Hotărârea nr. 507/2013

Hotãrârea nr. 507 privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, în suprafaţă de 11.473 mp, situat în Ploieşti, str.Găgeni nr.98A

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 507

privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, în suprafață de 11.473 mp, situat în Ploiești, str.Găgeni nr.98A

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune aprobarea dezmembrării imobilului - teren, în suprafață de 11.473 mp, situat în Ploiești, str.Găgeni nr.98A ;

în baza prevederilor art.4 al Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă dezmembrarea imobilului - teren, în suprafață de 11.473 mp situat în județul PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str.Găgeni nr. 98A, lot 409, având numărul cadastral 132657 în imobilele:

  • - 136381 - județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str. Găgeni nr. 98A, în suprafață de 1.200 mp;

  • - 136382 - județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str. Găgeni nr. 98A, în suprafață de 1.200 mp;

  • - 136383 - județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str. Găgeni nr. 98A, în suprafață de 9.073 mp;

conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire executat de către S.C. GEO PROFESSIONAL SERVICES S.R.L. și Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr.5319/24.10.2013 emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, documente ce constituie Anexa nr. 1 și Anexa nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul de dezmembrare în formă autentică, precum și orice alte documente privind operațiunea de dezmembrare a imobilului menționat la art. 1.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va

5                                             3                                 7                                                                2

aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, în suprafață de 11.473 mp, situat în Ploiești, str.Găgeni nr.98A

Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, fac parte din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public.

A

In conformitate cu prevederile art.10 alin.2) trecerea din domeniul public în domeniul privat se face prin hotărâre a consiliului local, dacă prin Constituție sau 1 prin lege nu se dispune altfel.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.255/2003 s-a aprobat trecerea terenului in suprafața de 121.000 mp situat in Ploiești, pe str. Gageni, intre Spitalul Județean si S.C. Vinalcool S.A. din domeniul public al municipiului Ploiești in domeniul privat al acestuia.

In conformitate cu prevederile Hotărârii nr.83/2005 Consiliul Local a aprobat asocierea Municipiului Ploiești prin Consiliul Local cu un antreprenor general selectat pe bază de licitație publică deschisă pentru realizarea unui cartier rezidențial în Municipiul Ploiești pe terenul menționat.

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 83/27.05.2005 a fost încheiat contractul de asociere nr. 1112/23.01.2006 cu S.C. Triumf Construct S.A. obiectul contractului l-a constituit “asocierea autorității publice cu antreprenorul, fără a constitui o noua persoană juridică, pentru realizarea unui ansamblu rezidențial

Având în vedere faptul că lucrările privind realizarea ansamblului rezidențial din str. Găgeni nr. 98A nu au fost finalizate, faptul că durata contractului de asociere nr. 1112/23.01.2006 a expirat de la data de 22.12.2011, faptul că au fost încheiate antecontracte de vânzare-cumpărare pentru locuințe cu S.C. Triumf | Construct S.A., s-a impus identificarea unor soluții în vederea reglementării situației create.

5

Astfel prin Hotararea nr.441/2012 s-a aprobat un schimb de imobile între municipiul Ploiești și S.C. Triumf Construct S.A., incheindu-se Contractul de schimb autentificat sub numărul 3392/21.12.2012 .

Astfel, in patrimoniul municipiului Ploiești a ramas si imobilul - teren, în suprafață de 11.473 mp situat în județul PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str.Găgeni nr.98A, lot 409 având numărul cadastral 132657, ce a făcut obiectul dezmembrării din suprafața totala de 121.000 mp sus menționata. .

Având in vedere prevederile P.U.Z. "REZONIFICARE ȘI RECONVERSIE FUNCȚIONALA PENTRU INVESTIȚII DE INTERES MUNICIPAL, STR.GĂGENI NR.98, 98A, 102, 102B" aprobat prin Hotararea nr. 118/2013 a

Consiliului Local al municipiului Ploiești si necesitatea asigurării unei administrări corespunzătoare a zonei, se impune aprobarea dezmembrării imobilului - teren, în suprafață de 11.473 mp situat în județul PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str.Găgeni nr.98A, lot 409 în 3(trei) loturi așa cum rezultă din Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire executat de către S.C. GEO PROFESSIONAL SERVICES S.R.L. și din Referatul de admitere (dezmembrare imobil) nr.5319/24.10.2013 emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, documente ce constituie Anexa nr. 1 și Anexa nr.2 ce fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Situația a fost prezentata Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 12.11.2013, a avizat favorabil propunerea inițierii unui proiect de hotarare corespunzător.

Direcția de Gestiune Patrimoniu

9

Director Executiv, Florin Ppterfie


Director Executiv Adjunct, Amedeo FlorinTăbîroă-

Șei Serviciu,

Gabriela Mîndrutiu

9

AVIZAT,

Direcția Administrație Publică,

9                                           9                              7

Juridic-Contencios, Contracte

Director, imopa Albu


Direcția Economica

9


Director Executiv, Nicoleta CrăciunoiuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, în suprafață de 11.473 mp, situat în Ploiești, str.Găgeni nr.98A

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, fac parte din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public.

Astfel, in patrimoniul municipiului Ploiești figurează si imobilul - teren, în suprafață de 11.473 mp situat în județul PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str.Găgeni nr.98A, lot 409 având numărul cadastral 132657 .

Având in vedere prevederile P.U.Z. "REZONIFICARE ȘI RECONVERSIE FUNCȚIONALA PENTRU INVESTIȚII DE INTERES MUNICIPAL, STR.GĂGENI NR.98, 98A, 102, 102B" aprobat prin Hotararea nr. 118/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești si necesitatea asigurării unei administrări corespunzătoare a zonei, se impune aprobarea dezmembrării imobilului - teren, în suprafață de 11.473 mp situat în județul PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str.Găgeni nr.98A, lot 409 în 3 (două) loturi așa cum rezultă din Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire executat de către S.C. GEO PROFESSIONAL SERVICES S.R.L.

Terenul menționat este identificat potrivit Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire executat de către S.C. GEO PROFESSIONAL SERVICES S.R.L. și Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr.5319/24.10.2013 emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, documente ce constituie Anexa nr. 1 și Anexa nr.2 ce fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Având in vedere cele prezentate, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:

Cristian Dumi

Cristian Ganea Constantin Pora

Gheorghe Popa Iulian Bolocan

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

SCARA 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

132657

11473 mp

mun. Ploiești, str. Gageni, nr 98A; Intravilan

Cartea Funciara nr. |      132657        | UAT [muri. Ploiesli;7Eod SIRUTA 130534


N-385170

8


Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil


SITUAȚIA ACTUALA

SITUAȚIA VIITOARE

Nr.

Categoria

Nr

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

cad.

«prefața (mp)

do folosința

Descrierea imobilului

cadastral

Descrierea imobilului

y

—i i

Cc

O

Lot 409, T65; Intravilan

1200

Cc

LOT 1; Intravilan

132657

Imobilul este imprejmuit parțial pe limita: intre punctele 10-11-12-13-14-15-1 cu gard din placi din beton;

1200

Cc

LOT 2; Intravilan

nu este imprejmuit intre punctele 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.

a'-'H

9073

Cc

LOT 3; Intravilan

TOTAL

11473

x.,/'--Executant,

Semnătură si stanjptla^^®601'?-*®^

CERTIFICAT DF autorizare «riaRO-VI.-F.Nr.O'Vi S

ION f

GHEORGHIfÂ.//
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

SCARA 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

132657

11473 mp

mun. Ploiești, str. Gageni, nr 98A; Intravilan

Cartea Funciara nr.

132657

UAT | mun. Ploiești; Cod SIRUTA 130534

N-385415

N-385415

O

O

r-O)

S toLLJSITUAȚIA ACTUALA

SITUAȚIA VIITOARE

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cadastral

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

132657

11473

Cc

Lot 409, T65; Intravilan

Imobilul este împrejmuit parțial pe limita: intre punctele 10-11-12-13-14-15-1 cu gard din placi din beton;

nu este împrejmuit intre punctele 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.

1200

Cc

LOT 1; Intravilan

1200

Cc

LOT 2; Intravilan

■13<Sig3

9073

Cc

LOT 3; Intravilan

TOTAL

11473Executant,

Semnătură si stampila^\^bAeCl)ît f/ CERTIFICAT DE / 6' AUTORIZARE „ / g S™RO-VI.-FJ,TO<PI 8 r t ION ff :%GHEORGHirt J7 \V

Data: 30.09.2013 ^C^G0R|ktr>x

•<u- Cadastru si PubliciUiP Imobiliara Prshov?! • ĂfIGELESCil CRISTiWA RAîJJCA [
ft/VEWt W.2- 2-A HCL /VA..

Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara PRAHOVA

AN CEL

1GEX' I IA X VI itIX A i A i» i. I l I) \ > I K i Ș ! “I HI H I I A I I I.MoKIl IAK \


Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ploiești

Ploiești, Vestului Nr. 14-16. Cod Postai 100298, Tel: (0244) 51/&6'9

2 4 OCT. M


Nr. cerere

/ ■

Anul

Luna

10

Ziua

23


REFERAT DE ADMITERE

(dezmembrare imobil)

Domnului/D’oamnei S.C GEO PROFESSIONAL SERVICES S.R.L,

Domiciliul_____

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 71819 din data 23.10.2013, vă informăm:

Imobilul situat în județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str GAGENI, nr. 98 A având numărul cadastral 132657 a fost dezmembrat în imobilele:

  • •         13638'- județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str GAGENI, nr. 98A având suprafața măsurată de 1200 mp,

136382- județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str GAGENI, nr. 98A având suprafața măsurată de 1200 mp.

  • •         136382- județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str GAGENI, nr. 98A având suprafața măsurată de 9073 mp.

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 24.10.2013

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Consilier/lnspector de specialitate,

... Criștma                       ...

st . $• Pub!îc‘tste imobiliara Prahova

•          CRISTKMA RALUCA j

ILIER GR. 1


Pagina 1 din 5


Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară


pentru

Imobil număr cadastral 132657/UAT Ploiești

Carte Funciară Nr. 132657 Comună/Oras/Municipiu: Ploiești


TEREN intravilan

Adresa: Județ PRAHOVA, UAT Ploiești, Localitate Ploiești, Str GAGENI, Nr. E8 A

Nr. cadastral

Suprafâța măsurată (mp) *,

Observații 1 Referințe

132657

11473

Pagina 2 din 5

„mm......................... ir.i'i n r ■m.T.nrn. imn


ANCPt

AGENȚIA \ATICI\AI A 11 f t A t> A S I K t J I l’l'Ili.ll.lTATE IMDBII IAR A


încadrare în zona scara 1:2000

ANCPT

AGENȚJ.A KAȚItlK.Al.Ă

n s <: a ii a *> î « r ș t

PVin.H.rr.i r e tmr,tui.ia R


MWMHMMKMNKMKMMMnMKKSKMMMI

Date referitoare la teren

Nr.Crt.

Categoria de folosință

Intravilan

Suprafață (mp)

Tarla

Parcela

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

11473

-

-

L DT 409

Total :

-

-

11473

-

-

-

Date referitoare la construcții

Imobilul nu are în componență construcții.

Listă segmente

Punctînceput

Punct sfâr#it

Lungime segment ** (m)

1

2

-81,0

2

3

1.9

3

4

1.9

4

5

42.9

5

6

0,3

6

7

7,6

■ 7

8

12.4

8

9

17.6

9

10

2,5

10

11

21,8

11

12

23.9

12

13

55.6

13

14

33,3

14

15

21.2

15

16

44.3

16

1

09.5

Lungimea segmentelor este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscise în cartea funciară:

|Nr..Crt ■■

Număr cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect Cerere

71819

23.10.2013

05.11.2013

Dezmembra re/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr, 71819 înregistrata la data de 23.10.2013, s-a propus dezmembrarea

imobilului rezultânc

următoarele imobile:

Nr.Crt.

Identificator     ■

electronic

Adresa

Suprafață (mp)

1

136381

județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str GAGENI, nr. 98A

1200

2

136382

județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str GAGENI, nr. 98A

1200

3

136383

județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str GAGENI, nr. 98A

9073

Pagina 4 din 5

wwmmwi ».ianwoMTiwtwttiwmitnr. iimn—nLiwi■ 4 uwijmiiim inw            ju»       icioti»o      ikumiwii n*«ti'immThmu iutiinr»nL-irnrim-i<■       w.ir :

A NC,PI

AC.ENȚIA NAȚIONALĂ ii }■;   «; a n s H i n r Ș r

FVBIJIJTaTX IMH1ÎH.L1* i


Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din plarffcrh de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 24.10.2013

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Consilier/lnspector de specialitate, Crîstina ANGELESCU

■'! c-i Castra si Publicitate imobiliara Prahova •

CRÎSTINA RALUCA |

CONS/IGJt /PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:1000Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

Z* •>-—</•'A

nan

120C mp

mun. Ploiești, str. Găgeni, nr. 98A; Intravilan

t!

....... .                                                                       O' ®*-B/ \

Cartea Funciară nr.

UAT | mun. Ploiești; Cod SIRUTA130534

IloC:              IS 1


N-385425

Lf> Cî r* o r* io

UJ


L-> £ ir> LLJ


Număr parcelă


Categoria de folosință


Suprafața

(mp)


CcCod construcție


TOTAL


1200


1200


Suprafața cor struîtă la sol ( mo)A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Valoarea de impozitare (lei)


Mențiuni


LOT 1; T 65; IntravilanImobilul nu este împrejmuit între punctele 2-3-4-5-6-16-17-18-2.


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Valoarea de impozitare (lei)


Mențiuni


M385325

o

co

09

e

m

UJ


i INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: STEREO 1970

Punct

E(m)

N (m)

2

579785.583

385389.531

3

579809.610

385407.404

4

579811.466

385407.869

5

579813.108

385406.886

6

579831.772

385381.740

16

579803.213

385360.442

17

579785.355

385384.484

18

579784.574

385387.048

Suprafața totală măsurată =1200 mp
CERTIFICAT


Nr.0303r-J3.1l.2012


WîuFESSIONALSe confirmă suprafața din măsurători șl introducerea imobilului în baza de date.CaCastnr si Publicilate imobiliara Prahova |

Ăngelescu crota raluca

CONSILIER QR. 1 Uh,\


Cartea Funciară nr.


N-385415

in

£

o

i            r*

io

i            UJ


N-385315 n

o !Ș

di


Număr parcelă


PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:1000


Suprafața măsurată 12C0 mp


Adresa imobilului


mun. Ploiești, str. Găgeni, nr. 98A; Intravilan


| UAT | mun. Ploiești; Cod SIRUTA 130534N-385415


Categoria de folosință


Siprafața ( mp)1200


1200


Cod construcție


Suprafața construită la sol (nra)


TOTALA. DATE REFERITOARE LA TEREN


Valoarea de impozitare (lei)


Mențiuni


LOT 2; T 65; IntravilanImobilul nu este împrejmuit între punctele 6-7-19-16.


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Valoarea de impozitare (lei)


Mențiuni


N-385315

g

co

te

lîl


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: STEREO 1970

Punct

E(m)

N (m)

6

579831.772

385381.740

7

579851.848

385354.688

19

579823.301

385333.395

16

579803.213

385360.442

Suprafața totală măsurată =1200 mp

Exepu^0t?cUte,UCf^ Semnăt^Tși ștampila CER-nfK*

| /  § coria RO-^L'!n*,


PLAN DE AMPLASAMENT S) DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată 1

Adresa imobilului

9073 mp |

mun. Ploiești, str. Gagenl, nr 98A; Intravilan

Cartea Funciara nr. |

[ UAT | mun. Ploiești; Cod S1RUTA130534
Număr parcela

Categoria de folosința'

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

CC

9073

LOT 3; T 65; Intravilan

TOTAL

9073

(mobilul este imprejmuit parțial pe limita: intre punctele 10-11-12-13-14-15-1 cu gard din placi din be nu este imprejmuit intre punctele 1-2-18-17-16-19-7-8-9-10.

B, DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


TOTAL


Cod construcția

Suprafața construita la sol (mp )

Valoarea de Impozitare (tel)

Mențiuni

INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecția: STEREO 1976


Punct


18

v

16

19 ' 7

fi’


_ _E(m)

__579774.932

579785.583

579764.574

579785.355

579803.213 579823.301

'  579851.848

'579920,978

579833.062


N(m)

385381.666 3853B9.531 3BS387.048 385384.484 385360.442 385333.395 385354.688 365261.541 385196.293


PunctE(m)

579BC6.652

579624.700

579B51.190

579823.220

579810.760

579768.580


N(m)

385231.860

385242.900

385263.100

365311.200

385331.560

385367.040


Suprafața totala măsurată =9073 mp


Executant, . ......

Semnătură sl stampilqitieCl'’ow<zL: • .

*%A CERTIFICAT Of V AUTORIZARE

Seria RO-VL-F. Nr, 0021 ‘f W'l $ ^GHEORGHjȚÂ .<r7

Data: 30.09.2013          cnwx?Ș.Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:1000


Nr. cadastral


Suprafața măsurată


9073 mp


Adresa imobilului


mun. Ploiești, str. Gageni, nr98A; Intravilan


Cartea Funciara nr.


| UAT | mun, Ploiești; Cod SIRUTA130534


N-385405i

O o b-

O) r*-m

I LU


TOTAL


9073■51


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod construcție


Suprafața construita

1 ' la sol (mp )


Valoarea de impozitare (lei)


Mențiuni


TOTAL


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție: STEREO 1970

Punct

E(m)

N(m)

Punct

E(m)

N (m)

1

579774.932

385381.666

10

579806.652

385231.860

2

579785.583

385389.531

11

579824.700

385242.900

18

579784.574

385387.048

12

579851.190

385263.100

17

579785.355

385384.484

13

579823.220

385311.200

16

579803.213

385360.442

14

579810.760

385331.560

19

579823.301

385333.395

15

579788.580

385367.040

7

579851.848

385354.688

Suprafața totala masurata =9073 mp

8

579920.978

385261.541

9

579833.062

385196.293


Executant,

Semnătură si stamMș&fesecu!eA/p^’:x

/£&

r $$ CERTIFICAT DE \ ]/ £ AUTORIZARE £ Zf f Seria RO-VL-F, Nr. 0021 s.

-OR' $ IsHEORGHIfĂ /

Data: 30.09.2013
N-385405

<T>

OJ

in

LLI^FESSIONAL


Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului*!JLAÎ

N"


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICI POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVAREOPFRA COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, în suprafață de 11473 mp, situat în Ploiești, str. Găgeni nr. 98A și a emis:


SECRETAR, Cristian Mihai Ganea


Data:   / X / 2^    / 5

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT


_  . _ _-- C A

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren, în suprafață de 11473 mp, situat în Ploiești, str. Găgeni nr. 98A

si a emis :