Hotărârea nr. 505/2013

Hotãrârea nr. 505 privind aprobareaînchirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui teren în suprafaţă de 11 mp, aflat în administarea Spitalului Municipal Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 505

privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unui teren în suprafață de 11 mp, aflat în administarea Spitalului Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investiții prin care se propune aprobarea organizării închirierii unei parcele de teren în suprafață de 11 mp, aflat în administrarea Spitalului Municipal Ploiești.

în conformitate cu art.14, art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

în baza adresei nr.5773/02.12.2013 a Spitalului Municipal Ploiești și ținând cont de prevederile contractului de administarre nr.l 1093/15.05.2009, încheiat între Municipiul Ploiești prin Consiliul Local și Spitalul Municipal Ploiești;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 192/30.05.2013 privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(l) si alin.(2) lit.c , art.45 alin.(3), precum si ale art.123 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare a unei parcele de teren în suprafață de 11 mp, situat in Ploiești, str. Ana Ipatescu nr. 59, teren aflat în administarea Spitalului Municipal Ploiești.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini cadru (anexa nr. 1) privind închirierea, prin licitație publică deschisă cu strigare, a terenului în suprafața de 11 mp, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă durata închirierii de 4 (patru) ani, de la data încheierii contractului de închiriere, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți.

Art.4. împuternicește Managerul Spitalului Municipal Ploiești să semneze contractul de închiriere cu câștigătoriul licitației.

Art.5. Direcția Tehnic - Investiții și Spitalul Municipal Ploiești vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va duce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești astăzi, 19 decembrie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, cu strigare a unui teren în suprafață de 11 mp, aflat în administarea Spitalului Municipal Ploiești

Prin Hotărârea Guvernului României nr.866/2002, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Municipal, Spitalul de Boli Infecțioase, precum și Centrul de Diagnostic și Tratament au fost declarate în municipiul Ploiești ca unități sanitare publice de interes local.

în acest sens, au fost preluate în domeniul public al localității, pe baza de protocol, clădirile și terenurile în care își desfășoară activitatea aceste unităti sanitare de interes local.

Potrivit prevederilor art.123 alin. (1) și (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local sa fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local, în condițiile legii.

în baza Hotărârii nr. 121/2009 a Consiliului Local Ploiești a fost încheiat contractul de administare nr.l 1093/15.05.2009 dintre Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al municipiului Ploiești și Spitalul Municipal Ploiești.

Ținând cont de prevederile contractului de administare nr.l 1093/15.05.2013, Spitalul Municipal prin adresa nr.7089/03.12.2013 solicită organizarea licitației publice cu strigare pentru închirierea unei parcele de teren excedentar, în suprafața de 11 mp din str. Ana Ipătescu nr.59, pentru amplasarea unui chioșc (construcție provizorie).

închirierea acestui teren este oportună întrucât va conduce la obținerea unor fonduri extrabugetare, necesare pentru întreținerea unității spitalicești.

Prin urmare, supun spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚH


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, cu strigare a unui teren în suprafață de 11 mp, aflat în administarea Spitalului Municipal Ploiești

Potrivit art.119 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Prin Hotărârea Guvernului României nr.866/2002, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Municipal, Spitalul de Boli Infecțioase, precum și Centrul de Diagnostic și Tratament au fost declarate în municipiul Ploiești ca unități sanitare publice de interes local, fiind preluate în domeniul public al localității, pe bază de protocol.

Prin Hotărârea nr.121/30.05.2009 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 135/2004, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat transmiterea bunurilor (terenuri și clădiri) ce aparțin domeniului public al municipiului Ploiești, în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare de interes local, mai sus menționate în administrarea acestora, încheindu-se în acest sens Protocolul nr. 1527/2005 cu Spitalul Municipal Ploiești.

In baza Hotărârii nr.121/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești a fost încheiat contractul de administare nr.l 1093/15.05.2009 intre Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al municipiului Ploiești și Spitalul Municipal Ploiești.

Potrivit prevederilor art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public = sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărărea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local, în condițiile legii. Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.

Ținând cont de prevederile contractului de administare nr.l 1093/15.05.2013 și de cele menționate mai sus, prin adresa nr.7089/03.12.2013 Spitalul Municipal Ploiești solicită organizarea licitației publice cu strigare in vederea închirierii unei parcele de teren excedentar în suprafață de 11 mp.


Pe acest teren va fi amplasată o construcție provizorie (chi8șp)Lâ desfășurării unor activități comerciale, având ca scop deservirea bolna^ă^r în cadrul spitalului.


După aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Compartimentul Monitorizare consumuri creșe, grădinițe, școli, spitale, culte, cultură din cadrul Direcției Tehnic-Investiții procedează la organizarea licitației. Anunțul privind organizarea licitației va fi adus la cunoștința publicului atat în presa locală (de ex. cotidianul Prahova) și pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Ploiești.

închirierea terenului mai sus menționat se va face în conformitate cu prevederile legale, prin licitație publică cu strigare, pe o perioadă de 4 (patru) ani, conform caietului de sarcini. Contractul de închiriere va putea fi prelungit, cu acordul părților, la solicitarea scrisă a chiriașului (dacă chiriașul și-a îndeplinit corespunzător obligațiile contractuale) făcută cu minimum 30 de zile înainte de expirarea duratei de închiriere.

Spitalul Municipal Ploiești va răspunde de modul de derulare a contractului de închiriere.

Licitația publică cu strigare se organizează la sediul Spitalului Municipal Ploiești, iar preturile de pornire vor fi calculate in conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 192/30.05.2013.

Față de cele menționate avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Director Executiv, MihaelaJAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

AVIZAT,


Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte

Director Executiv, Simona ALBU

CAIET DE SARCINI

pentru închirierea prin licitație publica deschisa cu strigare a terenului situat in Ploiești, strada Ana Ipatescu nr. 59

MUNICIPIUL PLOIEȘTICAIET DE SARCINI

pentru închirierea prin licitație publica deschisa cu strigare a terenului situat in Ploiești, str. Ana Ipatescu nr.59

1. Temeiul juridic:

In conformitate cu:

Prevederile art.14, alin.(2), art.15 si art.125 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Hotararea nr. 192/30.05.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare, aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești;

2. Informații generale despre terenul excedentar scos la licitație in vederea inchirierii

Terenul excedentar scos la licitație in vederea inchirierii aparține domeniului public al Municipiului si se afla in administrarea Spitalului Municipal Ploiești.

Terenul are o suprafața de 11 mp (precizat in schița de amplasament anexata) si este destinat amplasării unui chioșc (construcție provizorie).

3. Documentele necesare participării la licitație si condiții de eligibilitate.

La licitație poate participa, in număr nelimitat, orice persoana juridica de drept privat sau persoana fizica autorizata, in condițiile in care este declarata calificata de către comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie sa cuprindă, in mod obligatoriu, următoarele documente:

 • 3.1. Adresa de înaintare a documentelor de participare la licitație, cu nominalizarea spațiului pentru care licitează si destinația acestuia - OPIS.

 • 3.2. Documente specifice, in funcție de încadrarea juridica a ofertantului:

 • - copie după stătutul societății, contract si/sau actul constitutiv al societății in care sa fîe precizat ca obiect de activitate - comerț;

 • - copie după certificatul de înmatriculare;

 • - copie codul unic de înregistrare fiscala;


- copii ale eventualelor acte adiționale ulterioare in care sa 1 de activitate - activitatea de comerț;

 • 3.3. Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul loc Public Finanțe Locale, valabil la data licitației (original sau copie

 • 3.4. Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul statului emis de Direcția

Generala a Finanțelor Publice Prahova (str. Aurel Vlaicu) valabil la data licitației (original sau copie legalizata).

 • 3.5. Dovada achitării caietului de sarcini;

 • 3.6. Dovada constituirii garanției de participare la licitație;

 • 3.7. Contractul de inchiriere semnat de către ofertant (ceea ce va face dovada însușirii de către ofertant a clauzelor contractuale);

 • 3.7. Mandatul acordat persoanei ce reprezintă ofertantul la licitație (daca este cazul), mandatul va fi prezentat de reprezentant in ziua desfășurării licitației;

Toate documentele si informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii. Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste, prin documentele prezentate, condițiile de participare la licitație.

4. Condiții generale de contractare si elemente de preț

 • 4.1. Prețul de pornire a licitației publice cu strigare este 211 lei.

Acesta a fost stabilit avand in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.192/30.05.2013. Plata chiriei se va efectua conform clauzelor prevăzute in contractul de inchiriere, anexa la caietul de sarcini.

Nota: In cazul in care licitația se va adjudeca pana la data de 31.12.2013 iar contractul de inchiriere va fi încheiat după data de 01.01.2014, prețul de adjudecare a licitației se va actualiza la nivelul anului 2014 prin aplicarea la acesta a indicelui de inflație (indicele lunar al preturilor de consum - luna decembrie a anului 2013 fata de luna decembrie a anului 2012), după comunicarea acestuia de către Institutul National de Statistica - Direcția Județeană de Statistica Prahova, acesta devenind preț in contract.

 • 4.2. Termenul de inchiriere al terenului este de 4 (patru) ani, de la data incheierii contractului, cu posibilitatea prelungirii prin act additional, cu aprobarea scrisa a unitatii spitalicești (numai daca chiriașul si-a Îndeplinit obligațiile contractuale).

 • 4.3. Pasul de licitație pentru activitati de comerț este de 50 lei.

 • 4.4. Garanția de participare la licitație este in suma de 422 lei (preț de pornire la licitație x 2)

4.6. Contravaloarea caietului de sarcini este de 50 lei si se achiziționează de la secretariatului Spitalul Municipal Ploiești.

 • 4.7. Chiriașul are obligația, de comun acord cu conducerea unitatii spitalicești, de a-si amplasa pe terenul inchiriat, pe cheltuiala proprie o construcție provizorie (ex. chioșc), in conformitate cu legislația in vigoare, cu respectarea destinației pentru care a fost inchiriat. Racordarea la utilitati cade in sarcina locatarului. Nerespectarea prevederilor de mai sus duce la incetarea de drept, fara nicio notificare prealabila, a contractului de inchiriere.


  5.


Instrucțiuni pentru ofertanti

Licitația publica deschisa, cu anunțarea ofertei prin strigare va avea ÎS de ................, ora ...., la sediul Spitalului Municipal Ploiești, str. Ana Ipatescu

nr.59 in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr............/..........

•5


Condiții de eligibilitate


 • 1. La licitație poate participa, in număr nelimitat, orice persoane fizice sau juridice de drept privat sau persoana fizica autorizata care indeplineste condițiile specificate la pct.3 al prezentului caiet de sarcini, in situația in care este declarata calificata de către comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

 • 2. La licitație vor fi calificați ofertantii care au depus toate documentele solicitate prin caietul de sarcini si fac dovada achitării la zi a obligațiilor fiscale către bugetul local si bugetul general consolidat.

 • 3. Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste, prin documentele prezentate condițiile de eligibilitate.

 • 4. Fiecare ofertant poate depune o singura oferta pentru fiecare spațiu licitat.

 • 5. Oferta va fi redactata in limba romana si se depune intr-un exemplar semnat si stampilat de către ofertant. Oferta are valabilitate 45 zile de la data depunerii

ei.

 • 6. Revocarea ofertei după înregistrarea acesteia si înainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare.

Garanția de participare la licitație

 • 1. Garanția de participare la licitația organizata pentru închirierea terenului destinat amplasării unei construcții provizorii - activitate comerț, este in suma de 422 lei (preț de pornire la licitație x 2) lei.

 • 2. Garanția de participare la licitație se poate achita in numerar la casieria/contabilitatea Spitalului Municipal Ploiești.

 • 3. Ofertantul va pierde garanția de participare daca isi retrage oferta după înregistrarea acesteia si inainte de adjudecare si de desemnarea câștigătorului.

 • 4. Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător si a celui clasat pe locul al doilea vor fi reținute de Spitalul Municipal Ploiești pana la momentul incheierii contractului de inchiriere cu câștigătorul licitației.

In momentul incheierii contractului de inchiriere, garanția de participare constituita de titularul contractului de inchiriere va fi transformata in garanție de buna execuție a contractului, iar garanția celui clasat pe locul al doilea va fi restituita.

Ofertantilor declarați necastigatori li se restituie garanția de participare depusa, in termen de 10 (zece) zile de la data incheierii contractului de inchierere cu ofertantul declarat câștigător.

 • 5. Garanția de participare la licitație se pierde in cazurile in care ofertantul:

- revoca oferta după adjudecare;


 • -  fiind câștigătorul licitației, nu se prezintă pentru incheierea c Închiriere in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la adjudecare;

 • -  nu se prezintă personal sau printr-un reprezentant Împuternicit licitație, excepție facand cazurile de forța majora invocate In scris in 48 de ore de la producere.

 • 6. Celorlati ofertanti declarați necastigatori li se restituie garanția de participare depusa, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

C. Modul de prezentare a ofertelor

 • 1. Oferta se depune in plic Închis, sigilat, semnat si stampilat si se depune la

depune la serviciul secretariat din cadrul Spitalului Municipal Ploiești, pana la data de...........................

 • 2. Plicul trebuie sa conțină un dosar cu documentele prevăzute la cap.3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se vor menționa următoarele:

 • - numele ofertantului si sediul acestuia;

 • - denumirea licitației si a terenului pentru care se depune oferta;

 • - „Anu se deschide inainte de data................, ora ..................

 • 3. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de primire a ofertelor nu se depun cel puțin doua oferte, procedura licitației publice se va relua.

 • 4. Ofertele nu vor fi primite si inregistrate după termenul limita de primire precizat in anunțul publicitar.

 • 5. Ofertantul va numerota, semna si stampila fiecare fila cuprinsa in dosarul de participare la licitație si va inscrie pe ultima fila numărul acestora, de asemenea sub semnătură si stampila proprie. Daca acest fapt nu este indeplinit, organizatorul licitației nu va purta nicio răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici si care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

 • 6. Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii si prezentării dosarului de participare la licitație.

D. Organizarea si desfasurarea licitației

 • 1. La data si ora anunțate pentru desfasurarea licitației vor fi prezenti membrii comisiei de licitație constituita conform Dispoziției primarului municipiului Ploiești si reprezentanții ofertantilor (care vor prezenta si documentele de imputemicire si actele de identitate) si după caz, alti Specialiști si invitați.

 • 2. La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație si va anunța numele ofertantilor. Plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de licitație, in vederea evaluării. După deschiderea plicurilor, comisia verifica totalitatea documentelor ce trebuiau depuse si elimina ofertantii care nu indeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3. După analizarea de către membrii comisiei a conținutului plicurilor si a documentelor depuse, comisia de licitație va intocmi un proces-verbal in care se va consemna rezultatul analizei, numele ofertantilor respinși, motivul


  4.


  5.


  6.


  7.


  8.


  9.


respingerii lor si ofertantii care indeplinesc condițiile de eligibi^^/^Ș verbal se semnează de către membrii comisiei si ofertantii prez Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este n verificarea dosarelor ofertantilor, cel puțin doua oferte sa intrune prevăzute in documentația de atribuire.

Președintele comisiei anunța prețul de pornire al licitației, pasul de licitație si eventualele notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (daca este cazul).

Licitația se va desfasura după regula „licitației competitive”, respectiv la un preț in urcare.

Astfel, in cazul in care exista cel puțin doua oferte calificate, se pleaca de la prețul de pornire al licitației, președintele comisiei de licitație va solicita creșterea prețului cu cate un pas de licitare sau multiplu al acestuia, pana când unul dintre ofertant! oferă un preț majorat cu un pas de licitație sau multiplu al acestuia si nimeni nu oferă un preț mai mare.

Orice incercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație poate avea ca rezultat respingerea ofertei si descalificarea ofertantilor respectivi.

Președintele comisiei repeta de trei ori prețul oferit de ofertant si daca nici un alt ofertant nu majoreaza prețul strigat, spațiul se adjudeca ofertantului care a oferit ultimul preț. Prețul de adjudecare a terenului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

 • 10. Comisia va întocmi procesul-verbal de adjudecare in care se vor consemna denumirea ofertantilor, denumirea ofertantului câștigător si a ofertei cu care acesta a castigat licitația. Pentru închirierea terenului cu activitate de comerț, denumirea oferatantului clasat pe locul al doilea si oferta acestuia. Procesul-verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de către membrii comisiei de licitație si de reprezentanții ofertantilor.

 • 11. Se consemnează, daca este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul dintre ofertanti.

12.1ntr-o anexa a procesului verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, asa cum au fost anunțați, prin strigare, in cadrul ședinței de licitație de către ofertanti, incepand de la prețul de pornire al licitației.

 • 13. Documentele apartinand ofertantilor care au transmis notificări de retragere, documentele intarziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate ofertantilor respectivi.

 • 14. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul Spitalului Municipal Ploiești.

 • 15. Rezultatul licitației se cunoaște la momentul incheierii procesului verbal de adjudecare. Ofertantul declarat câștigătorul va fi anuntat in scris de către unitatea spitaliceasca, cu privire la termenul la care trebuie sa se prezinte pentru Încheierea contractului si preluarea terenului, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data soluționării contestațiilor sau de la expirarea termenului de depunere a acestora.


 • 16. Eventualele contestații ale participantilor se vor depun unitatii spitalicești in termen de 24 ore de la data Contestațiile vor fi soluționate in termen de 5 (cinci) depunerea lor, de către o comisie desemnata de Primarul municipiului Ploiești.

 • 17. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele raman definitive.

18.In cazul in care câștigătorul licitației nu se prezintă in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la anunțarea rezultatului in vederea incheierii contractului de Închiriere, acesta va pierde garanția constituita pentru participarea la licitație, câștigător al licitației fiind desemnat al doilea ofertant licitator, clasat pe acest loc in conformitate cu procesul - verbal incheiat in urma ședinței de licitație. In aceasta situație, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la expirarea termenului acordat primului ofertant clasat, pentru incheierea contractului de Închiriere, organizatorul licitației are obligația de a transmite celuilalt invitația de a incheia contractul. Daca nici in acest caz, ofertantul licitator nu se prezintă in termenul legal de a incheia contractul, acesta va pierde, de asemenea garanția legal constituita, iar licitația urmeaza a fi reprogramata ulterior.

19.In cazul in care licitația publica deschisa cu strigare nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va organiza o noua ședința de licitație.

 • 20. Daca la cea de-a doua ședința de licitație organizata, in cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor a fost depusa o singura oferta sau mai multe oferte, din care una singura este valabila procedura licitației publice va continua.

 • 21. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după verificarea dosarelor ofertantilor, cel puțin doua oferte sa Întrunească condițiile prevăzute in documentația de atribuire.

E. Dispoziții finale

 • 1. Ofertantii care sunt dovediți ca au stabilit cu alti ofertanti intelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 2. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea sa apara cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii in limitele competentelor stabilite si in conformitate cu reglementările legale in vigoare, decizii care vor fi consemnate in procesul-verbal al licitației si notificate in mod corespunzător participantilor la licitație.

 • 3. De regula, nu se permite anularea licitației. In mod excepțional, anularea licitației se face in cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații intemeiate privind organizarea si desfasurarea licitației care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparenta procedurilor de licitație sau au produs discriminări intre ofertanti.


 • 4. Decizia de anulare sau de amanare a licitației va fi luata de c^tî8^cdț| Spitalului Municipal Ploiești, impreuna cu comisia de licitație, licitației se va comunica, in scris, tuturor ofertantilor participant, anulare si se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Anexe la caietul de sarcini:

 • - model de Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - opis;

 • - plan de amplasare si delimitare

 • - model contract de inchiriere - cadru


SCRISOARE DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

OFERTANT:.............................................

(denumire si adresa)

Nr.__________/_____________

(ziua, luna, anul)

Către,

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

Ca urmare a anunțului publicitar aparut in _____________________________

_____________________________________________ privind organizarea licitației publice deschise, noi_________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

va transmitem alaturat, in cadrul termenului limita comunicat de dumneavoastră, următoarele:

La data si ora indicate de dumneavoastră pentru deschiderea publica a ofertelor, din partea noastra va participa un reprezentant deplin autorizat sa ne reprezinte si sa semneze in numele si pentru societatea noastra.

Data completării

OFERTANT,

(semnătură autorizata si, după caz, stampila societății)


(ziua, luna, anul)

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR............/....................


I. PARTILE CONTRACTANTE:

A. Spitalul Municipal Ploiești, str..............................., județul Prahova, reprezentat de

manager ............................ si de ................................... in calitate de contabil-sef, avand

contul de virament nr............................................. deschis la ..................................., in

calitate de Locator.

si

B........................ cu sediul in ......................., str................., nr..........., reprezentat de

........................, in calitate de ....................... avand codul fiscal nr......................si nr. de ordine in registrul comerțului..........................., tel./fax ....in calitate de Locatar.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1.Obiectul contractului il constituie închirierea de către........................a terenului in

suprafața de 11 mp, aflat in administrarea Spitalului Municipal Ploiești, in vederea amplasării unei chioșc - pentru desfasurarea activitatii de comerț.

Art.2.2.Predarea-primirea terenului se va face pe baza de proces-verbal, in termen de 5 (cinci) zile de la data incheierii contractului.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de 4 (patru) ani, respectiv de la ...................... pana la.........................

Art.3.2. Contractul poate fi reînnoit la expirarea termenului de închiriere prevăzut la art.3.1 prin act adițional daca locatarul si-a îndeplinit anterior obligațiile contractuale, cu acordul locatorului.

Art. 3.3. Intenția de reînnoire a contractului de închiriere se va notifica in scris cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de expirarea duratei de închiriere.

Art.3.4. In situația in care intervin reglementari de natura patrimoniala, care depasesc limitele de competenta ale locatorului, perioada de închiriere se poate scurta, părțile convenind asupra modalităților concrete de conciliere.

IV. PREȚUL SI MODALITĂȚILE DE PLATA

Art.4.1. Chiria pentru spațiul închiriat este............lei/luna, conform procesului-verbal de

adjudecare din data de.....................

Art. 4.2. In termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la încheierea contractului, se va achita chiria aferenta primei luni, cat si in avans chiria pentru luna următoare. Începând cu luna a doua, plată chiriei se face, in avans, pana cel târziu la data de 25 a zi a fiecărei luni, pentru luna armatoare.

4.3. Plata chiriei si a utilităților se face in numerar la contabilitatea Spitalului Municipal Ploiești pe baza de factura emisa de locator sau prin virament bancar in numărul de cont nr..................................deschis la Trezoreria Ploiești.

Art.4.4. Neplata la termen a chiriei si/sau a utilităților atrage obligația chiriașului de a plăti penalitati conform prevederilor legale.


/o/    . X

//‘-S- / < 'C        J* 'fe

(L / Av:-".-.x

Art. 4.5. Neplata chiriei si/sau a utilităților pe 2 (doua) luni, precum și jtereșpectareaS^. destinației pentru care spațiul a fost închiriat, constituie motiv de incetaqe*qex drept^arafj nici o formalitate prealabila a contractului din inițiativa locatorului si necondiționata a chiriașului.


Art.4.6. Chiria si penalitățile de intarziere pot fi modificate potrivit actelor normative si ale Hotărârilor Consiliului Local, ce intervin după încheierea contractului, prin act adițional, cu condiția notificării locatarului cu 10 (zece) zile inainte de aplicarea noilor tarife care se refera la activitatea in speța.

Art. 4.7. Anual chiria se renegociaza in conformite cu indicele de inflație.

 • V. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art. 5.1. Locatorul se obliga:

 • a. sa pună la dispoziția locatarului terenul care face obiectul prezentului contract;

 • b. se obliga sa calculeze si sa factureze separat, utilitățile furnizate si consumate lunar de către chiriaș;

 • c. sa permită locatarului amenajarea terenului potrivit nevoilor sale de funcționare, cu respectarea legislației in vigoare;

Art 5.2. Locatarul se obliga:

 • a. sa preia terenul inchiriat si sa-1 folosească potrivit destinației prevăzute in contract;

 • b. sa nu schimbe destinația pentru care a fost inchiriat terenul;

 • c. sa achite contravaloarea chiriei si a utilităților aferente utilizării spațiului in cuantumul si condițiile prevăzute la Capitolul IV;

 • d. sa se racordeze la utilitati, sa monteze contoare de curent, de gaze, apometre, acolo unde este cazul, pentru un calcul cat mai exact al cotelor de întreținere.

 • e. sa obțină avizele legale de funcționare, pentru activitatea desfasurata;

 • f. cheltuielile suportate de locatar cu amenajarea terenului inchiriat nu sunt opozabile locatorului care nu va despăgubi de ele pe locatar. Amplasarea construcției provizori se va efectua ulterior incheierii contractului fara sa diminueze în nici un fel obligațiile de plata stabilite în prezentul contract si vor ramane in propietatea locatorului.

 • g. sa respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire si stingere a incendiilor si de protecție a mediului inconjurator. Pe linia prevenirii si stingerilor incendiilor locatarul isi va procura pe cheltuiala sa stingatoarele de incendiu necesare ce vor fi apoi verificate și reincarnate periodic. De asemenea locatarul isi va procura si celelalte mijloace de P.S.I. (accesorii pentru dotarea hidrantilor, dispozitive de semnalizare a incendiilor etc.) necesare. Verificarea si întreținerea mijloacelor de P.S.I. din spațiul respectiv se va face pe cheltuiala locatarului. Locatarul isi va obține, inainte de începerea activității in spațiul pus la dispoziție, avizul, autorizația, sau punctul de vedere P.S.I. de la organele abilitate.

 • h. obținerea avizelor si/sau autorizațiilor P.S.I. necesare se va face pe cheltuiala locatarului. Locatarul va intocmi planul de evacuare si de organizare a primei intervenții pe locul de muncă, iar in caz de de incendiu asigurarea intervenției se va face de către personalul locatarului existent. Locatarul va purta integral răspunderea in cazul unor eventuale incendii produse in spațiul respectiv sau a altor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unitatii de invatamant.

 • i. sa nu tulbure, afecteze sau să blocheze in nici un fel, prin activitatea desfasurata, spațiile comune de acces in cadrul spitalicești;


k. sa protejeze spațiul închiriat contra efracției, paza aparaturii si a obiectelorw^k^t^ț^ spatiile atribuite revine in totalitate locatarului;

 • l. sa permită inspecțiile reprezentanților locatorului pentru a verifica modul cum a fost folosit terenul închiriat conform contractului de închiriere;

m. sa predea la expirarea contractului terenul si dotările pe care le-a preluat conform procesului verbal;

n. chiriașul se obliga sa declare contractul de inchiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești (in 30 de zile de la semnarea acestuia);

o. chiriașul se obliga sa achite plateasca taxele si impozitele locale prevăzute de lege;

p. sa anunțe locatorului orice modificare in statutul juridic, act de înființare, sediu, etc. in termenul limita de 48 ore;

__q. sa respecte legislația in vigoare cu privire la construcțiile provizorii, obținerea tuturor avizelor si/sau autorizațiilor necesare construcțiilor provizorii revine în totalitate locatarului si se va face pe cheltuiala acestuia, ulterior incheierii contractului, fara sa diminueze in nici un fel obligațiile de plata stabilite în prezentul contract. Locatarul va purta integral răspunderea in cazul unor eventuale evenimente nedorite produse de efectuarea necorespunzătoare a acestor construcții provizorii sau a altor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unitarii de invatamant;

r. sa asigure curățenia si igienizarea terenului închiriat si a pârtilor de folosința comuna pe toată durata contractului, asigurând permanent curățenia in spațiul închiriat efectuând dezinfectia, dezinsectia și deratizarea in conformitate cu normeleigienico-sanitare. Locatarul va asigura evacuarea si transportul reziduurilor rezultate din prestarea activitatii;

VLGARANTII

Art.6.1. Locatarul va depune la contabilitatea Spitalului Municipal Ploiești in termen de 15 (cinsprezece) zile de la semnarea contractului o garanție reprezentând contravaloarea chiriei pe o luna, garanție ce va fi utilizata in cazul rezilierii contractului pe motiv de neplata la termenul stabilit. Locatorul va retine garanția in cazul in care contractul va fi reziliat de drept conform prevederilor de la Capitolul VIII.

Art 6.2. La incetarea contractului prin expirarea termenului, locatarul va elibera garanția constituita. In cazul rezilierii contractului datorita neplății de către locatar, locatorul isi rezerva dreptul de a se dezdauna din suma constituita drept garanție. In afara acestei situării speciale, locatorul nu va proceda la folosirea garanției pentru achitarea debitului, locatarul avand obligația de a-si achita lunar contravaloarea facturilor emise.

VII. ÎNCETAREA contractului

Art. 7.1. Prezentul contract poate înceta in următoarele situării:

 • a. la sfârșitul perioadei pentru care a fost încheiat;

 • b. prin acordul scris al pârtilor;

 • c. din inițiativa chiriașului cu un preaviz de cel puțin 30 de zile si cu plata la zi a chiriei si costurilor aferente utilităților pana la data eliberării si predării terenului;

d. din inițiativa conducerii spitalului cu un preaviz de 5 (cinci) zile lucratoare pentru următoarele motive: chiriașului nu a plătit chiria pe 2 (doua) luni, a schimbatdestinația pentru care a fost închiriat terenul, a subinchiriat tercniîj unhfS^| nu respecta obligațiile ce-i revin din prezentul contract;

 • e. denunțare unilaterala la inițiativa conducerii Primăriei Municipiului^ spitalului, daca aceasta are nevoie de terenul inchiriat pentru nevoile spiî©l^ actele normative emise ulterior de organele ierarhic superioare vor prevedea

£ reziliere pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către una dintre parti;

g. in cazul dizolvării societății comerciale.

Art.8.2. Indiferent de motivul de incetare a contractului invocat de locator, chiriașul este obligat sa plateasca chiria pana la data predării terenului sau a evacuării, a costurilor aferente utilităților pana la aceeași data, precum si sumele menite sa acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.

VIII. PACT COMISORIU

Art.8.1. Prezentul contract inceteaza de drept fara nici o alta formalitate prealabila, in cazul nerespectarii de către locatar a clauzelor contractuale.

IX. AMENDAMENTE

Art.9.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data incheierii contractului.

X. FORȚA MAJORA

Art.10.1. Forța majora comunicata si dovedita de una din parti, in termen de 5 (cinci) zile de la producerea evenimentului scutește de răspundere partea care o invoca, porivit legii.

Art. 10.2. Forța majora constituie o imprejurare de fapt neobișnuita, cauzata de evenimente imprevizibile si neimputabile niciuneia dintre parti, precum: incendii, inundații, cutremure, războaie,etc.

XI. LITIGII

Art. 11.1. Rezolvarea neînțelegerilor ivite intre parti se va face pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, părțile vor supune instanțelor judecătorești competente.

XII. CLAUZE SPECIALE

Art. 12.1. Chiria stabilita pentru inchirierea terenului poate fi modificata unilateral de locator in cazul apariției unor reglementari legale (Hotarari de Guvern, Legi sau Hotarari ale Consiliului Local), privind spatiile cu aceasta destinație.

Art. 12.2. Sunt strict interzise subinchirierea, cedarea sau cesiunea contractului in totalitate sau in parte a terenului inchiriat altor persoane.

Art. 12.3. Prevederile de baza ale contractului, legate de coabitare, intretinere curenta si de plata obligațiilor financiare convenite vor fi analizate in comun sau ori de cate ori este nevoie in vederea aplicării corecțiilor si pentru aducerea lor, neintarziata, la nivelul stabilit. Art. 12.4. Clauzele contractuale pot fi modificate prin act adițional, potrivit voinței pârtilor.

Art.12.5. Orice modificări in statutul juridic, act de înființare, sediu al locatarului vor trebui anunțate, in termenul limita de 48 ore, locatorului. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor inchirierea terenurilor către locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credința. La finalizarea contractului, locatorul poate emite recomandări privind executarea contractului cu buna credința de către locatar.


XIII. DISPOZIȚII FINALE

Art.13.1. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor incliiricrea^i^gnurflQ locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu bu finalizarea contractului, locatorul poate emite recomandări privind executare^%6t cu buna credința de către locatar.

Art.13.2. Procesul-verbal de predare-primire a terenului reprezintă anexa la prezentul contract si face parte integranta din acesta.

Art.13.3. Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, un exemplar pentru fiecare parte contractanta, si unul pentru Municipiului Ploiești in calitate de unitate deținătoare a imobilului.

LOCATOR,

MANAGER,


LOCATAR,

Director/Administrator

Director Financiar - Contabil,

VIZAT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic-Investitii

Director Executiv Adjunct,

Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios, Contracte

1.PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tei / Fax 0244/596

Cod fiscal 28.44227, Cont 50412844227 Trezoreria Ploiești


W /

f                                                                                                                                                                                        -

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

(

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITU

Compartimentul monitorizare consumuri crese, grădinițe, scoli, spitale, culte, cultura.

Având in vedere prevederile contractului de administrare nr. 011050/ 15 mai 2009, înregistrat la spitalul nostru cu nr. 2424/ 20.05.2009, încheiat intre Municipiul Ploiești prin Consiliul Local si Spitalul Municipal Ploiești, au fost date in administrarea spitalului nostru o serie de terenuri si clădiri, proprietate a municipalității.

Potrivit prevederilor contractului sus- menționat (art. 4), va rugam sa aveți amabilitatea sa aprobați organizarea unei licitații publice pentru închirierea unei parcele de teren excedentar, aflate in incinta B, din str. Ana Ipatescu, nr. 59, Ploiești, județul Prahova, avand suprafața de 11 mp.

Va transmitem anexat planul de amplasament, cu schița terenului.

Cu deosebita considerație,

MANAGER,

Dr. Dumitru MihaANEXA-

odâreăsca


sterilizare


ADMINISTRÂTÎT


SERV RADIOLOGIE


farmacie+laeHJpoarti


SERV RADIOLOGIE


LRONGENTERAPIE


ADMINISTRATIV


POAR

NR.2


carUsaii


FARMACIE+LAE

+secția! onci


,         10 11 12 B

suprafața = 8 175 00


124U2J3 141516

- Jmp


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERV POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE COMERCIALE

TUNI


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unui teren în suprafață de 11 mp, aflat în administrarea Spitalului Municipal Ploiești

și a emis:


CristianSECRETAR, Vliliai Ganea f

/ X.

/        .

/          )

Data: /Zr