Hotărârea nr. 504/2013

Hotãrârea nr. 504 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 504 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești :

văzând Expunerea de Motive a Viceprimarului Municipiului Ploiești Teodorescu Iulian și Raportul de specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului și al R.A.S.P. Ploiești, prin care se propune modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 actualizată privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr.51/2006 actualizată privind serviciile comunitare de utilități publice coroborate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

in temeiul art.36 alin. 2 lit.„a” și lit.„d” și alin.6 lit.„a” din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publica locala cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexelor nr.l -nr. 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, incepând cu data de 01.01.2014.

Art.2.Incepând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.l56/ 31.05.2011 iși incetează aplicabilitatea.

Art.3.Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.Directia Administrație Publică Juridic - Contencios, Contracte va aduce la 9                                                 9                                                                                                               '

cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

5



EXPUNERE DE MOTIVE            J

la hotărârea privind aprobarea organigramei,

a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, în baza contractului de prestări servicii încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești, urmărește și monitorizează activitățile ce fac obiectul contractelor încheiate de Municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termică produsă centralizat, administrare a domeniului public si privat, monitorizează activitățile cu impact asupra mediului.

De asemenea Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate și evacuare a apei epurate în emisar, specifică serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale în vigoare și desfășoară și activitatea de vidanajare la populație, instituții publice și agenți economici.

Pentru buna desfășurare a activităților menționate mai sus se impune modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, în sensul reorganizării instituției și modificarea numărului de personal prin reducerea de la 115 posturi la 105 posturi.

Totodată pentru eficientizarea activității instituției propunem redistribuirea personalului pe posturile unde își desfășoară efectiv activitatea.

Față de cele menționate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.


REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

9



RAPORT DE SPECIALITATE Ia hotărârea privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Pentru efîcientizarea activităților desfășurate de Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, se impune modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare prin reorganizarea instituției cu încadrarea în numărul total de 105 posturi astfel:

 • - Biroul Juridic Contencios și Resurse Umane cu structură de un post de conducere de consilier juridic — șef birou și 2 posturi de execuție și Compartimentul Achiziții Publice și Urmărire Contracte cu structură de 4 posturi de execuție se vor transforma în Biroul Juridic-Contencios, Achiziții Publice și Urmărire Contracte care va funcționa cu structura de un post de conducere de consilier juridic - șef birou și 5 posturi de execuție preluate astfel:

 • ■   un post de consilier juridic de la actualul birou Juridic Contencios și Resurse Umane,

 • ■   2 posturi de inspector de specialitate și un post vacant de referent de la actualul compartiment Achiziții Publice și Urmărire Contracte, care se va transforma in inspector de specialitate;

 • ■   un post vacant de inspector de specialitate de la actualul birou Salubritate.

 • - Biroul Resurse Umane, Administrativ, Protecția Muncii și P.S.I. va funcționa cu structură de un post de conducere de economist - șef birou și 6 posturi de execuție preluate astfel:

 • ■  postul vacant de inginer șef birou Apă Canal va fi preluat și transformat în post de conducere de economist - șef birou Resurse Umane, Administrativ, Protecția Muncii și P.S.I. ;

 • ■  un post de execuție de inginer de la actualul serviciu Intern de Prevenire, Protecția Muncii și P.S.I.;

 • ■  un post de execuție de economist de la actualul birou Juridic Contencios și Resurse Umane;

 • ■  un post de execuție de economist de la actualul compartiment Domeniul Public si Privat;

 • ■  3 posturi de execuție preluate de la actualul birou Administrativ, ce se va desființa, respectiv un post de secretară care se va transforma in referent, un post de îngrijitor și un post de execuție de referent provenit din transformarea actualului post de conducere de referent sef birou.

 • - Serviciul Apă Canal se va reorganiza și va funcționa cu structură de un post de conducere de inginer - șef serviciu și 5 posturi de execuție prin preluarea a 3 posturi de la actualul birou Apă Canal ce se va desființa.

 • - Biroul Epurare Ape Uzate cu structură de 1 post conducere de maistru - șef birou și 13 posturi de execuție va funcționa în continuare în subordinea Serviciului Apă Canal, 1 post vacant de vidanjor se va desființa.


 • - Biroul Iluminat Public va funcționa in subordinea directoruluitehnib-ulrcgie| cu

structură de 1 post de conducere de inginer — șef birou și 4 posturfd^e^ecbției, F'post vacant de inspector de specialitate se va desființa.                         , ;/ j

 • - Compartimentul Domeniul Public și Privat va funcționa cu structurale 3 posturi' de execuție preluate astfel:

 • ■  3 posturi de execuție de la actualul compartiment DomânhfEPublic și Privat;

 • ■  1 post de inspector de specialitate de la actualul compartiment Achiziții Publice și Urmărire Contracte;

 • - Biroul încălzire Urbană va funcționa în continuare cu structură de 1 post conducere de inginer — șef birou și 2 posturi de execuție;

 • - Biroul Rețele, Contorizare și Repartitoare Costuri va funcționa în continuare cu structură de 1 post conducere de inginer - șef birou și 4 posturi de execuție;

 • - Serviciul Salubritate și Protecția Mediului va funcționa cu structura de 1 post de conducere de inginer - șef serviciu și 4 posturi de execuție prin preluarea 1 post de referent de la Biroul Dispecerat si Monitorizare Reclamatii si va avea in subordine -Biroul Salubritate care va funcționa cu 1 post de conducere de inspector de specialitate

 • - sef birou si 12 posturi de execuție si va prelua 2 posturi astfel:

 • ■  2 posturi de execuție de la actualul compartiment Deratizare Dezinsecție și Dezinfecție ce se va desființa;

 • ■  1 post vacant de referent de la compartimentul Deratizare Dezinsecție și Dezinfecție se va desființa;

 • ■  1 post vacant de referent de la biroul Salubritate se va desființa;

 • - Biroul Protecția Mediului va funcționa în continuare cu structură de 1 post conducere de inginer - șef birou și 5 posturi execuție, birou aflat în subordinea Serviciului Salubritate și Protecția Mediului.

 • - Biroul Dispecerat și Monitorizare Reclamații se va transforma în Biroul Dispecerat, Sesizări si Relații Publice care va funcționa cu structura de 1 post conducere de inspector de specialitate - șef birou și 9 posturi de execuție în subordinea directorului regiei.

 • - Contabilul Șef (economist) va avea în subordine Biroul Financiar-Contabilitate, care va funcționa în continuare cu structură de un post conducere de economist — șef birou și 6 posturi de execuție prin preluarea 1 post de execuție de economist de la actualul birou Management Integrat;

 • - Compartimentul Deservire Auto va funcționa în subordinea directorului regiei cu structură de 5 posturi de execuție, 1 post vacant de șofer se va desființa;

 • - Compartimentul Informatizare va funcționa în continuare cu structură de 2 posturi de execuție în subordinea directorului regiei.

 • - Biroul Management Integrat cu structură de 1 post conducere de - șef birou și 2 posturi execuție si Unitatea pentru Implementarea Proiectului ”Stație de Epurare” cu structura de 1 post conducere si 3 posturi de execuție se vor transforma in Biroul Management Integrat si Implementarea Proiectului si va funcționa in subordinea directorului regiei, cu structura de 1 post conducere de inginer - sef birou preluat de la actualul Birou Management Integrat si 2 posturi de execuție preluate astfel:

 • ■  2 posturi de inspector de specialitate de la actualul birou Management Integrat;

 • ■  1 post de conducere vacant - Sef Unitate de la Unitatea pentru Implementarea Proiectului ” Stație de Epurare” se va desființa;


numărului de posturi de la 115 la 105, respectiv de la 18 posturi de cândiicefo; jșiv^7 posturi de execuție la 16 posturi de conducere si 89 posturi de execuție prin desființarea următoarelor posturi:

- posturi de conducere: inginer - sef unitate de la Unitatea pentru Implementarea Proiectului "Stație de Epurare”, Biroul Administrativ si postul vacant de sef Birou Apa Canal se vor transforma in Biroul Resurse Umane Administrativ, Protecția Muncii si

PSI;

- posturi de execuție: - 1 post vacant de referent din cadrul Biroului Salubritate;

- 1 post vacant de referent de la Compartimentul Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie;

- 1 post vacant de vidanjor de la Biroul Epurare Ape Uzate;

Iluminat Public;


- lpost vacant de inspector de specialitate de la Biroul - 1 post de consilier comunicare prin preluarea atribuțiilor

avand in vedere Nota Interna a Primăriei Municipiului Ploiești nr.019554/08.11.2012;

- 1 post vacant de șofer de la Compartimentul Deservire

Auto;

 • - 2 posturi vacante de inginer de la Unitatea pentru Implementarea Proiectului ”Stație de Epurare”;

 • -  1 post vacant de translator de la Unitatea pentru Implementarea Proiectului ”Stație de Epurare”.

Atașam Hotararea Consiliului de Administrație al RASP Ploiești nr. 17/06.12.2013 in care a fost avizat proiectul de hotarare anexat.

Urmare celor menționate mai sus avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Contracte


Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii ANGELESCU ANA - DANIELA

STAT DE FUNCȚII



NR.CRT.

FUNCȚIA                           |

SOBII

CONDUCERE

1

1

DIRECTOR

RESPONSABIL MANAGEMENT INTEGRAT

«jft;

2

1

DIRECTOR TEHNIC

3

1

ASISTENT MANAGER

S

BIROUL

JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE SI URMĂRIRE CONTRACTE

4

1

SEF BIROU - CONSILIER JURIDIC

s

5

1

CONSILIER JURIDIC

s

6

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

7

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

8

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

9

5

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

BIROUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIA MUNCII SI PSI

10

1

SEF BIROU - ECONOMIST

s

11

1

ECONOMIST

s

12

2

ECONOMIST

s

13

3

INGINER

s

14

4

REFERENT

M

15

5

REFERENT

M

16

6

ÎNGRIJITOR

G

SERVICIUL APA CANAL

17

1

SEF SERVICIU - INGINER

S

18

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

19

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

20

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

21

4

REFERENT

M

22

5

REFERENT

M

BIROUL EPURARE APE UZATE

23

1

SEF BIROU-MAISTRU

M

24

1

OPERATOR

G

25

2

OPERATOR

G

26

3

OPERATOR

G

27

4

OPERATOR

G

28

5

OPERATOR

G

29

6

OPERATOR

G

30

7

OPERATOR

G

31

8

OPERATOR

G

32

9

OPERATOR

G

33

10

OPERATOR

G

34

11

OPERATOR

G

35

12

OPERATOR

G

36

13

VIDANJOR

G

BIROUL ILUMINAT PUBLIC

37

1

SEF BIROU - INGINER

S

38

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

39

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

40

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

41

4

SUBINGINER

SSD

COMPARTIMENTUL DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

42

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

43

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

44

3

SUBINGINER

SSD

45

4

REFERENT

M

BIROUL ÎNCĂLZIRE URBANA

46

1

SEF BIROU-INGINER

S

47

1

INGINER

S

48

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

BIROUL REȚELE, CONTORIZARE SI REPARTITOARE COSTURI

49

1

SEF BIROU-INGINER

s

50

1

INGINER

s

51

2

INGINER

s

52

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

53

4

REFERENT

M


FUNCȚIA

STUDII

NR.CRT.

SERVICIUL SALUBRITATE SI PROTECȚIA MEDIULUI

54

1

SEF SERVICIU-INGINER

S

55

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

56

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

57

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

58

4

REFERENT

_

Or

BIROUL SALUBRITATE

59

1

SEF BIROU - INSPECTOR DE SPECIALITATE

60

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

vs.wr.ss®'/

61

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

62

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

63

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

64

5

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

65

6

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

66

7

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

67

8

REFERENT

M

68

9

REFERENT

M

69

10

REFERENT

M

70

11

REFERENT

M

71

12

TEHNICIAN

M

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

72

1

SEF BIROU-INGINER

s

73

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

74

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

75

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

76

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

77

5

REFERENT

M

BIROUL DISPECERAT, SESIZĂRI SI RELAȚII PUBLICE

78

1

SEF BIROU - INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

79

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

80

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

81

3

INGINER

S

82

4

SUBINGINER

SSD

83

5

SUBINGINER

SSD

84

6

SUBINGINER

SSD

85

7

TEHNICIAN

M

86

8

REFERENT

M

87

9

REFERENT

M

CONTABIL SEF

88

1

ECONOMIST

s

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

89

1

SEF BIROU - ECONOMIST

s

90

1

ECONOMIST

s

91

2

ECONOMIST

s

92

3

ECONOMIST

s

93

4

ECONOMIST

s

94

5

CONTABIL

M

95

6

CASIER

M

COMPARTIMENTUL DESERVIRE AUTO

96

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

97

2

ȘOFER

M

98

3

ȘOFER

M

99

4

ȘOFER

M

100

5

ȘOFER

M

COMPARTIMENTUL INFORMATIZARE

101

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

102

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

BIROUL MANAGEMENT INTEGRAT SI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

103

1

SEF BIROU - INGINER

s

104

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

105

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s



HOTARAREA NR. 17 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE din data de 06.12.2013 ora 10 00


ORDINEA DE ZI :

APROBĂRI/AVIZARI:

 • 1. Avizarea organigramei, statului de funcții si a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale R.A.S.P. Ploiești.

HOTĂRĂȘTE:

 • 1. Consiliul de Administrație avizeaza organigrama, statul de funcții si Regulamentul de Organizare si Funcționare ale R.A.S.P. Ploiești si le inainteaza spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești.


  Prezenta hotarare a fost întocmită in conformitate cu procesul verbal nr.17/06.12.2013, semnat de membrii


  Consiliului de Administrație.

  întocmit - consilier juridic - Madalina TACHE



REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE


CAPITOLUL 1

DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA DE FUNCȚIONARE

ARTA REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI (denumita in continuare R.A.S.P. Ploiești sau Regia), este unitate de interes local si funcționează ca persoana juridica pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, potrivit prezentului regulament si a reglementarilor legale in vigoare si este reprezentata de director.

ART.2. R.A.S.P. Ploiești a fost infiintata prin Decizia nr.125/1991 a Prefecturii Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) si a fost reorganizata prin: Hotararea Consiliului Local nr. 13/1995, Hotararea nr. 65/1998 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești si Hotararea Consiliului Local nr. 114/28.06.2002.

Actuala denumire, structura de personal, atribuții si obiect de activitate au fost stabilite prin : Hotararea Consiliului Local nr. 302/18.12.2006, Hotararea Consiliului Local nr. 314/21.12.2007, Hotararea Consiliului Local nr. 82/28.03.2008, Hotararea Consiliului Local nr. 179/28.05.2009, Hotararea Consiliului Local nr. 371/24.11.2009, Hotararea Consiliului Local nr.78/28.02.2011 si Hotararea Consiliului Local nr.156/21.05.2011.

ART.3. R.A.S.P. Ploiești, cu sediul social in Ploiești, str. Piața Victoriei nr. 17, județul Prahova are personalitate juridica in baza Certificatului de înregistrare cu seria B nr. 1547743 eliberat la data de 26 iunie 2008 de Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J 29/378/1991 si cod unic de înregistrare RO 1343872.

ARTA Unitățile bancare si conturile prin care isi derulează operațiunile economice Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești sunt:

 • a) Trezoreria Ploiești:     - R031TREZ5215069XXX000714

- R004TREZ5215043XXX000269

 • b)  Banca Comerciala Ploiești:

 • -  R005RNCB0205044878000001

 • -  R005RNCB0205044878000195

 • -  RO10RNCB0205044878000008

 • -  R077RNCB0205044878000063

 • -  R080RNCB0205044878000009

 • -  R095RNCB0205044878000030

 • c) Raiffeisen Bank Ploiești: - R091RZBR0000060008924889

ART.5. Durata de funcționare a R.A.S.P. Ploiești este nelimitata.

ART.6. Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare - denumit in continuare R.O.F., se avizeaza de Consiliul de Administrație si se aproba de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE


ART.7. Obiectul de activitate al R.A.S.P Ploiești a fost stabilit in conformitate cu pr Hotărârii Consiliului Local nr. 114/28.06.2002, Hotararea Consiliului Local nr. 43/30.03.2004, Hotararea Consiliului Local nr. 161/29.09.2005 si ale Hotărârii Consiliului Local nr. 207/29.11.2005 coroborate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 302/18.12.2006, Hotărârii Consiliului Local nr. 314/21.12.2007, Hotărârii Consiliului Local nr. 82/ 28.03.2008, Hotărârii Consiliului Local nr.63/26.02.2010 si a Hotărârii Consiliului Local nr.415/22.11.2012, avand la baza sarcinile ce revin autoritatilor publice locale privind cadrul juridic unitar pentru organizarea, monitorizarea si controlul funcționarii serviciilor de gospodărie comunala.

Corespunzător acestor prevederi, RASP Ploiești, in baza contractului de prestări servicii încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești, urmărește si monitorizează activitatile ce fac obiectul contractelor încheiate de Municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de alimentare cu apa si canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termica produsa centralizat, administrare a domeniului public si privat, monitorizează activitățile cu impact asupra mediului si asigura primirea, înregistrarea si verificarea operativa a sesizărilor transmise telefonic de cetateni, prin Biroul Dispecerat si Monitorizare Sesizări.

R.A.S.P. Ploiești, ca împuternicit al Consiliului Local asigura monitorizarea programelor de investiții in relația cu operatorii selectați in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termica produsa centralizat, administrare a domeniului public si privat.

R.A.S.P. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate si evacuare a apei epurate in emisar, specifica serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale in vigoare.

RASP Ploiești desfasoara si activitatea de vidanajare la populație, instituții publice si agenti economici.

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești desfasoara următoarele activitati:

8411

Servicii de administrație publica generala (Monitorizarea si controlul funcționarii serviciilor publice; Prestări servicii de interes public către persoane fizice si juridice)

3530

3700

 • 3811

 • 3812

 • 3821

 • 3822

3832

3900

4312

 • 4321

 • 4322

4329

4941

4520

4950

4669

6209

6399

7021

7120

7490

8121

8129

Furnizarea de abur si aer condiționat

Colectarea si epurarea apelor uzate

Colectarea deșeurilor nepericuloase

Colectarea deșeurilor periculoase

Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase

Tratarea si eliminarea deșeurilor periculoase

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Activitati si servicii de decontaminare

Lucrări de pregătire a terenului

Lucrări de instalații electrice

Lucrări de instalații sanitare, de încălzire si de aer condiționat

Alte lucrări de instalații pentru constuctii

Transporturi rutiere de mărfuri întreținerea si repararea autovehiculelor

Transporturi prin conducte

Comerț cu ridicata al altor mașini si echipamente

Alte activitati de servicii privind tehnologia informației

Alte activitati de servicii informaționale n.c.a.

Activitati de consultanta in domeniul relațiilor publice si al comunicării

Activitati de testări si analize tehnice

Alte activitati profesionale, științifice si tehnice n.c.a.

Activitati generale (nespecializate) de curățenie interioara a clădirilor Alte activitati de curățenie

8219


8220

8299

8412


ART.8. Pentru realizarea acestor activitati Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești exercita următoarele atribuții:

A. Reglementare

 • a) face propuneri privind regulamentele de organizare si funcționare ale serviciilor publice de producere-transport-distributie energie termica, de salubrizare, de iluminat public, de alimentare cu apa si de canalizare in vederea aprobării de către Consiliul Local;

 • b) pune in aplicare si urmărește respectarea Regulamentelor de organizare si funcționare ale serviciilor publice de către furnizori si utilizatori;

 • c)  exercita in numele Consiliului Local si al Primarului, coordonarea si controlul calitatii serviciilor publice de salubrizare, de iluminat public, de alimentare cu apa, de canalizare, de alimentare cu energie termica in sistem unificat de producere - transport - distribuție;

 • d) prezintă Primarului un raport anual detaliat privind starea sistemelor si calitatea serviciilor publice din municipiul Ploiești. Raportul cuprinde o descriere a sistemelor si a performantelor tehnico-economice ale activitatii pe parcursul anului încheiat, stadiul investițiilor, evoluția tarifelor si preturilor acestor servicii si o caracterizare a activitatii operatorilor sistemelor, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare, pentru aducerea la cunoștința Consiliului Local;

 • e) verifica documentațiile de modificare si ajustare a tarifelor si preturilor aferente serviciilor publice de interes local, mai sus menționate, si prezintă Primarului si Consiliului Local rapoarte de specialitate in vederea aprobarii/avizarii lor conform prevederilor legale in vigoare;

 • f)  analizeaza si promovează programele anuale de eficientizare a serviciilor publice, mai sus menționate, propuse de operatori;

 • g) monitorizează, supraveghează si controlează modul de realizare a indicatorilor de performanta din contractele si regulamentele serviciilor;

 • h) urmărește organizarea, de către operatori, a sistemului de monitorizare a indicatorilor de performanta prevazuti in regulamentele serviciilor publice;

 • i)  verifica documentele depuse de agenții economici, care transporta deșeuri pe teritoriul municipiului, in vederea notificării acestora;

 • j)  exercita activitatea de dispecerat la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești rezolvând operativ sesizările primite de la cetateni si agenti economici;

 • k) administrează, gestionează si asigura exploatarea statiei de epurare ape uzate a Municipiului Ploiești, in condiții de eficienta si siguranța.

B. Monitorizare, supraveghere si control privind activitatea desfasurata de operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice:

 • a) monitorizează, ca instituție subordonata Consiliului Local, implementarea proiectelor de investiții legate de modernizarea sau extinderea sistemului public de alimentare cu apa si canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termica produsa centralizat, administrare a domeniului public si privat;

 • b) monitorizează, supraveghează si controlează menținerea in exploatare normala a întregului sistem public de interes local, inclusiv realizarea de reparații si intervenții la apariția unor avarii, incidente sau defecțiuni;

 • c)  monitorizează, supraveghează si controlează asigurarea parametrilor utilităților publice, in scopul realizării exigentelor consumatorilor pe intreaga durata a exploatării;

  d)


  e)


  • f)

  • g)


  h)


  i)


  ,z'u o /u X

  monitorizează impreuna cu Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Oșalizarea>Sz l' inventarierii patrimoniului public aferent serviciilor publice de alimentare cu enerșie^terftiibâUw L' produsa centralizat, apa canal, salubrizare, iluminat public;                      V ’

  asigura monitorizarea modului in care operatorii se achita de obligațiile staoW'^rj contracte, reglementările legale in domeniu si prin licențe;

  organizează acțiuni de educare si conștientizare a cetățenilor privind protecția mediului; monitorizează calitatea factorilor de mediu, precum si respectarea legislației de protecția mediului si prezintă Primarului informări asupra stării mediului din municipiu;

  monitorizează implementarea proiectului investitional „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești”, conform Convenției 5546/13285/25.10.2006 încheiata intre Ministerul Mediului si Pădurilor si Municipiul Ploiești, raportează periodic către Primar modul in care operatorii se achita de obligații in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare, in vederea informării Consiliului Local.



C. Prestator de servicii

 • a)  asigura activitati de relații cu publicul privind: înregistrarea, investigarea, soluționarea sesizărilor cetățenilor privind calitatea serviciului si informarea acestora de termenele si modul de rezolvare a problemelor aparute; organizează programe de audiente cu persoane fizice si juridice, pune la dispoziție, in condițiile legii, informațiile de interes public privind domeniul specific de activitate;

 • b)  realizează contorizarea individuala rezidențiala;

 • c)  realizează repartizarea lunara a costurilor si cantitatii de energie termica pentru încălzire la imobilele echipate cu repartitoare si robineti termostatati;

 • d) realizează repartizarea costurilor si cantitatilor pentru apa rece, apa rece pentru prepararea apei calde de consum si a energiei termice consumate pentru prepararea apei calde;

 • e) monitorizează activitățile cu impact asupra mediului, gestionează întreaga baza de date privind deșeurile municipale, implementează la nivel local programe de colectare selectiva a deșeurilor;

 • f)  asigura activitati de vidanjare ale puțurilor absorbante pentru persoane fizice si juridice.

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL R.A.S.P. PLOIEȘTI

ART. 9. R.A.S.P. Ploiești are la data prezentului regulament de organizare si funcționare un patrimoniu propriu in valoare 1006591,99 lei. Pentru desfasurarea activitatii Regiei i-au fost date spre administrare bunuri din domeniul public in valoare de 5.440.022,79 lei cu terenuri in suprafața de 66.036,5 mp si bunuri apartinand domeniului privat in valoare de 4.439.538,46 lei cu o suprafața de teren de 32 mp, conform contractului de administrare nr.11767/25.05.2009 si a procesului verbal de predare primire din aceeași data.

CAPITOLUL IV

STRUCTURA DE ORGANIZAREA R.A.S.P. PLOIEȘTI

ART.10. Organigrama, statul de funcțiuni si numărul de personal ale R.A.S.P. Ploiești se avizeaza de către Consiliul de Administrație al Regiei si se aproba de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, la propunerea Primarului.

ART.11. Atribuțiile compartimentelor funcționale ale R.A.S.P. Ploiești, relațiile dintre acestea, delegările de autoritate pentru reprezentarea R.A.S.P. Ploiești in relațiile cu tertii, se stabilesc de către Consiliul de Administrație al Regiei, conform propriului sau regulament.


ART.12. Structura organizatorica este formata din următoarele elemente componente:

 • a) FUNCȚIA (POSTUL) - al cărei conținut este format din totej^ateaz/șarcinilor dej serviciu care sunt atribuite in sarcina unui salariat si care trebuie 'realizatele/ acesta.                                                     z/y

  b)


NORMA DE CONDUCERE - reprezintă numărul de salariati sau de^cogapartimente care se afla in subordinea nemijlocita a unei funcții de conducere si este reprezentata in organigrama Regiei.

COMPARTIMENTELE FUNCȚIONALE, (la nivelul birouri, compartimente), formate dintr-un număr

R.A.S.P. Ploiești sunt: servicii, de salariati subordonați unei


C)


d)


autoritati unice (sef ierahic) si care sunt delimitate in organigrama. NIVELELE (TREPTELE) IERAHICE - la nivelul R.A.S.P. Ploiești sunt:

1)

2)

 • 3)

 • 4)

 • 5)

 • 6)

 • 7)

 • 8)

  Consiliul de Administrație

  Director

  Director Tehnic

  Contabil Sef

  Reprezentant management integrat Șefi servicii

  Șefi birouri

  Personal de execuție


  e)


RELAȚIILE ORGANIZATORICE - sunt stabilite in cadrul structurii organizatorice

descrisa in organigrama din ANEXA I.

f) ANEXA II conține structura de personal.

CAPITOLUL V

CONDUCEREA

ART.13. Conducerea R.A.S.P. Ploiești este asigurata de:

 • A. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

 • B. DIRECTOR

 • C. DIRECTOR TEHNIC

 • D. CONTABIL SEF

 • E. REPREZENTANT MANAGEMENT INTEGRAT

 • A. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ART.14. Membrii Consiliului de Administrație au următoarele atribuții, răspunderi si competente:

 • a) se numesc si sunt eliberați din funcție prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare pe o perioada de 4 ani;

 • b) Președintele Consiliului de Administrație este ales cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație al Regiei;

 • c) isi pastreaza calitatea de angajați la instituția sau societatea de la care provin si toate drepturile si obligațiile derivând din calitatea de salariat Ia acea instituție;

 • d) sunt platiti pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate, cu o indemnizație stabilita conform legii;

 • e) nu pot fi membri ai Consiliului de Administrație persoanele care, potrivit legii sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni care ii fac incompatibili cu aceasta calitate (ca de exemplu: gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals si uz de fals, mărturie mincinoasa, delapidare, furt, înșelăciune, dare sau luare de mita, s.a.);

 • f) sunt incompatibili cu activitatea de membru al Consiliului de Administrație cei care, personal ori soțul (soția), rudele sau afinii până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în același timp, patroni sau asociați la societăți comerciale cu același profil, sau care se găsesc în același profil, sau cu care se găsesc în relații comerciale directe cu societăți comerciale de același profil, cei care dețin calitatea de consilier ales în administrația publică locală, deputat sau senator.


ART.15. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

 • 1. Aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome;

 • 2. Asigura elaborarea strategiei de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, reorganizare a Regiei, pe care o supune spre aprobare Consiliului Local;

 • 3. Verifică funcționarea sistemului de control intern/managerîal, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

 • 4. în termen 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de administrație elaborează și prezintă autorității publice tutelare spre aprobare Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat;

 • 5.  Completează sau revizuiește Planul de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract la solicitarea Consiliului Local;

 • 6.  Elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului;

 • 7. Numește și revocă directorul Regiei si stabilește remunerația lui, conform prevederilor legale in vigoare;

 • 8. Încheie contracte de mandat cu directorul/directorii.

 • 9. Evaluează activitatea directorului, verifică execuția contractului de mandat al acestuia;

 • 10.  Elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat ale directorului/directorilor;

 • 11. Aproba Planul de management intocmit de director;

 • 12. Poate cere completarea sau revizuirea Planului de management dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

 • 13. Evalueaza activitatea directorului anual și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a Planului de management.

 • 14. Analizează trimestrial, raportul intocmit de director cu privire la activitatea de conducere executiva si cu privire la evoluția regiei, raport care va fi comunicat de acesta;

 • 15.  Urmărește respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător, respectarea normelor de securitate și sănătatea muncii în cadrul Regiei.

 • 16. Aprobă tactica și strategia activității de marketing.

 • 17. Avizează contractarea de împrumuturi bancare pe termen scurt, mediu sau lung și modul de rambursare a acestora cu aprobarea Consiliului local.

 • 18. Avizează rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și hotărăște cu privire la diferențele constatate propuse de Comisia centrală de inventariere.

 • 19. Aprobă și propune tarife pentru lucrările și serviciile prestate de către Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești altele decât cele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în conformitate cu obiectul de activitate al Regiei și legislația în vigoare.

 • 20. Aprobă măsurile necesare pentru menținerea echilibrului economico-financiar al Regiei.

 • 21. Stabilește și aprobă plata premierilor pentru personalul Regiei, cu excepția cazurilor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă al Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești.

 • 22. Analizează modul cum au fost împlinite hotărârile anterioare și propune măsurile pe care le consideră necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate ca și sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora.

 • 23. își însușește studiile de fezabilitate și dcumentațiile tehnico - economice ce urmează a fi aprobate conform legii.

 • 24. Aprobă programul anual de investiții în limita surselor de finanțare aprobate de Consiliul Local prin bugetul de venituri și cheltuieli.


 • 25. își însușește structura organizatorică a Regiei pe care o supune Consiliului Local.

 • 26. Asigură elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Reăfei^.pe^căr^îl

supune spre aprobare Consiliului Local.                                      w*.  •>-

 • 27. Propune spre aprobarea Consiliului Local modificarea obiectului de activitate,mutare^ sediului Regiei, înființarea, desființarea unor puncte de lucru, după caz, pre'cum-'Și modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei.

 • 28. Aprobă delegarea de competențe pentru directorul Regiei.

 • 29. Numește Comisia de negociere a Contractului Colectiv de Muncă din partea administrației, conform prevederilor legale.

 • 30. Aprobă încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunurile aflate în patrimoniul Regiei, cu aprobarea Consiliului Local atunci când legea impune acest lucru.

 • 31. Aprobă încheierea contractelor pentru care nu a delegat competențe directorului Regiei.

 • 32. își însușește și propune proiecte de acte normative specifice domeniului de activitate al Regiei în vederea bunei desfășurări a activității acesteia.

 • 33. Aprobă programul anual de reparații capitale, reparații curente, reparații tehnico - edilitare cu încadrarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli si urmărește modul de realizare al acestora.

 • 34. Aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea mijloacelor fixe din patrimoniul acesteia conform legislației în vigoare și face propuneri de scoatere din funcțiune și valorificare Consiliului Local pentru mijloacele fixe aflate în administrare, proprietate publică și privată a municipiului Ploiești.

 • 35. Aprobă acțiuni de cooperare economică cu agenți economici din străinătate și cu organizații de interes național cu informarea si/sau aprobarea Consiliului Local.

 • 36. Avizează proiectul bugetului de venituri pe care-l supune spre aprobare Consiliului Local.

 • 37. Analizează lunar activitatea economico-financiară a Regiei, ia măsuri deficiențelor, si face propuneri, iar în situația în care măsurile depășesc informează Consiliul Local.

  de eliminare a competențele


 • 38. Aprobă trecerea pe cheltuieli de exploatare a debitelor care nu se mai pot recupera, după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de lege.

 • 39. Avizează situațiile financiare anuale și contul de profit și pierdere pe care le supune aprobării Consiliului Local.

 • 40. Răspunde de administrarea eficientă cu respectarea legii a patrimoniului Regiei, precum și a celui format din bunurile aflate în administrare și folosință.

 • 41. Elaborează în baza Regulamentului-cadru propriul Regulament de Organizare și Funcționare pe care îl supune spre aprobare Consiliului Local.

 • 42. îndeplinește orice alte atribuții care derivă din actele normative în vigoare sau dispuse de Consiliul Local.

 • 43. Informează de îndată Consiliul Local asupra oricărei tranzacții:

 • a) cu administratorii ori directorii sau, cu angajații, sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.

 • b) în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alineatul precedent.

 • c) asupra oricărei tranzacții încheiate de Regie cu o altă întreprindere publică, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

 • 44. Directorui/directorii supun aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la punctul 43, lit.a. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de Administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

 • 45. în rapoartele semestriale și anuale ale Consiliului de Administrație sau, după caz, ale directorilor se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. 30 precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. în rapoarte se vor menționa și orice


alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective a^ financiare a societății.

 • 46.  Elaborează un raport anual privind activitatea Regiei, în luna mai a an celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet

 • 47. Directorul elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de administrație un raport care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța Regiei sau perspectivele sale strategice;

ART.16. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

ART.17. (1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele produse regiei autonome.

Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare.

(2) Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate regiei prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.

Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar și autoritatea publică tutelară.

Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor este introdusă de autoritatea publică tutelară, prin conducătorul acesteia, in termen de 90 de zile de la aprobarea situațiilor financiare.

B. DIRECTORUL

ART.18. Directorul Regiei este numit Consiliul de Administrație cu care incheie contract de mandat. Eliberarea din funcție a directorului Regiei este de competenta Consiliului de Administrație.

ART.19. Directorul Regiei asigura conducerea, organizarea si funcționarea R.A.S.P. Ploiești cu eficienta maxima.

ART.20. Directorul Regiei are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

 • 1.  asigura conducerea si continuitatea activitatii curente a Regiei, in limitele competentelor legale aprobate si a celor stabilite de Consiliul de Administrație, in condițiile minimizării riscurilor si consecințelor posibile ale acestora;

 • 2.  angajeaza Regia in relațiile cu tertii;

 • 3.  incheie sau desface contracte de munca pentru angajatii Regiei, selectează personalul cu calificarea necesara in vederea angajarii, semnează actele administrative emise de Regie, acorda recompense si stabilește sancțiuni, după caz;

 • 4.  stabilește sarcinile de lucru pentru serviciile/birourile/compartimentele funcționale care privesc realizarea obiectului de activitate al Regiei, urmărește permanent prin intermediul

  șefilor de servicii/birouri/compartimente funcționale realizarea acestora si ia masu^.ne pentru ducerea lor la îndeplinire;

  5.



  6.


  7.


  8.


  9.


ț coordonează activitatea tuturor serviciiior/birourilor/compartimentelor funcționali permanent modul in care se duc la îndeplinire atribuțiile si competentele servicii/birouri/compartimente, pentru asigurarea optimului organizational; răspunde de derularea in bune condiții si in conformitate cu cerințele legale si de reglementare a tuturor activitatilor Regiei;

asigura respectarea cerințelor legale privind sanatatea si securitatea muncii, situațiile de urgenta, apararea împotriva incendiilor si protecția mediului, in activitatile desfășurate de Regie;

organizează paza si urmărește asigurarea integrității bunurilor materiale ale Regiei si ia masurile legale pentru recuperarea oricăror prejudicii;

analizeaza si avizeaza propunerile de achiziționare de materii prime, materiale, utilaje etc, selectează ofertele împreuna cu serviciile/birourile/compartimentele funcționale de specialitate;

 • 10. dispune premierea personalului Regiei in funcție de posibilitățile financiare ale acesteia, de fondurile de premiere aprobate de Consiliul de Administrație si de criteriile de premiere stabilite in Regulamentul Intern si Contractul Colectiv de Munca;

 • 11. propune Consiliului de Administrație masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatilor Regiei, inclusiv in ceea ce privește introducerea de noi mecanisme de administrare a riscurilor;

 • 12. negociază, personal sau prin delegat, Contractul Colectiv de Munca si il semnează in numele Regiei;

 • 13. urmărește periodic pregătirea si perfecționarea personalului angajat in conformitate cu cerințele si necesitățile activitatilor Regiei;

 • 14. stabilește politicile si obiectivele de dezvoltare a activitatii Regiei prin planificări anuale a activitatilor care conduc la realizarea obiectivelor, cu termene si responsabilități pentru ducerea la îndeplinire a acestora, urmărește si evalueaza periodic progresele înregistrate in scopul realizării obiectivelor si adecvării continue a strategiei de dezvoltare;

 • 15. analizeaza anual riscurile care împiedica atingerea obiectivelor si elaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe baza rapoartelor si planurilor elaborate de șefii de servicii /birouri/ compartimente funcționale responsabili cu gestionarea riscurilor in desfasurarea activitatii;

 • 16. pe baza datelor culese si analizate de șefii de servicii/birouri/compartimente funcționale, analizeaza periodic rezultatele monitorizării activitatii din cadrul Regiei, documentate prin rapoarte de activitate si situații economico-financiare si dispune masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor si pentru atenuarea manifestării riscurilor ce ar putea avea impact negativ asupra derulării activitatii;

 • 17. răspunde in fata Consiliului de administrație pentru buna organizare a activitatii, de modul de desfășurare a acesteia, de realizarea obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in competenta;

 • 18. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

 • 19. prezintă Consiliului Local al municipiului Ploiești situația economico-financiara a R.A.S.P. Ploiești, informează asupra derulării activitatilor, prezintă toate situațiile si informațiile necesare din obiectul de activitate privind serviciile publice de alimentare cu energie termica in sistem unificat de producere - transport - distribuție, produsa centralizat, alimentare cu apa si de canalizare, salubritate, iluminat public;

 • 20. prezintă Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru aprobare, la termenul stabilit, bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.S.P. Ploiești;

 • 21. verifica îndeplinirea recomandărilor si masurilor dispuse de echipele de control sau de auditori;

 • 22. analizeaza și răspunde de modul cum au fost îndeplinite hotărârile anterioare proprii si ale Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate precum și sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora;

 • 23. conlucrează ierarhic cu personalul subordonat, luând deciziile ce se impun pentru desfasurarea in condiții de eficienta si eficacitate a activitatii;

 • 24. ia masuri pentru efectuarea inventarierii bunurilor aflate in administrarea Regiei;


 • 25. răspunde de menținerea integralității si imbunatatirea sistemele implementate prin:

 • a)  comunicarea in cadrul organizației a importantei cerințelor legale

 • b)  stabilirea politicii in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii,

sanatatii si securității ocupationale;                                             ____

 • c)  asigurarea faptului ca sunt stabilite si analizate obiectivele calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • d)  asigurarea planificării sistemelor de management implementate;

 • e)  conducerea analizelor efectuate de management;

 • 26. numește responsabilul cu protecția mediului si responsabilul cu sanatatea si securitatea in munca conform cerințelor legale si de reglementare in vigoare;

 • 27. răspunde de asigurarea planificării si integralității sistemelor de management implementate;

 • 28. răspunde de alocarea resurselor pentru realizarea planurilor de management si realocarea acestora in concordanta cu modificarea ierarhizării priorităților;

 • 29. răspunde de asigurarea ca cerințele cetățenilor sunt identificate si satisfăcute in scopul creșterii satisfacției acestora;

 • 30. răspunde de asigurarea ca politica in domeniul calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale :

 • a) este adecvata fata de scopul organizației;

 • b) include angajamentul pentru satisfacerea cerințelor sl pentru imbunatatire continua;

 • c) asigura un cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor;

 • d) este comunicata si înțeleasa in cadrul organizației si disponibila pârtilor interesate;

 • e) este analizata pentru adecvarea ei continua;

 • 31. răspunde de asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul organizației, responsabilitățile si autoritatile;

 • 32. răspunde de asigurarea ca procesele stabilite in cadrul sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor sunt implementate si menținute conform documentelor aplicabile;

 • 33. răspunde de asigurarea ca sunt stabilite in cadrul organizației procese adecvate de comunicare;

 • 34. răspunde de protecția si promovarea intereselor Regiei printr-o politica de apropiere de organizații naționale sau internaționale in domeniile de activitate;

 • 35. asigura derularea activitatii de relații cu publicul in scopul creșterii satisfacției cetățenilor;

 • 36. in exercitarea atribuțiilor ce-i revin directorul regiei emite decizii cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine;

 • 37. coordonează activitatea de stabilire, modificare sau ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciile prestate de regie.

 • C. DIRECTORUL TEHNIC:

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale din cadrul Regiei.;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  fata de Directorul Regiei.

ART.21. Directorul tehnic are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

 • 1.  angajeaza Regia cu tertii in toate relațiile contractuale care privesc serviciile publice din subordinea sa;

 • 2.  răspunde direct de derularea cu eficienta si eficacitate a activitatii serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine si asigura bunul mers al relațiilor de colaborare cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, iluminat public si alimentare cu energie termica produsa centralizat;

 • 3.  coordonează activitatea tuturor serviciilor/birourilor/compartimentelor funcționale din subordine si verifica permanent modul in care se duc la îndeplinire atribuțiile si


competentele șefilor de servicii/birouri/compartimente din subordine, pentr optimului organizational;

4. urmărește permanent derularea conforma cu cerințele legale si de reglementa serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine si implicit a contract serviciilor publice monitorizate de Regie, prin îndrumare, verificare si


înregistrărilor elaborate de aceștia;

 • 5.  răspunde de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management implementate, in derularea propriei activitati;

 • 6.  propune spre analiza si aprobare Conducerii masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii (inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile);

 • 7.  analizeaza si evalueaza, periodic, rezultatele obținute prin monitorizarea activitatii operatorilor serviciilor publice de distribuție a apei, canalizare, iluminat public si alimentare cu energie termica produsa centralizat, documentate prin rapoartele de activitate ale serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine si elaborează programe de activitate pentru imbunatatirea performantelor si reducerea șanselor de apariție a riscurilor, împreuna cu aceștia;

 • 8.  analizeaza si evalueaza, periodic, rezultatele monitorizării activitatii proprii serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine, documentate prin rapoarte de activitate si situații economico-financiare si dispune masuri corective de eliminare a deficientelor, iar în situația în care masurile ii depasesc competentele, informează Directorul;

 • 9.  analizeaza si avizeaza propunerile anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul regiei sau din bugetul local) elaborate de șefii serviciilor/birourilor/ compartimentelor din subordine, in vederea derulării optime a activitatii si a programelor investitionale de a căror monitorizare este răspunzătoare Regia;

 • 10. verifica si propune spre aprobare Conducerii achiziționarea de materii prime, materiale, utilaje etc, inclusiv specificațiile tehnice pentru documentația de atribuire elaborate împreuna cu serviciile/birourile/compartimentele funcționale din subordine;

 • 11. răspunde in fata Conducerii pentru buna organizare a activitatii, de modul de desfășurare a acesteia, de realizarea obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in competenta;

 • 12. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

 • 13. verifica îndeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori;

 • 14. analizeaza și răspunde de modul cum au fost îndeplinite hotărârile Directorului si ale Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate precum și sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora;

 • 15. răspunde de aplicarea, in activitatea proprie, a politicilor in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • 16. participa la întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

 • 17. asigura coordonarea derulării activitatii serviciilor /birourilor funcționale din subordine in conformitate cu cerințele legale si de reglementare, in limitele competentelor aprobate, in condițiile minimizării riscurilor si consecințelor posibile ale acestora;

 • 18. aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor in derularea activitatii de care este răspunzător;

 • 19. conlucrează ierarhic cu personalul subordonat, luând deciziile ce se impun pentru desfasurarea in condiții de eficienta si eficacitate a activitatii;

 • 20. asigura derularea activitatii de relații cu publicul in scopul creșterii satisfacției cetățenilor.

 • D. CONTABILUL-SEF

Relații de colaborare si subordonare

 • a)  Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) . Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Directorului

 • •   are in subordine Biroul Financiar-Contabilitate


ART.22. Contabilul -Sef are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

 • 1.  conduce si asigura continuitatea activitatii financiar - contabile, in limitele competentelor legale aprobate, in condițiile minimizării riscurilor si consecințelor posibile ale acestora ;

 • 2.  răspunde direct in fata conducerii pentru buna organizare a activitatii financiar - contabile de derularea cu eficienta si eficacitate a activitatii personalului din subordine, de realizarea obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in competenta;

 • 3.  asigura permanent derularea activitatii Biroului Financiar-Contabilitate in conformitate cu cerințele legale si de reglementare, prin îndrumare, verificare si avizare a tuturor înregistrărilor elaborate in activitatea financiar - contabila;

 • 4.  asigura organizarea si gestionarea (inclusiv evaluarea), in mod eficient, a întregului patrimoniu al Regiei, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare;

 • 5.  urmărește execuția anuala a bugetelor, a listelor de investiții, conform finanțărilor aprobate;

 • 6.  organizează contabilitatea in cadrul Biroului financiar-contabilitate, asigurând insusirea si aplicarea corecta a reglementarilor legale in vigoare privind contabilitatea operațiunilor patrimoniale;

 • 7.  asigura întocmirea si/sau verificarea documentelor justificative pentru orice operațiune care afecteaza patrimoniul Regiei;

 • 8.  asigura verificarea înregistrării in contabilitate a operațiunilor patrimoniale si controlul asupra operațiunilor patrimoniale efectuate;

 • 9.  asigura si organizează inventarierea patrimoniului R.A.S.P. Ploiești;

 • 10. asigura valorificarea rezultatelor inventarierii patrimoniului;

 • 11. organizează, urmărește si răspunde in legătură cu reflectarea in expresie baneasca a bunurilor mobile si imobile, a tuturor bunurilor cu potențial economic, a disponibilităților bănești, a titlurilor de valoare, a datoriilor si creanțelor Regiei, precum si mișcările si modificările intervenite in urma operațiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile si rezultatele obținute prin acestea;

 • 12. asigura asistenta de specialitate la negocierea contractelor si angajeaza regia la încheierea de contracte;

 • 13. participa la elaborarea documentației de stabilire, modificare/ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciile prestate de Regie;

 • 14. informează conducerea Regiei asupra tuturor problemelor de natura economica si/sau financiara ce rezulta din derularea operațiunilor economico-financiare, contractuale, cele privind tarifele, precum si asupra realizărilor economico-financiare ale Regiei, evaluarea riscurilor si propuneri de masuri de diminuare a acestora;

 • 15. efectuează controlul financiar preventiv care are ca scop sa asigure respectarea stricta a legii in utilizarea fondurilor, identificarea si eliminarea cheltuielilor care nu sunt necesare, oportune si preîntâmpinarea oricăror forme de risipa;

 • 16. asigura analiza balanțelor de verificare întocmite lunar pe care le semnează;

 • 17. participa la auditarea si/sau controlul activitatii financiar-contabile a Regiei;

 • 18. întocmește "Notele explicative" la situațiile financiare anuale si "Raportul de gestiune al administratorilor”,verifica si transmite bilanțul contabil;

 • 19. răspunde de asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul biroului din subordine responsabilitățile si autoritatile;

 • 20. răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor si respectarea cerințelor legale in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • 21. angajeaza regia prin transmiterea declarațiilor prin semnătură electronica la ANAF si Ministerul Finatelor;

V- ' //

/ I

 • 22. răspunde de asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatireaysistșmelo^‘ de management integrat si managenentul riscurilor, implementate;

 • 23. răspunde de monitorizarea derulării activitatii serviciului privind realizarea'obiectivelor^si

îndeplinirea indicatorilor de performanta specifici activitatii financiar-contabile^ocumentata.T’X prin rapoarte periodice supuse analizei si aprobării Conducerii;                     \ A'oX

 • 24. răspunde de îndeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispîise7 de echipele de control sau de auditori si verifica modul in care acestea au fost îndeplinite de personalul din subordine;

 • 25. analizeaza și răspunde de modul cum au fost îndeplinite hotărârile Directorului si ale Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate, ce ii revin in competenta și propune spre aprobare Conducerii sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea acestora;

 • 26. coordonează contabilizarea stocurilor: materiile prime si materialele, investițiile, decontările cu furnizorii si conturile asimilate, impozitele si taxele locale, împrumuturile, veniturile si cheltuielile;

 • 27. verifica evidenta decontărilor cu bugetul statului privind TVA, impozitul pe profit si a impozitului pe venit;

 • 28. verifica evidenta decontărilor cu Bugetul Local a impozitelor si taxelor datorate pentru bunuri mobile si/sau imobile aflate in patrimoniul regiei sau deținute in administrare;

 • 29. monitorizează activitatea privind evidenta disponibilităților in lei/valuta, gestiunea si urmărirea garanțiilor bancare;

 • 30. întocmește bugetul de venituri si cheltuieli, rectifica, verifica si răspunde de încadrarea in sumele aprobate pe tipuri de activitati si/sau de costuri;

 • 31. raportează, periodic, Consiliului de Administrație si Directorului, pe baza de analiza, pe activitati si tipuri de costuri, încadrarea realizărilor comparativ cu prevederile aprobate;

 • 32. monitorizează realizarea politicii de investiții din punct de vedere al încadrării in sursele de finanțare aprobate;

 • 33. elaborează analize privind disponibilitățile bănești pentru susținerea financiara necesara desfășurării activitatii proprii Regiei si raportează Conducerii rezultatul acestora;

 • 34. aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor;

 • 35. propune spre analiza si aprobare Conducerii, oridecateori considera necesar, masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii, inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile;

 • 36. asigura instruirea personalului din subordine in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare privind derularea activitatii financiar - contabile, gestionarea si managementul riscurilor;

 • 37. analizeaza anual riscurile care împiedica atingerea obiectivelor, documentate prin rapoarte si elaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe care le transmite Conducerii in vederea avizării;

 • 38. urmărește si evalueaza progresele înregistrate in scopul realizării politicilor si obiectivelor Regiei, raportează anual gradul de respectare a cerințelor legale si de reglementare, transpunerea obiectivelor Regiei in activitatile realizate, stadiul de realizare al obiectivelor specifice, măsură in care au fost atinși indicatorii de performanta stabiliți;

 • 39. in urma analizei “efort-efect" si revizuirea riscurilor, propune anual, spre aprobare Conducerii necesarul de resurse umane, materiale si financiare (alocate din bugetul Regiei sau din bugetul local), in scopul derulării optime a activitatii, evitând dispersarea acestora in zone nerelevante pentru strategia de“dezvoltare a Regiei;

 • E. REPREZENTANT MANAGEMENT INTEGRAT - RMI

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Directorului

 • •  are in subordine Birou! Management Integrat

ART.23. Reprezentantul managementului integrat (RMI) are următoarele atribuții, si competente:

 • 1. asigura stabilirea, implementarea si menținerea sistemului de management acest scop va fi auditor intern autorizat in sistemul de management integrat (ca si sanatate si securitate in munca);


 • 2.  raportează managementului la cel mai inalt nivel despre funcționarea sistemului de management integrat si despre orice necesitate de îmbunătățire ;

 • 3.  coordonează auditurile de prima si secunda parte

 • 4.  urmărește funcționarea eficace si eficienta a sistemului de analize si de audit;

 • 5.  urmărește aplicarea acțiunilor corective;

 • 6.  asigura pregătirea organizației pentru recertificarea sistemului de management integrat si interfața cu organismele terte privind auditarea;

 • 7.  asigura promovarea, in cadrul Regiei, a conștientizării referitoare la cerințele clientilor si a cerințelor legale si de reglementare privind calitatea, protecția mediului si la sanatatea si securitatea ocupationala;

 • 8.  menține relația cu părțile externe in chestiuni legate de sistemului de management integrat

 • 9.  este subordonat si raportează nemijlocit directorului Regiei. Masurile luate de către reprezentantul managementului integrat pot fi schimbate sau invalidate numai de către directorul Regiei;

 • 10. are autoritatea sa dea instrucțiuni pentru rezolvarea problemelor referitoare la calitate, protecția mediului, sanatate si securitate ocupationala si sa aplice masuri corective, preventive si de îmbunătățire a sistemului de management integrat in toate compartimentele organizației;

 • 11. răspunde de monitorizarea derulării activitatii proprii biroului management integrat privind realizarea obiectivelor si îndeplinirea indicatorilor de performanta ;

 • 12. aplica masuri pentru imbunatatirea performantelor si pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor in activitatea biroului management integrat;

 • 13. propune spre analiza si aprobare Conducerii, oridecateori considera necesar, masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii (inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile) ce ii revin in competenta;

 • 14. verifica îndeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori;

 • 15. răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor si respectarea cerințelor legale in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • 16. răspunde de asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate;

 • 17. elaborează programe de instruire, pregătire si perfecționare a personalului din subordine in conformitate cu cerințele si necesitățile activitatii, le transmite responsabilului de resurse umane, in vederea analizei si aprobării Conducerii;

 • 18. răspunde de asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul biroului management integrat, responsabilitățile si autoritatile;

 • 19. răspunde de asigurarea unității de acțiune prin punerea de acord cu serviciile /birourile /compartimentele funcționale privind calitatea serviciilor lor, importanța îndeplinirii cerințelor cetățenilor/petenților ca și a standardelor și a reglementărilor aplicabile serviciului oferit si verificarea eficacității masurilor de management integrat inter-compartimentale.

CAPITOLUL VI

COMPARTIMENTELE FUNCȚIONALE :

 • A. ASISTENT MANAGER

Relații de colaborare si subordonare

a) Relații de colaborare:

• cu toate compartimentele funcționale din cadrul Regiei;

b) Relații de subordonare:

• se subordonează Conducerii Regiei

ART. 24. Asistentul manager are următoarele atribuții, răspunderi si competenta. 1. I



2.

 • 3.

 • 4.


 • 5.

 • 6.


- - — - - - - — —— — - - —’ -- -                  -------— "7 f— " ” “ " — - - — - -----[— —------Zp’|pr ț

primește persoanele romane sau străine, angajați ai organizației sau reprezentanți aidiferitelo^ instituții publice, colaboratori, reprezentanți ai societăților comerciale care vin in contact cu directorul Regiei in interes de serviciu;

asigura activitatile de protocol in cadrul întâlnirilor, in conformitate cu cerințele zilnice; recepționează, preia si transmite mesajele telefonice la timp, in mod corect și complet; primește corespondenta (trimisa prin posta, electronic sau fax), o evidențiază in registrul de corespondenta, o prezintă directorului Regiei si o distribuie personalului caruia i-a fost repartizata;

elaborează programele de audiente pentru cetateni si asigura evidenta acestora;

expediază corespondenta elaborata de personalul Regiei, prin posta, electronic sau fax, după caz;

 • 7.  păstrează și utilizează ștampilele Regiei, conform prevederilor legale si de reglementare in vigoare;

 • 8.  asigura, după caz, tehnoredactarea de note interne, scrisori, răspunsuri la scrisori, precum si multiplicarea materialelor la solicitarea Directorului;

 • 9.  asigură evidenta si arhivarea documentelor, dosarelor si înregistrărilor Directorului;

 • 10. răspunde de asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate, in activitatea proprie;

 • 11. aplica masuri corective pentru dispariția disfunctionalitatilor si masuri preventive pentru îmbunătățire si reducerea șanselor de apariție a riscurilor specifice activitatii proprii;

 • 12. răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor cuprinse in Declarația si angajamentul Directorului si respectarea cerințelor legale si de reglementare in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • 13. difuzează șefilor de birouri/servicii/compartimente din cadrul R.A.S.P, atunci când este cazul, decizii, note interne, proceduri, instrucțiuni de lucru;

 • 14. urmărește documentele interne daca sunt înregistrate, semnate si stampilate înainte de a fi expediate;

 • 15. realizează “agenda directorului” constând in programarea ședințelor, a diverselor întâlniri, efectuarea de rezervări;

 • 16. pastreaza confidențialitatea cu privire la problemele de serviciu în cadrul vehiculării informațiilor prin orice mijloace;

 • 17. îndeplinește recomandările, masurile corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori privind activitatea proprie;

 • 18. răspunde de modul cum au fost îndeplinite hotărârile Directorului si ale Consiliului de Administrație privind activitatea proprie.

B. BIROUL JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE SI URMĂRIRE CONTRACTE : Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale din cadrul Regiei;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

ART.25. Biroul Juridic - Contencios, Achiziții Publice si Urmărire Contracte are următoarele atribuții:

 • 1.  asigura asistența de specialitate conducerii Regiei, precum si tuturor birourilor/compartimentelor/serviciilor din cadrul R.A.S.P. Ploiești;

 • 2.  asigura interpretarea si informarea unitara a dispozițiilor legale/problemelor juridice cu care este sesizat sau pe care le initiaza, la nivelul birourilor/compartimentelor/serviciilor Regiei;

 • 3.  susține interesele si apara drepturile R.A.S.P. Ploiești, conform legii, în fata instanțelelor de judecată sau celor de arbitraj, in cauzele în care este implicata aceasta;


  4.


  5.


  6.


  • 7.

  • 8.

  9.


ii reprezintă R.A.S.P. Ploiești, pe bază de delegare/imputernicire, în dome^gle! activitate în fața instanțelor judecătorești, arbitrale, a altor organe jurisdicțion puterii sau administrației de stat, organe de urmărire penală, cabinete notarial raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, protejând drepturile și interese condițiile legii;

depune toate diligentele pentru protejarea intereselor Regiei in fata instanțelor judecătorești, in exercitarea atribuțiilor de reprezentare a interesului R.A.S.P. Ploiești, in conformitate cu legislația in vigoare;

in litigiile in fata instanțelor judecătorești in care R.A.S.P. Ploiești are calitate procesuala, obligația de reprezentare si diligenta a consilierului subzista pana la investirea cu formula executorie a hotărârii judecătorești definitive si irevocabile pronunțate in dosarul respectiv; avizează actele cu implicații juridice, din punct de vedere al legalității conținutului;

participă la pregătirea și negocierea contractului colectiv de muncă, în condițiile legii; răspunde de legalitatea avizelor date asupra măsurilor ce urmează a fi luate de conducerea Regiei, precum si de legalitatea punctelor de vedere exprimate in scris în legătură cu aspectele legale asupra carora este sesizat/se autosesizeaza;

 • 10. promovează, cu avizul conducerii, cereri de chemare in judecata si alte cereri solicitate si justificate cu acte de personalul/responsabilii de procese din cadrul compartimentelor/birourilor/serviciilor;

 • 11. prelucrează normele legale cu caracter normativ, la solicitarea conducerii sau șefilor compartimentelor/birourilor/serviciilor in scopul cunoașterii și corectei aplicări a acestora de către salariații Regiei;

 • 12. semnalează eventualele deficiențe in aplicarea dispozițiilor legale constatate în activitatea desfasurata de R.A.S.P si propune măsuri de remediere și prevenire a unor astfel de deficiențe;

 • 13. urmărește, in măsură in care este sesizat, aplicarea corectă a legislației în activitatea Regiei și propune masurile corective în cazul în care se constată abateri;

 • 14. realizează orice lucrări cu caracter juridic rezultate din acte normative sau dispuse de conducerea Regiei;

 • 15. gestionează si pastreaza publicațiile de specialitate în domeniu (Monitorul Oficial, legislație, practică judiciară, literatură de specialitate etc.) repartizate;

 • 16. îndruma si instruiește personalul din subordine privind asimilarea si abordarea conceptului de gestionare a riscului cat si atitudinea fata de risc;

 • 17. conlucrează ierarhic cu personalul subordonat si verifica modul in care se aduc la îndeplinire atribuțiile si competentele personalului din subordine;

 • 18. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

 • 19. verifica îndeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori, in domeniul propriu de activitate;

 • 20. analizeaza și răspunde de modul cum au fost îndeplinite deciziile directorului regiei si hotărârile Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera necesare pentru realizarea obiectivelor nefinalizate, ce ii revin in competenta;

 • 21. răspunde de monitorizarea derulării activitatii proprii privind realizarea obiectivelor si îndeplinirea indicatorilor de performanta planifica anual activitatile pentru realizarea obiectivelor specifice activitatii proprii, cu termene si responsabilități pentru ducerea Ia îndeplinire a acestora, urmărește si evalueaza periodic progresele înregistrate in scopul realizării politicilor si obiectivelor Regiei;

 • 22. analizeaza anual riscurile care împiedica atingerea obiectivelor, documentate prin rapoarte si elaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe care le transmite Conducerii in vederea avizării;

 • 23. analizeaza anual gradul de respectare a cerințelor legale si de reglementare, transpunerea obiectivelor Regiei in activitatile realizate, stadiul de realizare al obiectivelor specifice, măsură in care au fost atinși indicatorii de performanta stabiliți, documentata prin raport;

 • 24. asigura confidențialitatea informațiilor juridice care au caracter secret, conform legii;

 • 25. întocmește apararea cauzelor, întocmind in acest caz: întâmpinare, nota de probatorii, obiectiuni la rapoartele de expertiza, concluzii scrise. De asemenea, are obligația sa solicite documentele de la toate compartimentele regiei in timp util, sa conspecteze dosarele aflate in arhiva instanțelor si sa asigure evidenta acestora si a termenelor de judecata;



  inițierea procedurii de atribuire;

  stabilirea criteriilor de calificare, selecție si atribuire; publicarea anunțurilor de intenție, participare si de atribuire; evaluarea ofertelor;

  garanția de participare, garanția de buna execuție.


 • 26. declara si motivează caile de atac in termenele prevăzute de lege;

 • 27. întocmește cereri de chemare in judecata, in baza referatului aprobat^Jf^ntaț?_-de.z<?x7 compartimentul de specialitate;

 • 28. colaborează la întocmirea proiectelor de hotarari, a regulamentelor, instrucțiunilor cu caracter normativ elaborate de birourile/compartimentele/serviciile din cadrul Regiei;

 • 29. avizeaza deciziile de încadrare, acte adiționale, delegări, detasari, preavize, suspendarea contractelor de munca, încetarea contractelor de munca sau de reîncadrare a personalului precum si deciziile de sancționare;

 • 30. formulează răspunsuri cererilor pe linie de contencios administrativ;

 • 31. răspunde de lansarea, derularea și finalizarea procedurilor de achiziții publice de produse, servicii și lucrări, în conformitate cu actele normative ce reglementează activitatea de achiziții publice si face propunerile de validare a rezultatelor;

 • 32. asigura respectarea cerințelor legale si de reglementare in ceea ce privește:

>

>

>

>

>

 • 33. propune conducerii, spre aprobare, componenta comisiilor de evaluare si adjudecare a ofertelor;

 • 34. participă în comisiile de evaluare a ofertelor sau atribuirea contractelor de achiziții publice, în comisiile de recepție a bunurilor achiziționate, de recepție la terminarea lucrărilor și la recepția finală, după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor;

 • 35. asigura evitarea apariției unor situații de natura sa determine existenta unui conflict de interese si/ sau manifestarea concurentei neloiale, asa cum sunt definite de actele normative;

 • 36. asigura eficienta utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziție publica;

 • 37. elaborează programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților si priorităților comunicate prin referate de către compartimentele funcționale, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare;

 • 38. elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire sau, in cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

 • 39. îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, conform actelor normative in vigoare;

40.organizează efectuarea studiului pieței si constituirea bazei de date cu privire la furnizori, executanti sau prestatori, potențiali si acceptați, al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor, lucrărilor sau serviciilor pe care Regia intenționează sa le achiziționeze;

 • 41. elaborează note justificative, conform cerințelor legale,;

 • 42. utilizeaza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizițiilor directe;

 • 43. constituie si pastreaza dosarul achiziției publice pentru fiecare contract de achiziție publica atribuit, pe toata durata în care contractul produce efecte juridice;

 • 44. elaborează, ulterior încheierii contractelor de achiziție publica, rapoartele, fisele si documentele care trebuie înaintate, conform prevederilor legale, la ANRMAP, Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Generala a Finanțelor Publice;

 • 45. asigura analiza si monitorizarea derulării proceselor de achiziții;

 • 46. monitorizează derularea contractelor pana la recepția finala, pe baza informațiilor de la compartimentele de specialitate din Regie si informează conducerea, periodic, privind respectarea disciplinei contractuale.

 • 47. participa la întocmirea Regulamentului de Organizare si Funcționare, Regulamentului Intern si Contractului Colectiv de Munca ale Regiei;

 • 48. răspunde de asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate, in domeniul propriu de activitate.


 • C. BIROUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV,

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu toate compartimentele funcționale din

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează conducerii Regiei

ART.26. Biroul Resurse Umane, Administrativ, Protecția Muncii si PSI are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

 • 1.  urmărește și asigura aplicarea corectă a reglementărilor legale în vigoare referitoare la încadrarea, salarizarea și promovarea personalului din Regie;

 • 2.  asigura organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si asigură secretariatul comisiilor de concurs (anunțuri, bibliografii, decizii, procese verbale, primire si verificare dosare angajare);

 • 3.  participa la elaborarea structurii organizatorice a Regiei - organigrama și statului de funcții care vor fi înaintate spre semnare conducerii, avizare Consiliului de Administrație si ulterior spre aprobare Consiliului Local;

 • 4.  întocmește contractele individuale de munca ale salariatilor si orice acte prin care se completează, modifica sau inceteaza acestea (decizii, acte adiționale, preavize, delegări, detasari, anexe, etc);

 • 5.  tine evidenta contractelor individuale de munca si a modificărilor acestora;

 • 6.  tine evidenta si comunica salariatilor aspecte legate de drepturile de personal prevăzute in legislația in vigoare si in Contractul Colectiv de Munca (ca exemplu sporurile de salariu, zilele de concediu,etc);

 • 7.  întocmește contracte de munca cu timp parțial si tine evidenta speciala prevăzută de lege a persoanelor angajate cu contracte de munca cu timp parțial;

 • 8.  elaborează proiecte de decizii privind numirea/eliberarea, modificarea sau suspendarea raportului de serviciu/muncă, sancționare pentru personalul Regiei;

 • 9.  înregistrează in termen actele prevăzute de lege la Direcția Județeană de Munca Ploiești sau Inspectoratul Teritorial de Munca Ploiești;

 • 10. întocmește documentele necesare pensionarii personalului R.A.S.P. Ploiești conform cerințelor legale in vigoare ;

 • 11. întocmește adeverințe de venituri si sporuri pentru foști salariati;

 • 12. asigura întocmirea, completarea permanentă, pastrarea și evidența dosarelor profesionale ale tuturor angajatilor Regiei;

 • 13. verifica foile colective de prezenta ale salariatilor si întocmește pontajul general - lunar;

 • 14. asigura elaborarea fișelor postului pentru toate funcțiile din structura de personal, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al regiei, in colaborare cu șefii serviciilor/birourilor/ compartimentelor;

 • 15. acordă asistența de specialitate șefilor de birouri/servicii și salariaților regiei pentru aplicarea corectă a legislației în vigoare;

 • 16. elaborează documentația privind programarea concediilor de odihnă pentru salariații regiei, o supune aprobării Directorului și urmărește modul de efectuare sau reprogramare a acestor concedii;

 • 17. urmărește transmiterea declarațiilor de avere si interese ale directorului regiei si membrilor Consiliului de Administrație (conform cerințelor legale in vigoare) la A.N.I. București;

 • 18. participa la întocmirea Regulamentului de Organizare si Funcționare, Regulamentului Intern si Contractului Colectiv de Munca ale regiei;

 • 19. răspunde, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor cuprinse in Declarația si angajamentul directorului si respectarea cerințelor legale si de reglementare in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationale;

 • 20. răspunde de asigurarea menținerii integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managenentul riscurilor, implementate in domeniul propriu de activitate;

 • 21. asigura cunoașterea si aplicarea politicii, responsabilitățile si atribuțiile privind securitatea si sanatea in munca, situații de urgenta, aparare împotriva incendiilor;

 • 22. asigura conștientizarea aspectelor legate de securitate si sanatate in muncâ^ituafjV/deZ'

urgenta, aparare împotriva incendiilor si face propuneri de imbunatatire; Wo4           /

 • 23. elaborează și actualizeaza pianul de prevenire și protecție;

elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglemenWiroF4deZgZ securitate și sanatate în munca, situații de urgenta, aparare împotriva incendiilor^i^ăhd^^ seama de particularitățile activităților și ale regiei, precum și ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;

 • 24. propune atribuții și răspunderi în domeniul securității și sanatatii in munca, situații de urgenta, aparare împotriva incendiilor, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fisa postului, cu aprobarea angajatorului;

 • 25. verifica cunoașterea și aplicarea de către toți lucratorii a masurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității si sanatatii in munca, situații de urgenta, aparare împotriva incendiilor;

 • 26. întocmește necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucratorilor în domeniul securității și sanatatii în munca, situații de urgenta, aparare împotriva incendiilor si elaborează programul de instruire-testare la nivelul organizației;

 • 27. asigura întocmirea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent și asigurarea ca toti lucratorii să fie instruiți pentru aplicarea lui;

 • 28. stabilește zonele care necesita semnalizare de securitate și sanatate în munca situații de urgenta, aparare împotriva incendiilor, precum si tipul de semnalizare necesar și amplasarea acestora;

 • 29. asigura evidenta meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifica, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

 • 30. asigura evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare si/ sau care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;

  a aparaturii de instalații pentru


 • 31. monitorizează funcționarea sistemelor și dispozitivelor de protecție, măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor controlul noxelor în mediul de muncă;

  semnalizare de


 • 32. verifica starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare,

urgenta, precum și a sistemelor de siguranța;

 • 33. informează Directorul, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de munca și propune masuri de prevenire și protecție;

 • 34. identifica echipamentele individuale de protecție necesare pentru posturile din organizație și întocmește necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție;

 • 35. elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucratorii din organizație;

 • 36. urmărește realizarea masurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

 • 37. colaborează cu lucratorii și/sau reprezentanții lucratorilor, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;

 • 38. actualizeaza planul de avertizare, planul de protecție și prevenire și a planul de

evacuare;

 • 39. efectuează activitati legate de supravegherea stării de sanatate a lucratorilor în conformitate cu cerințele legale in vigoare;

 • 40. asigura relații din proprie inițiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul sanatatii si securității ocupationale;

 • 41. analizeaza rezultatele monitorizării periodice a activitatii administrative si propune Conducerii masuri de optimizare ;

 • 42. asigura aprovizionarea cu rechizite, materiale necesare pentru întreținere si alte materiale in vederea executării reparațiilor din regie ;

 • 43. urmărește respectarea aplicării cerințelor legale referitoare la confecționarea ștampilelor, folosirea si evidenta acestora in colaborare cu Biroul Financiar Contabilitate si consilierul juridic;

 • 44. monitorizează derularea contractelor privind alimentarea cu apa, energie electrica, energie termica si canalizare si asigura continuitatea prin masuri privind reparația si mentenanta instalațiilor, urmărește executarea lor si participa la recepții;


 • 45. participa la inventarierea periodica, casarea mijloacelor fixe si a obiectelor (

 • 46. monitorizează (cantitativ si calitativ) derularea contractelor privind î

compartimentelor funcționale cu necesarul de resurse materiale aprobat prin emiterea comenzilor si a bonurilor de consum si participare la recepții;          __

 • 47. coordonarea activitatii arhivarului, privind întocmirea a nomenclatorului arhivistic, verificarea și confirmarea acestuia de Arhivele Statului, verificarea și preluarea documentata a înregistrărilor de Ia compartimentele funcționale, asigurarea evidentei din depozitul de arhiva, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare specifice;

 • 48. monitorizează periodic încadrarea in resursele aprobate a cheltuielilor privind convorbirile pe baza abonamentelor de telefonie mobile si linii directe, consumurile de apa, energie termica si electrica;

 • 49. coordonează derularea activitatii de curierat, secretariat, înregistrarea si repartizarea documentelor interne si externe, comunicarea operativa cu toate compartimentele funcționale ale Regiei prin centrala telefonica prin personal specializat;

 • 50. asigura curățenia la sediul regiei prin personal specializat.

 • D. SERVICIUL APA CANAL

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

 • •  are in subordine Biroul Epurare Ape Uzate

ART.27. Serviciul Apa Canal are următoarele atribuții:

 • 1.  monitorizează si verifica permanent respectarea prevederilor din contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare ;

 • 2.  urmărește si verifica respectarea prevederilor Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Ploiești;

 • 3.  urmărește elaborarea documentației autorizațiilor si contractelor necesare pentru administrarea patrimoniului STEP, prin îndrumare, verificare si avizare a tuturor înregistrărilor elaborate;

 • 4.  asigura baza de date tehnice necesare elaborării documentației privind stabilirea si ajustarea tarifelor pentru epurarea apelor uzate ;

 • 5.  asigura si urmărește permanent:

 • •  derularea activitatii de colectare si epurare a apelor uzate, documentat prin rapoarte periodice supuse analizei si aprobării Conducerii:

 • •  respectarea prevederilor Protocolului privind preluarea patrimoniului si a Convenției privind deversarea apelor uzate din rețeaua publică de canalizare a municipiului Ploiești;

 • •   respectarea cerințelor de licențiere si autorizare;

 • •   monitorizarea derulării contractelor încheiate in scopul colectării și epurării apelor uzate si administrarea STEP;

 • •   organizarea, coordonarea si monitorizarea derulării activității în sistemul de tratare a apelor uzate la parametrii calitativi și cantitativi conform cerințelor din actele de reglementare;

 • •  elaborarea, modificarea și actualizarea Regulamentul de exploatare al STEP si verificarea aplicării acestuia;

 • 6. pune in aplicare si urmărește respectarea prevederilor Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Ploiești, in scopul asigurării exigentelor consumatorilor pe întreaga durata a exploatării;

 • 7. exercita coordonarea si controlul calitatii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, obiect al contractului de concesiune;

 • 8. analizeaza si promovează programele anuale de investiții din Fondul de lucrări si fondurile proprii ale concesionarului;

 • 9. monitorizează si controlează periodic modul de realizare a indicatorilor de performanta prevazuti in licența operatorului si regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si-canalizare;


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI                            ff "S

li s/ î^îl \ i °/                     i

 • 10. primește si analizeaza rapoartele tehnice si financiare conform Contractului dekG^nceș'igpW/ privind activitatea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, si propunâ°iftș^®W|/ îmbunătățire;

 • 11. urmărește permanent aplicarea si respectarea de către concesionar a obligațiilor stalsMâ^prrn^oe' contract si a cerințelor legale si de reglementare in domeniul serviciilor publice de alimentarei apa si canalizare, in scopul asigurării exigentelor consumatorilor pe întreaga durata a exploatării;

 • 12. verifica, când este necesar, documentația de modificare si ajustare a tarifelor, in conformitate cu prevederile contractului de concesiune ;

 • 13. asigura interfața intre operator si Consiliul Local in cadrul Comitetului de Coordonare;

 • 14. monitorizează si controlează permanent menținerea in exploatare normala a întregului sistem public de alimentare cu apa si de canalizare, inclusiv realizarea de reparații si intervenții la apariția unor avarii, incidente sau defecțiuni, documentate prin rapoarte supuse analizei si avizării șefului ierarhic;

 • 15. monitorizeaza implementarea proiectelor de investiții generate de contractul de concesiune privind serviciul public de alimentare cu apa potabila si de canalizare in municipiul Ploiești, si corelarea acestora cu celelalte programe ale Consiliului Local si cu nevoile populației, documentata prin rapoarte supuse analizei si avizării șefului ierarhic;

 • 16. întocmește documentația de specialitate pentru realizarea proiectelor de hotarare a Consilului Local, în cadrul contractului de concesiune; ajustarea tarifelor, programul de investiții al operatorului, elaborarea, modificarea, actualizarea regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare;

 • 17. contribuie la formarea unui comportament civilizat al cetățenilor orientat către menținerea rețelelor de apa si de canalizare Ia nivelul de funcționare optim;

 • 18. primește (in regim controlat), analizeaza, verifica in teren (daca este cazul) si soluționează cererile, sesizările si reclamatiile privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, documentate prin note de constatare;

 • 20. monitorizează relația cu cetățenii prin centralizarea situației sesizărilor scrise si a audientelor;

 • 21. informează asupra masurilor luate de municipalitate in domeniul asigurării alimentarii cu apa potabila a localității si canalizării;

 • 22. evalueaza periodic calitatea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare pe baza informațiilor culese de la cetateni si din sistemele de monitorizare;

 • 23. respecta si îndeplinește sarcinile si obligațiile ce revin din implementarea, menținerea si imbunatatirea sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala;

 • 24. colaboreaza permanent cu Biroul Dispecerat si Monitorizare Sesizări prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (împreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați.

 • E. BIROUL EPURARE APE UZATE

Relații de colaborare si subordonare

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Serviciului Apa Canal si conducerii Regiei

ART.28. Biroul Epurare Ape Uzate are următoarele atribuții:

 • 1. asigura permanent derularea, coordonarea si controlul activitatii de exploatare a STEP in regim de continuitate, funcționarea si întreținerea instalațiilor, construcțiilor, utilajelor si echipamentelor aferente;

 • 2.  asigura utilizarea raționala a utilităților si materialelor tehnologice necesare in derularea optima a activitatii;

 • 3. asigura controlul si monitorizarea procesului de epurare a apelor uzate, documentat prin rapoarte supuse analizei si aprobării șefului ierarhic;

 • 4.  asigura întocmirea bazelor de date necesare monitorizării si gestionarii calitatii apei epurate;


  5.


  6.

  • 7.

  • 8.


  9.


organizează colectarea reziduurilor reținute de grătarele statiei si transportițhWr lăl>fărri' ecologica a orașului;                                                              oC?l

asigura depozitarea, evacuarea si valorificarea nămolului provenit din procesul d^ebtii^rfe;\ monitorizează cantitativ deversările produselor rezultate din vidanjare;                '

asigura execuția de vidanjari ale puțurilor absorbante la populație, instituții publice sPagenti economici;

gestionează si urmărește rezolvarea situațiilor de criza, a incidentelor si a alertelor la STEP;

 • 10. îndeplinește responsabilitățile stabilite prin Autorizațiile de gospodărire a apelor si de mediu;

 • 11. asigura continuitatea procesului de epurare la parametrii claitativi si cantitativi conform cerințelor din actele de reglementare;

 • 12. urmărește efectuarea lucrărilor prevăzute in :

P programul de mentenanta al echipamentelor din STEP ;

V programul de întreținere utilaje ;

si asigura condițiilor necesare respectării acestora si diminuării riscurilor de neindeplinire ;

 • 13. colaborează permanent cu Biroul Dispecerat si Monitorizare Sesizări prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora.

 • F. BIROUL ILUMINAT PUBLIC

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează : Conducerii Regiei

ART.29. Biroul Iluminat Public are următoarele atribuții:

 • 1. asigura permanent gestionarea si monitorizarea derulării Contractului de Delegare al Serviciului de Iluminat Public din municipiul Ploiești, conform cerințelor legale si de reglementare in vigoare;

 • 2.  asigura controlul calitatii si continuității serviciului de iluminat public de către operatori;

 • 3.  propune, spre aprobare, autoritatii administrației publice locale, programul anual de investiții al serviciului de iluminat public si urmărește realizarea obiectivelor cuprinse in programul anual aprobat;

 • 4. elaborează, in conformitate cu cerințele legale si de reglementare, si supune spre aprobare autoritatii administrației publice locale regulamentul serviciului de iluminat public;

 • 5.  elaborează specificațiile tehnice pentru documentația de atribuire, privind delegarea, prin concesiune, a serviciului de iluminat public;

 • 6. gestionează, monitorizează si urmărește respectarea clauzelor contractuale cuprinse in contractul de delegare a serviciului;

 • 7.  analizeaza rapoartele prezentate periodic de operator privind controlul calitatii serviciului, de realizare a indicatorilor de performanta pentru serviciul de iluminat public si propune masuri pentru eliminarea aspectelor negative;

 • 8.  comunica periodic datele solicitate de autoritatile de reglementare competente;

 • 9.  monitorizează implementarea proiectelor de investiții privind sistemul de iluminat public ;

 • 10. elaborează prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul regiei sau din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor si a programelor investitionale de a căror monitorizare este răspunzător;

 • 11. monitorizează si controlează starea tehnica si modificările patrimoniului public al sistemului de iluminat public, conservarea si dezvoltarea patrimoniului public, inclusiv realizarea planului anual de întreținere si reparații, intervenții, soluționarea avariilor, incidentelor sau defecțiunilor;

 • 12. participa la acțiunea de inventariere periodica si recepție a sistemului de iluminat public;

 • 13. colaborează cu operatorul serviciului de iluminat public in vederea eliberării avizelor de amplasament aferente rețelei de iluminat public;

 • 14. monitorizarea contractului de furnizare energie electrica pentru alimentarea Sistemului de Iluminat Public din municipiul Ploiești, (inclusiv efectuarea in fiercare luna a citirii contorilor de energie electrica împreuna cu reprezentanții SC Electrica);

 • 15. asigura monitorizarea contractului de prestări servicii pentru asistenta tehnica siks^ițyiâe ceasurilor publice;

 • 16. planifica si monitorizează activitati de iluminat ornamental (periodic);

 • 17. planifica si monitorizează derularea contractelor de execuție a focurilor de artificii;

 • 18. asigura alimentarea cu energie electrica a instalațiilor necesare pentru manifestările care au loc la Sala Sporturilor, Parcul Nichita Stanescu, Statuia Mihai Viteazul, Parc Aurora Vest;

 • 19. creeaza, intretine si actualizeaza baza de date privind calitatea serviciilor (sesizări ale consumatorilor, abateri de la parametrii de lucru prestabiliți, abateri de facturare, etc) analiza cauzelor si formularea masurilor pentru eliminarea abaterilor;

 • 20. desfasoara activitati de relații cu publicul si colaborează, permanent, cu reprezentanții Dispecerat si Monitorizare Sesizări prin identificarea sesizărilor specifice activitatii

  7

  li



  inclusiv


  Biroului proprii,


constatate in teren (împreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați;

 • 21. Verificarea si certificareafprivind realitatea, legalitatea si regularitatea) lucrărilor supuse decontării si confirmarea încadrării valorilor in sumele alocate.

 • G. COMPARTIMENTUL DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

Art.30. Compartimentul Domeniul Public si Privat are următoarele atribuții:

 • 1. monitorizează si urmărește derularea contractuala a activitatilor edilitar -gospodărești delegate

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SA :

 • •   întreținere si amenajare a parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor si a zonelor verzi din municipiul Ploiești;

 • •   asigurarea întreținerii si mentenantei spatiilor publice date in administrare (prin activitati de reparații curente);

 • •   realizarea programelor de investiții aprobate;

 • 2. asigura controlul privind realizarea indicatorilor de performanta prevazuti in Regulamentul de organizare si funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 • 3. urmărește respectarea Regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 • 4. exercita controlul si monitorizarea calitatii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, in scopul asigurării exigentelor cetățenilor pe întreaga durata a delegării gestiunii;

 • 5. asigura, menține si actualizeaza datele de identificare ale operatorului serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 • 6. analizeaza rapoartele transmise de operator privind desfasurarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, asigurarea parametrilor de performanta si imbunatatirea acestora prin masuri specifice;

 • 7. asigura supravegherea modului in care operatorii se achita de obligațiile stabilite prin contracte si prin reglementările legale in domeniul administrarea domeniului public si privat de interes local;

 • 8. analizeaza prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul Regiei sau din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor si a programelor investitionale de a căror monitorizare este răspunzător;

 • 9. elaborează, în cursul verificărilor cantitative,calitative si valorice a serviciilor prestate si/sau lucrărilor executate, documentele aferente deconturilor de cheltuieli certificate, supuse avizării/aprobării ordonatorului de credite;

 • 10. colaborează permanent cu Biroul Dispecerat si Monitorizare Sesizări prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (împreuna cu reprezentantul


operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si acestora de către factorii implicați;

 • H. BIROUL ÎNCĂLZIRE URBANA

Relații de colaborare si subordonare:

 • a)      Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale

 • b)     Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

ART.31. Biroul încălzire Urbana are următoarele atribuții:

 • I. monitorizează modul de respectare si de derulare a contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termica a municipiului Ploiești si a bunurilor aferente acestuia in concordanta cu prevederile Regulamentului serviciului aprobat de Consiliul Local;

 • 2.  propune spre aprobare autoritatii administrației publice locale programul anual de investiții a SACET si monitorizează periodic realizarea programului aprobat

 • 3. elaborează, in conformitate cu reglementarile-cadru emise de A.N.R.S.C., si supune spre aprobare autoritatii administrației publice locale următoarele:

 • •  regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica

 • •  caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica si pentru exploatarea SACET;

 • •  contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica, după caz;

 • 4.  monitorizează proiectele de investiții care privesc sistemul de alimentare cu energie termica, finanțate din fonduri publice;

 • 5. urmărește îndeplinirea clauzelor contractuale, pentru gestiunea delegata;

 • 6. comunica periodic datele solicitate de autoritatile de reglementare competente;

 • 7. elaborează si urmărește realizarea programului de contorizare a SACET;

 • 8. elaborează si actualizeaza formularele de raportare a calitatii, anexate la regulamentul serviciului de alimentare cu energie termica;

 • 9. analizeaza rapoartele prezentate periodic de operator privind controlul calitatii serviciului de alimentare cu energie termica ;

 • 10 monitorizează si evalueaza menținerea in exploatare normala a punctelor termice din municipiul Ploiești, documentat prin fise de constatare (in colaborare cu operatorul);

 • 11 monitorizează si evalueaza realizarea indicatorilor de performanta ai întregului sistem de alimentare cu energie termica;

 • 12 urmărește respectarea cerințelor legale si de reglementare privind Serviciul public de alimentare cu energie termica produsa centralizat cu privire ia modul de expîoatare si funcționare a punctelor termice ;

 • 13 verifica documentația de modificare/ajustare a tarifelor elaborata de operatorul serviciului de alimentare cu energie termica, in conformitate cu prevederile contractului de delegare prin concesiune a serviciului de alimentare cu energie termica ;

 • 14 colaborează permanent cu Biroul Dispecerat si Monitorizare Sesizări prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați.

 • I. BIROUL REȚELE, CONTORIZARE SI REPARTITOARE COSTURI

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

ART.32. Biroul Rețele, Contorizare si Repartitoare Costuri are următoarele atri butii $ ,        yy \

 • 1.  urmărește respectarea cerințelor legale si de reglementare privind Serviciul ^p.ubli^f^gj \ alimentare cu energie termica produsa centralizat cu privire la modul de e^pata^e^® lp funcționare a rețelelor de agent termic primar si secundar;

 • 2.  urmărește si asigura derularea contractelor de prestări servicii cu asociațiile d^xoprietări^X^y

privind :                                                                                             va

 • •  montajul si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru inCâteire7^ (repartitoare de costuri);

 • •  repartizarea lunara a costurilor si consumurilor pentru energia termica pentru încălzire ;

 • •   activitatea de service a repartitoarelor de costuri;

 • 3.  participa in comisiile de inventariere periodica si recepție a bunurilor proprii Regiei si ale sistemului de alimentare cu energie termica din municipiul Ploiești;

 • 4.  monitorizează implementarea de proiecte noi privind masurarea si repartizarea consumurilor din sistemul de alimentare cu energie termica (contorizare, repartitoare de costuri etc.);

 • 5.  colaborează permanent cu Biroul Dispecerat si Monitorizare Sesizări prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați.

 • J. SERVICIUL SALUBRITATE SI PROTECȚIA MEDIULUI

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

 • •   are in subordine Biroul Salubritate si Biroul Protecția Mediului.

ART.33. Serviciul Salubritate are următoarele atribuții:

 • 1.  asigura organizarea si monitorizarea funcționarii serviciului de salubrizare si activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației in municipiul Ploiești in conformitate cu cerințele legale si de reglementare;

 • 2.  elaborează si propune spre aprobare autoritatii administrației publice locale, după caz, specificații tehnice pentru documentațiile de atribuire a gestiunilor delegate prin concesiune si cerințele de reglementare privind serviciului de salubrizare si activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației in municipiul Ploiești;

 • 3.  urmărește permanent îndeplinirea clauzelor contractuale, pentru gestiunea delegata;

 • 4.  urmărește realizarea indicatorilor de performanta la Regulamentul serviciului de salubrizare in municipiul Ploiești;

 • K. BIROUL SALUBRITATE

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Serviciului Salubritate si Conducerii Regiei

ART.34. Biroul Salubritate are următoarele atribuții:

 • 1. asigura organizarea si monitorizarea funcționarii serviciului de salubrizare si activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației in municipiul Ploiești in conformitate cu cerințele legale si de reglementare;

 • 2. gestionează, monitorizează si urmărește permanent îndeplinirea clauzelor contractuale, pentru gestiunea delegata;


 • 3. urmărește respectarea Regulamentului de organizare si funcționare a servicii^^'de a municipiului;

 • 4.  exercita coordonarea, controlul si monitorizarea calitatii serviciului de salu asigurării exigentelor consumatorilor pe întreaga durata a exploatării;

 • 5. verifica documentele de modificare si ajustare a tarifelor si preturilor aferente se salubritate si prezintă Consiliului Local rapoarte in vederea aprobarii/avizarii lor in conformitate cu cerințele legale si de reglementare;

 • 6. asigura, menține si actualizeaza datele de identificare ale operatorului serviciului public de salubrizare;

 • 7. urmărește organizarea de către operator a sistemului de monitorizare a indicatorilor de performanta prevazuti in regulamentul serviciului de salubrizare, in vederea îndeplinirii acestora;

 • 8. analizeaza rapoartele transmise de operatori privind desfasurarea serviciului de salubrizare a municipiului, asigurarea parametrilor de performanta si imbunatatirea acestora prin lucrări specifice;

 • 9. asigura supravegherea modului in care operatorii se achita de obligațiile stabilite prin contracte si prin reglementările legale in domeniul salubrizării localităților;

 • 10. participa, împreuna cu reprezentanții Direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei, Ia realizarea inventarierii patrimoniului public aferent serviciului public de salubrizare;

 • 11. analizeaza rapoartele primite de la Operator privind îndeplinirea planurilor de mentenanta si reparații conform prevederilor contractuale pentru bunurile din sistemul public de salubrizare in municipiul Ploiești;

 • 12. monitorizează derularea proiectelor de investiții legate de modernizarea sau extinderea serviciului public de salubrizare;

 • 13. elaborează prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul regiei sau din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor si a programelor investitionale de a căror monitorizare este răspunzător;

 • 14. colaborează permanent cu Biroul Dispecerat si Monitorizare Sesizări prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (împreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați;

 • 15. verifica activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie care se executa prin 3 moduri: larvicidare, tratamente de sol, tratamente spațiale;

 • 16. verifica graficul de execuție cu numărul de perioade/etape dintr-un an ;

 • 17. verifica activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie la unitățile de invatamant;

 • 18. verifica operatorul daca are asigurat numărul necesar de utilaje si personal calificat;

 • 19. verifica operatorul de salubritate daca a făcut anunțuri prin mass-media cu programul de lucru (afișe): zona, data, ora si cine executa lucrarea;

 • 20. verifica amplasamentele si locațiilor stațiilor de intoxicare care trebuie sa fie etichetate corespunzător;

 • 21. verifica, prin sistem GPS, daca operatorul de salubritate a realizat traseele de lucru pe care le parcurge fiecare mijloc de transport de la momentul începerii execuției serviciilor pana la finalizarea acestora;

 • 22. verifica daca operatorul de salubritate a ridicat cadavrele de animale in termenul legal si semnează rapoartele de constatare a colectării cadavrelor de animale de pe domeniul public si a deșeurilor animaliere din gospodăriile populației.

I DIDHIII DDnTCCTIA MCnil tl III

ba            1 IW 1 UW j |/-\ IVII..MIVUVI

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Serviciului Salubritate si Conducerii Regiei

ART.35. Biroul Protecția Mediului are următoarele atribuții:

1. coordonează si implementează la nivel local programe de colectare selectiva a deșeurilor;

 • 2.   monitorizează activitatile de colectare selectiva a deșeurilor, transportul si eli Deseurile gestionate sunt: ambalaje, echipamente electrice si electronice, uleiu comestibile si deseurile de baterii si acumulatori;

 • 3.   monitorizarea sistemului integrat privind gestionarea deșeurilor provenite dir construire/desfiintare a construcțiilor de pe raza municipiului Ploiești;

 • 4.   emiterea autorizației privind colectarea, transportul si valorificarea deșeurilor reciclabile pe raza municipiului Ploiești;

 • 5.  gestionează întreaga baza de date privind deșeurile municipale;

 • 6.  desfasoara acțiuni de conștientizare a populației privind aspecte legate de protecția mediului, cu ocazia unor evenimente de referința pentru protecția mediului;

 • 7.   antrenează asociațiile de proprietari și studenții în acțiuni de curățenie și întreținere a blocurilor, spațiilor verzi aferente acestora și camerelor din campusul studențesc prin participare la concursurile “Cel mai frumos bloc” și “Cea mai frumoasă cameră studențească”;

 • 8.  participa saptamanal si de cate ori se impune la Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova pentru emiterea acordurilor, avizelor si autorizațiilor de mediu pentru activitatile generatoare de impact asupra mediului din județ;

 • 9.   raportează periodic, conform prevederilor legale situația gestiunii deșeurilor si transmite periodic situații:

 • •  anual către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, Registrul Poluantilor Emisi si Transferați( E-PRTR), cu referire la Statia de Epurare municipala;

 • • anual către Agenția pentru Proiecția Mediului Prahova, datele necesare evaluării dispersiei poluantilor atmosferici din municipiul Ploiești,;

 • •  anual către Agenția Naționala pentru Proiecția Mediului, realizarea Raportului National de Implementare a Strategiei CEE/ONU privind educația pentru dezvoltare durabila;

 • •  anual către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova informațiile referitoare Ia inventarul de emisii rezultate din activitatea RASP Ploiești;

 • • bianual datele centralizate de la ADPP, APA NOVA, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, Direcția de Sănătate Publică Prahova, Parcul Memorial „Constantin Stere,, , RATP, Direcția Tehnic-lnvestitii, pentru Planul Local de Acțiune pentru Mediu( PLAM) si Planul Regional de Acțiune pentru Mediu ( PRAM);

 • •  anual către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova chestionarele “Generarea si gestionarea deșeurilor";

 • 10. răspunde de întocmirea Harților strategice de zgomot pentru municipiul Ploiești si participa la evaluarea nivelului acustic urban;

 • 11. participa la Comisia Județeană de implementare a Strategiei județene de gestionare a deșeurilor;

 • 12. colaborează cu Primăria Municipiului Ploiești, Direcția Integrare Europeana, Ia implementarea de proiecte privind protejarea/ conservarea mediului urban;

 • 13. elaborează prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul regiei sau din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor si a programelor investitionale de a căror monitorizare este răspunzător;

 • 14. întocmește documentații in vederea obținerii următoarelor acte de reglementare:

modificarea/reactualizarea autorizației de mediu, pentru Centrul municipal de colectare DEEE-uri, uleiuri si grăsimi comestibile si baterii portabile; modificarea/reactualizarea autorizației de mediu si autorizației si avizului de gospodărire a apelor, pentru statia de epurare municipala;

 • 15. analizeaza, evalueaza si eliberează Acorduri de deversare a apelor uzate menajere provenite de la ageriți economici, in canalizarea municipala;

 • 16. monitorizează, pe baza datelor furnizate lunar de ANP, conformarea calitatii apei distribuite in rețeaua municipala si respectarea cerințelor legale;

 • 17. colaborează împreuna cu Inspectoratul Școlar Prahova la realizarea de acțiuni informativ -educative in școlile municipiului Ploiești;

 • 18. colaborează permanent cu Biroul Dispecerat si Monitorizare Sesizări prin identificarea sesizărilor specifice activitatii proprii, constatate in teren (împreuna cu reprezentantul operatorului), aplicarea de masuri in vederea soluționării operative si monitorizarea rezolvării acestora de către factorii implicați;

 • 19. Responsabilul cu protecția mediului are următoarele atribuții, responsabilități, competente:


 • a) solicită și obține actele de reglementare, potrivit reglementarilor legale in vigo^feg

 • b) respectă condițiile din actele de reglementare obținute;                        ;

 • c) nu pune in exploatare instalații ale căror emisii depășesc valorile limită stabilii^ p£iri4§^

de reglementare;

 • d) organizează structuri proprii specializate pentru protecția mediului când d^s

activități cu impact semnificativ asupra mediului;

 • e) asistă persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, punindu-le la

dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activităților ai căror titulari sunt, precum și prelevarea de probe;

 • f) asigură accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecție și control la instalațiile

tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și in spațiile sau in zonele aferente acestora;

 • g) realizează, in totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de

persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control;

 • h) se supune deciziei scrise de încetare a activității;

 • i) gestionează plățile pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta,

restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește";

 • j) asigură sisteme proprii de supraveghere a instalațiilor și proceselor tehnologice și pentru

automonitorizarea emisiilor poluante;

 • k) asigură evidența rezultatelor și raportează autorității competente pentru protecția mediului

rezultatele automonitorizării emisiilor poluante, conform prevederilor actelor de reglementare;

 • l) informează autoritățile competente, in caz de eliminări accidentale de poluanți in mediu sau

de accident major;

 • m) depozitează deșeurile de orice fel numai pe amplasamente autorizate in acest sens;

 • n) aplică măsurile de conservare stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecția

mediului pe suprafețele terestre și acvatice supuse unui regim de conservare ca habitate naturale pe care le gestionează precum și pentru refacerea ecologică a acestora;

 • o) asigură luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcțional.

M. BIROUL DISPECERAT, SESIZĂRI SI RELAȚII PUBLICE

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei;

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii regiei

ART.36. Biroul Dispecerat, Sesizări si Relații Publice are următoarele atribuții:

 • 1. primește, înregistrează si verifica operativ sesizările telefonice din partea cetățenilor, informează directiile/serviciile/agentii economici din subordinea Primăriei Municipiului Ploiești/ Consiliului Local Municipal, asupra necesității soluționării operative a problemelor aparute si monitorizează rezolvarea lor, aducand la cunoștința cetățenilor numărul de evidenta al sesizării cit si termenul estimativ de rezolvare ;

 • 2. asigura evidenta sesizărilor, solicitărilor de servicii si/sau intervențiilor telefonice in regim de urgenta primite de la cetateni, date despre autorii apelurilor, descrierea si domeniul problemelor, cauza care a creat problema, operatorul serviciului public răspunzător de rezolvarea acesteia sau spre care s-a redirectionat apelul in vederea rezolvării; răspunsuri care presupun reveniri sau confirmări de rezolvare din partea celui care a emis apelul; evidenta, in format elecronic, se afiseaza permanent prin intermediul rețelelor de intranet a Regiei si a Primăriei municipiului Ploiești;

 • 3. asigura , telefonic, consiliere cetățenilor constând in ghidarea si îndrumarea cetățenilor privind parcursul diverselor etape birocratice in vederea rezolvării problemelor semnalate si informează cetățenii privind masurile luate de municipalitate în domeniul serviciilor publice si/sau activitatile de interes general sau local;

centralizează apelurile telefonice in funcție de tipul sesizării, iar acestea sunt trarfsi^se/pno raportări zilnice/ saptamanale/ lunare/anuale directorului, primarului sau desemnate de către aceștia ;                                                            »

urmare apelurilor telefonice verifica disfunctionalitatile punctelor termice din municipMPlQiesti si transmite informații despre acestea celor interesați;

transmite imediat comunicatul privind by-pass-area apei uzate colectata in statia epurare(deversare in emisar), cat si cauzele producerii acestuia celor in drept; informează Primăria, conducerea si consilierul de comunicare ai Regiei despre avariile, evenimentele deosebite si/sau situațiile de urgenta aparute in prestarea serviciilor publice, masurile aplicate sau necesitatea adoptării masurilor operative de cei direct răspunzători; asigura legătură cu organele de politie, pompieri, salvare, politie locala atunci când este cazul; participa, in colaborare cu compartimentele funcționale ale Regiei, la evaluarea periodica a calitatii serviciilor publice pe baza monitorizării informațiilor culese de la cetateni.

 • 10. asigura activitatea de relații publice a instituției;

 • 11. asigura culegerea, prelucrarea, analiza si sintetizarea informațiilor privitoare la activitatea si imaginea Regiei;

 • 12. coordonează activitatea din domeniul audiențelor la conducerea regiei (înscriere în audiență, participare la audiență și consemnare în registru de audiente, emitere notă de audiență cu soluția propusă de conducător, înregistrare răspuns, urmărire acordare răspuns în termenul legal);

 • 13. participa la realizarea de acțiuni informativ - educative a cetățenilor din municipiul Ploiești;

 • 14. elaborează, editează si tipărește materiale informative privind activitatea Regiei, servicii oferite, modalitati de accesare a informațiilor (afișe, fluturași, broșuri, rapoarte anuale, etc);

 • 15. colaborează permanent cu birourile/serviciile/compartimentele pentru identificarea si centralizarea sesizărilor primite si rezolvate,pe domenii de activitate;

 • 16. verifica, prin sondaj, modul de soluționare a sesizărilor de către factorii implicați, in scopul creșterii satisfacției cetățenilor;

 • 17. colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conține informațiile ce se oferă cetățenilor;

 • 18. evidențiază și expediază răspunsuri la petițiile sosite on-line pe site-ul instituției,in colaborare cu cu serviciile /birourile/compartimentele de specialitate ;

 • 19. preia și înregistrează solicitările de informații de interes public

 • 20. oferă informații cetățenilor privind modalitatea de a obține documente (certficate, autorizații, avize, adeverințe) care intră în sfera de competență a R.A.S.P.PIoiesti;

 • 21. elaborează si da publicității raportul privind accesul la informațiile de interes public, raportul de activitate a! regiei si buletinul informativ cuprinzând informații de interes public privind activitatea instituției;

 • 22. colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate la reactualizarea bazei de date ce conține gradul de satisfacție al cetățenilor privind activitatea Regiei si a operatorilor monitorizați;

 • 23. coordonează activitatile derulate pentru pagina de web a instituției;

24.verifica in teren sesizările primite de la cetateni


4.


5.


6.


7.


8.

9.


N. BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul regiei

 • b) Relații de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii regiei

ART. 37. Biroul Financiar Contabilitate are următoarele atribuții:

 • 1.  asigura derularea activitatii financiar - contabile conform cerințelor legale si de reglementare in vigoare;

 • 2.  asigura întocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate obligatorii, respectiv: registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare, conform normelor elaborate de Ministerul Economiei si Finanțelor;


 • 3.  emite, contabilizează facturile de clienti si de furnizori cu urmărirea incasaril^/ol^ilo^>Jif\<0

termen a creanteior/datoriilor;                                                  s ASffiX? \ \

 • 4.  contabilizează stocurile, materiile prime si materialele, investițiile, decontările du'SmigggJW L,

conturile asimilate, impozitele si taxele locale, împrumuturile, veniturile si cheltuieK^            k?

 • 5. asigura evidenta decontărilor cu bugetul statului privind TVA, impozitul pe profit SK^^orea^a-^y^ lunar/trimestrial decontul de taxa pe valoare adaugata respectiv declarația privi

de plata privind impozitul pe profit;

 • 6.  derulează si monitorizează activitatea privind evidenta disponibilităților in lei/valuta, aflate in conturi Ia banei si in casierie ;

 • 7.  asigura evidenta deconturilor privind deplasările si a celor de aprovizionare;

 • 8.  elaborează si răspunde pentru întocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli, le rectifica, urmărește încadrarea in sumele aprobate si bugetare pe tipuri de activitati, de costuri;

 • 9.  raportează pe baza de analiza pe activitati si tipuri de costuri privind încadrarea realizărilor comparativ cu prevederile aprobate;

 • 10. monitorizează realizarea politicii de investiții din punct de vedere al încadrării in sursele de finanțare aprobate si a obiectivelor de investiții cuprinse in listele anuale;

 • 11. elaborează analize privind disponibilitățile bănești pentru susținerea activitatii financiare necesare desfășurării activitatii proprii Regiei;

 • 12. asigura gestiunea si urmărirea garanțiilor bancare, a altor titluri de valoare si a altor valori;

 • 13. derulează activitatii de incasari si plăti prin casierie ;

 • 14. derulează activitati privind disponibilitățile bănești si mișcarea acestora: transferuri bancare si rentabilizarea sub forma de depozite bancare, etc ;

 • 15. elaborează lunar balanța contabila de verificare si o supune spre analiza, verificare si semnare contabilului-sef;

 • 16. întocmește situațiile financiare anuale, notele explicative Ia situațiile financiare anuale si ‘'Raportul de gestiune a! administratorilor”, bilanțul contabil, contul de profit si pierderi, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, supus aprobării, verificării si avizării șefului ierarhic si Conducerii;

 • 17. elaborează anual declarația privind impozitul pe profit;

 • 18. participa la auditarea activitatii si a bilanțului;

 • 19. elaborează analize privind evoluția mișcărilor patrimoniale, a costurilor si a veniturilor pe tipuri de activitati si pe perioade;

 • 20. elaborează fundamentări - baza pentru negociere a tarifelor pornind de la costuri înregistrate si influente nefavorabile/favorabile;

 • 21. asigura evidenta veniturilor si a cheltuielilor înregistrate pe tipuri de activitati;

 • 22. elaborează statele de salarii, întocmește si depune declarația privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, asigura decontarea cu BASFS (Bugetul de asigurări sociale si fonduri speciale) respectiv BS (Bugetul statului) a obligațiilor ce decurg din remunerarea personalului;

 • 23. elaborează si transmite raportări către Institutul National de Statistica, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, avizate de șeful ierarhic ;

 • 24. asigura evidenta scriptica pentru inventarierea patrimoniului unitatii;

 • 25. asigura valorificarea rezultatelor inventarierii;

 • 26. asigura furnizarea, publicarea, pastrarea - după caz - a informațiilor cu privire la situația patrimoniului si rezultatele financiare obținute de Regie ;

 • 27. furnizează date de specialitate la negocierea contractelor;

 • 28. urmărește derularea din punct de vedere economic si financiar a contractului cu Primăria Municipiului Ploiești, conform clauzelor specifice;

 • 29. furnizează informații pentru întocmirea fundamentărilor de tarife si participa Ia negocierea lor cu autoritatile de reglementare in domeniu;

 • 30. răspunde de corectitudinea înregistrărilor efectuate in conturile din balanța contabila si corespondenta analiticelor cu contul sintetic ;

 • 31. informează șeful ierarhic asupra tuturor problemelor privind deficiente întâmpinate in derularea activitatii in vederea analizei si rezolvării lor.

 • 32. asigura întocmirea documentelor justificative pentru orice operațiune care afecteaza patrimoniul Regiei si înregistrarea, in contabilitate, a operațiunilor patrimoniale;

 • 33. participa la elaborarea fundamentărilor pentru stabilirea, modificarea/ajustarea^p^eturiijSr^g tarifelor pentru serviciile prestate de Regie;

 • 34. întocmește balanța lunara contabila.

O. COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO : Reiatii de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Reiatii de subordonare:

 • •  se subordonează Conducerii Regiei

ART. 38. Compartimentul Deservire Auto are următoarele atribuții:

 • 1.  organizează activitatea de exploatare, întreținere și reparare a mijloacelor de transport auto din dotare, monitorizează verificarea stării tehnice a acestora și remedierea deficiențelor constatate;

 • 2.  monitorizează periodic încadrarea in resursele aprobate a cheltuielilor privind transportul in interes de serviciu si după caz transportul mărfurilor cu autoturismele din dotare, analizeaza rezultatele si propune Conducerii masuri de optimizare;

P. COMPARTIMENT INFORMATIZARE :

Reiatii de colaborare si subordonare:

 • a) . Reiatii de colaborare:

 • •  cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Regiei

 • b) Reiatii de subordonare:

 • •   se subordonează Conducerii Regiei.

ART. 39. Compartimentul Informatizare are următoarele atribuții:

 • 1. instalează, menține și întreține calculatoarele din rețeaua locală administrată, în acord cu contractele de licențiere;

 • 2. creeaza si administrează conturile de utilizatori pe rețeaua locala si pe serverele de comunicații din Regie;

 • 3. asigura securitatea rețelei administrate și previne/rezolva situațiile de virusare a calculatoarelor din rețea, întreține și administrează rețeaua locală de calculatoare și echipamentele de conectare;

 • 4. intervine prompt in localizarea, izolarea, remedierea si restaurarea funcționării rețelei la parametrii maximi optimi;

 • 5. contribuie la extinderea rețelei locale asigurând integrarea noilor echipamentelor de calcul;

 • 6. coordoneaza/realizează activitatile de întreținere a echipamentelor din cadrul rețelei pe care o coordonează;

 • 7. consiliază și asista personalul din Regiei asupra modului de utilizare a software-lui, atat a celui destinat aplicațiilor locale cat si a celui dedicat serviciilor Internet, a diverselor programe deja instalate si funcționale;

 • 8. asigura asistenta software, pentru aplicațiile existente sau nou achiziționate în măsură competentelor sau contactează firmele specializate sau persoanele autorizate care au realizat aplicațiile respective;

 • 9. administrează securitatea domeniului local, prin gestionarea resurselor si a utilizatorilor;

 • 10. concepe si actualizeaza site-ul R.A.S.P ;

 • 11. colaborează cu personalul Compartimentului Informatizare din PMP pentru întreținerea soft-urilor dedicate, asigurând configurările hard și soft necesare instalării și funcționarii acestora;

 • 12. urmărește depanarea hardware a echipamentelor defecte împreună cu furnizorii de echipamente de calcul;

 • 13. instalează în rețeaua administrata, în colaborare cu furnizorii, dispozitive periferice specifice: scannere, inscriptoare de CD, imprimante etc.;


 • 14. elaborează specificațiile tehnice necesare elaborării documentațiilor de aj^it^ii/â /jg&gtru achizițiile de tehnica de calcul.

R. BIROUL MANAGEMENTUL INTEGRAT SI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI Relații de colaborare si subordonare:

 • a) Relații de colaborare:

 • •  cu celelalte birouri/servicii/compartimente funcționale si cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrație Publica si Primăriei municipiului Ploiești;

 • b) Relații de subordonare:

 • •   se subordonează Conducerii Regiei

ART. 40. Biroul Management Integrat si Implementarea Proiectului are următoarele atribuții:

 • 1. planifica, menține si dezvolta sistemul de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala la nivelul Regiei;

 • 2. monitorizează elaborarea, implementarea si actualizarea documentației sistemului de management integrat;

 • 3. verifica menținerea eficace a sistemului de management integrat prin audituri interne, recomanda acțiunile de corecție si îmbunătățire si supravegheeaza aplicarea acțiunilor corective si preventive;

 • 4. pune de acord cu serviciile/birourile/compartimentele implicate, pilotarea, verificarea eficacității masurilor de management integrat inter-compartimentale;

 • 5. asigura evaluarea periodica a realizării planurilor de obiective ale calitatii, mediului, sanatatii si securității ocupationale, a fiselor de neconformitati, rapoartelor de audit, rapoartelor de acțiuni corective, rapoartelor de acțiuni preventive si a altor 'înregistrări care cuprind informații privind conformitatea cu cerințele si satisfacția clientilor si a altor parti interesate si raportare către reprezentantul managementului integrat;

 • 6. elaborează planificarea auditurilor interne ;

 • 7. pregătește organizația si coordonează activitatea compartimentelor funcționale in vederea auditurilor de secunda/terta parte;

 • 8. asigura permanent consultanta privind aplicarea cerințelor legale si de reglementare privind sistemul de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala in toate serviciile/birourile/compartimentele organizației.

 • 9. răspunde de coordonarea implementării subprogramului, prelucrarea si managementul informațiilor și datelor statistice privind implementarea acestuia;

 • 10. întocmește, în cursul verificărilor, documentele aferente dosarelor deconturilor de cheltuieli certificate, supuse avizării/aprobării factorilor de decizie și incluse ulterior în dosarul administrativ al subprogramului;

 • 11. întocmește documentația de verificare elaborata de structurile implicate pe parcursul efectuării verificărilor tehnice și financiare ale subprogramului;

 • 12. asigura controlul operațional asupra derulării in condiții de eficacitate si eficienta a investiției;

 • 13. respecta cerințele convenției încheiate cu MMP în vederea finanțării și implementării programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărirea apelor;

 • 14. răspunde de obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor legale pentru execuția lucrărilor;

 • 15. răspunde de gestionarea investiției, monitorizarea contractelor si realizarea lucrărilor, de recepția și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții, utilizând in acest scop sistemul propriu de coordonare tehnico-economică, verificare și control cantitativ și calitativ privind lucrările executate, serviciile si produsele achiziționate;

 • 16. elaborează prognozele pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul MMP si din bugetul local) in vederea derulării optime a contractelor.

S. Șefii de serviciu/birou/compartiment funcțional au următoarele atribuții, ras^(i^țrPsif%^ competente:

 • 1.  conduc si asigura continuitatea activitatii curente a serviciului /biroului /compapoer^J^^^/

limitele competentelor legale aprobate, in condițiile minimizării riscurilor siu<eȘpy^&injj^j^r 1 W posibile ale acestora ;                                                                           sg?A

 • 2.  stabilesc sarcinile de lucru pentru personalul din subordine, care privesc realizarea

proprii, urmăresc permanent realizarea acestora si iau masurile necesare pentru ducere'ajto.fe»^ la îndeplinire;

 • 3.   răspund direct in fata conducerii pentru buna organizare a activitatii serviciului /biroului /compartimentului, de derularea cu eficienta si eficacitate a activitatii personalului din subordine, de realizarea obiectivelor si sarcinilor ce ii revin in competenta;

 • 4.  răspund de derularea in conformitate cu cerințele legale si de reglementare a contractelor aferente serviciului public de a cărui monitorizare este răspunzător, raportează lunar Conducerii gradul de conformare si respecta bunul mers al relațiilor de colaborare cu operatorul de servicii publice;

 • 5.   au obligația notificării conducerii Regiei si Primăriei municipiului Ploiești, in timp util, oricăror aspecte importante ce tin de derularea contractelor aferente serviciului public de a cărui monitorizare este direct răspunzător;

 • 6.   asigura permanent derularea activitatii serviciului/biroului/compartimentului in conformitate cu cerințele legale si de reglementare, prin îndrumare, verificare si avizare a tuturor înregistrărilor elaborate in activitatea proprie;

 • 7.   planifica anual activitatile care conduc la realizarea obiectivelor specifice activitatii proprii, cu termene si responsabilități pentru ducerea la îndeplinire a acestora, urmărește si evalueaza periodic progresele înregistrate in scopul realizării politicilor si obiectivelor Regiei;

 • 8.   analizeaza anual riscurile care împiedica atingerea obiectivelor, documentate prin rapoarte si elaborează anual planuri corespunzătoare in direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, pe care le transmite conducerii in vederea avizării;

 • 9.  analizeaza anual gradul de respectare a cerințelor legale si de reglementare, transpunerea obiectivelor Regiei in activitatile realizate, stadiul de realizare al obiectivelor specifice, măsură in care au fost atinși indicatorii de performanta stabiliți, documentata prin raport;

 • 10. in urma analizei “efort-efect” si revizuirea riscurilor, propune anual, spre aprobare Conducerii necesarul de resurse umane, materiale si financiare (alocate din bugetul Regiei sau din bugetul local), in scopul derulării optime a activitatii proprii si a programelor investiți o na le (de a căror monitorizare este răspunzător) si/sau masuri in vederea concentrării resurselor in zonele de interes pentru atingerea obiectivelor, evitând dispersarea acestora in zone nerelevante pentru strategia de dezvoltare a Regiei;

 • 11. răspund de monitorizarea derulării activitatii proprii privind realizarea obiectivelor si îndeplinirea indicatorilor de performanta;

 • 12. asigura culegerea datelor din activitatea proprie si din activitatea operatorului (de a cărui monitorizare este răspunzător), analiza rezultatelor obținute prin monitorizare, masurile corective luate pentru eliminarea neconformitatilor si propuneri de masuri preventive referitoare la posibile disfunctionalitati si/sau diminuare a riscurilor, documentata prin rapoarte de activitate lunare pe care le supune analizei si aprobării Conducerii;

 • 13. aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru imbunatatirea performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor;

 • 14. propune spre analiza si aprobare conducerii, ori de cate ori considera necesar, masuri de optimizare, rentabilizare, eficientizare a activitatii (inclusiv masuri ce atenueaza manifestarea riscurilor si tratarea situațiilor dificile);

 • 15. asigura instruirea personalului din subordine in conformitate cu cerințele legale si de reglementare in vigoare privind derularea activitatii proprii;

 • 16. îndruma si instruiește personalul din subordine privind asimilarea si abordarea conceptului de gestionare a riscului cat si atitudinea fata de risc;

 • 17. conlucrează ierarhic cu personalul subordonat si verifica modul in care se aduc la îndeplinire atribuțiile si competentele personalului din subordine;

 • 18. desemnează un locțiitor pentru perioadele cat lipsește din Regie;

  19.


  20.



  21.


  22.


  23.


  24.


  25.


  26.

  27.


  28.


  verifica îndeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de control sau de auditori, in domeniul propriu de activitate;                       [/&'

  analizeaza și răspunde de modul cum au fost îndeplinite hotărârile Dined Consiliului de Administrație și dispune masurile pe care le considera nec'șsare''pentru realizarea obiectivelor nefinalizate, ce ii revin in competenta și propune șp^.afSrobare^ conducerii sancțiunile aplicabile celor ce se fac vinovați de neîndeplinirea Acestora;;?; răspund, in activitatea proprie, de aplicarea politicilor cuprinse in Declarația si angăjarti&n^ui directorului si respectarea cerințelor legale si de reglementare in domeniul gestionarii riscurilor, calitatii, protecției mediului, sanatatii si securității ocupationaie;

  răspundere privind asigurarea planificării, de menținerea integralității si imbunatatirea sistemelor de management integrat si managementul riscurilor, implementate in domeniul propriu de activitate;

  elaborarea de programe de instruire, pregătire si perfecționare a personalului din subordine in conformitate cu cerințele si necesitățile activitatii, le transmite responsabilului de resurse umane, in vederea analizei si aprobării conducerii;

  răspunde in ceea ce privește asigurarea ca sunt definite si comunicate in cadrul serviciu lui/biroului/ compartimentului, responsabilitățile si autoritatile;

  analizeaza si propun spre aprobare conducerii achiziționarea de materii prime, materiale, utilaje etc.elaboreaza specificațiile tehnice pentru documentația de atribuire si selectează ofertele împreuna cu compartimentele funcționale de specialitate;

  asigura imbunatatirea comunicării, participării si consultării;

  asigura permanent si monitorizează derularea activitatii de relații cu publicul in scopul creșterii satisfacției cetățenilor;

  asigura documentarea derulării activitatii prin raportări:

  • •  saptamanale - transmise conducerii in vederea analizei si aprobării, in vederea publicării acestora pe site-ul Regiei si site-ul Municipiului Ploiești, cu scopul de creștere a gradului de informare si implicit de satisfacție a cetățenilor;

  • •  periodice - transmise conducerii in vederea monitorizării si evaluării progreselor înregistrate in scopul îmbunătățirii performantelor, realizării politicilor si obiectivelor Regiei si dispunerea de masuri corective de eliminare a deficientelor si/sau masuri de îmbunătățire a activitatii si diminuare a apariției riscurilor;

  • •  anuale - transmise spre analiza, verificare, evaluare si aprobare conducerii si ulterior primarului, in scopul prezentării activitatii Regiei, conforme cu prevederile contractuale.


T. Angajatii R.A.S.P. Ploiești au următoarele atribuții, răspunderi si competente:

 • 1.  răspund de cunoașterea si aplicarea cerințelor legale si de reglementare specifice domeniului de activitate;

 • 2. au obligația sa-si desfasoare activitatile cu profesionalism si spirit de răspundere, comportandu-se astfel incat Regia si Primăria municipiului Ploiești sa nu sufere nici o paguba sau prejudiciu moral;

 • 3. răspund de cunoașterea, respectarea si aplicarea cerințelor sistemelor de management implementate;

 • 4. răspund de îndeplinirea recomandărilor, masurilor corective si preventive dispuse de echipele de control sau de auditori;

 • 5.  răspund, conform principiului subordonării ierarhice, pentru îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților si competentelor încredințate, inclusiv a celor privind calitatea, protecția mediului, sanatatea si securitatea ocupationala si gestionarea riscurilor;

 • 6.  asigura necondiționat si întocmai deciziile scrise sau verbale ale șefilor ierarhici;

 • 7.  asigura cunoașterea’ si respectarea cadrul normativ specific funcției si atribuțiilor de serviciu care ii revin, precum si cel referitor la etica si conduita specifica activitatii sale;

 • 8.  executa lucrări de buna calitate, profesionale, complete, cu respectarea cerințelor legale si de reglementare si la termenele cerute sau, după caz, prevăzute in actele normative incidente in vigoare;


 • 9. aplica masuri corective si preventive pentru atingerea obiectivelor, pentru irri^^âtati^^

performantelor, pentru reducerea șanselor de apariție a riscurilor;                  (’|o g,

 • 10. comunica șefului ierarhic apariția neconformitatilor si problemelor posibile sâ'p<£x(^ referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala sau posibile disfdffcîiQiMM ce duc la apariția riscurilor;

 • 11. informează șeful ierarhic de orice defecțiune tehnica sau alta situație nedorita care c

un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala;

 • 12. informează șefului ierarhic, in cel mai scurt timp posibil, accidentele de munca suferite de persoana proprie sau alti angajați si/sau accidentele de mediu;

 • 13. oprește lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident si informează imediat conducătorul locului de munca;

 • 14. refuza întemeiat executarea unei sarcini care ar pune in pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana sa sau a celorlalți angajați;

 • 15. utilizează echipamentele individuale de protecția muncii corespunzător scopului pentru care a fost acordat;

 • 16. in caz de pericol iminent, angajatul poate lua, in lipsa șefului ierarhic, masurile care se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajați.

EVIDENTA CONTABILA SI BILANȚUL CONTABIL

ART.41. R.A.S.P. Ploiești întocmește anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit reglementarilor in vigoare.

ART.42. Bugetul de venituri si cheltuieli se avizeaza de Consiliului de Administrație si se aproba de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

ART.43. R.A.S.P. Ploiești tine evidenta contabila in lei, prin compartimentele de specialitate.

ART.44. Operațiile de incasari si plăti ale R.A.S.P. Ploiești se efectuează de regula prin conturi deschise la banei care sunt persoane juridice române sau prin banei finanțatoare străine in cazul unor împrumuturi avizate de Consiliul de Administrație si aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești. Pentru necesitați curente, R.A.S.P Ploiești poate efectua operațiuni de incasari si plăti in lei prin casieria proprie, in limitele stabilite de Banca Naționala a României.

ART.45. Relațiile comerciale ale R.A.S.P. Ploiești privind aprovizionarea, execuția de prestații si desfacerea serviciilor ce fac obiectul de activiate, se realizează pe baza de contracte guvernate de principiul libertății contractuale si de reglementările cuprinse in legislația româna, in Codul Civil, Codul Comercial Român si celelalte acte normative in vigoare.

CAPITOLUL Vil

CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI

ART.46. Profitul R.A.S.P. Ploiești se Stabilește pe baza bilanțului contabil, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

ART.47. Profitul impozabil se stabilește conform legii.

ART.48. Repartizarea profitului net se stabilește de către Consiliul de Administrație, cu respectarea legii.

ART.49. In cazul in care se înregistrează pierderi, Consiliul de Administrație va analiza cauzele si va dispune masurile care trebuie luate si perioadele de timp pentru recuperarea pierderilor, anunțând totodată Consiliul Local al Municipiului Ploiești despre aceasta.

CAPITOLUL VIII

i §f

1

ART.50. (1) R.A.S.P. Ploiești isi poate modifica forma juridica si se poate transformâ^.r^ș^fefafe^ z


MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVARE, LICHIDARE, LITIGII

n 7/


» ■■ ■ • s w ■  \ 1 / ■««<*«  ■ I «I    ■ v v hi i va           I a I w i a a     ■ v ■ ■ ■ ■   j v l l v l v%A v I w ^WMikw li Ml ivi v ■ ■ a i                UMbV /

comerciala numai in conformitate cu legea si/ sau aprobarea Consiliului Local al\Mjî^cif3iuîui Ploiești.

 • (2) Reorganizarea R.A.S.P. Ploiești este de competenta Consiliului Local al Munfâipidui^' Ploiești.

ART.51. (1) Dizolvarea R.A.S.P. Ploiești poate avea loc in următoarele situații:

 • a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

 • b) faliment;

 • c) in alte situații prevăzute de lege.

 • (2) Dizolvarea R.A.S.P. Ploiești trebuie sa respecte prevederile legale si sa fie înscrisa la Registrul Comerțului si publicata in Monitorul Oficial.

 • (3) Dizolvarea R.A.S.P. Ploiești are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.

 • (4) Lichidarea R.A.S.P. Ploiești si repartiția patrimoniului se vor face in condițiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART.52. Litigile R.A.S.P. Ploiești cu persoane fizice sau juridice române sau străine sunt de competenta instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturi contractuale comerciale dintre R.A.S.P. Ploiești si persoane române sau străine pot fi soluționate atat de instanțele de judecata, cat si prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

ART.53. Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare se completează cu prevederile actelor normative in vigoare.

ART.54. Regulamentul de Organizare si Funcționare sta la baza întocmirii Regulamentului Intern al R.A.S.P. Ploiești.

Regulamentul de Organizare si Funcționare a fost avizat in ședința Consiliului de Administrație al R.A.S.P.Ploiești din data de 06.12.2013 prin Hotararea nr.17 si aprobat in ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești prin Hotararea nr...................

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT




SECRETAR,

Sanda Dragulea



Data: