Hotărârea nr. 515/2013

Hotãrârea nr. 515 privind aprobarea solicitării preluării în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti a porţiunii de drum judeţean DJ 101I cuprinsă între intersecţia DN 1B cu DJ 101I (zona benzinăriei MOL) – până la limita administrativ-teritoriala a Municipiului Ploieşti (intersecţie B-dul Republicii cu str.Ostrov)

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONsiLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 515 privind aprobarea solicitării preluării în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești a porțiunii de drum județean DJ 1011 cuprinsă între intersecția DN 1B cu DJ 1011 (zona benzinăriei MOL) - până la limita administrativ-teritoriala a Municipiului Ploiești (intersecție B-dul Republicii cu str.Ostrov)

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Bădescu și a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind aprobarea solicitării preluării în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești a porțiunii de drum județean DJ 1011 cuprinsă între intersecția DN 1B cu DJ 1011 (zona benzinăriei MOL) - până la limita administrativ-teritoriala a Municipiului Ploiești (intersecție B-dul Republicii cu str.Ostrov)

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al județului Prahova, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art.867 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil;

în baza prevederilor art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă solicitarea preluării în administrarea Consilului Local al municipiului Ploiești a sectorului de drum județean DJ 1011, cuprinsă între intersecția DN 1B cu DJ 1011 (zona benzinăriei MOL) - până la limita administrativ-teritorială a Municipiului Ploiești (intersecție B-dul Republicii cu str.Ostrov).

Art.2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești sa facă demersurile necesare promovării unui proiect de hotărâre de către Consiliul Județean Prahova în vederea predării în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a bunului prevăzut la art. 1.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 19 decembrie 2013

Președinte dJș^tyjp,

Iulian BoX


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea solicitării preluării in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești a porțiunii de drum județean DJ 1011 cuprinsa intre intersecția DN 1B cu DJ 1011 (zona benzinăriei MOL) - pana la limita administrativ-teritoriala a Municipiului Ploiești (intersecție B-dul Republicii cu str.Ostrov)

Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin adresa nr. 17173/2010 Consiliul Județean Prahova a transmis situația drumurilor județene ce traversează municipiul Ploiești, cu elementele de identificare. Printre acestea se numără si Drumul județean 1011.

Prin Hotararea nr. 120/2013 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești a fost insusita propunerea Comisiei de delimitare cadastrala a municipiului Ploiești referitoare la actualizarea limitei de hotar intre teritoriul administrativ al municipiului Ploiești si cel al Comunei Blejoi. Astfel, s-a incheiat in data 27.05.2013 Procesul Verbal de delimitare a unitatii administrativ teritoriale incheiat intre Municipiul Ploiești si Comuna Blejoi.

Conform art. 22 din Ordonanța nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, republicata si actualizata: „Administrarea drumurilor județene se asigura de către consiliile județene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepție sectoarele de drumuri județene, situate în intravilanul localităților urbane, inclusiv lucrările de arta, amenajările și accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective.” Ca atare, tronsonul din DJ 1011 situat in intravilanul Municipiului Ploiești se afla in administrarea Municipiului Ploiești, tronsonul acestui drum județean cuprins intre intersecția DN 1B cu DJ 1011 (zona benzinăriei MOL) - pana la limita administrativ-teritoriala a Municipiului Ploiești (intersecție B-dul Republicii cu str.Ostrov), aflandu-se in administrarea Județului Prahova.

In urma intalnirii din data de 07.11.2013 a reprezentanților Municipiului Ploiești, Direcția Tehnic Investiții, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, Direcția de Gestiune Patrimoniu, ai Consiliului Județean Prahova si ai Secției Drumuri Naționale Ploiești s-a incheiat o Nota de discuții potrivit careia s-a stabilit ca se vor face demersuri privind preluarea in administrare a porțiunii de drum județean DJ 1011


/ ... ' \ cuprinsa intre intersecția DN 1B cu DJ 1011 (zona benzinăriei MOL)/- pana la limita administrativ-teritoriala a Municipiului Ploiești (intersecție B-dul Republicii cu str.Ostrov).                                                                           ^7/

Prin adresa nr.21350/2013 Consiliul Județean Prahova a comunicat faptul ca este de acord cu darea in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești a porțiunii de drum județean DJ 1011 cuprinsa intre intersecția DN 1B cu DJ 1011 (zona benzinăriei MOL) - pana la limita administrativ-teritoriala a Municipiului Ploiești (intersecție B-dul Republicii cu str.Ostrov).

S-a precizat de asemenea faptul ca, in conformitate cu art.867 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, după ce Consiliul Local al Municipiului Ploiești va aproba solicitarea preluării in administrare a sectorului de drum județean menționat mai sus, Consiliul Județean Prahova va iniția un proiect de hotarare privind transmiterea in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești a acestui sector de drum aflat in proprietatea județului Prahova.

Situația a fost supusa atenției Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre în sensul celor menționate.

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Director Executiv, FloiițiPetrache


AVIZAT,


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabîreă^ r'

Sef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela Mjhdruțiu

Direcția Administrație Publica,

Juridic-Contencios, Contracte, Director Executiv,

Direcția Economica


Director Executiv, Nicoleta CraciunoiuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării preluării in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești a porțiunii de drum județean DJ 1011 cuprinsa intre intersecția DN 1B cu DJ 1011 (zona benzinăriei MOL) - pana la limita administrativ-teritoriala a Municipiului Ploiești (intersecție B-dul Republicii cu str.Ostrov)

Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin Hotararea nr.120/2013 Consiliul Local al Municipiului Ploiești si-a insusit propunerea Comisiei de delimitare cadastrala a municipiului Ploiești referitoare la actualizarea limitei de hotar intre teritoriul administrativ al municipiului Ploiești si cel al Comunei Blejoi incheindu-se in acest sens in data 27.05.2013 Procesul Verbal de delimitare a unitatii administrativ teritoriale intre Municipiul Ploiești si Comuna Blejoi.

Conform art.22 din Ordonanța nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, republicata si actualizata: „Administrarea drumurilor județene se asigura de către consiliile județene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritoriala a acestora. Fac excepție sectoarele de drumuri județene, situate în intravilanul localităților urbane, inclusiv lucrările de arta, amenajările și accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective.”

In urma intalnirilor comune ce au avut loc la nivelul Municipiului Ploiești referitor la clarificarea regimului juridic si a modului de administrare al drumurilor județene si naționale ce strabat localitatea s-a stabilit faptul ca se vor face demersuri privind preluarea in administrare a sectoarelor de drumuri necesare in vederea unei bune administrări a ieșirii din oraș înspre DN 1B.

Astfel, pentru asigurarea unei infrastructuri adecvate traficului intens care se desfasoara in aceasta zona, se impune aprobarea solicitării preluării in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești a porțiunii de drum județean DJ 1011 cuprinsa intre intersecția DN 1B cu DJ 1011 (zona benzinăriei MOL) - pana la limita administrativ-teritoriala a Municipiului Ploiești (intersecție B-dul Republicii cu str.Ostrov).

Fata de cele aratate mai sus, propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.Cristian Dumi

Cristian Ganea Constantin Potia Gheorghe Popa Iulian Bolocan


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


l U w»

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVÎCIICĂFRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIE COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării preluării în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești a porțiunii de drum județean DJ 1011 cuprinsă între intersecția DN 1B cu DJ 1011 (zona benzinăriei MOL) - până la limita administrativ-teritorială a Municipiului Ploiești (intersecție B-dul Republicii cu str. Ostrov) și a emis:


PREȘEDINTE, Cristian Dumitru


SECRETAR, Cristian Mihai Ganea

Data: