Hotărârea nr. 52/2013

Hotãrârea nr. 52 de modificare a Hotãrârii Consiliului Local nr. 308/13.08.2012 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în Comisia pentru identificarea si inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozitiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ si propunerea solutiilor individuale motivate conform legislatiei în vigoare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 52 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 308/13.08.2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Comisia pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Iulian Bădescu și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 308/13.08.2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Comisia pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare;

Luând în considerare prevederile art. 1 și 5 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acorda tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicata, cu modificările s completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 1 și 4 din Hotărârea Guvernului nr.896/2003 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 15/2003;

în temeiul art. 36, alin. (2), din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 308/13 august 20 L' privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Comisia pentr identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii ni 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilo individuale motivate conform legislației în vigoare, în sensul înlocuirii domnului Alexandi Nicolae cu domnul Marcian Cosma.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 308/2012 rămâ neschimbate.

Art.3 Direcția de Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezente hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte \ aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 308/13.08,2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Comisia pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare

Potrivit prevederilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala, republicat, tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 ani pot depune cerere pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localității, la sediul unitatii administrativ teritoariale in care solicitantul isi are domiciliul.

Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărârea Consiliului local, în condițiile legii, respectăndu-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.

A

In urma alegerilor locale din data de 10 iunie 2012, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 248/ 26 iunie 2012 a fost validat noul Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Având în vedere încetarea mandatelor unor consilieri și validarea, pe locurile devenite vacante, a altor consilieri, este necesară modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 308/13.08,2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Comisia pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare, în sensul înlocuirii domnului Alexandri Nicolae cu domnul Marcian Cosma.

Față de aspectele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local 308/13.08,2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Comisia pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare

în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani pot depune cerere pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localității, la sediul unității administrativ teritoriale în care solicitantul își are domiciliul.

Comisia a fost numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2012, conform art.l si 4 din Hotararea Guvernului nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003, comisie ce va avea ca sarcini identificarea si inventarierea terenurilor pentru punerea in aplicare a dispozițiilor Legii nr.15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ si propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației in vigoare.

Potrivit art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale.

Astfel, începând cu 10 iunie 2012, configurația politică a Consiliului Local Ploiești este următoarea: 14 membri U.S.L., 10 membri P.D.L., 3 membri P.P.-D.D.Ca urmare a alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012, 4 consilieri locali și-au înaintat demisiile din funcția de consilier local, pe locurile devenite vacante fiind desemnați supleanții.

Având în vedere noile modificări se impune modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 308/13.08,2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Comisia pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare, în sensul înlocuirii domnului Alexandri Nicolae cu domnul Marcian Cosma

Față de aspectele prezentate, avizăm favorabil de hotărâre alăturat.

Director executiv, Iulia Alina Alexandru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICL

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 308/13.08.2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești in Comisia pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare

și a emis:


SECRETAR, Cristian Ganea

Data: