Hotărârea nr. 519/2013

Hotãrârea nr. 519 privind concesionarea directă a unor spaţii cu destinaţie medicală din imobilele situate în Ploieşti, str. Pictor Iscovescu nr. 6 si B-dul. Petrolului nr. 8A

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 519 privind concesionarea directă a unor spații cu destinație medicală din imobilele situate în Ploiești, str. Pictor Iscovescu nr. 6 si B-dul. Petrolului nr. 8A

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Constantin Popa, Cristian Dumitru, Gheorghe Popa, Gabriel Minea și Ionuț Vîscan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotarare privind concesionarea directă a unor spații cu destinație medicală din imobilele situate in Ploiești, str. Pictor Iscovescu nr. 6 si B-dul. Petrolului nr. 8A;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Administrației și Internelor 946/299/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004;

Văzând procesul verbal al Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al municipiului Ploiești incheiat in ședința din data de 03.12.2013;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă concesionarea pe o perioada de 20 de ani, cu drept de prelungire conform legii, a spațiilor cu destinație medicală din imobilele situate in Ploiești, str. Pictor Iscovescu nr. 6 si B-dul. Petrolului nr. 8A, nominalizate în Anexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

în situația în care concesionarul îndeplinește condițiile în vederea pensionării pentru limită de vârsta la un termen care se înscrie în cadrul duratei minime a concesiunii, contractul de concesiune se va încheia pe o perioadă care să nu depășească data limită de pensionare.

Art. 2. Stabilește ca in primii 5 ani valoarea redevenței pentru spatiile medicale, prevăzute la art. 1, sa fie 4,72 lei/mp/an (1 euro/mp/an x 3,4047 lei/euro x 106,57% indice de inflație dec. 2007 raportat la dec. 2006 x 106,30% indice de inflație dec. 2008 fata de dec. 2007 x 104,74% indice de inflație dec. 2009 fata de dec. 2008 x 107,96% indice de inflație dec. 2010 fata de dec. 2009 x 103,14% indicele de inflație decembrie 2011 fata de decembrie 2010 x 104,95% indicele de inflație decembrie 2012 fața de decembrie 2011=4,72 lei/mp/an care reprezintă redeventa actualizata cu indicii de inflație pentru anul 2013).

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007, redeventa pentru concesionarea spatiilor medicale ce fac obiectul prezentei hotarari se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul Național de Statistică) incepand cu anul 2014. Noul cuantum al redeventei va fi comunicat anual concesionarului, incepand cu anul 2014 prin notificare, fara a se mai incheia act adițional.

După primii 5 ani nivelul redeventei se va stabili de către concedent, pornind de la prețul pieței, sub care redevența nu poate fi acceptată.

Art. 3. Stabilește ca terenul aferent spatiilor medicale din Ploiești, str. Pictor Iscovescu nr. 6, sa ramana in folosința gratuită a cabinetelor medicale individuale, pe o perioadă care sa nu depaseasca durata contractelor de concesiune incheiate pentru spatiile cu alta destinație decât aceea de locuința - cabinete medicale.

Art. 4. Concesionarea spațiilor prevăzute la art. 1 se va face în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Administrației și Internelor 946/299/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune.

z\

Art. 5. începând cu data încheierii contractelor de concesiune, respectiv 01.01.2014, contractul de comodat nr. 250715/17.02.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Vlădescu Ligia Adriana si Dr. Topolog Carmen Maria, contractul de comodat nr. 250713/17.02.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Aldea Cristina Mihaela, pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale situate în Ploiești, str. Pictor Iscovescu nr. 6, precum și contractul de comodat nr. 313564/07.09.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Bălășoiu Eugenia pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, B-dul Petrolului nr. 8A își încetează valabilitatea.

Art. 6. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractele de concesiune pentru spatiile cu destinație medicala si contractele de comodat pentru terenurile aferente acestora în condițiile prevăzute la art. 1, 2, 3 si 4 din prezenta hotărâre.

Art. 7. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Situația spațiilor cu destinație medicală din imobilele situate în str. Pictor Iscovescu nr. 6 și B-dul Petrolului nr. 8A ce vor fi concesionate

Nr crt

Adresa spațiului

Titular contract de comodat (cabinete medicale individuale) Nr. contract/termen

Suprafața utila cf. contract de comodat - ce va face obiectul contractului de concesiune mp.

Suprafața teren cf. contract de comodat - ce va ramane in folosința gratuita mp.

Observații

1

Str. Pictor Iscovescu

nr. 6

Dr. Vladescu Ligia Adriana Dr. Topolog Carmen Maria 250715/17.02.2013 31.12.2013

43,61

167,56

Spațiul este folosit in regim tura-contratura

2.

Str. Pictor Iscovescu

nr. 6

Dr. Aldea Cristina Mihaela

250713/17.02.2004

31.12.2013

31,35

120,44

Spațiul este folosit in regim tura

3.

B-dul Petrolului

nr. 8A

Dr. Bălășoiu Eugenia

313564/07.09.2004

31.12.2013

50,00

-

Spațiul este folosit in regim tura

Nota:

Potrivit prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului României nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare, in spatiile in care se infiinteaza, se organizează si funcționează doua sau mai multe cabinete medicale, in sistem tura/contratura, se incheie contract de concesiune cu fiecare titular de cabinet medical. Titularii de astfel de cabinete vor anexa la contractul de concesiune acordul lor de voința privind impartirea timpului de folosința a spațiului.


republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniu ăT unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 274/31.10.2003 s-a aprobat atribuirea in folosința gratuita pe o perioada de trei ani, cu drept de prelungire a spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința situate in Ploiești, str. Pictor Iscovescu nr. 6 si B-dul. Petrolului nr. 8A.

In baza acestei hotarari s-au incheiat contractele de comodat nr. 250715/17.02.2004 între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Vladescu Ligia Adriana si Dr. Topolog Carmen Maria, contractul de comodat nr. 250713/17.02.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Aldea Crsitina Mihaela pentru spațiile cu destinația de cabinet medical situate în Ploiești, str. Pictor Iscovescu nr. 6 și contractul de comodat nr. 313564/07.09.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Bălășoiu Eugenia pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, B-dul Petrolului nr. 8A, contracte care ulterior au fost prelungite anual.

Transmiterea in folosința gratuita a spatiilor s-a făcut pentru activitatea medicina de familie.

Prin scrisorile înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 19175/12.11.2013, 19176/12.11.2013 si 17268/15.10.2013 Cabinetele Medicale Individuale Dr. Valdescu Ligia Adriana. Dr. Topolog Carmen Maria, Dr. Aldea Cristina Mihaela, Dr. Balasoiu Eugenia au solicitat prelungirea duratei contractelor de comodat pentru spatiile cu destinație de cabinet medical situate in imobilele din str. Pictor Iscovescu nr. 6 si B-dul Petrolului nr. 8A . Solicitările au fost analizate in ședința din data de 03.1.2,2013 de către Comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al Municipiului Ploiești si au fost avizate favorabil, sens in care va fi initiat un proiect de hotarare privind transformarea contractelor de comodat in contracte de concesiune începând cu data de 01.01.2014.

Având in vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

CONSILIERI LOCALI:

Cristian Dumitj

Constantin Popa

Gheorghe Popa Gabriel Minea

Ionut Vîscan

5

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind privind concesionare unor spatii cu destinație medicala din imobilele situate in Ploiești, str. Pictor Iscovescu nr. 6 si B-dul.

Petrolului nr. 8A

In exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Prin Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 a fost stabilit cadrul juridic privind concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 concesionarea imobilelor in care funcționează cabinetele medicale înființate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu completările ulterioare, prevăzute la art. 1, alin. 1 din aceasta hotarare se face fara licitație publica si potrivit dispozițiilor acestei hotarari.

Spatiile concesionate vor fi utilizate doar in scopul desfășurării de activitati medicale, concesionarea realizandu-se prin contractul de concesiune incheiat intre concedent si concesionar.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, calitatea de concesionar o are medicul titular al cabinetului sau cel delegat de medicii asociati, care funcționează in spațiul ce face obiectul concesionarii, aceștia avand drept de preferința fata de alti medici.

Durata concesiunii se stabilește de către părți, nu poate fi mai mica de 15 ani și nu poate depăși durata prevăzută de actele normative în vigoare.

In situația în care concesionarul îndeplinește condițiile în vederea pensionării pentru limita de varsta la un termen care se înscrie în cadrul duratei minime a concesiunii, contractul de concesiune se va încheia pe o perioada care sa nu depășească data limita de pensionare.

Conform prevederilor modelului-cadru al contractului de concesiune aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Administrației și Internelor 946/299/2004, contractul de concesiune poate fî prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata sa inițiala, astfel incat durata intregului contract sa nu depaseasca 49 de ani.

Concesionarea spațiilor se face în schimbul unei redevențe anuale, plătită de concesionar.


lei/mp/an (1 euro/mp/an x 3,4047 lei/euro x 106,57% indice dO^Tafi^de^^u07 raportat la dec. 2006 x 106,30% indice de inflație dec. 2008 fâ^^ti^c^do7 x 104,74% indice de inflație dec. 2009 fata de dec. 2008 x 107,96% indice’fle inflație dec. 2010 fata de dec. 2009 x 103,14% indicele de inflație decembrie 2011 fata de decembrie 2010 x 104,95% indicele de inflație decembrie 2012 fața de decembrie 2011).

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007, redeventa pentru concesionarea spatiilor medicale ce fac obiectul prezentei hotarari se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul Național de Statistică) incepand cu anul 2014. Noul cuantum al redeventei va fi comunicat anual concesionarului, incepand cu anul 2014 prin notificare, fara a se mai incheia act adițional.

După primii 5 ani nivelul redevenței se va stabili de către concedent, pornind de la prețul pieței, sub care redevența nu poate fi acceptată.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, spațiile de folosința comuna, respectiv holuri și săli de așteptare, grupuri sanitare, săli de tratament, camere de sterilizare, fișiere etc. sunt puse la dispoziție concesionarilor, sub forma de cota indiviză, pentru realizarea obiectului de activitate specific fiecărei specialități medicale. în contractul de concesiune se vor prevedea spațiile de folosința comuna, modalitatea de exploatare și modul de suportare a cheltuielilor reprezentând întreținerea acestora.

Prin scrisorile înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 19175/12.11.2013, 19176/12.11.2013 si 17268/15.10.2013 Cabinetele Medicale Individuale Dr. Vladescu Ligia Adriana, Dr. Topolog Carmen Maria, Dr. Aldea Cristina Mihaela, Dr. Balasoiu Eugenia au solicitat prelungirea duratei contractelor de comodat pentru spatiile cu destinație de cabinet medical situate in imobilele din str. Pictor Iscovescu nr. 6, respectiv B-dul Petrolului nr. 8A. Solicitările au fost analizate in ședința din data de 03.12.2013 de către Comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al Municipiului Ploiești fiind emis aviz favorabil - cu transformarea contractelor de comodat in contracte de concesiune conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, sens in care va fi initiat un proiect de hotarare.

Facem precizarea ca la momentul preluării in patrimoniul Municipiului Ploiești, imobilul din str. Pictor Iscovescu nr. 6 figura cu următoarele suprafețe: suprafața construita 88 mp si suprafața teren 288 mp, iar imobilul din B-dul Petrolului nr. 8A cu suprafața construita de 395,6 mp. Suprafețele deținute de către cabinetele medicale din aceste imobile, in baza contractelor de comodat, sunt următoarele:

Nr crt

Adresa spațiului

Titular contract de comodat (cabinete medicale individuale) Număr contract/termen

Suprafața utila cf. contract de comodat mp.

Suprafața teren cf. contract de comodat mp.

Observații

jn -hI />,.{; VN

1

Str. Pictor

Iscovescu nr. 6

Dr. Vladescu Ligia Adriana Dr. Topolog Carmen Maria 250715/17.02.2013 31.12.2013

43,61

167,56

Spațiul este

\^gsifii0>

regimTurâ-

contratura

2.

Str. Pictor

Iscovescu nr. 6

Dr. Aldea Cristina Mihaela

250713/17.02.2004 31.12.2013

31,35

120,44

Spațiul este folosit in regim tura

3.

B-dul Petrolului nr.

8A

Dr. Bălășoiu Eugenia

313564/07.09.2004 31.12.2013

50,00

-

Spațiul este folosit in regim tura

întrucât la momentul respectiv nu au fost efectuate măsurători topografice, suprafețele prevăzute in contractele de comodat au fost calculate in mod proporțional in funcție de suprafața imobilului.

In contractele de concesiune care se vor incheia vor fi prevăzute aceleași suprafețe din contractele de comodat. După intocmirea/fmalizarea formalităților de publicitate imobiliara si apartamentarea celor doua imobile, se va proceda, după caz, la rectificarea contractelor de concesiune in sensul inscrierii suprafețelor reale, prin incheierea de acte adiționale in acest sens.

DIRECTORJEXpCUTIV,

Florin Retfache

jT


VIZAT, DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,


SEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu

DIRECȚIA ECONOMICA,

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CraciunoiuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


’.Ab '.'7 tf'.faU luO- Ij

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unor spații cu destinație medicală din imobilele situate în Ploiești, str. Pictor Iscovescu nr. 6 si B-dul. Petrolului nr. 8A

și a emis:

Iz/ V /4A?
Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unor spații cu destinație medicală din imobilele situate în Ploiești, str. Pictor Iscovescu nr. 6 si B-dul. Petrolului nr. 8A

si a emis:


SECRETAR, Sanda DraguleaData:    / Q   JLolț