Hotărârea nr. 503/2013

Hotãrârea nr. 503 privind aprobarea masurilor pentru asigurarea serviciului de iluminat public in municipiul Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 503

privind aprobarea masurilor pentru asigurarea serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Gheorghe Sîrbu, Constantin Popa, Gabriel Constantin Minea si Adrian Lupu si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propun aprobarea masurilor pentru asigurarea serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești;

luând in considerare prevederile art. 3 alin 1, art. 8 alin 1 si 2, lit.a, d, art. 39 alin 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata;

in baza prevederilor art. 122 lit. c din Ordonanța de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de lucrări publice si a contractelor de concesiune de serviciu cu modificările si completările ulterioare;

conform adresei A.N.R.S.C. nr. 117544/11.11.2013 privind „punctul de vedere si pașii” care trebuie urmați cu privire la situația serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești;

in baza procesului verbal nr. 12 al Comisiei nr. 3 - Utilitati publice, calitatea vieții si protecția mediului din data de 26.11.2013;

potrivit prevederilor Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

situația actuala impune luarea unor masuri in regim de urgenta pentru asigurarea serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești;

avand in vedere consecințele ce pot aparea ca urmare a neasigurarii serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești;

in conformitate cu art. 36, alin. 2, lit. d si alin. 6, lit.a pct. 14 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

ART.L Aproba constituirea Colectivului de coordonare si supervizare pentru elaborarea documentației in vederea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public prin licitație deschisa, conform Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, in următoarea componenta:

 • - Popa Constantin

 • - Teodorescu Iulian

 • - Pana George

 • - Ursu Razvan

 • - Petrescu Râul

 • - Sirbu Gheorghe

 • - Bozianu Cătălină

Colectivul numit la art. 1 se completează cu membrii din executiv, numiți prin Dispoziție a Primarului.

ART.2. Colectivul numit la art. 1 va elabora documentația in termen de 90 zile de la data adoptării prezentei hotarari.

ART.3. Regia Autonoma de Servicii Publice va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART.4. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 19 decembrie 2013

Președinte d Iulian Bo

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea masurilor pentru asigurarea serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești

Autoritatea publica locala conform Legii nr. 51/2006 actualizata, privind serviciile comunitare de utilitati publice si a Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, actualizata, are competente exclusive in ceea ce privește infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, administrarea bunurilor proprietate publica si privata a unitatii administrativ teritoriale aferente sistemelor de utilitati publice.

Legea nr 215/2001 republicata si actualizata privind administrația publica locala stipulează in art. 36 alin 6 lit a pct. 8 coroborat cu art. 62,63 (1) lit. d obligația autorităților locale de a lua masuri pentru asigurarea serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești.

Prin adresa nr. 117544/11.11.2013 A.N.R.S.C. ne indica „punctul de vedere si pașii” care trebuie urmați cu privire la situația serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești si necesitatea aplicării licitației deschise pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune, pe criterii concurentiale si de transparenta.

Potrivit Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice si servicii in Romania, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1517/2009 si Ordinul ANRMAP nr.9574/2009 la secțiunea 1.3.1. se prevede necesitatea infiintarii colectivului de coordonare si supervizare in vederea pregătirii atribuirii contractului de concesiune:

“Conducătorul Autorității contractante are obligația de a numi Colectivul de coordonare și supervizare (CCS) în vederea pregătirii atribuirii oricărui tip de Contract de concesiune. Membrii CCS sunt numiți din cadrul specialiștilor Autorității contractante. Se recomandă ca în cadrul CCS să existe specialiști din cadrul Autorității contractante cu diferite pregătiri; de exemplu expertiză juridică, tehnică și financiară. Profilul exact al specialiștilor depinde de caracteristicile și complexitatea proiectului. In completare, pot fi numiți și experți externi cooptați.


Fata de cele prezentate mai sus propunem constituirea Colectivului de coordonare si supervizare pentru elaborarea documentației in vederea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public prin licitație deschisa, care in termen de 90 de zile va proceda la elaborarea documentației pentru atribuirea contractului de delegare a serviciului de iluminat public prin licitație deschisa.

Pentru aceste considerente supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.

DIRECTOR R.A.S.P. Ploiești,

Vasile NACUVizat,

Sef B.J.C.R.U.

Cons. Jur. Madalina TACHESef Birou Iluminat Public, ing. Marian MANEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea masurilor pentru asigurarea serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești

Autoritățile publice locale au obligația sa adopte masuri privind aprobarea masurilor pentru asigurarea serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești, conform art.36 alin.6 lit.a, pct.8, coroborat cu art. 62 si art.63 (1) lit.d din Legea nr.215/2001 republicata si actualizata privind administrația publica locala.

Prin adresa nr. 117544/11.11.2013 A.N.R.S.C. ne indica „punctul de vedere si pașii” care trebuie urmați cu privire la situația serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești si necesitatea aplicării licitației deschise pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune, pe criterii concurentiale si de transparenta.

Fata de cele prezentate mai sus propunem constituirea Colectivului de coordonare si supervizare pentru elaborarea documentației in vederea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public prin licitație deschisa, care in termen de 90 de zile, va proceda la elaborarea documentației pentru atribuirea contractului de delegare a serviciului de iluminat public prin licitație deschisa.

Pentru aceste considerente supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.

Comisia nr. 3 - Utilitati publice, calitatea vieții si protecția mediului,

Gheorghe SIRRGabriel Constantin MINEA
PROCES VERBAL NR. 11

al ședinței Comisiei nr.3 din data de 29.10.2013 ora 12.0

--------------La lucrările ședinței sunt ’prezenti "toți-'membrii”acesteia: luli Gheorghe Sirbu, Adrian Lupu, Gabriel Constantin Minea, Constantin Popa.^

La ședința au mai participat ca invitați: Directorul R.A.S.P. Ploiești ^LVăsîle

Nacu, Directorul tehnic al R.A.S.P. Ploiești - dl. Radu Brânzei dl. lonescu Vasile - Set

Serviciu Salubritate, dl. Manea Marian - Sef Birou Iluminat Public care a pus la dispoziția celor prezenti documentația aferenta Ordinei de zi.


ORDINEA DE ZI:

1. Adresa nr. 4930/07.10.2013 a Serviciului Salubritate din cadrul RASP Ploiești.

In urma studierii documentelor, d-l Sirbu - Președintele Comisiei propune inițierea de către Comisia nr. 3 a unei adrese către A.N.R.S.C referitoare la legalitatea modificării indicatorilor de performanta care fac parte din documentația de atribuire si a contractelor încheiate in urma procedurilor de licitație cu operatorii de salubritate. In acest sens se va transmite către A.N.R.S.C modelul de Act adițional care se dorește a fi încheiat.

 • 2. Comisia a luat in discuție problema celor doua autovîdanje si propune inițierea unui proiect de hotarare avand ca obiect inchirierea celor doua autovidanje pe o perioada de trei ani. Valoarea chiriei va fi de 1000 lei/luna.

3. Comisia a luat in discuție problema iluminatului public in municipiul Ploiești si a constatat următoarele:

 • - la data atribuirii contractului de delegare nr. 4890/15.03.2013 SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL deținea licența clasa 2, nr.1940 din 04.04.2012 valabila pana la data de 04.04.2013 pentru serviciul de iluminat public, licența eliberata de ANRSC in baza Ordinului nr. 128/04.04.2012.

 • - in aceasta licența se specifica la art.13 „(2) In cazul atribuirii unui contract de delegare a gestiunii, titularul licenței va solicita la A.N.R.S.C., acordarea unei noi licențe in termen de maximum 60 de zile de la intrarea in vigoare a contractului de delegare a gestiunii, potrivit art.20 alin (1) din Regulamentul privind acordarea licențelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.745/2007.”

 • - conform celor prezentate mai sus, după încheierea contractului de delegare nr.4890/15.03.2013, SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL se adreseaza A.N.R.S.C. pentru eliberarea licenței de operare.

 • - prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 349/31.07.2013 societății comerciale Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL i s-a respins eliberarea licenței clasa 2 pentru serviciul de iluminat public, motivul respingerii fiind neindeplinirea critetiului obligatoriu de acordare a licenței prevăzut la art.47 lit.d) din Regulamentul privind acordarea licențelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.745/2007, deoarece contractul de delegare a gestiunii, prezentat in documentația aferenta cererii, nu este atribuit in condițiile legii.

 • -  SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL a contestat Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 349/31.07.2013, ulterior a introdus Ia Curtea de Apei Ploiești, in termenul legal, cerere de chemare in judecata împotriva A.N.R.S.C.

- contractul de delegare a fost atribuit in baza HCL nr. 68/27.02.2013, in conformitate cu art.31A1 din legea nr.51/2006 si in temeiul art.36 din legea nr.215/2001.


Președinte, Ch

Gheorghe SirbuMembrii, Iulian Teodore Adrian Lupu —        ^2^^-

Gabriel Constantin Minea          ZZÎntocmit,

Consilier Juridic RASP - Madalina Tache

PROCES VERBAL NR. 12

al ședinței Comisiei nr.3 din data de 26.11.2013 ora 12.00


---------------La- lucrarile-sedintei-sunt prezenti membrii acesteia: Iulian TeodorescurGhedrgh'e;. Sirbu, Gabriel Constantin Minea, Constantin Popa, lipsa fiind Adrian Lupu,.        C .

La ședința au mai participat ca invitați: Directorul R.A.S.P. Ploiești - dl.Vasile Nacu, Directorul tehnic al R.A.S.P. Ploiești - dl. Radu Brânzei dl. lonescu Vasile - Sef Serviciu Salubritate, dl. Manea Marian - Sef Birou Iluminat Public care a pus la dispoziția celor prezenti documentația aferenta Ordinei de zi.

ORDINEA DE ZI;

 • 1. Adresa nr. 6533/31.10.2013 a SC Coral Impex SRL privind “graficul de execuție” pentru activitatea de deratizare, dez in secție, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației in municipiul Ploiești pe anul 2014 .

Se inainteaza un proiect de hotarare de către Serviciul Salubritate din cadrul RASP Ploiești privind aprobarea actului adițional de modificare a contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activitatii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației in municipiul Ploiești.

Comisia acorda aviz favorabil.

 • 2. Adresa ANRSC nr. 117544/11.11.1013 înaintata către RASP cu nr. 6054 din data de 22.11.2013) răspuns la adresa Comisiei nr. 3 înregistrata cu nr. 18453/31.10.2013 cu privire la “punctul de vedere si pașii” care trebuie urmați referitor la situația serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești.

R.A.S.P. Ploiești va iniția un proiect de hotarare privind aprobarea masurilor pentru asigurarea serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești.

Se va constitui un Colectiv de coordonare si supervizare pentru identificarea unui operator licențiat si elaborarea documentației de atribuire a contractului de iluminat public in municipiul Ploiești.

Colectivului de coordonare si supervizare pentru identificarea unui operator licențiat si elaborarea documentației de atribuire a contractului de iluminat public in municipiul Ploiești, in termen de 90 zile, va proceda la elaborarea documentației, identificarea, selectarea si atribuirea prin procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare către un operator cu licența de operare minim clasa El a ANRSC pentru serviciul de iluminat public.

Elaborarea documentației si aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Ploiești va fi supusa aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești. Perioada de atribuire a contractului prin procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare către un operator cu licența de operare minim clasa II a ANRSC pentru

serviciul de iluminat public va fi pana la încheierea procedurii de atribuire a contractului prin licitație deschisa.

Colectivul de coordonare si supervizare va elabora documentația in vederea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public prin licitație deschisa. -

Comisia a discutat si despre situația contractului nr. 4980/15.03.2013 încheiat cu SC SGU Ploiești care se va derula pana la atribuirea prin procedura de negociere fara publicarea-prealabila-a- unui anunt-de-participare- către un operator cu licenta de operare minim clasa II a ANRSC pentru serviciul de iluminat public.


 • 3.   Proiect de hotarare privind includerea unor bunuri in patrimoniul municipiului

Ploiești.                                                                                              ;

Comisia acorda aviz favorabil.                                                '/?'

 • 4.    Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliul Local '“rir. 310/27.08.2013 privind constituirea unei comisii speciale în vederea analizării deconectărilor ilegale de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termică livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploiești și a reglementărilor acestora.

Comisia acorda aviz favorabil.

Următoarea Ședința a Comisiei va avea loc in data de 03.12.2013 ora 11.00 la sediul RASP Ploiești.

Președinte,                                          Membrii,Iulian TeodorescCi Gabriel ConsfautinMitfea

Constantin Popa

întocmit,

Consilier Juridic RASP - Madalina TacheServiciile Comunitare de Utilități Publice


^RTMÂRI A        I DATA

ICI PI ULUI PLOIEȘTI

ti, b-dul. Republicii, nr. 2, județul Prahova


iul Pk

.                   A'M

/I           Domnului primar iulian Bădescu

[Sprești^ă:

£ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Municipiul Plofești, b-dul. Republicii, nr. 2, județul Prahova

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 018453/31.10.2013, transmisă și înregistrată la A.N.R.S.C. sub nr. 117544/D.C./05.11.2013, prin care solicitați „punctul nostru de vedere și pașii” pe care trebuie să-i urmați cu privire la situația serviciului de iluminat public din municipiul Ploiești, facem următoarele precizări:

Prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 349/31.07.2013 s-a respins eliberarea licenței clasa 2 pentru serviciul de iluminat public în municipiul Ploiești, solicitată de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., rezultând pe cale de consecință că, la această dată, societatea nu mai deține licență pentru serviciul de iluminat public, întrucât și licența anterioară, care a fost valabilă<numai pentru participarea la licitațiile de delegare a gestiunii, a expirat la data de 04.04.2013.                                                 ..

în conformitate cu dispozițiilor art. 39 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, „Retragerea sau încetarea valabilității licenței atrage revocarea hotărârii de dare în administrare ori a hotărârii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, după caz, si conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator, în condițiile prezentei legi'.

Prin urmare, autoritatea administrației publice locale, respectiv primăria și Consiliul local al municipiului Ploiești, au obligația, fiecare, potrivit competențelor sale, de a proceda de urgență, la revocarea hotărârii de atribuire a contractului de delegare nr. 004980/15.03.2013, încheiat cu S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și

București, sector 3, strada Stavropoleos nr. 6, Cod fiscal: RO 14935787;

Cod IBAN: Trezoreria Operativă a Sectorului 3 - R092TREZ7035032XXX012298

tel.: 021/317.97.51; 021/326.17.81

fax:021/317.97.52; 021/326.17.96 www.anrsc.ro; cablnet@anrsc.ro


/■ & \-----<4 X

Față de cele menționate și luând în considerare necesitatea asigurării continuității]

V â A’- '■■■■            /a*4]

serviciului pentru utilizatorii din municipiul Ploiești, aveți posibilitatea dpȘa atribui, „ca’g? măsură strict necesară” un contract de servicii, în condițiile art. 122 lit. o), din O,U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru o durată care nu se va prelungi peste perioada necesară aplicării licitației deschise pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune, pe criterii concurențiale și de transparență.

Participarea la procedurile de delegare a gestiunii serviciului și atribuirea

contractului de delegare a gestiunii, inclusiv contractul atribuit pentru motive de extremă urgență, este permisă și se va face numai către un operator titular de licență, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, republicată. Potrivit prevederilor art. 37 alin. (1) lit. o) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, încheierea de către primar „a contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un prestator fără licență de operare”.

Cu stimă,


București, sector 3, strada Stavropoleos nr. 6, Cod fiscal: RO 14935787;

Cod IBAN: Trezoreria Operativă a Sectorului 3 - R092TREZ7035032XXX012298

tel.: 021/317.97.51; 021/326.17.81 fax:021/317.97.52; 021/326.17.96 www.anrsc.ro; cabinetfe’anrsc.ro


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești

si a emis:


PREȘEDINTE,

Sirbu Simion GheorgheSECRETAR,

Teodore Iulian LlViuData: