Hotărârea nr. 509/2013

Hotãrârea nr. 509 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 334/2013, privind includerea unor bunuri in patrimoniul municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 509 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 334/2013, privind includerea unor bunuri in patrimoniul municipiului Ploiești


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.334/2013, privind includerea unor bunuri in patrimoniul municipiului Ploiești;

Potrivit prevederilor art. 554, alin.l si art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

în baza prevederilor Legii nr.7/1996, legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.c) și alin.6 lit.a) pct.13 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă inlocuirea anexei nr.2 la Hotărârea nr. 334/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind includerea unor bunuri in patrimoniul municipiului Ploiești, cu anexa nr.l ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

(2) Aprobă modificarea coloanei “Elementele de identificare” a poziției 897 din anexa nr.3 la Hotărârea nr.334/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind includerea unor bunuri in patrimoniul municipiului Ploiești, care va avea următorul cuprins : „Suprafața = 2057 mp, teren aferent Tarlalei T36, parcela A495”.

Art. 2. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce

>                                        5                             7                                                         7

la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de șc\din£ă Iulian Bolocata\ Contrasemnează Secretar Oana Cristina Iacob /


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.334/2013, privind includerea unor bunuri in patrimoniul municipiului Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești se numără străzile din localitate, acestea figurând în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, Anexa Al, însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001.

Municipiul Ploiești a detinut in domeniul public terenul situat in Ploiești, str.Ghighiului, tarlaua T 36, A 495 in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.237/2002, prin Protocolul nr. 12883/2002. Ulterior, potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.254/2003, terenul in suprafața de 46,505 mp a fost trecut in domeniul privat al localității, in vederea construirii de locuințe pentru tineri. Acest teren a făcut obiectul Actului de dezmembrare nr. 1560/16.05.2008 autentificat de Biroul Notarului Public

Minea Octavian.

In urma finalizării procedurii de selecție prin licitație publica conform prevederilor legale in vigoare, a fost desemnat agentul economic care sa procedeze la masurarea si inscrierea in cartea funciara a tuturor bunurilor care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești.

Printre bunurile care au făcut obiectul unuia din contractele subsecvente se numără si 2 drumuri de exploatare din aceasta Tarla. In urma măsurătorilor de specialitate, potrivit art.l din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.334/2013 s-a aprobat includerea in «Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești » a drumurilor de exploatare DE 503 si DE 504.

In vederea îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliara s-a procedat la completarea formularelor necesare acestei proceduri, ocazie cu care reprezentanții Direcției Generale de Dezvoltare Urbana au constatat faptul ca planul de amplasament si delimitare al Drumului de exploatare DE 504, in suprafața de 2040 mp nu a fost întocmit corect nefiind respectate caracteristicile tehnice ale străzii Draganesti.

Ulterior, prin adresa inregistrata la municipiul Ploiești la nr. ^339/2013,


S.C. Protelco S.R.L. a transmis planul de amplasament (revizuit) aPDrumuluij exploatare DE 504, suprafața reala a acestui drum fiind de 2057 mp.        V


Prin adresa nr. 12155/2009 Consiliul Județean Prahova a transmis în copie adresa nr.Adm.993/2009 a Ministerului Administrației și Internelor, referitoare la regulile ce trebuie respectate în vederea elaborării proiectelor de hotărâre a Guvernului și a documentației aferente acestora, în scopul actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Astfel, în vederea modificării Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, se impune promovarea proiectului de hotărâre privind completarea Anexei Al la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Menționăm că Anexa nr.3 la Hotărârea nr.334/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiestu a fost întocmită în conformitate cu Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.548/1999.

Situația a fost analizata in ședința din data 03.12.2013 de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare in sensul celor menționate mai sus.

Direcția de Gestiune Patrimoniu

DirectX

Flori:


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tabîfcă

Sef Serviciu S.I.E.B.D

Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,

Direcția Administrație Publica,

Juridic-Contencios, Contracte,

Direcția Economica


Director Executiv, a Simona Albu


Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărâriia proiectul ae notarare privina moaiiicarea Hotararit ^:

Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.334/2013, privind inclu^^g^hm* bunuri in patrimoniul municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

In urma finalizării procedurii de selecție prin licitație publica conform procedurilor legale in vigoare, a fost desemnat agentul economic care sa procedeze la masurarea si Înscrierea in cartea funciara a tuturor bunurilor care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești.

Printre bunurile care au făcut obiectul unuia din contractele subsecvente se numără si drumurile de exploatare DE 503 si DE 504, pentru care s-a comandat realizarea planurilor de situație in vederea includerii in patrimoniu si ulterior inscrierii acestora in cartea funciara.

Potrivit art.l din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.334/2013 s-a aprobat includerea in « Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești » a drumurilor de exploatare DE 503 si DE 504.

In vederea indeplinirii formalităților de publicitate imobiliara s-a procedat la completarea formularelor necesare acestei proceduri, ocazie cu care reprezentanții Direcției Generale de Dezvoltare Urbana au constatat faptul ca planul de amplasament si delimitare al Drumului de exploatare DE 504, in suprafața de 2040 mp nu a fost Întocmit corect nefîind respectate caracteristicile tehnice ale străzii Draganesti.

Ulterior, prin adresa Înregistrata la municipiul Ploiești la nr. 19339/2013, S.C. Protelco S.R.L. a transmis planul de amplasament (revizuit) al Drumului de exploatare DE 504, suprafața reala a acestui drum fiind de 2057 mp

Ca atare, se impune inlocuirea anexei nr.2 la Hotararea nr.334/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești si modificarea corespunzătoare a anexei nr.3.

în vederea promovării proiectului de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, potrivit instrucțiunilor de tehnică legislativă în vigoare este necesar ca anexa de completare a anexei Al la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comercial


PROCES VERBAL încheiat astazi 03.12.2013

Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu si un reprezentant al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

Secțiunea A - Proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești:

Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri in Domeniul Public si Privat

f 1/Proiect de hotarare cu privire la modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 334/2013.

In urma finalizării procedurii de selecție prin licitație publica conform prevederilor legale in vigoare, a fost desemnat agentul economic care sa procedeze la masurarea si inscrierea in cartea funciara a tuturor bunurilor care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești.

Printre bunurile care au făcut obiectul unuia din contractele subsecvente se numără drumurile de exploatare DE 503 si DE 504 pentru care s-a comandat realizarea planurilor de situație in vederea includerii in patrimoniu si ulterior inscrierii acestora in cartea funciara. >

Prin art.l din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.334/2013 s-a aprobat includerea in « Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești » a drumurilor de exploatare DE 503 si DE- 504.

In vederea îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliara s-a procedat la completarea formularelor necesare acestei proceduri. Cu aceasta ocazie reprezentanții Direcției Generale de Dezvoltare Urbana au constatat faptul ca planul de amplasament si delimitare al Drumului de exploatare DE 504, in suprafața de 2040mp nu a fost întocmit corect nefiind respectate caracteristicile tehnice ale străzii Draganesti.

Ulterior, S.C. Protelco S.R.L. a procedat la refacerea planului de amplasament al Drumului de exploatare DE 504, suprafața reala a acestui drum fiind de 2057 mp

Ca atare, se impune modificarea corespunzătoare a Hotărârii nr.334/2013.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Dumitru Cristian

Ganea Cristian

Popa Constantin

Bolocan Iulian

*

Popa Gheorghe

Rezultat


Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:


Consilieri: Dumitru Cristian - Presedin

/

/

să fie întocmită în conformitate cu Normele tehnice pentri^-întocnijrea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comuhefer, orașelor, municipiilor și județelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nfi.548/1999 și-a

-------------------- . FjBlM )iectul

precizărilor transmise de Consiliul Județean Prahova.         fj

Având în vedere cele menționate mai sus propunem sprc;.analiză proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri


■ O/' •• /


Dumitru Cristi

Ganea Cristian Popa ConstantinPopa Gheorghe

Bolocan Iulian       X


SCARA 1: 1000

Nr cadastral

Suprafața masurata                                          Adresa imctdului

2C57mp                                Intravilan, mun Ploiești Oe 504. Jud PRAHOVA

Canea Funciara nr

JAT                      mun.Ploiești jud PRAHOVA

Nr parcela

Categoria de folosința      Suprafața Valoare de impozitare           Mențiuni

(mp>                 (tei)

! !

1

Dr

2057

neimprejmuit

---

Total

2057

B Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

Total

Executant.

^Semnătură si stamni

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE

COMERCIALE


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotarărârii nr. 334/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești

și a emis:Data: /              ____