Hotărârea nr. 514/2013

Hotãrârea nr. 514 privind modificarea pozitiei din anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2003 privind imobilul situat în Ploieşti, str.Andrei Mureşanu nr. 56 (fost 56 – 58), in sensul precizarii elementelor de identificare reale ale intregului imobil

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 514 privind modificarea poziției din anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2003 privind imobilul situat în Ploiești, str.Andrei Mureșanu nr. 56 (fost 56 - 58), in sensul precizării elementelor de identificare reale ale întregului imobil

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești domnul Iulian Bădescu și a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitor la imobilul situat în Ploiești, str.Andrei Mureșanu nr.56;

Conform prevederilor art.554, art.858 și art.860 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil;

în conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.l si alin.6, lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Aprobă modificarea poziției 3 din Anexa nr.l a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 72/2003, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Imobilul situat în Ploiești, str.Andrei Mureșanu nr.56 se identifică potrivit Planului de amplasament și delimitare al imobilului întocmit de S.C. Protelco S.A., care constituie Anexa nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.72/2003 rămân neschimbate.

Art.2. Aprobă completarea Anexei G la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu o poziție nouă având numărul curent 163, identificată potrivit Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 conform prevederilor art. 1 și art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Orice prevedere contrară prevederilor prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 19 decembrie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind imobilulsituat în Ploiești, str.Andrei Mureșanu nr.56


Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.866/2002, cu modificările si completările ulterioare, Spitalul Municipal ( Schuller), Spitalul de Boli Infectioase (Movila), precum si Centrul de Diagnostic si Tratament au fost declarate in municipiul Ploiești ca unitati sanitare publice de interes local. In acest sens au fost preluate iii domeniul public al localității, pe baza de protocol, clădirile si terenurile in care isi desfasoara activitatea aceste unitati sanitare de interes local.

In anexa nr.221 la Hotararea Guvernului României nr.866/2002, referitoare la Centrul de Diagnostic si Tratament se menționează elementele de identificare ale imobilului, suprafața construita si suprafața de teren necorespunzand realitatii, întrucât in imobil se regăsesc si alte spatii cu destinație medicala, a căror suprafața nu este inclusa; in cea menționata in anexa nr.221 la Hotararea Guvernului României nr.866/2002.

Operațiunea de predare-primire s-a realizat pe > baza informațiilor din documentele aflate in arhiva acestor instituții, nefiind efectuate măsurători. Ulterior, imobilul situat in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr.56 in care isi desfasoara activitatea Centrul de Diagnostic si Tratament a fost inclus in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Astfel, potrivit Hotărârii nr.72/2003 a Consiliul Local al municipiului Ploiești s-a aprobat includerea in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a unor bunuri, printre care se numără si Centrul de Diagnostic si Tratament Ploiești, care figurează la poz.3 din Anexa nr.l la hotararea sus-mentionata.                          '

Prin Hotararea nr. 184/2006 s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilului situat in Ploiești, str.Andrei Mureșanu nr.56, precum si lista spatiilor proprietate privata a Municipiului Ploiești din acest imobil, spatii menționate la poz. 1,2,3 si 33 din Anexa nr. 1.

Prin Hotararea nr.311/2010 Consiliul “Local al municipiului Ploiești a aprobat solicitarea de modificare si completare a Anexei nr.221 la Hotararea Guvernului nr.866/2002, privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanâtatii si Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor si comunelor si în administrarea consiliilor locale respective, in sensul precizării in anexa a caracteristicilor tehnice ale intregului imobil din Ploiești, str.Andrei Mureșanu nr.56.   ‘ ■

In vederea definitivării proiectului de hotarare de guvern pentru modificarea si completarea Anexei nr.221 la Hotararea Guvernului nr.866/2002, Ministerul Sanatatii a transmis către Ministerul Administrației si Internelor

observațiile formulate de direcțiile de specialitate din cadrul acestui minister, aspecte pe care Consiliul Județean Prahova a solicitat sa fie avute in vedere la completarea documentației ce trebuie transmisa pentru modificarea si completarea Anexei nr.221 la actul normativ menționat. Ca atare, prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.239/2011 s-a aprobat modificarea corespunzătoare a Hotărârii Consiliului Local al municipiului ^Ploiești nr.311/2010.                                                   K(


Hotararea sus menționata a fost transmisa Consiliului Județean Prahova pentru promovarea proiectului de hotarare de guvern corespunzător; fiind > comunicata către Ministerul Sanatatii in vederea inițierii acestuia.

Prin răspunsul nr. 1755/2012 Ministerul Sanatatii a transmis adresa nr.98937/2011 a Ministerului Justiției, in care sunt precizate o serie de aspecte tehnice si juridice care trebuie avute in vedere de Municipiul Ploiești in vederea includerii in inventar si inscrierii in Cartea Funciara a intregului imobil susmenționat.

Ca atare, se impune modificarea poziției din anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.72/2003, hotarare prin care imobilul situat in Ploiești, str.Andrei Muresanu nr.56 a fost inclus in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, cu elementele de identificare din Anexa nr.l la prezentul proiect de hotarare, conform documentației intocmite de S.C. Protelco S.A. Campina.

Față de cele expuse, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR, Iulian Badescu


CON;


Dumitru Cristi

Ganea Cristian Popa Constantin Popa Gheorghe Bolocan Iulian

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


Iulian


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind imobilul situat in Ploiești, str.Andrei Muresanu nr.56

Prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 905/1999 s-a aprobat reorganizarea Policlinicii Județene nr.l prin desprinderea din structura Spitalului Județean Ploiești, ca Centru de Diagnostic si Tratament, unitate sanitara cu personalitate juridica, cu sediul in Ploiești, str.Andrei Muresanu nr.56, in subordinea Direcției de Sanatate Publica a județului Prahova. In acest sens, s-a incheiat Procesul Verbal nr.2448/04.08.2000 prin care s-a predat Centrului de Diagnostic si Tratament nou infiintat o parte din imobilul din str.Andrei Muresanu nr.56.

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 866/2002, cu modificările si completările ulterioare, Spitalul Municipal (Schuller), Spitalul de Boli Infectioase ( Movila ), precum si Centrul de Diagnostic si Tratament au fost declarate in municipiul Ploiești ca unitati sanitare publice de interes local. In acest sens au fost preluate in domeniul public al localității, pe baza de protocol, clădirile si terenurile in care isi desfasoara activitatea aceste unitati sanitare de interes local.

In anexa nr.221 la Hotararea Guvernului României nr.866/2002, referitoare la Centrul de Diagnostic si Tratament se regăsesc elementele de identificare ale imobilului: suprafața construita si suprafața de teren, suprafețe

X                                             X                               '      X

care nu corespund realitatii, situație constatata cu ocazia inventarierii bunului respectiv. Astfel, s-a constatat faptul ca tot in imobilul situat in Ploiești, str.Andrei Muresanu nr.56 se regăsesc si alte spatii, a căror suprafața nu este inclusa in suprafața cuprinsa in anexa nr.221 la Hotararea Guvernului României

nr.866/2002 si in care funcționează Spitalul de Pneumoftiziologie din domeniul medical.                                              X\

*o

Potrivit Hotărârii nr.72/2003 a Consiliul Local al municipiului ^W0ștț ș-xa aprobat includerea in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc dome^&l^u^liS^^l £ municipiului Ploiești” a unor bunuri, printre care se numără ~          J


Diagnostic si Tratament Ploiești, care figurează la poz.3 din Ane^< hotararea sus-mentionata.

Prin Hotararea nr. 184/2006 s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilului situat in Ploiești, str.Andrei Muresanu nr.56, precum si lista spatiilor proprietate privata a Municipiului Ploiești din acest imobil, spatii menționate la poz.1,2,3 si 33 din Anexa nr.l.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.311/2010 s-a aprobat solicitarea de modificare si completare a Anexei nr.221 la Hotararea Guvernului nr.866/2002, privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor si comunelor si în administrarea consiliilor locale respective, in sensul precizării in anexa a caracteristicilor tehnice ale întregului imobil din Ploiești, str.Andrei Muresanu nr.56.

Facem precizarea ca, prin adresa nr.l6264/2010 Ministerul Sanatatii a transmis către Ministerul Administrației si Internelor observațiile formulate de direcțiile de specialitate din cadrul acestui minister, in vederea definitivării proiectului de hotarare de guvern pentru modificarea si completarea Anexei nr.221 la Hotararea Guvernului nr.866/2002 solicitând completarea unor caracteristici tehnice ale clădirii* planuri de situație, fisele de inventar din Hotararea Guvernului privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova si punctul de vedere al Consiliului Județean Prahova. Totodată, s-a solicitat prezentarea unei adrese din care sa reiasa ca imobilul nu este supus incidenței Legii nr.10/2001, fapt atestat de Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății prin adresa nr.408/2010. Consiliul Județean Prahova, prin adresele nr.18061/2010 si 21530/2010 a transmis in copie adresa nr.16264/2010 a Ministerului Sanatatii si a solicitat sa fie avute in vedere, la completarea documentației care se va intocmi cu ocazia redactării proiectului de hotarare care va avea ca obiect modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.311/2010, observațiile cu privire la proiectul de hotarare de guvern pentru modificarea si completarea Anexei nr.221 la Hotararea Guvernului nr.866/2002.

Menționam ca, prin adresele nr. 9259/2009 si nr.3110/2011, Consiliul Județean Prahova a comunicat fapul ca “pana in acest moment, nu a promovat un proiect de act normativ de trecere in domeniul public al județului Prahova a imobilului^partial) situat in Ploiești, str.Andrei Muresanu nr.56 in care isi desfasoara activitatea Spitalul de Pneumoftiziologie”.

Un alt aspect asupra caruia Ministerul Sanatatii a atras atentia este cel al stabilirii valorii de inventar, in contextul modificării suprafețelor.

In Anexa nr.221 la Hotararea Guvernului nr.866/2002, partea dm. imobil utilizata de Centrul de Diagnostic si Tratament a figurat cu o valoa^^^^itar preluata de 4.963.814 lei. In Procesul verbal nr.2448/04.08.200(^^t^eguTimobîL a figurat cu o valoare de 4.963.714 lei (3.258.815 +1.704.899)./S^fQohșiâtat ca, ■ deși Hotararea de Guvern nr.866/2002 avea ca obiect doar o pjifș dinimobilul situat la adresa poștala str. Andrei Muresanu nr.56, in coloana “Wl!oâre^invenf& preluata” a fost notata valoarea intregului imobil, diferența de la^^^l^kia 4.963.814 reprezentând doar o eroare de dactilografiere a cifrei 7. Ca atare, pana la o reevaluare a acestui imobil, in anexa a fost notata valoarea imobilului din Procesul verbal nr.2448/04.08.2000.

Ca atare, prin Hotararea nr.239/2011 a Consiliului local al Municipiului Ploiești s-a aprobat modificarea corespunzătoare a Hotărârii nr.311/2010 a Consiliului local al Municipiului Ploiești.

Hotararea sus menționata a fost transmisa Consiliului Județean Prahova pentru promovarea proiectului de hotarare de guvern corespunzător, fiind comunicata către Ministerul Sanatatii in vederea inițierii acestuia.

Prin răspunsul nr. 1755/2012 Ministerul Sanatatii a transmis adresa nr.98937/2011 a Ministerului Justiției, in care sunt precizate următoarele aspecte:

"Potrivit dispozițiilor art.30 alin.(I) lit.b) din Legea nr,24/2000, republicata cu modificările si completările ulterioare, Nota de fundamentare constituie instrumentul de prezentare si motivare a reglementarilor preconizate a fi adoptate prin hotarari sau ordonante/ordonante de urgenta ale Guvernului,

Dispozițiile art.28 lit.i) si ale art.29 lit.d) din Regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr.561/2009, adoptata in aplicarea legii sus menționate impun, cu titlu de regula generala, ca proiectul de act normativ sau de act cu caracter individual sa fie insotit obligatoriu, pe langa instrumentul de prezentare si motivare, si de « documente relevante care atesta valabilitatea relațiilor de ordin juridic reglementate» prin proiect.

In acest sens, dispozițiile normative menționate enumera cu titlu exemplificat™, documente care atesta sau certifica dreptul de proprietate, extrase de carte funciara, hotarari ale autorităților administrației publice locale si alte asemenea documente.

Pe de alta parte, modificarea anexei nr.221 la Hotararea Guvernului nr.866/2002, preconizata prin proiectul propus consideram ca este lipsita de eficienta juridica, deoarece acest normativ si-a epuizat efectele translative de proprietate, imobilul respectiv intrând in circuitul civil si, in consecința, nu se mai afla in proprietatea statului. ”

Se apreciaza de asemenea ca "modificarea suprafeței imobilului potrivit documentației cadastrale ar putea fi solicitata Oficiului Teritorial al A. genți ei Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliara de proprietarul actual al imobilului".

Ca atare, in vederea bunei administrări a acestui imobil, avand in vedere toate aspectele sus-mentionate, precum si necesitatea Înscrierii in Cartea Funciara a acestuia, se impune modificarea poziției din anexa la Hotararea Consiliului

Local al municipiului Ploiești nr.72/2003, ho tarare prin care imobilul, situ^ț in Ploiești, str.Andrei Muresanu nr.56 a fost inclus in „Inventarulbunurilor Qăre alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, in s0nsi|L precizării elementelor de identificare reale ale intregului imobil conform anexelor Ja prezentul proiect de hotarare, potrivit documentației tehnico-cadasțrale întocmite de S.C. Protelco S.A. Campina.                                       jz

Direcția de Gestiune Patrimoniu


Director Ex

FlorinVPătrache


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte,Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabîrcă--—

Sef Serviciu S.I.E.B.D.P.P.

Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,      1  /

Direcția Economica

Director,

Nicoleta Craciunoiu

Anexa nr.l la H.C.L. nr______________

Poziții ce trebuie introduse in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești

Nr. crt

Cod clasifi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoare de inventar (lei)

Situația juridica actuala

3

Imobil - fost Centru de

Diagnostic si Tratament ’

Str. Andrei Muresanu nr. 56 Clădire beton D+P+3 Teren-6290 mp Suprafața construita la sol -. 1479 mp > Suprafața desfasurata - 4086 mp Suprafața demisol - 699,96 mp. f. Suprafața parter- 1479,47mp ■ ■'

Suprafața etaj 1 - 635,55 mp;; < Suprafața etaj 2 - 635,55 mp

Suprafața etaj 3 - 635,55 mp

1970

4.963.814

H.G. nr.

866/2002 Protocol nr. 1962/03.02.

03

;              ■' ■ ■(! -.j

■. ■ J; ■ t .7 7 7 1

...i                        -■

V.1'1 ■' ■ 1 ;,t J

■      ■ :! pj;b Ji' 77''! î ■;<

'■ii             r\-î                     ’i:. ■

• •                !..t i.i .i ■>


itare a imobilului


k. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

6290

-

imprejmuit

-

Total

6290

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.


Suprafața construita la sol(mp)


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni1479


1479S demisol= 699.96mp

S desfasurata= 4086mp | parțer= 1479.47mp

S etaj 1= 635.55mp

S etaj 2= 635.55mp

S etaj 3= 635.55mpINVENTAR DE COORDONATESISTEM STEREOGRAFIC 1970

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

384148.361

579917.317

2

384148.303

579921.101

3

384148.040

579952.217

4

384151.383

579952.155

5

384148.310

579975.971

6

384145.772

579976.407

7

384131.442

579977.400

8

384123.735

579978.178

9

384117.604

579978.702

10

384105.185

579979.530

11

384103.005

579979.555

12

384095.596

579980.098

13

384090.635

579980.854

14

384067.148

579983.060

15

384062.406

579983.860

16

384062.270

579983.849

17

384061.842

579969.670

18

384060.900

579946.383

19

384060.450

579935.252

20

384060.094

579921.645

21

384059.399

579901.665

22

384068.246

579898.132

23

384079.023

579901.252

24

384096.108

579906.243

25

384112.744

579911.041

26

384129.838

579914.818


Executant,

Semnătură si stampila ing._ BANCIU              Aexecute Z</


NM51B/20

ana-roxana


Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date Parafa Semnătură si data Stampila BCPI


Suprafața totala masurata=6290mp Suprafața din act= 6296 mp

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa G)

Nr.

• crt.

Codul de .

clasifi

care

'Denumirea bunului .

i Elementele de identificare

Anul dobândirii, sau,, după caz, al . dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

: 0.

1.

3.2. :

;         \ •          3.     ;                              ;

6. 4.

5.

6.

[ 163

’ / ‘     ' Imobil1 - fost.,'

Pentru1 de Diagnostic si ’ 7 ... '••‘-'p1;aț£menț  '

‘ Str. Andrei Muresanu nr. 56

- i • Clădire beton D+P+3               ;:. >

ț     Teren — 6290 mp          !

iun      Suprafața construita la sol - 1479 mp ;      i

o       :. Suprafata desfasurata - 4086 mp       r .

. Suprafața demisol - 699,96 mp         ș >

Suprafața parter - 1479,47 mp       ,  ;

i Suprafața etaj 1 - 635,55 mp            < *

j Suprafața etaj 2 -635,55 mp        :«

= Suprafața etaj 3 - 635,55 mp

:;pbi970^6

i i            C > 1

1 .. t , ; : ' ______

4.963.814

H.G. nr. 866/2002 Protocol nr.

1962/03.02.03,

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

SCARA 1: 1000


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

6290mp

Intravilan, mun. Ploiești, str.Andrei Mureseanu, nr.56.Jud. PRAHOVA

mun.Ploiești, jud. PRAHOVA
A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr, parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei) ’

Mențiuni

1

Cc

6290

-

împrejmuit

-

Total

6290

B, Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita ia sol(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

C1

1479

-

S demisol= 699,96mp

S desfasurata= 4086mp § Pf^r111479.47mp r S etai 1= 635.55mp

S etai 2= 635.55mp

S etai 3= 635.55mp

Total

1479

INVENTAR DE COORDONATE


SISTEM STEREOGRAFIC 1970

Nr. Pct.

X [m]

Y îm]

i

364143.361

579917.317

2

394148.303

579921.101

3

384149.040

579952.217

4

384151.393

579952.155

5

304148.310

579975.971

6

384145.772

579976.407

7

394131.442

579977.400

S

384123.735

S79978 178

9

384117.604

579978 702

10

304105.185

579979 530

11

384103 005

579979.555

12

384095.596

579980.098

13

384090.635

579980.854

14

384067,148

579903.060

15

364062.406

579983.860

16

384062.270

579983.849

17

384061.842

579969.670

16

384060.900

579946.303

19

384060.450

579935.252

20

384060.094

579921.645

21

384059.399

579901.665

22

384066.246

579898.132

23

304079.023

579901.252

24

384096.108

579906 243

25

384112.744

579911.041

26

364129.838

579914.818


Suprafața totala masurata=6290mp Suprafața din act= 6296 mp


Data


Executant, Semnătură si stampila -ing. BANCIU MlA^RdXANĂ

Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date Parafa Semnătură si data Stampila BCPJ


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


V1

cs /

Ol

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE 01

COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind imobilul situat în Ploiești, str.

Andrei Mureșanu nr. 56

și a emis:SECRETAR, Cristian Mihai Ganea

Data:         /!■