Hotărârea nr. 501/2013

Hotãrârea nr. 501 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂRE NR. 501


privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014,

în temeiul art. 282, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 125 si art. 178 a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Potrivit prevederilor Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale coroborate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale;

Având în vedere prevederile art. 5 alin 1 lit. a) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin. 2 lit. “ c ” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare;;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă nivelul impozitelor și taxelor locale prevăzute pentru anul 2014, conform Anexei nr. 1 - parte integranta la prezenta hotarare, după cum urmează:

 • a) impozitul si taxa pe clădiri:

 • - impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice - tabelul nr. 1;

 • - impozitul si taxa pe clădiri datorate de persoane juridice - tabelele 2, 3;

 • b) impozitul si taxa pe teren:

 • - impozitul si taxa pe teren datorate de persoane fizice 4, 5, 6;

 • - impozitul si taxa pe teren datorate de persoanele juridice - tabelele 7, 8, 9 ;

 • c) impozitul pe mijloacele de transport:

 • - impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoanele fizice si juridice -tabelele 10, 11, 12, 13, 131;

 • d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor: tabelele nr

14 si 15;

 • e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama și publicitate:

 • - taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

 • - taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate- tabelul 16 ;

 • f) impozitul pe spectacole : - tabelul 17;

 • g) taxa hoteliera;

 • h) taxe speciale:

- taxe pentru prestarea serviciilor în regim de urgentă,

în interesul persoanelor fizice si juridice

 • i) alte taxe locale:

 • - taxe pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete Închise, suporți pentru obiecte de publicitate si pentru manifestări ocazionale s.a.- tabelul 18;

-taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare se datoreaza de către contribuabilii persoane fizice/juridice, in funcție de numărul de zile pentru care se solicita si se aproba ocuparea domeniului public.Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare datorata de către persoanele fizice este in suma de 0,5 lei pe zi, iar in cazul persoanelor juridice taxa datorata este in suma de 1 leu/zi.

 • - taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativa este in suma de 500 lei;

 • - taxe judiciare si extrajudiciare de timbru, impozitul pe venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal- tabelul nr. 19 si tabelul nr.20.

Art. 2. Aprobă stabilirea cotei de impozitare pentru următoarele impozite și taxe:

 • a) cota prevăzută la art. 253 alin 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, reprezentând impozit pe clădiri datorat de persoane juridice care au efectuat reevaluare conform reglementarilor contabile, se stabilește la 1,5 % (tabelul 2 din Anexa nr. 1);

 • b) - cota de impozitare prevăzute la art. 253 alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește după cum urmeaza (tabelul 3 din Anexa nr. 1):

 • - pentru clădirile aparținând persoanelor juridice care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referința, se stabilește la 10 % ;

 • - pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința se stabilește la 30 % .

 • c) cota prevăzută la art. 270, alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitoare la taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă si publicitate, se stabilește in cota de 3 % asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate, care se regăsește in contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugata;

 • d) - pentru șederea intr-o unitate de cazare, se instituție taxa hoteliera in cota de 1% din valoarea totala a cazarii/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizează cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate;

 • - in cazul persoanelor juridice, cota de impozit pentru clădirile cu destinație turistică ce nu funcționează în cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Art. 3. Bonificația prevăzută la art. 255 alin 2, art. 260 alin 2, art. 265 alin 2 dir Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru plata integrala cu anticipație g impozitelor și taxelor locale, pana la 31 martie de către contribuabili, se stabilește dup; cum urmează:

 • - 10% în cazul impozitului/taxei pe clădiri;

-10% în cazul impozitului/taxei pe teren;

 • - 10% în cazul impozitului pe mijlocele de transport.

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plata.

Art. 4 - Aprobă scutirea de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma recalculării, ca urmare a reverifîcarii dosarelor fiscale, cu condiția achitării debitului restant, pentru anumite categorii sociale de contribuabili, după cum urmeaza:

 • (1). Persoanele fizice prevăzute la art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare:

 • a) - Veteranii de război - scutire de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma recalculării impozitului pe clădire (la adresa de domiciliu), a impozitului/taxei pe teren (la adresa de domiciliu) si a impozitului pentru un singur mijloc de transport.

 • b) - Văduvele de război si văduvele de veterani de război care nu s-au recăsătorit - scutire de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma recalculării impozitului pe clădire si a impozitului/taxei pe teren, pentru imobilul situat la adresa de domiciliu.

 • c) - Persoanele fizice prevăzute la art.l al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in străinătate ori constituite in prizonieri - scutire de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma recalculării impozitului pe clădire (la adresa de domiciliu), a impozitului/taxei pe teren (la adresa de domiciliu) si a impozitului pentru un singur mijloc de transport.

 • d) - Persoanele prevăzute la art.3 alin.(l) lit.b) si art.4 alin.(l) din Legea recunoștinței fata de eroii - martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției romane din decembrie 1989 nr.341/2004- scutire de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma recalculării impozitului pe clădire (la adresa de domiciliu), a impozitului/taxei pe teren (la adresa de domiciliu) si a impozitului pentru un singur mijloc de transport aferent unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.

 • e) - Persoanele cu handicap grav sau accentuat si cele încadrate in gradul I de invaliditate - scutire de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma recalculării impozitului pe clădire si a impozitului/taxei pe teren, pentru imobilul situat la adresa de domiciliu.

 • f) - Veteranii de război, văduvele de război și văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit - scutire de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma recalculării impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fânețe și păduri, în suprafață de până la 5 ha.

 • g) - Scutire de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma recalculării impozitului pe clădiri, la adresa de domiciliu, in cazul persoanelor fizice, care dețin:

 • - clădire locuință nouă, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996. republicată, cu modificările și completările ulterioare, clădirea potrivit legii, este scutita de la plata impozitului pe clădiri pe o perioada de 10 ani, de la data dobândirii acesteia;

 • - clădire realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvemulu nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice ș construcții de locuințe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare, clădirea potrivit legii, este scutita de la plata impozitului pe clădiri pe o perioada de 10 ani, de la data dobândirii acesteia.

 • h). pentru moștenitorii persoanelor prevăzute la literele a-g) care nu au depus actul de deces in vederea stabilirii impozitelor sau taxelor locale datorate de moștenitori.

Scutirea prevăzută de art.5 se acorda la cererea temeinic justificata a contribuabilului, pe baza unui referat Întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Neplata debitului restant in termen de 45 zile de la data instiintarii contribuabilului cu privire la aprobarea facilității atrage anularea facilității acordate.

 • (2) . Alte categorii de contribuabili care beneficiază de facilitați fiscale:

 • - orfanii aflati in evidenta autoritatii tutelare - scutire de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma recalculării impozitului pe clădire si a impozitului/taxei pe teren, la adresa de domiciliu;

 • - persoanele fizice cu venit lunar sub 450 lei - scutire de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma recalculării impozitului pe clădire sau a impozitului/taxei pe teren, la adresa de domiciliu;

 • - persoanele fizice care au dobândit imobile in baza contractelor cu abitatie viagera - facilitatea fiscala consta in compensarea obligațiilor fiscale achitate in contul celui care a instrainat imobilul in baza unui act cu abitatie viagera, cu obligațiile fiscale datorate de către cumpărător. Aceasta facilitate se acorda, cu condiția prezentării chitanțelor, in original, care sa ateste achitarea obligațiilor fiscale pentru care se solicita compensarea.

 • (3) . Persoanele fizice care dețin in proprietate clădiri care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, cu excepția incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice, sunt scutite de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma recalculării impozitului pe clădirea situata la adresa de domiciliu.

Art.5. Aproba scutirea de la plata impozitului pe clădire si a impozitului/taxei pe teren, rezultat in urma recalculării, pentru imobilul situat la adresa de domiciliu, doar pe cota deținuta de către văduvele de război si văduvele de veterani de război, care au depus ulterior documente prin care se atesta situația de fapt.

Art.5.1. Aproba scutirea de la plata impozitului pe clădiri si a impozitului/taxei pe teren aferent locuinței de domiciliu pe anul 2014 si a anilor anteriori, precum si a accesoriilor aferente debitelor restante, pentru contribuabilii care dețin in proprietate un singur imobil:

Persoane cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate, atestate prin certificat de incadrare in grad de handicap revizuibil, care depun ulterior documente prin care se atesta prelungirea certificatului de încadrare in grad de handicap inițial existent la dosarul fiscal.

Scutirea se acorda daca pot face dovada ca puteau beneficia de facilitățile acordate prin hotărârile existente in anii precedenti.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificata, depusa de contribuabil, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea se acorda numai pentru debitele neachitate, daca o persoana care putee beneficia de aceasta facilitate fiscala a achitat deja impozitele datorate, sumele achitate nu se restituie.

Art.5.2. Aproba scutirea de la plata impozitului pe clădire sau impozit/taxa pe teren, pe anul 2014, pentru contribuabilii care dețin o singura proprietate (fie clădire, fie teren) si care au venituri lunare nete mai mici sau egale de 450 lei (inclusiv pentru persoanele fara venituri), cu condiția achitării debitului restant. Scutirea se acorda doar in cazul in care contribuabilul are domiciliul in locuința declarata.

Scutirea se aproba in limita cuantumului de 450 lei reprezentând impozit clădire sau impozit teren datorat bugetului local, in limita impozitului anual datorat.

In cazul in care imobilul detinut este format din clădire si teren aferent, scutirea se aplica doar pentru clădire, pentru teren contribuabilul datoreaza impozit/taxa pe teren.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificata, depusa de contribuabil, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Locuința deținuta la adresa de domiciliu, pentru care se acorda scutire de la plata impozitului pe clădire trebuie sa indeplineasca condițiile privind suprafețele minimale, in funcție de numărul de persoane, prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicata:

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 1 (una) persoana- 58mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 2 (doua) persoane- 81 mp ; suprafața construita a locuinței familiei formate din 3 (trei) persoane- 102mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 4 (patru) persoane- 115mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 5 (cinci) persoane- 135mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 6 (sase) persoane- 144mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 7 (șapte) persoane- 166mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 8 (opt) persoane- 171mp.

Art.6. Aproba scutirea de la plata taxei pe cladire/teren pentru cladirea/spatiul sau terenul in care se desfasoara activitati sportive sau culturale, detinuta/detinut de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosința, pentru cladirile/terenurile proprietate publica sau privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale concesionate, Închiriate, date in administrare ori in folosința, după caz, cu excepția cazurilor când din aceste activitati se obțin venituri.

Art.6.1. Aproba scutirea de la plata taxei pe cladire/teren, pentru cladirile/terenurile inchiriate, concesionate, date in administrare sau folosința, in care se desfasoara activitati culturale sau sportive, si pentru utilizatorul final care a incheiat ulterior contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosința cu concesionarul, locatarul, titularul dreptului de administrare sau de folosința, cu excepția cazurilor când din aceste activitati se obțin venituri.

Art.6.2. Aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale și de stabilire a taxei pe clădire/teren pentru cladirea/spatiul/terenul in care se desfasoara activitati sportive sau culturale, deținută/detinut de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosința pentru clădirile sau terenurile proprietate publica sau privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosința, după caz, prevăzută în Anexa nr.24 .

Art.6.3. Aprobă scutirea de la plata impozitului pentru clădirile care aparțir organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, cu statut de utilitate publică, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice.

Art.7. Aproba acordarea ajutorului de minimis sub forma scutirii de la plăti impozitului pe terenul aferent parcului industrial si a impozitului pentru clădirea ce face parte din infrastructura parcului industrial, pentru investițiile realizate de agenții economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial, in condițiile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investițiile realizate in parcurile industriale.

Procedura de acordare a facilităților fiscale este prevăzută in Anexa nr.25.

Art.7.1. Aproba acordarea ajutorului de stat regional sub forma scutirii de la plata impozitului pe terenul aferent parcului industrial si a impozitului pentru clădirea ce face parte din infrastructura parcului industrial, pentru investițiile inițiale realizate de agenții economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial, in condițiile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investițiile realizate in parcurile industriale.

Procedura de acordare a facilităților fiscale este prevăzută in Anexa nr.25.

Art.8. (1). Aproba achitarea unei singure taxe speciale pentru eliberarea in regim de urgenta a Certificatului de atestare fiscala, in cazul instrainarii bunurilor mobile si imobile aflate in coproprietate.

(2). Aproba achitarea unei singure taxe speciale pentru lucrările privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, efectuate in regim de urgenta, in cazul bunurilor mobile si imobile aflate in coproprietate.

Art.9. Aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale contribuabililor care efectuează in anul 2014 lucrări de natura celor care se pot executa fara autorizație de construire si componenta comisiilor de verificare, prevăzută in Anexa nr. 21.

Art.10. Aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale contribuabililor care efectuează in anul 2014 lucrări de natura celor care se executa cu autorizație de construire, prevăzută in Anexa nr. 2  2.

Art. 101. Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie beneficiază, în condițiile legii, de scutire de la plata impozitului aferent locuinței pe o perioadă de 7 ani, pe baza auditului energetic prin care se certifică realizarea recomandărilor propuse de către auditorul energetic pentru clădiri.

Documentația necesara acordării facilităților fiscale:

 • a) autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii;

 • b) certificatul de performanță energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenție pentru reabilitarea termică;

 • c) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic;

 • d) . contract încheiat cu firme/persoane fizice autorizate;

 • e) . facturi fiscale, respectiv documentele de plata cu care s-au achitat costurile lucrărilor;

 • f) . fotocopie buletin/carte de identitate.

Prin excepție, autorizația de construire nu se va solicita, respectiv nu se va depune pentru clădiri de locuit individuale cărora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1) lit. h) pct. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: “lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), (...), lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului - dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă - la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecție a monumentelor și/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii.

Scutirea se va acorda incepand cu data de intai a lunii următoare depunerii cererii insotita de documentele justificative, pe o perioada de 7 ani.

Procedura de acordare a facilităților fiscale este prevăzută in Anexa nr.23.

Art IO2. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri, datorat pentru o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere din anul fiscal în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, in cazul contribuabililor care realizează lucrări de intervenție privind reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei clădirilor.

Documentația necesara acordării facilităților fiscale:

 • 1. Contract încheiat cu firme/persoane fizice autorizate;

 • 2.  Autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii;

 • 3. Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii.

 • 4. Facturi fiscale, respectiv documentele de plata cu care s-au achitat costurile lucrărilor;

 • 5. Fotocopie buletin/carte de identitate.

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri datorat pentru o perioada de 5 ani se va acorda cu începere din anul fiscal in care a fost efectuata recepția la terminarea lucrărilor.

Procedura de acordare a facilităților fiscale este prevăzută in Anexa nr.2 .

Art.ll. Aprobă procedura de calcul a taxelor pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete închise, suporți pentru obiecte de publicitate si pentru manifestări ocazionale s.a.- prevăzută în capitolul ALTE TAXE din Anexa nr. 1.

Art.12. Stabilește la 40 lei plafonul creanțelor fiscale restante aflate in soldul rolurilor nominale unice inactive, la data de 31.12.2013 si neachitate pana la date aplicării prezentei hotarari, creanțe care vor fi anulate.

Art 13. Aprobă modelul de cerere - declarație pentru scutiri de impozite si taxe conform Anexei nr. 3.

Art.14. Aprobă limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelo: fizice și juridice, după cum urmează :

SANCȚIUNI

5

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 294 alin. (3)

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 279 de lei la 696 de lei

Art. 294 alin. (4)

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei.

5

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Art. 294 alin. (6)

(6) In cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime al< amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300% respectiv:

- contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)- d) cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și s sancționează cu amendă de la 1300 lei la 6312 lei

Art.15. Prezenta hotărâre intra în vigoare de la 01.01.2014, data de la care își incetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2013 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2013.

Art.16. (1) Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința publica prezenta hotarare.

(2) Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești si celelalte instituții cu atribuții in aplicarea hotărârii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Dată în Ploiești astăzi, 19 decembrie 2013

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


In conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata de Romania prin Legea nr. 199/1997, stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 are la baza prevederile legale actuale, reprezentate de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, de Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

In vederea finanțării proiectelor aflate in derulare si pentru ca sursele bugetului local sa satisfaca intr-o proporție cat mai mare nevoile actuale ale cetățenilor municipiului Ploiești, dar si cerințele Uniunii Europene, este necesara menținerea surselor actuale ale bugetului local, atragerea de noi surse extrabugetare, precum si valorificarea judicioasa si eficienta a patrimoniului municipiului Ploiești.

Pentru aplicarea cu consecventa a programului de relaxare fiscala si de impozitare cat mai echitabila a populației, Executivul propune Consiliului Local pentru anul 2014:

 • l.a) menținerea la nivelul prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare a impozitelor pe clădiri, terenuri, mijloace de transport datorate de către persoanele fizice si juridice;

b) pentru realizarea unei protecții sociale reale se propune:

b.l. scutirea de la plata impozitului pe clădiri si a impozitului/taxei pe teren aferent locuinței de domiciliu pe anul 2014 si a anilor anteriori, precum si a accesoriilor aferente debitelor restante, pentru contribuabilii care dețin in proprietate un singur imobil:

- persoane cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate, atestate prin certificat de incadrare in grad de handicap revizuibil.

Scutirea se acorda daca pot face dovada ca puteau beneficia de facilitățile acordate prin hotărârile existente in anii precedenti.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificata, depusa de contribuabil, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

b.2. scutirea de la plata impozitului pe clădire sau impozit/taxa pe teren, pe anul 2014, pentru contribuabilii care dețin o singura proprietate (fie clădire, fie teren) si care au venituri lunare nete mai mici sau egale de 450 lei (inclusiv pentru persoanele fara venituri), cu condiția achitării debitului restant. Scutirea se acorda doar in cazul in care contribuabilul are domiciliul in locuința declarata.

Scutirea se aproba in limita cuantumului de 450 lei reprezentând impozit clădire sau impozit teren datorat bugetului local, in limita impozitului anual datorat,        m 4

In cazul in care imobilul detinut este format din clădire si teren a^refcscuti&n aplica doar pentru clădire, pentru teren contribuabilul datoreaza impozit/faga P.®p|w

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificata, depu^tțe c^Hpi pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de aprobat de conducerea instituției.

Locuința deținuta la adresa de domiciliu, pentru care se acorda scutiriimpozitului pe clădire trebuie sa indeplineasca condițiile privind suprafețele minimale, in funcție de numărul de persoane, prevăzute de Legea locuinței nr.l 14/1996, republicata :

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 1 (una) persoana- 58mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 2 (doua) persoane- 81 mp ; suprafața construita a locuinței familiei formate din 3 (trei) persoane- 102mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 4 (patru) persoane-115mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 5 (cinci) persoane- 135mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 6 (sase) persoane- 144mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 7 (șapte) persoane- 166mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 8 (opt) persoane- 171mp.

c) ca si in anul 2013 se vor acorda facilitați fiscale tuturor contribuabililor, persoane fizice si persoane juridice, care se incadreaza in prevederile legale, iar pentru plata integrala cu anticipație pana la 31 martie 2014 a impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren si a impozitului pe mijloacele de trasport, se acorda o bonificație de 10%;

- impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plata.

 • 2. In temeiul art.286 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare coroborate cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădire sau o reducere a acestuia pentru o clădire deținuta in proprietate de o persoana fizica pentru care datoreaza acest impozit.

In acest sens se acorda facilitați fiscale persoanelor fizice care reabilitează termic clădirile, iar in cazul blocurilor pe baza de autorizație de construire, pe care le dețin in proprietate in sensul izolării fațadelor acestor clădiri cu materiale termoizolante.

 • 3. Pentru a incuraja activitatile sportive si culturale, Executivul propune Consiliului Local pentru anul 2014, scutirea de la plata taxei pe clădire sau teren pentru cladirea/spatiul sau terenul in care se desfasoara activitati sportive sau culturale, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosința, pentru clădirile sau terenurile proprietate publica sau privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosința, după caz, cu excepția cazurilor când din aceste activitati se obțin venituri.

 • 4. Potrivit prevederilor Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale coroborate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industrialei^ Executivul propune Consiliului Local pentru anul 2014:    .....

 • - acordarea ajutorului de mmimis sub forma scutim de la plata impozitului pze terenul aferent parcului industrial si a impozitului pentru clădirea ce fa^-pageAlin infrastructura parcului industrial, pentru investițiile realizate de agenții economici "care isi desfasoara activitatea in parcul industrial;

 • - acordarea ajutorului de stat regional sub forma scutirii de la plata impozitului pe terenul aferent parcului industrial si a impozitului pentru clădirea ce face parte din infrastructura parcului industrial, pentru investițiile inițiale realizate de agenții economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial.

 • 5. In conformitate cu prevederile art.178 al Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, conducătorul organului de executare poate aproba anularea debitelor mai mici sau egale cu suma de 40 lei in situațiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poștă, sunt mai mari decât creanțele fiscale supuse executării silite.

Având in vedere faptul ca pentru recuperarea acestora, cheltuielile de executare sunt mai mari decât creanțele fiscale supuse executării silite, propun Consiliului Local al Municipiului Ploiești stabilirea la 40 lei plafonul creanțelor fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2013 care pot fi anulate.

Având in vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completările si modificările ulterioare, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești cuprinzând propunerile pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014, propun Consiliului Local al municipiului Ploiești spre aprobare prezentul proiect de hotarare.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

Impozitele si taxele locale, reglementate de Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, constituie venituri proprii ale bugetelor unităților administrativ teritoriale si au ca surse: impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, taxa hotelieră, taxe speciale, taxele judiciare de timbru si taxele extrajudiciare de timbru.

Nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014 este propus avându-se în vedere evoluția bugetului pe anii anteriori privind cheltuielile efectuate, propunerile fiind în conformitate cu prevederile legale si necesitatea menținerii surselor actuale și atragerea de noi surse la bugetul local.

Pentru aceste considerente, in cazul impozitului pe clădiri datorat de persoanele juridice, propunem pentru anul 2014:

- cota de impozitare de 1,5 % aplicata asupra valorii de inventar înregistrata in contabilitate, pentru clădirile reevaluate- tabelul 2;

- in cazul clădirilor care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani, respectiv 5 ani anteriori anului fiscal de referința prin aplicarea cotelor de impozitare prevăzute in tabelul nr. 3 asupra valorii de inventar a clădirii înregistrata in contabilitatea persoanei juridice, pana la sfârșitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare.

Este de reținut că art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare prevede că nivelul impozitelor si taxelor locale prevăzute in Titlul IX poate fi majorat anual cu pana la 20% de consiliul local, cu excepția taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b)-d).

Executivul, pentru aplicarea cu consecvența a programului de relaxare fiscala și impozitare cât mai echitabila a populației, propune Consiliului Local pentru anul 2014 acordarea facilităților fiscale tuturor contribuabililor care se incadreaza in prevederile legale, si anume la impozitul pe clădiri precum si la impozitului/taxei pe teren datorat de persoane fizice unde avem:

 • A. - menținerea si in anul fiscal 2014 a facilităților fiscale acordate anumitor categorii de contribuabili persoane fizice prin Hotararea Consiliului Local nr.4/2013;

 • B. scutire de la plata impozitului pe clădiri si a impozitului/taxei pe terenul aferent locuinței de domiciliu pentru orfanii aflati in evidenta autoritatii tutelare;

 • C.l. scutirea de la plata impozitului pe clădiri si a impozitului/taxei locuinței de domiciliu pe anul 2014 si a anilor anteriori, precum si/f^âcceșomb? aferente debitelor restante, pentru contribuabilii care dețin in proprietate imobil:                                                  L%.        jh

- persoane cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrat^frgțaduR^F^ invaliditate, atestate prin certificat de încadrare in grad de handicap depun ulterior documente prin care se atesta prelungirea certificatului de incidrarein grad de handicap inițial existent la dosarul fiscal, cu condiția ca aceste persoane.

 • C. 2. scutirea de la plata impozitului pe clădire sau impozit/taxa pe teren, pe anul 2014, pentru contribuabilii care dețin o singura proprietate (fie clădire, fie teren) si care au venituri lunare nete mai mici sau egale de 450 lei (inclusiv pentru persoanele fara venituri), cu condiția achitării debitului restant. Scutirea se acorda doar in cazul in care contribuabilul are domiciliul in locuința declarata.

Scutirea se aproba in limita cuantumului de 450 lei reprezentând impozit clădire sau impozit teren datorat bugetului local, in limita impozitului anual datorat.

In cazul in care imobilul detinut este format din clădire si teren aferent, scutirea se aplica doar pentru clădire, pentru teren contribuabilul datoreaza impozit/taxa pe teren.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificata, depusa de contribuabil, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Locuința deținuta la adresa de domiciliu, pentru care se acorda scutire de la plata impozitului pe clădire trebuie sa îndeplinească condițiile privind suprafețele minimale, in funcție de numărul de persoane, prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicata :

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 1 (una) persoana- 58mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 2 (doua) persoane- 81 mp ; suprafața construita a locuinței familiei formate din 3 (trei) persoane- 102mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 4 (patru) persoane- 115mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 5 (cinci) persoane- 135mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 6 (sase) persoane- 144mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 7 (șapte) persoane- 166mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 8 (opt) persoane-171 mp.

 • D. scutire de la plata impozitului pe clădiri si a impozitului/taxei pe terenul aferent locuinței de domiciliu pentru persoane fizice beneficiare ale Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;

 • E. 1- proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie beneficiază, în condițiile legii, de scutire de la plata impozitului aferent locuinței pe o perioadă de 7 ani, pe baza auditului energetic prin care se certifică realizarea recomandărilor propuse de către auditorul energetic pentru clădiri.

Procedura de acordare a facilităților fiscale este prevăzută in Anexa nr.23.


2- scutirea de la plata impozitului pe clădiri, datorat pentru o perioad| consecutivi, cu începere din anul fiscal în care a fost efectuată recepția lucrărilor, in cazul contribuabililor care realizează lucrări de inte reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei clădirilor.

Procedura de acordare a facilităților fiscale este prevăzută in An

3- acordarea de facilitați fiscale contribuabililor persoane fizice, care e anul 2014 lucrări de natura celor de mai jos:

 • - reparații la acoperișuri, invelitori sau terase, atunci când nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;

 • - zugrăveli si vopsiri exterioare, daca nu se modifica elementele de fațada si culorile clădirilor;

 • - reparații si inlocuiri la finisaje exterioare - tencuieli, placaje si altele asemenea, reparații la ziduri de sprijin si la scări de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;

 • - reparații si inlocuiri de tamplarie exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei.

 • F. facilitați fiscale acordate persoanelor juridice:

 • - scutirea de la plata taxei pe cladire/teren pentru cladirea/spatiul sau terenul in care se desfasoara activitati sportive sau culturale, detinuta/detinut de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosința, pentru cladirile/terenurile proprietate publica sau privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosința, după caz, cu excepția cazurilor când din aceste activitati se obțin venituri.

 • - scutirea de la plata taxei pe cladire/teren, pentru cladirile/terenurile inchiriate, concesionate, date in administrare sau folosința, in care se desfasoara activitati culturale sau sportive, si pentru utilizatorul final care a incheiat ulterior contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință cu concesionarul, locatarul, titularul dreptului de administrare sau de folosința, cu excepția cazurilor când din aceste activitati se obțin venituri.

 • - scutirea de la plata impozitului pentru clădirile care aparțin organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, cu statut de utilitate publică, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice.

 • - acordarea ajutorului de minimis sub forma scutirii de la plata impozitului pe terenul aferent parcului industrial si a impozitului pentru clădirea ce face parte din infrastructura parcului industrial, pentru investițiile realizate de agenții economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial, in condițiile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2984/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investițiile realizate in parcurile industriale.

 • - acordarea ajutorului de stat regional sub forma scutirii de la plata impozitului pe terenul aferent parcului industrial si a impozitului pentru clădirea ce face parte din infrastructura parcului industrial, pentru investițiile inițiale realizate de agenții economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial, in condițiile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2980/2013 privind

aprobarea condițiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investițiile realizate in parcurile industriale.


Procedura de acordare a facilităților fiscale este prevăzută in Anexfl^

- procedura de acordare a facilităților fiscale și de st^b^re clădire/teren pentru cladirea/spatiul/terenul in care se desfasoara act culturale, deținută/detinut de către concesionar, locatar, titul administrare sau de folosința pentru clădirile sau terenurile proprietate publica sau privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosința, după caz este prevăzută în Anexa nr.24 .

In conformitate cu prevederile art.178 al Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, conducătorul organului de executare poate aproba anularea debitelor mai mici sau egale cu suma de 40 lei in situațiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poștă, sunt mai mari decât creanțele fiscale supuse executării silite.

Pentru anul fiscal 2014 a fost stabilit plafonul creanțelor fiscale care pot fi anulate, respectiv cele restante aflate in sold la 31 decembrei 2013, mai mici sau egale cu suma de 40 lei.

Nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 este propus avandu-se in vedere evoluția bugetului pe anii anteriori privind cheltuielile efectuate, propunerile fiind in conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare si cele ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

a) impozitul si taxa pe clădiri

Impozitul/taxa pe clădiri este o obligație anuala si se datoreaza de către contribuabili pentru clădirile aflate in proprietatea lor sau de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosința pentru clădirile proprietate publica sau privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosința, după caz.

Prin clădire, se intelege orice construcție situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosința sa, si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalații, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt pereții si acoperișul, indiferent de materialele din care sunt construite, încăperea reprezintă spațiul din interiorul unei clădiri.

Impozitul si taxa pe clădiri se plătesc anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

Impozitul/taxa pe clădiri se calculează incepand cu data de intai a lunii următoare celei in care acestea au fost dobândite, indiferent sub ce forma (data

declarării poate fi: data menționata in actul respectiv in cazul actelor notariale; data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătorești in caz judecătorești; data intocmirii procesului verbal de recepție intocmit dc^tr^sjtructgr specializate din domeniul amenajării teritoriului si al urbanisim£rm Primăriei Municipiului Ploiești pentru lucrările efectuate total sau^ar^g|| clădirilor construite potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea cxticdtafi' de construcții, republicata cu modificările ulterioare, data mentioiiaj^ respectiv in cazul clădirilor proprietate publica sau privata a statului administrativ-teritoriale aflate in administrare sau in folosința contribuabililor concesionate ori inchiriate contribuabililor).


Scăderea impozitului/taxei pe clădiri se face in cazul in care clădirea a fost dezafectata, demolata, dezmembrata, distrusa sau instrainata incepand cu data de intai a lunii următoare când s-a produs una din aceste situații.

Contribuabilii sunt obligați sa depună declarație de impunere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești in termen de 30 de zile de la data dobândirii, instrainarii, construirii, preluării in administrare sau in folosința, incheierii contractului de concesiune sau inchiriere pentru clădirile proprietate publica sau privata a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, de la data când intervin schimbări privind domiciliul sau sediul, de la data când se realizează lucrări ce conduc la modificarea impozitului/taxei pe clădiri sau de la data când intervin schimbări privind situația juridica a contribuabilului ce conduc la modificarea impozitului/taxei pe clădiri.

Pentru depunerea cu intarziere a declarației pentru stabilirea impozitului pe clădiri sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii persoane fizice sau persoane juridice sunt sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

Pentru plata integrala cu anticipație a impozitului/taxei pe clădiri, datorat pentru intreg anul 2014 de către contribuabili, persoane fizice si juridice, pana la data de 31 martie se acorda o bonificație de 10%.

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plata.

Pentru neplata la termen a impozitului pe clădiri se datoreaza majorări de intarziere conform dispozițiilor legale.

Pentru a incuraja activitățile sportive si culturale, propunem Consiliului Local pentru anul 2014, scutirea de la plata taxei pe clădire pentru cladirea/spatiul in care se desfasoara activitati sportive sau culturale, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosința, pentru clădirile proprietate publica sau privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosința, după caz, cu excepția cazurilor când din aceste activitati se obțin venituri.

- impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice

Pentru anul 2014 impozitul pe clădiri in cazul persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile pe metru patrat de suprafața construita desfasurata a clădirii, determinata potrivit tabelului nr. 1 din Anexa nr. 1.

Pentru contribuabilii persoane fizice care dețin in proprietate mai multe clădiri, cu excepția celor dobândite prin succesiune legala, impozitul pe clădiri se^ăjcg^ după cum urmeaza:                                             K -


 • - cu 65%pentru prima clădire in afara celei de la adresa de domiciliu;

 • - cu 150%pentru a doua clădire in afara celei de la adresa de domiciliu^ o? |

 • - cu 300% pentru a treia clădire si următoarele in afara celei de la adres^dg^db^^^h;

Prin impozit pe clădiri majorat conform prevederilor legale se4ptc' majorarea se aplica atat corpului principal cat si tuturor corpurilor de cladfegjgS^ la adresa acelui imobil.

Ordinea numerica a proprietăților se determina in funcție de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.

In aceste cazuri contribuabilii au obligația de a depune o declarație speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administrației publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte caldiri ale acestora.

Se datoreaza impozit pe clădiri si in cazul clădirilor care au fost construite fara autorizație de construire.

In cazul clădirii utilizate ca locuința, a cărei suprafața construita depășește 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fracțiune din aceștia care depasesc cei 150mp.

impozitul /taxa pe clădiri datorate de persoane juridice

Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice a reprezentat si reprezintă una din cele mai importante surse a veniturilor la bugetul local.

Pentru menținerea resurselor bugetului, precum si atragerea de noi surse la bugetul local, propunem menținerea cotei de 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii pentru clădirile persoanelor juridice care au efectuat reevaluare conform reglementarilor contabile.

Valoarea de inventar inscrisa in evidenta contabila poate fi costul de achiziție, costul de producție, valoarea de aport sau valoarea rezultata in urma reevaluării.

In temeiul art. 253, alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulteioare se propune ca pentru clădirile aparținând persoanelor juridice care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referința, se stabilește la 10 % , iar pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința se stabilește la 30 % .

In cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizării, valoarea impozabila se reduce cu 15%, in conformitate cu art.253, alin. 4 din Legea nr,571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare.

Impozitul si taxa pe clădiri se datoreaza:

- de către locatar pentru clădirile care fac obiectul contractelor de leasing financiar;


- pentru clădirile proprietate publica sau privata a municipiu^ concesionate, închiriate, date in administrare ori in folosința, după c juridice, altele decât cele de drept public, taxa pe clădiri reprezintă concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau caz, in condiții similare impozitului pe clădiri.

-daca o persoană juridică - concesionar, locatar, titular aft<d^ administrare sau de folosință - încheie ulterior contracte de concesiuni administrare sau folosință pentru aceeași clădire cu alte persoane, taxa pe clădiri va fi datorată de utilizatorul final.

Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Ploiești au obligația de a remite Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești in termen de maximum 30 de zile de la data încheierii contractelor de închiriere pentru clădiri, copii ale acestor acte.

Structura de specialitate cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții din cadrul Primăriei municipiului Ploiești care întocmește procesele-verbale menționate la art. 254 alin. (8) din Codul fiscal, are obligația de a transmite, Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, în termen de 3 zile de la întocmire, procesele-verbale de recepție precum si situația clădirilor finalizate la data expirării autorizațiilor de construire al căror proces verbal de recepție se încheie peste termenul de 15 zile prevăzut de lege.

b) impozitul / taxa pe teren

Impozitul / taxa pe teren se plătesc anual si se datoreaza in suma fixa pe metru patrat de teren, in mod diferențiat, in intravilanul si extravilanul localităților. Se stabilește luând in calcul numărul de metri patrati de teren, rangul localității si zona si/sau categoria de folosința a terenului.

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a municipiului Ploiești concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosința, după caz, taxa pe terenuri reprezintă sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosința, după caz.

Impozitul / taxa pe teren se stabilește pe baza declarației de impunere depuse de contribuabili conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si se plătește anual, in doua rate egale, astfel: pana la 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

Impozitul/taxa pe teren se calculează începând cu intai a lunii următoare celei in care acestea au fost dobândite, indiferent sub ce forma (data dobândirii poate fi: data menționata in actul respectiv in cazul actelor notariale; data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătorești in cazul hotărârilor judecătorești etc).

Scăderea impozitului/taxei pe teren se face începând cu data de intai a lunii următoare celei in care s-a produs modificarea.

Contribuabilii sunt obligați sa depună declarație de impunere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești in termen de 30 de zile de la data dobândirii terenurilor, de la data când incheie contract de administrare, folosința, concesiune, închiriere a terenurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unităților administrativ teritoriale, de la data când intervin schimbări privind domiciliul sau sediul, de la data când se realizează lucrări ce conduc la modificarea impozitului pe teren sau de la data 7

când intervin schimbări privind situația juridica a contribuabilului ce con^eșl^ modificarea impozitului pe teren.                                      %

Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Ploiești au^otl^^de , a remite Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești in termen de maximuăi 3^$^ e de la data incheierii contractelor de inchiriere pentru terenuri, copii ale aw° A £

Structura de specialitate cu atribuții în domeniul urbanismulu teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții din cadrul^rbitarfei
municipiului Ploiești care întocmește procesele-verbale menționate la art. 254 alin. (8) din Codul fiscal, are obligația de a transmite, Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, în termen de 3 zile de la întocmire, procesele-verbale de recepție precum si situația clădirilor finalizate la data expirării autorizațiilor de construire al căror proces verbal de recepție se încheie peste termenul de 15 zile prevăzut de lege.

Pentru depunerea cu întârziere a declarației privind stabilirea impozitului/taxei pe teren sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii persoane fizice sau persoane juridice sunt sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

Pentru plata cu anticipație a impozitului/taxei pe teren, datorat pentru intreg anul 2014 de către contribuabili, pana la data de 31 martie se acorda o

bonificație de 10%.


Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plata.

Pentru neplata la termen a impozitului/taxei pe teren se datoreaza majorări de intarziere conform dispozițiilor legale.

c) impozitul pe mijloacele de transport

Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport.

Impozitul pe mijloacele de transport este anual si se stabilește in suma fixa pentru mijloace de transport, remorci, semiremorci, rulote, mijloace de transport pe apa.

Impozitul pe mijloacele de transport se stabilește pe baza declarației de impunere depusa de contribuabili in baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si se plătește anual, in doua rate egale, astfel: pana la 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la 31 martie. In cazul in care proprietarul deține in proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat aceluiași buget local, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza începând cu data de intai a lunii următoare celei in care au fost dobândite, indiferent sub ce forma (data dobândirii poate fi: data menționata in actul respectiv in cazul actelor notariale; data dobândirii este data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătorești; data facturii; data contractului de vanzare-cumparare, a înscrisului sub semnătură privata).

In cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoana in cursul unui an sau este radiat din evidenta fiscala a compartimentului de specialitate al autoritarii de administrație publica locala, impozitul pe mijlocul de transport inceteaza sa se maiDepunerea cu intarziere a declarației pentru stabilirea impozitului pe de transport sau nedepunerea acestei declarații de către contribuabilii persoane fizice si persoane juridice se sancționează conform prevederilor legale in vigoare.

Pentru plata cu anticipație a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorata pentru intreg anul 2014 de către contribuabili, pana la data de 31 martie se acorda o bonificație de 10%.

Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plata.

Pentru neplata la termen a impozitului pe mijloacele de transport se datoreaza majorări de intarziere conform prevederilor legale.


Impozitul mijloacelor de transport proprietate a persoanelor fizice si juridice este de natura impozitelor directe si se datoreaza conform legislației actuale, pentru mijloacele de transport cu tracțiune mecanica, pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, pentru combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, pentru remorci, semiremorci si rulote, pentru vehicule lente, pentru mijloace de transport pe apa, diferențiat pentru fiecare categorie in parte.

- impozitul pe mijloacele de transport pentru persoane fizice si juridice

Acesta se stabilește in suma fixa pentru fiecare 200 cm sau fracțiune din aceștia, pentru fiecare mijloc de transport in parte, conform tabelului nr. 10.

Impozitul pe mijloacele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone apartinand persoanelor fizice este anual si se stabilește in suma fixa in lei/an/autovehicul, conform tabelului nr. 11.

Impozitul pentru combinații de autovehicule (articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, este anual si se stabilește in suma fixa, in lei/an/autovehicul, conform tabelului nr. 12.

Impozitul pentru remorci, semiremorci si rulote este anual si se stabilește in suma fixa in lei/an, in mod diferențiat in funcție de capacitatea acestora, in baza cârtii de identitate, indiferent in ce combinație circula, iar propunerile sunt redate in tabelul nr.13.

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor

Taxele se plătesc anticipat eliberării sau avizării, după caz a certificatelor, avizelor si autorizațiilor.


construire, este de 3% din valoarea autorizata a lucrărilor de organizare sanfe^X^^

Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este de 2% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcție.

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru orice alta construcție decât cele prevăzute mai sus, este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrărilor de construire, inclusiv instalațiile aferente.

Pentru eliberarea autorizației de desființare totala sau parțiala, a construcțiilor taxa datorata este de 0,1% din valoarea impozabila a acestora. In cazul desființării parțiale a unei construcții taxa pentru eliberarea autorizației se modifica astfel incat sa reflecte suprafața construita a clădirii supusa demolării.

Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizațiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei inițiale.

Taxa datorata se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicita avizul si se plătește anticipat. In termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expira autorizația respectiva persoana care a obtinut autorizația este obligata sa depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale.

Pana in cea de-a 15-a zi inclusiv de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie plătită orice suma suplimentara datorata de către persoana care a primit autorizația sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administrației publice locale.

In cazul unei autorizații de construire emise pentru o persoana fizica valoarea reala a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mica decât valoarea impozabila a clădirii.

La terminarea lucrărilor de construire, dar nu mai târziu de expirarea termenului de valabilitate al autorizației de construire, persoanele fizice si persoanele juridice sunt obligate sa declare valoarea reala a lucrărilor in vederea regularizării taxei de autorizare.

Regularizarea taxei se face de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești in funcție de valoarea reala a lucrărilor efectuate comparativ cu valoarea impozabila calculata conform art.251 alin.(3) din Legea nr. 571/2003, pentru persoane fizice si in funcție de înregistrarea in evidenta contabila pentru persoane juridice.

Termenul de plata al diferenței rezultate in urma regularizării taxei pentru eliberarea autorizației de construire este de 15 zile de la data intocmirii procesului -verbal de recepție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data expirării valabilitatii autorizației de construire.

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor se plătește prealabil eliberării sau vizării, după caz a certificatelor, avizelor si autorizațiilor iar dovada plătii taxei se pastreaza la compartimentul de specialitate din Ploiești care a eliberat documentele respective.


Comerciantii a căror activitate se desfasoara potrivit clasificării economia naționala CAEN clasa 5610- restaurante si 5630 —

bugetului local in raza caruia este amplasata unitatea sau standul de taxa de eliberare/ viza anuala a autorizației după cum urmeaza:

- Zona A- 690 lei

 • - Zona B - 550 lei

 • - Zona C - 420 lei

 • - Zona D -280 lei

Autorizația privind desfasurarea activitatii de alimentație pubica cod CAEN 5610; 5630, in cazul in care comerciantul indeplineste condițiile prevăzute de lege, se emite de către primarul in a cărui raza de competenta se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare.

O

 • e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

- Taxa pentru servicii de reclama si publicitate, cu excepția celor realizate prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale.

In municipiul Ploiești reclama si publicitatea se efectuează in baza contractelor sau a altor intelegeri incheiate in acest sens de către contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de aceste servicii cu cel care efectuează reclama si publicitatea.

Taxa se plătește lunar, pana la data de 10 a lunii următoare celei in care a fost incheiat contractul, de cel care efectuează reclama si publicitatea, pe toata perioada desfășurării acestuia.

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă si publicitate, se stabilește in cota de 3 % asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate, care se regăsește in factura fiscala, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

- Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

In municipiul Ploiești reclama si publicitatea prin afisaj, panou sau structura de afisaj se efectuează numai pe amplasamentele stabilite de către Primărie.

Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

Taxa se stabilește in funcție de dimensiunea acestora pentru fiecare metru patrat sau fracțiune de metru patrat, conform tabelului nr.16.

f) impozitul pe spectacole

Acest impozit se datoreaza de către contribuabilii persoane fizice sau juridice care organizează manifestări artistice, competiții sportive, activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca.

Impozitul pe spectacole pentru manifestările artistice si competiile sportive se stabilește prin aplicarea cotelor prevăzute la art.274 din Legea nr.571/2003J,_asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si a biletelor de intrare, valoare cardW/incjude TVA-

Impozitul pe spectacole pentru activitatile artistice si distractivc-.de vjd^^ca 1 discoteca se stabilește conform art.275 din Legea nr.571/2003, in furțct-ije de^țșujrffatȘi incintei in care se desfasoara spectacolul, pe zi de funcționare.

Plătitorii impozitului pe spectacole pentru manifestările artistic^^i^Q^p;eHiW sportive au obligația de a depune declarație privind veniturile realizatMdihd-âcdfte activitati la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, de a calcula si de a achita impozitul datorat, lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei in care se realizează venitul, iar in cazul impozitului pe spectacole pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca declarația se depune pana cel târziu la data de 15 inclusiv, a lunii precedente celei in care sunt programate spectacolele respective.

Pentru neplata la termen se datoreaza majorări de intarziere, conform legislației in vigoare.

 • g) taxa hotelieraPentru șederea in municipiul Ploiești se datoreaza taxa hoteliera de către persoanele fizice in varsta de peste 18 ani.

Taxa hoteliera se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unitățile de cazare.

Pentru șederea intr-o unitate de cazare, taxa hoteliera este in cota de 1% din valoarea totala a cazarii/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizează cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate. Cota de 1% se aplică la valoarea totală a cazării/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.

 • h) taxe speciale

Consiliul Local stabilește taxe speciale pentru următoarele servicii prestate în interesul persoanelor fizice și juridice:

 • a) pentru certificate de atestare fiscala eliberate în cursul zilei de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, taxa in regim de urgenta in suma de:

 • - 55 lei pentru persoane fizice;

 • - 115 lei pentru persoane juridice.

 • b) pentru efectuarea lucrărilor privind stabilirea impozitelor și taxelor în regim de urgență (clădiri, terenuri, mijloace de transport), in 48 de ore de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești:

 • - 85 lei pentru persoane fizice;

 • - 170 lei pentru persoane juridice.

 • c) servicii către contribuabili la cererea acestora:

c.l. - efectuarea de fotocopii de pe acte 0,5 lei pagina format A4 si 1 leu format A3;

c.2. - fotocopii după documentele din arhiva -1 leu pagina;

c.3. - fotocopii procese-verbale de amenda - 1 leu pagina.


Taxele speciale se achita anticipat, prin virament in contul instituției Skswh Trezoreria Ploiești sau in numerar, la casieriile Serviciului Public Finariț^|^ Ploiești situate in str. Bulevardul Independentei nr.16, str. Basarabi nr.p,^au’ih|gâ persoanelor fizice - str. Șoseaua Vestului nr. 19.

în caz de rezolvare peste termenul stabilit sau nerezolvare a cererr contribuabilii persoane fizice sau juridice, taxa achitată anticipat se restituie’său se compensează, după caz, cu alte obligații către bugetul local.

Instituțiile publice sunt scutite de taxe speciale pentru servicii prestate în regim de urgență.

i)alte taxe locale

In conformitate cu art. 283 alin 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare, consiliile locale, in exercitarea atribuțiilor ce le revin in administrarea domeniului public si privat al unităților administrativ teritoriale, pot institui taxe pentru ocuparea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice si altele asemenea. Acestea sunt:

 • l.Taxe pentru depozitarea de materiale si realizarea unor lucrări si pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete închise, cabine telefonice cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale, ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces, prevăzute in tabelul nr.18.

Aceste taxe se stabilesc conform art.283 din Legea nr.571/2003, in lei/mp/zi.

 • 2. Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare se datoreaza de către contribuabilii persoane fizice/juridice, in funcție de numărul de zile pentru care se solicita si se aproba ocuparea domeniului public.

Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare datorata de către persoanele fizice este in suma de 0,5 lei pe zi, iar in cazul persoanelor juridice taxa datorata este in suma de 1 leu/zi.

 • 3. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativa este in suma de 500 lei.

Taxe judiciare si extrajudiciare de timbre, impozitul pe venituri din transferul proprietăților imobiliare din transferul personal

Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de Hotararea Guvernului nr. 1309/2012, cu modificările si completările ulterioare, sunt prezentate in tabelul nr. 20.

Aceste taxe se incaseaza de către organele abilitate in acest sens si constituie venit al bugetului local al municipiului Ploiești metodologice referitoare la impozitele si taxele local

conform prevederiloi<noiîhel

proprietăților inrohiliai^^dmp

5/06.05.2010 pricind

entru modificareaImpozitul pe venituri din transferul patrimoniul personal

Potrivit art.I punctul 651 din Legea nr.5 Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 109/2009 j Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal:

 • (1) La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel:

 • a) pentru construcțiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum și pentru terenurile de orice fel fără construcții, dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv:

 • - 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

 • - peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depășește 200.000 lei inclusiv;

 • b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobândite la o dată mai mare de 3 ani:

 • - 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

 • - peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depășește 200.000 lei inclusiv.

 • (2) Impozitul prevăzut la alin. (1) nu se datorează în următoarele cazuri:

 • a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor și construcțiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;

 • b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donație între rude și afini până la gradul al IlI-lea inclusiv, precum și între soți.

 • (3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin. (1), dacă succesiunea este dezbătută și finalizată în. termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. în cazul nefmalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, moștenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

 • (4) Impozitul prevăzut la alin. (1) și (3) se calculează la valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale, în cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiză, cu excepția tranzacțiilor încheiate între rude ori afini până la gradul al Il-lea inclusiv, precum și între soți, caz în care impozitul se calculează la valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de proprietate.

(6) Impozitul prevăzut la alin. (1) și (3) se va calcula și se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat și încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut. în cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, pentru situațiile prevăzute la alin. (1) și (3), se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură,

impozitul prevăzut la alin. (1) și (3) se calculează și se încasează de către organyl

■V -A «o-el -j | ;’Q.

5, //


fiscal competent. Instanțele judecătorești care pronunță hotărâri judccătoreșți<dcfinitive și irevocabile comunică organului fiscal competent hotărârea și documențațja/âfereptăîn termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive și irevocabile a ho alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligația de â‘declara venitul obținut în maximum 10 zile de la data transferului, la oțg'âitul'ftibâl competent, în vederea calculării impozitului. Pentru înscrierea drepturilor ‘ baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moștenitor sâS; caz, a hotărârilor judecătorești și a altor documente în celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciară vor verifica îndeplinirea obligației de plată a impozitului prevăzut la alin. (1) și (3) și, în cazul în care nu se va face dovada achitării acestui impozit, vor respinge cererea de înscriere până la plata impozitului.

(7) Impozitul stabilit în condițiile menționate se distribuie astfel:

 • a) o cotă de 50% se face venit la bugetul consolidat;

 • b) o cotă de 50% se face venit la bugetul unităților administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării.
Fata de cele menționate propunem ca pentru asigurarea unor surse bugetare suficiente de finanțare a proiectelor aflate in derulare sau a altora noi, pentru ca sursele bugetului local sa satisfaca intr-o proporție cat mai mare nevoile actuale ale cetățenilor municipiului Ploiești, pentru aplicarea cu consecvența a programului de relaxare fiscala și pentru o impozitare cât mai echitabila a populației, în anul 2014 sa fie aplicate impozitele si taxele prezentate in proiectul de Hotarare alaturat.

Anexa nr.l

(tabelul nr.l,2,3)


a) impozitul si taxa pe clădiri

 • 1. Impozitul/taxa pe clădiri este anuala si se datoreaza de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, altele decât cele de drept public, pentru clădirile aflate in proprietatea lor sau de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosința pentru clădirile proprietate publica sau privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosința, după caz.

 • 2. Prin clădire, se intelege orice construcție situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosința sa si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalații, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt pereții si acoperișul, indiferent de materialele din care sunt construite. încăperea reprezintă spațiul din interiorul unei clădiri.

 • 3. Impozitul/taxa pe clădiri se plătește anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv.

 • 4. Impozitul/taxa pe clădiri se calculează incepand cu data de intai a lunii următoare celei in care acestea au fost dobândite, indiferent sub ce forma (data declarării poate fi: data menționata in actul respectiv in cazul actelor notariale; data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătorești; data intocmirii procesului verbal de recepție intocmit de către structurile specializate din domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești pentru lucrările efectuate total sau parțial, in cazul clădirilor construite potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicata cu modificările ulterioare, data menționata in contractul respectiv in cazul clădirilor proprietate publica sau privata a statului ori a unităților administrativ-teritoriale aflate in administrare sau in folosința contribuabililor sau concesionate ori inchiriate contribuabililor).

 • 5. Scăderea impozitului/taxei pe clădiri se face in cazul in care clădirea a fost dezafectata, demolata, dezmembrata, distrusa sau instrainata incepand cu data de intai a lunii următoare când s-a produs una din aceste situații.

 • 6. Impozitul/taxa pe clădiri nu se datoreaza pentru clădirile si construcțiile prevăzute la art.250 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 • 7. Contribuabilii sunt obligați sa depună declarație de impunere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești in termen de 30 de zile de la data dobândirii clădirilor, de la data când preiau in administrare sau folosința, incheie contract de concesiune, inchiriere pentru clădirile proprietate publica sau privata a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, de la data când intervin schimbări privind domiciliul sau sediul, de la data când se realizează lucrări ce conduc la modificarea impozitului/taxei pe clădiri sau de_la^data când intervin schimbări privind situația juridica a contribuabilului ce conduc la modificarea impozitului/taxei pe clădiri, me 'onaild/L^tul ca aceeași obligație de depunere o au si contribuabilii care construiesc si înstrăinează clădiri.


Directiile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Ploiești au obligația de a remite Serviciului Public in termen de maximum 30 de zile de la data incheierii contractelor de inchiriere pentru clădiri, copii ale acestor acte. ~£! ‘           :


°            o

Structura de specialitate cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții din cadrul Primăriei municipiului Ploiești care întocmește procesele-verbale menționate la art. 254 alin. (8) din Codul fiscal, are obligația de a transmite, Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, în termen de 3 zile de la întocmire, procesele-verbale de recepție precum si situația clădirilor finalizate la data expirării autorizațiilor de construire al căror proces verbal de recepție se incheie peste termenul de 15 zile prevăzut de lege.

 • 8. Pentru depunerea cu intarziere a declarației pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii persoane fizice sau persoane juridice sunt sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

 • 9. Pentru neplata la termen a impozitului/taxei pe clădiri se datoreaza majorări de intarziere, conform dispozițiilor legale.

 • 10. Impozitul anual pe clădiri, datorat de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul deține in proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiași unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe clădiri cumulat.

- impozitul pe clădiri in cazul persoanelor fizice

 • 1) Impozitul pe clădiri, in cazul persoanelor fizice se datoreaza de către proprietari.

 • 2) Se datoreaza impozit pe clădiri si in cazul clădirilor care au fost construite fara autorizație de construire.

 • 3) Impozitul pe clădiri se datoreaza de contribuabilii persoane fizice, pentru:

 • - construcții cu destinația de locuința situate la subsol, parter, etaj, mansarda, mezanin, cu sau fara dependințe sau spatii de deservire;

- construcții anexe (bucătărie, camara, pivnița, grajd, magazie, garaj, altele asemenea) situate in afara corpului principal al clădirii;

 • - construcții gospodărești (patule, hambare pentru cereale, surele, fanarii, remize, soproane si altele asemenea).

 • 4) Pentru contribuabilii persoane fizice care dețin in proprietate mai multe clădiri, cu excepția celor dobândite prin succesiune legala, impozitul pe clădiri se majoreaza după cum urmeaza:

 • - cu 65%pentru prima clădire in afara celei de la adresa de domiciliu;

 • - cu 150%pentru a doua clădire in afara celei de la adresa de domiciliu;

 • - cu 300%pentru a treia clădire si următoarele in afara celei de la adresa de domiciliu;

Prin impozit pe clădiri majorat conform prevederilor legale se înțelege ca majorarea se aplica atat corpului corpurilor de clădire existente la adresa acelui imobil.

Ordinea numerica a proprietăților se determina in funcție de anul dobândirii clădirii, indiferent sub documentele care atesta calitatea de proprietar.

In aceste cazuri contribuabilii au obligația sa depună o declarație speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat la compartimentele de specialitate ale Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, precum si la organele de specialitate ale autoritatilor administrației publice locale unde sunt situate aceste clădiri (pentru clădirile situate in alte localîtati), in termenul prevăzut de lege.

In cazul deținerii a doua sau mai multe clădiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in funcție de


ordinea in care proprietățile au fost dobândite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.

In cazul in care contribuabilii dețin in indiviziune o locuința majorarea impozitului pe clădiri se calculează proporțional cu cota deținuta.

Impozitul pe clădiri nu se majoreaza pentru clădirile dobândite prin succesiune legala.

 • 5) Impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile pe metru patrat de suprafața construita-desfasurata a clădirii determinata potrivit criteriilor si normelor de evaluare, conform tabelului nr.l pentru zona A, tabelului nr.2 pentru zona B, tabelului nr.3 pentru zona C si tabelului nr.4 pentru zona D. In cazul clădirilor structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente coeficientul de corecție se diminuează cu 0,10 pentru fiecare zona. Daca nu sunt intrunite cumulativ condițiile de dotare cu instalații de apa, de canalizare, electrice si de incalzire se vor utiliza valorile impozabile, in lei/mp prevăzute in coloana 3.

 • 6) Se acorda facilitați fiscale pentru următoarele categorii de persoane: a reverificarii dosarelor fiscale, cu condiția achitării debitului restant, pentru anumite categorii sociale de contribuabili, după cum urmeaza:


b.l) - Veteranii de război;

b.2) - Văduvele de război si văduvele de veterani de război care nu s-au recăsătorit;

b.3)- Persoanele fizice prevăzute la art.l al Decretului-lege nr.l 18/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in străinătate ori constituite in prizonieri;

b.4)- Persoanele prevăzute la art.3 alin.(l) lit.b) si art.4 alin.(l) din Legea recunoștinței fata de eroii - martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției romane din decembrie 1989 nr.341/2004;


°            O

privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare, clădirea potrivit legii, este scutita de la plata impozitului pe clădiri pe o perioada de 10 ani, de la data dobândirii acesteia;

b.8). orfanii aflati in evidenta autoritatii tutelare ;

b.9). pentru moștenitorii persoanelor prevăzute la literele b.l-b.8) care nu au depus, la termen, actul de deces, al persoanelor beneficiare de facilitați fiscale, in vederea stabilirii impozitelor sau taxelor locale datorate;

 • b. 10). persoanele fizice care dețin in proprietate clădiri care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, cu excepția incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice ;

 • c. ) scutirea de la plata impozitului pe clădire, rezultat in urma recalculării, pentru imobilul situat la adresa de domiciliu, doar pe cota deținuta de către văduvele de război si văduvele de veterani de război, care au depus ulterior documente prin care se atesta situația de fapt.

d.) scutire de la plata impozitului/taxei pe cladiri-la adresa de domiciliu pentru orfanii aflati in evidenta autoritatii tutelare;

e.) scutire de la plata impozitului/taxei pe cladiri-la adresa de domiciliu pentru debitul restant aferent anilor anteriori anului 2014 si a accesoriilor aferente, pentru contribuabilii cu venit lunar net mai mic sau egal cu suma prevăzută in hotărârile Consiliului local al municipiului Ploiești pentru anii respectivi, daca fac dovada ca puteau beneficia de facilitățile acordate prin hotărârile menționate (cu condiția achitariii tuturor obligațiilor restante către bugetul local la sfârșitul anului precedent pentru care se solicita scutirea). Scutirea se acorda pe baza unei cereri depuse de contribuabil la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești pe tot parcursul anului 2014, insotita de acte doveditoare cu privire la nivelul venitului net lunar la data de 01 ianuarie a fiecărui an pentru care se solicita scutirea;

Scutirea se acorda doar pentru clădirea aferenta adresei de domiciliu, in cazul in care, contribuabilul mai deține un alt imobil (clădire sau teren), facilitatea fiscala nu se acorda.

Locuința deținuta la adresa de domiciliu, pentru care se acorda scutire de la plata impozitului pe clădire trebuie sa indeplineasca condițiile privind suprafețele minimale, in funcție de numărul de persoane, prevăzute de Legea locuinței nr.l 14/1996, republicata:

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 1 (una) persoana- 58mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 2 (doua) persoane- 81 mp ;

suprafața construita a locuinței familiei formate din 3 (trei) persoane- 102mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 4 (patru) persoane- 115mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 5 (cinci) persoane- 135mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 6 (sase) persoane- 144mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 7 (șapte) persoane- 166mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 8 (opt) persoane-171 mp.

f) scutire de la plata impozitului/taxei pe cladiri-la adresa de domiciliu pentru persoane fizice beneficiare ale Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;

 • g.) scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri - locuința de domiciliu pe anul 2014 si a anilor anteriori, precum si a accesoriilor aferente debitelor restante, pentru contribuabilii care dețin in proprietate un singur imobil:

- persoane cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate in gradul I de invaliditate, atestate prin certificat de încadrare in grad de handicap revizuibil, care depun ulterior documente prin care se atesta prelungirea certificatului de încadrare in grad de handicap inițial existent la dosarul fiscal.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificata, depusa de contribuabil, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea se acorda numai pentru debitele neachitate, daca o persoana care putea beneficia de aceasta facilitate fiscala a achitat deja impozitele datorate, sumele achitate nu se restituie.

Scutirea se acorda daca pot face dovada ca puteau beneficia de facilitățile acordate prin hotărârile existente in anii precedenti.

 • h.) scutirea de la plata impozitului /taxei pe clădiri — locuința de domiciliu pe anul 2014, pentru contribuabilii care dețin in proprietate un singur imobil:

- cu venituri lunare nete mai mici sau egale de 450 lei (inclusiv pentru persoanele far a venituri, in limita impozitului anual datorat, cu condiția achitării debitului restant.

Scutirea se aproba in limita cuantumului de 450 lei reprezentând impozit clădire sau impozit teren datorat bugetului local, in limita impozitului anual datorat.

In cazul in care imobilul detinut este format din clădire si teren aferent, scutirea se aplica doar pentru clădire, pentru teren contribuabilul datoreaza impozit/taxa pe teren.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificata, depusa de contribuabil, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Locuința deținuta la adresa de domiciliu, pentru care se acorda scutire de la plata impozitului pe clădire trebuie sa indeplineasca condițiile privind suprafețele minimale, in funcție de numărul de persoane, prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, repjMea^u

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 1 (una) persoana- 58mp ;                              0 lrtrtnr

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 2 (doua) persoane- 81 mp ;

suprafața construita a locuinței familiei formate din 3 (trei) persoane- 102mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 4 (patru) persoane- 115mp ;

 • -  suprafața construita a locuinței familiei formate din 5 (cinci) persoane- 135mp ;suprafața construita a locuinței familiei formate din 6 (sase) persoane- 144mp ; suprafața construita a locuinței familiei formate din 7 (șapte) persoane- 166mp ; suprafața construita a locuinței familiei formate din 8 (opt) persoane- 171mp.

 • i.) scutire de la plata impozitului pe clădiri, proporțional cu perioada ramasa pana la sfârșitul anului 2014, începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii si a documentelor justificative, pentru contribuabilii - persoane fizice care efectuează pe parcursul anului 2014, lucrări de natura celor de mai jos:

 • - reparații la acoperișuri, invelitori sau terase, atunci când nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;

 • - zugrăveli si vopsiri exterioare, daca nu se modifica elementele de fațada;

 • - reparații si înlocuiri la finisaje exterioare — tencuieli, placaje si altele asemenea, reparații la ziduri de sprijin si la scări de acces, far a modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;

 • - reparații si înlocuiri de tamplarie exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei.

In cazul contribuabililor care depun acte doveditoare, înregistrate in luna ianuarie a anului 2014, scutirea de la plata impozitului pe clădiri, se acorda pentru întregul an.

Procedura de depunere a cererilor si documentelor doveditoare este cea prevăzută in Anexa nr.21 si 22.

In cazul nedepunerii in termen a documentelor prevăzute in Anexa 21 si 22 contribuabilul nu va mai beneficia de scutirile prevăzute de prezenta hotarare pentru anul in curs, urmând a se calcula majorări de întârziere la suma datorata.

 • j).l.Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie beneficiază, în condițiile legii, de scutire de la plata impozitului aferent locuinței pe o perioadă de 7 ani, pe baza auditului energetic prin care se certifică realizarea recomandărilor propuse de către auditorul energetic pentru clădiri.

Documentația necesara acordării facilităților fiscale:

 • a) autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii;

 • b) certificatul de performanță energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenție

  pentru reabilitarea termică;

  • c) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată reghfarea^ăsurilor de

  intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în rag               ergetic;

  • d) . contract încheiat cu fîrme/persoane fizice autorizate;

  • e) . facturi fiscale, respectiv documentele de plata cu care s-au achitat costurile lucrărilor;

  • f) . fotocopie buletin/carte de identitate.


Prin excepție, autorizația de construire nu se va solicita, respectiv nu se va depune pentru clădiri de locuit individuale cărora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1) lit. h) pct. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: “lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), (...), lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului - daca nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă - la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecție a monumentelor și/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii.

Scutirea se va acorda începând cu data de intai a lunii următoare depunerii cererii insotita de documentele justificative, pe o perioada de 7 ani.

Procedura de acordare a facilităților fiscale este prevăzută in Anexa nr. 23.

j).2. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri, datorat pentru o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere din anul fiscal în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, in cazul contribuabililor care realizează lucrări de intervenție privind reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei clădirilor.

Documentația necesara acordării facilităților fiscale:

 • 1. Contract încheiat cu firme/persoane fizice autorizate;

 • 2.  Autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii;

 • 3. Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii.

 • 4. Facturi fiscale, respectiv documentele de plata cu care s-au achitat costurile lucrărilor;

 • 5. Fotocopie buletin/carte de identitate.

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri datorat pentru o perioada de 5 ani se va acorda cu incepere din anul fiscal in care a fost efectuata recepția la terminarea lucrărilor.

Procedura de acordare a facilităților fiscale este prevăzută in Anexa nr. 23.

k)Persoanele fizice care au dobândit imobile in baza contractelor cu abitatie viagera. Facilitatea fiscala consta in compensarea obligațiilor fiscale achitate in contul celui care a instrainat imobilul in baza unui act cu abitatie viagera si care la data cererii de compensare este decedat, cu obligațiile fiscale datorate de către cumpărător. Aceasta facilitate se acorda, cu condiția prezentării chitanțelor, in original, care sa ateste achitarea obligațiilor fiscale pentru care se solicita compensarea.

 • 7) In conformitate cu prevederile art. 125 alin.2 lit.d si alin.3, din Ordonanata Guvernului nr. 92/2003 prâ^^cbdur^p^ocedura fiscala se stabilește următoarea procedura de acordare de facilității fiscale pentru persoanele fizice la care                       intre

evidenta fiscala informatizata si situația reala rezultata din actele depuse la dosarul fiscal si/sau masuratOB^c^J^ie-i|ona caz, diferente privind: anul de construire; materialele din care sunt realizate clădirile, clădiri dotate cu/fara ins^fâtm=ziAJ înecare este amplasata clădirea, suprafața clădirii luata in calcul pentru stabilirea impozitului, precum si in cazul contribuabililor care dețin in proprietate mai multe clădiri, pentru cele dobândite prin succesiune testamentara (care se majoreaza) sau legala (pentru stabilirea ordinii dobândirii clădirii).

Facilitatea fiscala consta in modificarea sarcinilor fiscale incepand cu data de intai a lunii următoare celei in care se înregistrează la compartimentul de specialitate referatul prin care se constata diferența de impozit. Facilitatea fiscala se acorda pe baza de referat intocmit de inspectorul de sector si aprobat de sefiil de serviciu. Serviciul Public Finanțe Locale are obligația de a instiinta contribuabilii despre modificarea sarcinii fiscale.

 • 8) Scutirea prevăzută la litera a.), d.), f.), h.) si i) se acorda pe baza de cererii beneficiarilor, insotita de copie după buletin/carte de identitate si acte doveditoare depuse la Serviciul Public Finanțe Locale, proporțional cu perioada ramasa pana la sfârșitul anului, incepand cu luna următoare celei in care persoanele in cauza prezintă actele prin care se atesta situația respectiva.

Facilitățile prevăzute la literele b.l)-b.lO), c.), d.), e.), f.), g.), h.), k, se acorda la cererea temeinic justificata a contribuabilului, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției, cu excepția facilităților fiscale prevăzute la punctul 7.

Neplata debitului restant in termen de 45 zile de la data instiintarii contribuabilului cu privire la aprobarea facilității atrage anularea facilității acordate.

 • 9) Scutirea prevăzută la litera d.) se acorda persoanelor in baza evidentei pusa la dispoziție de direcția de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

 • 10) Scutirile prevăzute la litera f.) si h.) se acorda pe baza cererii beneficiarilor, insotita de copie după buletin/carte de identitate, iar pentru a beneficia de scutire pe intreg anul 2014, cererile vor fi depuse pana la data de 31 ianuarie 2014, in caz contrar scutirea se va acorda proporțional cu perioada ramasa pana la sfârșitul anului, incepand cu luna următoare celei in care persoanele in cauza depun cerere. Cererea tip este prevăzută in Anexa nr.3.

 • 11) Scutirea prevăzută la litera f.) se acorda pe baza cererii beneficiarilor, insotita de copie după buletin/carte de identitate si adeverința de la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, care va certifica situația respectiva.

 • 12) In cazul in care contribuabilii prevazuti la literele a.), b.), c.), d.), e.), f.), g.) si h.) dețin in indiviziune locuința, scutirea se acorda proporțional cu cota deținuta.

 • 13) Scutirea prevăzută la litera e.) se acorda numai pentru debitele neachitate, daca o persoana ce putea beneficia de facilitatea respectiva a achitat deja impozitele datorate sumele achitate nu se restituie.

 • 14) Contribuabilii care aduc îmbunătățiri clădirilor precum cele prevăzute la punctul i.) vor beneficia de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru clădirile la care efectuează îmbunătățirile, chiar daca este sau nu clădirea limita de depunere a documentației fiind 30 noiembrie 2014.


Anexa nr.l


a) impozitul si taxa pe clădiri


Tabelul nr.l


VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, in cazul persoanelor fizice

NIVELURILE PROPUSE PT. ANUL 2014

Felul clădirilor și al altor construcții

Valoarea impozabilă - lei/rn2 -

impozabile

Clădire cu instalație electrica, de apă, de canalizare si de încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalație electrica, de apă, de canalizare si de încălzire

0

1

4

5

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă, arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

935

555

B.

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

254

159

C.

Cladire-anexa cu cadre din beton armat cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

159

143

D.

Cladire-anexa cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

95

63

E.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa incaperi amplasate Ia subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate în alte scopuri decât cel de locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii


Valoarea impozabila a clădirii se ajuteaza în funcție de zona in care este amplasata clădirea prin înmulțirea valorii determi sus, cu coeficientul de corecție, după cum urmeaza :mai


Zona in cadrul localității

Coeficientul de corecție

A

2,5

B

2,4

C

2,3

D

2,2

- impozitul si taxa pe clădiri datorate de persoane juridice

 • 1) Impozitul pe clădiri se datoreaza astfel:

 • - de către persoanele juridice pentru orice clădire aflata in funcțiune, in rezerva sau in conservare, chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizării;

- de către locatar pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar.

Taxa pe clădiri se datoreaza astfel:

 • - de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosința pentru clădirile proprietate publica sau privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosința, după caz;

Dacă o persoană juridică - concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosință - încheie ulterior contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință pentru aceeași clădire cu alte persoane, taxa pe clădiri va fi datorată de utilizatorul final.

în cazul persoanelor juridice, asociațiilor sau fundațiilor care desfășoară activități sportive sau culturale, iar obiectul de activitate al convenției/contractului prevede folosința temporară a spațiului aferente numărului de ore, conform convenției sau contractului, iar din aceste activități obțin venituri, taxa pe clădire se stabilește în funcție de numărul de ore/luna, astfel stabilindu-se numărul de zile pe an pentru care se datoreaza taxa pe clădiri.

 • 2) In cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii, astfel:

- in cazul clădirilor care au fost reevaluate, conform reglementarilor contabile prin aplicarea cotei de impozitare prevăzute in tabelul nr. 2 asupra valorii impozabile a clădirii, care este valoarea contabila rezultata in urma reevaluării, înregistrata ca atare in contabilitatea persoanei juridice;

 • - in cazul clădirilor care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani, respectiv 5 ani anteriori anului fiscal de referință^® aplicai

de impozitare prevăzute in tabelul nr. 3 asupra valorii de inventar a clădirii înregistrata in contabilitatea perg sfârșitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare;                                                                 !1C

 • - Hotararea Adunării Generale a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație, este cea care stabilește^

impunerea in contabilitate a reevaluării. Indiferent de luna in care se înregistrează reevaluarea in contabilitate, reevaluarea trebuie sa se reflecte la data de 31 decembrie a acelui an fiscal. Din punct de vedere fiscal, data la care se considera ca fiind reevaluata clădirea respectiva este data de intai a lunii următoare inregistrarii efective din contabilitate.

- in cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizării, potrivit legii prin aplicarea cotei de impozitare prevăzute in tabelele, nr.2 si 3, asupra valorii impozabile a clădirii, redusa cu 15%.

-in cazul persoanelor juridice, cota de impozit pentru clădirile cu destinație turistică ce nu funcționează în cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Sunt exceptate de la prevederile mai sus menționate structurile care au autorizație de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizației de construire.

Tabelul nr.2

COTA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI

stabilit asupra valorii de inventar înscrise in evidentele contabile apartinand persoanelor juridice

0

Categorie

COTA STABILITA CONFORM LEGII NR.571/2003 CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

COTA STABILITA PENTRU ANUL 2013

COTA PROPUSA PENTRU ANUL 2014

MAJORARE

2014 comparativ cu 2013

1

2

3

4

5

Persoane juridice

0,25% - 1,50%

1,5%

1,5 %

0%

Tabelul nr.3

Cota impozitului pe clădiri stabilit asupra valorii de inver juridice in cazul clac

itar înscrise in evidentele contabile apartinand persoanelor irilor nereevaluate ta

Categoria

COTA STABILITA PENTRU ANUL 2013

COTA PROPUSA PENTRU ANUL 2014

MAJORARE

2014 comparativ cu 2013

0

i

3

4

Pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referința

10%

10%

Ls          l \ «\\

Pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința

30%

30%

0%

Cota impozitului pe clădiri prevăzută la art. 253 alin.(6) se aplica la valoarea de inventar a clădirii înregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfârșitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepție clădirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe caldiri este cea prevăzută de art.253 alin. (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

 • 4) Pentru depunerea cu întârziere a declarației pentru stabilirea impozitului si taxei pe clădiri sau pentru nedepunerea acestei declarații persoanele juridice sunt sancționate conform prevederilor legale in vigoare.

 • 5) Se acorda facilitați fiscale:

 • - persoanelor juridice prevăzute la art.285 si art. 2851 din Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare;

 • - scutire de la plata taxei pe clădire pentru cladirea/spatiul in care se desfasoara activitati sportive sau culturale, deținută de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosința pentru clădirile proprietate publica sau privata a statului sau a unitarilor administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date in administrare ori in folosința, după caz, cu excepția cazurilor când din aceste activități se obțin venituri;

 • - scutire de la plata taxei pe clădire pentru clădirile închiriate, concesionate, date în administrare sau folosință, în care se desfășoară activitati sportive sau culturale, și pentru utilizatorul final care a încheiat ulterior contracte de concesiune, închiriere, administrare sau dare in folosința, cu concesionarul, locatarul, titularul dreptului de administrare sau folosință, cu excepția cazurilor când din aceste activități se obțin venituri.

Scutirea se acorda cu data de intai a lunii următoare celei in care se depune cerere însoțita de actele doveditoare prin care se atesta situația respectiva.

Procedura de acordare a facilitărilor fiscale, în cazul entităților care desfășoară activități sportive/culturale, fără a obține venituri din aceste activități este prevăzută in Anexa nr.24

 • - acordarea ajutorului de minimis sub forma scutirii de la plata impozitului pentru clădirea ce face parte din infrastructura parcului industrial, pentru investițiile realizate de agenții economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial, in condițiile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investițiile realizate in parcurile industriale.

Procedura de acordare a facilităților fiscale este prevăzută in Anexa nr.25.

 • - acordarea ajutorului de stat regional sub forma scutirii de la plata impozitului pentru clădirea ce face parte dinjnfrastructura

parcului industrial, pentru investițiile inițiale realizate de agenții economici care isi desfasoara activitatea in parcul i               nditiile

Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2980/2013 privind aprobarea condițiilor                  urilor

de sprijin pentru investițiile realizate in parcurile industriale.

Procedura de acordare a facilităților fiscale este prevăzută in Anexa nr.25.

(tabelele nr.4,5,6,7, 8,9)

 • b) impozitul si taxa pe teren

 • 1.  Impozitul/taxa pe teren este anual si se datoreaza in suma fixa pe metru patrat de teren, in mod diferențiat, in intravilanul si extravilanul localităților. Se stabilește luând in calcul numărul de metri patrati de teren, rangul localității si zona si/sau categoria de folosința a terenului.

 • 2.  Impozitul/taxa pe teren se stabilește pe baza declarației de impunere depuse de contribuabili conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si se plătește anual, in doua rate egale, astfel: pana la 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv.

 • 3. Impozitul/taxa pe teren se calculează incepand cu data de intai a lunii următoare celei in care acestea au fost dobândite, indiferent sub ce forma (data dobândirii poate fi: data menționata in actul respectiv in cazul actelor notariale; data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătorești, etc.).

 • 4. Scăderea impozitului/taxei pe teren se face incepand cu data de intai a lunii următoare celei in care s-a produs modificarea.

 • 5. Contribuabilii sunt obligați sa depună declarație de impunere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești in termen de 30 de zile de la data dobândirii terenurilor, de la data când incheie contract de administrare, folosința, concesiune, inchiriere a terenurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unităților administrativ teritoriale, de la data când intervin schimbări privind domiciliul sau sediul, de la data când se realizează lucrări ce conduc la modificarea impozitului pe teren sau de la data când intervin schimbări privind situația juridica a contribuabilului ce conduc la modificarea impozitului pe teren, menționând faptul ca aceeași obligație de depunere o au si contribuabilii care instraineaza terenuri.

Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Ploiești au obligația de a remite Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești in termen de maximum 30 de zile de la data încheierii contractelor de inchiriere pentru terenuri, copii ale acestor acte.

 • 6. Pentru depunerea cu întârziere a declarației pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii persoane fizice sau persoane juridice sunt sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

 • 7. Pentru neplata la termen a impozitului/taxei pe teren se datoreaza majorări de întârziere conform dispozițiilor legale.

- impozitul si taxa pe teren in cazul persoanelor fizice

 • 1) Impozitul/taxa pe teren este anual si se datoreaza de către contribuabili pentru terenurile aflate in proprietatea lor, precum si pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unităților administrativ teritoriale, date in administrare, folosința, concesiune, închiriere indiferent de locul unde sunt situate si de destinația acestora.

 • 2) Sunt proprietari de terenuri si acei contribuabili carora in condițiile Legii nr. 18/1991 - Legea fondului funciar si ale Legii nr. 1/2000 cu modificările si completările ulterioare li s-a constituit ori reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, de la data punerii in posesie constatata prin procese-verbale, fise sau oricare alte documente de punere in posesie chiar daca nu este necesar titlu de proprietate.

 • 3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, înregistrat in registrul agricol la categoria de folosința terenuri cu construcții, impozitul pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr.4.

Tabelul nr.4

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII in cazul persoanelor fizice

-lei / ha -

Zona în cadrul localității

NIVELURILE PT. ANUL 2014

0

2

A

8597

B

6499

C

4447

D

2113


 • 4) In cazul unui teren amplasat in intravilan, înregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosința decât cea        w

construcții, impozitul pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimata in hectare, cu suma coresm^^f^p^fe in tabelul nr.5                                                                                                             *

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINȚA DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTIL in cazul persoanelor fizice

- Iei / ha -

x.       Zona

Categorie N. de folosința

NIVELURILE

PT. ANUL 2014

(inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

0

5

6

7

S

Teren arabil

140

105

95

75

Pășune

105

95

75

65

Fâneața

105

95

75

65

Vie

230

175

140

95

Livada

265

230

175

140

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

140

105

95

75

Teren cu ape

75

65

40

X

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

Teren neproductiv

X

X

X

X

 • 5) In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabilește prin inmultirea suprafeței terenului, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr. 6.

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN in cazul persoanelor fizice -lei / ha-

NR.CRT.

Categorie de folosința

NIVELURILE

PT. ANUL 2014

(inclusiv coeficientul de corecție- 5.00)

Zona A

0

î

3

1.

Teren cu construcții

155

2.

Arabil

250

o O-

Pășune

140

4.

Faneata

140

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.5.1.

275

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

X

6.

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.6.1.

280

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera, cu excepția celui prevăzut la 7.1.

80

7.1.

Pădure in varsta de pana Ia 20 de ani si pădure cu rolde protecție

X

8.

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole

30

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

170

9.

Drumuri si cai ferate

X

10.

Teren neproductiv

X

Nota : Hotararea Consiliului Local nr.553/2011 reglementează numai zona de fiscalitate a intravilanului municipiuluiJ^Qiesti fara a face referire la terenurile aflate in extravilan. Astfel, pentru terenurile amplasate in extravilan, potrivit Hotărârii Guv^f^fiiP®r.4^^04 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește '                Je

impozitare, respectiv zona A.

6) Se acorda facilitați fiscale pentru următoarele categorii de persoane:

 • a) persoanele menționate la art.284 din Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare;

 • b) scutirea de la plata majorărilor de întârziere rezultate in urma recalculării impozitului/taxei pe teren (la adresa de domiciliu), ca urmare a reverificarii dosarelor fiscale, cu condiția achitării debitului restant, pentru anumite categorii sociale de contribuabili, după cum urmeaza:

 • b.l) - veteranii de război;

b.2) - văduvele de război si văduvele de veterani de război care nu s-au recăsătorit;

b.3)- persoanele fizice prevăzute la art.l al Decretului-lege nr.l 18/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in străinătate ori constituite in prizonieri;

b.4)- persoanele prevăzute la art.3 alin.(l) lit.b) si art.4 alin.(l) din Legea recunoștinței fata de eroii - martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției romane din decembrie 1989 nr.341/2004;

b.5)- persoanele cu handicap grav sau accentuat si cele incadrate in gradul I de invaliditate ;

b.6). orfanii aflati in evidenta autoritatii tutelare ;

b.7). pentru moștenitorii persoanelor prevăzute la literele b.l-b.8) care nu au depus, la termen, actul de deces, al persoanelor beneficiare de facilitați fiscale, in vederea stabilirii impozitelor sau taxelor locale datorate;

b.8) veteranii de război, văduvele de război și văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit - scutire de la plata majorărilor de intarziere rezultate in urma recalculării impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fânețe și păduri, în suprafață de până la 5 ha.

b.9). pentru moștenitorii persoanelor prevăzute la literele b.l-b.8) care nu au depus, la termen, actul de deces, al persoanelor beneficiare de facilitați fiscale, in vederea stabilirii impozitelor sau taxelor locale datorate;

 • c.) scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, rezultat in urma recalculării, pentru imobilul situat la adresa de domiciliu, doar pe cota deținuta de către văduvele de război si văduvele de veterani de război, care au depus ulterior documente prin care se atesta situația de fapt.


 • d.) scutire de la plata impozitului/taxei pe teren-la adresa de domiciliu pentru orfanii aflati in evidenta autoritatii

 • e.) scutire de la plata impozitului/taxei pe teren-la adresa de domiciliu pentru debitul restant aferent anijp^tfteriorj

2014 si a accesoriilor aferente, pentru contribuabilii cu venit lunar net mai mic sau egal cu suma prevăzută in hotărau al municipiului Ploiești pentru anii respectivi, daca fac dovada ca puteau beneficia de facilitățilecondiția achitariii tuturor obligațiilor restante către bugetul local la sfârșitul anului precedent pentru care se solicita scutirea). Scutirea se acorda pe baza unei cereri depuse de contribuabil la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești pe tot parcursul anului 2014, insotita de acte doveditoare cu privire la nivelul venitului net lunar la data de 01 ianuarie a fiecărui an pentru care se solicita scutirea; Scutirea nu se acorda in cazul in care contribuabilul deține si clădire la adresa de domiciliu sau in alta parte, inclusiv alte terenuri;

 • f. ) scutire de la plata impozitului/taxei pe teren-la adresa de domiciliu pentru persoane fizice beneficiare ale Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;

 • g. ) scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren - adresa de domiciliu pe anul 2014 si a anilor anteriori, precum si a accesoriilor aferente debitelor restante, pentru anumite categorii de contribuabilii care dețin in proprietate un singur imobil, după cum urmeaza:

- persoane cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate in gradul I de invaliditate, atestate prin certificat de încadrare in grad de handicap revizuibil, care depun ulterior documente prin care se atesta prelungirea certificatului de incadrare in grad de handicap inițial existent la dosarul fiscal, cu condiția ca aceste persoane.

Scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificata, depusa de contribuabil, pe baza unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției.

Scutirea se acorda numai pentru debitele neachitate, daca o persoana care putea beneficia de aceasta facilitate fiscala a achitat deja impozitele datorate, sumele achitate nu se restituie.

Scutirea se acorda daca pot face dovada ca puteau beneficia de facilitățile acordate prin hotărârile existente in anii precedenti.

 • h. ) scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren - adresa de domiciliu pe anul 2014, pentru contribuabilii care dețin in proprietate teren, cu venituri lunare nete mai mici sau egale de 450 lei (inclusiv pentru persoanele fara venituri), cu condiția achitării debitului restant.

Scutirea nu se acorda in cazul in care contribuabilul deține si clădire la adresa de domiciliu sau in alta parte, inclusiv alte terenuri.

 • 7) In conformitate cu prevederile art.125 alin.2 lit.d si alin.3, din Ordonanata Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala se stabilește următoarea procedura de acordare de facilității fiscale pentru persoanele fizice la care se constata diferente intre evidenta fiscala informatizata si situația reala rezultata din actele depuse la dosarul fiscal si/sau măsurătorile cadastrale- după caz, diferente privind: zona in care este amplasat terenul, suprafața terenului luata in calcul pentru stabilirea impozitului/taxei.

Facilitatea fiscala consta in modificarea sarcinilor fiscale incepand cu data de intai a lunii următoare celei in care se inregistreaza la compartimentul de specialitate referatul prin care se constata diferența de impozit. Facilitatea fiscala se acorda pe baza de referat intocmit de inspectorul de sector si aprobat de sefiil de serviciu. Serviciul Public Finanțe Locale are obligația de a instiinta contribuabilipdespre modificarea sarcinii fiscale.


 • 8) Scutirea prevăzută la litera a.), d.), f.) si h.) se acorda pe baza de cererii beneficiarilor, insotita de copie dg^bulet identitate si acte doveditoare depuse la Serviciul Public Finanțe Locale, proporțional cu perioada ramasa pana la sfar^î^l^to cu luna următoare celei in care persoanele in cauza prezintă actele prin care se atesta situația respectiva.

O            o

Scutirile prevăzute la literele b.l)-b.8), c.), d.), e.)5 f.), g.), h.) se acorda la cererea temeinic justificata a contribuabilului, pe baza unui referat intocmit de inspectorul de sector, verificat de șeful de serviciu si aprobat de conducerea instituției, cu excepția facilităților fiscale prevăzute la punctul 7.

Neplata debitului restant in termen de 45 zile de la data instiintarii contribuabilului cu privire la aprobarea facilității atrage anularea facilității acordate.

 • 9) Scutirea prevăzută la litera d.) se acorda persoanelor in baza evidentei pusa la dispoziție de direcția de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

 • 10) Scutirile prevăzute la litera f.) si h.) se acorda pe baza cererii beneficiarilor, insotita de copie după buletin/carte de identitate, iar pentru a beneficia de scutire pe intreg anul 2014 cererile vor fi depuse pana la data de 31 ianuarie 2014, in caz contrar scutirea se va acorda proporțional cu perioada ramasa pana la sfârșitul anului, incepand cu luna următoare celei in care persoanele in cauza depun cerere. Cererea tip este prevăzută in Anexa nr.3.

 • 11) Scutirea prevăzută la litera f.) se acorda pe baza cererii beneficiarilor, insotita de copie după buletin/carte de identitate si adeverința de la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, care va certifica situația respectiva.

 • 12) In cazul in care contribuabilii prevazuti la literele a.), b.), c.), d.), e.), f.), g.) si h.) dețin in indiviziune locuința, scutirea se acorda proporțional cu cota deținuta.

 • 13) Scutirea prevăzută la litera e.) se acorda numai pentru debitele neachitate, daca o persoana ce putea beneficia de facilitatea respectiva a achitat deja impozitele datorate sumele achitate nu se restituie.

- Impozitul si taxa pe teren in cazul persoanelor juridice

 • 1) Impozitul pe teren in cazul persoanelor juridice se datoreaza de către acele entitati reprezentate de persoane fizice, inregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, in scopul desfășurării unei activitati.

 • 2) Impozitul pe teren este anual si se datoreaza de către contribuabili pentru terenurile aflate in proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt situate si de destinația acestora.

 • 3) Taxa pe teren este anuala si se datoreaza pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului sau a unităților administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date in administrare sau in folosința. Taxa pe teren reprezintă sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosința, după caz.


Dacă o persoană juridică - concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare ori de folosință - încheie ulterior WitB^e de concesiune, închiriere, administrare sau folosință pentru același teren cu alte persoane, taxa pe teren va fi datorată

în cazul persoanelor juridice, asociațiilor sau fundațiilor care desfășoară activități sportive sau culturale, iar '            -J aj

O            o

convenției/contractului prevede folosința temporară a terenului aferent numărului de ore, conform convenției sau contractului, iar din aceste activități obțin venituri, taxa pe teren se stabilește în funcție de numărul de ore/lună, astfel stabilindu-se numărul de zile pe an pentru care se datoreaza taxa pe teren.

In acest caz, contribuabilii vor anexa la declarația fiscala, in fotocopie semnata pentru conformitate cu originalul, actul privind concesionarea, închirierea, darea in administrare sau in folosința a terenului respectiv. In situația in care in act nu sunt înscrise suprafața terenului, categoria de folosința si suprafața construita la sol a clădirilor, acolo unde sunt amplasate clădiri, la act se anexeaza, in mod obligatoriu, un certificat emis de către persoana juridica care a transmis aceste date, prin care se confirma realitatea mențiunilor respective.

 • 4) Impozitul/taxa pe teren se stabilește pe baza declarației de impunere depuse de contribuabili in baza Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal se plătește anual, in doua rate egale, astfel: pana la 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.

 • 5) In cazul unui teren amplasat in intravilan, înregistrat in registrul agricol la categoria de folosința terenuri cu construcții, impozitul pe teren se stabilește prin inmultirea suprafeței terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr.10.

5a) Ca excepție (de la prevederile alin 2), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul situat in intravilan înregistrat in registrul agricol in alta categorie de folosința decât cea cu terenuri cu construcții, impozitul se datoreaza conform tabelului nr.ll, numai daca se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții :

 • - au prevăzut in statut activitatea agricola ;

 • - au înregistrate in contabilitate venituri si cheltuieli rezultate in urma desfășurării activitatii agricole.

In caz contrar impozitul datorat pe terenul situat in intravilanul unitatii administrativ teritoriale se calculează conform tabelului nr. 7.

Tabelul nr.7

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII in cazul persoanelor juridice

-lei / ha-

Zona în cadrul localității

NIVELURILE PT. ANUL 2014

0

2

A

10312

B

7795

C

5334

D

61) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosința decât cea de terenuri cu construcții, impozitul pe teren se stabilește prin inmultirea suprafeței terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr.8.

Tabelul nr.8

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINȚA DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII-in cazul persoanelor juridice

- lei / ha -

x.        Zona

Categorie    X.

de folosința      X<

NIVELURILE

PT. ANUL 2014

(inclusiv coeficientul de corecție- 5.00)

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

0

5

6

7

8

Teren arabil

140

105

95

75

Pășune

105

95

75

65

Fâneata

105

95

75

65

Vie

230

175

140

95

Livada

265

230

175

140

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

140

105

95

75

Teren cu ape

75

65

40

X

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

Teren neproductiv

X

X

X

X

Tabelul nr. 9

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN in cazul persoanelor juridice

-lei/ha-

NR.CRT.

Categorie de folosința

NIVELURILE

PT. ANUL 2014 (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

Zona A

0

î

2

1.

Teren cu construcții

155

2.

Arabil

250

J.

Pășune

140

4.

Faneata

140

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.5.1.

275

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

X

6.

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.6.1.

280

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera, cu excepția celui prevăzut la 7.1.

80

7.1.

Pădure in varsta de pana la 20 de ani si pădure cu rolde protecție

X

Nota: Hotararea Consiliului Local nr.553/2012 reglementează numai zona de fiscalitate a intravilanului municipiului Ploiești fara a face referire la terenurile aflate in extravilan. Astfel, pentru terenurile amplasate in extravilan, potrivit Hotărârii Guvernu^nr.44/2004  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabileste^^^^^^na de impozitare, respectiv zona A.


8) Se acorda facilitați fiscale :

- scutire de la plata taxei pe teren pentru terenul unde se desfasoara activitati sportive sau cultura 22

concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosința pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosința, după caz, cu excepția cazurilor când din aceste activități se obțin venituri;

 • - scutire de la plata taxei pe teren pentru terenurile închiriate, concesionate, date în administrare sau folosință, unde se desfășoară activitati sportive sau culturale, și pentru utilizatorul final care a încheiat ulterior contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau dare in folosința, cu concesionarul, locatarul, titularul dreptului de administrare sau folosință, cu excepția cazurilor când din aceste activități se obțin venituri.

3                    5

Scutirea se acorda cu data de intai a lunii următoare celei in care se depune cerere insotita de actele doveditoare prin care se atesta situația respectiva.

Procedura de acordare a facilităților fiscale, în cazul entităților care desfășoară activități sportive/culturale, fără a obține venituri din aceste activități este prevăzută in Anexa nr.24

 • - acordarea ajutorului de minimis sub fonna scutirii de la plata impozitului pentru terenul ce face parte din infrastructura parcului industrial, pentru investițiile realizate de agenții economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial, in condițiile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2984/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investițiile realizate in parcurile industriale.

Procedura de acordare a facilităților fiscale este prevăzută in Anexa nr.25.

- acordarea ajutorului de stat regional sub forma scutirii de la plata impozitului pentru terenul ce face parte din infrastructura parcului industrial, pentru investițiile inițiale realizate de agenții economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial, in condițiile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.29 80/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investițiile realizate in parcurile industriale.

Procedura de acordare a facilităților fiscale este prevăzută in Anexa nr.25.

Anexa nr.l

(tabelele nr.10,11,12,13,131)

c) impozitul pe mijloacele de transport

 • 1. Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport.

Orice persoana care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

Contribuabilii care dețin în proprietate mijloace de transport care trebuie înmatriculate/înregistrate în România datorează impozitul pe mijloacele de transport în condițiile titlului IX din Codul fiscal.

Prin sintagma mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat, prevăzută la art. 261 alin. (1) din Codul fiscal, se înțelege orice mijloc de transport, proprietate a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice, care, potrivit legii, face obiectul înmatriculării/înregistrării.

Contribuabilii ale căror mijloacele de transport fac obiectul înregistrării, din punct de vedere fiscal, se supun acelorași obligații ca și cei ale căror mijloace de transport fac obiectul înmatriculării și, implicit acelorași sancțiuni.

Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri, în regim urban sau suburban, sunt scutiți de la plata impozitului pe mijloacele de transport numai pentru autobuze, autocare și microbuze, prevăzute în tabelul prevăzut la art. 263 alin. (2) pct. 6 din Codul fiscal, utilizate exclusiv în scopul transportului public local de călători în condițiile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Contribuabilii care au ca obiect al activității producția și/sau comerțul cu mijloace de transport nu datorează impozitul prevăzut la cap. IV al titlului IX din Codul fiscal pentru acele mijloace de transport care nu au fost înmatriculate niciodată în România, înregistrate în contabilitate ca mărfuri.

 • 2. Impozitul pe mijloacele de transport este anual si se stabilește in suma fixa pentru mijloace de transport, remorci, semiremorci, rulote, mijloace de transport pe apa.

 • 3. Impozitul pe mijloacele de transport se stabilește pe baza declarației de impunere depusa de contribuabili in baza Legii

nr.571/2003 privind Codul fiscal si se plătește anual, in doua rate egale, astfel: pana la 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice si juridice, de panaJaJâJei.inclusiv, se plătește integral pana la 31 martie. In cazul in care proprietarul deține in proprietate mai multe mijloace de                 care

impozitul este datorat aceluiași buget local, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumula^Săbestorăx.^X

 • 4. Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza incepand cu data de intai a lunii următoare celei in                   lite,

indiferent sub ce forma (data dobândirii poate fi: data menționata in actul respectiv in cazul actelor notariale;                esț&flata

°            O

rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătorești, in cazul hotărârilor judecătorești; data facturii; data contractului de vanzare-cumparare sub semnătură privata).

 • 5. Scăderea impozitului pe mijloacele de transport se face in cazul instrainarii sau radierii in timpul anului din evidenta fiscala, incepand cu data de intai a lunii următoare celei in care a aparut instrainarea sau celei in care mijloacele de transport sunt scoase din funcțiune pe baza documentelor care atesta aceasta situație.

 • 6. Orice persoana care dobandeste/instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul /sediul /punctul de lucru are obligația de a depune o declarație fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale pe a cărei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termende 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita.

 • 7. Depunerea cu intarziere a declarației pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport sau nedepunerea acestei declarații de către contribuabilii persoane fizice si persoane juridice se sancționează conform prevederilor legale in vigoare.

 • 8. Pentru neplata la termen a impozitului pe mijloacele de transport se datoreaza majorări de intarziere conform prevederilor legale.

- Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice si juridice:

 • 1) în cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, care fac obiectul înregistrării/ înmatriculării, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul nr.10.

Tabel nr.10

Impozitul pe mijloacele de transport, autovehicule apartinand persoanelor fizice si juridice

Tipul mijlocului de transport

NIVELURILE PT. ANUL 2014

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv

8

2.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cn? inclusiv

18

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cm inclusiv

72

-------- n .4-2-------

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cm3 inclusiv

144

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc

290

6. Autobuze, autocare, microbuze

24

7.Alte autovehicule Dum asa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

30

8. Tractoare inmatriculate

18

II. Vehicule înregistrate

X

1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică

X

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc

3

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc

5

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

150

 • 2) In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr. 11 :

Tabel nr. 11

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maximă admisa

Impozitul (in lei/an) pentru anul 2014

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

0

î

2

I. două axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 13 tone

0

133

2. Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mica de

14 tone

133

367

3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 15 tone

367

517

4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de

18 tone

517

1169

5 .Masa de cei puțin 18 tone

517

H69                   "

II. trei axe

1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 17 tone

133

>1 1              V;

231 k

j sil

- — - - ■ - — ■            -                      1       j - j-l ț—jri            —i 1 j ’ i.-- //

2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mica de 19 tone

231

474

3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mica de 21 tone

474

615

4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mica de 23 tone

615

947

5. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

947

1472

6. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de

26 tone

947

1472

7. Masa de cel puțin 26 tone

947

1472

III. patru axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

615

623

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 27 tone

623

973

3. Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mica de 29 tone

973

1545

4. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

1545

2291

5. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mica de

32 tone

1545

2291

6.. Masa de cel puțin 32 tone

1545

2291

 • 3) în cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totală maximă autorizata egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul nr. 12:

Tabelul nr.12

Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Impozitul (in lei/an) pentru anul 2014

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. 2+1 axe

L Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 14 tone

0

0

2. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 16 tone

0

0

3. Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mica de 18 tone

0

60

4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mica de 20 tone

60

137

5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mica de 22 tone

137

320

6. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mica de 23 tone

320

414

7. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

414

747

8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 28 tone

747

1310

9 .Masa de cel puțin 28 tone

747

1310

II. 2+2 axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

128

299

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

299

491

3. Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mica de 28 tone

491

721

4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mica de 29 tone

721

871

5. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

871

1429

6. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mica de 33 tone

1429

1984             __

7. Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mica de 36 tone

1984

3012

---\ -X

8. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai

1984

3012

-------------—-

mica de 38 tone

9. Masa de cel puțin 38 tone

1984

3012

III. 2+3 axe

l.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1579

2197

2.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2197

2986

3.Masa de cel puțin 40 tone

2197

2986

IV. 3+2 axe

l.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1395

1937

2.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

1937

2679

3.Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

2679

3963

4. Masa de cel puțin 44 tone

2679

3963

V. 3+3 axe

l.Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

794

960

2.Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone

960

1434

3.Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

1434

2283

4. Masa de cel puțin 44 tone

1434

2283

 • 4) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul nr.13:

Tabel nr. 13

Masa totala maxima autorizata

NIVELURILE PT. ANUL 2014

a) Pana la 1 tona inclusiv

9

b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

34

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

d) Peste 5 tone

64

Tabel nr.131

Impozitul pentru mijlocul de transport pe apa apartinand persoanelor fîzice/juridice

NIVELURILE PT. ANUL 2014

Impozit - lei/an -

0

1

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

3. Bărci cu motor

210

4. Nave de sport si agrement

X

a) ambarcațiune de agrement deschisă fără punte

144

b) ambarcațiune de agrement cu punte fără cabină de locuit

216

c) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit până la 6 locuri inclusiv

259

d) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit între 7-13 locuri inclusiv

360

e) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit între 14-40 locuri inclusiv

576

f) ambarcațiune de agrement cu cabine de locuit peste 41 de locuri

964

5. Scutere de apa

210

6. Remorchere si impingatoare:

X

a) pana la 500 CP inclusiv

559

b) peste 500 CP si pana la 2000 CP inclusiv

909

c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv

1398

d) peste 4000 CP

2237

7. Vapoare — pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din aceasta

182

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale, în funcție de capacitatea de încărcare:

X

a) cu capacitatea de incarnare până la 1.500 tone inclusiv

182

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si pana la 3000 tone

280

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone

490

d) taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor


A. taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor


Anexa nr.l

(tabelele nr. 14,15)


1) Taxele prevăzute in domeniul construcțiilor se stabilesc in funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestate conform tabelului nr.14.


Tabelul nr.14


A. în domeniul construcțiilor taxele se stabilesc în funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestare, astfel:

NIVELURILE PROPUSE PT. ANUL 2014

- lei-

1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcție de suprafața pentru care se solicită:

X

1.1. în mediul urban:

X

a) până Ia 150 m2 inclusiv

6

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

7

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

9

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

12

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

14

f) peste 1.000 m2

16+0,01 leu/ m2

pentru fiecare mp care depășește 1.000 m

2. Pentru eliberarea autorizației de foraje și excavări,

9 inclusiv pentru fiecare mp afectat

3. Pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor, taxa datorată este:

9 inclusiv, pentru fiecare mp de suprafața ocupata de construcție

4. Pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu taxa datorată pentru fiecare racord este cuprinsă între:

15 inclusiv, pentru fiecare racord


 • 5. Pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului de către primari ori

structurile de specialitate din cadrul consiliului județean, taxa datorată este cuprinsă între: ___________________________________________________________

 • 6, Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură

stradală și adresă, taxa datorată este cuprinsă între:________________________________________________________ • 2) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire care urmeaza a fi folosita ca locuința sau anexa la locuința este egala cu 0,5 % din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții.

 • 3) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare șantier in vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse in alta autorizație de construire, este de 3% din valoarea autorizata a lucrărilor de organizare șantier.

 • 4) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri datorata este de 2% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcție.

 • 5) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru orice alta construcție este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrărilor de construire, inclusiv instalațiile aferente.

 • 6) Pentru eliberarea autorizației de desființare parțiala sau totala, a construcțiilor si a amenajărilor taxa datorata este de 0,1% din valoarea impozabila a acestora. In cazul desființării parțiale a unei construcții taxa pentru eliberarea autorizației se modifica astfel incat sa reflecte suprafața construita a clădirii supusa demolării.

 • 7) Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizațiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei inițiale.

 • 8) Taxa datorata se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicita avizul si se plătește anticipat.

 • 9) In termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expira autorizația respectiva persoana care a obtinut autorizația este obligata sa depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autoritarii administrației publice locale, in vederea stabilirii impozitului pe clădiri si a regularizării taxei de autorizare.

 • 10) Pana in cea de-a 15-a zi inclusiv de la data la care compartimentul de specialitate al autoritarii administrației publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie plătită orice suma suplimentara datorata de către persoana care a primit autorizația sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administrației publice locale.

 • 11) In cazul unei autorizații de construire emise pentru o persoana fizica valoarea reala a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mica decât valoarea impozabila a clădirii.

 • 12) Regularizarea taxei se face de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești in funcție de valoarea reala a lucrărilor efectuate comparativ cu valoarea impozabila calculata conform art.251 alin.(3) din Legeanr571/2003, pentru persoane fizice si in funcție de inregistrarea in evidenta contabila pentru persoane juridice.


O

 • 13) Termenul de plata al diferenței rezultate in urma regularizării taxei penti^eliberarea autorizației de construire este de 15 zile de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale a emis valoarea finala stabilita pentru taxa.

 • 14) In cazul construcțiilor efectuate cu autorizație de construire, valoarea inscrisa in actele eliberate de catrea Direcția Generala Dezvoltare Urbana nu poate fi mai mica decât valoarea de impunere a clădirii.

B.Taxe pentru eliberarea altor autorizații si certificate decât cele prevăzute la litera A, precum si pentru viza anuala sau trimestriala a acestora

Taxele pentru eliberarea altor autorizații si certificate decât cele prevăzute la litera A, se stabilesc conform tabelului nr.15.

Tabelul nr.15

B. Pentru eliberarea altor autorizații și certificate decât cele prevăzute la lit.A, precum și pentru viza anuală sau trimestrială a acestora se datorează următoarele taxe:

NIVELURILE PT. ANUL 2014

Taxa - lei -

0

2

1. Pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru activități economice și viza anuală a acestora:

X

a) pentru meseriași și cărăuși

0

b) pentru cazane de fabricat rachiu

0

c) pentru liber-profesioniști

0

d) pentru mori, prese de ulei și darace

0

e)pentru activități de proiectare

0

f) pentru alte activități neprevăzute mai sus

0

2. Pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

0

3. Pentru eliberarea de: copii heliografîce de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, pentru fiecare m2 de plan:

X

a.l. la scara 1:500

a.2. la scara 1:1.000

38 pe mp sau fracțiune de mp

a.3. la scara 1:2.000

4. Pentru eliberarea certificatului de producător

66

Comerciantii a căror activitate se desfasoara potrivit clasificării activitatilor din economia naționala GATM clasa restaurante si 5630 - baruri, datoreaza bugetului local in raza caruia este amplasata unitatea sau standul de coi ' de eliberare/ viza anuala a autorizației după cum urmeaza:                                                I


 • -  Zona A - 690 lei

 • -  Zona B - 550 lei

 • -  Zona C - 420 lei

 • - Zona D-280 lei

Cuantumul taxei de viza va fi egal cu cel al taxei de eliberare.

Autorizația privind desfasurarea activitatii de alimentație pubica cod CAEN 5610;5630, in cazul in care comerciantul indeplineste condițiile prevăzute de lege, se emite de către primarul in a cărui raza de competenta se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare.

In cazul in care comerciantul are puncte de lucru diferite pe raza unitatii administrativ teritoriale se plătește taxa pentru fiecare locație deținuta. In cazul in care comerciantul are bar si restaurant in aceeași locație se achita o singura taxa de eliberare a autorizației.

Stabilirea comerciantilor care datoreaza taxa pentru autorizarea activitatii de alimentație pubica cod CAEN 5610;5630 si instiintarea acestora se efectuează de către Direcția de Gestiune Patrimoniu

Serviciul Public Finanțe Locale asigura incasarea acestei taxe, ca urmare a plătii benevole, a recuperării taxei prin executare silita, numai pe baza documentației transmise de Direcția de Gestiune Patrimoniu care sa cuprindă toate elementele de identificare ale plătitorilor, inclusiv cuantumul taxei si accesoriile aferente.

Anexa nr.l

(tabelul nr. 16)

 • e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

A. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate cu excepția celor realizate prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale

 • 1) Orice persoana, care beneficiază de servicii de reclama si publicitate in Ploiești in baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei de reclama si publicitate.

Nu se includ în valoarea serviciilor de reclamă și publicitate serviciile de decorare, neutralizare și întreținere reclamă.

 • 2) Taxa se Stabilește prin aplicarea unei cote procentuale de 3% asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate, care se regăsește in contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

 • 3) Se plătește lunar, de către prestatorul serviciului de reclama si publicitate, pe toata perioada desfășurării contractului, pana la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se datoreaza taxa.

 • 4) Contribuabilii persoane fizice sau juridice au obligația sa depună lunar declarația decont insotita de o situație detaliata privind contractele de publicitate aflate in derulare, la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

 • 5) Pentru depunerea cu întârziere a declarației sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii pot fi sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

B. Taxa pentru afișai in scop de reclama si publicitate

 • 1) In municipiul Ploiești reclama si publicitatea prin afisaj, panou sau structura de afisaj se efectuează numai pe amplasamentele stabilite de către Primărie.

 • 2) Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31

martie și 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate, datorată aceluiașL^ugc^local dc către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral "        *   * •
 • 3) Taxa se stabilește in funcție de dimensiunea acestora pentru fiecare metru patrat sau fracțiune de metru patrat a suprafeței afisajului pentru reclame, conform tabelului nr.16.

Tabelul nr.16

Categorie

NIVELURILE PROPUSE PT. ANUL 2014 - lei/mp/an

Afisaj situat la locul in care persoana derulează o activitate economica

38

Orice alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

27

 • 4) Taxele pentru firmele instalate la locul exercitării activitatii se stabilesc in funcție de dimensiunea acestora pentru fiecare metru patrat sau fracțiune de metru patrat, conform tabelului nr. 16.

 • 5) Contribuabilii persoane fizice sau juridice au obligația sa depună declarația de impunere privind taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești in termen de 30 de zile de la data amplasarii/desfiintarii.

 • 6) Pentru depunerea cu intarziere a declarației sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii sunt sancționați conform art.294 alin.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 • 7) Pentru neplata in termen a taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate se datoreaza majorări de intarziere.

Anexa nr.l

(tabelul nr.l 7)

f) impozitul pe spectacole

 • 1) Impozitul pe spectacole se datoreaza de către contribuabilii care organizează manifestări artistice, competiții sportive, activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, conform tabelului 17.

 • 2) - a) Impozitul pe spectacole pentru manifestările artistice si competiile sportive se stabilește prin aplicarea cotelor prevăzute la art.274 din Legea nr.571/2003, asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si a biletelor de intrare, valoare care nu include TVA;

- b) Impozitul pe spectacole pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca se stabilește conform art.275 din Legea nr.571/2003 , in funcție de suprafața incintei in care se desfasoara spectacolul, pe zi de funcționare.

 • 3) Plătitorii impozitului pe spectacole pentru manifestările artistice si competiile sportive au obligația de a depune declarație privind veniturile realizate din aceste activitati la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, de a calcula si de a achita impozitul datorat, lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei in care se realizează venitul, iar in cazul impozitului pe spectacole pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca declarația se depune pana cel târziu la data de 15 inclusiv, a lunii precedente celei in care sunt programate spectacolele respective.

 • 4) Pentru depunerea cu întârziere a declarației sau pentru nedepunerea acestei declarații contribuabilii sunt sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

 • 5) Pentru neplata la termen a impozitului pe spectacole se datoreaza majorări de întârziere conform dispozițiilor legale.

Tabel nr.17

Felul activitatii artistice sau distractive

NIVELUL IMPOZITULUI PENTRU ANUL 2014 lei/m2/zi sau procent din incasari

0

1

1. Videoteca

n

3

2. Discoteca

n

3

3. Pentru manifestări artistice de teatru, de opera, de opereta, de filarmonica, cinematografice, muzicale, de circ sau orice competiție sportiva interna sau internaționala ;

2%

4. Pentru manifestări artistice sau distractive de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte manifestări artistice ori distractive care au caracter ocazional sau permanent

5%

Anexa nr.l


 • g) taxa hoteliera

 • 1) Pentru șederea in municipiul Ploiești se datoreaza taxa hoteliera de către persoanele fizice in varsta de peste 18 ani.

 • 2) Persoanele juridice care incaseaza taxa hoteliera au obligația de a evidenția distinct taxa hoteliera in tarifele de cazare.

 • 3) Taxa se vireaza la bugetul local al Municipiului Ploiești pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna precedenta, iar la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești se va depune o declarație - decont care va cuprinde sumele incasate si virate pentru luna de referința.

 • 4) Pentru depunerea cu intarziere a declarației sau pentru nedepunerea acesteia contribuabilii sunt sancționați conform prevederilor legale in vigoare.

 • 5) Taxa hoteliera se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unitățile de cazare.

 • 6) Pentru șederea intr-o unitate de cazare, taxa hoteliera este in cota de 1% din valoarea totala a cazarii/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizează cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate. Cota de 1% se aplică la valoarea totală a cazării/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.

 • 7) In cazul persoanelor juridice, cota de impozit pentru clădirile cu destinație turistică ce nu funcționează în cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Taxa hoteliera nu se aplica pentru:

 • a) persoanele fizice in varsta de pana la 18 ani inclusiv;

 • b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;

 • c) pensionarii sau studenții;

 • d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;

 • e) veteranii de război;

  • f)

  • g)


văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;

persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in străinătate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare;


h)


soțul sau soția uneia dintre persoanele fizice menționate la lit. b)-g), care este cazat/cazata impreuna menționata la lit. b)-g).

Anexa nr.l

 • h) taxe speciale

I. PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI:

 • 1. Consiliul Local stabilește taxe speciale pentru următoarele servicii prestate în regim de urgență, în interesul persoanelor fizice și juridice de :

 • a) pentru certificate de atestare fiscala eliberate în cursul zilei de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești:

 • - 55 lei pentru persoane fizice;

-115 lei pentru persoane juridice.

 • b) pentru efectuarea lucrărilor privind stabilirea impozitelor și taxelor în regim de urgență (clădiri, terenuri, mijloace de transport), in 48 de ore de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești:

 • - 85 lei pentru persoane fizice;

-170 lei pentru persoane juridice.

 • c) servicii către contribuabili la cererea acestora:

c.l. - efectuarea de fotocopii de pe acte 0,5 lei pagina format A4 si 1 leu format A3;

c.2. - fotocopii după documentele din arhiva - 1 leu pagina;

c.3. - fotocopii procese-verbale de amenda - 1 leu pagina.

 • 2. Taxele speciale se datoreaza de către contribuabilii care solicita prestarea serviciilor prevăzute lapct. 1 .

 • 3. Taxele speciale se achita anticipat, în numerar, la casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești sau prin virament in contul instituției deschis la Trezoreria Ploiești -R021TREZ5215004XXX0007151, cu excepția taxelor prevăzute la litera c.

 • 4. în caz de rezolvare peste termenele stabilite sau nerezolvare a cererii depuse de contribuabilii persoane fizice sau juridice, taxa achitată anticipat se restituie sau se compensează, după caz, cu alte obligații către bugetul local.

 • 5. Instituțiile publice sunt scutite de taxe speciale pentru servicii prestate în regim de urgență.

 • 6. Taxele speciale instituite potrivit prezentei hotărâri au ca destinație acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești și duc la o mai bună autofinanțare și la limitar vențiilor provenite de la bugetul local.

II. PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI:

In conformitate cu prevederile art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal coroborate cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003;

In baza Ordonanței nr.84/2001 privind infiintarea si organizarea serviciilor publice locale comunitare de evidente a persoanelor;

 • 1. Având in vedere art.24 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila, se instituie taxa pentru oficierea căsătoriei la sediul SPCLEP Ploiești pentru soții care nu au domiciliul sau reședința pe raza municipiului Ploiești, în valoare de 250 lei

 • 2. Instituirea taxei pentru oficierea căsătoriei în zilele de sâmbătă, taxă în valoare de 50 lei

3. Instituirea taxei de eliberare a certificatelor duplicate in regim de urgenta, in valoare de 50 lei

 • 4. Majorarea taxei pentru oficierea căsătoriei în afara sediului SPCLEP, cu excepția căsătoriilor oficiate în Penitenciarul Ploiești, Maternitatea Ploiești sau domiciliul soților în caz de boală de la 230 lei la valoarea de 250 lei.

 • 5. Majorarea taxei pentru încheierea căsătoriei înaintea termenului legal de 10 zile, de la 35 Iei la valoarea de 50 lei, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

6. Taxa oficiere căsătorie in zilele de duminica si sărbători legale (intre orele 9-13) -115 lei.

 • 7. Taxa pentru operațiunile foto sau video realizate de persoane din familie sau rude ale celor care se căsătoresc - 6 lei.

 • 8. Taxa pentru efectuarea de copii xerox de pe acte - 0,5 Iei pagina format A4 si 1 leu pagina format A3.

Taxele speciale se datoreaza de către contribuabilii care solicita prestarea serviciilor prevăzute mai sus.

Taxele speciale vor fi Încasate in numerar la casieria Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești.

Taxele speciale si cele de urgenta instituite potrivit prezentei hotarari au ca destinație acoperirea^clieltui^blor de întreținere și funcționare a SPCLEP Ploiești și duc la o mai bună autofinanțare și la limitarea subvențijd^proi^iMfi^ la bugetul local.                                                                                                  ~ \

' 1 Qî''

III. PENTRU SERVICIILE PRESTATE DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA PLOIEȘTI:


Consiliul Local stabilește pentru serviciile prestate de către Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, in anul 2014, următoarele taxe speciale:______________________________________________________________________________—.

Nr.crt.

Tip taxa speciala

Valoare (lei) aprobata prinHCL 32/2010 si indexata

Termen de emitere aprobat prin HCL 32/2010

Valoare (lei) propusa

Termen de emitere

1.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in regim de urgenta pentru relații, informații, operațiuni notariale

70

2 zile lucratoare

500

5 zile lucratoare

2.

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in regim de urgenta pentru construire

200

7 zile lucratoare

1000

10 zile lucratoare

3.

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire in regim de urgenta

1000 lei + 10% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții de pana la 1.000.000 lei

7 zile lucratoare

1500 lei + 10% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții de pana la 1.000.000 lei

10 zile lucratoare

4.

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire in regim de urgenta

1000 lei + 5% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții cuprinse intre 1.000.001 lei si 8.500.000 lei

7 zile lucratoare

1500 lei + 5% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții cuprinse intre 1.000.001 Iei si 8.500.000 lei

10 zile lucratoare

5.

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire in regim de urgenta

1000 lei + 2,5% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții peste 8.500.000 lei

7 zile lucratoare

1500 lei + 2,5% din cuantumul taxei de autorizare pentru investiții peste 8.500.000 lei

10 zile lucratoare

X

TAXE S.D.U.M

Nr.crt.

Tip taxa speciala

Valoare (lei)

1.

Taxa aviz Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism pentru studii de oportunitate

400,00 lei

2.

Taxa aviz Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism pentru Plan Urbanistic Zonal

375,00 lei

Taxa aviz Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism pentru Plan Urbanistic de Detaliu

350,00 lei

3.

Taxa aviz Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism pentru studii de amplasament, documentații tehnice pentru autorizarea construcțiilor

230,00 lei

4.

Taxa aviz comisia tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism pentru consultare

Dublu taxei CTATU(fara a fi valabila si pentru avizarea efectiva a documentației

Taxa speciala Serviciul Cadastru si GIS :

Taxa eliberare copii de pe planurile cadastrale sau alte asemenea planuri deținute de Consiliul Local al municipiului Ploiești:

- Suport electronic :   - 120,00 lei/harta, format pdf, scara 1 :1000 (echivalent format A3) ;

- 200,00 lei/ha teren format dxf, scara 1 :1000 (2.400,00 lei/echivalent format A3, respectiv 12 ha teren scara 1:1000).

Anexa nr.l

(tabelul nr.l8, 19, 20)

 • i) alte taxe locale

 • I. Taxe pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, suporți pentru obiecte de publicitate si pentru manifestări ocazionale s.a.

- Procedura de calcul si incasare -

 • 1) Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv terase de vara, aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice si suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.), ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces, se stabilesc conform art.283 din Legea nr.571/2003, in lei/mp/zi (Tabelul nr.l8).

 • 2) - Taxa pentru depozitarea de materiale se achita la data obținerii autorizației de la structura specializata in domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului, a cărei eliberare se face pe baza de cerere.

 • - Taxa pentru realizarea unor lucrări se achita la data obținerii autorizației de structura specializata in domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului, a cărei eliberare se face pe baza de cerere.

 • - Taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv terasedeyara, aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, spectacole in aertaxa pentru ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, taxa pentru ocuparea terenului pentrujrehtearea ungeai de

o            o

acces, se achita zilnic sau pe baza de convenție sau contract pentru o perioada mai mare de o zi, caz in care taxa se achita la eliberarea convenției.

 • - Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii (chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice s.a.) si suporți pentru obiecte de publicitate existente la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent se achita in condițiile si la termenele prevăzute pentru impozitul pe teren.

 • - Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii (chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice s.a.) si suporți pentru obiecte de publicitate realizate in cursul anului fiscal se achita, pentru perioada cuprinsa intre data autorizării si finele anului fiscal curent, in condițiile si la termenele prevăzute pentru impozitul pe teren.

- Pentru sistemele publicitare cu structuri de susținere amplasate pe domeniul public al municipiului Ploiești, utilizatorul, respectiv prestatorul de servicii de reclama si publicitate va plăti pe langa taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate stabilite in conformitate cu legea si taxa aferenta utilizării domeniului public stabilita prin prezenta hotarare, in baza unei convenții incheiate pentru folosința temporara a terenului.

 • 3) Pentru zona B taxa se reduce cu 10%, pentru zona C taxa se reduce cu 20%, iar pentru zona D taxa se reduce cu 30% in cazul desfacerii de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale Consiliului Local Ploiești (inclusiv terase de vara, aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocupării terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice, cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocupării terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.), ocupării terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocupării terenului pentru realizarea unor cai de acces.

 • 4) Taxele pentru depozitarea de materiale si realizarea unor lucrări si pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in târguri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, (inclusiv terase de vara, aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.), ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice, cu suporți pentru obiecte de publicitate, ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.), ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecologizare, ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces, se stabilesc conform tabelului nr.18.

Tabelul nr. 18

Denumire taxa

Taxa stabilita pentru anul 2013 -lei/mp/zi-

NIVELURILE PT. ANUL 2014

ptdomeniul public

ptdomeniul privat

pt.domeniul public

ptdomeniul privat

Depozitarea de materiale si realizarea unor lucrări

Zona A

-pana la lOOmp- 1,5

 • - lOO-lOOOmp - 0,7

 • - peste lOOOmp - 0,4

Zona A

-panala lOOmp- 1,5 -IOO-lOOOmp - 0,7 - peste lOOOmp — 0,6

Zona A

 • - pana la lOOmp- 1,5 -IOO-lOOOmp - 0,7

 • - peste lOOOmp - 0,4

Zona A

-panala lOOmp- 1,5 -IOO-lOOOmp - 0,7 -peste lOOOmp - 0,6

Zona B

-panala lOOmp- 1 -IOO-lOOOmp - 0,5 -peste lOOOmp - 0,3

Zona B

 • - pana Ia lOOmp- 1 -IOO-lOOOmp - 0,5

 • - peste lOOOmp - 0,3

Zona B

 • - pana la lOOmp- 1

-100-lOOOmp - 0,5

 • - peste lOOOmp - 0,3

Zona B

-panala lOOmp- 1

 • - IOO-lOOOmp - 0,5

 • - peste lOOOmp - 0,3

Zona C

 • - pana la lOOmp- 0,7 -IOO-lOOOmp - 0,3

 • - peste lOOOmp - 0,2

Zona C

 • - panala lOOmp- 0,7

 • - 100-lOOOmp - 0,3

 • - peste lOOOmp - 0,2

Zona C

 • - pana la lOOmp- 0,7 -100-lOOOmp - 0,3

 • - peste lOOOmp - 0,2

Zona C

 • - pana la lOOmp - 0,7 -IOO-lOOOmp - 0,3

 • - peste lOOOmp - 0,2

Zona D

 • - pana la lOOmp- 0,5 -100-lOOOmp - 0,2

 • - peste lOOOmp - 0,1

Zona D

-panala lOOmp- 0,5 -IOO-lOOOmp - 0,2 - peste lOOOmp - 0,1

Zona D

 • - panala lOOmp- 0,5 -IOO-lOOOmp - 0,2

 • - peste lOOOmp - 0,1

Zona D

 • - pana la lOOmp- 0,5

-100-1 OOOmp - 0,2

 • - peste lOOOmp - 0,1

Desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului, in piețe, in târguri, în oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale consiliilor locale (inclusiv terase de vara, aparate de inghetata, vitrine frigorifice s.a.)

2

2

2

2

Ocuparea terenului cu chioșcuri, tonete inchise, cabine telefonice s.a.

2

2

2

2

Ocuparea terenului cu suporți pentru obiecte de publicitate

4

4

4

4

Ocuparea terenului pentru manifestări ocazionale (expoziții, spectacole in aer liber etc.)

3

3

3

3

Ocuparea terenului in scopul desfășurării unor activitati de ecoloeizare

0,2

0,2

0,2

0,2

Ocuparea terenului pentru realizarea unor cai de acces

-cale de acces pentru spațiu comercial

0,4

0,4

0,4

0,4

-cale de acces pentru balcon construit aferent locuinței

0,05

0,05

0,05

---< "A

II. Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare si promotionale

Ocuparea domeniului public pentru activitati de distribuire materiale publicitare de orice fel, se face cu avizul Politiei Locale, respectiv a Comisiei pentru Avizarea Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare se datoreaza de către contribuabilii persoane fizice/juridice, in funcție de numărul de zile pentru care se solicita si se aproba ocuparea domeniului public.

Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare datorata de către persoanele fizice este in suma de 0,5 lei pe zi, iar in cazul persoanelor juridice taxa datorata este in suma de 1 leu/zi.

Contribuabilii au obligația, ca pana la data de 10 a lunii următoare obținerii avizului, sa declare (Anexa nr.4) si sa achite aceasta taxa la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

Pentru neplata la termen a taxei pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale publicitare se datoreaza majorări de intarziere.

TTT. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă.

Taxa pentru indeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativa este în cuantum de 500 lei. Taxa se achita la casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

III. Taxe judiciare si extrajudiciare de timbru, impozitul pe venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

 • 1) Taxele judiciare si extrajudiciare de timbru se stabilesc conform tabelului nr. 19, respectiv nr.20.

 • 2) Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, începând cu data de 1 ianuarie 2014, din sumele încasate în contul bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale, cota care se virează la bugetul de stat potrivit este de 45%.

3) Impozitul pe venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

Impozitul stabilit în condițiile stipulate in art.I punctul 651 din Legea nr.76/06.05.2010 privind aprobarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal se dis^jbuj^astfel:

 • a) o cotă de 50% se face venit la bugetul consolidat;

 • b) o cotă de 50% se face venit la bugetul unităților administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află                    au

făcut obiectul înstrăinării.


47

o

Taxele judiciare de timbru

Tabel nr.19

NIVELURILE PENTRU ANUL 2014 conform OUG nr.80/2013

Art. 3. Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel:

X

a) până la valoarea de 500 lei

8% dar nu mai puțin de 20 lei

b) între 501 lei și 5000 lei

40 lei + 7% pentru ce depășește 500 lei

c) între 5.001 lei și 25.000 lei

335 lei + 5% pentru ce depășește 5000 lei

d) între 25.001 lei și 50.000 lei

1.355 lei +3% pentru ce depășește 25.000 lei

e) între 50.001 lei și 250.000 lei

2.105 lei +2% pentru ce depășește 50.000 lei

f) peste 250.000 lei

6.105 lei+1% pentru ce depășește 250.000 lei

Art.4. (1) în cazul acțiunilor posesorii taxă judiciară:

20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită

(2). Pentru acțiunile care au ca obiect:

X

Un dezmembrământ al dreptului de proprietate

20% din valoarea bunului asupra căruia se poartă dezmembrământul

Servituți

20% din valoarea imobilului asupra căruia se solicită constituirea servitutii

Art.5. (1). Cererile în materia partajului judiciar :

X

Stabilirea bunurilor supuse împărțelii

3% din valoarea acestora

Stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei părți ce se cuvine fiecărui coproprietar

50 lei pentru fiecare coproprietar

Creanțe pe care coproprietarii le au unii față de alții, născute în starea de proprietate comună

3% din valoarea creanțelor a căror recunoaștere se solicită

Cererea de raport

3% din valoarea creanțelor a căror raportare se solicită

Cererea de reducțiune a liberalităților excesive

3% din valoarea părții de rezervă supusă reîntregirii prin reducțiunea liberalităților

Cererea de partaj propriu - zis

3% din valoarea masei partajabile

(2). Dacă cererile în materia partajului judiciar prevăzute la (1) se formulează în cadrul aceleiași acțiuni, se taxează o singură taxă

5% din valoarea masei partajabile

Art.6. (1). Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale

50 lei dacă valoarea cererii nu depășește 2.000 lei;

200 lei dacă valoarea cererii depășește 2.000 lei

(2). Cererile privind ordonanța de plată

200 lei

(3). Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept

100 lei

(4). Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială

x

Când sunt neevaluabile în bani

20 lei                                           .

Când sunt evaluabile în bani

50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește

200 lei, dacă valoarea cererii depășește                  \

Art.7. Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice

100 lei

Art. 8. (1). acțiuni și cereri introduse Ia instanțele judecătorești:

x

a) cereri pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept nepatrimonial;

100 lei

b) cereri în anularea sau în constatarea nulității unui act juridic nepatrimonial;

100 lei

c) cereri care privesc dreptul de folosință a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea nu privesc și plata anumitor sume de bani;

100 Iei

d) acțiunile în grănițuire; în ipoteza în care prin aceeași cerere se revendică și o porțiune de teren, la taxa judiciară de timbru stabilită pentru acțiunea în grănițuire se adaugă și taxa corespunzătoare valorii suprafeței revendicate.

100 lei

(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este accesorie acțiunii în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial

50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.000 lei;

300 lei, pentru cererile a căror valoare depășește 5.000 lei.

Art.9. Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:

X

a) cereri de recuzare în materie civilă - pentru fiecare participant la proces - pentru care se solicită recuzarea

100 lei;

b) cereri de strămutare în materie civilă

100 lei

c) cereri de repunere în termen

20 lei

d) cereri de perimare

20 lei

e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare și despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă

20 lei

f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă

20 lei

g) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părților

-50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acțiunea a cărei judecare a fost suspendată;

h)cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute

50 lei

i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanță

0,20 lei/pagină

j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie

1 leu/pagină

k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora

1 leu/pagină

1) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive

5 lei pentru fiecare exemplar de copie.        —........

Art. 10. (1) în materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:

_

a) cereri pentru încuviințarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu

20 lei                     , ... \^

b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii

501ei                        -iJl

(2) în cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestată.

în cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani, contestația la executare

100 lei

(4) Cererile de întoarcere a executării silite

50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.000 lei;

300 lei, pentru cererile a căror valoare depășește 5.000 lei

Art.l 1. a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să consfințească înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere

20 lei;

în cazurile în care înțelegerea sau acordul de mediere privește transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile

20 lei+ 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru acțiunea în revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat.

în cazul în care înțelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul

la taxa fixă se adaugă 50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5;

b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii

100 lei

când cererile au ca obiect instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor

1.000 lei

c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva încheierii de soluționare a contestației

20 lei.

Art.l2. Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează:

X

a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora

300 lei

b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile prevăzute în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

200 lei

c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile fără scop lucrativ, fundații, uniuni și federații de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

100 lei.

Art. 13. Acțiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după cum urmează:

X

a) pentru recunoașterea dreptului de autor și a drepturilor conexe, pentru constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului atins

100 ki

——

b) pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

100 lei

c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene și modele industriale

300 lei

Art. 14. 1) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare

200 lei.

(2) Cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect înregistrări în registrul comerțului

100 lei.

Art. 15. Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:

X

a) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil

200 lei

b) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și c) din Codul civil

100 lei

c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil

50 lei

d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației compensatorii

50 lei

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca obiect stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei

20 lei fiecare cerere

f) orice altă cerere neevaluabilă în bani

20 lei, dacă nu sunt scutite, potrivit legii, de taxă de timbru.

Art. 16. în materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează:

X

a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, precum și pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau a oricărui altui înscris

50 lei

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ

10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mu^e^Q0'!îbl5(z<?/iN^

Art. 17. Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se taxează după cum urmează:

X

a) contestația împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, după caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost soluționate conflictele de competență dintre notarii publici

100 lei

b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial

20 lei

Art. 18. Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările ulterioare:

 • a)  cereri pentru soluționarea conflictelor de competență între birourile executorilor judecătorești;

 • b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a-și îndeplini atribuțiile prevăzute de lege;

 • c)  cereri pentru supralegalizarea semnăturii și a ștampilei executorului judecătoresc

20 lei

Art.19. în materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii pronunțate

20 lei

Art. 20. Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuție fondul dreptului

50 lei

Art. 21. Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau mixte și apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat

20 lei

Art.22. Cererile adresate Ministerului Justiției se taxează după cum urmează:

X

a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate

10 lei pentru fiecare înscris ori copie

b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților

300 Iei

c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic și a experienței dobândite în România, în vederea admiterii și practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European; pentru atestarea calificării de traducător și interpret autorizat, în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană; pentru atestarea calificării de expert tehnic judiciar în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană

100 lei

d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării profesionale de traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare

100 lei

-----------------------------rWb----

Art. 23. (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești

50% din taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de prima instanță, dar nu mai puțin de 20 lei;

50% din taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani, dar nu mai puțin de 20 lei.

Art. 24. (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de procedură civilă.

100 lei

(2) în cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material, pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul;

50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de 100 lei

pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs

100 lei

Art.25. (1). Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:

 • a) încheierea prin care s-a dispus vânzarea bunurilor în acțiunea de partaj;

 • b) încheierea de suspendare a judecării cauzei;

 • c) hotărârile de anulare a cererii ca netimbrată, nesemnată sau pentru lipsa calității de reprezentant.

20 lei

(2). Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:

 • a) hotărârile prin care s-a respins cererea ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat;

 • b) hotărârea prin care s-a luat act de renunțarea la dreptul pretins;

 • c) hotărârea prin care s-a luat act de renunțarea la judecată;

 • d) hotărârea prin care se încuviințează învoiala părților.

50 lei

(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele hotărârii se timbrează, în toate situațiile

100 lei

Art. 26. (1) Pentru formularea contestației în anulare

100 lei

(2). Cererea de revizuire

100 lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat

Art. 27. Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii

20 lei
Taxele extrajudiciare de timbru

TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU


CAP, 1, Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și de notarii publici, precum șî pentru alte servicii prestate de unele instituții publice________________________________________________

1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare_____________________________________________________

 • 2. Eliberarea certificatului de producător_______________________________________________________________________________________________________________

 • 3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:__________________________________________________________________________

 • - pentru animale sub 2 ani___________________________________________________________________________________________________________________

 • - pentru animale peste 2 ani_________________________________________________________________________________________________________________

 • 4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:______________________________________

 • - pentru animale sub 2 ani______________________________________________________________________________________________

_____- pentru animale peste 2 ani__

 • 5. Eliberarea certificatelor fiscale


6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor mcdico-lcgale și a altor certificate medicale folosite Injustiție


7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar


8. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului


9. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei


10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine


11.Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă


12.Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate


CAP.2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit__________________________________

1, Acte de identitate:____________________________________

 • a) eliberarea sau preschimbarea cărților de identitate pentru cetățenii români, eliberarea sau prelungirea valabilîtatii actelor de identitate pentru cetățenii străini si pentru persoanele fara cetățenie, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor romani

 • b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței

 • c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie


Tabelul nr.2O


NIVELURILE PT. ANUL 2014


_____________66_____________ _______________x_______________ _______________2_______________

_______________2_______________

_______________x_______________

_______________2_______________

________________5________________

Abrogat prin art.Ipct.144 din Legea

nr. 174/2004


15'Q

d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

Abrogat prin Ordonanța Guvernului nr.70/2009

2. înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidență a populației

Abrogat prin Ordonanța Guvernului nr.70/2009

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

CAP.3. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

X

I. Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

X

a) obținerea permisului de conducere pentru autovehiculele din categoriile si subcategoriile A, Al, B, Bl, B+C

6

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

Abrogat prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.70/2009

c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, Bl, B+E

Abrogat prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.70/2009

d) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile C,C1, Tr, D, Dl, C+E, D+E, Cl+E, Dl+E, Tb, Tv

28

e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile Cl+E, Dl+E, C, D, Tb, Tv

Abrogat prin Ordonanța de Urgenta a

Guvernului nr.70/2009

f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

Abrogat prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.70/2009

2. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoria B, Bl, B+E

84

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

Abrogat prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.70/2009

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

Abrogat prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.70/2009

CAP.4. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

X

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

X

a)autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg inclusiv

60

c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg inclusiv și 3,500 kg inclusiv

Abrogat prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.70/2009

cjautovehîcule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

145^=^^

2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

fir-rJ /             / /Mi

3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

414

CAP.4.1 Taxa pentru furnizare date

X

înregistrarea cererilor persoane fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul național de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare si din registrele județene de evidenta a permiselor de conducere si a certificatelor de înmatriculare

5

CAP.5. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar, republicata nr.18/19912 republicata, cu modificările si completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole si forestiere

15

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR FISCALE CONTRIBUABILILOR CARE EFECTUEAZĂ LUCRĂRI DE NATURA CELOR CE SE POT EXECUTA FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

 • A. In cazul lucrărilor care se executa la nivelul întregului bloc de locuințe (scara) depunerea cererii si a documentelor justificative de acordare a facilităților fiscale se va face de către administratorul Asociației de Proprietari la registratura Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

 • B. Persoanele fizice, proprietare de apartamente sau case, care doresc sa faca lucrări de reparații, vor depune cererea si documentele justificative la registratura Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

In cazul efectuării lucrărilor in regie proprie, va fi prezentata factura de procurare a materialelor, iar in cerere solicitantul va menționa ca lucrarea a fost efectuata in regie proprie.

Etapele premergătoare obținerii facilităților fiscale:

 • I.  Efectuarea lucrării;

 • II. Depunerea cererii de acordare a facilităților insotita de documente doveditoare la registratura Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești;

 • III. Stabilirea beneficiarilor facilității si cuantumul acesteia pe fiecare contribuabil in parte.

In acest sens se va completa tabelul de mai jos :

NR

CRT

NUME SI PRENUME

ADRESA

ACT

DE IDENTITATE

CNP

COST LUCRARE/ CONTRIBUABIL

FACILITATE ACORDATA

PERIOADA

DE ACORDARE

1

2

3

4

5

6

7

8

NOTA:

Pozițiile 1-6 vor fi completate de către administratorul asociației de locatari, iar pozițiile 7 - 8 de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

 • I. Efectuarea lucrării se va face de către firme autorizate pe baza intocmirii tuturor documentelor justificative conform legislației in vigoare, precum si in regie proprie.

La finalizarea lucrărilor se va intocmi procesul verbal de recepție finala a lucrărilor (cu excepția lucrărilor efectuate in regie proprie). • 4.- copie buletin/carte de identitate.

 • III. Verificarea lucrărilor efectuate se va face de către doua comisii specializate, desemnate de Consiliul Local care vor constata in teren efectuarea lucrărilor conform documentelor depuse la dosar si vor intocmi un proces — verbal de constatare.

 • IV.  Stabilirea beneficiarilor facilității si cuantumul acesteia pe fiecare contribuabil in parte

In baza procesului verbal de constatare, administratorul va stabili beneficiarii facilităților, iar Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va stabili cuantumul pe fiecare beneficiar si perioada de stabilire a facilității.


Anexa nr^e

PROCEDURĂ DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR FISCjAL® CONTRIBUABILILOR CARE REABILITEAZĂ TERMIC < CLĂDIRILE CU DESTINAȚIE DE LOCUINȚĂ \ >

Persoanele fizice care in cursul anului 2014 reabilitează termic clădirile, cu materiale termoizolante fațada clădirilor pe care le dețin în proprietate în municipiul Ploiești, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri proporțional cu perioada ramasa pana la sfârșitul anului 2013, începând cu data de intai a lunii următoare depunerii cererii si a documentelor justificative.

O              Lucrările de reabilitare menționate mai sus se pot realiza si de

asociațiile de proprietari din municipiul Ploiești, cu condiția obținerii autorizației de construire eliberata de Direcția Generala de Dezvoltare Urbana.

Etapele premergătoare obținerii facilităților fiscale:

 • I. Efectuarea lucrării;

 • II. Depunerea cererii de acordare a facilităților însoțită de documente justificative la registratura Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești;

III .Verificarea efectuării lucrării de către compartimentul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale și întocmirea proceselor verbale de constatare;

 • IV. Stabilirea beneficiarilor facilității și a cuantumului acesteia.

O               I.Lucrările pot fi efectuate de către firme autorizate, sau in regie

proprie avand la baza documente justificative conform legislației în vigoare. La finalizarea lucrării se va întocmi procesul verbal de recepție finală a lucrărilor(cu excepția lucrărilor executate in regie proprie).

 • II.Depunerea cererii de acordare a scutirii de la plata impozitului pe clădire va fi însoțită de următoarele documente care atestă efectuarea lucrărilor:

 • 1. Contract încheiat cu fîrme/persoane fizice autorizate;

 • 2. Procesul verbal de recepție finală a lucrărilor;

 • 3. Facturi fiscale, respectiv documentele de plata cu c achitat costurile lucrărilor;

 • 4. Autorizația de construire;

 • 5. Copie buletin/carte de identitate.


 • III. Verificarea lucrărilor efectuate se va face de către compartimentul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești care va constata în teren efectuarea lucrărilor conform documentelor depuse la dosar și care va întocmi un proces verbal de constatare.

 • IV. Stabilirea beneficiarilor facilității și cuantumul acesteia se stabilește de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, în baza procesului verbal de constatare și a documentelor depuse de către contribuabili.

Scutirea se acorda pe baza de cererii beneficiarilor, insotita de copie după buletin/carte de identitate si acte doveditoare depuse la Serviciul Public Finanțe Locale, proporțional cu perioada ramasa pana la sfârșitul anului, incepand cu luna următoare celei in care persoanele in cauza prezintă actele prin care se atesta situația respectiva.

In cazul contribuabililor care depun acte doveditoare, înregistrate in luna ianuarie a anului 2014, scutirea de la plata impozitului pe clădiri, se acorda pentru întregul an.Procedură de acordare a facilităților fiscale contribuabililor ca^i reabilitează termic clădirile cu destinație de locuință in condițiile^

Legii nr.158/2011 pentru aprobarea OUG nr.18/2009 privinfcf creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe si care au realizat lucrări de intervenție privind reabilitarea structura^ arhitecturala a anvelopei clădirilor in baza Legii nr.153/2011


 • I. Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie depun, în copie, la autoritatea fiscală competentă pe raza căreia se află clădirea, în vederea acordării scutirii de la plata impozitului pe clădiri sau reducerii acestuia, următoarele documente:

 • a) autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii;

 • b) certificatul de performanță energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenție pentru reabilitarea termică;

 • c) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic.

Prin excepție, autorizația de construire nu se va solicita, respectiv nu se va depune pentru clădiri de locuit individuale cărora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1) lit. h) pct. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: “lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări fara modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă, daca aceste lucrări nu se execută la construcțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), (...), lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului - dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă - la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecție a monumentelor și/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii.

II. Proprietarii clădirilor care au executat lucrări de intervenție privind reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei clădirilor in baza Legii nr.153/2011 depun, în copie, la autoritatea fiscală competentă pe raza căreia se afla clădirea, în vederea acordării scutirii de la plata impozitului pe clădiri sau reducerii acestuia, următoarele documente:

 • a) autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisa în condițiile legii;


în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsud^^de^

111  UO11U1L111C IV^llj JJ1111 vCllv OQ VWllOLCVLCl 1 VCLIIZjCLI t/d JLllCtO

intervenție.                                                            [fes;

Etapele premergătoare obținerii facilităților fiscale:                       / *

I.Efectuarea lucrării;                                          \              J


 • II. Depunerea cererii de acordare a facilităților însoțităx£$f|2oîj^ documente justificative la registratura Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești;

 • III. Stabilirea beneficiarilor facilității și a cuantumului acesteia.

I.Lucrările pot fi efectuate de către firme autorizate, sau in regie proprie avand la baza documente justificative conform legislației în vigoare. La finalizarea lucrării se va întocmi procesul verbal de recepție finală a lucrărilor.

II.Depunerea cererii de acordare a scutirii de la plata impozitului pe clădire va fi însoțită de următoarele documente care atestă efectuarea lucrărilor:

1. Contract încheiat cu fîrme/persoane fizice autorizate;


 • 2. Autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii;

 • 3. Certificatul de performanță energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenție pentru reabilitarea termică (in cazul facilitați! fiscale prevăzute la I);

 • 4. Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii.

 • 5. Facturi fiscale, respectiv documentele de plata cu care s-au achitat costurile lucrărilor;

 • 6. Copie buletin/carte de identitate.

IlI.Stabilirea beneficiarilor facilității și cuantumul acesteia se stabilește de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, în baza documentelor depuse de către contribuabili.

 • IV. Operarea scutirii se va face incepand cu data de intai a lunii următoare depunerii cererii insotita de documentele justificative, pe o perioada de 7 ani (in cazul facilității fiscale prevăzute la punctul I).

 • V. In cazul facilității fiscale prevăzute la punctul II, scutirea de la plata impozitului pe clădiri datorat pentru o perioada de 5 ani se va acorda cu incepere din anul fiscal in care a fost efectuata recepția la terminarea lucrărilor.

 • 7. Procedura de acordare a scutirii de la plata taxei pe clădire sau a taxei pe teren pentru clădirea/spațiul sau terenul proprietate publica sau privata a statului sau a unităților administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date in administrare ori in folosința, după fytaz, în care se desfășoară activități sportive/culturale, fără a se obține venituri din aceste

activități

Orice solicitant care dorește să beneficieze de facilitățile prevăzute in prezenta hotarare va depune la registratura Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, Bd.Independentei nr.16, o cerere pentru acordarea de facilități fiscale, însoțită de următoarele documente justificative:

 • a) certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul entitatea solicitantă, în care să se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru și data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia;

 • b) statutul entitatii;

 • c) situații financiare aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar, în copie, insotita de balanța de verificare;

 • d) contractul/convenția de concesiune, închiriere, administrare sau folosință;

 • e) declarație notarială din care să reiasă că nu se obțin venituri pentru activitățile sportive sau culturale desfășurate în spațiul închiriat, concesionat, dat în administrare sau

folosință după caz, pentru care se solicită scutire de la plata taxei pe clădire sau a taxei pe teren.

 • 2. Procedura de stabilire a taxei pe clădire sau a taxei pe teren pentruS/lă^^^^^a^l sau terenul proprietate publica sau privata a statului sau a unităților administnati^^dto^c^ concesionate, închiriate, date in administrare ori in folosința, după caz, în careie'd&^^^ară

activități sportive/culturale, în cazul în care din aceste activități se obțin venituri

în vederea stabilirii taxei pe clădire sau a taxei pe teren, contribuabilii care desfășoară

activități sportive sau culturale, iar din aceste activități obțin venituri, vor depune la registratura Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, Bd.Independentei nr.16, următoarele

documente justificative:

q - Declarație de impunere în vederea stabilirii taxei pe clădire;

 • -  Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul entitatea solicitantă, în care să se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru și data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia;

 • -  Statutul entitatii;

 • -  Situații financiare aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar, în copie, insotita de balanța de verificare;

 • -  Contractul/conventia de concesiune, închiriere, administrare sau folosință;

O

Taxa pe clădire sau taxa pe teren în cazul în care obiectul de activitate al convenției/contractului prevede folosința temporară a spațiului pentru câteva ore pe săptămână, iar din aceste activități obțin venituri, se determină astfel:

 • - numărul de ore/lună se rotunjește la zile; de exemplu: 2,5 ore/zi = 12,5 ore pe săptămână =50 de ore pe lună= 3 zile/lună.

Taxa pe clădiri sau taxa pe teren se plătește anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.


Procedura privind acordarea de facilitați fiscale agentilor economj^M&i^ o isi desfasoara activitatea in parcul industrial, in condițiile Ordinului IMjf Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2980/2013 privind fâpVo_____

condițiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investițiile reafii!^(^8|

parcurile industriale.


I. Procedura privind acordarea ajutorului de minimis sub forma soirii

de la plata impozitului pe terenul aferent parcului industrial si a impozitului pentru clădirea ce face parte din infrastructura parcului industrial, pentru investițiile realizate de agenții economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial, in condițiile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investițiile realizate in parcurile industriale.

Pentru a beneficia de ajutor de minimis, în temeiul schemei, persoanele juridice trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) își desfășoară activitatea într-un parc industrial cu titlu acordat conform Legii nr. 186/2013 sau Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 ori declarat prin hotărâre a Guvernului;

 • b) desfășoară activitate economică;

 • c) nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal în curs și 2 ani anteriori sau, dacă au primit ajutoare de minimis în această perioadă, acestea cumulate nu depășesc plafonul echivalent în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finanțare;

 • d) prezintă un studiu de fezabilitate/plan de investiții pentru care se solicită finanțarea, cu evidențierea cheltuielilor eligibile;

 • e) nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate;

 • f) nu a fost emisă împotriva lor o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care o asemenea decizie a fost emisă, aceasta a fost executată și creanța a fost integral recuperată.

Acordul de principiu este emis de către Primarul municipiului Ploiești.

în vederea obținerii acordului de principiu, solicitantul transmite aparatului de specialitate al unității administrativ-teritoriale în raza căreia este constituit parcul industrial următoarele documente:

 • a) cerere de acord de principiu privind ajutorul de minimis, completată în limba română, prin tehnoredactare, ștampilată și semnată în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea solicitantă, al cărei model, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta schemă;

 • b) opis cu documentele anexate cererii de acord;

 • c) certificat constatator, după caz, în original, emis cu ocazia depunerii cererii de acord de principiu de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are

sediul întreprinderea solicitantă, în care să se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentar^jf^g^ întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei menți registru și obiectul acesteia, activitatea desfășurată în parcul menționarea codului CAEN corespunzător;


 • d) studiu de fezabilitate sau plan de investiții, cu evidenției eligibile, prezentat în format tabelar, cu detalierea pe elemente de active, fezabilitate sau planul de investiții depus trebuie sa fi fost intocmit cu cel mult 6 luni inainte de depunerea cererii de acord de principiu;

 • e) extras de carte funciară pentru informare;

 • f) o declarație scrisă a reprezentantului legal, sub sancțiunea art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, referitoare la toate ajutoarele de minimis primite de solicitant pe parcursul precedenților 2 ani fiscali și al anului fiscal în curs;

 • g) împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează cererea de acord pentru finanțare și documentația aferentă;


 • h) certificate de atestare fiscala, care sa ateste achitarea obligațiilor fiscale datorate bugetului local si bugetului de stat, pe ultimii 3 (trei) ani;

 • i) documente prin care sa se ateste evoluția numărului de angajați de la infiintare si pana in momentul depunerii cererii;

 • j) studiul de impact asupra mediului, emis de organele competente in acest domeniu, intocmit cu cel mult 6 luni inainte de depunerea cererii de acord de principiu;

 • k) documente prin care sa faca dovada contribuției la dezvoltarea locala, întocmite cu cel mult 6 luni inainte de depunerea cererii de acord de principiu;

 • l) angajament privind menținerea numărului de salariati pe perioada acordării ajutorului (in caz contrar se retumeaza ajutorul)

Documentele emise de persoana juridica solicitantă în original sunt datate, ștampilate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal persoana juridica. Documentele prezentate în copie poartă pe fiecare pagină mențiunea "Conform cu originalul", ștampila întreprinderii solicitante și semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.

Pentru a beneficia de acest ajutor de minimis, persoanele juridice vor depune aceste documente in perioada 03.01-15.01.2014. Nedepunerea completa a acestor documente si in termenul stabilit are ca efect neacordarea ajutorului de minimis.

II. Procedura privind acordarea ajutorului de stat regional sub forma scutirii de la plata impozitului pe terenul aferent parcului industrial si a impozitului pentru clădirea ce face parte din infrastructura parcului industrial, pentru investițiile inițiale realizate de agenții economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial, in condițiile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investițiile realizate in parcurile industriale.

Pentru a beneficia de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, administratorul parcului industrial sau rezidenții trebuie să obțină un acord de principiu al autorității administrație^^, locale, prevăzut la art. 6 alin. (4) lit. h), respectiv la art. 17 alin. (1) lit. i) di 186/2013. Pentru administratorul parcului industrial care se dorește a $ baza Legii nr. 186/2013, acordul de principiu al autorității administr locale se obține înainte de data depunerii documentației pentru obțineri parc industrial.                                                                  x _______


In vederea obținem acordului de principiu pentru acordarea ajutorulukdgo'sfe regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, înainte de data începerii lucrărilor întreprinderea solicitantă transmite Primarului municipiului Ploiești următoarele documente:

 • a) cerere de acord de principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, completată în limba română, prin tehnoredactare, ștampilată și semnată în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea solicitantă;

 • b) opis cu documentele anexate cererii de acord de principiu;

 • c) certificat constatator, în original, emis cu ocazia depunerii cererii de acord de principiu, unde este cazul, de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea solicitantă, în care să se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia, activitatea desfășurată în parcul industrial, cu menționarea codului CAEN corespunzător;

 • d) studiu de fezabilitate sau plan de investiții, cu evidențierea cheltuielilor eligibile, prezentat în format tabelar, cu detalierea pe elemente de activ. Totodată, aceste documente trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 6 din actul normativ sus menționat privind efectul stimulativ;

 • e) o declarație care să specifice ajutorul de stat/de minimis primit deja pentru alte proiecte în ultimii 3 ani;

 • f) o declarație care să specifice ajutorul primit sau care urmează să fie primit pentru același proiect din partea altor furnizori de ajutor de stat;

 • g) împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează cererea de acord pentru finanțare și documentația aferentă;

 • h) extras de carte funciară pentru informare.

Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original sunt datate, ștampilate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Documentele prezentate în copie poartă pe fiecare pagină mențiunea "Conform cu originalul", ștampila întreprinderii solicitante și semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.

Pentru a beneficia de ajutor de stat regional, în temeiul schemei, persoanele juridice trebuie sa îndeplinească cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

 • a) își desfășoară activitatea într-un parc industrial cu titlu acordat conform Legii nr. 186/2013 sau Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 sau declarat prin hotărâre a Guvernului;

 • b) desfășoară activitate economică;


  Dacă lucrările cu investiția încep anterior depunerii cererii de acord^d^ principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. a) din actul normativ sus menționat, proiectul se va considera neeligibil pentru acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale.

  Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.2980/2013, investițiile eligibile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  a) să fie considerate investiții inițiale conform prevederilor art. 2 lit. k) ;


 • b) să facă dovada viabilității proiectului de investiții și a eficienței economice a întreprinderii pe baza studiului de fezabilitate sau planului de afaceri potrivit prevederilor art. 2 lit. g) și h);

 • c) să facă dovada contribuției la dezvoltarea regională potrivit art. 2 lit. i).

Ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale se acordă dacă are un efect stimulativ, respectiv documentația depusă de întreprindere trebuie să demonstreze îndeplinirea unuia sau a mai multora dintre următoarele criterii:

 • a) o creștere substanțială a dimensiunii investiției/activității ca urmare a acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale;

 • b) o creștere substanțială a domeniului de aplicare a investiției/activității ca urmare a acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale;

 • c) o creștere substanțială a valorii totale a costurilor suportate de întreprindere pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale;

 • d) o creștere substanțială a ritmului de finalizare a investiției/activității în cauză;

 • e) investiția nu ar fi fost realizată în regiunea asistată în cauză în absența acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale.

Beneficiarii sunt obligați să mențină investiția pentru care au beneficiat de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale pe o perioadă minimă de 5 ani de la finalizarea acesteia, dacă sunt întreprinderi mari, respectiv pe o perioadă minimă de 3 ani, dacă sunt întreprinderi mici și mijlocii.

Pentru a beneficia de acest ajutor de stat regional, persoanele juridice vor


depune aceste documente in perioada 03.01-15.01.2014. Nedepunerea completa a acestor documente si in termenul stabilit are ca efect neacordarea ajutorului de stat regional.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

CERERE-DECLARATIE

DOMNULE DIRECTOR,


Subsemnatul (titular de rol) localitatea.....................județul.

str.nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... cod postai


legitimat cu BI/CI seria...... ni


............... CNP....................................


eliberat de Politia ..............


.............................................solicit scutirea de la plata impozitului pe clădiri sau t

impozitului pe teren conform H.C.L. nr......./2013 pentru:

 • a) - clădirea situata in str......................................................................

 • b) - terenul situat in str...................................................................

Declar pe propria răspundere ca:

 • •  nu realizez venituri medii lunare nete mai mari de 450 lei;

 • •  nu dețin alt teren in Ploiești sau in alta localitate ;

 • •  nu dețin alta clădire in Ploiești sau in alta localitate ;

 • •  clădirea pentru care solicit scutire de la plata impozitului deservește un numa:

de...........persoane (familie.)

In cazul in care intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor in care st acorda scutirile prevăzute de H.C.L. nr......./2013, ma oblig sa comunic acest fapt in 30 d<

zile de la apariția schimbărilor.

De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevarulu constituie infracțiunea de fals in declarații prevăzută si pedepsita de art.292 din Codu Penal.

Anexez următoarele:

- cupon pensie, adeverința salariu, cupon ajutor șomaj, copie foaie de evidenta, adeverința A. S. S.C, copie carte identitate.

Nedepunerea documentelor prevăzute de prezenta atrage după sine clasarea cererii.

DATA


CONTRIBUABIL-DECLARANT, (semnătură)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014

si a emis:

//

ZLZ

Zi/ o

fr'aisCU /)     „

f\SUj

.S< k

/z'.tz        v

Data:/W3