Hotărârea nr. 500/2013

Hotãrârea nr. 500 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 500 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Vazand Expunerea de motive a d-lui. Iulian Badescu - Primar al Municipiului Ploiești, precum si Raportul de specialitate al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești;

Având in vedere prevederile Legii nr. 5 / 21.02.2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, ale Legii nr. 6 / 21.02.2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 si ale art. 28 (1) din Legea nr. 329 / 05.11.2009 - privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar Internațional;

In conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 26 / 21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara;

Luând in considerare prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 36, alin 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publica locala, republicata si actualizata

HOTĂRĂȘTE :

Art 1 Aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art 2 Aproba rectificarea listei de investiții pe anul 2013 a S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art 3 S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Dată în Ploiești astăzi, 19 decembrie 2013S.C HALE SI PIEȚE S.A

Ploiesti.str.Grivitei nr.15


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești

In organizarea, funcționarea si dezvoltarea serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, interesul general al comunității locale este prioritar. In acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continua a serviciilor la cerințele comunității locale.

S.C Hale si Piețe S.A Ploiești intra in categoria serviciilor de utilitati publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate sa asigure gestionarea si administrarea serviciilor publice de utilitati pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta ai societății.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli respecta modul de întocmire in formatul si structura aprobata prin Ordinul nr.214/15.02.2013 al Ministerului Finanțelor Publice precum si prevederile Ordonanței de urgenta nr. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritara.

Bugetul de venituri si cheltuieli este fundamentat si întocmit astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si si continuarea proiectelor de investiții conform anexelor de buget. Rectificarea consta in diminuări, suplimentari la capitolele de cheltuieli, in funcție de valorile înregistrate in evidenta financiar contabila, de necesarul de bunuri si servicii precum si de volumul încasărilor estimate a se realiza pana la 31.12.2013. De asemenea se are in vedere rectificarea planului de investiții pentru anul 2013 in funcție prioritățile de acțiuni, precum se de posibilitatea de realizare a unor obiective ptr. buna desfășurare a activitatii a SC Hale si Piețe SA

In structura, rectificările bugetare constau in :

VlII.Surse de finanțare a investițiilor,

din care:

2.201,00

1.898,00

-303,00

1. surse proprii

1.889,00

1.586,00

-303,00

4. alte surse

312,00

312,00

0,00

IX.Cheltuieli pentru investiții,

2.201,00

1.898,00

-303,00

Aprob.rectif. Rev.IV

2013

I. VENITURI TOTALE

12.800,00

1.venituri din exploatare

12.750,00

2.venituri financiare

50,00

II.CHELTUIELI TOTALE ( 1. + 2.):

12.505,00

1.Cheltuieli pt.exploatare total din care :

12.477,00

a) chelt. cu bunuri si servicii

5.418,00

b) ch.cu impozite,taxe,si varsaminte asim.

225,00

c) ch. cu personalul din care:

6.180,00

c.l) ch. cu salariile

4.238,00

c.2) bonusuri

509,00

c.3 ) Alte ch. cu pers, -plăti compensatorii

75,00

c.4) ch af. contractului de mandat

126,00

c5 ) ch. cu asig. Si prot. Soc,fd spec.

1.232,00

d)alte cheltuieli de exploatare

654,00

2.Cheltuieli financiare

8,00

3. Cheltuieli extraordinare

20,00

III.Rezultat brut

295,00


Prop.rectif. Rev.V 2013 11.975,00 11.925,00 50,00

11.790,00

11.762,00

4.933,00

202,00

5.823,00

3.988,00

481,00 70,00

122,00

1.162,00

804,00


8,00

20,00


185,00-715,00

-485,00

-23,00

-357,00

-250,00

-28,00

-5,00

-4,00

-70,00

150,00


0,00

0,00


-110,00


Justificarea influentelor Bugetului de Venituri si Cheltuieli -REVIZIA a V-a 2013 consta in :

1. Diminuarea veniturilor totale ale unitatii cu 825 mii lei din :

 • 1.1 Veniturile din exploatare care s-au diminuat cu 825,00 mii lei ca urmare a următoarelor cauze :

 • - reducerea veniturilor din chirii pentru sediul administrativ Văleni fata de sumele estimate a se obține pentru anul 2013 cu suma de 545 mii lei datorita închirierii spațiului începând cu 15 august 2013 in loc de 01.01.2013;

 • - reducerea veniturilor obținute din taxe parcare - str. Grivitei- fata de sumele estimate a se obține pentru anul 2013 cu suma de 136 mii lei datorita intrării in posesia administrării spațiului parcare începând cu 01.05.2013 in loc de 01.01.2013 ;

 • - reducerea veniturilor obținute din închirieri in piețele Malu Roșu si Piața Vest datorita lucrărilor de investiții care au îngreunat desfasurarea activitatilor in aceste zone si implicit au determinat reducerea veniturilor ; fata de sumele estimate a se obține pentru anul 2013 au rezultat diminuări de aproximativ de 144 mii lei.

  h r ■?

  2.Diminuarea cheltuielilor totale cu suma de 715,00 mii lei la următoarele capitole1/:     /.CV*'

  .............. ..... ........


  -17,00 mii lei la 4’ Cheltuielile de protocol 4

  -17,00 mii lei la Cheltuieli de reclama si publicitate ”

  -2,00 mii lei la 4’ Cheltuieli cu sponsorizarea 4

  -18,00 mii lei la 4’ Transport de bunuri si persoane 4

  -10,00 mii lei la 4’ Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer 4’ +5,00 mii lei la ° Cheltuieli poștale si taxe de teleco municatii4’ +2,00 mii lei la ” Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 4’ -145,00 mii lei la 4’ Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 4


\ VA

’-Ai

 • 2.1 Cheltuielile din exploatare au fost diminuate cu 715,00 mii lei pentru corectarea ur^atoațelbr-^ate'gorîi de cheltuieli din buget:

 • A) Cheltuieli cu bunuri si servicii au fost diminuate cu 485,00 mii lei din care :

Al) Cheltuieli privind stocurile cu 271,00 mii lei cu următoarele diminuări de cheltuieli:

 • a)                     -6,00 mii lei la 4’ Cheltuieli cu alte materiale consumabile44

 • b)                    -45,00 mii lei la "^Cheltuieli privind obiectele de inventar 4’ .

 • c)                   -220,00 mii lei la 4’Cheltuieli cu eneria si apa 4

A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terti au fost diminuate cu 12,00 mii lei din care :

 • a)                      -15,00 mii lei la 4’ Cheltuieli cu intretinere si reparații4

 • b)                      + 5,00 mii lei la 4’ Cheltuieli privind chiriile’

 • c)                     -1,00 mii lei la 4’ Prime de asigurare 4

A3)Cheltuieli cu alte servicii executate de terti au fost diminuate cu 202 mii Iei din care :

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)

 • f)

 • g)

 • h)

 • B) Cheltuielile cu impozite , taxe, varsaminte asimilate au fost diminuate ce 23 mii lei;

 • C) Cheltuielile de personal au fost diminuate cu 357 mii lei din care :

 • a)

 • b)

o)

 • d)

 • e)

 • D) Alte chelt.de exploatare s-au majorat cu 150,00 mii lei ca urmare a creșterii:

 • a)                    +224,00 mii Iei la 4’ Alte cheltuieli4’- pentru stingere clienti incerti si radiati precum si

pentru chelt.de judecata

b)


-74,00 mii lei la 4’ Chelt.cu amortizarea imob.corporale si necorporale4

-357,00 mii lei la ” Cheltuieli cu salariile °

-28,00 mii lei la ” Bonusuri 45

-5,00 mii lei la 4 ’ Alte chelt. Cu personalul (compensații, hot judecătorești)” -4,00 mii lei la ° Chelt.aferente contractului de mandat4

-70,00 mii lei la 4’ Chelt.cu asigurările si protecția sociala ”


 • 3.Rezultatul brut s-a diminuat cu 110,00 mii lei ca urmare a influentelor la capitolul de venituri si cheltuieli.


4.Impozitul pe profit a fost influențat de modificările asupra rezultatului brut si cheltuieli nedeductibile suplimentare provenite din posibila trecere pe cheltuieli a unprălienfilncjki siț^agiati precum si pentru plata cheltuieilor de judecata .                                          ;


La capitolul investiții rectificarea rectificarea planului de investiții pentru anul 2013 ca urmare a identificării unor noi priorități de acțiune si a reevaluării potențialului de realizare efectiva a unor obiective, cu efecte benefice pentru activitatea societății atat din punct de vedere economic cat si calitativ.

Rectificarea se v-a realiza prin transferul către noile obiective de investiții a sumelor de Ia pozițiile amanate si economiile de la lucrările contractate si finalizate astfel:

Valoarea inițiala estimata                                 =   2201 mii lei

Valoarea propusa la rectificarea planului de investiții =   1898 mii lei

Diminuarea cu 303,00 mii lei a obiectivelor de investiții propuse a se realiza pentru anul 2013 constau in : -diminuarea cu 248,00 mii lei la pozițiile de lucrări de investiții si reparații conform Anexei 5 ;

-diminuarea cu 55,00 mii Iei la capitolul dotări conform Anexei 5.

Mii lei

Denumire lucrari/dotari

Aprobat rev. a IV-a 2013

Influente +/-

Propunere rectificare rev a V-a 2013

Total investiții

2.201

-303

1.898

1. Lucrări de investiții si reparații capitale

1.751

-248

1.503

1.Lucrări de construcții si amplasare module PVC - P-ta M.Rosu (zona adiacenta) (proiectare si execuție)

167

-139

28

2.Reparatie capitala acoperiș Halele Centrale- Intervenții de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta (execuție parțiala)

30

-23

7

3,Modernizare Piața Vest "înlocuirea pavimentului si a rețelei de preluare a apelor pluviale"! execuție)

92

0

92

4.Lucrari de interventie(consolidare) la acoperiș si structura de rezistenta Piața Malu Roșu - execuție

77

0

77

â.Reparatie hidrizolatie-interventie de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta a clădirii Halele Centrale-proiectare

23

0

23

6,Modernizare imobil str.Valeni nr.44, recompartimentari interioare usoare-proiectare si execuție

370

-2

368

Î.Racordarea clădirii Halelor Centrale la sistemul centralizat cu energie termica al municipiului Ploiesti-executie

87

0

87

8. Modernizare sediu administrativ (proiectare si execuție)

0

20

20

9. Reparații la grupurile sanitare(proiecare si execuție) Halele Centrale ,Piața Vest,Piața Mihai Bravu

80

-32

48


10.lucrări de închidere cu policarbonat (perimetral )in Piața Vest

18

-18

// ' k ;

o    a

11. Revizie jgheaburi si burlane Piața Vest,Piața Nord ,Piața Mihai Bravu,Piața Sud si Piața 9 Mai

20

-10

VS&x

V\/ -Of

10

12.Lucrari de inchidere cu policarbonat(provizorii ) in Piața Nord-proiectare si execuție

20

-10

10

13.Construire Piața Centrala Agroalimentara -proiectare

73

0

73

14. Închidere spațiu cu panouri Piața Muzicanți

5

0

5

15.Închidere spațiu cu panouri Piața Centrala- zona ciuperci

3

0

3

16. Lucrări de revizie si modificare a rețelei electrice din platoul Pieței Centrale si celelalte piețe

35

-18

17

17.Lucrari de intervenție la acoperiș,structura si instalație electrica Piața Malu Roșu

320

20

340

18.Lucrari de revizie,reparație si verificarea puterii instalate- imobil str. Văleni nr. 44

70

0

70

19. .Lucrări de amplasare module PVC - P-ta M.Rosu (proiectare si execuție)

100

-8

92

44

0

44

21. Lucrări de circuit cablu de date cu instalația de alimentare cu energie electrica aferenta acestor circuite-str. Văleni nr. 44

40

0

40

22. .Lucrări de imbunatatire a rețelei de canalizare pentru ape uzate - imobil str. Văleni nr. 44

24

0

24

23. Lucrări de revizie si modificare a rețelei electrice din Halele Centrale

48

-48

0

24,Lucrari de recompartimentare spatiu-Piata Mihai Bravu

5

0

5

25.Reparat covor asfaltic Piața Malu Roșu

0

20

20

II. Dotări cu mijloace fixe si active necorporale

450

-55

395

l.Instalatie video de supraveghere - Piața Nord si Piața Vest, Piața 9 Mai si Malu Roșu

35

0

35

2.Achiziție benere Piața centrala-4 buc

0

0

0

3.Achizitionare autoutilitara cu cabina dubla si platforma

3,5 to

0

0

0

4.Achiziție mobilier commercial Halele Centrale (obelisc)

35

0

35

5. Achiziție cabina modular 150/150 /240

4

0

4

6. Achiziție sisteme bariere automate

128

0

128

7. Achzitie parcare amena jata str.Grivitei

38

0

38

8. Achiziție sisteme supraveghere video zona bariere acces

62

-3

59

9. Achiziție mobilier pentru etaj I (module PVC ) Halele Centrale

60

-52

8

10. Achiziție program informatic integrat

24

0

24ll.Achizitie licențe

22

0

22

12.Achizitie vitrina frigorifica

12

0

12

13.Achizitie aparate de aer condiționat-, imobil Văleni nr. 44-7 buc

30

0

30

L°. o


Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli- Revizia a V-a propusa de SC

pentru anul 2013 a fost fundamentata astfel incat sa se asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si continuarea unor proiecte de investiții.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli

revizia V 2013.


Director economic

Ec. Angelescu Cornelia


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești

In organizarea, funcționarea si dezvoltarea serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, interesul general al comunității locale este prioritar. In acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continua a serviciilor Ia cerințele comunității locale.

S.C Hale si Piețe S.A Ploiești intra in categoria serviciilor de utilitati publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate sa asigure gestionarea si administrarea serviciilor publice de utilitati pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta ai societății.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli respecta modul de întocmire in formatul si structura aprobata prin Ordinul nr.214/15.02.2013 al Ministerului Finanțelor Publice precum si prevederile Ordonanței de urgenta nr. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritara.

Bugetul de venituri si cheltuieli este fundamentat si întocmit astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si si continuarea proiectelor de investiții conform anexelor de buget. Rectificarea consta in diminuări, suplimentari la capitolele de cheltuieli, in funcție de valorile înregistrate in evidenta financiar contabila, de necesarul de bunuri si servicii precum si de volumul încasărilor estimate a se realiza pana la 31.12.2013. De asemenea se are in vedere rectificarea planului de investiții pentru anul 2013 in funcție prioritățile de acțiuni, precum se de posibilitatea de realizare a unor obiective ptr. buna desfășurare a activitatii a SC Hale si Piețe SA

In structura, rectificările bugetare constau in :

I. VENITURI TOTALE


Aprob.rectif. Rev.IV 2013 12.800,00


Prop.rectif. Rev.V 2013 11.975,00


(mii Iei) Influente (+,-)

-825,00


1 .venituri din exploatare

12.750,00

2.venituri financiare

50,00

II.CHELTUIELI TOTALE (1. + 2.):

12.505,00

1.Cheltuieli pt.exploatare total din care :

12.477,00

a) chelt. cu bunuri si servicii

5.418,00

b) ch.cu impozite,taxe,si varsaminte asim.

225,00

c) ch. cu personalul din care:

6.180,00

c.l) ch. cu salariile

4.238,00

c.2) bonusuri

509,00

c.3 ) Alte ch. cu pers, -plăti compensatorii

75,00

c.4) ch af. contractului de mandat

126,00

c5 ) ch. cu asig. Si prot. Soc,fd spec.

1.232,00

d)alte cheltuieli de exploatare

654,00

2.Cheltuieli financiare

8,00

3. Cheltuieli extraordinare

20,00

III.RezuItat brut

295,00

VIII.Surse de finanțare a investițiilor,

din care :

2.201,00

1. surse proprii

1.889,00

4. alte surse

312,00

IX.Cheltuieli pentru investiții,

2.201,00


11.925,00 50,00

11.790,00

11.762,00

4.933,00 202,00 5.823,00 3.988,00 481,00 70,00 122,00

1.162,00

804,00


8,00

20,00


185,00


1.898,00

1.586,00

312,00

1.898,000,00

0,00


-110,00


-303,00

-303,00

0,00

-303,00


Justificarea influentelor Bugetului de Venituri si Cheltuieli -REVIZIA a V-a 2013 consta in :

1. Diminuarea veniturilor totale ale unitatii cu 825 mii lei din :

 • 1.1 Veniturile din exploatare care s-au diminuat cu 825,00 mii lei ca urmare a următoarelor cauze :

 • - reducerea veniturilor din chirii pentru sediul administrativ Văleni fata de sumele estimate a se obține pentru anul 2013 cu suma de 545 mii lei datorita închirierii spațiului începând cu 15 august 2013 in loc de 01.01.2013 ;

 • - reducerea veniturilor obținute din taxe parcare - str. Grivitei- fata de sumele estimate a se obține pentru anul 2013 cu suma de 136 mii Iei datorita intrării in posesia administrării spațiului parcare incepand cu 01.05.2013 in loc de 01.01.2013 ;

 • - reducerea veniturilor obținute din închirieri in piețele Malu Roșu si Piața Vest datorita lucrărilor de investiții care au îngreunat desfasurarea activitatilor in aceste zone si implicit au determinat reducerea veniturilor ; fata de sumele estimate a se obține pentru anul 2013 au rezultat diminuări de aproximativ de 144 mii lei.

 • 2.Diminuarea cheltuielilor totale cu suma de 715,00 mii lei la următoarele capitole : 2.1 Cheltuielile din exploatare au fost diminuate cu 715,00 mii lei pentru corectarea ur de cheltuieli din buget:

 • A) Cheltuieli cu bunuri si servicii au fost diminuate cu 485,00 mii lei din care :

Al) Cheltuieli privind stocurile cu 271,00 mii lei cu următoarele diminuări de cheltuieli :


a)


b)


-6,00 mii lei la " Cheltuieli cu alte materiale consumabile" -45,00 mii lei la "Cheltuieli privind obiectele de inventar " .

 • c)                  -220,00 mii lei Ia "Cheltuieli cu eneria si apa "

A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terti au fost diminuate cu 12,00 mii lei din care :

 • a)                     -15,00 mii lei Ia " Cheltuieli cu întreținere si reparații "

 • b)                     + 5,00 mii lei la " Cheltuieli privind chiriile’

 • c)                    -1,00 mii lei la " Prime de asigurare "

A3)CheItuieli cu alte servicii executate de terti au fost diminuate cu 202 mii lei din care :

 • a)                    -17,00 mii lei la " Cheltuielile de protocol "

 • b)                    -17,00 mii lei la " Cheltuieli de reclama si publicitate "

 • c)                     -2,00 mii lei la " Cheltuieli cu sponsorizarea "

 • d)                   -18,00 mii lei la " Transport de bunuri si persoane "

 • e)                    -10,00 mii lei la " Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer "

 • f)                     +5,00 mii lei la " Cheltuieli poștale si taxe de teleco municatii"

 • g)                     +2,00 mii lei la " Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate "

 • h)                    -145,00 mii lei la " Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti "

 • B) Cheltuielile cu impozite , taxe, varsaminte asimilate au fost diminuate ce 23 mii lei;

 • C) Cheltuielile de personal au fost diminuate cu 357 mii lei din care :

 • a)                    -357,00 mii lei la " Cheltuieli cu salariile "

 • b)                   -28,00 mii lei la " Bonusuri "

 • c)                    -5,00 mii lei la "Alte chelt. Cu personalul (compensații, hot.judecătorești) "

 • d)                   -4,00 mii lei la " Chelt.aferente contractului de mandat "

 • e)                    -70,00 mii lei la " Chelt.cu asigurările si protecția sociala "

 • D) Alte chelt.de exploatare s-au majorat cu 150,00 mii lei ca urmare a creșterii:

 • a)                    +224,00 mii lei la " Alte cheltuieli "- pentru stingere clienti incerti si radiati precum si

pentru chelt.de judecata

 • b)                   -74,00 mii lei la " Chelt.cu amortizarea imob.corporale si necorporale"

 • 3.Rezultatul brut s-a diminuat cu 110,00 mii lei ca urmare a influentelor la capitolul de venituri si cheltuieli.


4Jmpozitul pe profit a fost influențat de modificările asupra rezultatului brut si de lț$

cheltuieli nedeductibile suplimentare provenite din posibila trecere pe cheltuieli a unor/6Ignti ifițețții^i ră^idfci (I _pi                                  f|

precum si pentru plata cheltuieilor de judecata .


La capitolul investiții rectificarea rectificarea planului de investiții pentru anul 2013 ca urmareTiăentificarii unor noi priorități de acțiune si a reevaluării potențialului de realizare efectiva a unor obiective, cu efecte benefice pentru activitatea societății atat din punct de vedere economic cat si calitativ.

Rectificarea se v-a realiza prin transferul către noile obiective de investiții a sumelor de la pozițiile amanate si economiile de la lucrările contractate si finalizate astfel:

Valoarea inițiala estimata                                 =   2201 mii lei

Valoarea propusa la rectificarea planului de investiții =   1898 mii lei

Diminuarea cu 303,00 mii lei a obiectivelor de investiții propuse a se realiza pentru anul 2013 constau in : -diminuarea cu 248,00 mii lei la pozițiile de lucrări de investiții si reparații conform Anexei 5 ;

-diminuarea cu 55,00 mii lei la capitolul dotări conform Anexei 5.

Mii lei

Denumire lucrari/dotari

Aprobat rev. a IV-a 2013

Influente +/-

Propunere rectificare rev a V-a 2013

Total investiții

2.201

-303

1.898

1. Lucrări de investiții si reparații capitale

1.751

-248

1.503

l.Lucrari de construcții si amplasare module PVC - P-ta M.Rosu (zona adiacenta) (proiectare si execuție)

167

-139

28

2'Reparație capitala acoperiș Halele Centrale- Intervenții de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta (execuție parțiala)

30

-23

7

3.Modernizare Piața Vest "înlocuirea pavimentului si a rețelei de preluare a apelor pluviale"( execuție)

92

0

92

4,Lucrari de interventie(consolidare) Ia acoperiș si structura de rezistenta Piața Malu Roșu - execuție

77

0

77

5.Reparatie hidrizolatie-interventie de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta a clădirii Halele Centrale-proiectare

23

0

23

6.Modernizare imobil str.Valeni nr.44, recompartimentari interioare usoare-proiectare si execuție

370

-2

368

7.Racordarea clădirii Halelor Centrale la sistemul centralizat cu energie termica al municipiului Ploiesti-executie

87

0

87

8. Modernizare sediu administrativ (proiectare si execuție)

0

20

20

9. Reparații la grupurile sanitare(proiecare si execuție) Halele Centrale,Piața Vest,Piața Mihai Bravu

80

-32

48

10.lucrări de inchidere cu policarbonat (perimetral )in

18

-18

0


Piața Vest

11. Revizie jgheaburi si burlane Piața Vest,Piața Nord ,Piața Mihai Bravu,Piața Sud si Piața 9 Mai

20

-10

10 X

12.Lucrări de închidere cu policarbonat(provizorii ) in Piața Nord-proiectare si execuție

20

-10

10

13.Construire Piața Centrala Agroalimentara -proiectare

73

0

73

14. închidere spațiu cu panouri Piața Muzicanți

5

0

5

15.1nchidere spațiu cu panouri Piața Centrala- zona ciuperci

3

0

3

16, Lucrări de revizie si modificare a rețelei electrice din platoul Pieței Centrale si celelalte piețe

35

-18

17

17,Lucrari de intervenție Ia acoperiș,structura si instalație electrica Piața Malu Roșu

320

20

340

18.Lucrari de revizie,reparație si verificarea puterii instalate- imobil str. Văleni nr. 44

70

0

70

19. .Lucrări de amplasare module PVC - P-ta M.Rosu (proiectare si execuție)

100

-8

92

-

44

0

44

21. Lucrări de circuit cablu de date cu instalația de alimentare cu energie electrica aferenta acestor circuite-str. Văleni nr. 44

40

0

40

22. .Lucrări de îmbunătățire a rețelei de canalizare pentru ape uzate - imobil str. Văleni nr, 44

24

0

24

23. Lucrări de revizie si modificare a rețelei electrice din Halele Centrale

48

-48

0

24.Lucrari de recompartimentare spatiu-Piata Mihai Bravu

5

0

5

25.Reparat covor asfaltic Piața Malu Roșu

0

20

20

11. Dotări cu mijloace fixe si active necorporale

450

-55

395

l.Instalatie video de supraveghere - Piața Nord si Piața Vest, Piața 9 Mai si Malu Roșu

35

0

35

2.Achizitie benere Piața centrala-4 buc

0

0

0

3.Achizitionare autoutilitara cu cabina dubla si platforma

3,5 to

0

0

0

4.Achiziție mobilier commercial Halele Centrale (obelisc)

35

0

35

5. Achiziție cabina modular 150/150 /240

4

0

4

6. Achiziție sisteme bariere automate

128

0

128

7. Achzitie parcare amenajata str.Grivitei

38

0

38

8. Achiziție sisteme supraveghere video zona bariere acces

62

-3

59

9. Achiziție mobilier pentru etaj I (module PVC) Halele Centrale

60

-52

8

10. Achiziție program informatic integrat

24

0

24ll.Achizitie licențe

22

0

22

12.Achizitie vitrina frigorifica

12

0

12

1 r

13.Achizitie aparate de aer condiționat-, imobil Văleni nr. 44-7 buc

30

0

30

\\r ’•'>


Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli- Revizia a V-a propusa de SC Hale si pentru anul 2013 a fost fundamentata astfel incat sa se asigure resursele necesare desfășurării curente si continuarea unor proiecte de investiții.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si revizia V 2013.

cheltuieliPRIMAR, Iulian Badescu
□□□nj-pDD


SG HALE Si PIEȚE SA


Nr.15

Cod fiscal: RO 1356295;

Nr.Reg.Conv.

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2013

REVIZIA A V -A                              mii Iei

INDICATORI

Nr.

Rd.

Aprobat rev.IV 2013

Influente

(+/-)

Propuneri an

2013 revizia

a-V-a

0

1

2

3

4

5

6

I

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

12800

-825

11975

1

Venituri din exploatare

2

12750

-825

11925

2

Venituri financiare

3

50

0

50

3

Venituri extraordinare

4

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.l7+Rd.l8)

5

12505

-715

11790

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

12477

-715

11762

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii

7

5418

-485

4933

B

Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

225

-23

202

C

Cheltuieli cu personalul, din care:

9

6180

-357

5823

CI

Cheltuieli cu salariile

10

4238

-250

3988

C2

Bonusuri

11

509

-28

481

C3

Alte cheltuieli cu personalul din care:

12

75

-5

70

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

69

-4

65

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat

14

126

-4

122

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

1232

-70

1162

D

Alte cheltuieli de exploatare

16

654

150

804

2

Cheltuieli financiare

17

8

0

8

3

Cheltuieli extraordinare

18

20

0

20

III

REZULTATUL BRUT(proflt/pierdere)

19

295

-110

185

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

84

7

91

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din

21

211

-117

94

1

Rezerve legale

22

19

-10

9

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

24

0

74

74

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofînanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

25

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.22,23,24, 25 și 26

27

192

11

7

Participarea salariaților Ia profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de

28

0

0

0

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

96

-

§■

tfi                    •' îl

AS--?.”/ !

■’ 6

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupî

30

96

W ..v,' «

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

31

96

"<..T

5

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0

0

0

VII

CHEL TUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI

EUROPENE, din care

33

0

0

0

a)

Cheltuieli materiale

34

0

0

0

b)

Cheltuieli cu salariile

35

0

0

0

c)

Cheltuieli privind prestările de servicii

36

0

0

0

d)

Cheltuieli cu reclamă și publicitate

37

0

0

0

e)

Alte cheltuieli

38

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din

39

2201

-303

1898

1

Alocații de la buget

40

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

2201

-303

1898

X

DA TE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

220

0

220

2

Nr. mediu de salariați total

44

220

0

220

3

Cheltuieli de natură salariată (a+b), din care:

45

4747

0

4469

a)

Cheltuieli cu salariile

46

4238

0

3988

b)

Bonusuri

47

509

0

481

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (Iei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000)

48

1605

0

1511

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1798

0

1693

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente

50

58182

0

54432

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile

51

61655

0

57681

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

52

58

0

54

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

53

977

985

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

1150

1150

DIRECTOR GENERAL, JUR. ILIE EMANUEL AlDIRECTOR ECONOMIC,

EC. ANGELESCU CORNELIA


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0244/59 19 34;

Ploiești, Str. Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J29/49^/4994^ RO57RNCB0205Q^|E6§60tj0Y\.

Fax: 0244 / 51    38C1_ ..


Programul de investiții, dotări si sursele de finantare-Revizia V

AN 2013

.j ■■'•         \       ■ \

’■ 'ÂNEXft?2/i


INDICATORI

Data finalizării investiției

Valoar^Zj-

Aprobat An curent 2013

Influente

Propunere

2013

0

1

2

3

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

2.201

-303

1.898

1

Surse proprii, din care:

1.889

-303

1.586

a) - amortizare

b) - profit

1.889

-303

1.586

2

Alocații de la buget

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

a)- interne

0

0

0

b) - externe

0

0

0

4

Alte surse, din care:

312

0

312

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Ploiești

312

0

312

- (denumire sursă)

0,00

0,00

0,00

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

2.201,00

-303,00

1.898

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

~ (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administra tiv-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității a dministrativ-teritor ia Ie:

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-terito riale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

] i

oc\

bw & i

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

w* z>\ '<¥

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

1,751.00

-248.00

1,503.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

1,751.00

-268.00

1,483.00

b.l Lucrări de construcții :racordare la utilitati si amplasare module PVC Piața Malu Roșu (zona adiacenta)- proiectare si execuție

167.00

-139.00

28.00

b.2 Reparație acoperiș Halele Centrale-interventii de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta (execuție parțiala).

30.00

-23.00

7.00

b.3 Modernizare piața Vest - inlocuirea pavimentului si a rețelei de preluare a apelor pluviale ( execuție ).

92.00

0.00

92.00

b.4 Lucrări de intervenție (consolidare ) la acoperiș si structura de rezistenta P-ta Malu' Rosu(executie).

77.00

0.00

77.00

b.5 Reparație hidroizolatie -intervenție de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta a clădirii - Halele Centrale(proiectare).

23.00

0.00

23.00

b.6 Modernizare imobil din str. Văleni nr.44- rccompartimentari interioare ușoare (proiectare si execuție)

370.00

-2.00

368.00

b.7 Racordarea clădirii Halelor Centrale Ia sistemul centralizat cu energie termica al municipiului Ploiesti(executie)

87.00

0.00

87.00

b.8 Modernizare sediu administrativ-Lucrari de reparații       (

execuție)

0.00

20.00

20.00

b.9 Reparații la grupurile sanitare (proiectare si execuție) Halele Centrale,Piața Vest,Piața Mihai Bravu

80.00

-32.00

48.00

b.10 Lucrări de închidere provizorie Piața Vest - execuție

18.00

-18.00

0.00

b.ll Revizie,reparație si înlocuire jgheaburi si burlane Piața Vest ,Piața Nord,Piața Mihai Bravu ,Piața Sud si Piața 9Mai

20.00

-10.00

10.00

b.l2 Lucrări de închidere provizorie Piața Nord - execuție

20.00

-10.00

10.00

b.13 Construire Piața Centrala Agroalimentara-proiectare

73.00

0.00

73.00

b.14 închidere spațiu cu panouri Piața Muzicanți

5.00

0.00

5.00

b.15 închidere spațiu cu panouri Piața Centrala -zona ciuperci

3.00

0.00

3.00

b.16 Lucrări de revizie si modificare a rețelei electrice din platoul Pieței Centrale si celelalte piețe

35.00

-18.00

17.00

b.l 7 Refacere (parțiala) Piața Malu Roșu- Lucrări de intervenție la acoperiș, structura si instalație electrica(proiectare si execuție)

320.00

20.00

340.00

b.18 Lucrări de revizie, reparație si verificarea puterii instalate imobil str.Valeni nr.44

70.00

o,oo

CoaHK-

70.00

b.19 Lucrări de amplasare module PVC Piața Malu Rosu(proiectare si execuție)

100.00

-8.00

92.00

b.20 Lucrări de revizie tablouri electrice imobil Halele Centrale( 4 buc) si Piața Centrala ( florărie) Piața Centrala(lbuc)

44.00

o.oo

b.21 Lucrări de circuit cablu de date cu instalația de alimentare cu energie electrica aferenta acestor circuite str.Valeni nr.44

40.00

0.00

40.00

b.22Lucrari de imbunatatire a rețelei de canalizare pentru ape uzate -imobil str. Văleni nr. 44

24.00

0.00

24.00

b.23 Lucrări de revizie si modificare a rețelei electrice din Halele Centrale

48.00

-48.00

0.00

b.24 Recompartimentare spațiu -Piața Mihai Bravu

5.00

0.00

5.00

b25. Reparat covor asfaltic Piața Malu Roșu

0.00

20.00

20.00

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

-

0.00

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

450.00

-55.00

395.00

4.1

Instalație video de supraveghere Halele Centrale,Piața Nord si Piața Vest, Piața ,Piața 9 Mai si Malu Roșu

35.00

0.00

35.00

4.2

Achiziție benere Piața Centrala-4 buc

0.00

0.00

0.00

4.3

Achiziționare autoutilitara cu cabina dubla si platforma 3,5 To

0.00

0.00

0.00

4.4

Achiziție mobilier comercial Halele Centrale (obelisc)

35.00

0.00

35.00

4.5

Achiziție cabina modularal50/150/240

4.00

0.00

4.00

4.6

Achiziție sisteme bariere automate

128.00

0.00

128.00

4.7

Achiziție parchare amenajata Grivitei

38.00

0.00

38.00

4.8

Achiziție sisteme supraveghere video zona bariere acces

62.00

-3.00

59.00

4.9

Achiziție mobilier Pt. etaj I( module PVC) Halele Centrale

60.00

-52.00

8.00

4.10

Achiziție program informatic integrat

24.00

0.00

24.00

4.11

Achiziție licențe

22.00

0.00

22.00

4.12

Achiziție vitrina frigorifica

12.00

0.00

12.00

4.13

Achiziție aparate de aer condiționat imobil Văleni nr.44

30.00

0.00

30.00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0.00

0.00

0.00

a)interne

0.00

b)externe

0.00

0.00Director Gen

Jr. Eman^îelDirector Ec

Irian ILIE         A

7*    1*41

gZgg’    CP

ornic, ’


Ec. Cornelia ANGELESCU


Director Adjunct,

Ing. Corneliu^CQA^NDANT

ciu Investiții


Ing. Hilda BulareanuS.C.HALE SI PIETE-SA


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROPUNEREA DE RECTIFICARE A PLANULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2013 Revizia a V-a

S.C.HALE SI PIETE-SA propune rectificarea planului de investiții pentru anul 2013.

Necesitatea rectificării planului de investiții, este rezultatul identificării unor noi priorități de acțiune si a reevaluării potențialului de realizare efectiva a unor obiective, cu efecte benefice pentru activitatea societății atat din punct de vedere economic cat si calitativ.

Rectificarea se v-a realiza prin transferul către noile obiective de investiții a sumelor de la pozițiile amanate si economiile de la lucrările contractate si finalizate.

Valoarea inițiala estimata                               = 2201 mii lei

Valoarea propusa la rectificarea planului de investiții =   1898 mii lei

CAPITOLUL A - Lucrări de investirii in continuare

 • 1. Lucrări de construcții: racordare la utiiitati si amplasare module PVC - Piața Malu Rosu(zona adiacenta) - proiectare

Sursa de finanțare:-surse proprii

In anul 2012 a fost amenajata platforma din zona adiacenta a Pieței Malu Roșu. In vederea utilizării spațiului pentru obiectivele propuse ( inchiriere spatii), pe terenul amenajat se pot amplasa construcții cu caracter provizoriu racordate la utiiitati (module din PVC) in vederea desfășurării activitatilor de tip comercial. Având in vedere ca Planul Urbanistic de Detaliu aprobat in Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin Hotararea nr.l 17/28.03.2008, (termenul de valabilitate 5 ani), a expirat, se impune reactualizarea PUD-lui. PUD-ul reactualizat a fost aprobat in comisiile de specialitate si in Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.Serviciile pentru reactualizarea PUD-ului si documentația DTAC au fost finalizate in anul 2013.

Poziția in Programul de investirii b. 1


 • 2.Reparație acoperiș Halele Centrale - Intervenție de urgenta care nu structura de rezistenta - execuție parțiala

Sursa de finanțare:-surse proprii

Datorita lucrărilor de reparații care au fost executate in timp, acestea s-au dovedit in mare parte lipsite de fiabilitate.Ca urmare, in prezent, au aparat infiltrații la nivelul acoperișului si pentru ca acestea sa nu afecteze structura de rezistenta a clădirii, s-au impus masuri urgente de reparații.

Lucrările de reparații au constat in:

reparație sapa egalizare;

izolație cu citom;

izolație cu carton aplicat cu flacara;

Lucrările de reparații la hidroizolatie au fost executate in regie proprie Poziția in Programul de investiții b.2

Valoarea estimata este de 7,00 mii lei fara TVA

 • 3.Modernizare Piața Vest “înlocuirea pavimentului si a rețelei de preluare a apelor pluviale “

Sursa de finantare:-surse proprii

In anul 2012 au inceput lucrările pentru modernizarea Pieței Vest si s-au executat lucrări parțiale in acest an.Lucrarile pentru modernizare pieței au fost finalizate in anul 2013 si a a fost incheiat procesul verbal la terminarea lucrărilor nr. 7542/12.04.2013 Poziția in Programul de investiții b.3

Valoarea este de 92,00 mii lei fara T.V.A

 • 4.Lucrari de interventie(consolidare) la acoperiș si structura de rezistenta Piața Malu Roșu.

Sursa de finanțare:-surse proprii

Datorita cantitatilor masive de precipitații sub forma de zapada acumulate pe acoperiș din anii anteriori, s-a observat ca stâlpii si grinzile, confecționate din material rasinos, prezintă fisuri. Ca urmare a fost intocmit proiectul tehnic, obtinuta autorizația de construire si incheiat contractul de lucrări cu S.C.Bivasim Constract S.A.

Lucrările au fost recepționată.

Poziția in Programul de investiții b.4

 • 5.Rcparatie hidroizolatie-interventie de urgenta care nu afecteaza structura rezistenta a clădirii Halele Centrale-proiectare                             |

Sursa de finantare:-surse proprii                                             V

Datorita faptului ca in perioada ploioasa apar infiltrații la nivelul acoperișului, s-a constatat necesitatea reparării urgente la nivelul acestuia. Ca urmare a fost intocmif :: proiectul de către S.C.Restitutio-S.R.L. iar documentația a fost predata către SC Hale si Piețe SA.

Poziția in Programul de investiții b.5

Valoarea este de 23,00 mii lei fara T.V.A

 • 6. Modernizare imobil din str.Văleni nr.44 - recompartimentare interioara imobil str.Văleni nr.44 - proiectare si execuție

Sursa de finanțare:

-surse proprii - 56 mii Iei;

-alte surse - 312 mii lei (fonduri primite de Ia Consiliul Local Ploiesti-majorare capital social cu destinația pentru imobilul achiziționat din str. Văleni nr.44)

In vederea utilizării imobilului pentru obiectivele propuse(inchiriere), este necesara modernizarea si recompartimentarea cu structura ușoara care nu va afecta structura de rezistenta a imobilului. A fost obtinut Cerificatul de urbanism.nr. 1550/11.12.2012. Au fost obținute avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism. A fost întocmită documentația DTAC, s-a obtinut Autorizația de construire si au fost finalizate lucrările de recompartimentare . Lucrarea a fost recepționată.

Poziția in Programul de investiții b.6

Valoarea este de 368 ,00 mii Iei fara T.V.A

 • 7. Racordarea clădirii Halele Centrale Ia sistemul centralizat cu energie termica a municipiului Ploiești.

Sursa de finanțare:-surse proprii

In momentul actual, asigurarea utilităților (încălzire si apa calda de consum) pentru imobilul Halele Centrale, se face prin intermediul unei centrale termice amplasate la subsolul clădirii.

Având in vedere ca Halele Centrale este clădire de patrimoniu, se impune luarea de masuri pentru protejarea imobilului si creșterea gradului de siguranța in exploatare, rezultatul fiind racordarea clădirii la sistemul centralizat cu energie termica a municipiului Ploiești.

A fost încheiat contractul de lucrări nr. 15987/19/12.2012 cu S.C.Dalkîa Termo Prahova S.R.L. Lucrarea a fost finalizata si recepționată.

Poziția in Programul de investiții b.7

 • 8.Modernizare sediu administrativ - Lucrări de reparații ( execuție)

Sursa de finantare:-surse proprii


Având in vedere faptul ca asupra clădirii sediului administrativ al societății nu s-a" intervenit in timp, a aparut necesitatea de intervenții asupra acesteia prin inlocuirea tamplariei deteriorate(usi, ferestre), igienizări, inlocuire pardoseli deteriorate. Lucrările au fost executate in regie proprie si nu a necesitat Autorizație de construire conform Legii 50/1991 reactualizata - Art.l 1 articol care stipulează ca se pot executa fara autorizație de construire lucrări care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al construcției ( reparații si inlocuiri de tamplarie, reparații si Înlocuiri de pardoseli, zugrăveli si vopsitorii interioare) Poziția in Programul de investiții b.8

Valoarea estimata este de 20,00 mii lei fara TVA

 • 9. Reparatii la grupurile sanitare: Halele Centrale, Piața Mihai Bravu

(proiectare si execuție)

Sursa de fînantare:-surse proprii

Pentru funcționarea in condiții igienico - sanitare impuse de legislația in vigoare se vor realiza lucrări de reparații si igienizări la grupurile sanitare din Halele Centrale, Piața Mihai Bravu . Lucrările au fost finalizate si recepționate.

Poziția in Programul de investiții b.9

Valoarea este de 48,00 mii lei fara TVA

 • 10. Lucrări de închidere provizorie in Piața Vest ( execuție)

Sursa de finantare:-surse proprii

Lucrările de închidere cu policarbonat au un caracter provizoriu. Panourile vor fi structurate in asa fel incat sa poata fi demontate cu ușurința, facilitând circularea aerului in perioada calda a anului si menținerea unui climat favorabil in perioada rece .

Necesitatea acestei lucrări, vine atat in sprijinul comerciantilor cat si al cumpărătorilor.

Lucrările au fost amanate pentru anul 2014

Poziția in Programul de investiții b.10

Valoarea 0.00 mii lei fara TVA


 • 11.Revizie, reparații si înlocuire jgheaburi si burlane Piața Nord, Pia Mihau? Bravu (execuție)                                                    fcl/

Sursa de finantare:-surse proprii                                       Ln

Datorita faptului ca asupra jgheaburilor si burlanelor nu au fost executate lucrâțLUe;.. întreținere, au aparut infiltrații la nivelul acestora. Lucrările au fost executate^si_ recepționate.

Poziția in Programul de investiții b.l 1

Valoarea este de 10,00 mii lei fara TVA

 • 12. Lucrări de închidere provizorie Piața Nord (execuție)

Sursa de finantare:-surse proprii

Lucrările de inchidere cu policarbonat au un caracter provizoriu. Panourile vor fi structurate in asa fel incat sa poata fi demontate cu ușurința, facilitând circularea aerului in perioada calda a anului si menținerea unui climat favorabil in perioada rece.

Necesitatea acestei lucrări, vine atat in sprijinul comerciantilor cat si al cumpărătorilor.

Poziția in Programul de investiții b.12

Valoarea este de 10,00 mii lei fara TVA

 • 13.Construire Piața Centrala Agroalimentara - proiectare.

Sursa de fmantare:-surse proprii

Datorita faptului ca actuala piața agroalimentara nu corespunde sin punct de vedere funcțional, igienico-sanitar se impune construirea unei noi piețe agroalimentare pe amplasamentul actualei piețe centrale .

Poziția in Programul de investiții b.l3

Valoarea estimata este de 73,00 mii lei fara T.V.A

 • 14. închidere spațiu cu panouri Piața Muzicanți

Sursa de finanțare:-surse proprii

In vederea utilizării spatiilor pentru obiectivele propuse(inchiriere), sunt necesare lucrări de inchidere a acestora cu panouri ușoare demontabile fara sa afecteaze structura de rezistenta a pieței. închiderea spațiului a fost finalizata prin montarea de panouri PVC cu geam termopan si a fost creat un spațiu comercial.Lucrarea a fost finalizata.

Poziția in Programul de investiții b.l4


In vederea utilizării spatiilor pentru obiectivele propuse(inchiriere), sunt lucrări de inchidere a acestora cu panouri ușoare demontabile fara sa afecteaze structura


15. închidere spațiu cu panouri Piața Centrala - zona ciuperci Sursa de finanțare:-surse proprii de rezistenta a pieței. închiderea spațiului a fost finalizata prin montarea de panouri PVC cu geam termopan, creandu-se un spațiu comercial. Lucrarea a fost finalizata.

Poziția in Programul de investiții b.15

Valoarea este de 3,00 mii lei fara TVA

 • 16. Lucrări de revizie, si modificare a rețelei electrice din platoul Pieței Centrale si celelalte piețe

Sursa de finantare:-surse proprii

Având in vedere vechimea construcțiilor, lipsa documentației tehnice, sunt necesare lucrări de identificare, revizie si modificare a circuitelor electrice care sa reflecte situația existenta. Lucrările au fost finalizate si recepționate.

Poziția in Programul de investiții b. 16

Valoarea este de 17,00 mii Iei fara TVA

 • 17. Refacere (parțiala) Piața Malu Roșu - Lucrări de intervenție la acoperiș , structura si instalația electrica .

Sursa de finantare:-surse proprii

Datorita incendiului care a avut loc pe data de 03.04.2013. a fost afectat parțial acoperișul, structrura de rezistenta, instalația electrica interioara. Se impun lucrări de refacere(partiala) de urgenta pentru desfasurarea in condiții normale a activiitatii comerciale din piața. Urmare a solicitărilor comerciantilor piața va fi inchisa cu panouri tip sandwich de 10 cm grosime. Schimbarea grosimii panourilor izolante de la 60 mm la 100 mm a dus la marirea valorii se execuție. Lucrările suplimentare vor avea la baza dispozițiile de șantier emise de către proiectant si oferta de preț emisa de către constructor.

Poziția in Programul de investiții b.17

Valoarea estimata este de 340,00 mii Iei fara T.V.A

 • 18. Lucrari de revizie, reparație si verificarea puterii instalate, imobil str.Valeni nr.44.

Sursa de finantare:-surse proprii

Datorita faptului ca au fost create noi incaperi in urma recompartimentarii, este necesar sa se execute de urgenta lucrări la instalația interioara de energie electrica.


Lucrările la instalația electrica impune si o verificare a puterii instalate pentru amu se.? crea probleme in timp . Lucrarea a fost finalizata si recepționată.

Poziția in Programul de investiții b. 18                                                / mus

Valoarea este de 70,00 mii Iei fara T.V.A

 • 19. l.Lucrari de amplasare module din PVC Piața Malu Roșu.

Sursa de finantare:-surse proprii

Datorita incendiului care a avut loc pe data de 03.04.2013. au ars si modulele din PVC amplasate in incinta pieței. In vederea utilizării spațiului pentru scopul propus(inchiriere) sunt necesare lucrări de reamplasare a modulelor din PVC. S.C.Hale si Piete-SA a obtinut certificatul de urbanism nr.950/29.08.2013 si conform cerințelor acestuia a fost întocmit Planul Urbanistic de Detaliu, (proiectare si execuție)

Poziția in Programul de investiții b.19

Valoarea estimata este de 92,00 mii lei fara T.V.A

 • 20. Lucrari de revizie la tablourile electrice imobil Halele Centrale(4 buc) si Piața Centrala (florărie) -1 buc

Sursa de finantare:-surse proprii

Datorita faptului ca asupra tablourilor electrice din subsolul Halelor Centrale nu s-a intervenit in timp si instalația interioara este supraincarcata prin apariția de noi utilizatori, se impune de urgenta lucrări de revizie la tablourile electrice , lucrări care vor preantampina suprasolicitarea acestora si a pericolului de incendiu. Lucrările au fost finalizate.

Poziția in Programul de investiții b.20

Valoarea este de 44,00 mii Iei fara T.V.A

 • 21. Lucrari de circuit cablu de date cu instalația de alimentare cu energie electrica aferenta acestor circuite str.Valeni nr.44

Sursa de fmantare:-surse proprii

Urmare a solicitării chiriașului ca toate incaperile sa fie dotate cu prize de date si circuitul de cablu aferent, se impune executarea in regim de urgenta a acestor lucrări. Lucarea a fost finalizata si recepționată.

Poziția in Programul de investirii b.21

 • 22. Lucrări de îmbunătățire a rețelei de canalizare pentru ape uzate str.Valeni nr.44                                                                f


Sursa de finantare:-surse proprii                                          \

Amenajarea la subsolul imobilului a unui grup sanitar si racordarea acestuia la r de canalizare necesita inlocuirea electropompei pentru ape uzate cu un echipament nb& care sa poata pompa apele uzate la nivelul canalizării stradale. Lucrarea a fost finalizata

si recepționată.

Poziția in Programul de investiții b.22


Valoarea este de 24,00 mii lei fara TVA

23. Lucrări de revizie si modificare a rețelei electrice Halele Centrale

Având in vedere vechimea construcției, lipsa documentației tehnice privind rețelele electrice existente, sunt necesare lucrări de identificare, revizie si modificare a circuitelor. Lucrarea este necesara pentru a preîntâmpina suprasolicitarea rețelei si a pericolului de incendiu, avand in vedere ca au fost executate intervenții in timp, fara o documentație de specialitate.

Lucrările au fost amanate pentru anul 2014

Poziția in Programul de investiții b.23

Valoarea este 00,00 mii lei fara TVA

24. Recompartimentare spațiu - Piața Mihai Bravu

Deoarece suprafața disponibila pentru închiriere este mai mare decât necesarul solicitat de clienti, se impune recompartimentarea pentru crearea de noi spatii cu suprafețe mai mici.Lucrarea a fost finalizata Poziția in Programul de investiții b.24

Valoarea este de 5,00 mii lei fara TVA

CAPITOLUL B - Lucrări de investiții noi

LReparatie covor asfaltic Piața Malu Roșu.

Sursa de finantare:-surse proprii

Datorita faptului ca au fost executate lucrări de construcții, aceste lucrări au deteriorat covorul asfaltic existent. Lucrările se pot executa fara autorizație de construire conform Legii 50/1991 reactualizata-Art.l 1 (înlocuiri de pardoseli) Poziția in Programul de investiții b.25

Valoarea estimata este de ~ 20,00 mii lei fara T.V.A

Instalația video de supraveghere v-a monitoriza intreaga suprafața aHalelor Centrale , Pieței Nord, Vest, 9 Mai si Piața Malu Roșu si v-a avea ca scop descurajarea si diminuarea infracțiunilor, respectând astfel normele de siguranța impuse prin planul de paza aprobat de Politia Romana.

Poziția in Programul de investiții 4.1

Valoarea estimata este de 35,00 mii lei fara TVA

 • 2. Achiziționare mobilier comercial( obelisc) Halele Centrale

Sursa de finantare:-surse proprii

Pentru exploatarea spațiului din jurul obeliscului, ne propunem amenajarea acestuia, prin achiziționarea de mobilier comercial unde se v-a comercializa legume , fructe si alte produse alimentare. Mobilierul a fost achiziționat si montat in incinta Halelor Centrale. Poziția in Programul de investiții 4.4

Valoarea este 35,00 mii lei fara TVA

 • 3. Achiziționare cabina modulara /150/150/240

Sursa de finantare:-surse proprii

Conform HCL nr72 /27.02.2013 modificata si completata prin HCL nr 173/29.04.2013 a Municipiului Ploiești ,se aproba transmiterea in concesiune a terenului din strada Grivitei (parcare bariere).Se aproba transmiterea proprietății asupra bunurilor retrase din concesiunea SC SGU Ploietsi SRL si tranferate astfel către SC Hale si Piețe SA .In vederea bunei funcționari a obiectivului concesionat se impune achiziționarea unei cabine modulare.

Poziția in Programul de investiții 4.5

Valoarea este 4,00 mii lei fara TVA

 • 4. Achiziționare sisteme bariere automate

Sursa de finantare:-surse proprii

Conform HCL nr72 /27.02.2013 modificata si completata prin HCL nr 173/29.04.2013 a Municipiului Ploiești ,se aproba transmiterea in concesiune a terenului din strada Grivitei (parcare bariere).Se aproba transmiterea proprietății asupra bunurilor retrase din concesiunea SC SGU Ploietsi SRL si tranferate astfel către SC Hale si Piețe SA .In vederea bunei funcționari a obiectivului concesionat se impune achiziționarea de sisteme bariere automate.Acestea necesita modernizări.

Poziția in Programul de investiții 4.6

Valoarea este 128,00 mii lei fara TVA

5. Achiziție parcare amenajata Grivitei Sursa de finantare:-surse proprii


Conform HCL nr72 /27.02.2013 modificata si completata prin HCL nr 173/29.04.2013 a Municipiului Ploiești ,se aproba transmiterea in concesiune a terenului din strada Grivitei (parcare bariere).Se aproba transmiterea proprietății asupra bunurilor retrase din concesiunea SC SGU Ploietsi SRL si tranferate astfel către SC Hale si Piețe SA .In vederea bunei funcționari a obiectivului concesionat se impune achiziționarea parcării amenajate.

Poziția in Programul de investiții 4.7

Valoarea este 38,00 mii lei

 • 6. Achiziționare sistem supravechere video zona bariere acces

Sursa de finanțare:-surse proprii

Conform HCL nr72 /27.02.2013 modificata si completata prin HCL nr 173/29.04.2013 a Municipiului Ploiești ,se aproba transmiterea in concesiune a terenului din strada Grivitei (parcare bariere).Se aproba transmiterea proprietății asupra bunurilor retrase din concesiunea SC SGU Ploietsi SRL si tranferate astfel către SC Hale si Piețe SA .In vederea bunei funcționari a obiectivului concesionat se impune achiziționarea de sisteme video de supraveghere.

Poziția in Programul de investiții 4.8

Valoarea este 59,00 mii lei fara TVA

 • 7. Achiziționare mobilier etaj I( module PVC) Halele Centrale

Sursa de finantare:-surse proprii

In vederea utilizării spatiilor pentru obiectivele propuse(inchiriere), intenționam ca la etajul I sa amenajam spatii comerciale pentru desfasurarea unui comerț civilizat.

Poziția in Programul de investiții 4.9

Valoarea este 8,00 mii lei fara TVA

 • 8. Achiziționare program informatic integrat

Sursa de finantare:-surse proprii

Pentru efîcientizarea si centralizarea activitatii din punct de vedere financiar contabil a tuturor situațiilor economice, patrimoniale a societății, este necesara achiziția unui program informatic integrat.

Poziția in Programul de investiții 4.10

Valoarea este 24,00 mii lei fara TVA

 • 9. Achiziționare licențe

Sursa de finantare:-surse proprii


In vederea respectării legislației in vigoare in ceea ce privește accesul si utilizarea aplicațiilor informatice ( Microsoft Word, Excel, etc. ) este necesara actualizarea tuturor licențelor pentru calculatoarele din dotarea unitatii.

Poziția in Programul de investiții 4.11

Valoarea este 22,00 mii lei fara TVA

 • 10. Achiziționare vitrina frigorifica

Sursa de finantare:-surse proprii

Urmare a infiltrațiilor avute la nivelul acoperișului, acestea au afectat tencuiala tavanului care a căzut si avariat vitrina frigorifica a unui comerciant SC Saga Deaconeasa SRL). Comerciantul a solicitat despăgubirea pentru paguba produsa de către SC Hale si Piețe Sa, prin achiziționarea unui alt bun si predarea celui afectat către societatea noastra.Vitrina frigorifica a fost achizitionata, predata comerciantului.

Poziția in Programul de investiții 4.12

Valoarea este 12,00 mii lei fara TVA

11. Achiziționare aparate de aer condiționat imobil str.Valeni nr.44 Sursa de finantare:-surse proprii

Urmare a solicitării chiriașului ca toate incaperile sa fie dotate cu aparate de aer condiționat pentru asigurarea gradului de confort al intregului personal si a persoanelor aflate ocazional in incinta imobilului se impune achiziționarea de urgenta a acestor echipamente. Aparatele de aer condiționat au fost achiziționate.

Poziția in Programul de investiții 4.13

Valoarea este 30,00 mii lei fara TVA1________1

DEPn

rWU


HALIȘI ritltSA

Ploiești,


Ștr. Griviței Nr.15

Cod fiscal: RO 1356295;

„          ^Nf.Rșg.Com.: J29/496/1991

TeTo244 / 59WSrNCB0205044876960°Pâx:


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli AN 2013

REVIZIA A V-A

MII LEI

INDICATORI

Nr.

APROBAT REV.IV 2013

Influente

(+/-)

Propunere rev. V 2013

Rd.

3

0

1

2

3

6=5/4

I.

VENIT

URI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd,29)

1

12.800,00

-825,00

11975

1

Venituri din exploatare

2

12.750,00

-825,00

11925

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

10.100,00

-1.531,00

8569

al)

din vanzarea produselor

4

4,00

1,00

5,00

a2)

din servicii prestate

5

0,00

a3)

din redevențe și chirii

6

10.071,00

-1.557,00

8.514,00

a4)

alte venituri

7

25,00

25,00

50,00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0,00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd,10+Rd.ll+Rd.l2), din care:

9

0,00

0,00

0

cl)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0,00

0

c2)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0,00

0

c3)

transferuri pentru plata personalului

12

0,00

0

d)

din producția de imobilizări

13

46,00

46

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

0,00

0

alte venituri din exploatare

(Rd,16+Rd.l7+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

2.650,00

660,00

3310

fl)

din amenzi și penalități

16

200,00

0,00

200

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:

17

0,00

0,00

0

- active corporale

18

0,00

0

- active necorporale

19

0,00

0

f3)

din subvenții pentru investiții

20

0,00

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

0,00

0

f5)

alte venituri

22

2.450,00

660,00

3.110,00

2

Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

23

50,00

0,00

50

aL

din imobilizări financiare

24

0,00


b)

din investiții financiare

25

0,00

c)

din diferența de curs

26

0,00

d)

din dobânzi

27

50,00

0,00

^MJ.50

e)

alte venituri financiare

28

0,00

3

Venituri extraordinare

29

0,00

0,00

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.l31+Rd.l39)

30

12.505,00

-715,00

11790

I

Cheltuieli de exploatare (Rd,32+Rd.80+Rd,87JeRd.ll6), din caret

31

12.477,00

-715,00

11762

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.4l+Rd.47), din care:

32

5.418,00

-485,00

4933

Al

Cheltuieli privind stocurile

33

3.512,00

-271,00

3241

cheltuieli cu materiile prime

34

0,00

0

b)

cheltuieli cu materiale consumabile, din care:

35

500,00

-6,00

494

bl)

cheltuieli cu piese de schimb

36

30,00

30

b2)

cheltuieli cu combustibili

37

60,00

-10,00

50

c)

cheltuieli privind materialelel de natura obiectelor de inventar

38

210,00

-45,00

165

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

2.800,00

-220,00

2580

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

2,00

2

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

270,00

-12,00

258

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

160,00

-15,00

145,00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:

43

70,00

5,00

75

bl)

- către operatori cu capital integra 1/majoritar de sts

44

60,00

5,00

65

b2)

- către operatori cu capital privat

45

10,00

0,00

10

c)

prime de asigurare

46

40,00

-2,00

38

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69 +Rd.70+Rd.79), din care:

47

1.636,00

-202,00

1434

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

0,00

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

0,00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

108,00

-34,00

74

cl)

cheltuieli de protocol, din care

52

51,00

-17,00

34

- tichete cadou DOtrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0,00

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

57,00

-17,00

40

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

0,00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

56

0,00


fi S( MB

- cheltuieli de promovare a produselor

57

țv7'

0,>

d)

Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:

58

10,00

-2,00

dl)

ch. de sponsorizarea cluburilor sportive

59

0,00

d2)

ch. de sponsorizarea a unităților de cult

60

0,00

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și socis

61

0,00

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

io,00

-2,00

8,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

30,00

-18,00

12,00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

20,00

-10,00

10,00

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

6,00

6

- internă

66

6,00

6

- externă

67

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

45,00

5,00

50

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

18,00

2,00

20

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

1.405,00

-145,00

1260

cheltuieli cu asigurare și paza

71

740,00

0,00

740

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

41,00

0,00

41

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

10,00

10

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

5,00

0,00

5

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

5,00

0,00

5

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

0,00

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

77

0,00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

5,00

5

alte cheltuieli

79

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 81+Rd, 82+Rd. 83+Rd, 84+Rd. 85+Rd, 86), din care:

80

225,00

-23,00

202

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale

82

65,00

-3,00

62,00

c)

ch. cu taxa de licență

83

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

85

0,00

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

160,00

-20,00

140

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd,88+Rd. 92+Rd.lOO+Rd. 104+Rd.l09)

87

6.180,00

-357,00

5.823,00

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

4.238,00

-250,00

3988

a) salarii de bază

89

2.908,00

-166,00

2742


b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

780,00

-52,00

V/''î^.72,8r

c) alte bonificații (conform CCM)

91

550,00

-32,00

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

509,00

-28,00

481

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

0,00

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0,00

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0,00

0

b) tichete de masă;

96

461,00

-27,00

434,00

c) tichete de vacanță;

97

0,00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent;

98

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

48,00

-1,00

47

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

75,00

-5,00

70

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

69,00

-4,00

65

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

6,00

-1,00

5

c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0,00

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.lO5+Rd.lO6+Rd.lO7+Rd.lO8), din care:

104

126,00

-4,00

122

a) pentru directori/directorat

105

62,00

-4,00

58

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

26,00

0,00

26

c) pentru AGA și cenzori

107

38,00

0,00

38

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

0,00

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurilor speciale și alte obligații legale (Rd.ll0+Rd.lll+Rd.ll2+Rd.ll3+Rd.ll4+Rd.ll5), din care:

109

1.232,00

-70,00

1162

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

893,00

-51,00

842

b) ch. privind contribuția Ia asigurări pentru șomaj

111

22,00

-1,00

21

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

225,00

-13,00

212

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

74,00

-4,00

70


e) eh. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

____ILQmU__

VA

W

fjy             ițe.

AAAi.

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

18,00

-1,00

---- 17

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.ll7+Rd,120+Rd.l21+Rd.l22+Rd.l23+Rd.l24), din care:

116

654,00

150,00

804

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l 18+Rd.ll9), din

care:

117

0,00

0,00

0

- către bugetul general consolidat

118

0

- către alți creditori

119

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

0

d)

alte cheltuieli

122

10,00

224,00

234

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

644,00

-74,00

570

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și

provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:

124

0,00

0,00

0

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

0,00

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0,00

0,00

0

12.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.l28+Rd.l29+Rd.l30), din care:

127

0,00

0,00

0

- din participarea salariaților la profit

128

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

- venituri din alte provizioane

130

0

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38), din care:

131

8,00

0,00

8

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l33+Rd.l34), din care:

132

0,00

0,00

0

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l36+Rd.l37), din care:

135

0,00

0,00

0

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

8,00

8

3

Cheltuieli extraordinare

139

20,00

20

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.30)

140

295,00

-110,00

185

|cheltuieli nedeductibile fiscal

141

230,00

170,00

383

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

142

84,00

7,00

91

V.

DA TE DE FUNDAMENTARE

143

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

144

220

0

220

2

Nr. mediu de salariați

145

220

0

220

3

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.l45)/12*1000

146

1102

1039


b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de slarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.l45)/12*1000

147

1605

0

L

1511

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură |(Rd.88+Rd.92)/Rd.l45]/12*1000

148

1798

0

1693

4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. l/Rd.145)

149

58

0

54

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 149xICP)

150

62

0

58

c)

Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană)

Rd. 1-Rd. 17-Rd.20)/Rd. 145

151

58

0

54

d)

Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană)

Rd.2-Rd. 17-Rd.20)/Rd. 145

152

58

0

54

e)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană) W =

153

el)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

154

- număr unități fizice NUF

155

- preț/tarif/UF

156

- valoare = UF x T/P

157

- pondere în venituri totale = Rd.l57/Rd.l

158DIRECTOR ECONOMIC

EC. ANGELESCU CORNELIA
SC HALE Si PIEȚE SA            Ploiești,

Str. Griviței Nr.15

Cod fiscal: RO 1356295;

Nr.Reg.Com.: J29/496/1991

i pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

AN 2013-REVIZIA A V-A

.4/15.02.2013                                                   MII LEI

Nr.

Crt.

INDICATORI

Nr.

APROBAT

REV.IV 2013

Influente

(+/-)

Propunere rev. V2013

Trl

Tril

Trlll

TRIV

0

1

Rd.

2

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

12.800,00

-825,00

11.975,00

3.256,00

3.203,00

3.193,00

2.323,00

1

Venituri din exploatare

2

12.750,00

-825,00

11.925,00

3.240,00

3.194,00

3.180,00

2.311,00

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

10.100,00

-1.531,00

8.569,00

2.523,00

2.591,00

2.493,00

962,00

al)

din vanzarea produselor

4

4,00

1,00

5,00

1,00

1

1

2

a2)

din servicii prestate

5

0,00

0

a3)

din redevențe și chirii

6

10.071,00

-1.557,00

8.514,00

2509

2586

2488

931

a4)

alte venituri

7

25,00

25,00

50,00

13

4

4

29

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0,00

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll+Rd.12), din care:

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

el)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0,00

0

c2)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0,00

0

c3)

transferuri pentru plata personalului

12

0,00

0

din producția de imobilizări

13

46,00

46,00

22

24

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

0,00

0


î 'UV J

> o\

V

{#■'

alte venituri din exploatare

(Rd. 16+Rd. 17+Rd.20+Rd.2 l+Rd.22), din care:

15

H)

din amenzi și penalități

16

12)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd.l9), din care:

17

- active corporale

18

- active necorporale

19

f3)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

f5)

alte venituri

22

2

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

23

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferența de curs

26

d)

din dobânzi

27

e)

alte venituri financiare

28

3

Venituri extraordinare

29

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.l31+Rd.l39)

30

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.H6), din care:

31

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

32

Al

Cheltuieli privind stocurile

33

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

b)

cheltuieli cu materiale consumabile, din care:

35

bl)

cheltuieli cu piese de schimb

36

b2)

cheltuieli cu combustibili

37

c)

cheltuieli privind materialelel de natura obiectelor de inventar

38

cheltuieli privind energia și apa

39


2.650,00

660,00

3.310,00

717,00

603,00

665,00

1.325,00

200,00

0,00

200

50

50

50

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

2.450,00

660,00

3.110,00

667,00

553

615

1275

50,00

0,00

50,00

16,00

9,00

13,00

12,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50

16

9

13

12

0,00

0,00

0,00

12.505,00

-715,00

11.790,00

3.245,00

3.076,00

3.189,00

2.280,00

12.477,00

-715,00

11.762,00

3.227,00

3.066,00

3.189,00

2.280,00

5.418,00

-485,00

4.933,00

1.323,00

1.366,00

1.336,00

908,00

3.512,00

-271,00

3.241,00

875,00

620,00

1.038,00

708,00

0,00

0

500,00

-6,00

494,00

110

120

160

104

30,00

30,00

10

15

0

5

60,00

-10,00

50,00

20

20

10

0

210,00

-45,00

165,00

25

45

80

15

2.800,00

-220,00

2.580,00

740

455

797

588


>

& \


CV"

cheltuieli privind mărfurile

40

2,00

2

1

1

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

270,00

-12,00

258,00

95,00

48,00

78,00

37,00

cheltuieli cu întreținere și reparații

42

160,00

-15,00

145,00

60

25

45

15

*b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:

43

70,00

5,00

75,00

24,00

14,00

22,00

15,00

bl)

- către operatori cu capital integra [/majoritar de stat

44

60,00

5,00

65,00

21

13

18

13

b2)

- către operatori cu capital privat

45

10,00

0,00

10,00

3

1

4

2

c)

prime de asigurare

46

40,00

-2,00

38,00

11

9

11

7

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (

Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+R

d.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:

47

1.636,00

-202,00

1.434,00

353,00

698,00

220,00

163,00

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

0,00

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

0,00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

108,00

-34,00

74,00

16,00

17,00

29,00

12,00

cl)

cheltuieli de protocol, din care

52

51,00

-17,00

34,00

7

12

15

- tichete cadou potrivit Legii

nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

57,00

-17,00

40,00

9

5

14

12

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

0,00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi. potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

56

0,00

- cheltuieli de promovare a produselor

57

0,00Cheltuieli cu sponsorizarea

(Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:


ch. de sponsorizarea cluburilor sportive


ch. de sponsorizarea a unităților de cult


ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale_____________

alte cheltuieli cu sponsorizarea


cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane


cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:_________________________________________

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:


 • - internă

 • - externă


Si


55


6(


61


67


62


64


65


 • g)

 • h)

0


cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:i3)cheltuieli de asigurare și pază_________

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul________

cheltuieli cu pregătirea profesională cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor


corporale și necorporale, din care:______

- aferente bunurilor de natura domeniului public____________________

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale___________________________________________

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011_____________________________

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile $i alte anunțuri


6(

 • 67

 • 68

65


70


71


72


73


74


75


76


77


10,00

-2,00

8,00

3,00

3,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

-2,00

8,00

3

3

2

0

30,00

-18,00

12,00

10,00

2

0

0

20,00

-10,00

10,00

4

3,00

2,00

1,00

6,00

6,00

1

1,00

2,00

2,00

6,00

6,00

1

1,00

2,00

2,00

0,00

0

45,00

5,00

50,00

10

10,00

12,00

18,00

18,00

2,00

20,00

4

4,00

5,00

7,00

1.405,00

-145,00

1.260,00

306

659

170

125

740,00

0,00

740

176

238

197

129

41,00

0,00

41

2

14

13

12

10,00

10,00

0

2

2

6

5,00

0,00

5

0

5

0

0

5,00

0,00

5

0

5

0

0

0,00

0

0,00

0

5,00

5,00

3

2

0

0

« i

h- SW

î Ur-V   \"y

'xo fe_=S-4'// v .Xt?<y

j)

alte cheltuieli

79

fe. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte 'asimilate

(Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:

80

225,00

-23,00

202,00

95,00

76,00

16,00

15,00

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale

82

65,00

-3,00

62,00

15

16

16

15

c)

ch. cu taxa de licență

83

0,00

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

0,00

0

e)

ch. cu taxa de mediu

85

0,00

0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

160,00

-20,00

140,00

80

60

0

0

G Cheltuieli cu personalul

(Rd.88+Rd.92+Rd.I00+Rd.l04+Rd.I09)

87

6.180,00

-357,00

5.823,00

1.662,00

1.447,00

1.589,00

1.125,00

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

4.238,00

-250,00

3.988,00

1.133,00

989,00

1.091,00

775,00

a) salarii de bază

89

2.908,00

-166,00

2742

764

722

796

460

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

780,00

-52,00

728,00

181

187

206

154

c) alte bonificații (conform CCM)

91

550,00

-32,00

518

188

80,00

89,00

161,00

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

509,00

-28,00

481,00

124,00

130,00

128,00

99,00

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0,00

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0,00

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0,00

0

b) tichete de masă;

96

461,00

-27,00

434

110

116

118

90

c) tichete de vacanță;

97

0,00

0


/

(1) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent;

98

0,00

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

48,00

-1,00

47

14

14

10

9

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din care:

100

75,00

-5,00

70,00

25,00

24,00

21,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

69,00

-4,00

65

25

19

21

0

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

6,00

-1,00

5

5

c) ch. de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0,00

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.lO5+Rd.lO6+Rd.lO7+Rd.lO8), din care:

104

126,00

-4,00

122,00

31,00

32,00

31,00

28,00

a) pentru directori/directorat

105

62,00

-4,00

58

15

16,00

15,00

12,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

26,00

0,00

26

6

7,00

7,00

6,00

c) pentru AGA și cenzori

107

38,00

0,00

38

10

9,00

9,00

10,00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

0,00

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurilor speciale și alte obligații legale (Rd.ll0+Rd.lll+Rd.ll2+Rd.ll3+Rd.ll4+Rd .115), din care:

109

1.232,00

-70,00

1.162,00

349,00

272,00

318,00

223,00

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

893,00

-51,00

842

244

182

240

176

b) ch. privind contribuția Ia asigurări pentru șomaj

111

22,00

-1,00

21

6

5,00

5,00

5,00

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

225,00

-13,00

212

62

54,00

60,00

36,00

d) ch. privind contribuțiile Ia fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

74,00

-4,00

70

28

23,00

13,00

6,00

e) ch. privind contribuția unității Ia schemele de pensii

114

0,00

02

X X o\.

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

18,00

-1,00

17

9

8,00

0,00

0,00

Xf.\ Alte cheltuieli de exploatare

{Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd.l22+Rd. 123 '+^1.124), din care:

116

654,00

150,00

804,00

147,00

177,00

248,00

232,00

4)

cheltuieli cu majorări și penalități tRd.!18+Rd.ll9\ din care:

117

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- către bugetul general consolidat

118

- către alți creditori

119

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

10,00

224,00

234,00

2

3

3

226

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

644,00

-74,00

570,00

145

174

245

6

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

0,00

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0,00

0,00

0

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.l28+Rd.l29+Rd.l30), din care:

127

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

Cheltuieli financiare

(Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38), din care:

131

8,00

0,00

8,00

4

4

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.l33+Rd.l34), din care:

132

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.l36+Rd.l37), din care:

135

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0 î

y

c)

alte cheltuieli financiare

138

8,00

8

4

4

0

0

' 3

Cheltuieli extraordinare

139

20,00

20,00

14

6

0

0

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.30)

140

295,00

-110,00

185,00

11,00

127,00

4,00

43,00

|cheltuieli nedeductibile fiscal

141

230,00

170,00

383,00

44

32

222

85

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

142

84,00

7,00

91,00

9

25

36

21Director Economic,

Ec. Cornelia ANGELESCU
SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0244/59 19 34;

Ploiești, Str. Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J29/496/1991

R057RNCB0205044876960001

Fax: 0244 / 51 44 38


Grad de realizare a veniturilor proprii

OMFP 214/15.02.2013

MII LEI

Nr.

Crt.

INDICATORI

Prevederi an 2011

%

Prevederi an precedent

2012

%

Aprobat

Realizat

încasat

5=4/2

Aprobat

Realizat

1

ncasat

9=8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Venituri proprii din exploatare (exemplu)*):

9.325,00

9.378,00

9.191,00

98,56

10.280,00

10.334,00

9.752,00

94,86

2

- din producția vândută

7.065,00

7.118,00

6.931,00

98,10

7.757,00

7.822,00

7.242,00

93,36

3

- din vânzarea mărfurilor

154,00

154,00

154,00

100,00

94,00

94,00

92,00

97,87

4

- producția de imobilizări

0,00

0,00

0,00

0,00

22,00

11,00

11,00

50,00

5

- alte venituri din exploatare

2.106,00

2.106,00

2.106,00

100,00

2.407,00

2.407,00

2.407,00

100,00

Director General,Director Economic,

Ec. Cornelia ANGELESCU
SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

nnnmmnBanca: BCR

lLJLJ UU LJMTel.: 0244 / 59 19 34;


Ploiești, Str. Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J29/496/1991

R057RNCB0205044876960001

Fax: 0244/51 44 38Programul de reducere a stocurilor

Nr.

STOCURI

Sold la

31.12.an

Intrări

01.01.-

Ieșiri 01.01 - 31.12. an curent(N)

Sold la

31.12.an

Sold la x

31.12.an

s Sold la

31.12.an

aferente prod. și

vânzări,

Crt.

precedent

(N-D

31.12.an

curent(N)

cons. propriu pt.desf.

lichidări de

stocuri

curent

(N)

(N+l)

(N+2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Materii prime, din care:

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

la).

- stocuri fără mișcare

0

0

0

0

0

0

0

2.

Materiale, din care:

44

373

380

37

35

37

2a)

- stocuri fără mișcare

2

0

0

2

2

2

3.

Obiecte de inventar, din care:

10

71

62

0

19

15

15

3a)

- stocuri fără mișcare

1

1

1

1

4.

Piese de schimb, din care:

1

9

9

1

1

1

4a)

- stocuri fără mișcare

1

1

1

1

5.

Produse finite, din care:

0

11

11

0

5a)

- stocuri fără mișcare

0

0

0

0

0

6.

Alte stocuri, din care:

17

209

223

1

2

2

2

6a)

- stocuri fără mișcare

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL

(Rd.l+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:

72

662

674

1

59

53

55

- stocuri fără mișcare

(Rd.la+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)

4

0

0

0

4

4

4Director Economic,

Ec. Cornelia ANGELESCUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

si a emis:

3^3     7                                 ’                     ’                                                                                                     ’      ‘