Hotărârea nr. 513/2013

Hotãrârea nr. 513 privind aprobarea trecerii imobilului în care funcţionează Spitalul de Boli Infecţioase din Ploieşti, B-dul Republicii nr.271, din domeniul public al Municipiului Ploieşti în domeniul public al Judeţului Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONsiLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 513 privind aprobarea trecerii imobilului în care funcționează Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești, B-dul Republicii nr.271, din domeniul public al Municipiului Ploiești în domeniul public al Județului Prahova

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Iulian Bădescu și a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind aprobarea trecerii imobilului în care funcționează Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești, B-dul Republicii nr.271, din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, fiind înscris în Cartea Funciară nr.60932 cu număr cadastral 136229;

în baza prevederilor art.3 și art.8 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare ;

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr.213/2013 a Consiliului Județean Prahova privind solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Munciipiului Ploiești a trecerii imobilului în care funcționează Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă trecerea imobilului în care funcționează Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești, B-dul Republicii nr.271, din domeniul public al Municipiului Ploiești în domeniul public al Județului Prahova.

(2) Imobilul menționat la alineatul 1 se identifică potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 19 decembrie 2013MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii imobilului în care funcționează Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești, B-dul Republicii nr.271, din domeniul public al Municipiului Ploiești în domeniul public al Județului Prahova

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare art.3. alin(3) domeniul public al județelor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public județean, declarate ca atare prin hotarare a consiliului județean, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național.

Printre bunurile ce fac parte din proprietatea publică a municipiului Ploiești se numără si imobilul in care isi desfășoară activitatea Spitalul de Boli Infecțioase.

Conform prevederilor Hotărârii nr. 148/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat darea acordului de principiu pentru transferul managementului asistentei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al municipiului Ploiești si al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești de la Consiliul Local al municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova.

Pentru realizarea transferului efectiv a fost necesara înscrierea in Cartea funciara a unitatii administrativ-teritoriale a imobilului situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.271 in care isi desfasoara activitatea Spitalul de Boli Infecțioase, sens in care s-a modificat corespunzător anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.225/1999 privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la imobilul menționat.

In data de 14.11.2013 Consiliul Local Ploiești a aprobat Hotararea nr.442 privind solicitarea de preluare in proprietatea publica a municipiului Ploiești si in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a imobilelor, proprietate publica a județului Prahova, in care isi desfasoara activitatea Spitalul de Pediatrie.

In data de 25.11.2013 Consiliul Județean Prahova a aprobat Hotararea nr.213 privind solicitarea aprobării de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a

.1 r

' ț


trecerii imobilului in care funcționează Spitalul de Boli Infectioase Ploiești din domeniul public al municipiului Ploiești in domeniul public al județului Prahova.

Având in vedere toate aceste aspecte si faptul ca in ședința din 17.12.2013 a Consiliului Județean Prahova va fi supus aprobării proiectul de hotarare de acceptare a solicitării Municipiului Ploiești de trecere in domeniul public al municipiului Ploiești a imobilelor in care isi desfasoara activitatea Spitalul de Pediatrie, se impune in mod corespunzător promovarea unui proiect de hotarare prin care Consiliul Local al Municipiului Ploiești sa accepte solicitarea Consiliului Județean Prahova de trecere in domeniul public al județului Prahova a imobilului in care isi desfasoara activitatea Spitalul de Boli Infectioase Ploiești.

Situația a fost analizată de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre în sensul celor menționate mai sus.

Direcția de Gestiune PatrimoniuAVIZAT,


Sef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela MîndruțiuDirecția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte, Director Executiv,


Direcția Economica


Si] lbuDirector Executiv, Nicoleta CraciunoiuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLODEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii imobilului în care funcționează Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești, B-dul Republicii nr.271, din domeniul public al Municipiului Ploiești în domeniul public al Județului Prahova

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare art.3. alin(3) domeniul public al județelor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public județean, declarate ca atare prin hotarare a consiliului județean, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național. Astfel, in proprietatea publică a municipiului. Ploiești figurează si imobilul in care isi desfășoară activitatea Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești.

Potrivit prevederilor Hotărârii nr. 148/2013, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat darea acordului de principiu pentru transferul managementului asistentei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al municipiului Ploiești si al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești de la Consiliul Local al municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova.

In vederea realizării schimbului efectiv, ș-a impus promovarea unui proiect de hotarare privind solicitarea de preluare în proprietatea publică a municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a imobilelor, proprietate publică a județului Prahova, în care iși desfășoară activitatea Spitalul de Pediatrie. In acest sens s-a aprobat Hotararea nr.442/14.11.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

In data de 25.11.2013 Consiliul Județean Prahova a aprobat Hotararea nr.213 privind solicitarea aprobării de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a trecerii imobilului in care funcționează Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești din domeniul public al municipiului Ploiești in domeniul public al județului Prahova.

Având in vedere toate aceste aspecte si faptul ca in ședința din 17.12.2013 a Consiului Județean Prahova va fi supus aprobării proiectul de hotarare de acceptare a solicitării Municipiului Ploiești de trecere in domeniul public al municipiului Ploiești a imobilelor in care isi desfasoara activitatea Spitalul de Pediatrie, se impune in mod corespunzător promovarea unui proiect de hotarare prin care Consiliul Local al Municipiului Ploiești sa accepte solicitarea Consiliului Județean Prahova de trecere in domeniul public al județului Prahova a imobiluluidn^are isi desfasoara activitatea Spitalul de Boli Infectioase Ploiești.

Fata de cele menționate mai sus, supunem spre analiza si aprobare proiectul de hotarare alaturat.

te ewF A /

__PRIMAR

Iulian BădescuCristian Dumi Cristian Ganea Constantin P Gheorghe Popa Iulian Bolocan


i, B-dul

icii nr.271

ale imobilului in care în care

DATELE DE IDENTIFICARE nează Spitalul de Boli Infectioase din

Nr'rT

W /

Codul

clasiîL \

•(. . Garc y

Denumirea bunului

&

A

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situa] ia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

)

M     2.

3.

4.

5.

6.

&L.

I.6.2S

'^Pavilion Internări - CI

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1003, Suprafața = 158,13 mp

01.01.1945

315.433,08

roi.

Pavilion copii -C2 (pediatrie)

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1004, Suprafața = 388,07 mp

01.01.1945

29,03

59

1.6.2.3

Pavilion adulti C3 (corp D)

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1005, Suprafața = 800,78 mp

01.01.1945

855.610,94

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; Hotararea Guvernului României nr.866/2002

60

1.6.2.3

Pavilionul HIV/SIDA-C4

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1006, Suprafața = 121,52 mp

01.01.1993

14,27

61

1.6.4

Cabina portar - C6

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1008, Suprafața = 35,18 mp

01.01.1980

6.713,21

64

1.6.4

Construcții bucătării, ateliere (mecanic, tamplarie, electric), magazii alimente, sterilizare, dietetica -C7

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1010, Suprafața = 213,97 mp

01.01.1986

212.902,85

65

1.8.1

Put apa I-C8

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1012, Suprafața = 6,25 mp

01.01.1967

48.278,52

66

1.6.2.3

Punct de clorinare - C9

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1045, Suprafața = 6,56 mp

01.01.1959

3.808,00

67

1.6.5

Clădire punct termic CIO

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar= 1041, Suprafața = 10,68 mp

31.12.2006

18.264,13

153

-

Teren incinta Spital Boli Infectioase

B-dul Republicii nr.271, suprafața 8267 mp, număr cadastral 136229

2002

-

154

1.6.3.1

împrejmuire Spital Boli Infectioase

B-dul Republicii nr.271

Nr.inventar=1013, Lungime = 141 ml

01.01.1966

0,09

162

1.6.4

Statie de oxigen - Cil

Spitalul de Boli Infectioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1009, Suprafața = 11,61 mp

01.01.1963

11.487,11

NOTA: Pozițiile menționate in prima coloana sunt cele corespunzătoare pozițiilor din Hotararea de Guvern nr.1359/2001, cu modificările si completările aprobate prin hotarari ale Consiliului Local al Muncipiului Ploiești.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului în care funcționează Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești, B-dul Republicii nr. 271, din domeniul public al Municipiului Ploiești în domeniul public al Județului Prahova și a emis:


PREȘEDINTE, Cristian Dumitru


SECRETAR,

Cristian Mihai Ganea


Data:   /   12^