Hotărârea nr. 512/2013

Hotãrârea nr. 512 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploieşti a unor imobile-construcţii din incinta Spitalului de Boli Infecţioase din Ploieşti, B-dul Republicii nr. 271

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 512

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploiești a unor imobile-construcții din incinta Spitalului de Boli Infecțioase din Ploiești, B-dul Republicii nr. 271

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploiești a unor imobile-construcții din incinta Spitalului de Boli Infecțioase din Ploiești, B-dul Republicii nr.271;

Luând în considerare faptul că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii nr. 119/2009 și nr.429/2013 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art.3 și art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului României nr.866/2002;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploiești a construcției “Adăpost pentru berbeci”, nr.inventar 1009, din incinta Spitalului de Boli Infecțioase din Ploiești, B-dul Republicii nr.271, identificată în Planul de situație - Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Aprobă stabilirea destinației de stație de oxigen a construcției menționate la alineatul (1).

  • (3) Aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploiești a construcției “Pavilionul HIV/SIDA-C4”, nr.inventar 1006, din incinta Spitalului de Boli Infecțioase din Ploiești, B-dul Republicii nr.271.

Art.2.(i) Aprobă modificarea corespunzător prevederilor art.l(l) a Anexei nr.l la Hotărârea nr. 121/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

(2) Aprobă modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 1 la Contractul de administrare nr.l 1203/2009 încheiat între Municipiul Ploiești și Spitalul de Boli Infecțioase.

  • (3)  Aprobă modificarea art.4(2) din Hotărârea nr.429/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, care va avea următorul cuprins:

“Aprobă modificarea Anexei G la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” în sensul eliminării pozițiilor nr.62 -Morga și nr.63 - Baraca metal-lemn.”

  • (4) Aprobă modificarea poziției nr.60 din Anexa G la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Aprobă completarea Anexei G la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu o poziție nouă având numărul curent 162, identificată potrivit Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 și să semneze Actul adițional la Contractul de administrare nr.l 1203/2009 încheiat între Municipiul Ploiești și Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești, în baza Hotărârii nr. 121/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, conform prevederilor art.l, art.2 și art.3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploiești a unor imobile-construcții din incinta Spitalului de Boli Infecțioase din Ploiești, B-dul Republicii nr.271

Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Astfel in conformitate cu punctul III din Anexa la legea menționata din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale fac terenurile si clădirile in care isi desfasoara activitatea consiliul local si primăria, precum si instituțiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele.

Astfel, in Anexa G din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 privind insusirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” este inclus imobilul in care funcționează Spitalul de Boli Infecțioase, inventar aprobat prin Hotararea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al orașelor, comunelor, municipiilor din județul Prahova.

Prin Hotararea nr. 119/2009 a Consiliului Local Ploiești s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri in vederea casarii si valorificării acestora. Printre acestea se numără si construcția „Adăpost pentru berbeci” nr.inventar 1009 ce face parte din imobilul in care isi desfasoara activitatea Spitalul de Boli Infecțioase.

Având in vedere faptul ca unitatea sanitara menționata mai sus a solicitat renunțarea la casarea acestui bun datorita faptului ca in prezent are destinația de statie de oxigen, este necesara aprobarea stabilirii noii destinații si trecerea din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Ploiești a acestei construcții, identificata potrivit Planului de situație intocmit de S.C.Protelco S.A.

Prin Hotararea nr.429/2013 a Consiliului Local Ploiești privind imobilul situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.271 s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești in vederea scoaterii din funcțiune si, după caz, valorificării sau casarii a doua bunuri, dintre care “Pavilionul HIV/SIDA-C4”,


nr.inventar 1006 care a ramas in administrarea Spitalului detBoli Infecțjo^e din Ploiești.                                                                   y

Conform prevederilor Hotărârii nr. 148/2013 a Consilitdui^Eocal al municipiului Ploiești s-a aprobat darea acordului de principiu pentru transferul managementului asistentei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al municipiului Ploiești si al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești de la Consiliul Local al municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova. Pentru realizarea transferului efectiv a fost necesara inscrierea in Cartea funciara a unitarii administrativ-teritoriale a imobilului situat in

Ploiești, B-dul Republicii nr.271 in care isi desfasoara activitatea Spitalul de Boli Infectioase, sens in care au fost aprobate Hotărârile nr.290/2013 si nr.429/2013 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești, prin care s-a modificat corespunzător anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.225/1999 privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la imobilul menționat.

In data de 25.11.2013 Consiliul Județean Prahova a aprobat Hotararea nr.213 privind solicitarea aprobării de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a trecerii imobilului in care funcționează Spitalul de Boli Infectioase Ploiești din domeniul public al municipiului Ploiești in domeniul public al județului Prahova.

Având in vedere cele menționate mai sus se constata faptul ca “Pavilionul HTV/SIDA-C4”, nr.inventar 1006 trebuie reintrodus in domeniul public al municipiului Ploiești, urmând ca noul proprietar sa stabilească destinația ulterioara a acestuia.

Menționam faptul ca, in Anexa la Hotararea nr.213/25.11.2013 a Consiliului Județean nu este inclus bunul „împrejmuire Spital Boli Infectioase”, nr.inventar=1013, lungime=141 ml si nici corpul „Adăpost pentru berbeci” nr.inventar 1009 care fusese trecut in domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Hotărârii nr. 119/2009 a Consiliului Local Ploiești (pentru care s-a acordat aviz favorabil de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale pentru reintroducerea in domeniul public al municipiului Ploiești cu destinația actuala -statie de oxigen).

Ca atare, cele doua bunuri menționate mai sus vor fi incluse in Anexa aferenta Spitalului de Boli Infectioase.

Potrivit instrucțiunilor de tehnica legislativa in vigoare, in vederea promovării proiectului de hotarare de guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 se impune completarea Anexei G a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu o poziție nouă, avand ca obiect imobilul “Statie de oxigen”, modificarea poz.60 în sensul precizării caracteristicilor actuale, precum și modificarea corespunzătoare a anexei la Hotărârea nr. 121/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul

. . • \

de administrare nr. 11203 încheiat în data de 18 mai 2009 între Municipiul Ploiești și Spitalul de Boli Infectioase.

Situația acestui imobil a fost analizată de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre în sensul celor menționate mai sus.

După adoptarea de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a proiectului de hotarare alaturat se va proceda la indeplinirea formalităților de publicitate și pentru corpul “Stație de oxigen”. Ulterior dosarul va fi transmis către Consiliul Județean Prahova, conform Normelor de tehnica legislativa, in vederea actualizării Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.


Direcția de Gestiune Patrimoniu


Director Execuți^ Florin PetradKe


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabîrcăr—•


Sef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte, Director Executiv,


Direcția EconomicaDirector Executiv, Nicoleta Craciunoiu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploiești a unor imobile-construcții din incinta Spitalului de Boli Infecțioase din Ploiești, B-dul Republicii nr.271

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare si ale Hotărârii Guvernului României nr.866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al municipiilor, orașelor si comunelor si in administrarea consiliilor locale respective, din domeniul public al municipiului Ploiești fac parte si clădirile si terenurile aferente acestora in care funcționează Spitalul municipal Schuller și Spitalul de Boli Infecțioase, unitari sanitare de interes local.

In Hotărârea Guvernului României nr.1359/2001 figurează în Anexa G imobilul în care își desfășoară activitatea Spitalul de Boli,Infecțioase.

Prin Hotararea nr. 119/2009 a Consiliului Local Ploiești s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri in vederea casarii si valorificării acestora. Printre acestea se numără si construcția „Adăpost pentru berbeci” nr.inventar 1009 ce face parte din imobilul in care isi desfasoara activitatea Spitalul de Boli Infecțioase.

Având în vedere faptul ca unitatea sanitara menționata mai sus a solicitat renunțarea la casarea acestui bun datorita faptului ca in prezent are destinația de statie de oxigen, este necesara aprobarea stabilirii noii destinații si trecerea din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Ploiești a acestei construcții.

Prin Hotararea nr.429/2013 a Consiliului Local Ploiești privind imobilul situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.271 s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești in vederea scoaterii din funcțiune si, după caz, valorificării sau casarii a doua bunuri, dintre care “Pavilionul HIV/SIDA-C4” nr.inventar 1006 care a ramas in administrarea Spitalului de Boli Infecțioase din Ploiești.

Conform prevederilor Hotărârii nr. 148/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat darea acordului de principiu pentru transferul managementului asistentei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al municipiului Ploiești si al

//O *>      4'a\ X Vi

.. \

municipiului Ploiești

•bat Hotararea nr.213


Spitalului de Boli Infectioase Ploiești de la Consiliul Local al la Consiliul Județean Prahova.

In data de 25.11.2013 Consiliul Județean Prahova a aprc privind solicitarea aprobării de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a trecerii imobilului in care funcționează Spitalul de Boli Infectioase Ploiești din domeniul public al municipiului Ploiești in domeniul public al județului Prahova.

Având in vedere cele menționate mai sus se constata faptul ca “Pavilionul HIV/SIDA-C4”, nr.inventar 1006 trebuie reintrodus in domeniul public al municipiului Ploiești, urmând ca noul proprietar sa stabilească destinația ulterioara a acestuia.

Menționam faptul ca, in Anexa la Hotararea nr.213/25.11.2013 a Consiliului Județean nu este inclus bunul „împrejmuire Spital Boli Infectioase”, nr.inventar 1013, lungime = 141 ml si nici corpul „Adăpost pentru berbeci”, nr.inventar 1009 care fusese trecut in domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Hotărârii nr. 119/2009 a Consiliului Local Ploiești (pentru care s-a acordat aviz favorabil de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale pentru reintroducerea in domeniul public al municipiului Ploiești cu destinația actuala - statie de oxigen).

Ca atare, cele doua bunuri menționate mai sus vor fi incluse in Anexa aferenta Spitalului de Boli Infectioase.

Totodată, potrivit instrucțiunilor de tehnica legislativa in vigoare, in vederea promovării proiectului de hotarare de guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 se impune modificarea si completarea Anexei G a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” potrivit celor menționate mai sus si modificarea corespunzătoare a anexei la Hotărârea nr. 121/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și a Anexei la Contractul de administrare nr.11203 încheiat în data de 18 mai 2009 între Municipiul Ploiești și Spitalul de Boli Infectioase.

Fata de cele aratate mai sus, propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:


Cristian Dumi

Cristian Ganea Constantin Pofta

Gheorghe Popa 11    / '/[ ,

Iulian Bolocan V

Modificări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa G)

Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situajia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

60

1.6.2.3

Pavilionul HIV/SEDA-C4

Spitalul de Boli Infcctioase, B-dul Republicii nr.271 Nr.inventar=1006, Suprafața = 121,52 mp

01.01.1993

14,27

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; Hotararea Guvernului României nr.866/2002

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa G)

: Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar i     (lei)

Situajia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

: 0.

1.

'' 2.

3.                                :

■■ 4.

;           5.

6.

fi 1(52

1.6.4

Stâtie de oxigen - Ci l

’                                               •'                                                     1 T ■ fi fi

;■                                                                                     1 :

^Spitalul de Boli Infecțioașe, B-dul Republicii nr.271: i : i i: ■ Nr.inventâr=1009, Suprafața = 11,61 mp •••■■<•

dlfiOi.1963 A.

11.487,11

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; Hotararea Guvernului României nr.866/2002

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OP COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploiești a unor imobile-construcții din incinta Spitalului de Boli Infecțioase din Ploiești, B-dul Republicii nr. 271

și a emis:SECRETAR, Cristian Mihai Ganea

Data:              !)