Hotărârea nr. 511/2013

Hotãrârea nr. 511 privind imobilul situat în Ploieşti, str. Rariştei nr. 62C ce a făcut obiectul investiţiei “Reabilitarea/Modernizarea şi echiparea specifică a centrului de primire în regim de urgenţă CIREŞARII din Ploieşti”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 511 privind imobilul situat în Ploiești, str. Rariștei nr. 62C ce a făcut obiectul investiției “Reabilitarea/Modernizarea și echiparea specifică a centrului de primire în regim de urgență CIREȘARII din Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri au fost edificate conform prevederilor legale în vigoare și au fost recepționate potrivit Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2849/2013;

Având în vedere prevederile art.3 și art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” și art.l 24 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea corespunzătoare a Hotărârii Consiliului Local nr.67/2001 în sensul că imobilul în care funcționează Centrul de primire în regim de urgență “CIREȘARII” are următoarele elemente de identificare: „Str. Rariștei nr. 62C, P+1E, suprafață construită = 991,80 mp, suprafață construită desfășurată =1831,70 mp, valoare = 5.137.230,69 lei.”

Art.2 .Aprobă includerea bunurilor aferente investiției ‘Reabilitarea /Modernizarea și echiparea specifică a centrului de primire în regim de urgență “CIREȘARII” din Ploiești” ”, prevăzute în anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești și transmiterea acestora în folosință gratuită Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional corespunzător la Contractul de Comodat nr.8477/2006 încheiat între Municipiul Ploiești și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, conform prevederilor art.l și art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce

9                                           5                              7                                                                  7

la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 19 decembrie 2013

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind imobilul situat în Ploiești, str. Rariștei nr.62C ce a făcut obiectul investiției “Reabilitarea/Modernizarea și echiparea specifică a centrului de primire în regim de urgență C1REȘARII din Ploiești”

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență Guvernului României nr. 184/2001, privind modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, clădirile și terenurile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar fac parte din domeniul public al localității.

La data de 11 iulie 2011, a fost semnat contractul de finanțare nr. 1534, între Municipiul Ploiești, în calitate de beneficiar, pe de o parte, și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, pe de altă parte. Durata de implementare a proiectului a fost de 24 de luni, în perioada 12 iulie 2011-11 iulie 2013.

Proiectul ”Reabilitarea/Modernizarea și echiparea specifică a centrului de primire în regim de urgență “CIREȘARII” din Ploiești” a fost implementat de municipiul Ploiești și finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare durabilă .

Obiectivul specific al proiectului a fost creșterea accesului la servicii de protecție socială din cadrul Polului de Creștere Ploiești - Prahova prin crearea unui sistem de protecție si suport continuu și integrat în vederea creșterii calității vieții beneficiarilor de servicii, stabilind măsuri de investiție în sprijinul persoanelor în nevoie, de protecție a copiilor aflați în dificultate și de prevenire a situațiilor de marginalizare și excludere socială.

Rezultatele proiectului au constat în reamenajarea clădiriUastfel încât să fie majorată capacitatea de primire copii de la 20 la cca.50 si e^tmderea^a|egoriilor de servicii sociale ce vor fi oferite in cadrul Centrului astfel Ăn^t Situația "completă a serviciilor de asistență socială adresate copiilor să se exffldăzpentru 'a 'veni și în întâmpinarea unor probleme specifice copiilor cu alfe|ti^i>yc(e deviații de comportament. în vederea realizării acestui obiectiv a fost^^bi|h^t^vexfirîs și dotat fostul corp al clădirii în care funcționa Centrul de Primire\rii-£e'gim< de Urgență “Cireș arii”.

Bunurile aferente proiectului ’Reabilitarea/Modernizarea și echiparea specifică a centrului de primire în regim de urgență “CIREȘARII” din Ploiești” au fost recepționate potrivit Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2849/2013.

Menționăm faptul că printre bunurile ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești se numără și imobilul situat în Ploiești, Aleea Secelenilor nr.3 in care isi desfasura activitatea Grădinița nr.10 și Centrul de Primire in Regim de Urgenta “Ciresarii”.

Acest imobil a fost dezmembrat în doua loturi cu adrese poștale distincte, stabilite prin adresa nr.309767/2010 de către Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, după cum urmează:

 • - Strada Rariștei nr.62B, pentru imobilul situat în Ploiești, Aleea Secelenilor nr.3, lot 1 cu număr cadastral 106676 în suprafață de 4254 mp in care funcționează Grădiniță nr.10;

 • - Strada Rariștei nr.62C, pentru imobilul situat în Ploiești, Aleea Secelenilor nr.3, lot 2 cu număr cadastral 106677 în suprafață de 2579 mp in care funcționează Centrul de Primire în Regim de Urgență “Ciresarii”.

Ca atare, fiecare din unitățile sus menționate deține în exclusivitate părți din imobilul inițial conform Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2010.

Partea din imobil utilizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova în care își desfășoară activitatea Centrul de Primire în Regim de Urgență “Ciresarii” este deținută în folosință gratuită conform contractului de comodat nr.8477/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa nr.96872013 Direcția Tehnic-Investiții a comunicat faptul că imobilul situat în Ploiești, Str. Rariștei nr.62C în care va funcționa Centrul de Primire în Regim de Urgență “Ciresarii” are următoarele dimensiuni: suprafața construita=991,80 mp, suprafața construita desfasurata=1831,70 mp.

După intabularea noului corp de clădire se va proceda la actualizarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova.

Prin adresa nr.33/22.10.2013 echipa proiectului “Reabilitarea/Modernizarea și echiparea specifică a centrului de primire în regim de urgență^ CIREȘ ARII” din Ploiești” a solicitat includerea bunurilor aferente acestui ÂTrȘiectSîn .patrimoniul Municipiului Ploiești și transmiterea în folosință gratuită Direcției Genetăle de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.                              /

Solicitarea a fost prezentată Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promov&eOperațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 29.10.2013 care a acordat aviz favorabil.

Direcția de Gestiune Patrimoniu

A Director.țsxecjjtiv;


Florin

Director Execuțfv Adjunct, Amedeo FI


AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte,

Direcția Economică

Director Executiv, Nicoleta Crăciunoiu


Director Executiv, f Simona Albu

întocmit: Negoiță Mădălin


Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență Guvernului României nr. 184/2001, privind modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, clădirile și terenurile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar fac parte din domeniul public al localității.

Prin adresa nr.33/22.10.2013 echipa proiectului “Reabilitarea/Modernizarea și echiparea specifică a centrului de primire în regim de urgență “CIREȘARII” din Ploiești” a solicitat includerea bunurilor aferente acestui proiect în patrimoniul Municipiului Ploiești și transmiterea în folosință gratuită Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.

Obiectivul specific al proiectului a fost creșterea accesului la servicii de protecție socială din cadrul Polului de Creștere Ploiești - Prahova prin crearea unui sistem de protecție si suport continuu și integrat în vederea creșterii calității vieții beneficiarilor de servicii, stabilind măsuri de investiție în sprijinul persoanelor în nevoie, de protecție a copiilor aflați în dificultate și de prevenire a situațiilor de marginalizare și excludere socială.

Rezultatele proiectului constau în reamenajarea clădirii astfel încât să fie majorată capacitatea de primire copii de la 20 la cca.50 si extinderea categoriilor de servicii sociale ce vor fi oferite in cadrul Centrului astfel încât situația completă a serviciilor de asistență socială adresate copiilor să se extindă pentru a veni și în întâmpinarea unor probleme specifice copiilor cu alte tipuri de deviații de comportament.

/X

In vederea realizării acestui obiectiv a fost reabilitat, extins și dotat fostul corp al clădirii în care funcționa centrul de primire în regim de urgență “CIREȘARII”.

Având în vederea cele prezentate anterior, propunem spre analiză și aprobare consiliului local proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri:



Lista mijloacelor fixe - domeniul privat

Centrul de primire in regim de urgenta "Ciresarii"

Nr crt

Contul

Nr inventar

Denumire

Document intrare

Valoare (lei)

1.

2132.10.11

1

Mobilier bucătărie

PV nr. 002849/08.02.2013

70.199,52

2.

2132.10.11

2

PC complet utilat

PV nr. 002849/08.02.2013

3.720,00

3.

2132.10.11

3

PC complet utilat

PV nr. 002849/08.02.2013

3.720,00

4.

2132.10.11

4

PC complet utilat

PV nr. 002849/08.02.2013

3.720,00

5.

2132.10.11

5

Imprimanta

PV nr. 002849/08.02.2013

2.728,00

6.

2132.10.11

6

Imprimanta

PV nr. 002849/08.02.2013

2.728,00

7.

2132.10.11

7

Mașina gătit 4 ochiuri

PV nr. 002849/08.02.2013

5.453,93

8.

2132.10.11

8

Mașina gătit 4 ochiuri

PV nr. 002849/08.02.2013

5.453,93

9.

2132.10.11

9

Mașina gătit 4 ochiuri

PV nr. 002849/08.02.2013

5.453,93

10.

2132.10.11

10

Mașina gătit 6 ochiuri

PV nr. 002849/08.02.2013

14.180,65

11.

2132.10.11

11

Fry top striat

PV nr. 002849/08.02.2013

14.069,04

12.

2132.10.11

12

Friteuza cu o cuva 14 I

PV nr. 002849/08.02.2013

8.401,00

13.

2132.10.11

13

Hota centrala 2800X1400

PV nr. 002849/08.02.2013

5.133,60

14.

214.10.11

14

Mașina spalat rufe

PV nr. 002849/08.02.2013

3.999,00

15.

214.10.11

15

Mașina spalat rufe

PV nr. 002849/08.02.2013

3.999,00

16.

214.10.11

16

Mașina spalat rufe

PV nr. 002849/08.02.2013

3.999,00

17.

214.10.11

17

Mașina uscat rufe

PV nr. 002849/08.02.2013

2.901,60

18.

214.10.11

18

Mașina uscat rufe

PV nr. 002849/08.02.2013

2.901,60

19.

214.10.11

19

Mașina uscat rufe

PV nr. 002849/08.02.2013

2.901,60

20.

214.10.11

20

Complex catarare

PV nr. 002849/08.02.2013

12.238,80

21.

214.10.11

21

Topogan 3 - 8 ani

PV nr. 002849/08.02.2013

2.914,00

22.

214.10.11

22

Carusel

PV nr. 002849/08.02.2013

2.827,20

23.

214.10.11

23

Leagan 2 scaune 6 -12 ani

PV nr. 002849/08.02.2013

2.083,20

24.

214.10.11

24

Topogan 6-12 ani

PV nr. 002849/08.02.2013

3.298,40


KIJ \1X » AUIIIIIIISU Ctț.ic» ruailLC; III           wc              mc mmiagcinvi       ngtnyiu

^Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, pe de altă L           parte.Durata de implementare a proiectului a fost de 24 de luni, în perioada 12 iulie 2011

- 11i iulie 2013.

I Proiectul "Reabilitarea/Modernizarea și echiparea specifică a centrului de primire în regim de urgență “CIREȘARJl” din Ploiești” a fost implementat de municipiul Ploiești și finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare durabilă ,


Obiectivul specific al proiectului a fost creșterea accesului la servicii de protecție socială din, cadrul Polului de Creștere Ploiești - Prahova prin crearea unui sistem de protecție si suport continuu și integrat în vederea creșterii calității vieții beneficiarilor de servicii, stabilind măsuri de investiție în sprijinul persoanelor în nevoie, de protecție a copiilor afla ți în dificultate și de prevenire a situațiilor de marginalizare și excludere socială.

Rezultatele proiectului constau în reamenajarea clădirii astfel încât să fie majorată capacitatea de primire copii de la 20 la cca.50_si extinderea categoriilor de servicii sociale ce vor fi oferite in cadrul Centrului astfel încât situația ccmpletă a serviciilor de asistență socială adresate copiilor să se extindă pentru a veni și în întâmpinarea unor probleme specifice copiilor cu alte tipuri de deviații de comportament.

în vederea realizării acestui obiectiv a fost reabilitat, extins și dotat fostul corp al clădirii în care funcționa centrul de primire în regim de urgență “CIREȘARI1”.

Ca urmare, va solicitam includerea acestor bunuri in patrimoniul Municipiului Ploiești si întocmirea si promovâreâ^prdîectulur^Fnîdtara’re "p^tru transmiterea acestora"in


folosința gratuita Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Prahova. Va anexam documentele aferente (note contabile, procese verbale de recepție, fisele mijloacelor fixe).

Cu considerație,


Manager proiect,

Madalina Mihaela Craciurl

Responsabil financiar, 0U Mihai Mihaila

I


CONSILIțJL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2.pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Pogyleitie


Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comercial

PROCES VERBAL încheiat astazi 29.10.2013

Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

Secțiunea A - Proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești:

CAPITOLUL I - Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri in Domeniu] Public si Privat:

Prin adresa nr.33/22.10.2013 echipa proiectului "Reabilitarea /Modernizarea și echiparea specifică a centrului de primire în regim de urgență “C1REȘARII” din Ploiești” a solicitat includerea bunurilor aferente acestui proiect în patrimoniul Municipiului Ploiești și transmiterea în folosință gratuită Direcției Generalele Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Dumitru Cristian

Ganea Cristian

Popă Constantin

Bolocan Iulian

Popa Gheorghe

<

Rezultat

-

CAPITOLUL II - Compartimentul Evidenta si Administrare Fond Locativ

TOroiect de Hotarare privind modificarea unor poziții din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 267 din data de 29 noiembrie 2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești

La data de 15.05.2013 a fost semnat primul Contract S absecvent de Servicii de Cadastru si Topografie, ocazie cu care firmei SC Protelco SA i-au fost înaintate si comenzi de intabulare a unui număr de 53 imobile cu destinația de locuințe din Patrimoniul Municipiului Ploiești.

Cu ocazia măsurătorilor s-au identificat suprafețe diferite ale imobilelor (constructie/teren) fata cele menționate in actele de proprietate.

Ca atare, pentru a putea înscrie in Carte Funciara aceste imobile este necesara modificarea corespunzătoare a pozițiilor din Hotărârea nr. 267r29 noiembrie 2006 a 1 Miiniriniului Ploiești, pentru următoarele imobile:



Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:


Consilieri: Dumitru Cristian - Președinte



Ganea Cristian - Secretar


P-2~.             ( 1





ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL, LOCAL AL MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. fâ.

privind atribuirea in. folosința gratuita




către Direcția Județeană pentru Protecția Copilului Prahova a spațiului situat in Ploiești, Aleea Secelenilor nr.3,

fosta creșa a Grădiniței, nr.10, si a terenului aferent azestuia

Consiliu! Local al municipiului Ploiești :

Vazand Raportul-Expuiiere de motive al consilierului Ion lanc-u si a! Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, prin Serviciul Urmărire si Evidenta Patrimoniu, prin care se propune atribuirea in folosința gratuita , catrc Direcția Județeană pentru Protecția Copilului Prahova, a spațiului siturl in Ploiești, Aleea •Secelcnilornr.3, fosta cresa a grădiniței nr.10, si a terenului aferent acestuia .

Având in vedere prevederile Legii nr.213.T998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si Normelor tehnice de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor ; \

•In baza Ordonanței nr.30/2000, pentru modificarea si completarea art.166 din Legea invatamantului nr.84/1995 ;

Ia temeiul Legii nr.69/1991, republicata in 1996, privind Administrația publica locala,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Aproba atribuirea in folosința gratuita catrc Direcâa Județeană pentru Protecția Copilului Prahova, a spațiului situat in Ploiești. Aleea Secelenilor nr.3, fosta cresa a grădiniței nr.10. si a terenului aferent acestuia ( 579 m.p. teren și 422.45 m.p. supraia^a construita).

Art.2. - Direcția Administrarea Domeniului Public si Privat va aduce la adcplinire prevederile prezentei dispoziții.

Data in Ploiești, astazi 3o




i                                                             •                                                                                      ■                                                                                                                                                                                                                                                                                __________

■PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA.TERMINAREA LUCRARÎL0R

;      Nr. 002849,            B JSA

i                                                                                                                                                                                                                -                                                                                                                                   .. •

privind obiectivul «Reabilitare/modemizare si echiparea spe^ifica a Ceirfruhn de primire ia regim de urgenta Ciresarii din Ploiești, str. Raristei tir'.62C» /exe^a£/m cadrul’rcontractului de lucrări nr. 8500/10.05.2012- Încheiat,intre Municipiul Ploiești si

S.C. Proconstract- S.RX. .                                                      ''        '

 • 1. Lucrările au fost executate in baza autorizației nr.273/09.05.2012 eliberata de Municipiul Ploiești.

 • 2. Comisia de recepție constituita in baza dispoziției nr.230/06.0X2013 si-a desfasurat activitatea in data de 08.02.2013 fiind formata din:

Președinte:

Dna Iamandi Mihaela - Director .executiv Direcția Tehnic-Investiții;

Membri:

Dnâ’Madalina Crăciun - Director executiv adjunct Direcția Teknic-Investitii; • Dnul Plorin Petrache - Director executiv Direcția de Gestiune Patrimoniu; ■Dra Alina Bote-zatii - Consilier Direcția Management Financiar-Contabil,Contracte; Secretar:

DnaMinodora Parcas - Consilier Direcția Relații Internationale

 • 3. Au mai participat la recepție:

■ Dnul Radu Dumitru-reprezentant I.S.C;

■Dnul Popescu Aurelian - reprezentant I.S.U.;

Dnul Szabo Lucian - reprezentant I.S.U.;

Dna Stanica Adina - proiectant;

iDnul Loghin Ioan—reprezentant S.C. Proconstruct S.R.L

iDnul Alexandru Balog - diriginte de șantier; .                                ‘

 • 4. Constatările comisiei de recepție:

•4.1. Din documentația scrisa si desenata, necesar a fi prezentata, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in anexa nr.l:

4.4. Valoarea lucrărilor executate ____________________________

 • 5. Comisia de recepție, in urma constatărilor făcute, propune: ADMITE RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

 • 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

 • 7. Comisia de recepție recomanda următoarele:

 • 8. Prezentul proces-verbal conține 2 (doua) file si _____(________" anexe, a fost încheiat astazi 08.02.2013, in 2 (doua) exemplare, din care:

-1 (unu) exemplar la Primăria Municipiului Ploiești;

-1 (unu) exemplar la S.C. Proconstruct S.R.L.

Președinte:

Dna Iamandi Mihaela               ____

Membri:

Dna Madalina Crăciun .


Dnul Florin Petrache


Dra Alina Botezata

Secretar:

Dna Minodora Farcas

Invitați:                   »      |

$WL POP&saj




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA Str. St Greceanu nr. 11 bloc K8 100166 tel/fax: 0244 596128 www.ploiesti.ro


CĂTRE

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Serviciul inventariere si evidenta bunuri din domeniul public si

privat

Ca urmare a adresei dumneavoastră înregistrată la Primăria muncipiului Ploiești cu nr. 309767/29.11.2010 prin care ne solicitați atribuirea unei adrese poștale pentru imobilul situat in Ploiești, Aleea Secelenilor nr. 3, lot 2, cu număr cadastral 106677 in suprafața de 2579 mp, in care funcționează Centrul de primire in regim de urgenta "Ciresarii Ploiești ” va corrunicăm următoarele:

In urma verificării evidențelor deținute de Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, reiese ca imobilul la care va referiți situat in Ploiești, Aleea Secelenilor nr. 3, lot 2, cu număr cadastral 106677, in suprafața de 2579 mp va purta denumirea definitivă de:

Strada Rariștei nr. 62 C


SERVICIU CADASTRU SI GIS

Cons. Simona Drăghici

1 | întocmit, S. Drăghici

29.11.2010/2ex.

DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

Telefon/fax: 510731


Nr. înregistrare:           /  2^02-2^1$

2 6. FEB. 2013


Ca tr e,

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


-In atentia: Dnului Florin Petrache

Referitor: Imobil din strada Raristei nr.62 C

Prin prezenta va transmitem atașat procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Reabilitare/modemizare si echipare specifica a Centrului de primire in regim de urgenta Ciresarii din Ploiești, str. Raristei nr.62C”.

i Facem mențiunea ca, imobilul in care funcționa Centrul de primire in regim de urgenta Ciresarii a fost modernizat si extins cu un corp de clădire nou.

i Facem următoarele precizări:

; - prin H.C.L nr.67/30.03.2001 s-a aprobat atribuirea in folosința gratuita către Direcția Județeană pentru Protecția Copilului a spațiului sixuat in Ploiești, Aleea

i

Secelenilor nr.3, fosta cresa a Grădiniței nr.l 0 si a terenului aferent acestuia (579 mp si 422,45 mp suprafața construita);

 • - in baza H.C.L. nr.67/30.03.2001 a fost încheiat contractul de comodat (imprumut de folosința) nr.8477/28.06.2006 intre Municipiul Ploiești si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului, a spațiului mai sus amintit in vederea desfășurării activitatii Centrului de Primire si îngrijire ce zi „Ciresarii”;

; - prin H.C.L. nr.363/28.10.2010 s-a aprobat modificarea H.C.L nr.67/30.03.2001 in sensul ca suprafața terenului aferent spațiului in care isi desfasura activitatea Centrul de Primire in regim de Urgenta Ciresarii” este de 2.575,23 mp;

 • - prin H.C.L nr.393/29.11.2010 s-a aprobat prelungirea termenului contractului de comodat pe o perioada de 10 (zece) ani, cu drept de prelungire;

i

i

Clădirea in care va funcționa Centrul de primire in regim de urgenta Ciresarii, are următoarele dimensiuni:

 • -  suprafața construita = 991, 80 mp;

 • -  suprafața construita desfasurata = 1831,70 mp;

Având in vedere cele menționate mai sus, va rugam sa faceți demersurile necesare redării in folosința gratuita Direcției Judeteane pentru Protecția Copilului a imobilului reabilitat.

Va mulțumim pentru colaborare.

MANAGER PROIECT, Madalina CRĂCIUN

PLOIEȘTI !

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR, 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVI POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE O COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind imobilul situat în Ploiești, str. Rariștei nr. 62C ce a făcut obiectul investiției “Reabilitarea/Modemizarea și echiparea specifică a centrului de primire în regim de urgență CIREȘARII din Ploiești”

și a emis:



SECRETAR,

Cristian Mihai Ganea

71

Data: /X