Hotărârea nr. 522/2013

Hotãrârea nr. 522 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investitii “ WI – FI internet management”

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIH O T A R A R E A NR. 522 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investiții

66 WI - FI internet management”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnului primar Iulian Badescu si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investiții, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației, faza studiu de fezabilitate SF, aferenta obiectivului de investiții “ WI - FI internet management”.

Ținând cont de prevederile art.42 alin.(l) lit.b din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, modificată si completată;

Luând in considerație prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă indicatorii tehnico-economici si documentația, faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investiții “ WI-FI internet management”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Direcția Tehnic-Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va

———       9               5           7                    7

aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești astăzi, 19 decembrie 2013


ROMANIA MUNICIPIUL PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investiții

“ WI-FI internet management”

Proiectul propune dezvoltarea amplasamentelor existente de spatii de agrement si zone verzi ale Municipiului Ploiești, cu utilizarea maxima si moderna a spațiului.

Administrația locala a municipiului dorește sa ofere oportunitatea cetățenilor de a utiliza intemetul in spatii deschise, in parcuri in care sunt amenajate locuri ce conferă o conexiune WI-FI gratuita membrilor comunităților, pentru a facilita si a extinde accesul acestora la informație, la comunicare, care altfel poate fi condiționat si restricționat de achitarea unui abonament lunar pentru folosirea individuala a intemetului.

Scopul acestui proiect este creșterea numărului de zone publice in care sa fie pus la dispoziția populației un serviciu flexibil si gratuit de conectare la internet,astfel incat utilizatorii sa poata accesa informațiile de care au nevoie, prin intermediul diverselor dispozitive dotate cu capacitati wireless.

Creșterea numărului de zone cu acces liber la internet, precum si a numărului de utilizatori ai acestui tip de serviciu reprezintă una dintre condițiile procesului de tranziție la societatea informaționala.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTITA

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONTRACTE

APROBAT

PRIMAR, Iulian Badescu

RAPORT DE SPECIALITATE

privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investiții

“ WI-FI internet management”

In Municipiul Ploiești se afla multe locuri de agrement care prin grija deosebita a Primăriei urmeaza sa se modernizeze si sa devină zone atractive pentru petrecerea timpului liber. Astfel prin prezentul proiect urmerza sa fie introdusa rețea de internet in importantele locuri de agrement din oraș, la care se pot racorda toti cetățenii care merg pentru a-si petrece timpul liber, si anume:

 • 1. Parcul Tineretului - Sala Sporturilor

 • 2. Parcul Dendrologic - Statuia M. Viteazul

 • 3. Parcul Biruinței - Caineni

 • 4. Parcul Libertății (Vest)

 • 5. Gradina Publica B-dul Independentei;

 • 6. Gradina Publica Big Vest

 • 7. Parc Aurora

 • 8. Gradina Publica Halele Centrale

 • 9. Gradina Publica Cameliei

 • 10. Parc Sf. Andrei Cina

 • 11. Gradina Publica Centrul Civic (Pietonal)

 • 12. Hipodrom/Universitatea Petrol Gaze;

 • 13. Stadionul “Ilie Oana”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

-reducerea decalajului digital prin crearea unor condiții tehnice favorabile pentru ca segmentele de populație defavorizate comunicational sa aiba acces la serviciile electronice;

-rezultatele proiectului vor contribui direct la promovarea concurentei in zona; -accelerarea proceselor de trecere la societatea informaționala in Romania; -contribuție la creșterea economica;

-creșterea coeziunii sociale.

Studiul de fezabilitate cuprinde doua scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse, si sunt prezentate avantajele sistemului ales.

- Varianta 1: Rețea de internet prin fibra optica.

Proiectul isi propune sa dezvolte o infrastructura de rețele electpniW^âî^V sa asigure capabilitatile tehnice necesare furnizării de servicii de baridă larga-țh A zonele din parcurile municipiului, care nu sunt in prezent deservite sLpentru.cahu exista planuri de investiții.                                                    B-MA) o^(

V                        .                     •                   .                                                                                     J -■* '

Aceasta varianta cuprinde realizarea obiectivului prin soluția dezinstalare a -OV rețelei prin efectuarea de săpături pentru ingroparea fibrei optice iMvedere^' transmiterii datelor, ceea ce reprezintă principalul dezavantaj al acestui sistem.

- Varianta 2 : “ WI - FI internet “

Wi - Fi reprezintă un câmp de energie care se transmite in unde. Undele acestea au o anumita inaltime, o distanta intre ele si călătoresc la o anumita viteza. Distanta dintre undele Wi - Fi este mai scurta decât cea a undelor radio si mai lunga decât cea a microundelor, oferind astfel Wi - Fi-ului o banda unica de transmitesie ce nu poate fi întrerupta de alte semnale.

Proiectul actual va avea 13 antene care vor acoperi principalele locații ale parcurilor mai sus prezentate, adica acea parte extrem de importanta pentru dezvoltarea orașului.

Scenariul recomandat de către eleborator este Varianta 2: “ WI - FI internet“ Aria de aplicabilitate a unei astfel de rețele este extrem de vasta si, de aceea, rețelele wireless au devenit firesc prima alegere pentru oficialitățile locale.

Valoarea investiției

Conform documentației faza STUDIU DE FEZABILITATE întocmită de către

SC ANASTIC CONSTRUCT SRL valoarea estimativa a investiției Varianta 2 este de:

1.047.399,44 lei fara TVA din care C+M = 270.902.96 lei

Finanțarea investiției

Municipiul Ploiești: 1.047.390,44 lei fara TVA

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-econmici pentru obiectivul “WI-FI internet management”

Direcția Tehnic-Investitii, Director Executiv Mihaelă^Ianjandi

Sef Serviciul Investiții, Mariana Stochița ^

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios,Contracte, Director, dna Albu


/

s

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “WI-FI internet management”

si a emis:Data:   /ff        ________CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CC MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “WI-FI internet management”