de 96326 USD a terenului în suprafața de 29189 m.p. situat in Ploiești, Tarlaua 36, Parcela A495.

zx

2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de dare în plată prevăzut in anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte, Direcția Management Finaciar, Contabil, Contracte, Direcția de Gestiune Patrimoniu și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești astazi, 27 februarie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de ho tarare privind darea în plată către S.C. Manox Therm S.R.L. a unui teren în vederea stingerii obligației prevăzute în contractul de închiriere nr. 268/04.11.1999

Imobilul “Hipodromul Ploiești” a fost transmis în proprietatea publică a municipiului Ploiești prin Hotărârea Guvernului României nr. 237/2002. Prin Hotărârea Consiliului Local nr.250/2003 s-a aprobat trecerea imobilului “Hipodromul Ploiești” din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești și concesionarea prin licitație publică a terenurilor și construcțiilor aferente Hipodromului Ploiești, situat în Ploiești, str. Ghighiului nr. 2. Astfel, a fost încheiat Contractul de concesiune nr. 8979/2005 între Municipiul Ploiești și Ippodromi & Citta SPA- Roma Italia.

între Societatea Națională Caii de Rasă - Sucursala Hipodrom Ploiești, în calitate de locator si S.C. ROOL S.A. - Ploiești, în calitate de chiriaș, a fost încheiat contractul de închiriere nr. 268/04.11.1999 având ca obiect construcția de 500 mp denumită Adăpost Cabaline și terenul aferent construcției, în suprafață de 1,06 ha.

Durata constractului a fost stabilită la o perioadă de 10 ani, începând cu data încheierii contractului mai sus menționat.

La data de 31.08.2000 a fost încheiat un Act adițional prin care a fost prelungită perioada de valabilitate a contractului de închiriere pe o perioadă de 70 de. ani și o luna, începând cu data de 31.08.2000 și până la data de 30.09:2070.

Prin adresa nr. 76/14.09.2011. Direcția Relații Internationale menționează că proiectul Reabilitarea/Modemizarea Hipodromului din Ploiești - Centrul hipic și de agrement nu poate fi depus dacă imobilul este grevat de sarcini sau face obiectul unor litigii, sens în care s-a solicitat să se ia măsurile legale ce se impun pentru ca proiectul să poată fi depus.

Prin urmare, pe rolul Judecătoriei Ploiești s-a aflat dosarul nr. 28540/281/2011, având ca obiect acțiunea formulată de Municipiul Ploiești pentru constatarea nulității absolute a contractului de închiriere nr. 268/04.11.1999 și a actului adițional la acest contract, precum și evacuarea S.C. ROOL S.A. din imobilul Hipodromul Ploiești.

Prin Sentința civilă nr. 12173/19.09.2012 pronunțată de Judecătoria Ploiești în dosarul nr. 28540/281/2011, instanța de judecată a respins acțiunea Municipiului Ploiești ca neîntemeiată.                             .

Având în vedere motivele expuse, prin Referat aprobat de conducerea instituției s-a stabilit că nu se mai impune formularea căilor de atac împotriva hotărârii judecătorești mai sus menționate, ci soluționarea litigiului,pe cale amiabila.

Prin contractul de cesiune nr. 152/31.10.2012, respectiv nr. 682/31.10.2012 a contractului de închiriere înregistrat sub nr. 268/04.11.1999, S.C. Rool S.A. in calitate de Cedent a cesionat cu titlu oneros Cesionarului S.C. Manox Therm S.R.L., complet, irevocabil si necondiționat, toate drepturile si obligațiile pe care le dețin in calitate de Locatar (Chiriaș), conform contractului de închiriere nr. 268/04.11.1999, încheiat cu Societarii Naționale ,-,Cai de Rasa S.A.” - Sucursala Hipodrom Ploiești, preluat de către Municipiul Ploiești, avand ca obiect “obținerea folosinței construcției in suprafața de 500 m.p. denumita - adapost cabaline - situata in incinta Hipodromului Ploiești si a terenului aferent construcției, in suprafața de 1,06 ha.”

In vederea soluționării litigiului pe cale amiabila, in urma ședințelor comune ale reprezentanților Primăriei municipiului Ploiești si reprezentanților S.C. Manox Therm

S.R.L. s-a identificat ca mod de soluționare darea in plata pentru suma de 96326 USD a _________________unui lot de teren corespunzător situat in Ploiești, Tarlaua 36, Parcela A 495, proprietatea Municipiului Ploiești., potrivit documentelor existente la dosar si raportului de evaluare intocmit de un evaluator autorizat pentru tarlaua sus menționata.

Față de cele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre anexat.

Primar Iulian Bădescu

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTECIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECȚIA MANAGEMENT FINACIAR, CONTABIL, CONTRACTE

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind darea în plată către S.C. Manox Therm S.R.L. a unui teren în vederea stingerii obligației prevăzute în contractul de închiriere nr. 268/04.11.1999

Potrivit Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, fac parte din domeniul public al unității administrativ-teritoriale, bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilul “Hipodromul Ploiești” a fost transmis în proprietatea publică a municipiului Ploiești prin Hotărârea Guvernului României nr. 237/2002. Prin Hotărârea Consiliului Local nr.250/2003 s-a aprobat trecerea imobilului “Hipodromul Ploiești” din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești și concesionarea prin licitație publică a terenurilor și construcțiilor aferente Hipodromului Ploiești, situat în Ploiești, str. Ghighiului nr. 2. Astfel, a fost încheiat Contractul de concesiune nr. 8979/2005 între Municipiul Ploiești și Ippodromi & Citta SPA- Roma Italia.

Din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale, Ippodromi & Citta SPA- Roma Italia a fost acționată în instanța de judecată în vederea constatării rezilierii contractului de concesiune nr. 8979/2005 și obligării pârâtei să evacueze obiectivul “Hipodromul Ploiești”.

în temeiul Sentinței nr. 417/2009 pronunțată de Judecătoria Ploiești în dosarul nr. 309/105/2008, Biroul Executorului Judecătoresc Divoiu Maria din Ploiești a încheiat Procesul verbal nr. 54/2010 prin care s-a declarat evacuată din imobilul situat in Ploiești, str. Ghighiului nr. 2, obiectiv “Hipodromul Ploiești” pârâta Ippodromi & Citta SPA- Roma Italia și s-a procedat la predarea bunurilor către Municipiul Ploiești.

Prin adresa nr. 74/04.12.2012, Direcția Relații Internaționale, prin Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională,ONG a solicitat Direcției de Gestiune Patrimoniu trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești a imobilului “Hipodromul Ploiești” care urmează să facă obiectul proiectului de investiții ”Reabilitarea/Modemizarea Hipodromului din Ploiești - Centrul hipic și de agrement”, prin accesarea de fonduri europene.

Situația a fost prezentată Comisiei nr. 2 — Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din data de 11.12.2012 care a acordat aviz favorabil pentru inițierea proiectului de hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea imobilului “Hipodromul Ploiești” din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești.

In acest sens, prin Hotararea Consilului Local al municipiului Ploiești nr. 482/20.12.2012 s-a aprobat trecerea imobilului “Hipodromul Ploiești” din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești.

Intre Societatea Națională Caii de Rasă - Sucursala Hipodrom Ploiești, în calitate de locator și S.C. ROOL S.A. - Ploiești, în calitate de chiriaș, a fost încheiat contractul de închiriere nr. 268/04.11.1999 având ca obiect construcția de 500 mp denumită Adăpost Cabaline și terenul aferent construcției, în suprafață de 1,06 ha.

Durata conitractului a fost stabilită la o perioadă de 10 ani, începând cu data încheierii contractului mai sus menționat.

* »

La data de 31.08.2000 a fost încheiat un Act adițional, prin care a fost prelungită perioada de valabilitate a contractului de închiriere pe o perioadă de 70 de ani și o lună, începând cu data de 31.08.2000 și până la data de 30.09.2070.

Potrivit art. 1 alin. 3) din HG nr. 637/25.09.1998 imobilul ce face obiectul contractului de închiriere mai sus menționat era proprietate publică a statului.

Ulterior, prin HG nr. 237/13.03.2002, Hipodromul Ploiești a trecut în proprietatea publică a Municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Prin Protocolul înregistrat sub nr. 1212,5/29.04.2003 S.N. Cai de Rasă S.A. București a predat către Consiliul Local al Municipiului Ploiești imobilul Hipodromul Ploiești, care a trecut în proprietatea publică a Municipiului Poiești.

în art. 12.2 din contractul de concesiune nr. 8970/09.09.2005 - privind concesionarea imobilului și activității Hipodromului Ploiești - se menționează, ca sarcină ce grevează concesiunea, contractul de închiriere nr. 268/1999 încheiat între Societatea Națională Cai de Rasă S.A. Sucursala Hipodrom Ploiești și S.C. ROOL S.A. Ploiești. In cuprinsul acestei clauze contractuale se menționează, de asemenea următoarele:

„ Obiectul contractului- folosința grajdului nr. 6, suprafața 500 m.p. și teren 1,06 ha pe o perioaă se 10 ani; Valoar&chiriei 1672 USD/an. Plata se face prin compensare cu contravaloarea devizului aprobat de locator (S.N. Cai de Rasă S.A.) pentru lucrările de reparație la acest grajd. Valoare deviz lucrări: 139.500 USD.”

Prin adresa nr. 76/14.09.2011. Direcția Relații Internationale menționează că proiectul Reabilitarea/Modernizarea Hipodromului din Ploiești - Centrul hipic și de agrement nu poate fi depus dacă imobilul este grevat dei sarcini sau face obiectul unor litigii, sens în care s-a solicitat să se ia măsurile legale ce se impun pentru ca proiectul să poată fi depus.

Prin urmare, pe rolul Judecătoriei Ploiești s-a aflat dosarul nr. 28540/281/2011, având ca obiect acțiunea formulată de Municipiul Ploiești pentru constatarea nulității absolute a contractului de închiriere nr. 268/04.11.1999 și a actului adițional la acest contract, precum și evacuarea S.C. ROOL S.A. din imobilul Hipodromul Ploiești.

Interesul Municipiului Ploiești în promovarea și susținerea acestei cereri de chemare în judecată a constat în realizarea proiectului Reabilitarea/Modernizarea Hipodromului din Ploiești - Centrul hipic și de agrement. Acest proiect de investiții are ca scop renovarea Hipodromului și organizarea de curse de cai, la un nivel calitativ comparabil cu cel din alte țări cu renume în acest domeniu.

Cererea de finanțare nu poate fi însă depusă dacă nu este clarificată situația juridică a Hipodromului Ploiești, în sensul că nu este grevat de sarcini și nu face obiectul unor litigii.

Or, existența acestui litigiu face imposibilă depunerea cererii pentru finanțarea proiectului Reabilitarea/Modemizarea Hipodromului Ploiești ____

Prin Sentința civilă nr. 12173/19.09.2012 pronunțată de Judecătoria Ploiești în dosarul nr. 28540/281/2011, instanța de judecată a respins acțiunea Municipiului Ploiești ca neîntemeiată.

Având în vedere motivele expuse, prin Referat aprobat de conducerea instituției s-a stabilit că nu se mai impune formularea căilor de atac împotriva hotărârii judecătorești mai sus menționate, ci soluționarea litigiului pe cale amiabila.

Prin contractul de cesiune nr. 152/31.10.2012, respectiv nr. 682/31.10.2012 a contractului de închiriere înregistrat sub nr. 268/04.11.1999, S.C. Rool S.A. in calitate de Cedent a cesionat cu titlu oneros Cesionarului S.C. Manox Therm S.R.L., complet, irevocabil si necondiționat, toate drepturile si obligațiile pe care le dețin in calitate de Locatar (Chiriaș), conform contractului de închiriere nr. 268/04.11.1999, incheiat cu Societății Naționale „Cai de Rasa S.A.” - Sucursala Hipodrom Ploiești, preluat de către Municipiul Ploiești, avand ca obiect “obținerea folosinței construcției in suprafața de 500 m.p. denumita - adapost cabaline - situata in incinta Hipodromului Ploiești si a terenului aferent construcției, in suprafața de 1,06 ha.”

Prin actul aditional/ndvatie nr. 1647/23.01.2013 la contractul de închiriere înregistrat sub nr. 268/04.11.1999 incheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. Manox Therm S.R.L., părțile au hotarat novarea raportului juridic obligational rezultat din contractul de închiriere înregistrat sub nr. 268/04.11.1999 si implicit novarea acestui contract, cu toate actele sale adiționale, in temeiul art. 1609 si urmat. Ncc.

Totodată, părțile au convenit in mod expres ca raportul juridic născut in temeiul contractului de închiriere înregistrat sub nr. 268/04.11.1999, completat de toate actele adiționale ulterioare, sa continue, asa cum sunt amendate prin actul aditional/novatie, respectiv Municipiul Ploiești, avand calitate de proprietar si S.C. Manox Therm S.R.L. avand calitatea de chiriaș.

In baza acestui act aditional/novatie, drepturile si obligațiile Societății Naționale „Cai de Rasa” S.A. sunt preluate de Municipiul Ploiești, iar drepturile si obligațiile societății comerciale S.C. Rool S.A. (parte contractanta inițiala in contractul de închiriere sus amintit) sunt preluate de S.C. Manox Therm S.R.L.

In acest sens, in vederea soluționării litigiului pe cale amiabila, in urma ședințelor comune ale reprezentanților Primăriei municipiului Ploiești si reprezentanților S.C. Manox Therm S.R.L. s-a identificat ca mod de soluționare darea in plata pentru suma de 96326 USD a unui lot de teren corespunzător situat in Ploiești, Tarlaua 36, Parcela A 495, proprietatea Municipiului Ploiești.

Suma de 96236 USD este atestata de documentele existente in arhiva Primăriei Municipiului Ploiești, astfel:

Conform facturilor fiscale nr. 80929/31.08.2000 si nr. 97161/31.08.2000, S.C. Rool S.A. a achitat suma de 117226 USD.

• Fundamentare chirie plătită în avans ( sumele/calculele nu conțin TVA ) 1672 USD/ an chirie conform contract de închiriere înregistrat sub nr. 268/4.11.1999 117226 USD contravaloare lucrări reparații si contravaloare chirie achitată în avans

Perioada — 31.08.2000 — 28.02.2013 =12 ani și 6 luni

1672 USD x 12 ani + 1672 USD:12x6 luni = 20900 USD chirie datorată și achitata la zi

117226 USD (contravaloare chirie achitată în avans) - 20900 USD (chirie datorată și achitata la zi) =96326 USD rest chirie achitată în avans, pentru care s-a identificat soluția darii in plata a unui imobil

S.C. Manox Therm S.R.L. a optat pentru terenul situat in Ploiești, Tarlaua 36, Parcela A495.

Tarlaua 36 arabil 495 in suprafața de 82,90 ha a fost preluata in domeniul public al municipiului Ploiești-in baza Hotărârii Guvernului nr. 237/2002. Prin Hotararea - -Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 254/2003 o suprafața de 4,65 ha a fost trecuta in domeniul privat al municipiului Ploiești, teren aferent atribuirii in vederea construirii de locuințe proprietate personala in conformitate cu Legea nr. 15/2003. Restul suprafeței de 78,30 ha a fost trecuta in domeniul privat al municipiului Ploiești conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 196/2006, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea legilor proprietății cu modificările si completările ulterioare.

Având in vedere ca aceasta tarla figurează in Hotararea Consiliului Local nr. 196/2006 cu modificările și completările ulterioare, Anexa 1 privind - Lista terenurilor disponibile, proprietatea municipiului Ploiești, care vor putea fi acordate persoanelor indreptatite ca măsură reparatorie prin echivalent constând in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent, Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul ca din anul 2006 pana in prezent, pentru aceasta tarla au fost înregistrata o opțiune conform legilor fondului funciar pentru o suprafața de 50 ha precum si 6 opțiuni conform Legii nr. 10/2001.

Având in vedere cele mai sus menționate, intenția municipalității de a realiza in zona un cartier de locuințe precum si necesitatea disponibilizării unor terenuri pentru realizarea unor proiecte de interes public, Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale in ședința din data de-22.01.2013 a dispus diminuarea suprafeței tarlalei T36 parcela A495, menționata la poziția 18 din Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 196/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea legilor proprietății cu modificările si completările ulterioare cu. 15 ha.

In acest sens, a fost aprobata Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 26/30.01.2013.

Conform încheierii nr. 10621/22.02.2013 si Extrasului de Carte Funciara nr. 10621/22.02.2013 pentru Tarlaua 36, Parcela A495 (teren domeniul privat) cu nr. cadastral 135380 a fost intabulat dreptul de proprietate al Municipiului Ploiești pentru suprafața de 783000 m.p. (din acte) si 781668 m.p. (din măsurători).

Din aceasta tarla urmeaza sa se dezmembreze lotul de teren corespunzător valorii de 96326 USD in vederea darii in plată, conform art. 1492 Cod Civil.

Conform raportului de evaluare Întocmit de către ec. Constantin Valerică Evaluator autorizat membru titular U.N.E.A.R., înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 3824/25.02.2013, la data de 01.02.2013 valoarea unui m.p. de teren din Tarlaua 36, Parcela A495 este de 2,5 Euro, echivalentul a 3,3 USD/m.p.

Ca atare, echivalentul sumei de 96326 USD il reprezintă terenul in suprafața de 29189 m.p. situat in Ploiești, Tarlaua 36, Parcela A495 (96326 USD : 3,3 USD/m.p. = 29189 m.p.). Aceasta suprafața formează un lot distinct cu nr. cadastral 135427, conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. 1029/26.02.2013 al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova si se identifica conform planurilor anexa la acesta.

In vederea realizării operațiunii de dare in plata, se impune excluderea suprafeței de 29189 m.p. situat in Ploiești, Tarlaua 36, Parcela A495 din Anexa la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Iulia

ru


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, fi

Nicoleta Craciunoiu , /

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR E^ECLf

Florin Petrache

ANEXA NR.11


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1: 2000

LOT 2

Total

29189

B. Date referitoare la construcții

Valoarea de impozitare [lei]

Cod constr.

Suprafața construita la sol [mp]


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție Stereo 1970

Nr.

Pot.

Coordonate pct.de contur

X[m]

Y[m]

114

379991.409

582954.167

115

380069.633

583160.059

116

379854.009

583222.702

117

379811.432

583110.636

63

379996.970

583057.650

64

380003.100

583055.330

65

379969.104

582965.850

Suprafața masurata = 29189 mp

Suprafața din act (mas.) = 781668 mp


Mențiuni


Total


Executant,

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA O.N.C.G.C.

Burciu Dan Mircea

AUT. RO-PH-F nr.0129Recepționat:


CERTIFICAT VS><fc DE AUTORIZARE


a Seria RQ.pH.FWr0

■ Burciu Ban - tW’cea

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului:

29189mp

Intravilan, Mun. Ploiești Tarla-36, Parcela-A 495. LOT-2

Cartea Funciara nr.

U.A.T. |

Mun. Ploiești

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR. ________ /______________

ACT ADIȚIONAL NR. 12 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Primar Iulian Badescu, denumit in continuare concedent, pe de o parte

si

S-C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Văleni nr. 32, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de inregistrare 27449967, reprezentata prin domnul Donald Nicolae Constantin avand funcția de Director General, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica Anexa la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările si completările ulterioare, in sensul excluderii suprafeței de teren de 29189 m.p. situată in Ploiești, Tarlaua 36, Parcela A495.

Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 si s-a incheiat in 2 (doua) _______________exemplare, cate unul pentru fiecare parte.________________________________ ___________


Concedent,

Municipiul Ploiești


Primar,

Iulian Badescu


Concesionar,

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Director General, Donald Nicolae Constantin


Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv,

Florin Petrache


Director Economic, Elena Trican


Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte Sef Serviciu,

Viorica Patrascu


Serviciul Juridic Contencios Sef Serviciu,


Vizat pentru control financiar preventiv Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu


Vizat Serviciul Juridic-Contencios, Contracte


întocmit,

Georgiana Ilie


Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. /______________

Contract de dare în plată

între:

1.Societatea comercială Manox Therm SRL, persoană juridică română, cu sediul în oraș Băicoi, Sos. Naționala nr. 12, trup 4-(DN 1), jud. Prahova, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1887/2011, având cod unic de înregistrare 29491941 și cod de identificare fiscală RO29491941 prin reprezentant legal dna. Zeriri Ccrasela, cetățean român, născută la data de 29.08.1961, în municip. Ploiești, domiciliată în comuna Puchenii Mari, sat Miroslavești, nr.13, jud. Prahova, identificată cu CI seria PH nr. 729529, elib. de SPCLEP Ploiești la data de 08.01.2008, având cod numeric personal 2610829293160, în calitate de Creditor (Chiriaș), pe de o parte,

Și

2. Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4, jud Prahova, reprezentat legal de dl. Iulian Badescu- Primar, în calitate de Debitor (Proprietar), în baza Hotărârii' de Guvern nr: 237/2002 si a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 196/2006, pe dealtăparte, :având în vedere :

 • - Contracțul de închiriere nr. 268/04.11.1999, încheiat intre SOCIETATEA NAȚIONALA CAI DE RASA - SUCURSALA HIPODROM PLOIEȘTI si S.C. “ROOL” S.A. Ploiești, completat prin actul adițional din 31.08.2000, pentru folosința construcției in suprafața de 500 mp si a terenului aferent construcției, in suprafața de 1,06 ha.

 • -  Actul adițional/novare prin schimbarea pârtilor înregistrat sub nr. 88/22.01.2013, respectiv nr. 1647/23.01.2013 încheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. Manox Therm S.R.L.

 • -  Procesul verbal de compensare a contravalorii lucrărilor de reparații cu contravaloarea chiriei ( 117.226 $ - dolari SUA, contravaloare lucrări reparații grajd hipodrom factura nr. 97161/31.08.2000 si nr. 80929/31.08.2000 - 1672 $ dolari SUA /an contravaloare chirie teren)

 • -  împrejurarea ca SC Rool ȘA a folosit imobilul inchiriat o perioada de .12 n ani., și 6..luni (01.09.2000- 27.02.2013), rezultând o diferența de 96 326 $ dolari SUA, reprezentând contravaloare chirie achitata in avans

 • -  Municipiul Ploiești are obligația de a plăti suma 96 326 $ dolari SUA, rezultata din contractul de închiriere nr.268/04.11.1999, completat prin actul adițional din 31.08.2000 si contractul de novare nr. 88/22.01.2013, respectiv nr. 1647/23.01.2013 si compensării contravalorii chiriei cu cea a lucrărilor reparații grajd.

 • - Municipiul Ploiești nu plătește creditoarei sale, societatea comercială Manox Therm SRL, suma de 96 326 $ dolari SUA , reprezentând valoarea lucrărilor de reparații necompensate cu valoare chiriei

 • -  Municipiul Ploiești este de acord sa execute în beneficiul creditoarei sale o altă prestație decât cea datorată;.

------_ -Subscrisa creditoarerconsimt-sa primesc- de-la-Municipiul-Ploiesti -o alta prestatie decat-cea------ datorata in baza contractului de închiriere și actelor adiționale ulterioare la acesta , actului adițional la acesta, contractului de novare si compensării contravalorii chiriei cu cea a lucrărilor reparații grajd

s-a încheiat în baza art. 1492 cod civil prezentul contract de dare în plată în următoarele condiții:

In vederea stingerii totale a obligației de plată a sumei de 96 326 $ rezultată din contractul de închiriere nr.268/04.11.1999, completat prin actul adițional din 31.08.2000 mai sus menționat, eu debitorul transmit creditorului societatea comercială Manox Therm SRL, prin reprezentant legal, dreptul de proprietate asupra imobilului teren, in suprafața de 29189 m.p. cu nr. cadastral 135427 situat în Ploiești, Tarlaua 36, A495, înscrisa în Cartea Funciară nr. 10621/22.02.2013 a localității Ploiești, cu număr cadastral 135380,

Configurația, coordonatele si vecinătățile terenului se regăsesc in documentația cadastrala anexata.

Imobilul dat în plată este evaluat la suma de 96326 USD, potrivit Raportului de evaluare întocmit de ec. Constantin Valerică Evaluator autorizat membru titular U.N.E.A.R., raport înregistrat la Municipiul Ploiești sub nr. 3 824/25.02.2013

Terenul are acces la drumul public

Modul de dobândire a dreptului de proprietate

Eu, debitorul declar că imobilul a intrat în patrimoniul meu în baza Hotărârii Guvernului nr. 237/2002 si Hotărârii Consiliului Local nr. 196/2006 cu modificările și completările ulterioare

Declarațiile și garanțiile debitorului

Subsemnatul debitor declar pe propria răspundere, cunoscând consecințele penale ale falsului în declarații, că bunul imobil ( terenul) ce face obiectul prezentului contract, este proprietatea debitorului, nu a fost înstrăinat, nu este grevat de sarcini, servituți și urmăriri de nicio natură, conform mențiunilor din extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. ... eliberat de Oficiul De Cadastru Și Publicitate Imobiliară Prahova nu a fost scos din circuitul civil în temeiul vreunui act normativ de trecere în proprietatea statului, nu face obiectul unor cereri de retrocedare în baza unor legi speciale, nu face obiectul unor alte contracte/ promisiuni și garantez pe creditorul dobânditor împotriva oricărei evicțiuni și pentru vicii, conform art.1492 alin.2, art.1695 și art.1707 din Codul civil.

Impozitele și taxele de orice natură datorate către stat sunt în sarcina mea până azi, data autentificării, fiind achitate, conform certificatului de atestare fiscala pentru nr.... eliberat de ...dată de la care trec în sarcina creditorului dobânditor.

Consimt la înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra acestui bun imobil în beneficiul creditorului.

Eu, creditorul societatea comercială Manox Therm SRL, prin reprezentant legal, consimt să dobândesc de la debitorul Municipiul Ploiești dreptul de proprietate asupra bunului imobil descris și evaluat mai sus, în condițiile menționate în cuprinsul acestui act.

Obligația debitorului de plată a sumei împrumutate în cuantum de 96326 USD s-a stins prin efectul acestui act, la data încheierii prezentului contract încetând contractul de închiriere nr. 268/04.11.1999, completat de actul adițional din data 31.08,2000 si contractul de noyare nr. 88/22.01.2013, respectiv nr. 1647/23.01.2013, ca urmare a stingerii obligațiilor reciproce ale pârtilor.

De asemenea, declar am luat cunoștință de situația de drept și de fapt a bunului imobil ca fiind cea arătată de debitor .

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului imobil în patrimoniul creditorului are loc azi, data autentificării acestui contract.

Noi, părțile contractante, ne obligăm să facem înregistrările în evidențele fiscale în termenul cerut de lege, la autoritățile financiar- fiscale competente.

Conform convenției noastre, taxele pentru autentificarea acestui act sunt în sarcina creditorului.

Notarul public instrumentator al acestui act are obligația să ceară, din oficiu, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului real imobiliar transmis în patrimoniul dobânditorului.

Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului

notarial, un exemplar pentru Biroul de cadastru și publicitate imobiliară și......exemplare s-au eliberat

părților.

Debitor,


Creditor,

CERTIFICAREA EVALUATORULUI

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

V Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății.

J Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

/ Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

J Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea.

J Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, conform reglementarilor Standardelor ANEVAR 2012 ce au in componenta Ghidurile de Evaluare (GE) si Ghidurile Metodologice de Evaluare ANEVAR (GME), alaturi de Glosarul IVS 2011 si Abordarea metodologica a unor definiții si termeni din IVS 2011 in interpretarea ANEVAR.

J Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar câ raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor ANEVAR 2012 ce au in componenta Ghidurile de Evaluare (GE) si Ghidurile Metodologice de Evaluare ANEVAR (GME), alaturi de Glosarul IVS 2011 si Abordarea metodologica a unor definiții si termeni din IVS 2011 in interpretarea ANEVARși cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul rapcrt.

Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări.

Evaluatorul a încheiat asigurarea de răspundere profesională pe anul 2013 la societatea de asigurare-reasigurare ALLIANZ TIRIAC.

în aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, îmi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.


Evaluator autorizat membru/titular U.N.E.A.R ricâ


Legitimația Nr. 11667........0018.24.

25.FEB.2013

RAPORT DE EVALUARE

Obiectiv: TEREN INTRAVILAN AGRICOL, T36, P495 Locația : Mun. Ploiești, zona Rafof, Jud. Prahova

Proprietar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI - domeniul privat Beneficiar: CONSILIUL LOCAL AL MUN. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA


CONSTÂH'Hs


YALBRKA


egiumatia Nr. 11667


Specializata:


- FEBRUARIE 2013 -

Cuprins

Declarația de conformitate

Certificarea evaluatorului

Rezumatul si concluziile raportului de evaluare

Capitolul 1 Premisele evaluării

 • 1.1.   Obiectul si scopul evaluării

 • 1.2.   Beneficiarul raportuui de evaluare

 • 1.3.   Proprietarii bunurilor de evaluat

 • 1.4.   Inspecția proprietății

 • 1.5.   Definirea valorii si data estimării valorii

 • 1.6.   Responsabilitatea fata de terti

 • 1.7.   Clauza de nepublicare

 • 1.8.   Ipoteze si condiții limitative

Capitolul 2 Prezentarea datelor

 • 2.1.   Date generale despre oraș, vecinătăți, amplasare

 • 2.2.   Identificarea proprietății

 • 2.2.1. Identificarea si tipul proprietății

 • 2.2.2. Descrierea amplasamentului, zona, vecinătăți

 • 2.2.3. Dreptul de proprietate evaluat, mod de dobândire

 • 2.2.4. Descrierea terenului

 • 2.3.   Definirea pieței imobiliare a terenurilor libere

 • 2.3.1. Definirea pieței

 • 2.3.2. Echilibrul pieței

Capitolul 3 Analiza datelor si concluziile

 • 3.1.   Cea mai buna utilizare

 • 3.2.   Principiile evaluării

 • 3.3.   Aplicarea abordărilor in evaluare

 • 3.4.  Abordarea prin metoda costului

 • 3.5.   Reconcilierea si opinia finala a evaluatorului

Anexe

Rezumatul si concluziile raportului de evaluare

Obiectul evaluării: teren intravilan agricol, T36, P495, in suprafața de 78,30 ha proprietatea municipiului Ploiești - domeniul privat

Scopul evaluării: informarea beneficiarului

Baza evaluării o reprezintă estimarea valorea de piața conform reglementarilor Standardelor ANEVAR 2012 ce au in componenta Ghidurile de Evaluare (GE) si Ghidurile Metodologice de Evaluare ANEVAR (GME), alaturi de Glosarul IVS 2011 si Abordarea metodologica a unor definiții si termeni din IVS 2011 in interpretarea ANEVAR.

Tipul valorii: valoarea de piața

Data de referința a raportului de evaluare este 01.02.2013, curs BNR: 1Euro = 4,3771 lei, 1 USD = 3,3211.

Data întocmirii raportului de evaluare este la data de 02.02.2013.

Pentru a estima valoarea de piața evaluatorul a utilizat următoarea abordare:

Abordarea prin metoda comparației directe:

S-a determinat valoarea de piața prin metoda comparației directe, folosindu-se drept comparabile proprietăți din zona, s-au efectuat corecții, rezultând valoarea:


Evaluator autorizat membru titular U.N.E.A.R. onstantin Valerică


VALERO


Legitimația Nr. 11667


Capitolul 1 - Premisele evaluării

1.1.   Obiectul, scopul evaluării si data evaluării

Obiectul evaluării: : teren intravilan agricol, T36, P495, in suprafața de 78,30 ha proprietateamunicipiului-Ploiesti—domeniulprivat-----------------------

Scopul evaluării: informarea beneficiarului

Baza evaluării o reprezintă estimarea valorea de piața conform reglementarilor Standardelor ANEVAR 2012 ce au in componenta Ghidurile de Evaluare (GE) si Ghidurile Metodologice de Evaluare ANEVAR (GME), alaturi de Glosarul IVS 2011 si Abordarea metodologica a unor definiții si termeni din IVS 2011 in interpretarea ANEVAR.

Tipul valorii: valoarea de piața

Data de referința a raportului de evaluare este 01.02.2013, curs BNR: 1 Euro = 4,3771 lei, 1 USD = 3,3211.

Data întocmirii raportului de evaluare este la data de 02.02.2013.

 • 1.2.   Beneficiarul prezentului raport de evaluare este Consiliul Local al municipiului Ploiești jud. Prahova

1.3.   Proprietarul

Proprietarul terenului supus evaluării este Mnicipiul ploiești - domeniul privat.

1.4.   Inspecția proprietății, prezentare evaluator

Proprietatea ce face obiectul prezentului raport a fost inspectata de mine, Constantin Valerica, membru titular UNEAR, in data de 01.03.2013.

 • 1.5.   Definirea valorii si data estimării valorii

Tipul valorii:

"Valoarea de piața" suma estimata pentru care un activ ar fi schimbat la data evaluării, intre un vanzator ho tarat si un cumpărător hotarat, intr-o tranzacție echilibrata, după un marketing adecvat, in care fiecare parte a acti onat in cunoștința de cauza, prudent si fara constrângeri".

Valoarea este un concept economic referitor la prețul cel mai probabil, convenit de cumpărătorii si vânzătorii unui bun sau serviciu, disponibil pentru cumpărare. Valoarea nu reprezintă o suma exacta, ci cel mai probabil preț care va fi plătit pentru bunuri si servicii, la o anumita data.

in prezentul raport s-a urmărit o estimare a valorii de piața a proprietății asa cum este definit in Standardelor Internationale de Evalare 2011 - IVS.

1.6.   Responsabilitatea fata de terti

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către client, corectitudinea si precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia. Acest raport de evaluare este destinat clientului in scopul menționat mai sus. Raportul este confidențial, strict pentru client si destinatar iar evaluatorul nu accepta nici o responsabilitate fata de o terta persoana, in nici o circumstanța.

1.7.  Clauza de nepublicare

Raportul de evaluare sau oricare alta referire la aceasta nu poate fi publicat, nici inclus intr-un document destinat publicității fara acordul scris si prealabil al evaluatorului cu specificarea formei si contextului in care urmeaza sa apara.

Publicarea, parțiala sau integrala, precum si utilizarea lui de catre alte persoane decât cele care au calitatea de destinatar atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale.

Raportul de evaluare este confidențial, destinat numai scopului precizat si numai pentru uzul clientului care are calitatea de beneficiar si destinatar.

Intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare sau mediatizare a acestuia sau a unor parti din acesta, fara acordul prealabil al evaluatorului.

7.8. ipoteze si condiții limitative

La baza evaluării stau o serie de ipoteze si condiții limitative, prezentate in cele ce urmeaza, opinia evaluatorului fiind exprimata in concordanta cu acestea.

Ipoteze:

 • •  Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informațiile si documentele furnizate de către proprietar si au fost prezentate fara a se întreprinde veificari sau investigații suplimentare.

 • •  Ținând cont de scopul evaluării, proprietatea a fost evaluata in ipoteza ‘libera de sarcini’;

 • •  Se presupune ca proprietatea se conformează tuturor reglementarilor si restricțiilor de zonare si utilizare, in afara cazului ,in care a fost identificata o non-conformitate, descrisa si luata in considerare in prezentul raport;

 • •  Presupunem ca nu exista nici un fel de contaminanti si costul activitatilor de decontaminare nu afecteaza valoarea; nu am fost informați de prezenta contaminantilor sau a materialelor periculoase, constatata de organe competente;

 • •  Nu am realizat nici un fel de investigație pentru stabilirea existentei contaminantilor. Se presupune ca nu exista condiții ascunse sau neaparente ale p 'oprietatii, solului, sau structurii care sa influențeze valoarea. Evaluatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații;

 • •  Situația actuala a proprietății imobiliare si scopul prezentei evaluări au stat la baza selectării metodei de evaluare utilizate si a modalităților de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate sa conducă la estimarea cea mai probabila a valorii proprietății (in condițiile tipului valorii selectate);

 • •  Evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea netodelor de evaluare au fost rezonabile in lumina faptelor si informațiilor ce au fost disponibile la data evaluării;

 • •  Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informațiile pe care le-a avut la dispoziție, existând posibilitatea existentei si a altor informații de care evaluatorul nu are cunoștința;

Condiții limitative:

 • •  Documentele prezentate sunt considerate veridice fara ca evaluatorul sa poata certifica exactitatea lor;

 • •  Evaluatorul nu isi asuma răspunderea pentru eventualele modificări a dreptului de proprietate sau a elementelor înscrise in extrasul CF de la data emiterii acestuia si pana la data evaluării;

 • •  Granițele si dimensiunile utilizate in evaluarea acestei proprietăți imobiliare au fost stabilite pe baza informațiilor si documentelor furnizate de către proprietar, veridicitatea si exactitatea celor inscrise in aceste documente fiind responsabiliatea acestuia;

 • •  Evaluatorul nu isi asuma nici o responsabilitate, in nici o circumstanța, pentru

eventualele informații eronate, false sau incomplete puse la dispoziție de către

proprietar ;

 • •  Orice valori estimate in raport se aplica intregii proprietăți si orice divizare sau

distribuire a valorii pe interese fractionate va invalida valoarea estimata, in afara

cazului in care o astfel de distribuire a fost prevăzută in raport.

Capitolul 2 - Prezentarea datelor

2.1. Identificarea proprietății, descrierea juridica
 • 2.2.1. Identificarea

Proprietatea imobiliara ce face obiectul prezentului raport de evaluare este: teren înFavnăn_ăg’ricor, T36ȚP495; irrsuprafata’de 78,30 ha proprietatea municipiului Ploiești --   —.

- domeniul privat.

 • 2.2.2.  Descrierea proprietății imobiliare

Terenul are o forma neregulata, cu deschidere la drum asfaltat. Imobilul este situat in zona Rafov, partea de S-E a mun. Ploiești si are posibilitatea de racordare la utiiitati care sunt in apropriere. Este o zona preponderet industriala.

 • 2.2.3. Drepturile de proprietate evaluate, mod de dobândire

Terenul este proprietatea municipiului Ploiești domeniul privat conform HOL 196/2006.

2.3. Definirea pieței imobiliare
 • 2.3.1. Definiția pieței

Piața reprezintă mediul in care bunurile, mărfurile si serviciile sunt schimbate intre cumpărători si vânzători, prin intermediul preturilor. Toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile si interacțiunile vânzătorilor si cumpărătorilor, acestea fiind la rândul lor influențați de acțiuni sociale, economice si guvernamentale.

Piața imobiliara este reprezentata de un grup de persoane sau firme care interactioneaza unii cu alții cu scopul de a efectua tranzacții imobiliare. Participantei pe piața pot fi cumpărătorii, vânzătorii, chiriașii, proprietarii, creditorii, debitorii, antreprenorii, constructorii, administratorii, investitorii si intermediarii.

Piața imobiliara este influențată de reglementările guvernamentale si locale. Cererea si oferta de proprietăți poate tinde spre un echilibru dar întotdeauna va exista un decalaj intre cerere si oferta. Piața imobiliara este segmentata după locație si după tipul proprietății: pe ■cartiere“si“clasedeproprietatiimobiliare----------------------------------------------------------------

Cererea reflecta necesitățile, dorințele materiale, puterea de cumpărare si preferințele consumatorilor. Analiza cererii se axeaza pe identificarea utilizatorilor potențiali (cumpărători, chiriași) si pentru un anume tip de proprietate. Analiza urmărește produsul sau serviciul final pe care il asigura proprietatea.

Deoarece oferta se ajusteaza incet la nivelul si tipul cererii, valoarea proprietăților tinde sa varieze direct cu schimbările de cerere, fiind astfel influențată de cererea curenta. Cererea poate fi analizata sub doua aspecte: cantitativ si calitativ.

Piața imobiliara specifica a proprietății evaluate este piața proprietăților INDUSTRIALE - teren liber.

Oferta se refera la disponibilitatea produsului imobiliar. Pentru a analiza oferta, evaluatorul trebuie sa treaca in revista inventarul de proprietăți competitive, care include stocul de proprietăți existente, in construcție si in proiect. Datele trebuie adunate prin inspectarea clădirilor, consultarea autorizațiilor de construire, discuțiile cu antreprenorii si planificatori urbanistici. Ofertele competitive sunt ale vânzătorilor de astfel de proprietăți, mai puțin a antreprenorilor si a dezvoltatorilor imobiliari sunt prezenti in număr extrem de redus.

 • 2.3.2. Echilibrul pieței

După 1 ianuarie 2009 de la declanșarea crizei financiare prețul proprietăților imobiliare a scăzut odata cu scăderea puterii de cumpărare a populației si accesul limitat la creditele bancare.

In urma analizei efectuate a reieșit faptul ca, in prezent piața imobiliara este dezechilibrata, oferta depășind cererea pentru acest segment de imobile.

Ciclul imobiliar nu este sincronizat cu ciclul afacerilor, activitatea imobiliara răspunzând la stimuli ce actioneaza fie pe termen scurt, fie pe termen lung. Ciclul pe termen lung depinde de schimbările in caracteristicile societăților comerciale si in veniturile sale. Ciclul pe termen scurt depinde in principal de disponibilitatea resurselor de finanțare si costul acestora (costul creditului).

Disponibilitatea fondurilor bănești se face cu costuri mai mari catorita dificultăților de acordare a creditelor acordate de băncile comerciale către populație și persoane juridice.

Luând in calcul scăderea cererii pentru proprietăți imobiliare, putem afirma ca in 2013 atat chiriile, cat si preturile proprietăților vor fi in scădere datorită inflației în general cît și a crizei financiare in special.

Oferte terenuri in zona: 3-5 EURO/mp, funcție de locație si suprafața, dar tranzacțiile sunt foarte puține.

La nivelul localităților de amplasament, la acest moment, nu se poate vorbi de o piața imobiliara funcționala pe care sa se efectueze tranzacții regulate si care sa poata oferi suficiente informații in ceea ce privește preturile de tranzacționare ale terenurilor intravilane si extravilane.

Numărul de tranzacții este redus, in marea lor majoritate fiind tranzacții fortuite, fara a îndeplini condiția de marketing adecvat.

Se apreciaza ca piața proprietăților imobiliare, la data prezentului raport de evaluare este o piața a cumpărătorului.

Capitolul 3 Analiza datelor si concluziile

3.1. Cea mai buna utilizare

Comportamentul pieței imobiliare presupune cunoașterea relațiilor dintre comportamentul economic si evaluare, iar înțelegerea lui se face prin conceptul fundamentat de piața imobiliara - “cea mai buna utilizare”, care reprezintă alternativa de utilizare a proprietăților imobiliare.

Acest concept va constitui baza de pornire si va genera ipoteze de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare lucrării.

Cea mai buna utilizare - este definita ca cea mai probabilă utilizare a proprietății care este fizic posibilă, justificată adecvat, permisă legal, fezabila financiar și care conduce la cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie sa îndeplinească 4 criterii. Ea trebuie sa fie:

 • > permisa legal,

 • > posibila fizic,

 • > fezabila financiar

 • > maxim productiva si conduce la cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

Practic ținând cont de tipul terenuri si de amplasarea acesteora, cea mai buna alternativa posibila pentru proprietățile evaluate este cea de proprietate imobiliara industriala - teren liber. Prin prisma criteriilor ce definesc noțiunea de C.M.B.U. acesta abordare:

J este permisa legal

v' îndeplinește condiția de fizic posibila

J este fezabila financiar

v' este maxim productiva se refera la valoarea proprietății imobiliare in condițiile celei mai bune utilizări (destinații).

3.2. Principiile evaluării - pentru piața imobiliara

Cererea si oferta. Valoarea de piața a unei proprietăți imobiliare este determinata de interacțiunea dintre cererea si oferta existente la data evaluării.

Schimbarea. Forțele cererii si ale ofertei se afla intr-o dinamica permanenta si creaza in mod constant un nou mediu economic, ducând astfel la fluctuații ale prețului si valorii.

Concurenta. Preturile sunt susținute si valorile sunt stabilite printr-o continua competiție si interacțiune intre cumpărători, vânzători, antreprenori si alti participant*! pe piața imobiliara.

Substituția. Un cumpărător rațional nu va plăti mai mult pentru o proprietate decât costul de achiziție a unei alte proprietari cu aceleași caracteristici.

3.3. Aplicarea abordărilor in evaluare

Baza evaluării realizate in prezentul raport este valoarea de piața asa cum a fost ea definita in prezentul raport, in conformitate cu Standardul International de Evaluare IVS.

Pentru estimarea valorii terenurilor consideram necesara următoarea abordare:

> abordarea prin metoda comparație directe

Metoda comparației directe - comparația vânzărilor - consta i n analiza preturilor de vanzare recente (sau a ofertelor de vanzare) de proprietari similare. Analiza comparativa se axeaza pe asemanari si deosebiri (diferente) intre proprietăți tranzactionate sau oferite la vanzare ce pot influențează valoarea. Datele proprietăților comparabile sunt prelucrate intr-un proces de comparare, pentru a demonstra prețul probabil la care p 'oprietatea evaluata ar putea fi vanduta la data evaluării;

 • 3.4. Evaluarea terenului prin metoda comparației directe

Metoda comparației directe - consta in analiza preturilor de vanzare recente (sau a ofertelor de vanzare) de proprietăți similare. Analiza comparativa se axeaza pe asemanari si deosebiri (diferente) intre proprietăți oferite la vanzare ce pot influenta valoarea. Datele proprietăților comparabile sunt prelucrate intr-un proces de comparare, pentru a demonstra— prețul probabil la care proprietatea evaluata ar putea fi vanduta la data evaluării;

FISA EVALUARE TEREN (78,30 ha)

Amplasament. Ploiești, zona Rafov, T36, P495

Preț ofertă . .

EURO/mp

?

3,5

5,0

3,8

^erecție

%

-15%

-15%

-15%

\orectie

EURO/mp

-0,53

-0,75

-0,57

Preț tranzacție

EURO/mp

2,98

4,25

3,23

Drep.tuLde proprietate transmis

integral/ cu chiriași

Integral

Integral

Integral

Integral

Corecție

%

0%

0%

0%

Corecție

EURO/mp

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

EURO/mp

2,98

4,25

3,23

Condițiile de finanțare

cash/ credit

Cash

Cash

Cash

Cash

Corecție

EURO/mp

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

EURO/mp

2,98

4,25

3,23

Condițiile de vanzare

negociere libera/ vanzator constrâns/ cumpărător interesat

Negociere libera

Negociere libera

Negociere libera

Negociere libera

Corecție

%

0%

0%

0%

Corecție

EURO/mp

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

EURO/mp

2,98

4,25

3,23

Condițiile pieței (Data tranzacției)

l.z.an

recent

recent

recent.

‘"'erecție

%

0,0%

0,0%

0,0%

'Corecție

EURO/mp

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

EURO/mp

2,98

4,25

3,23

Localizare: Zona amplasamentului

Ploiești, zona Rafov

SIMILAR

SIMILAR

SIMILAR

Corecție

%

0%

0%

0%

Corecție

EURO/mp

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

EURO/mp

2,98

4,25

3,23

Zonare

Similar

Similar

Similar

Corecție

%

0%

0%

0%

Corecție

EURO/mp

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

EURO/mp

2,98

4,25

3,23

Caracteristicile fizice Si tehnice: Suprafața

ha

78,30

22,50

1,30

4,85

Corecție

%

-15%

-30%

-20%

Corecție

EURO/mp

-0,45

-1,28

-0,65

Preț corectat

EURO/mp

2,53

2,98

2,58

Deschiderea

ml

-

-

39

-

Corecție (Comparație cu terenul de evaluat)

%

0%

0%

0%

Corecție

EURO/mp

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

EURO/mp

2,53

2,98

2,58

Rețeaua edilitară (gaze, ăpă, curent electric)

Posibilitate racordare (apa, electricitate, gaze)

Similar

Similar

Similar

Corecție

%

0%

0%

0%

Corecție

EURO/mp

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

EURO/mp

2,53

2,98

2,58

Tipul drumului de acces

Amenajat (Asfaltat)

Similar

Similar

Similar

Corecție

%

0%

0%

0%

Corecție

EURO/mp

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

2,53

2,98

2,58

. Caracteristici economice ^Eficiența)

Comparabile

Comparabile

Comparabile

\ precție

%

0%

0%

0%

Corecție

EURO/mp

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

EURO/mp

2,53

2,98

2,58

Utilizarea(CMBU)

Industrial

similar

similar

similar

Corecție

%

0%

0%

0%

Corecție

EURO/mp

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

EURO/mp

2,53

2,98

2,58

Restricții legale

NU

NU

NU

Corecție

%

0%

0%

0%

Corecție

EURO/mp

0,00

0,00

0,00

Preț corectat

EURO/mp

2,53

2,98

2,58

Suma corecțiilor %

13%

26%

17%

Suma corecțiilor (în valoare absolută)

EURO/mp

0,45

1,28

0,65

Corecția cea mai mica (in valoare absoluta)

EURO/mp

0,45

Preț final

EURO/mp

2,53

t

< ret final rotunjit

V'-’_____________________

EURO/mp LEl/mp

2,50

11,00

Valoarea estimată pentru terenul in suprafața de 783.000 mp-este de :

783.000 mp x 11 lei/mp = 8.613.000 lei

Valoare estimata Teren = 8.613.000,00 lei


CONSTANTIN


VALERICA


3.5. Reconcilierea si opinia finala asupra valorii

In analiza rezultatelor, evaluatorul a respectat următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie (evaluatorul este obiectiv iar rezultatele reprezintă o previziune realista a comportamentelor forțelor ce fac piața);

 • - valoarea este subiectiva (piața este alcatuita din suma deciziilor suoiective a celor doua-------

parti implicate in tranzacție);

 • - orientarea pe piața (evaluarea trebuie sa reflecte piața).

Criteriile avute in vedere pentru a ajunge la o estimare finala a va orii, fundamentata si semnificativa, sunt:

 • - adecvarea, prin care evaluatorul judeca cat de pertinenta este fiecare metoda scopului si utilizării evaluării;

 • - precizia, prin care este masurata increderea evaluatorului in corectitudinea datelor, calculelor efectuate si corecțiilor aduse preturilor de vanzare a proprietarilor comparabile;

 • - cantitatea de informații, care trebuie sa fie suficienta si pe baza carora se studiază        1

adecvarea si precizia in estimarea valorii finale.

S-au obtinut următoarele valori:                                                                   5

Abordarea prin metoda comparației directe

Vp = 8.613.000 Lei - 1.957.500 Euro

Aceasta alegere a avut in vedere următoarele argumente:

 • - acesta abordare este cea mai apropiata pieței imobiliare;

 • - răspunde scopului evaluării, de determinare a valorii de piața pentru cea mai buna utilizare a proprietății, care este cea ipotetica, de proprietate imobiliara industriala;

 • - au existat suficiente surse de informații pe piața imobiliara pentru aprecierea corecta

si credibila a valorii;

Opinia evaluatorului

In opinia evaluatorului, valoarea de piața estimata pentru proprietatea imobiliara supusa evaluării este;

8.957.500 Euro

11 îei/mp ~ 2,5 etiro/mp ~ 3,3 usd/mp

Aceasta valoare este opinia evaluatorului si reprezintă o concluzie imparțiala, experta si rezonabila, bazata pe o analiza a tuturor iformatiilor relevante.

Opinia exprimata este o predictie subiectiva si reprezintă percepția evaluatorului referitoare la cel mai probabil preț obtenabil intr-o tranzacție obiectiva.

Valoarea a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele= condițiile limitative si aprecierile exprimate in prezentul raport.

------- “ “ Ediția-2415,“Vineri, 01.02.2013......

13.711 anunțuri onlineAVANS DE LA

4500 €


MASA | CONTACT | ADÂUGĂRE ANUNȚ j ANUNȚURILE MELE | INR1GISTRAREziarul raid apare cu ediții tipărite, independente, in județele Prahova, Dambovita si Galați


Utilizator:]

cautajarrt^

Parola: [

Am uitat parola

BUSINESS IMOBILIARE AUTO

| Navigare rapida: [ imobiliare ]

Vanzari terenuri in Ploiești

|                   rafov rTcaufe'^^iRge'^

3 anunțuri care îndeplinesc criteriul cautat ('rafov1]


1. teren agricol 20000 mp zona rafov, utilitatl in apropriere, preț 4 eur/mp, negociabil, tel. 0726-269609

2-...vand terenJntravilan.agricoI'lSOOO.mpplol.esti,- rafov; zona Industriala, deschidere 39 ml drum asfaltat, posibilitate racoYdâre"tbâte: utilitățile,''preț 5 eur/mp discutabil, tel. 0724-0083^7

3. de vanzare teren in coumna rafov,are o suprafața de 11.500 mp,avand o deschidere de 176 m ia durmul principal asfaltat.preț 2 euro.accept si schimb cu auto 1 tel. 0723-218854
©Copyrigtit 2009 Raid. Toate drepturile rezervate, 1 Termeni si condiții tra-fQc

desijned by: LVS; developed by: APACHEMEDIA


Acest site folosește cooWes. Navigând in continuare, va exprimau acordul asupra folosirii ccokie-urilor. Afla mai multe

IMOBILIARE                      Prahova                Cauta anunțuri imobiliare

Auto-moto, piese, accesorii Electronice Servicii Telefoane mobile Animale de companie


Shopa'yWid’'

Anunțuri ImobiliareAcces cont înregistrare


Anunțuri Imobiliare ; PrahovaPloiești • Vând teren intravilan, suprafața 48.500 mp. Ploiești


Adăugă un anunț


Vanzare teren intravilan, suprafața 48.500 mp


184.000 €


Tip teren


IntravilanSuprafața


48.500 mp


Tip


Particular


Date contact proprietar


Eăsy server monitoring

-wîth Server Dehsity


lonut Apostol

0724641809

Detalii anunț

Teren agricol in zona Rafov Ploiești, zona industriala, acces utilitatl in apropriere, dram asfaltat, preț negociabil

Tip teren

intravilan                       Suprafața                  4B.500 mp

Tip

Particular

Adresa

zona Rafov, Ghighîu

Detalii adresa

-

Anunțuri Google

Vând teren Teren intravilan Câmpulung Muscel Tei: 0722508800 www.teren.romapp.com

Creșterea Prepelițelor Profit 1580€/lună la 10OO buc. din Fonduri Europene fără cofinanțare www.afaceri-prepelito.ro/detaiii

Arte anunțuri similare


Vanzare teren intravilan, suprafața 500 mp, Ploiești 10 €

Ploiești, suprafața 500 mp, Proprietar


Vanzare teren intravilan, suprafața 225.300 mp, Piolesti 787.500 €

Ploiești, suprafața 225.000 mp, Proprietar


ShopMania - Copyright © 2005 - 2013


trafQc


DESPRE NOI

Home

Ga este ShopMania?

Confidențialitate

Protecția Consumatorilor Cookies

Contact


Vrei sa te inregistrezi ca partener pentru a avea produseîelistate pe site? Cick pentru detalii!

înregistrare parteneri / magazine


Acces cont parteneri / magazine


Nu ai inca un magazin? Construieste-î acum!


Anunțuri Imobiliare Blog imobiliare


Acest site Folosește cookies. Navigând in continuare, va exprimați acordul asupra folosirii cockic-urilor. Afla mai multe

ShOpĂisMfcf' imobiliare


Prahova


Cauta anunțuri imobiliare' Anunțuri Imobiliare Auto-moto, piese, accesorii Electronice Servicii Telefoane mobile Animale de companie

Acces cont înregistrare


Anunțuri imobiliare .■ Prahova '■ Ploiești •< Vbnd teren intravilan, suprafața 225.000 mp, Ploiești


Vanzare teren intravilan, suprafața 225.000 mp


787.500 €Tip teren


Intravilan


Suprafața


225.000 mp


Tip


Particular


Date contact proprietar


Mlhal Gabi

0723531316

Email; doctorul maclc@vahoo.com


Adăugă un anunț

Contactează proprietar

Nume A

Mesaj *"

Sunt nteresat de aceasta oferta.

Telefor

Email4

doctcrul_magic@yahoo.com


Detalii anunț


Teren intravilan agricol 22.50 ha in apropriere de Ploiești zona Rafov, utilitari in apropriere, deschidere la str. Ghighlului, ideal construcții industriale sau comerciale, preț negociabil

Tip teren                  Intravilan                       Suprafața                  225.000 mp

Tip                          Particular

Adresa                    Ploiești zona cartier Rafov, in apropriere de Hipodrom

Detalii adresa

Anunțuri Google

ING Cârd Complet Aplica online si ai 6 luni internet banking fara taxa de administare. ww.ing.ro

Ap. 2-3 cam, de fa 28500e Complex apartamente 2-3 cam noi sos. Alexandriei, 25 min. de Unirii splritwood.ro


Alte anunțuri similare


Vanzare teren intravilan, suprafața 500 mp, Ploiești 10€

Ploiești, suprafața 500 mp, Proprietar

Vanzare teren Intravilan, suprafața 48,500 mp, Ploiești 184.000 €

Ploiești, suprafața 48.500 mp, Proprietar

ShopMaria - Copyright © 2005 - 2013


tra-FQc


DESPRE NOI

Home

Ce este ShopMaria?

Confidențialitate

Protecția Consumatorilor Cookies

Contact


Vrei sa te înregistrezi ca partener pentru a avea produsele Istate pe site? Oick pentru detalii!

înregistrare parteneri / magazine


Acces cont parteneri / magazine


Nu al inca un magazin? Construleste-l acum!


Anunțuri imobiliare Olog Imobiliare

Căutare rapida0-500 mp 500-1000 mp 1000-3000 mp 3000-5000 mp 5000-10000 mp >10000 mp


Lâteaza după ptet/rup4


4


*


4


4


4


4


<1 euro/mp

1-S euro/mp

5-LO euro/mp

10-20 euro/mp 20-50 euro/mp 50-100 euro/mp 100-200 euro/mp 200-500 euro/mp 500-1000 euro/mp >1000 euro/mp


Teren 2500 mp cu deschidere 12mp la DJ 101D( Ploîesti-Ghighiu-Moara Domneasca) t situat ia 12 km de Ploiești, chiar langa conacul Cantacuzino, energie electrica la hotar, proprietar, cadastru.

Intravfen - Agricol

Deschideri; Sosea(i2m)

Facilitat!: electricitate;

Telefon: 0756063333


4 EUR/mp - Preț total: 10.000 EUR Rafov, județul Prahova


fasteazș după preț total


GROWASitE 1WIU3. (P)

Email: gritu_v<isiledatu*)18S'jal>on.i:m>

Telefoane: 0756063333

Telefon: 0756063333


<10.000 euro

10.000-20.000 euro 20.000-30.000 euro 30.000-40.000 euro 40.000-50,000 euro 50.000-100.000 euro 100.000-200.000 euro 200.000-500.000 euro >500.000 euro
„AjMCEJL

’ \ E Vi hiv/u. î ;               M •   >    1 t! I %

ui = = 1 F U j i: »f.ti i U!


Biroul de Cadastru si Publicitate imobiliara Pici


Ploiești, Vestului Nr. 14-16, Cod Postai 100233 Tel: i0244

Nr. cerere         /

}     12930

Anuf

î       2013

Luna

I .............o?J

Ziua

I          25

REFERAT DE ADIVHTERE (dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei BURCIU DAN MÎRCEA

nr,autodzatie:RO-PH-r NR. 0129:


01.04.2011-valabila

Domiciliul______________________________

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 12980 din data 26.02.2013, vă informăm:

Imobilul situat în județ PRAHOVA, UAl Ploiești, localitate Ploiești având numărul cadastral 135380 a fost dezmembrat în imobilele:

135426- județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești având suprafața măsurată de 752479 mp,

135427- județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești având suprafață măsurată de 29189 mp.

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din panul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 26.02.2013

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare,-Pagina 1 din 5
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara PRAHOVA Biroul de Cadastru si Publicitate imobiliara Ploiești Ploiești. Vestului Nr. 14-16, Cad Pasta! 1002S8. Te!. (9244) 51 S5 69

Extras de Pian Cadastral de Carte Funciară

pentru

Imobil număr cadastral 135380/UAT Ploiești

Carte Funciara Nr. 135380

Ccmună/Oras/Municipiu: Ploiești


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind darea în plată către S.C. Manox Therm SRL a unui teren în vederea stingerii obligației prevăzute în contractul de închiriere nr. 268/04.11.1999

și a emis:


SECRETAR, Cristian Ganea

1

01 RECTOR ]