Hotărârea nr. 5/2013

Hotãrârea nr. 5 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2012 din excedentul bugetului local pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 5 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2012 din excedentul bugetului local pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Vazand Expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu si Raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil, prin care se propune aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2012;

avand in vedere prevederile art.4.15.3 din Ordinul nr. 1720/20.12.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercițiului bugetar al anului 2012;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aproba acopeririea definitiva din excedentul bugetului local constituit pana la sfârșitul anului 2011, a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2012.

Art. 2. Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3. Direcția Administrație Publica, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 16 ianuarie 2013JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2012 din excedentul bugetului local pe anul 2011

Conform prevederilor art.4.15.3 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1720/20.12.2012 privind aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercițiului bugetar al anului 2012 au obligația de a aproba prin hotarare a consiliului acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare si/ sau dezvoltare, după caz”.

In anul 2012 s-au incasat venituri in suma de 434.742.864,89 si au fost efectuate plăti in suma de 434.117.744,34 lei, inregistrandu-se un excedent de 625.120,55 lei, la care se adauga suma de 71.296,27 lei (suma avand ca destinație acoperirea temporara a golului de casa in anul 2012), rezultând un excedent total al bugetului local in suma de 696.416,82 lei.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

PRIMAR

_JULIAN BADESCU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA MANAGEMENT

FINANCIAR- CONTABIL, CONTABILRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2012 din excedentul bugetului local pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Normele metodologice privind incheierea exercițiului bugetar al anului 2012 aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1720/20.12.2012, art. 4.15.3. pct. (b) se prevede “ In situația in care secțiunea de funcționare si/ sau dezvoltare inregistreaza deficit, consiliile locale, județene...sau după caz, au obligația de a aproba prin hotarare a consiliului acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare si/ sau dezvoltare, după caz”.

In anul 2012 s-au incasat venituri in suma de 434.742.864,89 si au fost efectuate plăti in suma de 434.117.744,34 lei, inregistrandu-se un excedent de 625.120,55 lei, conform contului de execuție al trezoreriei Ploiești, anexat.

Pe cele doua secțiuni, secțiunea de funcționare si secțiunea de dezvoltare, contul de execuție a fost astfel:

- pentru secțiunea de funcționare, execuția de casa a fost excedentara: Venituri - 389.936.831,52 lei Cheltuieli - 389.333.319.09 lei

Excedent -     603.512,43 lei

- pentru secțiunea de dezvoltare, execuția de casa a fost deficitara: Venituri - 24.476.033,37 lei

Cheltuieli - 44.784.425,25 lei

Deficit - 20.308.391,88 lei

Deficitul secțiunii de dezvoltare a fost acoperit cu suma de 20.330.000 lei, conform art.5 din Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 98/06.02.2012, prin care s-a aprobat destinația excedentului constituit la sfârșitul anului 2011.


--- ----7 - — ------------------------------------------__               r - ■.

pentru acoperirea deficitului de 20.308.391,88 lei al acestei secțiuni? Tn'11.42.2012 conform Normelor metodologice privind incheierea exercițiului V.^ugetâ|;-/af^nu®i-’ 2011, suma de 20.330.000 lei a fost reconstituita in contul d^g^xcederif- dtipd includerea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prin contu^de>v^ deficit, 829902972844855.                                                          '

Excedentul de 20.330.000 lei destinat acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare s-a diminuat cu deficitul acesteia de 20.308.391,88 lei, rezultând un excedent de 21.608,12 lei.

Excedentul celor doua secțiuni in suma de 625.120,55 lei (603.512,43 lei secțiunea de funcționare si 21.608,12 lei secțiunea de dezvoltare), la care se adauga suma de 71.296,27 lei (suma avand ca destinație acoperirea temporara a golului de casa in anul 2012), constituie un excedent total al bugetului local in suma de 696.416,82 lei.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

VIZAT,

Direcția Management Financiar- Contabil, Contracte,


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice


Contract

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2012 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltulell

Cod

Credite

Incasari/Platl

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

434,742,864.89

.00

Imp pe profit

0102

.00

85,156.00

.00

Imp pe profit de la ag. ec.

010201

.00

85,156.00

.00

Imp.ven. din transfer prop imo

0302

.00

2,818,286.50

.00

Imp.ven.transf.propr.imobillar

030218

.00

2,818,286.50

.00

Cote si sume def.din Imp ven.

0402

.00

151,125,808.97

.00

Cote defal.din imp.pe venit

040201

.00

150,067,689.33

.00

Sume alocate ptr echilibrare

040204

.00

1,058,119.64

.00

Ate impozite pe venit

0502

.00

623,073.83

.00

Alte Impozite pe venit

050250

.00

623,073.83

.00

Imp sl taxe pe propietate

0702

.00

78,587,428.68

.00

Impozit pe clădiri

070201

.00

67,092,761.93

.00

Impozit pe clădiri pers.fizice

07020101

.00

11,583,398.88

.00

Impozit pe clădiri pers.jurid.

07020102

.00

55,509,363.05

.00

Impozit pe terenuri

070202

.00

7,653,135.63

.00

Impozit pe terenuri pers.fiz.

07020201

.00

2,357,132.68

.00

Impozit pe terenuri pers.jur.

07020202

.00

5,288,793.95   .

.00

Imp teren din extrav-anl prece

07020203

.00

7,209.00

.00

Taxe jud.de timbru si alte tax

070203

.00

3,841,013.12

.00

Alte imp.si taxe pe proptetat.

070250

.00

518.00

.00

Sume defalcate din TVA

1102

.00

106,856,044.00

.00

Sume def.din TVA fin.che PP

110202

.00

105,721,654.00

.00

Sume def din TVA ptr ech.BL

110206

.00

1,134,390.00

.00

Alte imp.si taxe generale

1202

.00

309,643.20

.00

Taxe hoteliere

120207

.00

309,643.20

.00

taxe pe servicii specifice

1502

.00

82,848.36

.00

Impozit pe spectacole

150201

.00

82,848.36

.00

Taxe pe utiliz.bunurilor

1602

.00

16,384,314.38

.00

Impozit pe mij. de transport

160202

.00

13,094,305.00

.00

Imp pe mij de transport PF

16020201

.00

6,833,545.29

.00

Impozit pe mijloace tr PJ

16020202

.00

6,260,759.71

.00

Taxe si tarife pt.elib.de llc.

160203

.00

3,122,971.08

.00

Alte taxe pe utiliz.bunurilor

160250

.00

167,038.30

.00

Venituri din propietate

3002

.00

16,747,723.12

.00

Varsaminte din profitul net

300201

.00

4,536,171.54

.00

Venituri din concesiuni

300205

.00

8,727,722.65

.00

Venituri din dividende

300208

.00

3,483,828.93

.00

Ven din dividente dela alti p

30020802

.00

3,483,828.93

.00

Venituri din prestări servicii

3302

.00

3,112,628.51

.00

Venit.din prestări de servicii

330208

.00

3,066,738.40

.00

Cont.pers.benef.ale cantin.aj

330212

.00

39,095.11

.00

Venit.din recuperarea cheltuia

330228

.00

6,795.00

.00

Venitdin taxe admln.elib.perm

3402

.00

1,049,404.52

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

.00

1,049,404.52

.00

Venituri/Cheltuiell

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Amenzi, penalitatl,confiscări

3502

.00

5.599,841.49

.00

Venitdln amenzi si alte sanct

350201

.00

5,553,216.36

.00

Alte amenzi,penal.sl confiscar

350250

.00

46.625.13

.00

Diverse venituri

3602

.00

10,305.867.23

.00

Ven din prescripție extinctiva

360201

.00

5,812.00

.00

Taxe speciale

360206

.00

104,142.90

.00

Alte venituri

360250

.00

10,195,912.33

.00

Transferuri voluntare

3702

.00

744,562.73

.00

Donații si sponsorizări

370201

.00

744,126.53

.00

Vărs, din SF pt. fin. SD

370203

.00

4,600,000.00

.00

Varsaminte din SF

370204

.00

4,600,000.00

.00

Alte transf.voluntare

370250

.00

436.20

.00

Venlt.din valorif.unor bunuri

3902

.00

110,826.45

.00

Venit.dln valorif.unor bunuri

390201

.00

37,050.68

.00

Venit.din vanzarea locuințelor

390203

.00

69,687.02

.00

Venitdin vânz, unor bunuri

390207

.00

1,100.00

.00

Depoz.sp.pt.constr.locuinte

390210

.00

2,988.75

.00

Incaș.din ramb.imprumut.acord

4002

.00

20,330,000.00

.00

Sume din exc.BL util pt.fin SD

400214

.00

20,330,000.00

.00

Subv de la bugetul de stat

4202

.00

18.220,028.90

.00

Subv.programe mediu-ape.

420213

.00

17,077,887.00

.00

Subv.buget stat-FEN postaderar

420220

.00

867,629.90

.00

Subv. încălzire locuința

420234

,00

226,660.00

.00

Subv din bs pt fin sanatatii

420241

.00

47,852.00

.00

F.E.D.R.

4502

.00

1,819,690.02

.00

FD.EUROP.DE DEZV.REG.

450201

.00

1,675,420.59

.00

FEDR-Sume pr.pt pl.anl anter.

45020102

.00

1,675,420.59

.00

Fondul Social European

450202

.00

82,405.00

.00

FSE-sume pr.ln ct.pl.ef.anl an

45020202

.00

82,405.00

.00

Pr.com.fin.in per.2007-2013

450215

.00

61,864.43

.00

Pr.com.fin.2007-2013 ani prece

45021502

.00

61,864.43

.00

Cheltuielile bugetelor locale

455,683,966.00

434,117,744.34

21,566,221.66

Autoritatl publice act.ext.

5102

15,864,580.00

14,983,277.09

881,302.91

TITL.I.Cheltureli de personal

510210

7,100,000.00

7,096,798.50

3,201.50

TITL.II.Bunuri si servicii

510220

7,733,500.00

7,212,120.44

521,379.56

TITL.VII.Alte transferuri

510255

120,010.00

14,908.00

105,102.00

Alte transferuri SD

51025597

120,010.00

14,908.00

105,102.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

510257

401,500.00

401,500.00

.00

TITL.X. Active nefinanciare

510271

509,570.00

314,381.18

195,188.82

Pi.ef.ani prec. rec. an curent

510285

.00

56,431.03

.00

Plăti ani precedent! SF

51028596

.00

56,431.03

.00

Alte serv.publice generale

5402

26,339,380.00

26,315,202.24

24,177.76

TITL.I.Cheltuieli de personal

540210

486,250.00

486,245.00

5.00

TITL.II.Bunuri si servicii

540220

268,600.00

264,881.70

3,718.30

Venituri/Cheltuieil

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

TITL.VI.Transf.intre unitati

540251

400,000.00

379,552.50

20,447.50

TITLU VI.TRS INTRE UNITATI SF

54025196

400,000.00

379.552.50

20,447.50

TITL.XI. Active financiare

540272

4,500,000.00

4,500,000.00

.00

TITL.XIII.Rambursari de credit

540281

20,684,530.00

20,684,523.04

6.96

ASPG Rambur. de credite

54028196

20,684,530.00

20,684,523.04

6.96

Dobânzi

5502

6,921,300.00

6,871,153.32

50,146.68

TITLII. - bunuri sl servicii

550220

200,000.00

150,000.00

50,000.00

TITLUL Dobânzi

550230

6,721,300.00

6,721,153.32

146.68

Ordine pub.si siguranța

6102

7,565,000.00

7,298,514.67

266,485.33

TITL.II.Bunuri si servicii

610220

40,000.00

31,712.99

8,287.01

TITL.VI.Transf.intre unitati

610251

7,525,000.00

7,266,801.68

258,198.32

TITL VI.TRANS INTR UNITATI SF

61025196

7,525,000.00

7,266,801.68

258,198.32

Invatamant

6502

100,955,872.00

104,647,254.33

2,308,617.67

TITL. 1.Cheltuieli de personal

650210

83,134,692.00

82,832,653.92

302,038.08

TITLli.Bunuri si servicii

650220

19,190,163.00

18,260,625.57

929,537.43

TITL.VI.Transf.intre unitati

650251

550,000.00

389,000.00

161,000.00

Transf. intre unitatatl SF

65025196

550,000.00

389,000.00

161,000.00

INV. - PROIECTE FEN

650256

169,000.00

30,300.00

138,700.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

650257

45,000.00

38,276.91

6,723.09

TITL.IX. Alte cheltuieli

650259

707,167.00

673,064.00

34,103.00

TITL.X. Active nefinanciare

650271

3,159,850.00

3,149,293.93

10,556.07

Pl.ef.ani pr.rec. an curent

650285

.00

725,960.00

.00

Plăti ani preced. SF

65028596

.00

725,960.00

.00

Sanatate

6602

5,979,554.00

5,612,089.29

367,464.71

TITLI.Cheltuieli de personal

660210

3,010,110.00

3,000,257.00

9,853.00

TITLli.Bunuri sl servicii

660220

80,224.00

42,211.50

38,012.50

TITL,VI.Transf.intre unitati

660251

2,679,220.00

2,363,792.63

315,427.37

Trans. intre unitati SF

66025196

2,679,220.00

2,363,792.63

315,427.37

TITL.VIII. Asistenta sociala

660257

50,000.00

47,786.30

2,213.70

TITL.X. Active nefinanciare

660271

160,000.00

158,041.86

1,958.14

Cultura recreere si religie

6702

41,521,350.00

35,250,198.24

6,271,151.76

TITLli.Bunuri si servicii

670220

4,329,500.00

3,974,203.24

355,296.76

TITL.VI.Transf.intre unitati

670251

24,530,400.00

23,124,980.94

1,405,419.06

Trans. intre unitati SF

67025196

24,530,400.00

23,124,980.94

1,405,419.06

Cultura.recreere si religie

670256

2,398,800.00

25,175.99

2,373,624.01

TITL. IX. Alte cheltuieli

670259

7,100,000.00

7,100,000.00

.00

TITL.X. Active nefinanciare

670271

3,162,650.00

2,580,838.07

581,811.93

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

670285

.00

1.555.000.00

.00

TITL.XVII.PLĂTI ANI PRECED SF

67028596

.00

1,555,000.00

.00

Asig si asistenta sociala

6802

28,905,799.00

28,567,877.92

337,921.08

TITLI.Cheltuieli de personal

680210

6,225,275.00

6,210,970.00

14,305.00

TITL.II.Bunuri si servicii

680220

544,910.00

538,459.10

6,450.90

TITL.VI.Transf.intre unitati

680251

12,821,000.00

12,617,358.85

203,641.15

TITL VI.TRANSFER INTRE UNITATI

68025196

12,821,000.00

12,617,358.85

203,641.15

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An: 2012 TrezorerieMun. Ploiești


Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Asig si as soc-priecte FEN

680256

118,410.00

17,098.37

101,311.63

TITL.VIII. Asistenta sociala

680257

9,196,204.00

9,193,221.60

2,982.40

Pl.ef.anl pr.rec.an curent

680285

.00

9,230.00

.00

Plăti ani preced. SF

68028596

.00

9,230.00

.00

Locuințe, servsi dezv.publica

7002

39,172,090.00

37,350,430.75

1,821,659.25

TITL. II. Bunuri si servicii

700220

26,644,390.00

25,462,733.94

1,181,656.06

TITLVI.Transf.intre unitati

700251

7,277,000.00

6,651,590.03

625,409.97

TITL VI.TRANS INTRE UNIT SF

70025196

7,277,000.00

6,651,590.03

625,409.97

TITL.X. Active nefinanciare

700271

5,250,700.00

5,250,406.78

293.22

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

700285

.00

14,300.00

.00

Plăti ani preced. SF

70028596

.00

14,300.00

.00

Protecția mediului

7402

55,999,190.00

54,402,675.38

1,596,514.62

TITL.II.Bunuri sl servicii

740220

32,264,190.00

31,123,954.05

1,140,235.95

TITL.X. Active nefinanciare

740271

23,735,000.00

23,548,541.33

186,458.67

pl.ef.ani pr.rec.an curent

740285

.00

269,820.00

.00

Platl ani preced ,SF

74028596

.00

269,820.00

.00

Combustibillsl energie

8102

51,880,000.00

48,078,384.15

3,801,615.85

TITL.IV. Subvenții

810240

51,880,000.00

48,078,384.15

3,801,615.85

Transporturi

8402

68,579,851.00

64,740,686.96

3,839,164.04

TITL.II.Bunuri si servicii

840220

27,604,000.00

24,811,768.06

2,792,231.94

TITL.lV. Subvenții

840240

35,443,290.00

35,442,839.16

450.84

Proiecte fond extem-neramb

840256

26,220.00

13,041.01

13,178.99

TITL.X. Active nefinanciare

840271

5,506,341.00

5,182,398.73

323,942.27

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

840285

.00

709,360.00

.00

Plăti ani preced. SF

84028596

.00

709,360.00

.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

625,120.55

.00

întocmit,


Sef serviciu,

Venituri/Cheltuiell

Cod

Credite

Incasari/Platl

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

389,936,831.52

.00

Imp pe profit

0102

.00

85,156.00

.00

Imp pe profit de la ag. ec.

010201

.00

85,156.00

.00

Imp. ven. din transfer prop imo

0302

.00

2,818,286.50

.00

Imp.ven.transf.propr.lmobrllar

030218

.00

2,818,286.50

.00

Cote si sume def.dln imp ven.

0402

.00

151,125,808.97

.00

Cote defal.dln Imp.pe venit

040201

.00

150,067,689.33

.00

Sume alocate ptr echilibrare

040204

.00

1,058,119.64

.00

Ate impozite pe venit

0502

.00

623,073.83

.00

Alte impozite pe venit

050250

.00

623,073.83

.00

Imp si taxe pe propletate

0702

.00

78,587,428.68

.00

Impozit pe clădiri

070201

.00

67,092,761.93

.00

impozit pe clădiri pers.fizice

07020101

.00

11,583,398.88

.00

Impozit pe clădiri pers.jurid.

07020102

.00

55,509,363.05

.00

Impozit pe terenuri

070202

.00

7,653,135.63

.00

Impozit pe terenuri pers.fiz.

07020201

.00

2,357,132.68

.00

Impozit pe terenuri pers.jur.

07020202

.00

5,288,793.95

.00

Imp teren din extrav-anl prece

07020203

.00

7,209.00

.00

Taxe jud.de timbru si alte tax

070203

.00

3,841,013.12

.00

Alte imp.sl taxe pe propietat.

070250

.00

518.00

.00

Sume defalcate din TVA

1102

.00

106,856,044.00

.00

Sume def.din TVA fin.che PP

110202

.00

105,721,654.00

.00

Sume def din TVA ptr ech.BL

110206

.00

1,134,390.00

.00

Alte imp.sl taxe generale

1202

.00

309,643.20

.00

Taxe hoteliere

120207

.00

309,643.20

.00

taxe pe servicii specifice

1502

.00

82,848.36

.00

Impozit pe spectacole

150201

.00

82,848.36

.00

Taxe pe utiliz.bunurilor

1602

.00

16,384,314.38

.00

Impozit pe mij. de transport

160202

.00

13,094,305.00

.00

Imp pe mij de transport PF

16020201

.00

6,833,545.29

.00

Impozit pe mijloace tr PJ

16020202

.00

6,260,759.71

.00

Taxe si tarife pt.elib.de lic.

160203

.00

3,122,971.08

.00

Alte taxe pe utiliz.bunurilor

160250

.00

167,038.30

.00

Venituri din propietate

3002

.00

16,747,723.12

.00

Varsaminte din profitul net

300201

.00

4,536,171.54

.00

Venituri din concesiuni

300205

.00

8,727,722.65

.00

Venituri din dividende

300208

.00

3,483,828.93

.00

Ven din divîdente dela altl p

30020802

.00

3,483,828.93

.00

Venituri din prestări servicii

3302

.00

3,112,628.51

.00

Venit.din prestări de servicii

330208

.00

3,066,738.40

.00

Cont.pers.benef.ale cantin.aj

330212

.00

39,095.11

.00

Venit.din recuperarea cheltuia

330228

.00

6,795.00

.00

Venitdin taxe admin.elib.perm

3402

.00

1,049,404.52

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

.00

1,049,404.52

.00

An:   2012 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuleil

Cod

Credite

Incasari/Platl

Disponibil

Amenzi, penalltati,confiscări

3502

.00

5,599,841.49

.00

Venit.din amenzi sl alte sanct

350201

.00

5,553,216.36

.00

Alte amenzi.penal.sl confiscar

350250

.00

46,625.13

.00

Diverse venituri

3602

.00

10,305,867.23

.00

Ven din prescripție extlnctiva

360201

.00

5,812.00

.00

Taxe speciale

360206

.00

104,142.90

.00

Alte venituri

360250

.00

10,195,912.33

.00

Transferuri voluntare

3702

.00

3,855,437.27

.00

Donații si sponsorizări

370201

.00

744,126.53

.00

Vărs, din SF pt. fin. SD

370203

.00

4,600,000.00

.00

Alte transf. voluntare

370250

.00

436.20

.00

Subvdela bugetul de stat

4202

.00

274,512.00

.00

Subv. încălzire locuința

420234

.00

226,660.00

.00

Subv din bs pt fin sanatatil

420241

.00

47,852.00

.00

Cheltuielile bugetelor locale

406,867,415.00

389,333,319.09

17,534,095.91

Autorități publice act.ext.

5102

15,235,000.00

14,653,987.91

581,012.09

TITLJ.Cheltuieii de personal

510210

7,100,000.00

7,096,798.50

3,201.50

TITLJl.Bunuri si servicii

510220

7,733,500.00

7,212,120.44

521,379.56

TITL VIII. Asistenta sociala

510257

401,500.00

401,500.00

.00

Pl.ef.ani prec. rec. an curent

510285

.00

56,431.03

.00

Plăti ani precedent! SF

51028596

.00

56,431.03

.00

Alte serv, publice generale

5402

21,839,380.00

21,815,202.24

24,177.76

TITLJ.Cheltuieii de personal

540210

486,250.00

486,245.00

5.00

TITL.ll.Bunuri si servicii

540220

268,600.00

264,881.70

3,718.30

TITL.VI.Transf.Intre unitati

540251

400,000.00

379,552.50

20,447.50

TITLU VI.TRS INTRE UNITATI SF

54025196

400,000.00

379,552.50

20,447.50

TITL.XIII. Rambursări de credit

540281

20,684,530.00

20,684,523.04

6.96

ASPG Rambur. de credite

54028196

20,684,530.00

20,684,523.04

6.96

Dobânzi

5502

6,921,300.00

6,871,153.32

50,146.68

TITLII. - bunuri si servicii

550220

200,000.00

150,000.00

50,000.00

TITLUL Dobânzi

550230

6,721,300.00

6,721,153.32

146.68

Ordine pub.sl siguranța

6102

7,565,000.00

7,298,514.67

266,485.33

TITL.II. Bunuri sl servicii

610220

40,000.00

31,712.99

8,287.01

TiTL.VI.Transf.lntre unitati

610251

7,525,000.00

7,266,801.68

258,198.32

TITL VI.TRANS INTR UNITATI SF

61025196

7,525,000.00

7,266,801.68

258,198.32

Invatamant

6502

103,627,022.00

101,467,660.40

2,159,361.60

TITLJ.Cheltuieii de personal

650210

83,134,692.00

82,832,653.92

302,038.08

TITLJI.Bunuri si servicii

650220

19,190,163.00

18,260,625.57

929,537.43

TITL.VI.Transf.între unitati

650251

550,000.00

389,000.00

161,000.00

Transf. intre unitatati SF

65025196

550,000.00

389,000.00

161,000.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

650257

45,000.00

38,276.91

6,723.09

TITL.IX. Alte cheltuieli

650259

707,167.00

673,064.00

34,103.00

Pl.ef.ani pr.rec. an curent

650285

.00

725,960.00

.00

Plăti ani preced. SF

65028596

.00

725,960.00

.00

Editat la data de:

local-functionareMUNICIPIUL PLOIEȘTI

An:   2012 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Platl

Disponibil

Sanatate

6602

5,819,554.00

5,454,047.43

365,506.57

TITLJ.CheltuleN de personal

660210

3,010,110.00

3,000,267.00

9,853.00

TITL.II. Bunuri si servicii

660220

80,224.00

42,211.50

38,012.50

TITL.VI.Transf.intre unitatl

660251

2,679,220.00

2,363,792.63

315,427.37

Trans. Intre unitatl SF

66025196

2,679,220.00

2,363,792.63

315,427.37

TITL. VIII. Asistenta sociala

660257

50,000.00

47,786.30

2,213.70

Cultura recreere sf religie

6702

35,959,900.00

32,644,184.18

3,315,715.82

TITL.II.Bunurl si servicii

670220

4,329,500.00

3,974,203.24

355,296.76

TITL.VI.Transf.intre unitatl

670251

24,530,400.00

23,124,980.94

1,405,419.06

Trans. intre unitatl SF

67025196

24,530,400.00

23,124,980.94

1,405,419.06

TITL.IX. Alte cheltuieli

670259

7,100,000.00

7,100,000.00

.00

Pl.ef.anl pr.rec.an curent

670285

.00

1,555,000.00

.00

TITL.XVII.PLĂTI ANI PRECED SF

67028596

.00

1,555,000.00

.00

Asig si asistenta sociala

6802

28,787,389.00

28,550,779.55

236,609.45

TITL.I.Cheltuleli de personal

680210

6,225,275.00

6,210,970.00

14,305.00

TITL.II.Bunurl si servicii

680220

544,910.00

538,459.10

6,450.90

TITLVI.Transf.intre unitatl

680251

12,821,000.00

12,617,358.85

203,641.15

TITL VI.TRANSFER INTRE UNITATI

68025196

12,821,000.00

12,617,358.85

203,641.15

TITL.VIII. Asistenta sociala

680257

9,196,204.00

9,193,221.60

2,982.40

Pl.ef.anl pr.rec.an curent

680285

.00

9,230.00

.00

Plăti ani preced. SF

68028596

.00

9,230.00

.00

Locuințe,servsl dezv. publica

7002

33,921,390.00

32,100,023.97

1,821,366.03

TITL.II.Bunuri si servicii

700220

26,644,390.00

25,462,733.94

1,181,656.06

TITL.VI.Transf.intre unitatl

700251

7,277,000.00

6,651,590.03

625,409.97

TITL VI .TRANS INTRE UNIT SF

70025196

7,277,000.00

6,651,590.03

625,409.97

Pl.ef.anl pr.rec.an curent

700285

.00

14,300.00

.00

Plăti ani preced. SF

70028596

.00

14,300.00

.00

Protecția mediului

7402

32,264,190.00

30,854,134.05

1,410,055.95

TITL. II. Bunuri si servicii

740220

32,264,190.00

31,123,954.05

1,140,235.95

pl.ef.anl pr.rec.an curent

740285

.00

269,820.00

.00

Plăti ani preced.SF

74028596

.00

269,820.00

.00

Combustibilisi energie

8102

51,880,000.00

48,078,384.15

3,801,615.85

TITL.IV. Subvenții

810240

51,880,000.00

48,078,384.15

3,801,615.85

Transporturi

8402

63,047,290.00

59,545,247.22

3,502,042.78

TITL.II.Bunuri si servicii

840220

27,604,000.00

24,811,768.06

2,792,231.94

T1TL.IV. Subvenții

840240

35,443,290.00

35,442,839.16

450.84

Pl.ef.anl pr.rec.an curent

840285

.00

709,360.00

.00

Plăti ani preced. SF

84028596

.00

709,360.00

.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

603,512.43

.00

întocmit,


Sef serviciu ,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An:   2012 Trezorerie Mun. Ploiești


Venituri/Cheltulell

Cod

Credite

Incasari/Platl

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

44,806,033.37

.00

Transferuri voluntare

3702

.00

4,600,000.00

.00

Varsamlnte din SF

370204

.00

4,600,000.00

.00

Venit.din valorif.unor bunuri

3902

.00

110,826.45

.00

Venit.dln valorif.unor bunuri

390201

.00

37.050.68

.00

Venit.din vanzarea locuințelor

390203

.00

69,687.02

.00

Venitdin vanz.unor bunuri

390207

.00

1,100.00

,00

Depoz.sp.ptconstr.locuinte

390210

.00

2,988.75

.00

Incas.din ramb.imprumut.acord

4002

.00

20,330,000.00

.00

Sume din oxc.BL util pt.fin SD

400214

.00

20,330,000.00

.00

Subv de la bugetul de stat

4202

.00

17,945,516.90

.00

Subv.programe medlu-ape.

420213

.00

17,077,887.00

.00

Subv.buget stat-FEN postaderar

420220

.00

867,629.90

.00

F.E.D.R.

4502

.00

1,819,690.02

.00

FD.EUROP.DE dezv.reg.

450201

.00

1,675,420.59

.00

FEDR-Sume pr.pt pl.anl anter.

45020102

.00

1,675,420.59

.00

Fondul Social European

450202

.00

82,405.00

.00

FSE-sume pr.in ct.pl.ef.ani an

45020202

.00

82,405.00

.00

Pr.com.fin.in per.2007-2013

450215

.00

61,864.43

.00

Pr.com.fîn.2007-2013 ani prece

45021502

.00

61,864.43

.00

Cheltuielile bugetelor locale

48,816,551.00

44,784,425.25

4,032,125.75

Autoritatl publice act.ext.

5102

629,580.00

329,289.18

300,290.82

TITL.VII.Alte transferuri

510255

120,010.00

14,908.00

105,102.00

Alte transferuri SD

51025597

120,010.00

14,908.00

105,102.00

TITL.X. Active nefinanciare

510271

509,570.00

314,381.18

195,188.82

Alte serv.publlce generale

5402

4,500,000.00

4,500,000.00

.00

TITL.XI. Active financiare

540272

4,500,000.00

4,500,000.00

.00

Invatamant

6502

3,328,850.00

3,179,593.93

149,256.07

ÎNV. - PROIECTE FEN

650256

169,000.00

30,300.00

138,700.00

TITL.X. Active nefinanciare

650271

3,159,850.00

3,149,293.93

10,556.07

Sanatate

6602

160,000.00

158,041.86

1,958.14

TITL.X. Active nefinanciare

660271

160,000.00

158,041.86

1,958.14

Cultura recreare si religie

6702

5,561,450.00

2,606,014.06

2,955,435.94

Cultura, recreere s! religie

670256

2,398,800.00

25,175.99

2,373,624.01

TITL.X. Active nefinanciare

670271

3,162,650.00

2,580,838.07

581,811.93

Asig si asistenta sociala

6802

118,410.00

17,098.37

101,311.63

Asig si as soc-priecte FEN

680256

118,410.00

17,098.37

101,311.63

Locuințe,servsi dezv.publica

7002

5,250,700.00

5,250,406.78

293.22

TITL.X. Active nefînanciare

700271

5,250,700.00

5,250,406.78

293.22

Protecția mediului

7402

23,735,000.00

23,548,541.33

186,458.67

TITL.X. Active nefinanciare

740271

23,735,000.00

23,548,541.33

186,458.67

Transporturi

8402

5,532,561.00

5,195,439.74

337,121.26

Proiecte fond extem-neramb

840256

26,220.00

13,041.01

13,178.99

TITL.X. Active nefinanciare

840271

5,506,341.00

5,182,398.73

323,942.27

MUNICIPIUL PLOIEȘTIAn :   2012 Trezorerie Mun. Ploiești


Venituri/Cheltuiell


Cod


EXCEDENT/DEFICIT


întocmit,Credite


.00


Sef serviciu,


Incasari/Platî


21,608.12


Disponibil


.00


An :   2012 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuiell

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

414,412,864.89

.00

Imp pe profit

0102

.00

85,156.00

.00

Imp pe profit de la ag. ec.

010201

.00

85,156.00

.00

Imp.ven. din transfer prep imo

0302

.00

2,818,286.50

.00

Imp.ven.transf.propr. imobiliar

030218

.00

2,818,286.50

.00

Cote si sume def.din imp ven.

0402

.00

151,125,808.97

.00

Cote defal.dln imp. pe venit

040201

.00

150,067,689.33

.00

Sume alocate ptr echilibrare

040204

.00

1,058,119.64

.00

Ate Impozite pe venit

0502

.00

623,073.83

.00

Alte Impozite pe venit

050250

.00

623,073.83

.00

Imp sl taxe pe propietate

0702

.00

78,587,428.68

.00

Impozit pe clădiri

070201

.00

67,092,761.93

.00

Impozit pe clădiri pers.fizice

07020101

.00

11,583,398.88

.00

Impozit pe clădiri pers.jurid.

07020102

.00

55,509,363.05

.00

Impozit pe terenuri

070202

.00

7,653,135.63

.00

impozit pe terenuri pers.fiz.

07020201

.00

2,357,132.68

.00

Impozit pe terenuri pers.jur.

07020202

.00

5,288,793.95

.00

Imp teren din extrav-anl prece

07020203

.00

7,209.00

.00

Taxe jud.de timbru sl alte tax

070203

.00

3,841,013.12

.00

Alte imp.si taxe pe propietat.

070250

.00

518.00

.00

Sume defalcate din TVA

1102

.00

106,856,044.00

.00

Sume def.din TVA fin.che PP

110202

.00

105,721,654.00

.00

Sume def din TVA ptr ech.BL

110206

.00

1,134,390.00

.00

Alte imp.si taxe generale

1202

.00

309,643.20

.00

Taxe hoteliere

120207

.00

309,643.20

.00

taxe pe servicii specifice

1502

.00

82,848.36

.00

Impozit pe spectacole

150201

.00

82,848.36

.00

Taxe pe utiliz.bunurilor

1602

.00

16,384,314.38

.00

Impozit pe mij. de transport

160202

.00

13,094,305.00

.00

imp pe mij de transport PF

16020201

.00

6,833,545.29

.00

Impozit pe mijloace tr PJ

16020202

.00

6,260,759.71

.00

Taxe si tarife pt.elib.de lic.

160203

.00

3,122,971.08

.00

Alte taxe pe utiliz.bunurilor

160250

.00

167,038.30

.00

Venituri din propietate

3002

.00

16,747,723.12

.00

Varsaminte din profitul net

300201

.00

4,536,171.54

.00

Venituri din concesiuni

300205

.00

8,727,722.65

.00

Venituri din dividende

300208

.00

3,483,828.93

.00

Ven din dividente dela alti p

30020802

.00

3,483,828.93

.00

Venituri din prestări servicii

3302

.00

3,112,628.51

.00

Venit.din prestări de servicii

330208

.00

3,066,738.40

.00

Cont.pers.benef.ale cantin.aj

330212

.00

39,095.11

.00

Venitdin recuperarea cheltuie

330228

.00

6,795.00

.00

Venit.din taxe admin.elib.perm

3402

.00

1,049,404.52

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

.00

1,049,404.52

.00

Disponibil

Amenzi, penalltati,confiscări

3502

.00

5,599,841.49

.00

Venit.din amenzi si alte sanct

350201

.00

5,553,216.36

.00

Alte amenzi,penal.si confiscar

350250

.00

46,625.13

.00

Diverse venituri

3602

.00

10,305,867.23

.00

Ven din prescripție extinctiva

360201

.00

5,812.00

.00

Taxe speciale

360206

.00

104,142.90

.00

Alte venituri

360250

.00

10,195,912.33

.00

Transferuri voluntare

3702

.00

744,562.73

.00

Donații si sponsorizări

370201

.00

744,126.53

.00

Vara, din SF pt. fin. SD

370203

.00

4,600,000.00

.00

Vărsăm inte din SF

370204

.00

4,600,000.00

.00

Alte transf. voluntare

370250

.00

436.20

.00

Venitdin valorif.unor bunuri

3902

.00

110,826.45

.00

Venitdin valorif.unor bunuri

390201

.00

37,050.68

.00

Venît.din vanzarea locuințelor

390203

.00

69,687.02

.00

Venit.din vanz.unor bunuri

390207

.00

1,100.00

.00

Depoz.sp.pt.constr.locuinte

390210

.00

2,988.75

.00

Subvdela bugetul de stat

4202

.00

18,220,028.90

.00

Subv.programe mediu-ape.

420213

.00

17,077,887.00

.00

Subv.bugetstat-FEN postaderar

420220

.00

867,629.90

.00

Subv. încălzire locuința

420234

.00

226,660.00

.00

Subv din bs pt fin sanatatii

420241

.00

47,852.00

.00

F.E.D.R.

4502

.00

1,819,690.02

.00

FD.EUROP.DE DEZV.REG.

450201

.00

1,675,420.59

.00

FEDR-Sume pr.pt pl.ani anter.

45020102

.00

1,675,420.59

.00

Fondul Social European

450202

.00

82,405.00

.00

FSE-sume pr.in ct.pl. ef.ani an

45020202

.00

82,405.00

.00

Pr.com.fin.in per.2007-2013

450215

.00

61,864.43

.00

Pr.com.fin.2007-2013 ani prece

45021502

.00

61,864.43

.00

Cheltuielile bugetelor locale

455,683,966.00

.00

455,683,966.00

Autoritati publice actext.

5102

15,864,580.00

14,983,277.09

881,302.91

TITLI.Cheltuieli de personal

510210

7,100,000.00

7,096,798.50

3,201.50

TlTLli.Bunuri sl servicii

510220

7,733,500.00

7.212,120.44

521,379.56

TITL.VII.Alte transferuri

510255

120,010.00

14,908.00

105,102.00

Alte transferuri SD

51025597

120,010.00

14,908.00

105,102.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

510257

401,500.00

401,500.00

.00

TITL.X. Active nefinanciare

510271

509,570.00

314,381.18

195,188.82

Pl.ef.ani prec. rec. an curent

510285

.00

56,431.03

.00

Plăti ani precedenti SF

51028596

.00

56,431.03

.00

Alte serv.publice generale

5402

26,339,380.00

26,315,202.24

24,177.76

TITL.I.Cheltuieli de personal

540210

486,250.00

486,245.00

5.00

TlTLli.Bunuri si servicii

540220

268,600.00

264,881.70

3,718.30

TlTL.VI.Transf.intre unitati

540251

400,000.00

379,552.50

20,447.50

TITLU VI.TRS INTRE UNITATI SF

54025196

400,000.00

379,552.50

20,447.50


An:   2012 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuiell

Cod

Credite

Incasari/Platl

Disponibil

TITL.XI. Active financiare

540272

4,500,000.00

4,500,000.00

.00

TITL.XIII.Rambursări de credit

540281

20,684,530.00

20,684,523.04

6.96

ASPG Rambur. de credite

54028196

20,684,530.00

20,684,523.04

6.96

Dobânzi

5502

6,921,300.00

6,871,153.32

50,146.68

TITL II. - bunuri si servicii

550220

200,000.00

150,000.00

50,000.00

TITL.IH. Dobânzi

550230

6,721,300.00

6,721,153.32

146.68

Ordine pub.s) siguranța

6102

7,565,000.00

7,298,514.67

266,485.33

TITL.II.Bunuri si servicii

610220

40,000.00

31,712.99

8,287.01

TITL.VI.Transf.intre unitatl

610251

7,525,000.00

7,266,801.68

258,198.32

TITL VI.TRANS INTR UNITATI SF

61025196

7,525,000.00

7,266,801.68

258,198.32

Invatamant

6502

106,955,872.00

104,647,254.33

2,308,617.67

TITL.I.Cheltulell de personal

650210

83,134,692.00

82,832,653.92

302,038.08

TITL.II.Bunuri si servicii

650220

19,190,163.00

18,260,625.57

929,537.43

TITL.VI.Transf.intre unitatl

650251

550,000.00

389,000.00

161,000.00

Transf. intre unitatati SF

65025196

550,000.00

389,000.00

161,000.00

INV. - PROIECTE FEN

650256

169,000.00

30,300.00

138,700.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

650257

45,000.00

38,276.91

6,723.09

TITL.IX. Alte cheltuieli

650259

707,167.00

673,064.00

34,103.00

TITL.X. Active nefinanciare

650271

3,159,850.00

3,149,293.93

10,556.07

Pl.ef.anl pr.rec. an curent

650285

.00

725,960.00

.00

Plăti ani preced. SF

65028596

.00

725,960.00

.00

Sanatate

6602

5,979,554.00

5,612,089.29

367,464.71

TITL.I.Cheltuleli de personal

660210

3,010,110.00

3,000,257.00

9,853.00

TITLJI.Bunuri sl servicii

660220

80,224.00

42,211.50

38,012.50

TITL.VI.Transf.intre unitati

660251

2,679,220.00

2,363,792.63

315,427.37

Trans. intre unitati SF

66025196

2,679,220.00

2,363,792.63

315,427.37

TITL.VIH. Asistenta sociala

660257

50,000.00

47,786.30

2,213.70

TITL.X. Active nefinanciare

660271

160,000.00

158,041.86

1,958.14

Cultura recreere sl religie

6702

41,521,350.00

35,250,198.24

6,271,151.76

TITLJI.Bunuri si servicii

670220

4,329,500.00

3,974,203.24

355,296.76

TITLVI.Transf.intre unitati

670251

24,530,400.00

23,124,980.94

1,405,419.06

Trans. intre unitati SF

67025196

24,530,400.00

23,124,980.94

1,405,419.06

Cultura.recreere si religie

670256

2,398,800.00

25,175.99

2,373,624.01

TITL.IX. Alte cheltuieli

670259

7,100,000.00

7,100,000.00

.00

TITL.X. Active nefinanciare

670271

3,162,650.00

2,580,838.07

581,811.93

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

670285

.00

1,555,000.00

.00

TITL.XVII.PLATI ANI PRECED SF

67028596

.00

1,555,000.00

.00

Asig si asistenta sociala

6802

28,905,799.00

28,567,877.92

337,921.08

TITL.I.Cheltuieli de personal

680210

6,225,275.00

6,210,970.00

14,305.00

TITL.II.Bunuri sl servicii

680220

544,910.00

538,459.10

6,450.90

TITL.VI.Transf.intre unitati

680251

12,821,000.00

12,617,358.85

203,641.15

TITL VI.TRANSFER INTRE UNITATI

68025196

12,821,000.00

12,617,358.85

203,641.15

Asig si as soc-priecte FEN

680256

118,410.00

17,098.37

101,311.63

TITL.VIII. Asistenta sociala

680257

9,196,204.00

9,193,221.60

2,982.40

<Bottom Title>

<Page

Sum 1>

<Page

Sum 2>

An:   2012 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuiell

Cod

Credite

Incasari/Platl

Disponibil

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

680285

.00

9,230.00

.00

Plăti ani preced. SF

68028596

.00

9,230.00

.00

Locuințe,servsl dezv. publica

7002

39,172,090.00

37,350,430.75

1,821,659.25

TITL.II.Bunuri si servicii

700220

26,644,390.00

25,462,733.94

1,181,656.06

TITL.VI.Transf.intre unitati

700251

7,277,000.00

6,651,590.03

625,409.97

TITL VI.TRANS INTRE UNIT SF

70025196

7,277,000.00

6,651,590.03

625,409.97

TITL.X. Active nefinanciare

700271

5,250,700.00

5,250,406.78

293.22

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

700285

.00

14,300.00

.00

Plăti ani preced. SF

70028596

.00

14,300.00

.00

Protecția mediului

7402

55,999,190.00

54,402,675.38

1,596,514.62

TITLJI.Bunuri si servicii

740220

32,264,190.00

31,123,954.05

1,140,235.95

TITL.X. Active nefinanciare

740271

23,735,000.00

23,548,541.33

186,458.67

pl.ef.ani pr.rec.an curent

740285

.00

269,820.00

.00

Plăti ani preced.SF

74028596

.00

269,820.00

.00

Combustibillsi energie

8102

51,880,000.00

48,078,384.15

3,801,615.85

TITL.IV. Subvenții

810240

51,880,000.00

48,078,384.15

3,801,615.85

Transporturi

8402

68,579,851.00

64,740,686.96

3,839,164.04

TITLJI.Bunuri si servicii

840220

27,604,000.00

24,811,768.06

2,792,231.94

TITL.IV. Subvenții

840240

35,443,290.00

35,442,839.16

450.84

Proiecte fond extem-neramb

840256

26,220.00

13,041.01

13,178.99

TITL.X. Active nefinanciare

840271

5,506,341.00

5.182,398.73

323,942.27

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

840285

.00

709,360.00

.00

Plăti ani preced. SF

84028596

.00

709,360.00

.00

indicator închidere

9999

.00

434,117,744.34

.00

Ven/ch secțiune funcționare

999996

.00

389,333,319.09

.00

Ven/ch secțiune dezvoltare

999997

.00

44,784,425.25

.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

414,412,864.89

.00


întocmit,


Sef serviciu,

An:   2012 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

389,936,831.52

.00

Imp pe profit

0102

.00

85,156.00

.00

Imp pe profit de la ag. ec.

010201

.00

85,156.00

.00

Imp.ven. din transfer prop Imo

0302

.00

2,818,286.50

.00

Imp.ven.transf.propr.imobillar

030218

.00

2,818,286.50

.00

Cote si sume def.dln Imp ven.

0402

.00

151,125,808.97

.00

Cote defal.dln imp.pe venit

040201

.00

150,067,689.33

.00

Sume alocate ptr echilibrare

040204

.00

1,058,119.64

.00

Ate impozite pe venit

0502

.00

623,073.83

.00

Alte impozite pe venit

050250

.00

623,073.83

.00

Imp si taxe pe propletate

0702

.00

78,587,428.68

.00

Impozit pe clădiri

070201

.00

67,092,761.93

.00

Impozit pe clădiri pers.fizlce

07020101

.00

11,583,398.88

.00

Impozit pe clădiri pers.jurid.

07020102

.00

55,509,363.05

.00

Impozit pe terenuri

070202

.00

7,653,135.63

.00

Impozit pe terenuri pers.fiz.

07020201

.00

2,357,132.68

.00

Impozit pe terenuri pers.jur.

07020202

.00

5,288,793.95

.00

Imp teren din extrav-ani prece

07020203

.00

7,209.00

.00

Taxe jud.de timbru si alte tax

070203

.00

3,841,013.12

.00

Alte Imp.si taxe pe propletat.

070250

.00

518.00

.00

Sume defalcate din TVA

1102

.00

106,856,044.00

.00

Sume def.din TVA fin.che PP

110202

.00

105,721,654.00

.00

Sume def din TVA ptr ech.BL

110206

.00

1,134,390.00

.00

Alte imp.si taxe generale

1202

.00

309,643.20

.00

Taxe hoteliere

120207

.00

309,643.20

.00

taxe pe servicii specifice

1502

.00

82,848.36

.00

Impozit pe spectacole

150201

.00

82,848.36

.00

Taxe pe utiliz.bunurilor

1602

.00

16,384,314.38

.00

lmpozitpemij.de transport

160202

.00

13,094,305.00

.00

Imp pemljde transport PF

16020201

.00

6,833,545.29

.00

Impozit pe mijloace tr PJ

16020202

.00

6,260,759.71

.00

Taxe si tarife pt.ellb.de lic.

160203

.00

3,122,971.08

.00

Alte taxe pe utiliz.bunurilor

160250

.00

167,038.30

.00

Venituri din propietate

3002

.00

16,747,723.12

.00

Varsaminte din profitul net

300201

.00

4,536,171.54

.00

Venituri din concesiuni

300205

.00

8,727,722.65

.00

Venituri din dividende

300208

.00

3,483,828.93

.00

Ven din dlvldente dela altl p

30020802

.00

3,483,828.93

.00

Venituri din prestări servicii

3302

.00

3,112,628.51

,00

Venit.din prestări de servicii

330208

.00

3,066,738.40

.00

Cont.pers, benef.ale cantin.aj

330212

.00

39,095.11

.00

Venit.din recuperarea cheltuia

330228

.00

6,795.00

.00

Venit.din taxe admin.ellb.perm

3402

.00

1,049,404.52

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

.00

1,049,404.52

.00

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An: 2012 TrezorerieMun. Ploiești

Venituri/Cheltulell                           Cod


Amenzi, penalitatl,confiscări

3502

.00

5,599,841.49

.00

Venit.din amenzi si alte sanct

350201

.00

5,553,216.36

.00

Alte amenzi,penal,sl confiscar

350250

.00

46,625.13

.00

Diverse venituri

3602

.00

10,305,867.23

.00

Ven din prescripție extinctiva

360201

.00

5,812.00

.00

Taxe speciale

360206

.00

104,142.90

.00

Alte venituri

360250

.00

10,195,912.33

.00

Transferuri voluntare

3702

.00

3,855,437.27

.00

Donații si sponsorizări

370201

.00

744,126.53

.00

Vărs, din SF pt. fin. SD

370203

.00

4,600,000.00

.00

Alte transf.voluntare

370250

.00

436.20

.00

Subv de la bugetul de stat

4202

.00

274,512.00

.00

Subv. încălzire locuința

420234

.00

226,660.00

.00

Subv din bs pt fin sanatatll

420241

.00

47,852.00

.00

Cheltuielile bugetelor locale

406,867,415.00

.00

406,867,415.00

Autoritatl publice act.ext.

5102

15,235,000.00

14,653,987.91

581,012.09

TITL.I.Cheltuieli de personal

510210

7,100,000.00

7,096,798.50

3,201.50

TITL.II.Bunuri si servicii

510220

7,733,500.00

7,212,120.44

521,379.56

TITL. VIII. Asistenta sociala

510257

401,500.00

401,500.00

.00

Pl.ef.ani prec. rec. an curent

510285

.00

56,431.03

.00

Platl ani precedenti SF

51028596

,00

56,431.03

.00

Alte serv.publice generale

5402

21,839,380.00

21,815,202.24

24,177.76

TITL.I.Cheltuieli de personal

540210

486,250.00

486,245.00

5.00

TITL.II.Bunuri si servicii

540220

268,600.00

264,881.70

3,718.30

TITL.VI.Transf. intre unitati

540251

400,000.00

379,552.50

20,447.50

TITLU VI.TRS INTRE UNITATI SF

54025196

400,000.00

379,552.50

20,447.50

TITL.X1 II. Rambursări de credit

540281

20,684,530.00

20,684,523.04

6.96

ASPG Rambur. de credite

54028196

20,684,530.00

20,684,523.04

6.96

Dobânzi

5502

6,921,300.00

6,871,153.32

50,146.68

TITLII. - bunuri sl servicii

550220

200,000.00

150,000.00

50,000.00

TITL.III. Dobânzi

550230

6,721,300.00

6,721,153.32

146.68

Ordine pub.si siguranța

6102

7,565,000.00

7,298,514.67

266,485.33

TITL.II.Bunuri si servicii

610220

40,000.00

31,712.99

8,287.01

TITL.VI.Transf. intre unitati

610251

7,525,000.00

7,266,801.68

258,198.32

TITL VI.TRANS INTR UNITATI SF

61025196

7,525,000.00

7,266,801.68

258,198.32

Invatamant

6502

103,627,022.00

101,467,660.40

2,159,361.60

TITL.I.Cheltuieli de personal

650210

83,134,692.00

82,832,653.92

302,038.08

TITL.II.Bunuri si servicii

650220

19,190,163.00

18,260,625.57

929,537.43

TITL.VI.Transf.între unitati

650251

550,000.00

389,000.00

161,000.00

Transf. intre unitatati SF

65025196

550,000.00

389,000.00

161,000.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

650257

45,000.00

38,276.91

6,723.09

TITL. IX. Alte cheltuieli

650259

707,167.00

673,064.00

34,103.00

Pl.ef.ani pr.rec. an curent

650285

.00

725,960.00

.00

Plăti ani preced. SF

65028596

.00

725,960.00

.00

An :   2012 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuiell

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Sanatate

6602

5.819.554.00

5,454,047.43

365,506.57

TITLI.Cheituieli de personal

660210

3,010,110.00

3,000,257.00

9,853.00

TITL.II.Bunuri si servicii

660220

80,224.00

42,211.50

38,012.50

TITL.VI.Transf.Intre unitatl

660251

2,679,220.00

2,363,792.63

315,427.37

Trans. intre unitatl SF

66025196

2,679,220.00

2,363,792.63

315,427.37

TITL.VIII. Asistenta sociala

660257

50,000.00

47,786.30

2,213.70

Cultura recreere si religie

6702

35,959,900.00

32,644,184.18

3,315,715.82

TITL.II.Bunuri si servicii

670220

4,329,500.00

3,974,203.24

355,296.76

TITLVI.Transf.intre unitatl

670251

24,530,400.00

23,124,980.94

1,405,419.06

Trans. intre unitatl SF

67025196

24,530,400.00

23,124,980.94

1,405,419.06

TITL.IX. Alte cheltuieli

670259

7,100,000.00

7,100,000.00

.00

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

670285

.00

1,555,000.00

.00

TITL.XVII.PLĂTI ANI PRECED SF

67028596

.00

1,555,000.00

.00

Asig si asistenta sociala

6802

28,787,389.00

28,550,779.55

236,609.45

TITLI.Cheituieli de personal

680210

6,225,275.00

6,210,970.00

14,305.00

TITLU.Bunuri sl servicii

680220

544,910.00

538,459.10

6,450.90

TITL.VI.Transf.intre unitatl

680251

12,821,000.00

12,617,358.85

203,641.15

TITL VI.TRANSFER INTRE UNITATI

68025196

12,821,000.00

12,617.358.85

203,641.15

TITLVIII. Asistenta sociala

680257

9,196,204.00

9,193,221.60

2,982.40

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

680285

.00

9,230.00

.00

Plăti ani preced. SF

68028596

.00

9,230.00

.00

Locuințe, servsl dezv. publica

7002

33,921,390.00

32,100,023.97

1,821,366.03

TITL.II.Bunuri si servicii

700220

26,644,390.00

25,462,733.94

1,181,656.06

TITL.VI.Transf.intre unitatl

700251

7,277,000.00

6,651,590.03

625,409.97

TITL VI.TRANS INTRE UNIT SF

70025196

7,277,000.00

6,651,590.03

625,409.97

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

700285

.00

14,300.00

.00

Plăti ani preced. SF

70028596

.00

14,300.00

.00

Protecția mediului

7402

32,264,190.00

30,854,134.05

1,410,055.95

TITL. 11. Bunuri si servicii

740220

32,264,190.00

31,123,954.05

1,140,235.95

pl.ef.ani pr.rec.an curent

740285

.00

269,820.00

.00

Plat! ani preced.SF

74028596

.00

269,820.00

.00

Combustibilisi energie

8102

51,880,000.00

48,078,384.15

3,801,615.85

TITL.IV. Subvenții

810240

51,880,000.00

48,078,384.15

3,801,615.85

Transporturi

8402

63,047,290.00

59,545,247.22

3,502,042.78

TITL.il.Bunuri si servicii

840220

27,604,000.00

24,811,768.06

2,792,231.94

TITL.IV. Subvenții

840240

35,443,290.00

35,442,839.16

450.84

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

840285

.00

709,360.00

.00

Plăti ani preced. SF

84028596

.00

709,360.00

.00

indicator inchidere

9999

.00

389,333,319.09

.00

Ven/ch secțiune funcționare

999996

.00

389,333,319.09

.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

389,936,831.52

.00


întocmit,


Sef serviciu,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2012 Trezorerie Mun. Ploiești


Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Platl

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

24,476,033.37

.00

Transferuri voluntare

3702

.00

4,600,000.00

.00

Varsaminte din SF

370204

.00

4,600,000.00

.00

Venitdin valorif.unor bunuri

3902

.00

110,826.45

.00

Vem't.din valorif.unor bunuri

390201

.00

37,050.68

.00

Venit.dln vanzarea locuințelor

390203

.00

69,687.02

.00

Venitdin vânz.unor bunuri

390207

.00

1,100.00

.00

Depoz.sp.pt.constr.locuinte

390210

.00

2,988.75

.00

Subv de la bugetul de stat

4202

.00

17,945,516.90

.00

Subv.programe mediu-ape.

420213

.00

17,077,887.00

.00

Subv.buget stat-FEN postaderar

420220

.00

867,629.90

.00

F.E.D.R.

4502

.00

1,819,690.02

.00

FD.EUROP.DE dezv.reg.

450201

.00

1,675,420.59

.00

FEDR-Sume pr.pt pl.ani anter.

45020102

.00

1,675,420.59

.00

Fondul Social European

450202

.00

82,405.00

.00

FSE-sume pr.in ctpl.ef.ani an

45020202

.00

82,405.00

.00

Pr.com.fin.in per.2007-2013

450215

.00

61,864.43

.00

Pr.com.fin.2007-2013 ani prece

45021502

.00

61,864.43

.00

Cheltuielile bugetelor locale

48,816,551.00

.00

48,816,551.00

Autoritati publice act.ext.

5102

629,580.00

329,289.18

300,290.82

TITL.VII.Alte transferuri

510255

120,010.00

14,908.00

105,102.00

Alte transferuri SD

51025597

120,010.00

14,908.00

105,102.00

TITL.X. Active nefinanciare

510271

509,570.00

314,381.18

195,188.82

Alte serv.publice generale

5402

4,500,000.00

4,500,000.00

.00

TITL.XI. Active financiare

540272

4,500,000.00

4,500,000.00

.00

Invatamant

6502

3,328,850.00

3,179,593.93

149,256.07

INV. - PROIECTE FEN

650256

169,000.00

30,300.00

138,700.00

TITL.X. Active nefinanciare

650271

3,159,850.00

3,149,293.93

10,556.07

Sanatate

6602

160,000.00

158,041.86

1,958.14

TITL.X. Active nefinanciare

660271

160,000.00

158,041.86

1,958.14

Cultura recreere si religie

6702

5,561,450.00

2,606,014.06

2,955,435.94

Cultura.recreere si religie

670256

2,398,800.00

25,175.99

2,373,624.01

TITL.X. Active nefinanciare

670271

3,162,650.00

2,580,838.07

581,811.93

Aslg si asistenta sociala

6802

118,410.00

17,098.37

101,311.63

Asig si as soc-priecte FEN

680256

118,410.00

17,098.37

101,311.63

Locuințe,servsi dezv.publica

7002

5,250,700.00

5,250,406.78

293.22

TITL.X. Active nefinanciare

700271

5,250,700.00

5,250,406.78

293.22

Protecția mediului

7402

23,735,000.00

23.548,541.33

186,458.67

TITL.X. Active nefinanciare

740271

23,735,000.00

23,548,541.33

186,458.67

Transporturi

8402

5,532,561.00

5,195,439.74

337,121.26

Proiecte fond extem-neramb

840256

26,220.00

13,041.01

13,178.99

TITL.X. Active nefinanciare

840271

5,506,341.00

5,182,398.73

323,942.27

indicator închidere

9999

.00

-

44,784,425.25

.00

Ven/ch secțiune dezvoltare

999997

.00

-

44,784,425.25

.00

An :   2012 Trezorerie Mun. Ploiești


Venituri/Cheltuiell


Cod


EXCEDENT/DEFICIT


întocmit,Credite


Incasari/Platl


.00            24,476,033.37


Set serviciu ,


Disponibil


.00


Trezorerie Mun. Ploiești

CONT: 2! 9999962844855

NR. DOCUMENT DATA

DOC

Sold precedent

3299              31.12.2012

Rulaj zî

Total sume

Sold final


EXTRAS DE CONT la data:       J).12.2012

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DATA PLĂTII


C’ONT CORESPONDENT


1BAN PLĂTITOR/ BENEFICIAR


Editat h data:        01.(112013 O6:4S CM

RO30TREZ5212I999OT6XXXXX

COD PLĂTITOR/ NUME PLĂTITOR/ BENEFICIAR BENEFICIAR


BDUL REPUBLICII NR 2-1. PLOI

DEBIT


CREDIT           EXPLICAȚII


31.12.2012 829802962844855


RO33TREZ52182980296XXXXX  2844855


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


,00

389.936.831,52


389.936.831,52

389.936.831,52

389.936.831,52


,00

,00 SE ÎNCHID VENITURILE SECI'. DE FUNCȚIONARE

.00

,00

,00


Trezorerie Mun. Ploiești

CONT: 219999972844855

NR. DOCUMENT DATA DOC

Sold precedent

3302               31.12.2012


EXTRAS DE CONT lada»; Jl.12.2n12

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DATA        CONT

PLĂTII    CORESPONDENT


31.12.2012  829902972844855


1BAN rLATITOR/ BENEFICIAR


Pag: 14

Eidiiai la data;        0^.(11*2013 06:48 PM

RO65TREZ52121990997XXXXX      BDUL REPUBLICII NR2-4 . PLOI

COD PLĂTITOR/ NUME PLĂTITOR/                        DEBIT

BENEFICIAR BENEFICIAR

,00


RO92TREZ52182990297XXXXX  2844855


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


24.476.033,37


Rulaj zi

Total sume

Sold final


24.476.03337


24.476.03337


24.476.033,37.......-......


Trezorcrie Mun. Ploiești

CONT: 249999962844855


EXTRAS DE CONT la dala:        .11.12.2012

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Pag: 16

fidiUt la data:        fW.ril.ZOB 06:4K TMX DOCUMENT


DATA DOC


DATA PLATO


' CONT CORESPONDENT


RO52TREZ52124099906XXXXX


5o!tl precedent

.'298


31.12.2012


31.12.2012


JBAN PLĂTITOR/ BENEFICIAR

RO33TREZ52182980296XXXXX


BDUL REPUBLICII NR 2-4 . PLOI


COD PLĂTITOR/ BENEFICIAR


NUME PLĂTITOR/ BENEFICIAR


DEBIT


,00

,00


829802962X44X55

2844855        MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Rulaj zi

,00

"otnl sume

,00

old final

3)0

Total desc.crcd

,00

disponibil

,00


CREDIT           EXPLICAȚI!

.00

389.333,319,09 SE ÎNCHID CHELT. SECT. DE PUNCT.

389.333319,09^., ,    ,     . „.____

389.333319,09

389.333319,09

,00

,00


Trezorerie Mun. Ploiești

CONT: 249999972844855


EXTRAS DE CONT la data:       31.1222012

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Editat la data:


OT.01.201 J 06:4K PM


NR. DOCUMENT


DATA DOC


DATA PLĂTII


CONT CORESPONDENT


olct precedent

. .100


31.12.2012


31.12.2012


829902972844855


IBAN PLĂTITOR/

BENEFICIAR

RO92TREZ52182990297XXXXX


RO87TREZ52124999997XXXXX COD PLĂTITOR/ NUME PLĂTITOR/ BENEFICIAR BENEFICIAR


BDUL REPUBLICII NR 2-4 . PLOI'

DEBIT


CREDIT           EXPLICAȚII


,00

2844855

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

,00


i utaj zî S'ntal sume It'lcl final

.'rttal desc.crcd "isponibil


,00 ,00 ,00 ,00 ,00Trezorerie Mun. I’lolesti

CONT: 829902972844855

EXTRAS DE CONT ladau:       .11.12.2012

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR. DOCUMENT

DATA

DATA

CONT

111AN 1’LATITOR/

Sold precedent

DOC

PLĂTII

CORESPONDENT

BENEFICIAR

3300

31.12.2012

31.12.2012

249999972844855

RO87TREZ52124999997XXXXX

3302

31.12.2012

31.12.2012

219999972844855

RO65TREZ52121999997XXXXX

3304

31.12.2012

31.12.2012

8298022844855

RO11TREZ521829802XXXXXXX


Editat la data:

1

<mi1,2ODO6:4K PM

RO92TR1ÎZ52182990297XXXXX      BDUL REPUBLICII NR2-4 . PLOI.

COD PLĂTITOR,'

NUME PLĂTITOR/

DEBIT

BENEFICIAR

BENEFICIAR

,00

2844855

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

44.784.425,25    /

2844855

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

,00

2844855

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

,00Rulaj zi

Total sume

Sold final


44.784.425,25

44.784.425,25

,00


.00

.00 SE ÎNCHID CH. SECȚIUNII DE DEZV.

24.476.03337 SE ÎNCHID VENITURILE SECT. DE DEZVILTARE

20.308.391,88 SE ACOPERA DEFICITUL SECT. DE DEZVOLTARE

44.784.425,25

44.784.425,25


EXTRAS DE CONT

Editat la data:

0WH.2OI3OM» TM

Trezorerie Mun. Ploiești

la ditai

31.12.3012

MUNICIPIUL

PLOIEȘTI

RO3 3TREZ5 2182980296XXXXX      B DU L RE PU B LIC11N R 2-4 . P LO

CONT : 829802962844855

NR. DOCUMENT   DATA

DOC

DATA

PLĂTII

CONT CORESPONDENT

JBAN PLĂTITOR/ BENEFICIAR

COD PLĂTITOR/ BENEFICIAR

NUME PLĂTITOR/ BENEFICIAR

DEull

,00

Sold precedent

3298

31.12.2012

31.12.2012

249999962844855

RO52TREZ52L24999996XXXXX

2844855

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

389333319,09

v /’

3299

31.12.2012

31.12.2012

219999962844855

RO30TREZ52121999996XXXXX

2844855

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

,00

3303

31.12.2012

31.12.2012

8298022844855

ROI ITREZ521829802XXXXXXX

2844855

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

603.512,43

389.936.831,52

Rulaj zi

389.936.831,52

Total sume   >

Sold final

,00


CREDIT           EXPLICAȚII


,00

,00


389.036.831,52

,00


389.936.831,52

389.936.831,52

,00


SE ÎNCHID CHELT. SECT. DE FUNCT.

SE ÎNCHID VENITURILE SECT. DE FUNCȚIONARE

SE CONSTIT. EXCED. DIN SECT. DE FUNCȚIONAREEditat la dala;


09.(11.201.106:4 ItPM


Trezorerie Nun. Pl'ifcMl

EXTRAS DE CONT bdata:      31,12.2012

CONT: 8298022844855                     MUNICIPIUL PLOIEȘTI                     R0) JȚRRZ521820R02XXXXXXX BOUL REPUBLICII NR 2-4, PLOI*

NR. DOCUMENT

DATA DOC

DATA PLĂTII

CONT CORESPONDENT

IBAN PLĂTITOR/ BENEFICIAR

COD PLĂTITOR/ BENEFICIAR

NUME PLĂTITOR/ BENEFICIAR

DEBIT

Sold'precedent 3301

31.12,2012

31.12.2012

214002142844855

RO12TREZ52121400214XXXXX

2844855

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

,00

.00

3303

31.12.2012

31.12.2012

829802962844855

RO33TREZ52182980296XXXXX

2844855

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

,00

3304

3L12.2012

31.12.2012

829902972844855

RO92TREZ521S2990297XXXXX

2844855

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

20308.391,88


CREDIT           EXPLICAȚII


71.296,27

20330.000,00 SE RECONSTIT. EXCED. BL. CU SURSA SECT DE DEZV.

603,512,43 SE CONSTIT. EXCED. DIN SECT. DE FUNCȚIONARE

,00 SE ACOPERA DEFICITUL SECT. DE DEZVOLTARE


Rulaj zi

Total sume

Sold final


20308391,88

54.047.119,31

,00


20.933.512,43

■ 54.743.536,13

696.416.82CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


/V X-A ft/ 0 X v COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE         J X-

A x '•&'/ 1 iii AQZZ

RAPORȚ

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2012 din excedentul bugetului local pe anul 2011
Data: