Hotărârea nr. 517/2013

Hotãrârea nr. 517 privind includerea unei locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acesteia conform prevederilor legale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 517 privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Pană George, Cosma Marcian, Vîscan Robert Ionut, Neagu Puiu Daniel, Petrescu Râul Alexandru, Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu și procesul verbal din 26.11.2013 al Comisiei pentru protecție și asistentă socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații prin care se propune repartizarea unei locuințe pentru chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din casele restituite foștilor proprietari;

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuinței, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr.241/2001 și Hotărârii de Guvern nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobata prin Legea nr. 515/2006;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 13/2013 privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei de prioritate pentru locuințe sociale.

în baza Ordonanței de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobata prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin (5) lit.”a” și alin (6) lit.”a”, pot. 17 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă includerea unității locative identificate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

Art. 2 (1) Aprobă repartizarea acestui spațiu cu destinația de locuință din fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, persoanei îndreptățite conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoana îndreptățită are obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractului de închiriere.

Art. 3. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere, în baza repartiției emise.

Art. 4. Direcția de Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte va aduce la

5                                           5                                                                                          2

cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 19 decembrie 2013

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIURAPORT DE SPECIALITATE privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

In exercitarea atribuțiilor stabilite la art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unitati locative aflate în administrarea sa.

5

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 13/2013 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru repartizarea locuințelor chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, întocmită potrivit criteriilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 449/2011;

In baza art.l lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 68/13.09.2006, fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari se va constitui și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților adminstrativ teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării, inclusiv a unor


astfel de locuințe disponibile din fondul construit prin Programul de^p$|i^cț|Me locuințe pentru tineri, destinate închirierii conform prevederilor privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, < ^odifidării^/și completările ulterioare.                                                     __


Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 - legea locuinței- și a Hotărarii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței, locuințele se repartizează de către Consiliul Local.

Ordonanța de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari prevede că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr.l 14/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap.HI din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 coroborat cu prevederile art.31, 32, 44 si 45 din Legea nr.l 14/1996 republicată, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local, urmând ca nivelul chiriei pe care o vor plăti beneficiarii repartițiilor să se stabilească odata cu încheierea contractelor de închiriere.

A

In evidența Compartimentul Evidență și Administrare Fond Locativ se află o unitate locativa pentru care este necesară includerea în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

în vederea repartizării acesteia, Comisia pentru protecție și asistentă socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit în data de 26.11.2013 și a făcut următoarea propunere de repartizare:

1. Repartizarea către domnul Fratila Gheorghe care se află la poziția 12 (doisprezece) în lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 13/30.01.2013, a spațiului situat str. Lupeni nr. 9, bl. M5A, ap. 4, format din două camere în suprafață de 35,41 mp. și dependințe in suprafața de 36,50 mp.

Spațiul situat in Ploiești, str. Lupeni nr. 9, bl. M5A, ap. 4 a devenit liber prin preluare la data de 25.11.2013 in urma evacuării fostului chiriaș Ghimisi Georgel conform Sentinței Civile nr.7854/2011 pronunțata de Judecătoria Ploiești si procesului verbal incheiat de executorul judecătoresc Matei Sebastian.

Domnul Fratila Gheorghe are dosar depus în vederea obținerii unei locuințe înregistrat la nr. 481/13.11.2010.

Din actele aflate la dosar rezultă că familia Fratila este compusă din: Fratila Gheorghe - titularul dosarului (născut la data de 07.05.1946) Fratila Mariana - soție (născută la data de 11.09.1951) Fratila Stelian - fiu (născuta la data de 20.11.1972) Fratila Alexandra - fiica (născută la data de 14.10.1988) .

Domnul Fratila a locuit în imobilul situat în Ploiești, str. Praga, nr.5, impreuna cu familia sa, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari în conformitate cu Dispoziția

nr.4115/27.07.2006 emisă de Primarul în posesie nr.6467/02.05.2007.

municipului Ploiești și procesul
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA

JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTEDIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR, Nicoleta Craciunoiuîntocmit: Sorin Gheorghe Sima


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

*


EXPUNERE DE MOTIVE

privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

A

In exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate in proprietatea unității administrativ teritoriale sau în administrarea sa.

A

In conformitate cu prevederile art.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului 68/2006 și Ordonanței de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele >9          9   9

retrocedate foștilor proprietari care prevăd că fondul de locuințe destinat închirierii chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor »                                                         9

proprietari se constituie și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării, inclusiv a unor astfel de locuințe disponibile din fondul construit prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, avand in vedere faptul că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr.l 14/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constată necesitatea completării fondului de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari ca urmare a aplicării legilor proprietății cu o unitate locativă din fondul de locuințe destinat închirierii devenite vacante identificată în Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre alaturat.

Repartizarea acestei unități locative disponibile, identificată în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești, se va realiza conform procesului verbal din 26.11.2013 al Comisiei pentru protecție și asistentă socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații întocmit conform listelor de priorități aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 13/30.01.2013.
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU                    :

ANE)pVNR.l

LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR.

NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Lupeni nr. 9, bl.

M5A, ap. 4

2 camere în suprafață de 35,41

mp,

dependințe in suprafața de 36,50

mp.

Locuință edificată potrivit Legii nr. 152/1998

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


ANEXA NR. 2


LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR.

NR. CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Fratila Gheorghe (figurează la poziția nr. 12 in lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse din mai multe persoane anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 13/30.01.2013)

Lupeni nr. 9, bl. M5A, ap.

4

2 camere      în

suprafață de 35,41 mp,

dependințe        in

suprafața de 36,50 mp.

Locuință edificată potrivit Legii nr. 152/1998

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMl COMERCIALE


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

și a emis:


SECRETAR,

Cristian Mifoai Ganea


Data: ĂĂ'


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

și a emis:Data: