Hotărârea nr. 51/2013

Hotãrârea nr. 51 de încetare a aplicabilitãtii Hotãrârii de Consiliu Local nr. 12/31.01.2008 privind aprobarea participãrii municipiului Ploiesti în vederea constituirii Asociatiei pentru promovarea turismului – Prahova, modificatã si completatã prin Hotãrârea de Consiliu Local nr. 10/30.01.2009

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 51


de încetare a aplicabilității Hotărârii de Consiliu Local nr. 12/31.01.2008 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în vederea constituirii „Asociației pentru promovarea turismului - Prahova”, modificată și completată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 10/30.01.2009

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Expunerea de Motive a primarului municipiului Ploiești și Raportul de Specialitate al Direcției Relații Internaționale prin care se propune aprobarea renunțării la calitatea de membru a Municipiului Ploiești în „Asociația pentru promovarea turismului -Prahova”;

In conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 7, lit. „a” din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 12/31.01.2008 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în vederea constituirii „Asociației pentru promovarea turismului - Prahova”, modificată și completată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 10/30.01.2009.

Art.2. Direcția Relații Internaționale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios va aduce la cunoștința

—             5                              5                     7                                                                                           ’

celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești astazi, 27 februarie 2013


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare de încetare a aplicabilității Hotărârii de Consiliu Local nr.12/31.01.2008 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în vederea constituirii „Asociației pentru promovarea turismului - Prahova”, modificată și completată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 10/30.01.2009

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2008 a fost aprobată participarea Municipiului Ploiești la constituirea Asociației pentru promovarea turismului - Prahova -persoană juridică fără scop patrimonial pentru dezvoltarea și promovarea turismului în județul Prahova.

„Asociația pentru promovarea turismului - Prahova” are ca obiectiv principal, dezvoltarea turismului in județul Prahova, intr-o forma integrata si promovarea acestuia sub forma unui brand valoros, de impact pentru turiștii din tara si străinătate.

Prin participarea municipiului Ploiești la aceasta asociație s-a dorit a se stabili un echilibru adecvat intre bunăstarea turiștilor, nevoile mediului natural si ale mediului cultural, precum si dezvoltarea si competitivitatea destinațiilor, pentru aceasta fiind necesara o abordare politica integrata si globala, in cadrul careia toate părțile interesate sa impartaseasca aceleași obiective.

întrucât colaborarea noastra cu „Asociația pentru promovarea si dezvoltarea turismului - Prahova”, in ultimii 3 ani, nu s-a materializat prin parteneriate in proiecte comune sau prin participarea la activitatile asociației, neprimind solicitări in acest sens si ținând cont, in același timp, de necesitatea reducerilor cheltuielilor municipiului Ploiești pentru anul 2013, se propune renunțarea expresa la calitatea de membru al Asociației pentru promovarea si dezvoltarea turismului Prahova conform art.15, lit.b din Statut, motiv pentru care supunem aprobării proiectul de hotarare alaturat.


DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare de încetare a aplicabilității Hotărârii de

nr.12/31.01.2008 privind aprobarea participării municipiului Plo


constituirii „Asociației pentru promovarea turismului - Prahova”, modificată și completată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 10/30.01.2009

„Asociația pentru promovarea turismului - Prahova”, persoana juridica fara scop patrimonial, apolitică și de drept privat, are ca scop dezvoltarea durabila si promovarea turismului, atât in tara cat si in străinătate, precum si acordarea suportului necesar pentru implementarea strategiilor naționale, regionale si locale de dezvoltare a turismului.

Patrimoniul inițial al asociației a fost de 4.500 lei constituit din contribuția 5

membrilor fondatori in parti egale, noua membri cu cate 500 lei fiecare. Cotizația de membru al asociației s-a fixat inițial in funcție de puterea financiara a membrilor, pentru municipii 12.000 lei/an, pentru orașe 8.000 lei/an, pentru Consiliul județean 15.000 lei/an, iar pentru restul membrilor, localitati, asociații profesionale, unitati economice, la un cuantum de 5.000 lei/an, in conformitate cu regulamentul asociației.

Prin participarea municipiului Ploiești la aceasta asociație s-a dorit a se stabili un echilibru adecvat intre bunăstarea turiștilor, nevoile mediului natural si ale mediului cultural, precum si dezvoltarea si competitivitatea destinațiilor, pentru aceasta fiind necesara o abordare politica integrata si globala, in cadrul careia toate părțile interesate sa impartaseasca aceleași obiective.

întrucât colaborarea noastra cu „Asociația pentru promovarea si dezvoltarea turismului - Prahova”, in ultimii 3 ani, nu s-a materializat prin parteneriate in proiecte comune sau prin participarea la activitatile asociației, neprimind solicitări in acest sens si ținând cont, in același timp, de necesitatea reducerilor cheltuielilor municipiului Ploiești pentru anul 2013, se propune renunțarea expresa la calitatea dc membru al Asociației pentru promovarea si dezvoltarea turismului Prahova conform Art. 15, lit.b din Statut.

Luând in considerare cele expuse, avizam favorabil proiectul de hotarare alaturat.

Direcția Relații Internationale Director executiv

Milena Perpelea

Avizat

Director Management Financiar-C ontabil, Contracte Nicoleta Crăciunoiu / /


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTU^Ă^^f^

TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre de încetare a aplicabilității Hotărârii de Consiliu Local nr. 12/31.01.2008 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în vederea constituirii „Asociației pentru promovarea turismului — Prahova”, modificată și completată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 10/30.01.2009

și a emis:

PREȘEDINTE,

Iolanda Băzăvan /7PData:           oLoli