Hotărârea nr. 510/2013

Hotãrârea nr. 510 privind includerea unor imobile în patrimoniul municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 510 privind includerea unor imobile în patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea unor imobile în patrimoniul municipiului Ploiești;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 si art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a imobilelor-terenuri identificate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

In urma finalizării procedurii de selecție prin licitație publica conform procedurilor legale in vigoare, a fost desemnat agentul economic care sa procedeze la masurarea si inscrierea in cartea funciara a tuturor bunurilor care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești, precum si acelora care aparțin municipiului Ploiești dar nu au fost incluse in evidente pana in prezent.

Printre bunurile care au făcut obiectul unuia din contractele subsecvente se numără si imobilele-terenuri situate in Ploiești, str. Poștei nr.52A, str. Saturn nr.57A și str. Venus nr.7.

în urma măsurătorilor efectuate asupra imobilului-teren situat in Ploiești, str. Poștei nr.52A a rezultat o suprafața de 362 mp pentru acest imobil teren care se identifica potrivit planului ce constituie anexa la prezenta hotarare.

Prin adresa nr.306771/2013 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană a stabilit ca adresa poștală a terenului situat în fața imobilului din str. Poștei nr.52, este str. Poștei nr.52A.

Acest teren a făcut parte din fosta proprietate din Ploiești, str.Postei nr.52, figurând ca expropriat in anul 1934 (conform planurilor existente in arhiva Direcției Generale de Dezvoltare Urbana).

Prin adresa nr.347/2013, Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul ca în baza de date a instituției s-a identificat o notificare formulata în baza Legii nr. 10/2001, înregistrata la Municipiul Ploiești la nr.32648/06.06.2001, care are ca obiect imobilul situat in Ploiești, str.Postei nr.52 si a fost soluționată prin Dispoziția Primarului nr.l91/30.11.2006, privind restituirea in natura a terenului solicitat.

Totodată, același serviciu a menționat faptul ca terenul situat in Ploiești, str.Postei nr.52A, nu a făcut obiectul restituirii in natura si nici al acordării de masuri reparatorii.

Din verificările efectuate in evidentele Serviciului Aplicarea Legilor Proprietății, nu au fost identificate cereri formulate in baza Legii nr.l8/1991


str.Venus nr.7 s-a constatat ca acestea au următoarele suprafețe:

- Teren in suprafața de 157mp situat in continuarea proprietății din str.Saturn nr.57,

- Teren in suprafața de 347 mp, situat in fata proprietății din str.Venus nr.7.

In urma verificărilor efectuate de către serviciile de specialitate nu au fost identificate notificări formulate in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001, cereri formulate conform legilor proprietății si nici acțiuni in instanța de judecata avand ca obiect terenurile sus menționate.

Prin adresa nr.306771/2013 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană a stabilit ca adresa poștală a terenului situat în continuarea imobilului din str.Saturn nr.57, este str.Saturn nr.57A.

Aceste suprafețe se corelează cu suprafețele celorlalte imobile proprietate privata din zona. Din studierea documentelor identificate in arhivele municipalității a rezultat ca aceste terenuri fac parte dintr-un teren care si pe planurile din anii 1960/1970 apare ca fiind proprietatea Consiliului Popular.

Ca atare, se impune promovarea unui proiect de hotarare referitor la includerea in "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a acestor imobile terenuri.

Direcția de Gestiune Patrimoniu

9


AVIZAT,


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tăbîrcăr"-

Șef Serviciu, Gabnela Mîndruțiu

Direcția Administrație Publică,

9                                             9                                 2

Juridic-Contencios, Contracte,

Director Executiv,

1 SimonaAlbu

Direcția Economică


Director Executiv,

Nicoleta Crăciunoiu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind includerea unor imobile în patrimoniul municipiului Ploiești

c

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

în urma finalizării procedurii de selecție prin licitație publică conform procedurilor legale în vigoare, a fost desemnat agentul economic care să procedeze la măsurarea și înscrierea în cartea funciară a tuturor bunurilor care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești.

Printre bunurile care au făcut obiectul unuia din contractele subsecvente se numără și imobilele-terenuri situate în Ploiești, str. Poștei nr.52A, str. Saturn nr.57A si str. Venus nr.7, pentru care s-au lansat comenzi în vederea realizării planurilor de situație în vederea includerii în patrimoniu, înscrierii acestora în cartea funciară și ulterior valorificării acestora.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare consiliului local proiectul de hotărâre privind includerea în patrimoniul municipiului Ploiești a imobilelor identificate în anexa la prezentul proiect de hotărâre.

Consilieri:


Cristian Dumi

Cristian Ganea Constantin Popa Gheorghe Popa Iulian Bolocan


Plan de amplasament si delimitare a imobilului


Sc.1 :500Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobiIutui’X      \    ’A'.

362mp

/Z-7-         .     .•             ■ v.

Mun. Ploiești,Strj'P.qstjei Nr.52, jud. Prahova

t1—;        -------22.!


Cartea funciara nr.

Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categ.de folosința

Suprafața

Valoare de impozitare

Mențiuni

1

Cc

362

Teren delimitat parțial cu gard de plasa si metal

Total

362

Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața constr. la sol

Valoare de impozitare

Mertiuni

Total

-----      -    -      -    - ;x^a-sseCUta-'^Xx


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție STEREO-70

Nr.pct.

N (m)

E (m)

Nr.pct.

N (m)

E (m)

Suprafața totala masurata = 362mp ^imrnfnin rlir> nn*—r>-> r>


* X*

CERTIFICAT DE ‘s. autoriza f’izarS8riW'«r.l □yi:        Clasa 1

tlSfiSlOM ROMANIBlom Romania

1

Certificat de aufț Nr. registru lucnp Data:septembrie

Se confirma s u p m f a<a%. d i n mas introducerea imooiluluP<n_ bazaPlan de amplasament si delimitare a imobilului

Sc.1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului^

374mp

7/ q7

Mun. Ploiești,ȘtrrVenus Nr.7, jud. Prahova

Cartea funciara nr.

- ■                                             1> r'-

UAT       Mun.Ploiești - intravilan

\\" z        .                         ■ ■

.   „     ....   .             ____\\ - V__\_________________________________


N=381332.55

m

II

GH

<£>

'U

IO

4-

Ol


<o

M"

CM

r--

cn

cr>

IO

II

LlI

N=38l 269.61Nr. parcela

Categ.de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de

impozitare

Men iuni

1

Cc

374

Teren delimitat parțial cu gard de metal si lemn

Total

374

Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața constr. la sol

Valoare de impozitare

Men iuni

C1

1 6mp

Garaj

Total

1 6mp

Inventar de coordonateSistem de proiecție STEREO-7O

Nr.pct.

N (m)

E (m)

Nr.pct.

N (m)

E (m)


/<» CERYfp(CAr

Autori


Blom Romania      /g-        £>g

Certificat de autcriz.1a.fe: Nr. registru lucrări: H Dafa:septembrie 2013^^ ________VL

Se confirma suprafafa^tin măsurate introducerea imobilului in<£>azQ de«'1


% \

17   ?

Ci

a \ c y

fe.


Jfcxț-vux Xzu Ue L. ‘o/of/Oi.

Anexa nr. 1 1


Plan de amplasament si delimitare a imobilulu

Sc.1:500


!

Nr. cadastral         Suprafața masurata

Adresa imobilului

1 57 mp

SX........................

Mufl. Ploiești.Sir.Saturn         (ud. Prahovo’/

7                 V- \   X '    V

1

Cartea funciara nr.

................................ 1 •               -............. tf<*                    -          —----------

UAT       Mun.Ploiești?-- intravilan >  ‘ ■

......... 1                 \\-°x          ■>>-"Date referitoare la teren

Nr. parcela

Cateq.de     Suprafața

folosința       (mp)

Valoare de impozitare

Mențiuni

1

Cc     |      157

Teren delimitat parțial cu gard de plasa si lemn

Total         j      157

Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața consir. la sol

Valoare de impozitare

Mențiuni

i

Total

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție STERE0-70


Nr.pct.

N (m)

E (m)

Nr.pct.

N (m)

E (m)   |

1

3m32 6.12

530007.92

I

7

384

530014.65

"Z

381 ■ . ■    5

580001.9 li

381 3 17.83

579998.0 3

5

■■ ' 32Q.24

579998.20

6

381 d-22-00

S7 G 9 S. 5 4

Șe confirma suprafata'N introducerea imobilului i

Suprafața totala masurata= 1 57mp

Suprafața din act=mpr.MY^697 g-PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA Str, St. Greceanu nr. 11 bloc K8 100166 tel/fax: 0244 596^2^ www.ploie/li.ro'

___________________________________________IL^Z’

H: <

CĂTRE,


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA

BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

eferitor la adresa dumneavoastră înregistrata la Direcția Generala de Dezvoltare Urbana cu nr. 6771/2013, va facem cunoscute adresele poștale stabilite pentru terenurile ce urmeaza sa fie luse in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploiești": eren adiacent parau! Dambu - str. Apelor nr. 1G (conform adresei nr. 306558/28.10.2013) teren adiacent lot 101, str. Draganesti nr. 79 (de transmis inventarul de coordonate din documentația de intabulare a str. Draganesti)

-drum exploatare De 504 (de transmis inventarul de coordonate din documentația de intabulare a străzii Draganesti) -teren situat in spatele proprietăților din str. Rubinelor nr. 45-47- aleea Profesorilor nr, 49A

-teren situat in fata proprietății din str. Poștei nr. 52- str. Poștei nr. 52A

-str. Gh. Doja nr. 34-38 - str. Gh Doja nr. 34-38 (stabilita in 09.08.2007)

-teren situat ia intersecția străzilor Saturn cu Venus, in continuarea proprietăți din str. Saturn nr. 57-str. Saturn 57A

-teren in fata proprietăților din str. Venus nr. 7 si nr. 7A - de transmis inventarul de coordonate al terenului ptr a nu se suprapune cu cel din str. Venus 7A (vezi adresa nr. 30269’3/10.06.2013)

-statie hidrofor 9Mai - date de identificare incomplete (de atașat format DV7G.DXF)

ing. Rita
Si G.i.S.,

Ing. Constanta lancu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

I

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE 3


I )jH


POPULAȚIE, COMERȚ TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE O^RĂ^UNI COMERCIALE

RAPORTSECRETAR, Cristian Mihai Ganea