Hotărârea nr. 50/2013

Hotãrârea nr. 50 privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergãrilor de Trap pentru anul 2013 si a Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 50 privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2013 și a Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului Viceprimar al Municipiului Ploiești, dl. Râul Petrescu și Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2013 și a Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești;

în conformitate cu prevedirile Legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, modificata și completată, a Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 de aprobare a Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004 privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Ploiești și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.202/28.07.2010 privind trecerea unor imobile din administrarea Administrației Domeniului Public și Privat în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

în temeiul prevederilor art.36 (2), lit.a) si (3), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă Buletinul Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2013, conform anexei nr.l(A-B).

Art.2. Aprobă Regulamentul Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești, conform anexei nr.2.

Art.3. Anexele nr.l si nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 136/26.03.2012, privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap și Regulamentul Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMANLA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2013 și a Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești a fost înființat în anul 2004 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 108/31.08.2004, ca serviciu public în interesul cetățenilor, iar prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.202/28.07.2010, a primit în administrare Complexul Hipodrom.

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, asigură potrivit competențelor sale cadrul necesar pentru furnizarea serviciului public de interes local privind sportul și susținerea acestuia.

Hipodromul Ploiești este singurul hipodrom din România unde se pot desfășură curse de trap.

Regulamentul Curselor de Trap stabilește cadrul normativ pentru desfășurarea curselor de trap, a calificării cailor în probele oficiale, întărirea disciplinei competiționale, având un caracter obligatoriu la nivelul Hipodromului Ploiești. Sumele provenite din tarife, licențe, sponsorizări și amenzi vor constitui sume ce vor intra în fondul de premiere a curselor de trap și vin în completarea subvențiilor de la bugetul local.

In scopul susținerii curselor de trap pe Hipodromul Ploiești, propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2013 și Regulamentul Curselor de Trap.


CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI Ploiești, Str. Milcov nr. 1, jud. Prahova


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2013 si a Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 108/31.08.2004, ca serviciu public în interesul cetățeanului privind sportul, iar prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.202/28.07.2010 privind trecerea unor imobile din administrarea Administrației Domeniului Public si Privat in administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești, a primit in administrare Complexul Hipodrom;

Având in vedere specificul activitatii Hipodromului Ploiești, organizarea curselor publice (cu sau fara pariuri), cu scopul de a dezvolta si stabili capacitatea energetica a cailor de trap, in vederea selecționării celor mai bune exemplare care pot contribui la imbunatatirea raselor de cai de trap si la achiziționarea de alti trapasi nascuti si crescuți in alte tari, propunem spre aprobare:

- Buletinul Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2013 (Anexa nr. 1) care va cuprinde:

 • •  Calendarul curselor de trap clasice și semiclasice (Anexa nr. 1-A);

 • •  Comisia de Arbitraj și personalul auxiliar de arbitraj (Anexa nr. 1-B);

 • • Regulamentul Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești (Anexa nr. 2).

Având în vedere prevederile art. 30 alin.2 litera c. din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locală, republicată și actualizată, potrivit cărora Consiliul Local asigură cadrul necesar pentru furnizarea, gestionarea și administrarea serviciilor publice de interes local pe criterii de competivitate si

fa      N

eficienta economica si manageriala, supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare privind aprobarea Buletinului Oficial al /

Al_____m______.      ____i               • r,____,____.  ,     _____,             r_____


Z'\ \v\

o s

----------r--------------K-------------------r........r--------------------

Alergărilor de Trap pentru anul 2013 si Regulamentul Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești.


Director General

Prof. Augustin Iai^c

Avizat,

Municipiul Ploiești,

Direcția Administrație publică, Juridic, Contencios, Achiziții publice, Contracte

Director,

Iulia Alina A


andruîntocmit,

Claudiu Coman


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI           \ A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI' feS» £ |! CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLofe&ri       5M

Str. Milcov nr. 1, telefon / fax 0244 / 574699, e_mail csmx^pJoiestEro^ ^^t/ Cont R074TREZ5215010XXX000174 Trezoreria Ploiest^ÂFaMT^AS

.< r t

"                   Anexa nr. 1-A

HIPODROMUL PLOIEȘTI PROBE CLASICE ȘI SEMICLASICE ÎN ANUL 2013

Cursele de trap programate în anul 2013 pe Hipodromul din Ploiești

21.04.2013 - Premiul Sf. Gheorghe - alergare semiclasica pentru caii de 4 ani si mai in varsta pe distanta de 1600m - Record.

04.05.2013 - Premiul de Paste - alergare semiclasica pentru caii de 4 ani si mai in varsta pe distanta de 1600m - Record.

12.05.2013 - Premiul Debutantilor - alergare semiclasica pentru caii de 2 ani pe distanta 1600m -Grupa.

19.05.2013 - Premiul Constantin si Elena - alergare semiclasica pentru caii de 4 ani si mai in varsta pe distanta de 2100m - Record.

09.06.2013 - Premiul Cailor de 4 ani - alergare semiclasica pentru caii de 4 ani pe distantanta de 2200m - Grupa sau Autostart.

23.06.2013 - Premiul de încercare - alergare semiclasica pentru caii de 4 ani pe distanta de 2400m - Grupa sau Autostart.

07.07.2013 - Derby-ul de Trap - alergare clasica pentru cai de 4 ani ( cei mai buni 12 cai din generație ) pe distanta de 2800m - Grupa sau Autostart.

21.07.2013 - Premiul de Consolare - alergare semiclasica pentru caii de 4 ani ( nu participa câștigătorul Derby-ului) pe distanta de 2200m - Grupa sau Autostart.

28.07.2013 - Premiul Rarau - alergare semiclasica pentru caii de 4 ani si mai in varsta pe distanta de 1600m - Record.

04.08.2013 - Criteriul Cailor de 3 ani - alergare clasica pentru cei mai buni 12 cai din generația de 3 ani pe distanta de 2200m - Grupa sau Autostart.

25.08.2013 - Criteriul Cailor de 2 ani - alergare clasica pentru cei mai buni 12 cai din generația de 2 ani pe distanta de 1600m - Grupa sau Autostart.

08.09.2013 - Premiul Hambledonian - alergare semiclasica pentru cai de 2 si 3 ani pe distanta de 1600m-Record.

29.09.2013 - Criteriul de Fond - alergare semiclasica pentru caii de 4 ani si mai in varsta pe distanta 3200m - Record.

06.10.2013 - Premiul Agriculturii - alergare semiclasica pentru caii de 4 ani si mai in varsta pe distanta de 1600m - Record (doua hituri).

 • 20.10.2013 - Premiul Municipiului Ploiești - alergare semiclasica pentru caii de 3 ani si mai in

varsta pe distanta de 2200m - Record.

 • 27.10.2013 - Premiul de Toamna - alergare semiclasica pentru caii de 3 ani si mai in varsta pe

distanta de 2200m - Record.

 • 10.11.2013 - Premiul C.S.M. Ploiești - alergare semiclasica pentru caii de 3 ani si mai in varsta pe

distanta de 1600m - Record.

 • 15.12.2013 - Premiul de închidere - alergare semiclasica pentru caii de 3 ani si mai in varsta pe

distanta de 2200m - Record.

Nota: In Criteriile de varsta, inclusiv Derby-ul, calul cu cel mai bun record va avea nr.l, iar ceilalți cai, după record, vor fi așezați in dreapta lui pe doua benzi 1 — 6; 7 -12.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI Str. Milcov nr. 1, telefon / fax 0244 / 574699, e mail csm @ ploiesti.ro Cont R074TREZ5215010XXX000174 Trezoreria Ploiești, C.I.F. 14742948

Anexa nr. 1-B

ORGANIGRAMA

Comisia tehnică a reuniunilor de trap de pe Hipodromul Ploiești 2013

(Comisia de arbitraj și personalul auxiliar de arbitraj)

 • 1.  arbitru sef

 • 2.  arbitru judecător

 • 3.  arbitru judecător

 • 4.  arbitru judecător + spiker

 • 5.  arbitru judecător

 • 6.  operator instalație audio

 • 7. handicapeur

 • 8.  starter

 • 9. observator de parcurs

 • 10. observator turnanta

 • 11. medic veterinar


160 lei/brut/reuniune

150 lei/brut/reuniune

150 lei/brut/reuniune

150 lei/brut/reuniune

150 lei/brut/reuniune

105 lei/brut/reuniune

100 lei/brut/reuniune+60 lei/brut/program

105 lei/brut/reuniune

120 lei/brut/reuniune

120 lei/brut/reuniune

137 lei/brut/reuniune

 • 12. operator video (cameraman) 120 lei/brut/reuniune

 • 13. manipulant benzi            70 lei/brut/reuniune


14. manipulant benzi


70 lei/brut/reuniune


 • 15. manipulant benzi

 • 16. manipulant benzi

 • 17. manipulant benzi


70 lei/brut/reuniune

70 lei/brut/reuniune

70 lei/brut/reuniuneDirector General, Prof. Augușiin lâncu

REGULAMENTUL CURSELOR DE TRAP ORGANIZATE LA NIVELUL COMPLEXULUI HIPODROM PLOIEȘTI

CAPITOLUL I. Dispoziții generale

Art. 1. Prezentul Regulament stabilește cadrul normativ pentru desfășurarea curselor de trap, a calificării cailor în probele oficiale și întărirea disciplinei competiționale, având un caracter obligatoriu la nivelul Hipodromului Ploiești.

Art. 2. Cursele de trap publice (cu sau fără pariuri) se organizează pe Hipodromul Ploiești de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești cu scopul de a dezvolta și stabili capacitatea energetică a cailor de trap, în vederea selecționării celor mai bune exemplare care pot contribui la îmbunătățirea raselor de cai de trap.

Pentru îndeplinirea acestui deziderat se creeaza pe Hipodrom de către instituția publica care gestionează - Clubul Sportiv Municipal Ploiești, condiții de îngrijire, întreținere, dresaj, antrenament și calificare a cailor, conform regulamentului în vigoare.

Art. 3. Omologarea pistei de alergare se face anual de către o comisie de omologare numită prin decizie de către conducerea Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Măsurătorile se fac pe partea internă a pistei la 1 m de la coarda.

O pista ca să fie omologată trebuie să fie perfect netedă, și cât mai elastică, lungimea minimă de 800 m, lățimea de cel puțin 15 m. Linia de sosire trebuie să fie bine evidențiată.

Pentru darea plecărilor în alergări de la diferite distanțe, pista trebuie să fie marcată pe partea internă din 20 în 20 de m cu stâlpi de distanță.

Art. 4. Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin Clubul Sportiv Municipal Ploiești este singurul autorizat să intermedieze organizarea de pariuri hipice în cadrul reuniunilor de trap ce au loc pe Hipodromul Ploiești, printr-un operator de pariuri agreat de către autoritatea publică locală.

Art. 5. In toate relațiile cu Hipodromul Ploiești, proprietarii de cai pot fi reprezentați de către antrenorii lor sau de către o altă persoana în baza unei imputemiciri semnate sau după caz stampilate de către proprietar.

Orice abatere de la prezentul Regulament duce la aplicarea de sancțiuni.

Art. 6. Definiții:
 • a. Cursa de trap este o întrecere de mai multi cai, organizată pe Hipodrom, conform prezentului Regulament.

 • b. Reuniunea hipica reprezintă totalitatea probelor de calificare ce se desfășoară într-o zi dinainte

stabilită, în condițiile prezentului regulament.

 • c. Mitingul hipic de curse de trap consta în desfășurarea pe hipodrom a mai multe^r^ntmîi>înt^b

perioada de timp determinată.

 • d. Proba de calificare- este o cursa de cai ce are ca scop calificarea mânjilor dțfdbi arți^WjUm^

a altor cai necalificați. Probele de calificare nu vor fi premiate.

 • e.  Cursa de trap clasică— este o probă care servește drept citeriu de calificare a^^^mâ£-bunifei(

------dintr-una sau mai multe generații________________

 • f.  Cursa de trap semiclasică - este o probă pregătitoare sau de verificare înainteă' xinel'^probe clasice.

 • g. In cursa de trap cu handicap, poziția cailor se stabilește de către handicapeur, în funcție de valoarea prezumtiva, cu scopul de a egaliza șansele tuturor concurenților.

 • h. In cursa de trap cu handicap limitat se stabilește dinainte distanța minimă și maximă de plecare în cursă.

 • i.  In cursa de trap de condiție, distanțele cailor sunt stabilite în funcție de cursele câștigate, sumele câștigate, recorduri sau diferențe de vârstă, luându-se în considerație unul sau mai multe din aceste elemente.

 • j.  In cursa de trap după record, distanțele sunt stabilite în raport cu recordul cailor respectivi.

 • k. In cursa de trap după performanță ( media ultimilor 3 performanțe) distanțele sunt fixate în raport cu performanțele cailor respectivi.

 • l.  Grupa este o proba în care toți caii pornesc de la aceeași distanță, participarea lor facându-se după record, după vârstă, după sume câștigate, luându-se în considerație unul sau mai multe din aceste elemente sau după voința proprietarului.

 • m. Performanța unui cal este viteza calculată pe km, realizată într-o cursă sau probă de calificare.

 • n. Recordul unui cal este cea mai buna performanță realizată într-o cursă sau probă de calificare la un moment dat. Recordul de cariera este cea mai bună performanță realizată de un cal în cariera sa.

 • o. Durata probei de calificare reprezintă timpul în care caii au parcurs întreaga distanță a probei.

 • p.  Calul retroclasat este un cal care pierde locul ocupat la sosire fiind așezat în urma calului sau a cailor ce au fost jenați;

 • q.  Calul distanțat este un cal care pierde locul ocupat la sosire si va fi trecut ultimul în clasamentul probei respective.

 • r.  Cal descalificat este calul scos din proba pentru abaterile prevăzute zn prezentul regulament.

 • s.  Echipaj — un echipaj este format din conducătorul în alergare (Driver), calul participant la cursă și sulky-ul ce poseda standardele curselor de trap.

CAPITOLUL III. Atribuțiunile comisiilor:

Art. 7. La începutul fiecărui an (sezon de alergări) Clubul Sportiv Municipal Ploiești va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Comisia tehnică a reuniunilor (Comisia de arbitraj si personajul auxiliar de arbitraj).

Art. 8. Conducerea Complexului Hipodrom are următoarele atribuții:

 • a.  Organizează reuniunile curselor de trap de pe hipodrom;

 • b.  Se preocupă de menținerea funcționalității pistei și a instalațiilor tehnice;

 • c.  Propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Comisia tehnică a reuniunilor (comisia de arbitraj si personalul auxiliar de arbitraj);

 • d. Aplică prevederile prezentului Regulament si verifica (supervizează) activitatea de curse a hipodromului;

 • e.  Răspunde de tipărirea și distribuirea programului de curse;


  f.

  g‘

  h.


Se preocupă de atragerea unui agent economic agreat si care are licența organizeze pariurile hipice; furnizează operatorului de pariuri toa1 despre curse, necesare desfășurării pariurilor și supraveghează se^£iul^e|â^ri^r^ hipodrom;                                                     W )

Se ocupa de alegerea comisiei de examen/licențiere si organize obținerea licenței de driver.

Reprezintă Hipodromul în relațiile cu terții;

_i.__In cursele cu handicap asigură înmod obligatoriu benzi, fără de care nu se poate da startul;__

j. Are dreptul de a exclude din incinta Complexului Hipodrom a persoanelor care au o conduita necorespunzatoare)


Art. 9. Comisia de Tehnică a Reuniunilor se compune din : Comisia de Arbitraj ~ este formata din 6 membri:

 • a.  Arbitru sef judecător- 1;

 • b. Arbitru judecător - 4;

 • c.  Starter-1.

Personal auxiliar de arbitraj:

Operator instalație audio-1;

Manipulator benzi - 5;

Observator de parcurs -1;

Observator turnantă-1;

Hadicapeur -1;

Medic veterinar -1;

Operator video (cameraman)~l;

Art. 10. Arbitrii judecători au următoarele atribuții:

 • a.  Verifică, înainte de începerea curselor, condițiile de desfășurare a curselor de trap de pe hipodrom în timpul reuniunilor, conform dispozițiilor prezentului Regulament;

 • b.  Supraveghează și asigură buna desfășurare a curselor de trap de pe hipodrom în timpul reuniunii conform dispozițiilor prezentului Regulament;

 • c.  Supraveghează regularitatea performantelor probelor de calificare;

 • d. Retrag caii din probe, cu avizul medicului veterinar, pentru motivele ce incalca prevederile prezentului Regulament;

 • e.  Pot înlocui conducătorii in caz de necesitate (incapacitate fizica, forța majora, consum alcool, lipsa nemotivata);

 • f.  Pot anula o parte din probe sau întreaga reuniune, în caz de forța majoră;

 • g.  Cercetează abaterile de la prezentul regulament comise de proprietarii de cai, antrenori și driveri și stabilesc sancțiuni;

 • h.  Comunica operatorului de pariuri ordinea cailor clasați în fiecare proba, eventualele retrageri si schimburi de conducători în alergare (Driveri);

 • i.  întocmesc procesul verbal al reuniunii, consemnând detaliat observațiile, măsurătorile tehnice luate și performanțele realizate de cai; un exemplar al procesului verbal va fi predat la Serviciul Complex Hipodrom Ploiești;

 • j.  Hotărârile arbitrilor judecători sunt definitive si se iau cu majoritate de voturi, iar în caz de paritate hotărârea arbitrului sef este decisivă;

 • k.  Orice reuniune trebuie să aiba prezenti cel puțin 3 arbitri judecători;

 • l.  Un arbitru judecător va fi și comentator sportiv (spiker);


Art. 11. Pentru a fi arbitru in Comisia de arbitraj a reuniunilor se impun următoarele Cel puțin studii medii și cunoștințe tehnice de specialitate (arbitn^Js studii superioare de specialitate) si experiența in domeniul hipic de Conduită civică corespunzătoare; Vârsta minima de 25 de ani.

Atr. 12. Arbitrii judecători vor fi și cronometrori. Ei stabilesc ordinea de sosire afișează numele cailor sositi-în-primele-locuri?-0rdinea-se-anunță-provizoriu-si-se-defiriitîvează-după-confirmarea rezultatului anunțat la stație. Toate sosirile vor fi înregistrate prin mijloace video. In cazul sosirii strânse, câștigătorul va fi stabilit după vizionarea înregistrării. In cazul nefunctionarii aparaturii video, ordinea sosirii va fi stabilita de către arbitri („cu ochiul liber”). Arbitrii pot schimba ordinea, înainte de confirmarea rezultatului, dacă se constată ca s-a strecurat o eroare în stabilirea clasamentului final de sosire.

Art. 13. Starter-ul are atributiunea de a da startul cailor în orice tip de cursa sau proba de calificare.

Pe Hipodromul Ploiești plecarea cailor în cursă poate fi:

 • •  Manuală (benzi de plecare);

 • •  Mecanică (printr-un mecanism numit „Auto-start” sau prin benzi electronice cu celule fotoelectrice);

Starterul repartizează locurile ajutoarelor sale, observă așezarea cailor la plecare la distantele respective și în ordinea din programul oficial, dă dispoziții pentru întinderea benzilor prin ridicarea steagului, anunțând că pot începe comenzile în vederea plecării.

Starterul și arbitrii probelor de calificare pot relua o plecare greșită.

Art. 14. Manipulatorii de benzi au obligația de a observa felul cum decurg pregătirile, pentru darea plecării, în dreptul distanțelor ce li s-au încredințat.

In cazul în care, la plecare se produce o busculada în culoar, un cal refuză să se supună sau depășește stâlpul de plecare, manipulatorul de benzi ridică un stegulet și starterul reia plecarea.

Se precizează ca plecarea se da numai in cazul in care nu se ridica nici un stegulet.

Manipulatorii de benzi comunică starterului eventualele incidente intervenite în culoarul supravegheat de ei, iar starterul înștiințează arbitrii, care analizează și aplică sancțiunile regulamentare.

Unul dintre manipulatorii de benzi va sta Ia 100 m în fața liniei de plecare pentru infirmarea sau confirmarea plecării, prin ridicarea sau coborârea steagului.

Manipulatorii de benzi vor fi folosiți și pe mașina de autostart.

Art. 15. Nu se restituie nici un fel de miza pentru caii care au intrat sub ordinele starterului, plecarea în cursa a fost confirmată, dar ei nu au participat în proba, indiferent de motive.

Art. 16. Un cal partant-participant în cursa de trap se consideră intrat sub ordinele starterului, după ridicarea steagului de către acesta.

Art. 17. Observatorii de turnanantă și de parcurs au atributiunea de a supraveghea modul cum se desfășoară probele și de a aduce la cunoștința arbitrilor toate neregulile produse pe parcurs. Observatorul de parcurs poate fi și pe mașina de arbitraj când este folosită pe timpul reuniunilor de trap.

Art. 18. Arbitrii judecători Cronometrori au atributiunea de a înregistra durata parcurgerii probei pentru fiecare cal, utilizând cronometrul. In cazul nefuncționării instalației de înregistrare a duratelor probelor, înregistrarea se face cu ajutorul mai multor cronometra, in mod obligatoriu pentru toti paticipantii la cursa. După calcularea timpului stabilit pe km, se anunța performanta calului clasat primul.

Art. 19. Handicapeurul are sarcina de a redacta programul oficial d< performanta fiecărui cal pe km, in funcție de durata cronometrată si de

Art. 20. Medicul veterinar are următoarele atributiuni:

 • a.  Verifica datele semnalate in caietele de identificare ale ■ semnalând comisiei tehnice eventualele anomalii inaintea

 • b.  Controlează starea sănătății cailor inaintea curselor si a pr

  curse, de a a anunța arirle


  cailor si participării Dbelor de caii • c.  Supraveghează starea sanatatii cailor in timpul reuniunii si ia masurile necesare pentru cazurile de îmbolnăvire;

 • d. Decide retragerea cailor incapabili sa participe in curse, comunicând aceasta in timp util (stabilit de către Comisia de arbitraj);

 • e.  Controlează starea sanatatii cailor după terminarea curselor;

 • f.  Controlează personalul tehnic care conduce in curse, sub aspectul consumului de alcool;

 • g.  Recolteza, după caz, probe anti-doping;

 • h.  Toate constatările realizate in cursele de trap de către medicul veterinar vor fi consemnate in procesul verbal al reuniunii intocmit de comisia de arbitraj după fiecare reuniune de trap.

Art. 21. Serviciul medical pe hipodrom la cursele de trap este asigurat din medicul veterinar oficial si o ambulanta.

Medicul veterinar oficial este șeful comisiei medicale, oficieaza in calitate de consilier pentru aspecte veterinare oferite arbitrilor. Medicul veterinar trebuie sa fie prezent pe hipodrom cu o ora inainte de începerea primei curse de trap. Costurile de tratament si probele antidoping pentru cai pe timpul reuniunilor vor fi suportate de propietarii de cai.

CAPITOLUL IV. Personalul curselor de trap si al probelor de calificare:

Art. 22. Personalul curselor de trap si al probelor de calificare este compus din specialiști si tehnicieni (ingineri, zootehnisti, medici veterinari, antrenori, conducători in alergare, etc.).

Art. 23. Specialiștii si tehnicienii hipodromului răspund de asigurarea condițiilor tehnice care stau la baza pregătirii si desfășurării procesului de calificare a cailor in alergările publice.

Art. 24. Antrenorii răspund pentru performantele efectuate de caii din formațiile lor si conduita conducătorilor in alergare (driverilor) in incinta hipodromului.

Antrenorul executa si verifica pregătirile cailor din formația sa, in vederea participării acestora in curse de trap, iar in cazul când nu conduce, este obligat sa amintească conducătorului, conduita ce o are de urmat in alergare.

Este de asemenea obligat sa aduca la cunoștința arbitrilor, cauzele care au influențat negativ evoluția calului pe parcursul alergării.

In situația in care un cal arata la antrenament o valoare superioara ultimelor performante, antrenorul are obligația de a anunța comisia de întocmire a programului asupra valorii aratate, acesta declarație se va publica in program, in timp util, pana la începerea curselor.

Art. 25. Conducătorul in alergare (driverul) este obligat sa aduca imediat la cunoștința arbitrilor judecători, observatorului de turnanta si antrenorului orice incident de parcurs sau alte cauze care au diminuat valoarea calului condus de el.

Art. 26. Pentru a deveni Conducător in alergare (driver) se cer următoarele condiții:

 • a.  Varsta minima de 18 ani;

 • b. Certificat de absolvire a unei forme de învățământ;

 • c.  Practică minim 3 luni efectuată la un antrenor hipic cu avizul acestuia sau al proprietarului;


  d.


  • e.

  • f.


Trecerea unui examen teoretic sau interviu in fata unei comisii desemnata ^fâire conducerea hipodromului Ploiești.

Adevarință medicală doveditoare că este apt pentru a conduce în cursele|fi&frap® Conducătorii care au depășit vârsta de 70 ani nu au voie să participe ca urniri            J

trap iar persoanele de peste 65 de ani, pot conduce în cursele de trap n conducerii Complexului Hipodrom și adeverință medicală eliberată semest

Art. 27. Pentru a deveni A/î/re/wr tfe ca/, un conducător trebuie sa fi castigat 40 de curse in cariera sa---

Art. 28. Conducerea in cursele de trap se face numai in baza unei autorizații (licențe).

 • a.  Licențele se acorda anual de către o Comisie de Licențiere, numita de conducerea Clubului Sportiv Municipal Ploiești, la propunerea conducerii Complexului Hipodrom, pentru conducători (driveri), in urma unui examen la începutul anului competițional.

 • b. Autorizațiile de conducere (licențele) se acorda pe baza unei cereri scrisa adresata conducerii Complexului Hipodrom Ploiești si taxa in cuantum de 50 lei.

 • c.  In mod expres se pot organiza si alte sesiuni de examinare .

 • d.  Cererea va fi insotita de avizul medical.

 • e.  Cererile pot fi respinse de către conducerea Complexului Hipodrom Ploiești. Comisia de licențiere va fi compusa din 3-5 membri;

 • f.  Licențele sunt revocabile in cursul anului daca comisia de arbitaj constată că posesorul licenței nu corespunde acestei sarcini. Retragerea licenței se face prin consemnarea în procesul verbal al reuniunii respective;

 • g. In mod excepțional, arbitrii pot acorda autorizația de conducere pentru una sau mai multe reuniuni hipice, cu ocazia reuniunilor internaționale, pentru oaspeți.

Art. 29. Conducătorul auto pentru auto-start, este o persoana ce deține carnet de conducere si poseda licența valabila eliberata de conducerea Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

CAPITOLUL V. Despre cai:

Art. 30. Pot participa la cursele de trap pe Hipodromul Ploiești caii de trap indigeni care trebuie sa aibă următoarele documente: pașaport individual complet, certificat sanitar veterinar de transport emis de autoritatea de unde provine calul. Pot participa și trăpașii din alte țări ale Comunității Europene și din afara Comunității daca posedă următoarele acte: pașaport individual complet, act doveditor de proveniență (dovada de proprietate), certificat sanitar veterinar. Sunt autorizat! sa participe la curse doar caii care au trecut proba de calificare cu excepția celor calificați pe alte hipodromuri. Cu aprobarea conducerii Hipodromului Ploiești, pot fi programate curse de cai de rase diferite.

Pentru caii trăpași care vor să alerge în cursele de trap și nu au recorduri înscrise într-un act oficial, proprietarul sau altă persoană împuternicită trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere cu privire la recordul din carieră a calului, sub sancțiunea falsului în acte.

Art. 31. Pentru ca un cal sa poata participa in cursele de trap, trebuie sa fie identificat prin:

 • a.  Rasa pentru trap;

 • b. Nume (sa nu depaseasca 20 de semne);

 • c.  Sex;

 • d.  Varsta certa;

 • e.  Semnalmente;

 • f.  Dangale (tatuaj, dangale, cip);

 • g.  Genealogie;

 • h.  Proprietar.

Art. 32. Numele calului este acela sub care a fost inscris in pașaport (indiferent^de^ proprietate). Schimbarea numelui calului nu se poate face mai târziu de debutul pe hipodrom.             7

\ A

Art. 33. Vârsta cailor se socotește de la data de 1 ianuarie a anului nașterii lui. Caîi |6t p'articipa ini cu*-în următoarele limite de vârstă:                                                               b A?-

:uise i</> ||


 • a.  Iepele de la varsta de 2 la 10 am inclusiv;

 • b. Armăsarii de la vârsta de 2 la 12 ani inclusiv.

__Menținerea si participarea in curse pe Hipodromul Ploiești a cailor mai vărstn'ieiAse^face cu__ aprobarea conducerii Hipodromului Ploiești, la propunerea proprietarului si cu avizul medicului veterinar.

Art. 34. Este considerat propietarul unui cal in cadrul prezentului regulament:

 • a. Pesoana fizica sau coproprietari (mai multe persoane) care detine/detin in proprietate minim un cal;

 • b. Persoanele juridice care dețin in proprietate minim un cal;

Dreptul de proprietar asupra cailor, se face in baza documentelor legale.

 • c.  Persoanele fizice sau persoanele juridice pot participa la cursele de trap cu maxim doua formații (echipe), facand dovada in scris către conducerea Hipodromului Ploiești. Fiecare formație (echipa) trebuie sa aiba antrenor diferit.

Art. 35. Caii de trap romanești (indigeni) sunt:

 • a.  Armăsarii si iepele din rasa trăpaș nascuți și crescuți în România;

 • b. Armăsarii si iepele trapașe importați până la data de 31 decembrie a anului nașterii lor și înregistrați în România de autoritatea competentă;

Art. 36. Caii importați vor alerga sub numele lor, dar cu un sufix care sa precizeze tara de origine, urmând regula de înmatriculare a autovehiculelor.

Un cal importat, născut intr-o alta tara, nu poate participa in Derby-ul României decât daca importul a fost făcut pana la data de 31 decembrie a anului in care a fost născut.

Art. 37. Caii de 2 ani participa in curse începând cu data de 15 Mai cu obligația de a avea îndeplinit baremul cu timp maxim de 1’45” la km, in proba de calificare, (1’38” pentru caii de 3 ani, 1’31” pentru caii 4 ani, 1’30” pentru caii de 5 ani si mai in varsta).

a. Caii pot participa numai o singura data pe reuniune in cursele de trap; excepție fac cursele de trap ale căror condiții speciale prevăd reprize (hit-uri);

Art. 38. Trapasii orbi sau cu alte afecțiuni cronice nu pot participa la curse.

Art. 39. Cursele si probele de calificare sunt de doua feluri:

 • •  Trap cu sulky;

 • •   Trap calare.

Cursele cu sulky-uri se fac pe distantele de 1.600 - 4.200 m.

Cursele de trap calare se fac pe distante de 1.600 - 3.200m.

Art. 40. La probele cu sulky, caii de 2 ani concurează pe distanțe de 1.600 m într-o probă unică, (într-o singură repriză).

a. caii de 3 ani pe distante de 1.600 - 2.600 m, iar cu începere de la 1 august si in probele de doua reprize;


b. caii de 4 ani si mai in varsta pe distantele de 1.600 - 4.200 m, iar cu începe si in probe cu 3 reprize (hit).

Art. 41. Caii de 2 ani pot concura alaturi de caii de 3 ani si mai in varsta cu inc cp or dgțla ‘țJJ;

Art. 42. Probele de trap calare se fac cu caii de 4 ani sau mai in varsta.

La probele de trap calare se stabilește următoarea scara de greutati, valabila cu cbrg^iia d _______•___4_ani____________________________- 65 kg;

 • •  5 ani                                -69 kg;

 • •  6 ani si mai in varsta                 - 72 kg;

Iepele primesc 2 kg descărcare.

Art. 43. In probele cu sulky greutatea este libera.

Art. 44. încărcările cailor reprezintă modul de handicapare a unui cal. Pentru cursele de trap obișnuite încărcarea se va face în baza tuturor victoriilor obținute (curse de trap obișnuite, premii clasice si semiclasice). încărcările în premiile clasice și semiclasice se fac în baza victoriilor obținute în aceste premii. Nu se admite o încărcare mai mare de 40 m.

Art. 45. Descărcările cailor reprezintă modul de egalizare a șanselor cailor. Descărcările se fac la începutul fiecărui trimestru.

Art. 46. In cazul de sosire cap la cap, fiecare din caii clasați la locul I este considerat câștigătorul cursei/probei. Suma se repartizează in mod egal cailor sosiți cap la cap, ea fiind obtinuta prin totalizarea sumelor cuvenite pentru cele doua locuri la sosire. încărcările se aplica fiecăruia din caii sosiți cap la cap. In cursele cu hituri, când sunt câștigători diferiți se incarca fiecare câștigător de hit.

Art. 47. în cazul recordului trăpașilor stabilit in cursele de trap cu plecarea autostart, recordul realizat va fi valabil numai la cursele cu plecare autostart.

 • a.   In cazul recordului trăpașilor stabilit in cursele de trap cu plecare manuala (benzi) recordul realizat va fi valabil numai Ia cursele de acest fel (record).

 • b.   La Cursele de trap cu condiția grupa, caii se vor alinia la o distanta de 40 de m de linia de start fiind marginalizati de 2 benzi fata si spate. La acest tip de curse de trap, recordul va fi același ca la cursele de trap cu plecare manuala.

Art. 48. Intervalele între probele de calificare susținute de un cal trebuie sa fie pentru:

 • •  Pentru caii de 2 ani, proprietarii sunt răspunzători și decid intervalul la care pot fi înscriși în cursă;

 • •  Caii de 3 ani și mai în vârstă pot alerga săptămânal;

Art. 49. Condițiile de participare la Derby

Participarea în Derby este permisă celor mai buni 12 cai indigeni din generația de 4 ani cu condiția ca aceștia să fi participat în probele premergătoare Derby-ului („Criteriul cailor de 4 ani” si „Premiul de încercare”). Excepție fac caii retrași/opriti medical în aceste premii de către medicul veterinar oficial al reunilor.

Participarea in Derby nu este condiționată de numărul de cai participanti, in cazul când exista un singur cal de 4 ani, acesta va fi declarat casigator si sef de generație.

In ziua de Derby pot participa si conducătorii de alergare sancționați.

Art. 50. Anual, cailor li se acorda un repaus de curse de minim 30 de zile. Acest repaus încheierea sezonului competițional. Conducerea Clubului Sportiv Municipal poate /motlific’a 'durata^, repausului de curse în funcție de factori obiectivi.


CAPITOLUL VI. întocmirea programelor

Art. 51. Calendarul alergărilor cu menționarea probelor clasice si semiclasice se întocmește de Clubul Sportiv Municipal Ploiești, anual pana la 31 martie. Grilele de start se pot întocmi la începutul flecarei luni a anului de către handicapeur cu avizul comisiei de arbitraj in urma evoluției performantelor cailor.

In cazuri excepționale, Serviciul Complex Hipodrom Ploiești, poate solicita modificarea grilelor de start.

Intr-o cursa aparuta in program nu se poate schimba un conducător de pe un cal pe alt cal.In cazul absentei unui conducător înlocuirea acestuia se face cu un conducător ce nu participa in aceeași alergare.

Art. 52. Pe Hipodromul Ploiești, in programele publice de curse de trap, se organizează alergări după record, handicap, condiție si grupa, in funcție de posibilități.

Daca intr-o reuniune de trap nu se îndeplinesc condițiile minime de 4 curse si 5 cai in fiecare cursa, aceasta nu va avea loc.

Intr-o cursa de trap, nu pot alerga mai mult de 2 cai din aceeași formație; cu aprobarea conducerii Complexului Hipodrom poate alerga si al treilea cal, iar caii 2 si 3 vor purta eșarfe. Se exceptează Derby-ul de trap.

In cazul in care un proprietar are doua formații, ele vor participa in curse sub culori distincte.

Art. 53. Ținând seama de prevederile regulamentului, in ceea ce privește participarea cailor in cursele de trap, Serviciul Complex Hipodromul Ploiești si handicapeurul întocmesc programele curselor si ale probelor de calificare, lunar sau saptamanal.

Art. 54. Caii se împart in categorii, după record. Categoriile sunt astfel constituite:

Repartizarea cailor pe categorii

2 ani

3 ani

4 ani

5 ani si mai in varsta

I

1,33 si mai iute

1,28 si mai iute

1,26 si mai iute

1,24 si mai iute

II

1,33-1,39

1,28-1,33

1,26- 1,28

1,24- 1,27

III

1,39-1,45

1,33-1,38

1,28-1,31

1,27-1,30

Mânjii de 2 ani vor debuta in cursele publice numai după ce vor îndeplini baremul de calificare


1' 45"/km.

Probele de calificare pentru mânjii de 2 ani se vor desfasura înaintea reuniunilor de trap. Categoria unei curse este data de majoritatea simpla, a cailor ce participa in aceasta cursa.

Art. 55. Caii de 2-3-4-5 ani si mai in varsta, care nu îndeplinesc baremul de record pentru a se înscrie cel puțin in categ. a IlI-a nu vor putea participa in cursele de trap.


Art. 56. Programele reuniunilor hipice se Întocmesc de către Serviciul Complex handicapeur. Modul si timpii de inscriere pentru fiecare reuniune de curse vor fi programul reuniunii, acesta reprezentind un document oficial. Modificarea progr face in mod expres numai conducerea Complexului Hipodrom Ploiești.


efor dC cursd o poâ


a.


Tabelul cu cai disponibili (partanti) pentru fiecare reuniune va fi alcatuStff^ înscriere, Întocmite de către proprietarii de cai, antrenorii lor sau decatfeiL-perloanelc imputemicite sub semnătură, listele urmând a fi depuse la Serviciul Complex Hipodrom Ploiești.

 • b.  Pe listele de inscriere a cailor se vor indica si conducătorii in alergare;

 • c.  Caii participa in mod obligatoriu in probele in care au fost inscrisi, iar retragerea lor nu poate fi făcută decât cu avizul special al medicului veterinar oficial al reuniunilor de trap.

 • d. Listele de inscriere, au caracter secret si se depun pana marți, la ora 1400 in situația in care reuniunile se desfasoara o data pe saptamana - Duminica.

 • e. Pentru o întocmire cat mai buna a programului, Serviciul Complex Hipodrom Ploiești poate solicita proprietarilor de cai sau persoanelor imputemicite, sa dea completări de cai la lista de partanti depusa anterior. Completările vor fi efectuate pana a doua zi, miercuri, la ora 1200.

 • f.  Cal înscris inseamna apariția lui in programul oficial. Programul de curse va fi finalizat pana joi, la ora 1600.

Art. 57. Valoarea premiilor se va stabili in funcție de categoria cailor prevăzută in art. 54.

 • •  Valoarea premiilor semiclasice este de 4 ori valoarea unei alergări in categoria I.

 • •   Valoarea premiilor clasice este de 8 ori valoarea unei alergări de categoria I.

 • •  Valoarea preimiului pe „Derby” va fi de 20 ori valoarea unei alergări de categoria I.

 • •  Amenzile, sponsorizările si reclamele vor intra in fondul de premiere, evidentiindu-se intr-un cont special.

 • •  Valoarea premiilor intr-o reuniune se va stabili in funcție de numărul de curse si categoria acestora.

Art. 58. Intr-o proba cu reprize se retrag din oficiu, din reprizele următoare, caii care nu au terminat parcursul si aceia care au terminat la mai mult de 6 secunde de câștigător. Caii care au un motiv justificat avizat de comisia de arbitraj de a nu termina repriza la 6 secunde de câștigător, vor participa la celelalte reprize. Repriza a doua se va disputa chiar daca raman doi cai.

Clasamentul in proba cu reprize se face după suma punctelor obținute in fiecare repriza conform următorului tabel:

 • •  Locul 1=10 puncte;

 • •  Locul II = 6 puncte;

 • •  Locul III - 4 puncte;

 • •  Locul IV = 3 puncte;

 • •  Locul V = 2 puncte;

 • •  Locul VI = 1 punct;

In caz de egaliate la puncte se declara câștigător calul cu cel mai bun record înregistrat in reprize.

Intervalul dintre reprize este cel puțin 50 minute.

O cursa trebuie sa aiba minimum 5 cai. In cazul in care se retrag caii medical (numai de către medicul veterinar oficial al reuniunii- consemnat in procesul verbal), cursa se va desfasura si cu minim 3 cai.

Premierea curselor se va face astfel:

 • •  Cursele cu 3-5 cai se premiază primele 2 locuri. (65% locul I- 35% locul II)

 • •  Cursele cu 6-8 cai se premiază primele 3 locuri. (60% locul I - 25% locul II - 15% locul III)


 • •  Cursele cu 9-14 cai se premiază primele 4 locuri ( 50% locul I -10% locul IV).

Daca intr-o cursa numărul de locuri premiate nu se ocupa in totali repartiza proporțional locului (locurilor) castigatoare.

Art. 59. In afara curselor de trap obișnuite se pot face încercări de record merge singur sau insotit de alt cal de trap .

CAPITOLUL VIL Desfasurarea curselor si probelor de calificare.

Art. 60. Orice modificare a programului privitoare la retragerea unui cal, la distanta ce urmeaza sa fie parcursa intr-o cursa/proba sau orice schimbare de conducător, va fi adusa la cunoștința publicului.

In reuniunile de curse de trap, pista va fi folosita pentru antrenarea cailor pana la ora 9.30.

In cazul in care un driver vrea să facă promincă (antrenament pregătitor pentru cursa) la un cal acesta va purta culorile formației, echipamentul oficial si va elibera pista la comanda alergarea incepe după cinci minute.

Art. 61. Caii ies pe pista la anunțarea făcută prin stafie audio.

Toate sulky- urile si hamasamentele trebuie sa îndeplinească standardele pentru trap si următoarele caracteristici:

 • •  Lărgimea 165 cm;

 • •  Rotile protejate cu scuturi de protecție pe ambele parti (discurile de protecție pot fi incolore sau unicolore);

 • •  Distanta intre furca si roata de 6 cm;

 • •  Arborii (ulubele) din lemn sau fibra de carbon cu capetele din punctele de conectare a podului cu un invelis din material adecvat, maxim de 30 cm;

 • •  Sunt permise doar materialele non-flourescente in întuneric de culoare alb, negru sau maro, transparente sau opace.

 • •  Scaun special pentru cursele de trap, montat pentru a asigura o atitudine corecta. Sulky- urile si hamasamentele trebuie sa fie curate si in perfecta stare de folosința.

Art. 62. Echipamentele conducătorilor in alergare:

In toate cursele de trap, conducătorii in alergare trebuie sa poarte echipament in culorile si logo-ul propietarului sau formației, aprobate de conducerea Complex Hipodrom Ploiești. Echipamentul va fi conform standardelor europene privind cursele de trap si include:

 • •  Pantalon lung de culoare alba;

 • •  Cazaca in culorile propietarului sau formației;

 • •  Ghete sau cisme de culoare maro sau negru;

 • •  Pe timp nefavorabil, se poate folosi un combinezon impermeabil dar pe sub echipament, fiind vizibile culorile propietarului sau formației;

 • •  Casca;

Caii trebuie sa fie bine inhamati si potcoviți, avand numerele din program vizibil aplicate.

Antrenorii sunt răspunzători de starea in care se prezintă sulky- urile, hamasamentele si îmbrăcămintea conducătorilor.

Se va respecta ora de începere a cursei stabilita prin program.

Art. 63. După ieșirea pe pista, conform orei de start din programul cursei, caii vor fi încălziți timp de 10 minute. După comanda „caii se duc la start, alergarea incepe după 5(cinci) minute” sau al doilea semnal, caii se indreapta spre locul de plecare, unde trebuie sa se gaseasca la expirarea celor 5 (cinci) minute, când se va da comanda “ conducători la start, intindeti benzile, fiți gata”, sau prin al treilea sunet prin statie audio.

le' prefniefejse va II

AVî >'lj /â--y

. In incercarca/dcYccord'oalul
Art. 66. Daca unui cal i se defectează hamasamentul, sulky-ul, potcoava sau alte accesorii după prezentarea la locul de plecare, starterul va acorda timp conducătorului calului respectiv pentru a face reparațiile necesare. Acest timp se va acorda in cazul când reparațiile se pot executa in maximum 10 minute.

Art. 67. Starterul poate deplasa un cal nervos care a provocat o plecare greșita, înapoia celorlalți cai din grupa sa. Daca sunt mai multi cai concurenti in asemenea situație, se vor deplasa toti in rândul al doilea din grupa sa, ocupând locurile începând de la coada in ordinea numerica din programul oficial.

Art. 68. Când toti caii se găsesc randuiti la locurile lor, starterul principal ridica steagul.

In cazul startului manual, caii se întorc la locurile lor, intre benzile care indica distantele, plecând in proba la comanda „DOI”, când starterul coboara steagul. Confirmarea plecării se face prin lasarea in jos a steagului.

Art. 69. La plecarea manuala comenzile sunt in număr de 5 si se dau intr-un interval de 26 de secunde, după cum urmează:

Prima comanda a Il-a comanda a IlI-a comanda a IV-a comanda a V-a comanda


“START”                    secunda

“PREGĂTIȚI-VA DE PLECARE” secunda 10; “LUATI LOCURILE”          secunda

“UNU”                       secunda

“DOI”                         secunda

 • •  La comanda „DOI” benzile se declanșează;

 • •  Caii din același culoar sunt obligați sa intoarca in ordinea numerica din program in sens dreapta, calul cu numărul cel mai mic gasindu-se la coada.

 • •  Intr-un interval de 20 m nu vor fi mai mult de 4 cai. Pentru mai mult de 4 cai in grila se va proceda astfel:

 • a.  Când toti caii participanti se incadreaza la același record/km, calul(caii) cu cel mai bun record va(vor) pleca cu 20 de m in spate.

 • b. Când unul din caii din grila are record/km mai slab decât cel al grilei va pleca cu 20 de m in spate sau va fi înscris in alta cursa.

Art. 70. Depășirea stâlpului distantei, ruperea benzilor sau împiedicarea celorlalți cai de a pleca normal sau orice alta acțiune care tinde a crea un avantaj se sancționează de către Comisia de arbitri.

Art. 71. In cazul nefunctionarii instalației de plecare mecanica, plecarea se da ca la startul manual, cu deosebirea ca benzile sunt tinute cu mana de manipulatorii de benzi, iar comenzile se anunța de starter cu vocea, in cazul nefunctionarii stafiei.

începutul cursei cu auto start


Art. 72. In afara plecărilor in culoar cu benzi, start mecanic si grupa se mai pot d auto-start.

In spatele mașinii vor fi poziționați caii pe linii, in funcție de numărul de p

 • •  In prima linie, numerele 1-6, direct în spatele aripilor de mașină;

 • •  In a doua linie, numerele 7-12.

 • •  In a treia linie, caii care nu isi pot respecta poziția in primele doua linii.

Art.73. In cazul plecărilor in curse de tip grupa obișnuita caii vor fi poziționați pe linii ca si la auto start, iar calul cu recordul cel mai slab va avea numărul 1.

Dacă un echipaj din prima linie nu participa la cursa, nici un echipaj din a doua linie nu poate fi plasat în prima linie.

Raza de colectare este intre 150 m si 260 m față de linia de pornire. Mașina ruleaza cu 38 km/h iar in linie dreapta cu 52 km/h.

După plecare (start) se merge in linie dreapta 100 m, după care se poate apropia de coarda, daca s-a depășit cu cel puțin 4 m calul ramas in urma.

Art. 74. In alergările semiclasice si clasice alcătuite in grupe, numerele de start ale cailor se vor atribui in funcție de record. In criteriul cailor de 4 ani, premiul de încercare si Derby se va alerga grupa sau autostart calul cu cel mai bun record realizat pe distanta de 2100m, va avea nr.l. Pentru caii de 2 si 3 ani, se va tine cont de recordul obtinut pe distant de 1600 metri.

Art. 75. In situația când intr-o alergare, urmare unui busculade, un cal sau mai multi cai au ramas fara conducător in sulky, pentru a se preveni producerea de accidente grave se va proceda astfel:

 • •  Când calul a ramas fara conducător in prima treime a cursei, aceasta se va întrerupe si se va relua imediat;

 • •  Când calul a ramas fara conducător in a doua treime a cursei, aceasta se va întrerupe si se va relua după o pauza de 15 minute;

 • •  Când calul a ramas fara conducător in ultima treime a cursei, aceasta va continua pana la sosire.

Art. 76. Obligațiile conducătorului in alergare - Driver-lui:

 • a.  In timpul parcursului, calul care se afla in frunte trebuie sa mearga in linie dreapta, fara a împiedica pe ceilalți concurenti, schimbarea brusca a direcției sau locului fiind interzisa;

 • b.  Imediat ce poziția sa in alergare ii permite, conducătorul este obligat sa îndrepte calul cat mai aproape de coarda, fara insa a jena alt concurent. Caii care vin din urma pot depăși caii aflati înaintea lor, pe orice parte pe unde găsesc loc, fara a împiedica acești cai.

 • c.  Un cal nu poate schimba direcția, nici trece la coada daca nu are cel puțin 4 m înaintea calului depășit;

 • d.  Când un cal venit din urma a găsit Ioc sa intre cu picioarele anterioare pana la nivelul roților sulky-ului unui cal care se gaseste înaintea lui, conducătorul calului ajuns nu mai poate inchide drumul, fiind obligat sa-i faca loc sa treaca, daca poziția in alergare ii permite;

 • e.  Daca concura 2 sau 3 cai ai aceluiași proprietar sau formație (echipa) si unul dintre aceștia favorizează un cal al aceluiași proprietar sau formației, se descalifica calul favorizat cat si ceilalți cai implicați in aceasta neregula.

 • f.  Decizia de descalificare se va lua după cercetarea tuturor cauzelor care au creat o neregula, de către arbitrii judecători;

 • g.  Se interzice franarea care ar deranja caii din spate si care diminuează rezultatul alergării;

 • h.  Se interzice nesustinerea sansei calului (“mersul pasiv”) care diminuează rezultatul alergării.

 • i. Caii unei formații sunt descalificați daca unul din caii formației (cchipcj/)^^d£ăaîij^at pentru jenarea cu intenție fata de adversar.k

„ Franarea calului ” - modalitatea de a micșora ritmul alergării de trap intr-o ciițrs^ ul calului condus are intenția de a obstructiona desfasurarea in condiții normale a c^^\d~ interzisa atat calului din fata plutonului cat si a celui aflat in pluton.


}i Mersul pasiv ” - este interzis datorita sustragerii performanei calului pe care o poate realiza intr-o cursa de trap. Este interzisa tuturor driver-lor daca nu exista un motiv bine intemeiat.

,, Conduita preventiva ” - orice driver trebuie sa tina cont de posibilitatea de a evita orice busculada, realizandu-se prin atentia desavarsita, atat a calului pe care-1 conduce cat si a poziției celorlalți cai din cursa de trap.

Art. 77. După ultima turnanta si pana la sosire, caii din fata trebuie sa-si păstreze distanta de la coarda pe care au avut-o la ieșirea din turnanta când sunt in grup. Depășirea poate fi făcută pe orice parte fara jenarea adversarilor.

Art. 78. In parcursul cursei, concurentii:

 • a. Nu au voie sa vorbească, sa strige sau sa agite biciul, ci numai sa liniștească sau sa indemne din gura calul condus.

 • b. Pot folosi un bici, care nu va fi mai lung de 140 cm si trebuie sa fie flexibil, astfel incat sa nu faca zgomot si sa jeneze caii vecini. Acesta va fi tinut drept si îndreptat inainte in direcția mersului in proba.

 • c.  Au interzis cravasarea in lateral, a lovi in hulube sau a agita biciul astfel ca sa fie jenați caii vecini.

 • d.  Pot aplica lovituri de bici unui cal numai inainte si de sus in jos, pentru stimularea lui. Biciul servește numai pentru îndemnarea calului si numai in cazul când calul răspunde acestui indemn. Folosirea in alte condiții a biciului se considera neregulamentara.

 • e.  Au interzis biciuirea cailor după terminarea probei.

Art. 79. Toți caii care au luat startul trebuie sa termine parcursul.

Daca din motive temeinice un conducător in alergare este obligat sa oprească calul in parcurs, acesta va aduce la cunoștința arbitrilor motivele care au determinat oprirea.

In cazul când motivele vor fi găsite neîntemeiate se vor aplica sancțiuni.

Art. 80. Caii descalificați in timpul parcursului vor fi anunțați prin statie si prin afișarea vizibila a numărului cu un semn distinctiv.

Conducătorii cailor descalificați in timpul parcursului sunt obligați ca imediat ce a fost anunțata descalificarea sa oprească, fara a jena pe ceilalți concurenti, trecând spre exteriorul sau interiorul pistei, după caz. Acești cai nu sunt cronometrați.

Orice cal care galopeaza va trebui sa fie retinut ușor si repus imediat in trap, fara a incomoda ceilalți cai. Deasemenea, caii care tragneaza sau buestreaza.

Daca un cal este descalificat si se afla cat mai aproape de coarda el va fi oprit, indreptandu-se către pista de refugiu din interiorul pistei oficiale de concurs. Caii descalificați care nu pot intra pe pista de refugiu vor continua mersul in același sens pe exteriorul pistei.

Daca un echipaj isi desfasoara alergarea cu una dintre rotile sulky-ului pe pista de refugiu, mai mult de 40 m, va fi descalificat, considerandu-se ca si-a favorizat acțiunea de a alerga prin scurtarea distantei de concurs.


 • a.

 • b.


Echipajul va fi descalificat in situația in care calul paraseste pista de concurs.

-.i - A

'v ’L m

Art. 81. Indiferent de poziția in cursa, va fi descalificat:                                    </ 4 ,'

orice cal al cărui mers este neregulat;                                         j^ov

. orice cal care galopeaza si nu este retinut de conducătorul sau si isi imbunaiatcsțcjn^accst fel situația lui in cursa (aprecierea se face după incetarea galopului si in raport cu poziția fata de ceilalți cai care au mers la trap);

orice cal care parcurge in galop sau in alta aliura afara de trap o distanta mai mare de 60 m ;

. orice cal care galopeaza sau merge in alta aliura in timpul parcursului, de doua ori in probe pe distanta de 1.600 m si de 1.700 m, de trei ori in probe pe distanta de pana la 2.300 m inclusiv si de peste patru ori pe distanta de peste 2.300 m.

Prin galop se considera schimbarea mersului de trap in galop, facandu-se cel puțin trei sărituri in aceasta aliura.

 • c.

 • d.


Art. 82. Calul descalificat si distantat de doua ori consecutiv nu mai poate fi alergat, urmând sa fie verificat si condus de către antrenorul sau.

Orice cal in galop sau in alta aliura afara de trap, in ultima suta de metri ai cursei (probei de distanta) va fi descalificat, dar timpul acestuia va fi înregistrat.

Art. 83. Cal distantat este calul care trece linia de sosire in galop sau alta aliura afara de trap; oricare ar fi avansul pe care il are asupra celorlalți concurenti va fi distantat de la locul de sosire, ocupând ultimul loc, timpul acestuia va fi înregistrat.

Art. 84. Cursa/Proba se considera terminata atunci când calul a atins cu botul linia de sosire.

Art. 85. Arbitrii curselor de trap pot retroclasa sau descalifica un cal, daca s-a abatut spre coarda sau grila, jenând unul sau mai multi concurenti.

Un cal retroclasat se aseaza in urma calului sau cailor care au suferit in urma incidentului.

Art. 86. La terminarea parcursului in cazul când arbitrii vor recurge la ajutorul inregistrariilor video, sau după caz a fotografiei, rezultatul alergărilor va fi declarat după vizionare.

Art. 87. In cazul când înregistrarea este neconcludenta, arbitrii vor declara “cap la cap” caii sosiți la locul I.

Art. 88. Rezultatul probei este definitiv după baterea clopotului sau anunțarea prin stafia audio.

CAPITOLUL VIII. Reclamatii - contestații

Art. 89. Dreptul de a reclama neregulile constatate, privind cursele de trap pe hipodrom aparține proprietarilor, antrenorilor, conducătorilor si publicului parior, implicați in respectiva cursa.

Arbitrii probelor de calificare se pot sesiza si din oficiu pentru orice nereguli sau abateri de la prezentul regulament.

Art. 90. Reclamatiile pentru incidentele de parcurs trebuie depuse înainte de confirmarea rezultatului de către arbitri. In acest sens, la sosire, conducătorul care are de făcut o reclamatie întoarce calul, ridica mana si merge la tumul arbitrilor judecători sau anunța prin statie.


Art. 91. Daca arbitrii curselor de trap primesc o reclamatie sunt datori sa anunțe aceasta^ printr-un alt semn convențional inainte stabilit.                                                   f

Rezultatul se anunța cu mențiunea ca este provizoriu pana la cercetarea^ fccl^atiei car|\e analizeaza imediat după terminarea cursei.                                      //* î           V ț

Daca reclamatia este Întemeiata, rezultatul poate fi modificat de către ^<^iisia;de' .atbitrav/a reuniunii, anuntandu-se aceasta modificare la stafie sau prin alte mijloace.


Deciziile luate de comisia de arbitraj sunt definitive.

CAPITOLUL IX. Masuri ce pot fi luate de arbitrii judecători:

Sancțiuni si amenzi

Art. 92. Arbitrii judecători ai reuniunilor de trap sunt autorizați sa aplice următoarele masuri:

 • •  Avertisment si, după caz, amenda;

 • •  Ridicarea dreptului de a conduce in curse si amenda sau Retragerea licenței;

 • •  Eliminarea de pe hipodrom;

Suspendarea se poate inlocui cu o amenda de 300 lei pentru fiecare reuniune. Măsură ridicării dreptului de a conduce operează incepand cu reuniunea următoare.

O sancțiune dictata in condițiile prezentului Regulament, in cazul in care devine executorie, nu este susceptibila de fracționare, in sensul ca se interzice aplicarea simultan pentru aceeași fapta a sancțiunii cu amenda, pentru o parte, cealalta parte reprezentând zile de suspendare.

Sancțiunea complementara a suspendării dreptului de participare, ramasa definitiva in condițiile stipulate in alin.2, este executorie.

Art. 93. Nicio persoană nu trebuie:

 • a) să comită atacuri împotriva oricărui participant;

 • b) să amenințe sau să rănescă orice participant, arbitru si reprezentant al Complexului Hipodrom;

 • c) să folosescă un limbaj jignitor, ofensator sau necorespunzător pentru orice participant, arbitru si reprezentant al Complexului Hipodrom;

 • d) să fie vinovat de un comportament necorespunzător în timp ce participa la cursele de trap.

In cazul în care orice participant este abordat cu orice ofertă sau promisiune de mită frauduloase în natură, sau este solicitat să efectueza orice act abuziv, corupt sau frauduloas în legătură cu cursele, participantul trebuie să raporteze imediat acest incident la arbitrii judecători.

Niciun participant nu va încerca în mod abuziv să afecteze rezultatul cursei, fie individual, fie în colaborare cu altul.

Nicio persoană nu trebuie să furnizeze informații inexacte cu privire la un cal sau informații înșelătoare într-un program.

Nici un participant nu trebuie să comite un act de cruzime sau neglijență fată de un cal, fie pe pistă sau pe o facilitate de pe hipodrom.

Este de datoria tuturor participanților de a raporta prompt arbitrilor judecători, orice încălcare din prezentul regulament.

Reprezentanții Complexului Hipodrom sau aribitrii reuniunilor de trap pot elimina din incinta Complexului Hipodrom si deferi organelor competente orice persoana care nu respecta reglementările prezentului regulament.

Art. 94. Participanții sunt obligați să se supună unui test de alcoolemie. Atunci când rezultatele testului sunt de 0.03% sau mai mult alcool în aerul expirat, operatorul raportează arbitrilor judecători. Amenda este in valoare de 400 Iei.

Infracțiunile săvârșite în cadrul a doisprezece (12) luni pot duce la o suspendare a dreptului de a conducere in curse pe Hipodromul Ploiești pentru o perioadă care nu trebuie să depășească treizeci (30) zile, precum și o amendă de 600 lei.

Atunci când, pentru participantii la cursele de trap, rezultatele testului la o chire^teâiLai/'măre de 0.05% alcool în aerul expirat trebuie să fie imediat suspendați din funcție.                           \\

Orice participant care refuză să se supună unui test de alcoolemie, în confoi^nai^cti^^rințeleV prezentului Regulament, va fi amendat cu suma de 300 Iei și o suspendare de pânălua^reizeti (30) ziW pentru prima abatere și o amendă de 500 lei și o suspendare de până la șaizeci (60) dOițe pentm â dopa abatere.

Atunci când echipamentul de testare si analiza a respirației nu este dispombil^puțereâ de

_ apreciere, si-constatare-revine-arbitrilorsi-mediculuiveterinaral-reuniunilor.-----------------------

Art. 95. Avertismentul se da pentru :

 • •  Ieșirea cailor cu întârziere pe pista;

 • •  Culori schimbate a echipamentului oficial;

 • •  Prezentarea cu întârziere sub ordinele starterului;

 • •  Alte nereguli constatate de arbitri (costume murdare, tinuta necorespunzatoare, om la start fara voie, discuții cu publicul, dresaj necorespunzator);

Repetarea avertismentului atrage după sine o amenda de 5% din valoarea premiului I la respectiva cursa si ridicarea dreptului de a conduce pe o reuniune.

Art. 96. Se vor sancționa cu amenda de 10% din valoarea premiului I la respectiva cursa si ridicarea dreptului de a conduce pentru două reuniuni, următoarele abateri:

 • •  Nesupunerea la plecare;

 • •  Vociferarea in parcurs;

 • •  Depășirea stâlpului distantei de plecare;

 • •  Cravasarea neregulamentara;

 • •  Nerespectarea principiului „Conduita preventiva”

 • •  Neaducerea la cunoștința arbitrilor a cauzelor care au diminuat sansele calului in cursa, cu probe dovedite la ieșirea din parcurs de cei autorizați ( medic, arbitri de parcurs, etc.).

 • •  Intrarea nejustifîcata pe banda de refugiu pe o distanta mai mare de 40 m.

Art. 97. Se vor sancționa cu amenda de 15% din valoarea premiului I la respectiva cursa si ridicarea dreptului de a conduce pentru trei reuniuni, următoarele abateri:

 • a.  Schimbarea neregulamentara de linie cu includerea drumului sau frânarea brusca;

 • b. Cravasarea neregulamentara cu jenarea adversarului;

 • c.  Provocarea intenționata de plecare greșita;

 • d. Neoprirea intenționata a calului la comanda data de arbitri prin statie audio sau printr-un alt semn convențional stabilit;

 • e.  Nerepunerea intenționata in trap a unui cal care galopeaza sau merge intr-o alta aliura in conformitate cu regulamentul;

fi Oprirea nemotivata a unui cal in parcurs.

 • g. Conducere dezordonata.

Art. 98. Se vor sancționa cu amenda de 20% din valoarea premiului I la respectiva cursa si suspendarea dreptului de a conduce pe 4 reuniuni, următoarele abateri:

 • a.  Nesustinerea sansei calului pana la stâlpul de sosire.

 • b.  Performante contradictorii evidente.

 • c.  Frânarea intenționata a unui cal in parcurs.

 • d.  Favorizarea unui cal ai aceleiași formatii(echipe).

  Art. 99. Se vor sancționa cu amenda de 30% din valoarea premiului I la resp^tfV dreptului de a conduce pe 6 reuniuni, următoarele abateri:

  Schimbarea brusca de linie sau frânarea brusca cu jenarea adversarul caz ca schimbarea brusca de linie sau franarea brusca si jenarea duce grave, pedeapsa se va dubla.


  a.


  b.  c.


  f » b ’ l

  Se vor sancționa cu amenda de 60% din valoarea premiului I la respectiva c uspendarea dreptului de a conduce pe 12 reuniuni, următoarele abateri:

  o Schimbarea neregulamentara de linie sau franarea brusca cu producere de accident.

  Arbitrii judecători pot sancționa după caz orice neregula constatata intr-o cursa de trap.


Art. 100. Se vor sancționa cu amenda de 500 lei următoarele abateri:

 • a.  Refuzul nejustificat de a scoate un cal pe pista in vederea alergării după inscrierea acestuia in programul reuniunii respective;

 • b.  Injurii la adresa organizatorilor si a comisiei de arbitraj .

Art. 101. Se vor sancționa cu amenda de 100% din valoarea premiului I la respectiva cursa si sesizarea organelor de urmărire penala, următoarele abateri:

 • a.  Tendința de substituire a unui cal in curse;

 • b. Administrarea substanțelor prohibite;

 • c.  Falsificarea pașaportului calului si a semnelor de identificare;

 • d. Refuzul de a supune un cal la recoltarea probelor pentru teste;

 • e.  Lovirea personalului si a publicului in incinta Hipodromului Ploiești.

Art. 102. Sunt performante contradictorii următoarele cazuri:

 • 1. Când performanta este mai inceata decât recordul calului, daca recordul a fost stabilit cu cel mult trei luni înaintea probei, iar in caz contrar, fata de media ultimelor trei performante, după cum urmeaza:

 • a. pentru caii cu record de 1' 25" si mai iuti, indiferent de varsta, cu 3 sau mai multe secunde;

 • b. pentru caii cu record de 1'25", 1 - 1’28" indiferent de varsta, cu 4 secunde sau mai mult;

 • c. pentru caii cu record de 1'28", 1-1 ’32” indiferent de varsta cu 5 secunde sau mai mult;

 • d. pentru caii cu record 1 ’32,1 si mai incet indiferent de varsta cu 6 secunde sau mai mult.

 • 2. Când performanta marcheaza un salt mai mare de valoare, fata de recordul calului, daca recordul a fost stabilit cu cel mult 3 luni Înaintea probei, iar in caz contrar, fata de media ultimelor 3 performante, după cum urmeaza :

La caii de patru ani si mai in varsta

peste 2 secunde

peste 3 secunde

peste 4 secunde

peste 3 secunde peste 4 secunde peste 5 secunde

peste 3 secunde


 • i.  1’25 si mai iute

 • ii.  1’25,1-1’28

 • iii.  1’28,1 si mai incet

La caii de 3 ani

 • •  1’28 si mai iute

 • •   1’28,1 la 1’33

 • •  1’33 si mai incet

La caii de 2 ani

 • •  1’33 si mai iute

  1’33,1 la 1’39

  1’39,1 la 1’45


peste 4 secunde

peste 5 secunde


Pentru caii de 2 ani performantele se iau in considerare incepand cu a IV-a aler^^^iade^ record.?

La reintrarea in curse a cailor, după o perioada de repaus de cel puțin 30 de zile, se vaTuâ-in calcul primele 3 alergări, in aplicarea prevederilor regulamentului.

In aceasta situație, antrenorul este obligat la inscrierea calului după aceasta pauza, sa declare daca calul are o valoare superioara recordului.

Pentru fiecare 100 m, coeficientul de distanta fata de 1.600 m este următorul:

 • •  2 zecimi de secunda pentru distanta 1.600 - 2.500 m ;

 • •  3 zecimi de secunda pentru distanta de la 2.500 m si mai lungi.

Art. 103. In cazul in care starea pistei si a vremii nu sunt normale, dispozitiunile de mai sus se aplica după stabilirea unui coeficient. Starea terenului si a vremii va fi apreciata de arbitri si se va consemna in Procesul - Verbal iar coeficientul se va comunica public inaintea reuniunii de trap.

Arbitrii judecători vor aprecia de la caz la caz performantele susceptibile de a fi considerate contradictorii prevăzute la art. 102, luând in considerare cauzele de ordin obiectiv care au impiedicat un cal de a arata valoarea reala (starea pistei, incidente de parcurs, accidente de hamasament sau sulky, potcovit, reintrarea in proba după o pauza de 30 zile minimum) sau care au determinat un spor de valoare prea mare, etc. raportate la rezultatul reuniunii respective.

In cazul unor condiții meteo nefavorabile sau in situația imposibilității asigurării unor condiții minime de concurs, conducerea Complexului Hipodrom Ploiești, poate dispune unilateral suspendarea desfășurării curselor pana la incetarea cauzei care au determinat-o.

Art. 104. Când performantele cailor marcheaza fluctuații mari de valori de la o alergare la alta, in urma unei analize temeinice arbitrii judecători vor aplica sancțiunile prezentului Regulament.

Art. 105. In caz de recidiva toate sancțiunile sus menționate vor fi dublate in raport cu ultima sancțiune,pentru aceeași abatere in ultimele 6 luni. In cazul in care arbitrii judecători constata un comportament neadecvat a unui driver, se va trece la reexaminarea acestuia ori de cate ori este stabilit de către comisia de arbitrii.

Art. 106. Conducătorii sancționați au dreptul sa conducă in premiile clasice si semiclasice si primele 3 alergări la debutul cailor de 2 ani numai cu acceptul Comisiei de arbitri si a Serviciului Tehnic al Complexului Hipodrom Ploiești.

Art. 107. Pentru toate cazurile de abateri savarsite in timpul reuniunilor neprevăzute in prezentul regulament, arbitrii judecători au dreptul de a aprecia, motivând in scris in procesul verbal masurile luate pentru aplicarea unor sancțiuni.

Amenzile aplicate de către arbitrii trebuie achitate in termen de 5 zile de la data stabilirii lor. Neachitarea in timpul prevăzut retrage după sine eliminarea temporara din activitatea de conducere in curse a conducătorului amendat pana la plata amenzilor.

CAPITOLUL X. Reglementarea ANTI-DOPING:

Art. 108. Niciun cal nu trebuie in momentul cursei sa aiba in țesuturi fluide corporale sau in excreții vreo substanța considerata prohibita.

Art. 109. O substanța prohibita este o substanța care aparține uneia in lista de la art. 119.

Art. 110. Recoltarea probelor biologice (urina, sânge, saliva, inițiativa autoritatilor competente, inainte sau după curse.

din categoriile^^Art. 111. Cu excepția medicilor veterinari autorizați de către autoritățile competente, nicio alta persoana nu este autorizata sa introducă intr-un grajd sau in incinta Hipodromului, in ziua curselor, o seringa sau un produs susceptibil de a modifica condiția fizica a unui cal.

Art. 112. Antrenorul este totdeauna responsabil de protecția si de securitatea cailor pe care ii are in grija.

Art. 113. Antrenorul trebuie, de asemenea, sa se informeze asupra consecințelor tratamentelor aplicate calului sau.

Art. 114. In timpul operațiunilor de recoltare a probelor biologice de către medicul veterinar al reuniunilor de trap trebuie sa fie prezenti un membru al Complexului Hipodrom Ploiești, antrenorul, proprietarul sau reprezentantul acestuia desemnat in prealabil.

Operațiunea de recoltare a probelor biologice se va consemna intr-un proces-verbal de către cei prezenti.

Art. 115. Toate recoltările de probe se fac in duplicat. Un exemplar este prezent tot timpul pentru o contra-analiza.

Art. 116. Inviolabilitatea si anonimatul recoltării sunt garantate de organizator si autoritatile competente.

Art. 117. Toate abaterile de la aceste reguli vor atrage descalificarea calului in cursa respectiva, aplicarea de sancțiuni severe celor responsabili si sesizarea organelor abilitate.

Art. 118. Analiza probelor biologice efectuate cailor declarați partanti nu trebuie sa dovedească prezenta unei substanțe prohibite de origine externa, dintre cele definite la art.l 19, sau a unui metabolism al unei astfel de substanțe.

Art. 119. Lista substanțelor prohibite este următoarea:

 • •  Substanțe care actioneaza asupra sistemului nervos central;

 • •  Substanțe care actioneaza asupra sistemului cardio-vascular;

 • •  Substanțe care actioneaza asupra funcțiunilor gastro-intestinale;

 • •  Substanțe care actioneaza asupra sistemului urinar;

 • •  Substanțe care actioneaza asupra sistemului imunitar;

 • •  Substanțe antibiotice, anti-bacteriene si antivirale;

 • •  Substanțe antipiretice, analgezice si anti-inflamatorii;

 • •  Secreții endocrine si analoagele lor sintetice;

 • •  Substanțe care afecteaza coagularea sângelui;

 • •  Substanțe citostatice;

 • •  Sistemul imunitar cu excepția substanțelor din vaccinuri autorizate de combatere a infecțiilor;

 • •  Trafic de sânge in/din sistem si hemolimfa;

 • •  Alcool;

 • •  Venin de șarpe.


  Art. 120. Praguri pentru substanțe

  Pragurile pot fi adoptate ca substanțe endogene la cal - substanțe prezerfe "ih'fmpdTiafural^m  -------x_ j—•---------n.z—        ,-----•        -----qgii a^ard|pre<erița


plantele păscute de cai sau recoltate ca furaj pentru cai, substanțe găsite in dieta decurge din contaminarea in timpul cultivării, prelucrării, depozitarii sau transportul^

Substanțele prezente in concentrații sub pragurile de mai jos, nu conduc la aplicarea sancțiunilor: 750 micrograme de Acid Salicilic per mililitru in urina;                    nQ

6,5 micrograme de Acid Salicilic per mililitru in plasma;

0,015 micrograme de Boldenon per mililitru in urina;

0,3 micrograme de Arsenic per mililitru in urina;

36 mmol de Dioxid de Carbon disponibil per litru in plasma;

15 micrograme de Dimetilsulfoxid per mililitru in urina;

1 microgram Dimetilsulfoxid per mililitru in plasma;

1 microgram de Hidrocortizon per mililitru in urina;

4 micrograme de Methoxyramine , forma libera si conjugate pe mililitru in urina;

0,02 micrograme de Testosteron per mililitru in urina in forma libera si conjugate, pentru caii castrați;

 • •  0,055 micrograme de Testosteron per mililitru in urina in forma libera si conjugate, pentru iepe (cu excepția cazului când sunt gestante);

 • •  2 micrograme de Teobromina per mililitru in urina.

CAPITOLUL XI. Dispoziti finale:

Art. 121. In premii se pot distribui diplome antrenorului, conducătorului de alergare, ingrijitorului si proprietarului calului câștigător, precum si alte stimulente.

Orice forma de publicitate pe hipodrom trebuie aprobata de conducerea Complexului Hipodrom Ploiești. Forma de publicitate referitoare la arme, pornografie, oculta si cea care actioneaza impotriva interesului general al curselor de trap, este interzisa pe Hipodromul Ploiești.

Sponsorizarea pentru cursele de trap pe Hipodromul Ploiești va fi făcută in condițiile legislației in vigoare.

Art. 122. Din orice premiu in bani, pe fiecare cal, se va opri un procent ce va fi trasmis la Trainer si la Driver, dar si către propietarul de cai de către Clubul Sportiv Munciopal Ploiești trimestrial, in următoarele procente:

 • •  75 % Proprietar;

 • •  10% Trainer;

 • •  10 % Driver;

 • •   5 % Crescător;

In cazul in care crescătorul nu isi revendica premiul, acesta va trece automat la proprietar.

Conducerea Hipodromului Ploiești va decide criteriile de repartizare care urmeaza sa se aplice la premiile in bani si valoarea premiilor /cursa in funcție de categoria cailor participanti si de numărul de curse.

Un Trainer trebuie să prezinte conducerii executive a hipodromului:

a. imputemicire din partea propietarului de cai.

Proprietarii de cai trebuie sa prezinte conducerii executive a Hipodromului Ploiești actele complete pentru fiecare cal si lista cu caii ce vor participa la cursele de trap in anul competitional curent.

Lista se poate modifica in cazul achiziționării de noi cai.


Art. 123. In cazul in care anularea unei reuniuni se face inainte de ora stabilita j hotararea se ia de către comisia de arbitraj a reuniunilor.


Art. 124. Orice persoana care incearca sa falsifice rezultatul unei probe sbu^inccarca sa pa personalul curselor de trap in scopul falsificării rezultatelor - indiferent daca ten^ki^a areușit sati rii -precum si persoanele vinovate de complicitate vor fi excluse de pe Hipodrom            " J 1~


abilitate.

____Se-interzice-oricarei-persoane-neautorizate sa patrunda la tumul-arbitrilor cu-diferite proteste-ce—

pot influenta rezultatul alergărilor.

Conducerea Hipodromului cat si arbitrii judecători au dreptul de a exclude din incinta Hipodromului orice persoana care tulbura ordinea si disciplina. Excluderea poate fi comunicata fie prin scrisoare recomandata fie prin insertiunea in programul oficial al curselor. Aceasta formalitate nu este necesara când o persoana este imediat exclusa din reuniunea in care a comis abaterea.


Art. 125. Se interzice tuturor persoanelor care gestionează sau au tangenta cu activitatea reuniunilor hipice (antrenori, conducători in alergare, arbitri, personalul Complexului Hipodrom), cu excepția proprietarilor de cai, sa participe la pariuri sub orice forma.

Notarea programului reuniunilor, informațiile asupra șanselor cailor, se asimilează cu participarea la pariuri.

Antrenorii, conducătorii de alergare si Îngrijitorii de cai nu au voie sa stea de vorba cu publicul in timpul reuniunilor, fiind obligați sa păstreze secretul grajdului.

De asemenea, proprietarii de cai care sunt si conducători in ziua respectiva nu au voie sa discute cu publicul sau sa fie prezenti in zona tribunei si a pariurilor hipice.

Abaterile vor fi sancționate conform regulamentului.

Art. 126. Prezentul regulament se aplica tuturor persoanelor care au raporturi directe cu organizarea si desfasurarea curselor de trap pe Hipodromul Ploiești.

Toate dispozițiile din prezentul regulament sunt considerate a fi cunoscute si acceptate de orice persoana care se incadreaza in categoriile de mai sus.

De asemenea, se interzice pătrunderea publicului la grajduri in ziua reuniunilor hipice. Proprietarii au voie sa-si vizitaze caii. De la aceasta prevedere, face excepție, doar persoanele autorizate de arbitri.

CAPITOLUL XII. Cartea Crescătoriei Naționale ( Stud- Book)

Art. 127. înscrierea in Cartea Crescătoriei Naționale se face pana la 31 decembrie a anului de naștere a calului.

Art. 128. Caii importați inainte de împlinirea unui an de viata, avand un număr de ordine in tara de origine, vor fi inscrisi in cursele organizate pe Hipodromul Ploiești cu acest număr certificat in Cartea Crescătoriei Naționale din Romania, menționat după inscrierea noului nume.

Art. 129. Pentru caii care au participat in curse se va face mențiunea celui mai bun record, stabilit in aceste probe, indicandu-se si anul in care a fost stabilit.

Art. 130. Prezentul regulament este unic si se aplica numai pe Hipodromul Ploiești.

Art. 131. La începutul fiecărui an (sezon de alergări), Conducerea Complexului ffip^^^^lcțiesti va Întocmi si supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești Buletinul “ Gj^abAlergarilpr de Trap, care va cuprinde Calendarul curselor clasice si semiclasice.                   / rz-<j \

i

■i ,               :

''Z'


Comisia de redactare,i

■ l;


Ing.ec. - Claudiu Coman___

Arbitru - Razvan Condeescu


i.


î’

Z?O// rv


Handicapeur - Cornel Constantin


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2013 și a Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești

și a emis:

ta


SECRETAR,

Cristian Dumitru


Data:       .CĂ, oLO/3