Hotărârea nr. 523/2013

Hotãrârea nr. 523 privind aprobarea cotizatiei anuale a Municipiului Ploieşti pe anul 2014 în calitate de membru al „Agentiei de Eficienta Energetica si Energii Regenerabile”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consJliul local al municipiului ploiești


HOTĂRÂREA NR. 523


privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2014 în calitate de membru al „Agenției de Eficienta Energetica si Energii Regenerabile”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului Iulian Bădescu și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea cotizației anuale a municipiului Ploiești pe anul 2013;

în conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3, 4, 5, 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată;

Ținând cont de prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 123/2008 privind aprobarea proiectului european de infiintare a „Agenției de Eficienta Energetica si Energii Regenerabile” din Ploiești, județul Prahova si nr. 326/2008 privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Agenției pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile "AE3R Ploiesti-Prahova";

Luând act de adresa de inaintare a „Agenției de Eficienta Energetica si Energii Regenerabile” din Ploiești, județul Prahova inregistrata la municipiul PloieDti sub nr. 20511/04.12.2013;

In conformitate cu art. 5(a) si cu art.ll(i) din Statutul Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile „AE R Ploiești-Prahova”;

în temeiul prevederilor art. 12, art. 36 alin.2 lit e. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Aprobă cotizația Municipiului Ploiești pe anul 2014 reprezentând echivalentul in lei a 1.500 euro/luna, in calitate de membru al „Agenției de Eficienta Energetica si Energii Regenerabile”, pentru promovarea si implementarea proiectelor in domeniul eficientei energetice.

Art.2 Direcția Economica si Direcția Relații Internationale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2014 în calitate de membru al

„Agenției de Eficienta Energetica si Energii Regenerabile”

Comisia Europeana a propus un set complet de masuri in vederea instituirii unei noi politic energetice europene menite sa combata schimbările climatice si sa stimuleze securitatea competitivitatea sectorului energetic al UE. Una din aceste masuri vizeaza imbunatatirea eficiente energetice pana la 20% in perioada 2008-2020. Totodată, complexitatea problemelor legate d producerea, transportul si consumul energiei a crescut odata cu acutizarea problemelor globale d mediu si de epuizare a resurselor naturale.

Municipiul Ploiești a răspuns provocării Comisiei Europene prin lansarea unei propuneri d proiect care vizează înființarea unei Agenții pentru eficiență energetică și energii regenerabile 1 nivelul municipiului și cu impact la nivel județean.

Propunerea de proiect a fost evaluată pozitiv, a fost negociată și în final a câștige finanțarea europeană în baza Acordului de finanțare IEE/07/Agenții /480/SI2.4994472 cu Comisi Europeană.

Obiectivele proiectului „Agenție pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabil Ploiești-Prahova” (Cerere finanțare 2007-APEER IEE/IEE/07/480), se înscriu în practicii europene de reducere a consumului de energie și de utilizare a surselor regenerabile

Perioada de derulare și de cofmanțare a proiectului este de trei ani (2008-2011) timp în car va trebui să se elaboreze un plan de autofinanțare pentru o perioadă de încă cel puțin 5 ani de 1 implementarea proiectului.

Agenția pentru eficienta Energetica si Energii Regenerabile Ploiești - Prahova a fos înființata in luna aprilie 2009 sub forma unei persoane juridice romane de drept privat, fara sco] patrimonial, neguvemamentala si apolitica, avand scopul de a promova eficienta energetica s utilizarea surselor alternative de energie. Sursele de finanțare ale agenției in valoare totala d


Prin aceasta hotarare s-a stabilit suma ce va fi alocata din bugetul propriu al Municipiulr Ploiești, in cuantum de 113.125 euro (25% din valoarea proiectului), suma reprezentau cofinantarea cheltuielilor eligibile pe o perioada de 3 ani. Cota de finanțare aferenta celor 3 ani d funcționare a agenției din partea Municipiului Ploiești a fost achitata in decembrie 2011.

In data de 16.12.2013 a avut loc Adunarea Generala a „Agenției de Eficienta Energetica 5 Energii Regenerabile” in cadrul careia s-a adoptat cuantumul cotizației membrilor fondatori.

Ca urmare, prin adresa de inaintare a „Agenției de Eficienta Energetica si Energi Regenerabile” din Ploiești, inregistrata la municipiul Ploiești sub nr. 20511/04.12.2013 se solicit susținere financiara din partea Consiliului Local, pentru anul 2014, prin alocarea unei cotizați lunare reprezentând echivalentul in lei a 1500 euro/luna .

Fata de cele menționate mai sus, avizam favorabil proiectul de hotarare alaturat.

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte Director, Simbna Albu

Direcția Economică,

Director, a

Direcția Relații Internationale

Director executiv Milena Perpelea

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2014 în calitate de membru al „Agenției de Eficienta Energetica si Energii Regenerabile”

Propunerea de proiect privind infiintarea „Agenției de Eficienta Energetica si Energi Regenerabile” cu sediul in Ploiești, județul Prahova (IEEA 2007 IEE/07/480), aplicata in cadru Programului European „Intelligent Energy-Europe” de către Municipiului Ploiești, in data de 2î septembrie 2007, a fost evaluata favorabil de Comisia Europeana.

Agenția va sprijini autoritatile locale si județene dar si mediul de afaceri in elaborare* strategiilor si planurilor energetice si in adoptarea deciziilor privind realizarea si monitorizare* implementării proiectelor in domeniu.

Participarea Municipiului Ploiești ca membru fondator la infiintarea Agenției si a susțineri cofinantarii proiectului a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 123/2008.

Eficiența energetică este o condiție esențială pentru o dezvoltare durabilă. România trebuie să se alinieze angajamentelor impuse de Uniunea Europeană astfel încât securitatea energetică ș: creșterea calității serviciilor să ducă în final la costuri suportabile pentru consumatori.

Astfel, oportunitatea oferită de sprijinul Comisiei Europene prin co-fmanțarea proiectului privind înființarea Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile facilitează alinierea politicilor energetice locale la politicile europene.

Prin implementarea proiectului se urmărește constituirea, organizarea și funcționarea Agenției astfel încât să se accelereze ritmul de aplicare a politicii europene în domeniul eficienței și al energiei regenerabile.

Rolul Agenției este acela de a sprijini autoritățile locale, județene, furnizorii de servicii publice dar și mediul de afaceri în elaborarea strategiilor și planurilor energetice și în adoptarea deciziilor privind realizarea și monitorizarea implementării proiectelor în domeniu.

Agenția va avea un rol catalizator în sensibilizarea cetățenilor și încurajarea investitorilor ș a marilor consumatori astfel încât aceștia să includă în planurile lor de acțiune obie'cțive concret

A 4-nnZl \ A

vizând eficiența energetică și folosirea resurselor regenerabile.         li                 |

„Agenția pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile” este o organizați&mon-profi

V? 5 A ? ’   '•'’Sr

membră a Federației Agențiilor de Energie și Mediu din Europa - FEDARENE,' ocupând și posti de Vicepreședinte al acestei organizații precum și membru fondator al Federației Agențiilor d Energie din România - FAREN.

Pentru îndeplinirea obiectivelor ”Agenției pentru Eficiență Energetică și Energi Regenerabile Ploiești - Prahova " menționate în Statut, la art. 7, , respectiv adaptarea legislație locale la directivele europene și legislația națională privind eficiența energetică și protecți mediului, afilierea și/sau dezvoltarea de parteneriate, precum și acțiuni de cooperare regionale naționale sau internaționale, sprijinirea organismelor publice și private pentru definirea politicilo energetice privind tehnologia și cercetarea, asigurarea consultanței și soluțiilor tehnice pentn consumatorii casnici și industriali cât și pentru factorii de decizie, inițierea și sprijinire; proiectelor de cercetare în domeniul eficienței energetice, propunerea soluțiilor de finanțare prii programe și proiecte europene, promovarea măsurilor privind eficiența energetică a clădirilo aflate în proprietate publică sau privată, eco- eficiența energetică și promovarea "energiilor verzi” etc și pentru buna funcționare a structurii executive a "Agenției pentru Eficiență Energetică ș Energii Regenerabile Ploiești - Prahova " Municipiul Ploiești , în calitate de membru fondator a Agenției, are obligația de a sprijni în mod activ Agenția, inclusiv prin plata cotizației, stabiliți anual de către Adunarea Generală (Statut, art.l 1, alin.i).

Ca urmare a adresei de înaintare a „Agenției de Eficienta Energetica si Energi Regenerabile" din Ploiești, județul Prahova nr. 20511/04.12.2013 prin care se solicita susținere financiara a agenției pe anul 2014, prin alocarea unei cotizații lunare reprezentând echivalentul îr lei a 1500 euro/lună, supunem atenției Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

Supported by

I NTE L LI G E NT ENERGY

^EUROPE Efl

Agenția pentru Eficiență Energetică șî Energii Regene “AE3R Ploiești- Prahova”

HOTĂRÂREA nr. 3/2013

din data de 16.12.2013

Având în vedere :

  • -  Prevederile articolului 11 alineat i precum și ale articolului 12 din Statutul Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile - Ploiești Prahova;

  • -  Văzând procesul verbal din data de 16.12.2013 al Adunării Generale a Agenției care conține:

  • -  Expunerea de motive a Dl. Bogdan POTLOGIA în calitate de Director Executiv privind strategia de funcționare a Agenției pentru anul 2014;

  • -  Expunerea de motive a Dnei. Daniela BRATU în calitate de Director Economic privind raportul financiar pentru anul 2013.

Adunarea Generală a Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile -Ploiești Prahova în ședința ordinară din data de 16.12.2013 în prezența și cu votul în unanimitate al celor prezenți

Hotărăște :

Art. 1 Se aprobă cotizațiile membrilor fondatori ai Agenției pentru anul 2014, după cum urmează:

  • -  Consiliul Județean Prahova - 24.000 euro ( 2.000 euro / luna ) ;

  • -  Primăria Municipiului Ploiești - 18.000 euro ( 1.500 euro / luna) .

Art. 2 Prezenta Hotărâre va fi comunicată membrilor fondatori ai Agenției în termen de 5 zile de la data semnării.

Directorul Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile - Ploiești Prahova
Primăria Municipiului Ploiești

D-lui Iulian BADESCU - Primar

Cotizație Ae3R Ploiești PRAHOVA pentru anul

02051


Municipiul Ploiești este membru fondator al Agenției pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile Ae3R Ploiești Prahova .

Agenția pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile Ploiești - Prahova ” urmărește indeplinirea obiectivelor menționate în Statut, la art. 7, , respectiv adaptarea legislației locale la directivele europene și legislația națională privind eficiența energetică și protecția mediului, sprijinirea organismelor publice pentru definirea politicilor , asigurarea consultanței și soluțiilor tehnice pentru consumatorii casnici și industriali cât și pentru factorii de decizie, inițierea și sprijinirea proiectelor de cercetare în domeniul eficienței energetice, propunerea soluțiilor de finanțare prin programe și proiecte europene, promovarea măsurilor privind eficiența energetică a clădirilor aflate în proprietate publică și promovarea „energiilor verzi’’.

Având in vedere ca efectul Hotărârii nr. 428 din data de 28 noiembrie 2012 prin care se stabilea cotizația Municipiului Ploiești pentru anul 2013 isi inceteaza valabilitatea la finele anului , va rugam sa dispuneți inițierea unui proiect de hotarare privind cotizația aferenta anului 2014 .

Va mulțumim si va asiguram , stimate Domnule Primar , de întreaga noastra considerație


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


A/ Y

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI f. PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE          \

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2014 în calitate de membru al „Agenției de Eficiență Energetică și Energii Regenerabile”

si a emis: