Hotărârea nr. 518/2013

Hotãrârea nr. 518 privind aprobarea novării contractului de concesiune nr. 32955/16.06.1999 încheiat între Municipiul Ploieşti şi domnul Ghiţă Emil Mircea

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 518 privind aprobarea novării contractului de concesiune nr. 32955/16.06.1999 încheiat între Municipiul Ploiești și domnul Ghiță Emil Mircea

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotărâre privind aprobarea novării contractului de concesiune nr. 32955/16.06.1999 încheiat între Municipiul Ploiești și domnul Ghită Emil Mircea;

Urmare cererii nr. 7170/18.04.2013 transmisă de către doamna Ghiță Elena și certificatului de moștenitor suplimentar nr. 58/23.05.2012 autentificat de către Biroul Notarial Laslo&Dobre;

Având în vedere Procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în data de 26.11.2013 și 10.12.2013;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă transmiterea către doamna Ghiță Elena și doamna Ghiță Sonia -Elena a dreptului de concesiune asupra terenului in suprafață de 2,50 mp aparținând domeniului privat al localității, atribuit prin concesionare directă către domnul Ghiță Emil Mircea, în vederea extinderii locuinței existente, respectiv transmiterea tuturor drepturilor și obligațiilor prevăzute în contractul de concesiune nr. 32955/16.06.1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Aprobă novarea contractului de concesiune nr. 32955/16.06.1999 încheiat între Municipiul Ploiești și domnul Ghiță Emil Mircea, potrivit actului adițional nr. 3 cuprins în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești sa semneze Actul Adițional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 32955/16.06.1999 - care constituie Anexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce ——    9          9       7                7

la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești

Președinte de

Iulian Bol


Anexă la H.C.L. nr.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 7170/.............................

ACT ADIȚIONAL NR. 3

la contractul de concesiune nr. 32955/16.06.1999

în baza Hotărârii nr............../................... a Consiliului Local al

municipiului Ploiești, a intervenit prezentul act adițional prin care se noveaza si se modifică corespunzător prevederile contractului de concesiune nr. 32955/16.06.1999 încheiat pentru concesionarea directa a terenului in suprafața de 2,50 mp., apartinand domeniului privat al localității, in vederea extinderii locuinței existente, după cum urmează:

 • 1) Capitolul I. PĂRȚILE CONTRACTANTE din contractul de concesiune nr. 32955/16.06.1999 se noveaza după cum urmeaza:

"I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, în calitate de concedent, reprezentat prin Primar Iulian Bădescu, pe de o parte,

Și

Doamna Ghita Elena, cu domiciliul in Ploiești, str........................................

. si doamna Ghita Sonia Elena, cu domiciliul in Ploiești, str. ..........................................,                  , ~~x, în calitate de concesionar, pe de altă parte."

 • 2) Capitolul IV. REDEVENTA, art. 5, din contractul de concesiune nr. 32955/16.06.1999 se modifică și va avea următorul conținut:

“5. Redeventa anuala este de 3,97 lei (2,86 lei x 106,57% indice de inflație dec. 2007 fata de dec. 2006 x 106,30% indice de inflație dec. 2008 fata de dec. 2007 x 104,74% indice de inflație dec. 2009 fata de dec. 2008 x 107,96% indice de inflație dec. 2010 fata de dec. 2009 x 103,14% indice de inflație dec. 2011 fata de dec. 2010 x 104,95% indice de inflație dec. 2012 fata de dec. 2011). Concesionarul va achita redeventa astfel indexata începând cu data de 01,01.2013.

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.7/2007, redeventa pentru concesionarea terenului ce face obiectul prezentului contract se va actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantum al redeventei va fi comunicat concesionarului printr-o notificare, fara a se mai încheia act adițional.

Plata redeventei se face anual, pana la data de 15 martie a fiecărui an, timp de 20 de ani. Redeventa se poate plăti si anticipat pentru intreaga perioada.”

 • 3) Capitolul VII. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR, partea Obligațiile concesionarului, art. 9, din contractul de concesiune nr. 32955/16.06.1999, se completează cu doua alineate care vor avea următorul conținut:

Concesionarul are obligația sa obțină autorizația de ,cdnșț^|};\pentru intrarea in legalitate, in conformitate cu legislația in vigoare, in termen:de>Ț (un)? an de la data încheierii prezentului act adițional.”                   \         O '-d-W

Concesionarul are obligația să declare contractul de conMș^ie^cy^toate modificările și completările ulterioare la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, în vederea achitării impozitului pe clădiri, taxei (stabilite în condiții similare impozitului) pe teren și celorlalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, în cazul în care legislația o impune”.

 • 4) Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de concesiune nr. 32955/16.06.1999 cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

 • 5) Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de concesiune nr. 32955/16.06.1999 și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul fiecare parte.

  CONCEDENT,

  MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR,

  Iulian Bădescu


  CONCESIONAR,

  Doamna Ghită Elena

  Doamna Ghiță Sonia - Elena


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU ’ DIRECTOR EXECUTIV,

Florin Petrache

ȘEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu

Vizat,

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Crăciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

întocmit, Georgiana Ilie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea novarii contractului de concesiune nr. 32955/16.06.1999 încheiat între Municipiul Ploiești și domnul Ghiță Emil Mircea

în exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Potrivit articolul 15, litera e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosință pe termen limitat, după caz, pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia.

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 93/30.04.1993 privind concesionarea directa către persoanele fizice a terenurilor apartinand domeniului privat al Municipiului Ploiești in vederea extinderii locuințelor existente, intre Municipiul Ploiești si domnul Ghita Emil Mircea a fost incheiat contractul de concesiune nr. 32955/16.06.1999.

Obiectul contractului il constituie concesionarea directa a terenului, in suprafața de 2,50 m.p., apartinand domeniului privat al localității, in vederea extinderii locuinței existente. Terenul este situat in Ploiești, str. Covurlui nr. 15A.

Prin adresa nr. 6593/11.04.2013 doamna Ghiță Elena, soția domnului Ghiță Emil, a adus la cunoștință faptul că acesta a decedat la data de 08.11.2008 și a solicitat găsirea unei soluții legale de rezolvare a situației contractului de concesiune nr. 32955/16.06.1999, eventual de obținere a autorizației de construire pentru extinderea de locuință realizată pe terenul concesionat, în suprafață de 2,50 mp, situat în str. Covurlui, nr. 15A.

Ulterior, prin adresa nr. 7170/18.04.2013 doamna Ghiță Elena a solicitat modificarea contractului de concesiune nr. 32955/16.06.1999, în sensul prelungirii termenului de obținere a autorizației pentru extindere terasă, în vederea intrării în legalitate.

Totodată, doamna Ghiță Elena a transmis copia Certificatului de moștenitor suplimentar nr. 58/23.05.2012, conform căruia imobilul (construcție și teren) situat în str. Covurlui, nr. 15 A, se află în prezent în proprietatea doamnei Ghiță Elena și doamnei Ghiță Sonia - Elena.

Solicitarea doamnei Ghita Elena a fost supusă analizei Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din 26.11.2013, fiind emis aviz favorabil pentru prelungire termen peritru intrare in legalitate.                                              y           E IM

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării 'i^.ânsiliului Loc^l al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

CONSILIERI:

Bolocan IulianMUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

AVIZAT VICEPRIMAIU^ Iulian-UivraJȚe'O’d'oțescU>.


' X/' .2^3

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea novarii contractului de concesiune nr. 32955/16.06.1999 încheiat între Municipiul Ploiești și domnul Ghita Emil Mircea

A

In exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Potrivit articolul 15, litera e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosință pe termen limitat, după caz, pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia.

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 93/30.04.1993 privind concesionarea directa către persoane fizice a terenurilor apartinand domeniului privat al Municipiului Ploiești in vederea extinderii locuințelor existente, intre Consiliul Local al municipiului Ploiești si domnul Ghita Emil Mircea a fost incheiat contractul de concesiune nr. 32955/16.06.1999.

Obiectul contractului il constituie concesionarea directa a terenului, in suprafața de 2,50 m.p., apartinand domeniului privat al localității, in vederea extinderii locuinței existente. Terenul este situat in Ploiești, str. Covurlui nr. 15 A.

Urmare verificărilor efectuate de către reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu s-a constatat faptul că pe terenul situat în str. Covurlui, nr. 15A, a fost realizată extinderea de locuință propusă.

Prin urmare, s-a solicitat Direcției Generale de Dezvoltare Urbană să verifice dacă a fost emisă autorizație de construire pentru extinderea de locuință realizată pe terenul situat în str. Covurlui nr. 15A în suprafață de 2,50 mp și urmare celor constatate să se procedeze conform prevederilor legale.

Urmare verificărilor efectuate, Direcția Generală Dezvoltare Urbană a procedat la notificarea concesionarului Ghiță Emil cu privire la desființarea construcției executată ilegal.

Prin adresa nr. 6593/11.04.2013 doamna Ghită Elena, in calitate de soție, a adus la cunoștință faptul că domnul Ghiță Emil, a decedat la data de 08.11.2008 și a solicitat găsirea unei soluții legale de rezolvare a situației contractului de concesiune nr. 32955/16.06.1999, eventual de obținere a autorizației de construire pentru extinderea de locuință realizată pe terenul concesionat, în suprafață de 2,50 mp, situat în str. Covurlui, nr. 15 A.


suplimentar nr. 58/23.05.2012, conform căruia imobilul (construcție și teren) situat în str. Covurlui, nr. 15A, se află în prezent în proprietatea doamnei Ghiță Elena și doamnei Ghiță Sonia - Elena.

Solicitarea doamnei Ghita Elena a fost supusă analizei Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, în ședințele din data de 26.11.2013, respectiv din data de 10.12.2013, a acordat aviz favorabil pentru intrare in legalitate, cu acordarea unui termen de 1 an de la semnarea actului adițional.


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU,


DIRECTOR EXE

Florin Petra»


IV,


ȘEF SERVICIU, Viorica. Pătrașcu


VIZAT,


DIRECȚIA ECONOMICĂ


Director Executiv, Nicoleta CrăciunoiuDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE Director Executiv, Simona.Albu


întocmit: Georgiana IlieCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA ȘI PROMOVARE COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de concesiune nr. 32955/16.06.1999 încheiat între Municipiul Ploiești și domnul Ghita Emil

și a emis:


SECRETAR, Cristian Mihai Ganea