Hotărârea nr. 499/2013

Hotãrârea nr. 499 privind majorarea tarifului pe călătorie la transportul urban de călători efectuat cu mijloacele de transport ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 499 privind majorarea tarifului pe călătorie la transportul urban de călători efectuat cu mijloacele de transport ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești domnul Iulian Bădescu precum și Raportul de Specialitate al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești prin care se propune majorarea tarifului pe călătorie la transportul urban de călători efectuat cu mijloacele de transport ale societății;

în baza art.l 8,lit.b și art.43, lit.a și b din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport local, cu modificările și completările ulterioare;

luând în considerare prevederile Normelor-cadru nr. 272 / 2007 privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

având în vedere Horărârea nr.19 /05.12.2013 a Consiliului de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

ținând cont de Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești cu nr. PMP 018579 / 04.11.2013 și cu nr. TCE SA Ploiești 21644 / 04.11.2013;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 /29.06. 2006 privind finanțele publice locale,modificată și completată ;

în temeiul art.36 alin.4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă tarifele de călătorie la transportul public de persoane prin curse regulate cuprinse în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Tarifele aprobate conțin TVA 24 % și intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014.

Art.2 Corespunzător cu prevederile art. 1 din prezenta hotărâre se modifică ș completează anexa nr. 6 la Contractul de delegare a serviciului de transport public local d( persoane, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești ni 425/2013.

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitate Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 194/2010.

Art.4 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primărie Municipiului Ploiești și ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor aduce 1 îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce 1 cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședi Iulian BolocaK


Dată în Ploiești astăzi, 19 decembrie 2013

Pi pp         ' Contrasemnează Secretar, /

. p! P Oana Cristina Iacob /

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind majorarea tarifului pe călătorie la transportul urban de călători efectuat cu mijloacele de transport ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

S.C. Transport Călători Express SA Ploiești înființată prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, în conformitate cu Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013, prin reprezentanții săi legali, prestează un serviciu de interes și utilitate publică, fiind aflată în subordinea consiliului local.

In conformitate cu prevederile legale privind serviciile de transport public local, se constată că prin încasarea tarifului actual nu se acoperă cheltuielile curente de întreținere , exploatare și de reabilitare - dezvoltare aferente transportului public de persoane prin curse regulate efectuat de S.C. Transport Călători Express SA Ploiești.

Ținând cont de faptul că tariful practicat în prezent la transportul urban de călători nu a fost ajustat de mai bine de trei ani de zile, se impune actualizarea tarifului / călătorie pe bază de bilet.

Potrivit prevederilor art. 43 lit. a din Legea nr. 92/2007 și art. 12, al. 3 din Ordinul nr. 272 / 2007 pentru aprobarea Normelor cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, cuantumul tarifului pe bază de bilet va conține o cotă pentru recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare, astfel încât operatorul de transport, să-și asigure un profit rezonabil.

Totodată având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești încheiat între Primăria Municipiului Ploiești și SC Transport Călători Express SA Ploiești, se va modifica și completa corespunzător și anexa 6 - Tarife practicate.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


S.C. Transport Călători Express SA Ploieșt

Vizat, Viceprimar Râul Petrescu

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind majorarea tarifului pe călătorie la transportul urban de călători efectuat cu mijloacele de transport ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

S.C. Transport Călători Express SA Ploiești înființată prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, în conformitate cu Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013, prin reprezentanții săi legali, prestează un serviciu de interes și utilitate publică, fiind aflată în subordinea consiliului local.

La ajustarea tarifului/călătorie s-au avut în vedere următoarele argumente:

-creșterea prețurilor de la ultima ajustare ale principalelor utilități, care au generat influențe în costurile înregistrate astfel la:

- carburant cu 17,5%,

-energie electrică, apă și canalizare cu 11,1% -materiale și piese de schimb cu 5,9%

-ținta de inflație pentru anul 2013 de 3,5 % anunțată de BNR;

-indicele de inflație aferent perioadei: noiembrie 2009 - iulie 2013 de 120,0 %;

Conform prevederilor Normelor-cadru nr. 272 / 2008 privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, tarifele pot fi ajustate periodic în baza creșterii indicelui prețului de consum față de nivelul existent la data precedentei ajustări.

Potrivit prevederilor art. 43 lit. a din Legea nr. 92/2007 și art. 12, al. 3 din Normele Metodologice nr. 272 / 2007 cuantumul tarifului va conține o cotă pentru recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare, astfel încât să se asigure un profit rezonabil.

/X

In acest context cuantumul tarifului ajustat pe bază de bilet, rezultat pe baza calculației de preț, conform notei de fundamentare pentru ajustarea tarifului /'călătorie anexată, conține o cotă de 15% din valoarea acestuia pentru constituirea fondului de dezvoltare.

Prezentul raport este însoțit de următoarele:

 • - anexa nr. 1 Lista tarifelor propuse a se practica;

 • - nota de fundamentare pentru ajustarea tarifului / călătorie ;

 • - anexa nr. 1.1 Lista tarifelor propuse spre ajustare ;

-anexa nr.2 Situația creșterilor reale ce vor sta la baza fundamentării costului pentru ajustarea tarifului pe călătorie ;

-anexa nr.3 Structura pe elemente de cheltuieli pentru ajustarea tari&iixir^iiiediu pentru serviciul de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate;;'

-anexa nr.4 Situația cheltuielilor și veniturilor realizate în perioada noimbrie)20.09 -mai 2013 (43 luni);

-anexa nr.4.1 Situația cheltuielilor transportului public înregistrate               de’./

luni 2013 ( nov. 2009-mai 2013);                                   V

-anexa nr.5 Simulare cu privire la calculul costului, încasărilor și protecției sociale la transportul public local Ploiești 43 de luni 2013;

-anexa nr.5.1 Pensionari - număr călători;

-anexa nr.5.2 Persoane cu dizabilităti - număr călători;

In anexa nr.2 se pot constata influențele ce au avut loc în structura cheltuielilor pe elemente pe parcursul celor 43 de luni de la ultima ajustare. Trebuie precizat faptul că în luna iulie 2010, tarifele au fost actualizate numai cu cota standard de TVA de 24%, baza tarifului fiind aceeași.

Concluzii:

-costul mediu / călătorie este raportul dintre costurile efectuate cu transportul călătorilor și numărul de călători transportați;

-o călătorie pe bază de abonament reprezintă 67% din călătoria pe bază de bilet, iar călătorii pe bază de abonament beneficiază de o bonificație de 33%;

-ponderea călătorilor din bilete este de numai 14% și a călătorilor din abonamente de 86%, ceea ce conduce la o încasare medie / călătorie din bilete și abonamente sub nivelul costului mediu / călătorie, iar pentru asigurarea echilibrului până la nivelul costului, nu se poate realiza decât prin bilet cu valoare mai mare decât costul mediu / călătorie;

- tariful mediu / călătorie din bilete și abonamente, inclusiv TVA, este calculat conform prevederilor Legii nr. 92 /2007privind serviciile de transport public local și a Normelor Metodologice nr. 272 / 2008 privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local;

Propuneri:

-aprobarea tarifelor propuse în anexa 1 ;

- constituirea unui fond de dezvoltare în procent de 15% din cuantumul tarifului ajustat pe bază de bilet, pentru achiziționarea de autobuze noi;

-modificarea și completarea corespunzătoare a anexei cu tarifele practicate din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești, încheiat între Primăria Municipiului Ploiești și SC Transport Călători Express SA Ploiești.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

LISTA TARIFELOR

LA TRANSPORTUL URBAN DE CĂLĂTORI propuse a se practicaNr. crt.

Denumire titlu de călătorie

Tarif actual conform HCLM nr.194/2010 și HCLM nr.328/2013

Tarif propus conform legislație

Din care fond de dezvoltare

Indicei creștere

%

1.

BILETE

1,60

2,00

0,30

125,00

2.

ABONAMENTE LUNARE:

1 traseu

52,00

52,00

2 trasee

78,00

78,00

toate traseele

104,00

104,00

Legitimație 1 zi

6,30

6,30

Abonament nenominal agenți economici

177,00

177,00

3.

ABONAMENTE SĂPTĂMÂNALE 1 traseu

13,00

13,00

2 trasee

19,50

19,50

-

toate traseele

26,00

26,00

-

4.

ABONAMENTE SĂPTĂMÂNALE REDUCERI ELEVI/STUDENȚI 1 traseu

6,50

6,50

2 trasee

9,75

9,75

-

toate traseele

13,00

13,00

-

5.

ABONAMENTE BILUNARE REDUCERI ELEVI/STUDENTI

1 traseu

13,00

13,00

2 trasee

19,50

19,50

-

toate traseele

26,00

26,00

-

NOTA:

1.Tarifele conțin TVA;


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PENTRU AJUSTARE TARIF/CĂLĂTORIB®r(

La ajustarea tarifului/călătorie s-au avut în vedere următoarele ar^rnenter v; y -creșterea prețurilor de la ultima ajustare ale principalelor utflități,J^Safe au generat influențe în costurile înregistrate astfel la:

- carburant cu 17,5%,

-energie electrică, apă și canalizare cu 11,1% -materiale și piese de schimb cu 5,9%

-ținta de inflație pentru anul 2013 de 3,5 % anunțată de BNR;

-indicele de inflație aferent perioadei: noiembrie 2009 - iulie 2013 de 120,0 %;

Conform prevederilor Normelor-cadru nr. 272 / 2008 privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, tarifele pot fi ajustate periodic în baza creșterii indicelui prețului de consum față de nivelul existent la data precedentei ajustări.

In anexa nr. 2 se pot constata influențele ce au avut loc în structura cheltuielilor pe elemente pe parcursul celor 43 de luni de la ultima ajustare. Trebuie precizat faptul că în luna iulie 2010, tarifele au fost actualizate numai cu cota standard de TVA de 24%, baza tarifului fiind aceeași.

Potrivit prevederilor art. 43 lit. a din Legea nr. 92/2007 și art. 12, al. 3 din Normele Metodologice nr. 272 / 2007, cuantumul tarifului va conține o cotă pentru recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare, astfel încât operatorilor de transport să li se asigure un profit rezonabil.

în acest context cuantumul tarifului ajustat pe bază de bilet, rezultat conform calculației de preț conține o cotă de 15% din valoarea acestuia, pentru constituirea fondului de dezvoltare.

Nota de fundamentare pentru ajustarea tarifului / călătorie este însoțită de următoarele anexe:

- anexa nr.1.1 Lista tarifelor propuse spre ajustare;

-anexa nr.2 Situația creșterilor reale ce vor sta la baza fundamentării costului pentru ajustarea tarifului pe călătorie ;

-anexa nr.3 Structura pe elemente de cheltuieli pentru ajustarea tarifului mediu pentru serviciul de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate ;

-anexa nr.4 Situația cheltuielilor și veniturilor realizate în perioada noiembrie 2009-mai2013 (43 luni);

-anexa nr.4.1 Situația cheltuielilor transportului public înregistrate cumulat 43 de luni ( nov. 2009-mai 2013) ;

-anexa nr.5 Simulare cu privire la calculul costului, încasărilor și protecției sociale la transportul public local Ploiești 43 de luni;

-anexa nr.5.1 Pensionari - număr călători ;

-anexa nr.5.2 Persoane cu dizabilități - număr călători ;

Concluzii:

-costul mediu / călătorie este raportul dintre costurile efectuate cu transportul călătorilor și numărul de călători transportați;

-o călătorie pe bază de abonament reprezintă 67% din călătoria pe bază de bilet, iar călătorii pe bază de abonament beneficiază de o bonificație de 33%;

-ponderea călătorilor din bilete este de numai 14% și a călătorilor din abonamente de 86%, ceea ce conduce la o încasare medie / călătorie din bilete și abonamente sub nivelul costului mediu / călătorie, iar pentru asigurarea echilibrului

până la nivelul costului, nu se poate realiza decât prin bilet cu valoarednatmaxedecât' costul mediu / călătorie;                                                                ’V;- ■


- tariful mediu / călătorie din bilete și abonamente, inclusiv este'calculat conform prevederilor Legii nr. 92 /2007privind serviciile de transport public local și ax /

Normelor Metodologice nr. 272 / 2008 privind stabilirea, ajustarea și modificareâ..


tarifelor pentru serviciile de transport public local;

- conform prevederilor legislației în vigoare, precum și a majorărilor de prețuri înregistrate la principalele elemente de bază din structura de cost, cum sunt combustibil, energie, gaze, etc. considerăm ca oportună ajustarea tarifelor conform propunerilor din Lista tarifelor, Anexa nr.l.

Astfel, propunerea de majorare a valorii unui bilet la 2,00 lei / bilet, inclusiv cota pentru constituirea fondului de dezvoltare, considerăm că este oportună și necesară acțiunii de înlocuire a parcului de autobuze din dotarea societății care înregistrează în prezent o uzură de peste 100%.

Director Financiar, ec<Monica TănaseLISTA TARIFELOR

LA TRANSPORTUL URBAN DE CĂLĂTORI propuse spre ajustare                 r < /

Nr. crt.

Denumire titlu de călătorie

Tarif actual conform HCLM nr.194/2010 și HCLM nr.328/2013

Tarif propus conform legislație

Din carV; fond de dezvoltare

^îndice^de"

1.

BILETE

1,60

2,00

0,30

125,00

2.

ABONAMENTE

LUNARE:

1 traseu

52,00

52,00

2 trasee

78,00

78,00

-

toate traseele

104,00

104,00

-

Legitimație 1 zi

6,30

6,30

-

Abonament nenominal agenți economici

177,00

177,00

-

3.

ABONAMENTE SĂPTĂMÂNALE

1 traseu

13,00

13,00

2 trasee

19,50

19,50

-

toate traseele

26,00

26,00

-

4.

ABONAMENTE SĂPTĂMÂNALE REDUCERI ELEVI/STUDENȚI 1 traseu

6,50

6,50

2 trasee

9,75

9,75

-

toate traseele

13,00

13,00

-

5.

ABONAMENTE BILUNARE REDUCERI ELEVI/STUDENTI

1 traseu

13,00

13,00

2 trasee

19,50

19,50

■-

toate traseele

26,00

26,00

-

N

OTĂ:

1 .Tarifele conțin TVA;

ȘefBTAE,ec. Caiâelia Cercel


Anexa nr.2Situația creșterilor reale (A cm) ce vor sta la baza fundamentării costului pentru ajustarea tarifului pe călătorie

Nr. crt.

Element de cost

Cost total (Ct0) medie/lună 28 luni (lei)ultima ajustare

Cost total (Cti) medie/lună nov.2009 - mai 2013 (lei)       43

luni

Creșteri cm (lei) %

Ct o ajustare cu inflația perioadei nov.2009 -iulie 2013,120,0 % (lei)

A cm medie/lună de influențat costul în ajustarea tarifului (lei)

A cm medie/lună de influențat costul în ajustarea tarifului (lei)

0

1

2

3

4 (col. 3:col. 2)

5 (col.2xl20,0

6 (col.S-col.3)

7

1

combustibil

536,023

627,965

117.15

643,228

15,263

2

energie electrică

299,820

333,186

111.13

359,784

26,598

3

materiale și piese de schimb

204,148

216,230

105.92

244,978

28,748

4

amortizare

306,506

385,188

125.67

367,807

-17,381

5

alte cheltuieli de exploatare

139,050

193,662

139.28

166,860

-26,802

I

Total cheltuieli materiale

1,485,547

1,756,231

118.22

1,782,656

70,608

-44,183

1

salarii

1,791,251

2,642,399

147.52

2,149,501

-492,898

2

cote salariale

525,954

685,006

130.24

631,145

-53,861

3

cheltuieli cu tichete

165,818

47,106

28.41

198,982

151,876

II

Total cheltuieli cu munca vie

2,483,023

3,374,511

135.90

2,979,628

151,876

-546,759

III

Total cheltuieli indirecte

762,594

540,952

70.94

915,113

374,161

III

TOTAL COST

4,731,164

5,671,694

119.88

5,677,397

5,703

Director Financiar, ec/Monica Tănase

STRUCTURA

pe elemente de cheltuieli pentru ajustarea tarifului mediu pentru serviciul de transport public local de persoane efectuat prin curse regulatenr.c

rt.

ELEMENTE DE CHELTUIELI

VALORI

Acm VALORI lei

VALORI^

ind. de creștere% col.5/col2

lei

creșteri în limita indic, de infl. aferent perioadei nov.09-iulie2013 -120,0%

Inflația aug.-dec. 2013 1,77

lei

medie 43 luni

propus

0

1

2

3

4

5

6

L

Cheltuieli materiale

1,672,817

126,566.00

29,609.00

1,828,992.00

109.34

Carburanți

627,965

15,263.00

11,115.00

654,343.00

104.20

Energie electrică

333,186

26,598.00

5,897.00

365,681.00

109.75

Amortizare

385,188

-17,381.00

6818.00

374,625.00

97.26

întreținere-reparații (executate de terți)

90,886

53,976.00

1609.00

146,471.00

161.16

Piese schimb (anvelope, acumulatori)

216,230

28,748.00

3,827.00

248,805.00

115.06

Alte cheltuieli materiale

19,362

19,362.00

343.00

39,067.00

201.77

n.

Cheltuieli cu taxe/impozite și autorizații

83,413

-100,141.00

1,476.00

-15452.00

-18.28

Inspecția tehnică periodică

11,969

212.00

12,181.00

101.77

Cheltuieli cu asigurări prime călători, RCA, CASCO, fond mediu și rovignetă,taxe plătite pt. Licențe și clasificare RAR, ARR

31,190

552.00

31,742.00

101.77

Impozit pe terenuri

40,254

-100,141.00

712.00

-59,175.00

-147.00

Impozit pe clădiri

m.

Cheltuieli cu munca vie

3374,511

-394,883.00

59,729.00

3,039357.00

90.07

Salarii

2,642,399

-492,898.00

46,770.00

2,196,271.00

83.12

C.A.S.

685,006

-53,861.00

12,125.00

643,270.00

93.91

Fond de șomaj

Fondul național unic de asigurări

Fond de accidente și boli profesionale

Cota de contribuție pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate

Fond de garantare a creanțelor salariate

Tichete de masă

47,106

151,876

834

199,816.00

424.18

IV.

Cheltuieli indirecte

540,952

374,161

9,575

924,688.00

V.

Cheltuieli de exploatare (I+H+III+IV)

5,671,693

5,703.00

100389.00

5,777,785.00

101.87

VI.

Cheltuieli financiare

vn.

Total cheltuieli (IV+V)

5,671,693

5,703.00

100389.00

5,777,785.00

101.87

vm

Cost mediu pe călătorie

0.824

0.839

IX.

Profit

560383.00

X.

Venit total (IX+X) din care:

5,111,310

-

6338,168.00

124.00

XI.

Venituri obținute din vânzarea de bilete, abonamente, legitimații de o zi și bilete suprataxă realizate din activitatea de transport public de călători cu autobuze, tramvaie și troleibuze

1,927,537

XII.

Venituri din protecție socială de la bugetul local

3,183,773

xm

Rezultatul activității profit/pierdere (±)

-560383

560383.00


nr.c

rt.

ELEMENTE DE CHELTUIELI

VALORI

lei

medie 43

luni

propus

0

1

2

XIV

Număr de călători, din care:

6,882,527

bilete

1,014,008

abonamente

5,868,519

XV.

Tarif mediu - lei/călătorie (VIII/XII)

0.743

0.920

XVI

TVA 24%

0.178

0.221

KVII

Tarif mediu, inclusiv TVA - lei/călătorie (XIII+XIV)

0.921

1.141

(VII

Temi = Tcm0 + Acm

6338168 /6882527 = 5671693/6882527+A(5703+100389+560383)/6882527

XIX

Temi /căi.

0.920=0.824+0.096


Pornind de la datele din această anexă, conform normelor cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane,ajustarea tarifelor se efectuează aplicând următoarele formule de calcul:

 • l.a) Calcul abonamente pe o linie, două linii, toate liniile, nenominale și legitimații de 1 zi:

 • 1. Tab.llinie = Temi, x nr.căl.l linie

Tab.llinie =        0.920 lei/căl.x 60 cal. = 55,20 x 24% = 68,45 lei / ab

 • 2. Tab.21inii =        0.920 lei /căi. x 120 cal. = 110,40 x 24% = 136,90 lei / ab

 • 3. Tab.toate liniile = 0.920 lei/căl x 180 căi = 165,60 lei x 24% =205,34 lei/ab

 • 4. Leg.de lzi =       0.920 lei/căl x 6 căi = 5.52 lei x 24% = 6,84 lei / buc.

l.b) Calculul biletului cu o singură călătorie:

Tbileti = Tbileto + Acm

Tbiletx =   1.29 lei/căl + A(0.0008+0.014+0.081)=l .3858 lei x 24% = 1.72 ~l,70 lei/bilet

NOTA: 1. Conform prevederilor art.43, lit.a din Legea nr. 92/2007 si art.12, al.3 din NM nr.272/2007, propunem ca la tariful pe baza de bilet rezultat, sa se includă o cota de 15% pentru fond

de dezvoltare, necesara pentru acțiunea de inlocuire a parcului din dotarea societății

care in prezent inregistreaza o uzura medie de peste 100%.

2 Astfel cuantumul valorii tarifului pe baza de bilet:

1.70 lei/bilet x 15% fond de dezvoltare = 1,955 ~ 2,00 lei/bilet

Director Financiar, onicâ\Tănas<Situația cheltuielilor și veniturilor realizate în perioada noiembrie 2009 - mai 2013 (43 de luni)

Nr. crt.

ELEMENTE DE CHELTUIELI

VALORI

lei

total nov.2009 -mai 2013

I.

Cheltuieli materiale

71,931,141

Carburanți (6022)

27,002,484

Energie electrică (605)

14,327,004

Amortizare (681)

16,563,092

A

Intreținere-reparații (executate de terți)(611)

3,908,112

Piese schimb ( anvelope, acumulatori) (6024)

9,297,888

Alte cheltuieli materiale

832,561

n.

Cheltuieli cu taxe/impozite și autorizații

3,586,766

Inspecția tehnică periodică

514,684

Cheltuieli cu asigurări prime călători, RCA, CASCO, fond mediu și rovignetă,taxe plătite pt. Licențe și clasificare RAR, ARR (613)

1,341,163

Impozit pe terenuri (635)

1,730,919

Impozit pe clădiri (635)

m.

Cheltuieli cu munca vie

145,103,982

Salarii (641)

113,623,151

C.A.S. (645)

29,455,272

Fond de șomaj

Fondul național unic de asigurări

Fond de accidente și boli profesionale

Cota de contribuție pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate

Fond de garantare a creanțelor salariate

Tichete de masă (642)

2,025,559

IV.

Cheltuieli indirecte

23,260,955

V.

Cheltuieli de exploatare (I+II+III +IV)

243,882,844

VI.

Cheltuieli financiare

0

vn.

Total cheltuieli (V+VI)

243,882,844

vm.

Cost mediu pe călătorie

0.824

IX.

Venit total (X+XI) din care:

219,786,342

X.

Venituri obținute din vânzarea de bilete, abonamente, legitimații de o zi și bilete suprataxă realizate din activitatea de transport public de călători cu autobuze, tramvaie și troleibuze

82,884,104

XI.

Venituri din protecție socială de la bugetul local

136,902,238

xn.

Rezultatul activității profit/pierdere (±)

-24,096,502

xrn.

Număr de călători (mii călători)

295,948,661

XIV

Tarif mediu - lei/călătorie (IX/XIII)

0.743

XV.

TVA 24%

0.178

XVI

Tarif mediu, inclusiv TVA - lei/călătorie (XIV+XV)

0.921

</DEȚ’


DirectonFinanciar, ecZMonica Tănase

ȘefBTAE,

ec. Camelia Cercel


Situația cheltuielilor tr. public înregistrate cumulat 43 luni 2013 (nov. 2009 - mai 2013 )

Nr. crt.

ELEMENTE DE CHELTUIELI

Valoare

lei                                   Anexa 4.1

Total autobuz din care:

Transport urban

Transport în convenție

Total transport electric din care:

Tramvai

Troleu

Total che.tr.public

0

1

2 = 3+4

3

4

5= 6+7

6

7

8=3+5

I.

Cheltuieli materiale

55,091,971

50,353,449

4,738,522

21,577,692

15,579,896

5,997,796

71,931,141

Carburanți

28,591,434

26,132,253

2,459,181

870,231

572,420

297,811

27,002,484

Energie electrică

1,071,011

978,892

92,119

13,348,112

10,167,167

3,180,945

14,327,004

Amortizare

16,359,698

14,952,582

1,407,116

1,610,510

833,279

777,231

16,563,092

întreținere-reparații (executate de terți)

1,840,391

1,682,097

158,294

2,226,015

1,406,363

819,652

3,908,112

Piese schimb ( anvelope, acumulatori)

6,354,315

5,807,773

546,542

3,490,115

2,582,916

907,199

9,297,888

Alte cheltuieli materiale

875,122

799,852

75,270

32,709

17,751

14,958

832,561

II.

Cheltuieli cu taxe/impozite și autorizații

2,883,897

2,635,850

248,047

950,917

584,267

366,650

3,586,767

Inspecția tehnică periodică

563,120

514,685

48,435

0

0

0

514,684

Cheltuieli cu asigurări prime călători, RCA, CASCO, fond mediu și rovignetă,taxe plătite pt. Licențe și clasificare RAR,

1,347,190

1,231,317

115,873

109,846

97,900

11,946

1,341,163

Impozit pe terenuri

973,587

889,848

83,739

841,071

486,367

354,704

1,730,919

Impozit pe clădiri

III.

Cheltuieli cu munca vie

98,082,706

89,646,503

8,436,203

55,457,479

37,076,039

18,381,439

145,103,982

Salarii

77,550,711

70,880,488

6,670,223

42,742,663

29,349,003

13,393,660

113,623,151

C.A.S.

19,271,843

17,614,250

1,657,593

11,841,022

7,144,548

4,696,474

29,455,272

Fond de șomaj

Fondul național unic de asigurări

Fond de accidente și boli profesionale

Cota de contribuție pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate

Fond de garantare a creanțelor salariale

Tichete de masă

1,260,152

1,151,765

108,387

873,794

582,488

291,305

2,025,559

IV.

Cheltuieli indirecte

17,684,927

16,163,827

1,521,100

7,097,128

4,624,299

2,472,829

23,260,955

V.

Cheltuieli de exploatare (I+II+III+IV )

173,743,501

158,799,629

14,943,872

85,083,215

57,864,501

27,218,714

243,882,844

alte cheltuieli de exploatare nespecificate transp public conv .

116,533

85,083,215

VI.

CHELTUIELI TOTALE TRANSPORT URBAN

173,743,501

158,799,629

14,827,339

85,083,215

57,864,501

27,218,714

243,882,844,

Nota :


total km transport urban =18.588.642

total km convenție =______1.749.288

total km =                20.337.930


cheltuieli totale cf balanța__

cheltuieli totale transport urban__

cheltuieli transport convenție alte cheltuieli de exploatare nespecifice transportului public


26%.fffe382

'243^882,844

14.827,339

ȘefBTAE,

ec. Camelia Cercel


SIMULARE CU PRIVIRE LA CALCULUL COSTULUI , ÎNCASĂRILOR SI PROTECȚIEI - SOCIALE LA TRANSPORTUL PUBLIC PLOIEȘTI - 43 LUNI 2013 -


INDICATOR

Preț /buc actual

( cu TVA)

Preț /buc propus

(cu TVA)

Nr. buc 43 luni nov 2009-mai 2013

Cost /buc înregistrat (actual) realizat

Costuri înregistrate

(actual)

Venit / buc actual (fara TVA)

Venit / buc propus (fara TVA)

Venituri realizate (actual) prin casierie si tonete

Venit propus prin casierie si tonete

Protecție sociala acordata din venitul Bugetului Local /actuali

Protecție -sociala propusa din venitul Bugetului Local

0

1

2

3

4

5

6=4 x 5

7

8

9=4x7

10=4x8

11

12

1

TOTAL PRESTAȚIE TRANSPORT CALATORI CARE NU BENEFICIAZĂ DE PROTECȚIE SOCIALA

61,299,995

75,553,519

87,319,105

1.1

-bilete + legitimatii/zi din care:

35,358,617

54,941,170

58,353,358

- bilete

1.6

1.70

41,946,473

0.824

34,563,894

1.29

1.37

54,124,481

57,466,668

-legitimație / zi

6.3

6.84

160,745

4.94

794,723

5.08

5.52

816,688

886,690

1.2

- abonamente din care:

25,941,378

20,612,350

28,965,747

- ab.sapt ltr

13

17.11

886,219

12.36

10,953,667

10.48

13.80

9,291,006

12,228,393

- ab.sapt 2tr

19.5

34.23

67,619

24.72

1,671,542

15.73

27.60

1,063,363

1,866,612

- ab sapt tto

26

51.34

7,760

37.08

287,741

20.97

41.40

162,710

321,289

- ab. lunar 1 tr

52

68.45

178,141

49.44

8,807,291

41.94

55.20

7,470,429

9,833,671

- ab.lunar 2 tr

78

136.90

24,391

98.88

2,411,782

62.90

110.40

1,534,273

2,692,845

- ab.lunar tto

104

205.34

10,894

148.32

1,615,798

83.87

165.60

913,690

1,804,011

- ab.nenom ag. ec

177

210.00

750

148.32

111,240

142.74

169.35

107,056

127,016

- ab. donatori

52

68.45

1,665

49.44

82,318

41.94

55.20

69,823

91,911

2

TOTAL PRESTAȚIE TRANSPORT CALATORI BENF.FECIARI DE 50% PROTECȚIE SOCIALA

18,553,151

7,330,585

10,358,744

7,330,585

10,358,744

2.2

elevi: - ab. 1 tr. 50 %

26

34.23

220,770

49.44

10,914,869

20.97

27.60

4,629,048

6,094,320

4,629,048

6,094,320

- ab. 2 tr. 50 %

39

68.45

20,669

98.88

2,043,751

31.45

55.20

650,073

1,140,962

650,073

1,140,962

- ab.tto tr. 50 %

52

102.67

3,666

148.32

543,741

41.94

82.80

153,735

303,539

153,735

303,539

2.3

studenti:   - ab. 1 tr. 50 %

26

34.23

55,548

49.44

2,746,293

20.97

27.60

1,164,716

1,533,394

1,164,716

1,533,394

- ab.2 tr. 50 %

39

68.45

23,306

98.88

2,304,497

31.45

55.20

733,011

1,286,529

733,011

1,286,529

3

TOTAL PRESTAȚIE TRANSPORT CALATORI BENEFECIARI DE 100% PROTECȚIE SOCIALA

163,312,326

11=4 x 7

12 = 4 x 8

129,177,963

182,611,113

3.1

- pensionari: *

62

68.45

2,127,610

49.44

105,189,038

50.00

55.20

106,380,500

117,447,504

pensionari

52

68.45

51,858

49.44

2,563,860

41.94

55.20

2,174,925

2,862,645

3.2

- handicapați: *

62

205.34

336,186

148.32

49,863,108

50.00

165.60

16,809,300

55,671,317

handicapați

104

205.34

8,133

148.32

1,206,287

83.87

165.60

682,115

1,346,799

3.3

- veterani

104

205.34

6,356

148.32

942,722

83.87

165.60

533,084

1,052,533

- studenti orfani 40 bilete

1.60

1.70

170,160

0.824

140,212

1.29

1.37

219,561

233,284

- studenti caministi 10 bilete

1.60

1.70

521,270

0.824

429,526

1.29

1.37

672,606

672,606

- elevi ab. 1 tr. 100 %

52

68.45

304

49.44

15,030

41.94

55.20

12,748

16,781

-elevi ab.2 tr. 100%

78

136.90

2,559

98.88

253,034

62.90

110.40

160,969

282,522

-elevi ab.tto tr. 100 %

104

205.34

18,268

148.32

2,709,510

83.87

165.60

1,532,155

3,025,122

4

ALTE CATEGORII NESUBVENT1ONATE DE BUGETUL LOCAL (CNPAS I

717,372

393,690

777,31Ț;

-deținuți -deportați politici

104

205.34

4,694

148.32

717,372

83.87

165.60

393,690

777,3#

TOTAL GENERAL

243,882,844

82,884,104

97,677,849

136,902,238

193,747,1$


* Nota :s-a luat in calcul la pensionari abonament 1 traseu, iar la persoanele cu handicap abonament toate traseele nov,2009-mai 2013 pens total cal (anexa 5. 1) 130.768.080 : 60

nov.2009-mai 2013 assc total cal (anexa 5. 2)

61.977.420: 180


130,768,080

2,179,468

61,977,420

344,319Venit

Actual

Propus

Cost realiz 43 luni

Dif față de propus^

bilete și abon

82,884,104

97,677,849

prot soc

136,902,238

193,747,168

Total

219,786,342

291,425,017

243,882,844

47,542,173luna

nr.buc autorizații

nr. călătorii

nr. calatori

nov

48,795

60

2,927,700

dec

48,747

60

2,924,820

total nov si dec 2009

5,852,520

AN 2010 Pensionari


luna

nr.buc autorizații

nr. călătorii

nr.calatori

ian

48,936

60

2,936,160

feb

49,200

60

2,952,000

mart

49,408

60

2,964,480

apr

49,532

60

2,971,920

mai

49,584

60

2,975,040

iunie

49,638

60

2,978,280

iulie

49,756

60

2,985,360

august

49,873

60

2,992,380

sept

50,006

60

3,000,360

oct

50,118

60

3,007,080

nov

50,275

60

3,016,500

dec

50,366

60

3,021,960

total an 2010

35,801,520

AN 2011 Pensionariluna

nr.buc autorizații

nr. călătorii

nr.calatori

ian

50,508

60

3,030,480

feb

50,586

60

3,035,160

mart

50,691

60

3,041,460

apr

50,697

60

3,041,820

mai

50,782

60

3,046,920

iunie

50,708

60

3,042,480

iulie

50,746

60

3,044,760

august

50,786

60

3,047,160

sept

50,834

60

3,050,040

oct

50,911

60

3,054,660

nov

51,032

60

3,061,920

dec

51,081

60

3,064,860

total an 2011

36,561,720

AN 2012 Pensionari

luna

nr.buc autorizații

nr. călătorii

nr.calatori

ian

51,176

60

3,070,560

feb

51,244

60

3,074,640

mart

51,303

60

3,078,180

apr

51,273

60

3,076,380

mai

51,364

60

3,081,840

iunie

51,377

60

3,082,620

iulie

51,377

60

3,082,620

august

51,393

60

3,083,580

sept

51,441

60

3,086,460

oct

51,552

60

3,093,120

nov

51,633

60

3,097,980

dec

51,656

60

3,099,360

total an 2012

37,007,340

total nov 2009- dec 2012

115,223,100

38 luni              115,223,100      :60               1,920,385

AN 2011        Persoane cu dizabilităti

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ?

luna

nr. abonamente

nr. calatorii

nr. calatori

ian

8,161

180

1,468,980

feb

8,188

180

1,473,840

mart

8,220

180

1,479,600

apr

8,222

180

1,479,960

mai

8,244

180

1,483,920

iunie

8,274

180

1,489,320

iulie

8,323

180

1,498,140

august

8,356

180

1,504,080

sept

8,372

180

1,506,960

oct

8,409

180

1,513,620

nov

8,473

180

1,525,140

dec

8,495

180

1,529,100

total an 2011

17,952,660

AN 2012       Persoane cu dizabilităti

--------------------------------------- *

luna

nr. abonamente

nr. calatorii

nr. calatori

ian

8,473

180

1,525,140

feb

8,447

180

1,520,460

mart

8,435

180

1,518,300

apr

8,426

180

1,516,680

mai

8,437

180

1,518,660

iunie

8,411

180

1,513,980

iulie

8,412

180

1,514,160

august

8,366

180

1,505,880

sept

8,341

180

1,501,380

oct

8,315

180

1,496,700

nov

8,273

180

1,489,140

dec

8,234

180

1,482,120

total an 2012

18,102,600

total nov 2009- dec 2012

54,622,980

AN 2009 Persoane cu dizabilități

luna

nr. abonamente

nr. calatorii

nr. calatori

nov

6,413

180

1,154,340

dec

6,413

180

1,154,340

total nov si dec 2009

2308,680


AN 2010       Persoane cu dizabilităti

. ■■■■■■■

luna

nr. abonamente

nr. calatorii

nr. calatori

ian

6,668

180

1,200,240

feb

6,822

180

1,227,960

mart

7,023

180

1,264,140

apr

7,171

180

1,290,780

mai

7,370

180

1,326,600

iunie

7,535

180

1,356,300

iulie

7,678

180

1,382,040

august

7,769

180

1,398,420

sept

7,897

180

1,421,460

oct

8,047

180

1,448,460

nov

8,174

180

1,471,320

dec

8,174

180

1,471,320

total an 2011

16,259,04038 luni           54,622,980      :180                  303,461

AN 2013 Pensionari

luna

nr.buc autorizații

nr. călătorii

nr.calatori

ian

51,756

60

3,105,360

feb

51,808

60

3,108,480

mart

51,816

60

3,108,960

apr

51,845

60

3,110,700

mai

51,858

60

3,111,480

total 5 luni 2013

15,544,980

total nov 2009-mai 2013

130,768,080


din care :

42 luni

127,656,600

: 60

2,127,610

mai

3,111,480

: 60

51,858

43 luni

130,768,080

: 60

2,179,468AN 2013        Persoane cu dizabilităti

_______ -  —————————________2_________

luna

nr. abonamente

nr. calatorii

nr. calatori

ian

8,207

180

1,477,260

feb

8,173

180

1,471,140

mart

8,180

180

1,472,400

apr

8,165

180

1,469,700

mai

8,133

180

1,463,940

total 5 luni 2013

7354,440

total nov 2009- mai 2013

61,977,420


din care:

42 luni

60,513,480

: 180

336,186

mai

1,463,940

: 180

8,133

43 luni

61,977,420

: 180

344,319


HOTĂRÂREA NR. 19 DIN 05.12.2013

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ALS.C. TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. Ploiești

Consiliul de Administrație al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești, numit prin Art. 6 alin. 2 din HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 220/27.06.2013, modificata si completata prin Hotararea de Consiliu Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013,respectiv:

Doamna Paul Florina - Președinte

Doamna Gorneanu Violeta - Membru

Domnul Anghel Paul

Domnul Ionică Ion

Domnul Marius Măselușă

 • - Membru

 • - Membru

 • - Membru


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Avizează Referat nr.BTA 24558/04.12.2013 cu privire la majorarea tarifului pe călătorie pentru transportul urban de calatori si dispune înaintarea acestuia spre aprobare Consiliului Local.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

D-naPAUL ELORINA


Sef Birou Contencios,

Cons.jr.Chîrita Gabriela

întocmit, secreta r£Aț-Cristî na Tatuc

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE^ PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind majorarea tarifului pe călătorie la transportul urban de călători efectuat cu mijloacele de transport ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

si a emis:

e*— ---------------------- /----------r cX-----------

— D O


SECRETAR,

Sanda DraguleaData: