Hotărârea nr. 502/2013

Hotãrârea nr. 502 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68 din 27 februarie 2013 privind delegarea prin concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. a serviciului de iluminat public al Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 502 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68 din 27 februarie 2013 privind delegarea prin concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a serviciului de iluminat public al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, doamnul Iulian Bădescu și raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local numărul 68/27 februarie 2013 privind delegarea prin concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a serviciului de iluminat public al Municipiului Ploiești;

ținând cont de prevederile Legii numărul 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

în baza Legii numărul 51/2006 articolul 31A1 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art 43 alin. (3) și (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art.36 din Legea numărul 215/2001 privind administrația publici locală, republicată și actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă completarea Anexei la Contractul de delegare a gestiunii prii concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a serviciului d< iluminat public al Municipiului Ploiești cuprinzând tarifele practicate, aprobata prii Hotărârea Consiliului Local numărul 68/27 februarie 2013 privind delegarea prii concesiune, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Aproba modificarea Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune ; serviciului de iluminat public nr.004980/15.03.2013 aprobat prin HCL 68/27.02.2013 conform Actului Adițional nr. 1, Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Acti Adițional nr.l la Contractul de delegare a serviciului de iluminat Public din Municipii Ploiești, Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local numărul 68/2 februarie 2013 rămân nemodificate.

Art. 5 - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local numărul 68/27 februarie 2013 privind delegarea prin concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

a serviciuluide iluminat public al Municipiului Ploiești

Prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești numărul 68/27.02.2013 s-a aprobat delegarea prin concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Ploiești.

Anexa 2 a Hotărârii Consiliului Local sus menționată cuprinde lista tarifelor practicate de această societate pentru serviciile prestate, lista ce va fi completata cu anexai,2 si 3.

Iluminatul ornamental festiv este temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor si a altor evenimente festive si are drept scop crearea unui ambient luminos adecvat pentru punerea in evidenta a cailor de circulație si a arhitecturii din zona.

Odată cu desfășurarea efectivă a acestor lucrări s-a constatat în teren că acestea nu corespund în totalitate realității și este necesar ca acestea să fie modificate și completate.

In ceea ce privește contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public, aprobat prin aceeași Hotărâre a Consiliului Local se impun deasemenea următoarele modificări:

 • 1. Eliminarea art.3.3.1 si renumerotarea următoarelor, motivat de faptul ca proprietarul sistemului de iluminat public este Municipiul Ploiești, acesta fiind parte in contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu SC Electrica SA si fiind obligat prin raportul juridic creat astfel la plata facturilor către furnizor.

 • 2. Plata redevenței in contractul de delegare a gestiunii amintit nu poate fi stabilita sub forma unei plaje procentuale deoarece concedentul nu poate alege, după propriul arbitru, sa plătească un anume procent in mod aleatoriu in cadrul acestei plaje. Totodată plata acestei redevențe nu se poate face mai devreme de 02 martie a anului plății, deoarece deoarece raportul anual complet al activității desfășurate potrivit art.8.1.3.9 se depune de către concesionar cel mai târziu la data de 01 februarie a aceluiași an.

 • 3. Obligația obținerii licențelor si autorizațiilor necesare weriO prestarea serviciului de iluminat public, incumba prin iIW^qshș concesionarului acestui serviciu si nu concedentului.

 • 4. Din formularea anterioara a art.8.3.7 nu se putea distinge cu exactitate cărei instituții aparține Corpul Agenților Constatatori in

  consecință este necesar a se stabili ca aceștia aparțin Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.


In acest sens supun spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat pentru modificarea si comoletarea Hotărârii Consiliului Local nr.68/27.02.2013, privind delegarea prin concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a serviciului de iluminat public al Municipiului Ploiești.


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.


Str. Văleni, nr. 32


la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local numărul 68/27 februarie 2013 privind delegarea prin concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

a serviciului de iluminat public al Municipiului Ploiești

Prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești numărul 68/27.02.2013 s-a aprobat delegarea prir concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a serviciului de iluminat public al Municipiului Ploiești.

Anexa 2 a Hotărârii Consiliului Local sus menționată reprezintă Contractul de delegare e gestiunii prin concesiune a acestui serviciu, acesta cuprinzând si lista tarifelor practicate de aceaste societate pentru serviciile prestate.

Odată cu desfășurarea efectivă a acestor lucrări s-a constatat în teren că acestea nu corespund în totalitate realității și este necesar să fie completate.

Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va presta în continuare aceste servicii către municipalitate.

Iluminatul ornamental festiv este temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor si a altor evenimente festive si are drept scop crearea unui ambient luminos adecvat pentru punerea in evidenta a cailor de circulație si a arhitecturii din zona.

Anexa nr.l cuprinde tarifele pentru iluminat ornamental festiv -montaj, si demontare precum si completarea tarifelor la iluminatul public.

In tarifele de iluminat ornamental sunt cuprinse lucrările de montaj, materialele auxiliare montajului, utilajele necesare montării, demontarea si pierderile aferente montării si demontării.

In conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune încheial în baza Legii numărul 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările șî completările ulterioare, “ prețurile și tarifele pentru plata serviciilor prestate/fumizate, precum și pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice se propun de concesionar și se stabilesc, se ajustează și se modifică prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești.”

Prețurile și tarifele practicate de S. C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. pentru serviciile de întreținere menținere iluminat public au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Loca] Ploiești numărul 68/27.02.2013.


In ceea ce privește modificarea contractului de delegare a gesti 004980/15.03.2013 , eliminarea art.3.3.1 si renumerotarea următoarelor est^nfbtivaSjs tulea proprietarul sistemului de iluminat public este Municipiul Ploiești, acesta fiind partbj iiLC^îîtractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu SC Electrica SA si fiind obligat prin raportul juridic creat astfel, la plata facturilor către furnizor.

Deasemenea plata redevenței in contractul de delegare a gestiunii amintit nu poate fi stabilita sub forma unei plaje procentuale deoarece concedentul nu poate alege, după propriul arbitru, sa plătească un anume procent, in mod aleatoriu in cadrul acestei plaje. Totodată plata acestei redevențe nu se poate face mai devreme de 02 martie a anului plății, deoarece raportul anual complet al activității desfășurate potrivit art.8.1.3.9 se depune de către concesionar cel mai târziu la data de 01 februarie a aceluiași an.

Referitor la obligația obținerii licențelor si autorizațiilor necesare pentru prestarea serviciului de iluminat public, aceasta incumba prin lege doar concesionarului acestui serviciu si nu concedentului.

Totodată din formularea anterioara a art.8.3.7 nu se putea distinge cu exactitate cărei instituții aparține Corpul Agenților Constatatori.

Drept pentru care propunem completarea si modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local numărul 68/27 februarie 2013 privind delegarea prin concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a serviciului de iluminat public al Municipiului Ploiești cu Anexai si Anexa 2 si Anexa 3 la prezenta hotarare.

____CTORGENE DpnaldNicolae Consmntift s
DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE, ÎNTREȚINERE DOMENIU PUBLICse Servicii de Gospodărire

Urbană Ploiești s.ri

C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010   RO27449967


Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-525252. fax:0244-510353 cod costal 100046

ANEXA NR.1

ut         JVl

MODELE FIGURINE ILUMINAT ORNAMENTAL

Cantitate

Tarif unitar montaj + întreținere

Valoare fara TVA

Traversare cu leduri luminoase Model 1

35

1259.59

44,085.65

Traversare cu leduri luminoase Model 2

80

1536.84

122,947.20

Traversare cu leduri luminoase Model 3

50

1702.67

85,133.50

Ornament cu leduri luminoase 1

6

473.23

2,839.38

Ornament de Crăciun

1

5547.98

5,547.98

Ornament cu leduri luminoase 2

12

287.87

3,454.44

Pupitru ornamental comanda iluminat

1

1929.17

1,929.17

Ornament cu leduri luminoase de Crăciun

1

4485.25

4,485.25

Ornament cu leduri luminoase 3

100

407.09

40,709.00

Ornament cu leduri luminoase 4

230

442.79

101,841.70

Ornament cu leduri luminoase 5

6

717.79

4,306.74

Ornament cu leduri luminoase 6

3

396.35

1,189.05

Banner cu leduri luminoase Model 1

10

1469.79

14,697.90

Ornament cu leduri luminoase 7

22

419.57

9,230.54

Ornament cu leduri luminoase 8

1

121381.63

121,381.63

Ornament cu leduri luminoase 9

60

245.25

14,715.00

Ornament cu leduri luminoase 10

400

140.73

56,292.00

TOTAL fara TVA

1,018.00

634,786.13

TVA

152,348.67

TOTAL cu TVA

787,134.80

MODELE FIGURINE ILUMINAT ORNAMENTAL

Cantitate

Tarif unitar demontat

Valoare fara TVA

Traversare cu leduri luminoase Model 1

35

877.99

30,729.65

Traversare cu leduri luminoase Model 2

80

1155.24

92,419.20

Traversare cu leduri luminoase Model 3

50

1321.07

66,053.50

Ornament cu leduri luminoase 1

6

387.26

2,323.56

Ornament de Crăciun

1

5513.91

5,513.91

Ornament cu leduri luminoase 2

12

220.05

2,640.60

Pupitru ornamental comanda iluminat

1

965.61

965.61

Ornament cu leduri luminoase de Crăciun

1

4451.17

4,451.17

Ornament cu leduri luminoase 3

100

339.26

33,926.00

Ornament cu leduri luminoase 4

230

374.96

86,240.80

Ornament cu leduri luminoase 5

6

649.96

3,899.76

Ornament cu leduri luminoase 6

3

328.52

985.56

Banner cu leduri luminoase Model 1

10

1139.61

11,396.10

Ornament cu leduri luminoase 7

22

351.74

7,738.28

Ornament cu leduri luminoase 8

1

15906.51

15,906.51

Ornament cu leduri luminoase 9

60

177.42

10,645.20

Ornament cu leduri luminoase 10

400

106.66

42,664.00

TOTAL fara TVA

1,018.00

418,499.41

TVA

100,439.86

TOTAL cu TVA

518,939.27Tarife iluminat:

Nr. crt.

Denumire operație

UM

Tarif propus (lei)

Cheltuieli indirecte si profit (lei)

Tarif final propus (lei)

1

ÎNLOCUIRE dispozitiv aprindere-stingere 70-400W PENTRU LAMPA CU VAPORI DE SODIU

buc

54.19

8.41

62.60

2

ÎNLOCUIRE CONDENSATOR PENTRU LAMPA CU VAPORI DE SODIU

buc

16.17

2.51

18.68

3

REFĂCUT LEGATURI ELECTRICE IN CORPUL DE ILUMINAT

buc

31.61

4.91

36.52

4

REFĂCUT LEGATURI ELECTRICE INTRE CORPUL DE ILUMINAT SI REȚEA

buc

94.83

14.72

109.54

5

ÎNLOCUIT CLEMA CDD

buc

48.41

7.51

55.92

6

ÎNLOCUIRE BALAST PENTRU LAMPA CU VAPORI DE SODIU 100W

buc

53.75

8.35

62.09

7

ÎNLOCUIRE BALAST PENTRU LAMPA CU VAPORI

DE

buc

94.31

14.64

108.94


SODIU 150W

W'-' $

8

ÎNLOCUIT SIGURANȚA MPR 10A

buc

15.70

2.43

9

ÎNLOCUIT SIGURANȚA MPR 35A

buc

15.71

2.43

18.15

10

ÎNLOCUIT SIGURANȚA MPR 50A

buc

15.71

2.43

18.15

11

ÎNLOCUIT SIGURANȚA MPR 80A

buc

17.33

2.69

20.02

12

ÎNLOCUIT SIGURANȚA MPR 125A

buc

19.23

2.99

22.21

13

MONTAT INTINZATOR CABLU TIP CIB

buc

103.56

16.08

119.63

14

LAMPA ECONOMICA 23W

buc

41.22

6.40

47.62

15

LAMPA ECONOMICA 32W

buc

47.21

7.33

54.54

16

ÎNLOCUIT SOCLU SI CAPAC S1GU RANTA LF

buc

21.35

3.31

24.67

17

ÎNLOCUIT SOCLU SIGURANȚA MPR

buc

32.98

5.11

38.10

18

REFACERE LEGATURI CU CONDUCTOR VLPY 1.5 MM

buc

2.50

0.39

2.89

19

REFACERE LEGATURI CU CONDUCTOR FY4 MM

buc

3.05

0.48

3.52

20

REFACERE LEGATURI CU CONDUCTOR FY 2.5 MM

buc

2.40

0.37

2.77

21

REFACERE LEGATURI CU CONDUCTOR FY 1.5 MM

buc

2.14

0.33

2.47

22

DEMONTAT CORP DE ILUMINAT TIP LAMPADAR DE PE STÂLP DE PLASTIC-RASINA

buc

6.11

0.95

7.06

23

MONTAT CORP DE ILUMINATT1P LAMPADAR PE STÂLP DE PLASTIC-RASINA

buc

7.66

1.19

8.85

24

MONTAT ACCESORIU SUSȚINERE CABLU TIP BARCUTA

buc

22.31

3.47

25.77

25

REFACERE LEGATURI CU TUB TERMOCONTRACT1B1L

buc

46.04

7.14

53.18

26

ÎNLOCUIT CHEIE CONTACT PUNCT DE APRINDERE 3 POZIȚII TRIFAZAT

buc

75.15

11.66

86.81

27

MONTAT INTINZATOR CABLU TIP CARLIG-INEL

buc

70.58

10.95

81.53ACT ADIȚIONAL NR.l

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN CONCESIUNE 004980/15.03.2013 A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR. ÎNREGISTRARE_______________DIN______________________

PĂRȚILE

1. MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr.2-4, telefon 0244-516 699, fax 0244-513 829, CUI 2844855, cont bancar R091TREZ52124700220XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat legal prin Primar - dl. IULIAN BADESCU si Director Executiv - ec .NICOLETA CRACIUNOIU in calitate de CONCEDENT, pe de o parte si

2. SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL, cu sediul in Ploiești, str.

Văleni nr.32, tel0244-525 252, fax 0244-510 353, CUI 274499670, J29/1212/2010, cont bancar R079BRDE300SV76016203000 deschis la BRD-Ploiești, reprezentata prin Director General -dl. DONALD NICOLAE CONSTANTIN si Director Economic - dna. Elena Trican in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte

Au convenit in temeiul art.18.3 din Contractul De Delegare A Gestiunii Prin Concesiune 004980/15.03.2013 A Serviciului De Iluminat Public Din Municipiul Ploiești modificarea acestuia după cum urmează:

Art. 1 „ Art.3.3 va avea următorul conținut, astfel:

Prestațiile asigurate de Concesionar sunt următoarele:

 • 3.3.1  Eficientizarea serviciului de întreținere a sistemului de iluminat public conform Regulamentului de funcționare al serviciului de iluminat public din Municipiul Ploiești si a Indicatorilor de Performanta

 • 3.3.2  Menținerea (asigurarea permanentei in funcționare) a echipamentelor aferente parametrilor luminotehnici la nivelele standardului SR 13433/1999 si a unui raport optim intre acești parametrii si consumul de energie electrica.

 • 3.3.3  Programarea si finanțarea serviciilor si lucrărilor aferente de menținerii - întreținerii si exploatării sistemului de iluminat public.

 • 3.3.4 Asigurarea serviciilor de menținere - întreținere conformitate cu cerințele concedentului.


 • 3.3.5 Asigurarea iluminatului ornamental - festiv temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor si a altor evenimente festive in Municipiul Ploiești."

Art. 2 „Art.6.1 se modifica, după cum urmeaza:

Luând in considerare specificul acestui tip de serviciu valoarea redevenței anuale in cazul concesionarii prin delegarea gestiunii va fi de 1% din valoarea anuala a serviciilor de menținere - întreținere si a serviciilor de iluminat ornamental festiv.

Plata redevenței se va face pana la data de 02 martie a anului următor celui pentru care se face plata, prin fila cec sau virament in contul R039TREZ52121300205XXXXX.

Neplata redevenței in termenul fixat duce la calcularea de majorări de întârziere in cuantum de 0.02% din suma exigibila, urmând ca după 90 zile de întârziere sa fie executata garanția bancara constituita in favoarea Concedentului."

Art. 3 „Art.8.1.3.12 Pe toata perioada de delegare a gestiunii, Concesionarul se obliga sa obțină si sa reactualizeze, in condițiile legii, pe baza Regulamentelor privind acordarea licențelor, licențele de operare A.N.R.S.C. si A.N.R.E."

Art. 4 „Art.8.3.7 Corpul Agenților Constatatori este format din membrii Biroului Iluminat Public din cadrul Regiei Autonome de Servicii Publice ca reprezentanți ai Municipiului Ploiești."

Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul Act adițional a fost încheiat in 2(doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

CONCEDENT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMAR,

IULIAN BADESCU

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. NICOLETA CRACIUNOIU

DIRECTOR EXECUTIV ADM. PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE SIMONAALBU

CONCESIONAR,

SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL

DIRECTOR GENERAL

Donald Nicolae Constantin

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT OVIDIU NEGULESCU

DIRECTOR ECONOMIC ELENA TRICAN

DIRECȚIA JURIDIC-CONTENCIOS CONSTANTIN GHEORGHE

DIRECȚIA PROIECTARE, ÎNTREȚINERE DOMENIU PUBLIC

MARIUS PANAINTE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITÂȚIPUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68 din 27 februarie 2013 privind delegarea prin concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a serviciului de iluminat public al Municipiului Ploiești


PREȘEDINTE^ Sirbu Simion Gheiggfae


Data:          2^5