Hotărârea nr. 508/2013

Hotãrârea nr. 508 privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, în suprafaţă de 5670 mp, situat în Ploieşti, str. Găgeni nr. 98A

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 508

privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, în suprafață de 5670 mp, situat în Ploiești, str. Găgeni nr. 98A

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune aprobarea dezmembrării imobilului - teren, în suprafață de 5670 mp, situat în Ploiești, str.Găgeni nr.98A ;

în baza prevederilor art.4 al Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă dezmembrarea imobilului - teren, în suprafață de 5670 mp situat în județul PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str. Găgeni nr. 98 A, lot 410, având numărul cadastral 132658 în imobilele:

  • - 136395 - județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str. Găgeni nr. 98A, în suprafață de 974 mp;

  • - 136396 - județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str. Găgeni nr. 98A, în suprafață de 4.696 mp;

conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire executat de către S.C. GEO PROFESSIONAL SERVICES S.R.L.și Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr.5359/28.10.2013 emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, documente ce constituie Anexa nr.l și Anexa nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul de dezmembrare în formă autentică, precum și orice alte documente privind operațiunea de dezmembrare a imobilului menționat la art. 1.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 19 decembrie 2013


Contrasemnează Secret

Oana Cristina Iacot

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, în suprafață de 5670 mp, situat în Ploiești, str.Găgeni nr.98A

Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, fac parte din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public.

In conformitate cu prevederile art.10 alin. 2) trecerea din domeniul public în domeniul privat se face prin hotărâre a consiliului local, dacă prin Constituție sau prin lege nu se dispune altfel.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.255/2003 s-a aprobat trecerea terenului in suprafața de 121.000 mp situat in Ploiești, pe str. Gageni, intre Spitalul Județean si S.C. Vinalcool S.A. din domeniul public al municipiului Ploiești in domeniul privat al acestuia.

In conformitate cu prevederile Hotărârii nr.83/2005 Consiliul Local a aprobat asocierea Municipiului Ploiești prin Consiliul Local cu un antreprenor general selectat pe bază de licitație publică deschisă pentru realizarea unui cartier rezidențial în Municipiul Ploiești pe terenul menționat.

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 83/27.05.2005 a fost încheiat contractul de asociere nr. 1112/23.01.2006 cu S.C. Triumf Construct S.A. obiectul contractului l-a constituit "asocierea autorității publice cu antreprenorul, fără a constitui o noua persoană juridică, pentru realizarea unui ansamblu rezidențial".

Având în vedere faptul că lucrările privind realizarea ansamblului rezidențial din str. Găgeni nr. 98A nu au fost finalizate, faptul că durata contractului de asociere nr. 1112/23.01.2006 a expirat de la data de 22.12.2011, faptul că au fost încheiate antecontracte de vânzare-cumpărare pentru locuințe cu S.C. Triumf Construct S.A., s-a impus identificarea unor soluții în vederea reglementării situației create.

Astfel prin Hotararea nr.441/2012 s-a aprobat un schimb de imobile între municipiul Ploiești și S.C. Triumf Construct S.A., incheindu-se Contractul de schimb autentificat sub numărul 3392/21.12.2012.

Astfel, in patrimoniul municipiului Ploiești a ramas si imobilul - teren, în suprafață de 5.670 mp situat în județul PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str.Găgeni nr.98A, având numărul cadastral 132658, lot 410 ce a făcut obiectul dezmembrării din suprafața totala de 121.000 mp sus menționata.

Având in vedere prevederile P.U.Z. "REZONIFICARE ȘI RECONVERSIE FUNCȚIONALA PENTRU INVESTIȚII DE INTERES MUNICIPAL,

STR.GAGENI NR.98, 98A, 102, 102B" aprobat prin Hotararea nr.l 18/2013 a

Consiliului Local al municipiului Ploiești si necesitatea asigurării unei administrări corespunzătoare a zonei, se impune aprobarea dezmembrării imobilului - teren, în suprafață de 5.670 mp situat în județul PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str.Găgeni nr.98A, lot 410, în 2 (două) loturi așa cum rezultă din Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire executata de către S.C. GEO PROFESSIONAL SERVICES S.R.L si din Referatul de admitere (dezmembrare imobil) nr.5359/28.10.2013 emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova.

Situația a fost prezentata Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 12.11.2013, a avizat favorabil propunerea inițierii unui proiect de hotarare corespunzător.

Direcția de Gestiune Patrimoniu

5

DirectorJExecutiv,

Florin Petraehe


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tăbîrcă

Șef Sorviciu, Gabriela Mîndruțiu

VIZAT

Direcția Administrație Publica, Juridic- Contencios, Contracte

Director Executiv, a Simona^Albu

Direcția Economica


Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren,          I

în suprafață de 5670 mp, situat în Ploiești, str.Găgeni nr.98A

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, fac parte din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public.

Astfel, in patrimoniul municipiului Ploiești figurează si imobilul - teren, în suprafață de 5.670 mp situat în județul PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str.Găgeni nr.98A, lotul nr.410 având numărul cadastral 132658.

Având in vedere prevederile P.U.Z. "REZONIFICARE ȘI RECONVERSIE FUNCȚIONALA PENTRU INVESTIȚII DE INTERES MUNICIPAL, STR.GĂGENI NR.98, 98A, 102, 102B" aprobat prin Hotararea nr.l 18/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești si necesitatea asigurării unei administrări corespunzătoare a zonei, se impune aprobarea dezmembrării imobilului - teren, în suprafață de 5.670 mp situat în județul PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str.Găgeni nr.98A, lot 410, în 2 (două) loturi așa cum rezultă din Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire executata de către S.C. GEO PROFESSIONAL SERVICES S.R.L.

Terenul menționat este identificat potrivit Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire executat de către S.C. GEO PROFESSIONAL SERVICES S.R.L. și Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr.5359/28.10.2013 emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, documente ce constituie Anexa nr. 1 și Anexa nr.2 ce fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Având in vedere cele prezentate, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:

PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

SCARA 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

132658

5670 mp

mun. Ploiești, str. Găgeni, nr98A; Intravilan

2 2Z

Cartea Funciară nr.

132658

UAT | mun. Ploiești; Cod SIRUTA 130534N-385105


Nr.

cad.


Suprafața

(mp)


Categoria de folosințăDescrierea imobilului


T65, Lot 410, Intravilan

Imobilul este împrejmuit parțial pe limită: între punctele 7-8-9-10-1 cu gard din plăci din beton; între punctele 4-5-6-7 cu gard din plasă de sârmă; nu este împrejmuit între punctele 1-2-3-4


TOTAL


5670Nr.

cadastral


Suprafața (mp)


Categoria de folosință


Descrierea imobilului


4696


CcLOT 1; Intravilan propus pentru drum


LOT 2; Intravilan


.» ii-:•" aștrii si Publicitate hrobl'lara Prahova

iON OAnIELA

C r r.'hUr! tiliSD        l! I     K— ..


^?b3LICn^

pw-iâ o

. * /

\4-> A> //>O4'®        /
-

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara P Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ploiești, Vestului Nr. 14-16, Cod Postai 100298. Tel: 0244) 51 i


...A./. ■

Nr. cerere            /' C

Anu=                 /   ~~

^A-^2013

Lun a

10

Ziua

23


REFERAT DE ADMITERE (dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei S.C GEO PRQFESSIONAL SERVICES S.R.L. Domiciliul_______________________________

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 71823 din data 23.10.2013, vă informăm:

Imobilul situat în județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str GAGENI. nr. 98 A având numărul cadastral 132658 a fost dezmembrat în imobilele:

  • •        136395- județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str GAGENI, nr. 98A având suprafața măsurată de 974 mp,

  • •        136396- județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str GAGENI. nr. 98A având suprafața măsurată de 4696 mp.

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 28.10.2013

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulte ioare, în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Consilier/lnspector de specialitate, , _ _. Dani,eJaJzQN ___ du • v tfl s! Publk CS «: obillara Prahova


Pagina 1 din 4Cancel

AUEN |JA X AȚÎONAI-A ÎH C A l> AS I « l ȘI PTUMClTAT* iMn MAR A


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Biroul de Cadastru si Publicitate Imobilia^^lo^esti

Ploiești, Vestului Nr. 14-16, Cod Postai 100298, Tel;          w

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară


pentru

Imobil număr cadastral 132658/UAT Ploiești

Carte Funciară Nr. 132658 Comună/Oras/Municipiu: Ploiești


TEREN intravilan

Adresa: Județ PRAHOVA, UAT Ploiești, Localitate Ploiești, Str GAGENI, Nr. £8 A

Nr. cadastral

Suprafațamăsurată (mp) *

Observații / Referințe

132658

5670

Pagina 2 din 4


"ancpi.

AGENȚIA NAȚIONALA » h C A I) s î * l Și PUÎMJIJ l ATF IMl'IBII ( AKÂ


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara P Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ploiești, Vestului Nr. 14-16, Cod Postai 100298. Tel: (0244) 6$^

Încadrare în zonă scara 1:1000Pagina 3 din 4ANCPI

AGKNTTA \ AȚI <1« A LÂ n k t; a n a > i K t ș ( l’FBI.trt'rA tX IMtlIlIl.lâRA


Date referitoare la teren
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Biroul de Cadastru si Publicitate ImobiliariH^iesfî^J

Ploiești, Vestului Nr. 14-16, Cod Postai 100298, Tel: (0244) ^1-95169


Nr.Crt. ,,

Categoria de folosință

Intravilan    /

Suprafață.(mp)

Tarla

Parcela

Observații / Referin'fe““""

1

curii construcții

DA

5670

-

-

LOT 410

Total

-

-

5670

-

-

-


Date referitoare la construcții

Imobilul nu are în componență construcții.


Listă


Punct început

Punct sfâr#it

Lungime segment ** (m)

1

2

44.3

2

3

31.4

3

4

71.0

4

5

19.4

5

6

42,1

6

7

4,5

7

1

121,2

** Lungimea segmentelor este determinată în planul de proiecție Stereo 70.


Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise în cartea funciară :

Nr.Crt

Număr cerere

Dată cerere '

Termen eliberare

Obiect Cerere

1

71823

23.10.2013

05.11.2013

Dezmembrare/Comasare


Ca urmare a soluționării cererii nr. 71823 înregistrata la data de 23.10.2013, s-a p opus dezmembrarea imobilului rezultând următoarele imobile:


Nr.Crt.

Identificator electronic

Adresa

Suprafață (mp)

1

136395

județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str GaGENI, nr. 98A

974

2

136396

județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str GaGENI. nr. 98A

4696


Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 28.10.2013

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.r

I

J____________

Nr. cadastral


PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE AIMOB LULUI

SCARA 1:1000Cartea Funciară nr. |


N-385235


N-385130


£

<n N.

ti


N 7885235


IO

iii


i

Număr parcelă


TOTAL


A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Categoria de folosință


CCCod construcție

TOTAL


Suprafața (mp)


974Valoarea de impozitare (lei)Mențiuni


LOT 1; T65; Intravilan


Imobilul este împrejmuit parțial pe limită: între punctee 7-8-9-10-1 cu gard din plăci din beton; între 6-7 cu gard din plasă de sârmă; nu este împrejmuit între punctele 1-2-12-11-6


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Suprafața construită la sol (mp )


Valoarea de impozitare (lei)


Mențiuni


! INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție; STEREO 1970

Punct

E(m)

N (m)

7

579707.660

385161.160

8

579717.719

385169.112

9

579722.840

385173.160

10

579779.890

385215.490

1

579806.652

385231.860

2

579811.447

385225.403

12

579784.370

385208.852

11

579727.705

385166.808

6

579712.487

385154.778Executantrîrr mn^td^^ștamp^ // CERTIFICAT DE % $ autorizare § Seria RO-VL-FA 0021 |


‘ CHRT/fiCAȚ


autorizare


S-C,G:O pROFESS.ONAt SBRViCES S.R1
Suprafața totală măsurată =974 mp


PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE AIMOBLULUI

SCARA 1:1000Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

i f363%

4696 mp

mun. Ploiești, str. Găgeni, nr 98A; Intravilan

f-™---■

u=s:

ir fi

Cartea Funciară nr.

1

UAT | mun. Ploiești; Cod SIRUTA130534

aș&i iz'n

-385230

N-385230


N-385120Număr parcelă


li

I


Categoria de folosință


CCCod construcție


TOȚAL


Suprafața

(mp)


4696


4696


Valoarea de impozitare (lei)Mențiuni


LOT 2; T65; Intravilan


Imobilul este împrejmuit parțial pe limită: între purctele 4-5-6 cu gard din plasă de sârmă; nu este împrejmuit între punctele 6-11-12-2-3-4


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Suprafața construită ia sol ( mp)


Mențiuni


: INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: STEREO 1970

Punct

E(m)

N (m)

2

579811.447

385225.403

3

579833.062

385196.293

4

579735.722

385124.050

5

579733.030

385127.620

6

579712.487

385154.778

11

579727.705

385166.808

12

579784.370

385208.852Executant,

SemnătiKar:

CERTIFICAT DESuprafața totală măsurată =4696 mpSe confirmă suprafața din măsurătorîȚFin


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE COMERCIALE

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, în suprafață de 5670 mp, situat în Ploiești, str. Găgeni nr. 98A și a emis:SECRETAR, Cristian Mihai Ganea

Data: 72*'

‘ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTIC LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVARE/. MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, în suprafață de 5670 mp, situat în Ploiești, str. Găgeni nr. 98A

si a emis :